Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р.,  
3. № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст.194) такі зміни:  
4. 1. У тексті Закону слова "арбітражний суд", "дозвіл (ліцензія)", "голова відповідного територіального органу" в усіх відмінках замінити відповідно словами "господарський суд", "ліцензія", "начальник відповідного територіального органу".  
5. 2. У статті 1:  
6. в абзаці шостому слова "підприємницька діяльність" замінити словами "діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та банків", а слова "що є, як правило, виключним або переважним видом діяльності" виключити;  
7. абзац восьмий доповнити словами "та саморегулівні організації";  
8. доповнити статтю абзацом такого змісту:  
9. "професійні учасники ринку цінних паперів - особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів".  
10. 3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів "укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами" доповнити словами "та похідними цінними паперами".  
11. 4. У статті 7:  
12. 1) у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у цій сфері" замінити словами "у сфері спільного інвестування, додержання законодавства у цих сферах";  
13. 2) у частині другій:  
14. пункт 7 доповнити словами "та похідних цінних паперів";  
15. пункт 9 після слів "діяльність з цінними паперами" доповнити словами "діяльність з управління активами";  
16. доповнити частину пунктами 24 - 30 такого змісту:  
17. "24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та похідних цінних паперів;  
18. 25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;  
19. 26) встановлює відповідно до законодавства особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);  
20. 27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;  
21. 28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій;  
22. 29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління;  
23. 30) у межах визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування".  
24. 5. У статті 8:  
25. пункт 8 викласти в такій редакції:  
26. "8) здійснювати контроль за достовірністю та розкриттям інформації, що надається емітентами, особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам";  
27. доповнити статтю пунктами 22 - 26 такого змісту:  
28. "22) порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;  
29. 23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;  
30. 24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;  
31. 25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;  
32. 26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України".  
33. 6. У статті 9:  
34. 1) в абзацах третьому і п'ятому частини першої слово "відділень" замінити словом "органів";  
35. 2) у частині другій:  
36. в абзаці третьому слова "для перевірки" виключити;  
37. доповнити частину абзацом такого змісту:  
38. "вимагати у посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень".  
39. 7. У статті 12:  
40. у частині першій слова "чи головою відповідного територіального органу" замінити словами "начальником територіального органу або за дорученням начальника відповідного територіального органу його заступником";  
41. частину другу після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих";  
42. частину п'яту після слова і цифр "протягом 10" доповнити словом "робочих". ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.