Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо вікових обмежень для зайняття посади державними службовцями та науковими працівниками) (Друге читання)

0. .  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. "Про внесення змін та доповнеь до деяких законодавчих актів України"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1.У Законі України "Про державну службу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 52, ст.490; 1993, N 52, ст.491; 1995, N 29, ст. 216; 1995, N 34, ст. 268; 1996, N 16, ст. 71; 1999, N 24, ст.208; 2001, N 33, ст.175; 2001, N 33, ст.175; 2003, N 14, ст.97; 2003, N 30, ст.247):  
6. 1) статтю 23 викласти в такій редакції:  
7. Стаття 23. Заборона встановлення граничних вікових обмежень для перебування на державній службі  
8. Досягнення пенсійного віку державним службовцем і призначення йому пенсії та її отримання не може бути підставою для припинення перебування його на державній службі.  
9. Забороняється встановлювати граничні вікові обмеження для перебування на державній службі.  
10. 2. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165; 1992, N 12, ст.166; 1993, N 10, ст. 76; 1993, N 11, ст. 93; 1993, N 17, ст.184; 1994, N 41, ст.376; 1995, N 13, ст. 85; 1996, N 3, ст. 11; 1997, N 8, ст. 62; 1999, N 2-3, ст.20; 2000, N 28, ст.223; 2002, N 12-13, ст.92; 2002, N 30, ст.205; 2003, N 10-11, ст.86; 2003, N 24, ст.158; 2003, N 37, ст.300; 2004, N 6, ст.38; 2004, N 14, ст.198; 2004, N 17-18, ст.250; 2004, N 15, ст.228; 2004, N 16, ст.238:  
11. 1)статтю 24 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:  
12. "Досягнення пенсійного віку науковим (науково-педагогічним) працівником і призначення йому пенсії та її отримання не може бути підставою для припинення перебування наукового (науково-педагогічного) працівника на будь-якій посаді в науковій установі або організації.  
13. Забороняється встановлювати граничні вікові обмеження для перебування на будь-якій посаді в науковій установі або організації".  
14. 2) в статті 24 із абзацу шістнадцятого вилучити слова "та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника";  
15. 3) в статті 24 абзац двадцять четвертий після слів "Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові (науково-педагогічні) працівники" доповнити словами "можуть продовжувати працювати на тій же посаді" і далі за текстом.  
16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
18. 2. Кабінету Міністрів України:  
19. привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
20. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.