Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' (Повторне друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., №8 ст.67, № 17-18, ст.250; 2005 р., №4, ст.103) такі зміни:  
1. 1) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 4 слова "освітньо-кваліфікаційний рівень" замінити словами "освітній рівень вищої освіти";  
2. абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "У документі про вищу освіту зазначається повне найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а у разі отримання вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу також і найменування цього підрозділу";  
3. абзац восьмий викласти у такій редакції: "Для осіб, які навчалися за кошти державного або місцевого бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України";  
4. 3) частину другу статті 10 викласти у такій редакції: "2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації та відповідними підрозділами наукових і навчально-наукових установ та підприємств, у тому числі на підставі укладених договорів";  
5. 4) у статті 18: у частині першій: абзац десятий викласти у такій редакції: "формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
6. абзац сімнадцятий замінити новими абзацами такого змісту: "організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; присвоює вчені звання доцента і професора; здійснює реалізацію державної цінової політики у сфері вищої освіти та моніторинг цін на освітні послуги". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим і двадцять першим;  
7. частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;  
8. 5) частину четверту статті 23 виключити;  
9. 6) у статті 27: абзаци третій і четвертий частини першої викласти у такій редакції: "Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації.  
10. Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюються органами місцевого самоврядування: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації";  
11. частину третю виключити;  
12. 7) в абзаці першому частини четвертої статті 28 слово "закону" замінити словом "законодавства";  
13. 8) у статті 30: друге речення частини першої виключити;  
14. в абзаці першому частини третьої слова "і предметні (циклові) комісії" замінити словами "предметні (циклові) комісії, бібліотека тощо";  
15. частину четверту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Філія створюється у разі, коли є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;  
16. у частині п'ятій: абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Повноваження директорів інститутів визначаються статутом вищого навчального закладу";  
17. доповнити частину абзацом такого змісту: "Положення про навчально-науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";  
18. 9) у статті 32: в абзаці другому частини другої слова "і штатний розпис" виключити;  
19. частину третю виключити;  
20. 10) у статті 34: у частині першій: в абзаці п'ятому слова "директорів інститутів" виключити;  
21. абзац шостий викласти у такій редакції: "обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами, професорів і директорів інститутів";  
22. друге речення абзацу тринадцятого: після слова "декани" доповнити словами "директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки"; після слів "на постійній основі" доповнити словами "керівники органів студентського самоврядування";  
23. друге речення абзацу другого частини другої після слів "на постійній основі" доповнити словами "керівники органів студентського самоврядування";  
24. 11) у статті 39: доповнити статтю новою частиною першою такого змісту: "1. Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу першого - четвертого рівнів акредитації не може перевищувати шістдесят п'ять років". У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;  
25. у частині другій: після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Порядок призначення на посаду керівника військового вищого навчального закладу встановлюється відповідно до діючих нормативно-правових актів у відповідній галузі".  
26. У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;  
27. абзац третій виключити;  
28. 12) абзац другий частини першої статті 40 виключити;  
29. 13) останній абзац частини четвертої статті 45 викласти у такій редакції: "Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";  
30. 14) у частині другій статті 48:  
31. абзаци "голова предметної (циклової) комісії", "директор бібліотеки", "науковий працівник бібліотеки" виключити;  
32. абзац "заступник директора" доповнити словами " (з навчальної, виховної, навчально-виховної та навчально-виробничої роботи)";  
33. після абзацу "декан" доповнити новим абзацом такого змісту: "директор навчально-наукового інституту";  
34. абзац "проректор" доповнити словами " (діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчальним, виховним або науковим процесами)";  
35. 15) абзац четвертий частини першої статті 49 після слів "педагогічних працівників" доповнити словами "на ставку";  
36. 16) у частині першій статті 52 слова "освітньо-наукових установах" замінити словами "навчально-наукових установах, у вищих навчальних закладах, а також на підприємствах відповідних галузей";  
37. 17) у статті 53: частину першу після слова "інтерни" доповнити словом "резиденти";  
38. у частині третій слова "військового вищого навчального закладу" замінити словами "військового або іншого вищого навчального закладу з особливими умовами навчання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";  
39. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: "Резидент - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей". У зв'язку з цим частини сьому - десяту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;  
40. 18) частину другу статті 56 доповнити словами "або на підставі гарантійного листа-запиту з місця працевлаштування";  
41. 19) абзац четвертий частини першої статті 57 виключити;  
42. 20) у статті 63: у другому реченні частини третьої слова "право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків" виключити;  
43. у частині п'ятій: в абзаці восьмому слова "національній та" виключити;  
44. абзац дев'ятий виключити;  
45. 21) у статті 64: у частині першій: абзаци другий та четвертий виключити;  
46. в абзаці третьому слова "беруть участь у встановленні нормативів" замінити словами "встановлюють нормативи";  
47. останній абзац частини шостої викласти у такій редакції: "Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів посадові оклади підвищуються за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник";  
48. частину сьому виключити;  
49. 22) у частині третій статті 65 слова "в рамках" замінити словами "в межах";  
50. 23) абзаци другий і четвертий пункту 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення" виключити.