Кількість абзаців - 119 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо дітей, позбавлених батьківського піклування) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Сімейного кодексу України  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 - 22, ст. 135) такі зміни:  
5. 1. Частину другу статті 138 виключити.  
6. 2. У статті 165 слова „або навчальний заклад" замінити словами „заклад охорони здоров'я, соціального захисту, навчальний або інший заклад".  
7. 3. Назву розділу ІV викласти у такій редакції:  
8. „Розділ ІУ. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ".  
9. 4. У статті 209:  
10. 1) назву статті доповнити словами „ чи підкинута";  
11. 2) у частині першій слова „двомісячного віку" замінити словами „місячного віку";  
12. 3) доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:  
13. „3. Усиновлення дитини з пологового будинку (відділення) та лікувально профілактичного закладу не проводиться.  
14. 4. Якщо немає ніяких відомостей про батька та родичів дитини, залишеної матір'ю у пологовому будинку, або знайденої чи підкинутої дитини адміністрацією цього закладу за участю представників органів у справах неповнолітніх, освіти та внутрішніх справ складається відповідний акт, на підставі якого районна, районна в містах Києві та Севастополі державна адміністрація, виконавчий комітет міської, районної у місті ради приймає рішення про її влаштування до закладу охорони здоров'я, соціального захисту, навчального або іншого закладу".  
15. 5. У статті 214:  
16. 1) назву статті та частину першу викласти у такій редакції:  
17. „Стаття 214. Централізований облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання у сім'ї громадян  
18. 1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування, чи на виховання у сім'ї громадян, посадові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування.  
19. Відповідні відділи та управління районних, районних у містах Києва та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад зобов'язані перевірити подану інформацію і протягом семи робочих днів скласти на кожну дитину анкету і поставити її на первинний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання у сім'ї громадян";  
20. 2) у частині другій слова „протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов'язанні подати відповідну інформацію" замінити словами „по закінченню місячного терміну від дня реєстрації надходження анкети дитини зобов'язані протягом трьох робочих днів подати анкету дитини";  
21. 3) у частині третій слова „протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її" замінити словами „по закінченню місячного терміну від дня реєстрації надходження анкети дитини зобов'язані протягом трьох робочих днів подати анкету дитини, яка може бути усиновлена";  
22. 4) доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:  
23. „4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання у сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюється Кабінетом Міністрів України";  
24. 5) частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.  
25. 6. Частину другу стаття 215 доповнити словами „у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
26. 7. Абзац другий частини першої статті 218 доповнити реченням такого змісту:  
27. „Згода дитини на її усиновлення з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка".  
28. 8. Частину першу статті 219 доповнити пунктом 5 такого змісту:  
29. „5) покинули (або відмовилися забрати) дитину в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я".  
30. 9. У статті 222:  
31. 1) назву статті викласти у такій редакції:  
32. „ Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я, соціального захисту, навчального або іншого закладу на усиновлення дитини";  
33. 2) в абзаці першому частини першої слова "або навчальному закладі" замінити словами „соціального захисту, навчального або іншого закладу".  
34. 10. Частину першу статті 223 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:  
35. „ До заяви додаються такі документи:  
36. 1) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;  
37. 2) довідка про заробітну плату або декларація про доходи;  
38. 3) копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;  
39. 4) письмова згода на усиновлення дитини другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), нотаріально засвідчена;  
40. 5) висновок про стан здоров'я заявника;  
41. 6) довідка про відсутність (наявність) судимості, видана органом внутрішніх справ за місцем проживання;  
42. 7) акт, виданий органом опіки та піклування, що підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї, наявності власних дітей та інших відомостей;  
43. 8) копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.  
44. Зазначені документи мають бути засвідчені в установленому порядку".  
45. 11. У статті 225:  
46. 1) у назві статті виключити слово „Момент";  
47. 2) частину другу виключити.  
48. 12. Абзац другий частини першої статті 233 виключити.  
49. 13. У статті 234:  
50. 1) назву статті після слів „прав дитини" доповнити словами „на пенсію, інші виплати";  
51. 2) у частині першій слово „соціальні" виключити.  
52. 14. У статті 243:  
53. 1) у частині першій слова „дітьми, які залишилися без" замінити словами „дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими";  
54. 2) у частині третій слова „встановлюється органом" замінити словами „встановлюється рішенням органу".  
55. 15. У назві та частині першій статті 245 слова „у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я" замінити словами „у закладі охорони здоров'я, соціального захисту, навчальному або іншому закладі".  
56. 16. У статті 248:  
57. 1) назву та абзац перший частини першої викласти у такій редакції:  
58. „Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, соціального захисту, навчальному або іншому закладі, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї  
59. 1. Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, соціального захисту, навчальному або іншому закладі, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, мають право:";  
60. 2) у частині другій слово „соціальні" виключити.  
61. 17. Главу 20 (статті 252 - 256) викласти у такій редакції:  
62. „Глава 20. ПРИЙОМНА СІМ'Я  
63. Стаття 252. Прийомна сім'я  
64. 1. Прийомна сім'я - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для виховання та спільного проживання від 1 до 4 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
65. Стаття 253. Прийомні батьки  
66. 1. Прийомні батьки - особи, які перебувають у шлюбі, або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на власну житлову площу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.  
67. 2. Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, навчання, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.  
68. 3. Прийомні батьки є законними представниками і захисниками прав та інтересів прийомних дітей у всіх органах, установах, закладах та організаціях без спеціальних на те повноважень.  
69. Стаття 254. Прийомні діти  
70. 1. Прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї.  
71. 2. На передачу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, у прийомну сім'ю потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити.  
72. Згода дитини на її влаштування у прийомну сім'ю з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка.  
73. 3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І - ІУ рівня акредитації - до його закінчення.  
74. 4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї.  
75. Стаття 255. Утворення прийомної сім'ї  
76. 1. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі заяви осіб, які перебувають у шлюбі, або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, яка виявила бажання утворити прийомну сім'ю, та висновку відповідно районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчих комітетів міських рад про наявність відповідних умов для утворення прийомної сім'ї.  
77. 2. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається відповідний договір.  
78. 3. Фінансування прийомної сім'ї на утримання прийомних дітей здійснюється за рахунок видатків з республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів.  
79. 4. Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, несе відповідальність за її функціонування відповідно до законодавства.  
80. 5. Положення про прийомну сім'ю затверджується Кабінетом Міністрів України.  
81. Стаття 256. Припинення договору про прийомну сім'ю  
82. 1. Договір про утворення прийомної сім'ї припиняється за згодою сторін або за рішенням суду".  
83. 18. Доповнити Кодекс новою главою такого змісту:  
84. „Глава 20-1. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ  
85. Стаття 256-1. Дитячий будинок сімейного типу  
86. 1. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для виховання та спільного проживання не менш як 5 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
87. 2. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей батьків-вихователів.  
88. Стаття 256-2. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу  
89. 1. Батьки-вихователі - особи, які перебувають у шлюбі, або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які беруть дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування для виховання та спільного проживання.  
90. 2. Батьки-вихователі несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, навчання, фізичний і психічний розвиток вихованців.  
91. 3. Батьки-вихователі є законними представниками і захисниками прав та інтересів вихованців дитячого будинку сімейного типу у всіх органах, установах, закладах та організаціях без спеціальних на те повноважень.  
92. 4. Батькам-вихователям для потреб сім'ї надається позачергово відповідно обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.  
93. Стаття 256-3. Вихованці дитячого будинку сімейного типу  
94. 1. Вихованці дитячого будинку сімейного типу - діти, із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу.  
95. 2. На передачу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити.  
96. Згода дитини на передачу її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка.  
97. 3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі І-ІV рівня акредитації - до його закінчення.  
98. 4. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право на аліменти, пенсію, інші виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу.  
99. Стаття 256-4. Утворення дитячого будинку сімейного типу  
100. 1. Рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі заяви осіб, які перебувають у шлюбі, або окремої особи, яка виявила бажання утворити дитячий будинок сімейного типу, та висновку відповідно районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради про наявність відповідних умов для утворення дитячого будинку сімейного типу.  
101. 2. На підставі рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його утворення, укладається відповідний договір.  
102. 3. Фінансування дитячого будинку сімейного типу на утримання батьків-вихователів та вихованців здійснюється за рахунок видатків з республіканського Автономної республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів.  
103. 4. Орган, який прийняв рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу, несе відповідальність за його функціонування відповідно до законодавства.  
104. 5. Положення про дитячий будинок сімейного типу затверджується Кабінетом Міністрів України.  
105. Стаття 256-5. Припинення договору про дитячий будинок сімейного типу  
106. 1. Договір про прийомну сім'ю припиняється за згодою сторін або за рішенням суду."  
107. 19. Назву та частину другу статті 257 викласти у такій редакції:  
108. „Стаття 257. Права баби, діда, прабаби, прадіда на спілкування та участь у вихованні внуків, правнуків"  
109. „2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не повинні чинити перешкод бабі, діду, прабабі, прадіду щодо їх спілкування з внуками, правнуками та участі у їх вихованні".  
110. 20. Доповнити Кодекс статтею 288-1 такого змісту:  
111. „Стаття 288-1. Опіка, піклування іноземця, який проживає в Україні, над дитиною, яка є громадянином України  
112. 1. Опіка, піклування іноземця, який проживає в Україні, над дитиною, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах, встановлених главою 19 цього Кодексу".  
113. ІІ. Прикінцеві положення  
114. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Сімейним кодексом України.  
115. 2. Кабінетові Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
116. подати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавчих актів, які випливають із цього Закону;  
117. розробити нові (частина четверта статті 214, частина друга статті 215, частина п'ята статті 255, частина п'ята статті 256-4 Сімейного кодексу України) та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
118. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.