Кількість абзаців - 282 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Друге читання)

0. Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 16, ст. 111; 1996 р., № 17, ст. 73; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., №17, ст. 125; №33, ст. 236; №35, ст. 262; 2003 р., №27, ст. 209) такі зміни:  
5. 1. У назві Закону після слів "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами "звільнених зі служби".  
6. 2. У преамбулі Закону після слів "пенсійного забезпечення громадян України" сполучник "і" замінити словами "та звільнених зі служби", після слів "Національної гвардії України" доповнити словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ цивільної оборони України, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", а після слів "а також громадян інших держав з числа" - словами "звільнених зі служби".  
7. 3. Доповнити розділ І Закону "Загальні положення" новими статтями 1 - 1-2 такого змісту:  
8. "Стаття 1. Основні мета та гарантії Закону  
9. Закон має за мету реалізацію колишніми військовослужбовцями, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякими іншими особами свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов і норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.  
10. Закон гарантує соціальну захищеність військових пенсіонерів, пенсіонерів органів внутрішніх справ та пенсіонерів інших утворених відповідно до законів України військових формувань шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, регулярний перегляд призначених пенсій у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму і підвищенням ефективності економіки держави, створення належних умов для підтримання їх здоров'я та активного довголіття, надання соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний і правовий захист, організацію соціального та інших видів обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб.  
11. Стаття 1-1. Законодавство про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  
12. Законодавство про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших актів законодавства України.  
13. За звільненими зі служби військовослужбовцями, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякими іншими особами і членами їх сімей, які постійно проживають на території України і є її громадянами, зберігається рівень прав і соціальних гарантій, встановлених раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР. Такі права та соціальні гарантії для зазначеної категорії громадян не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.  
14. Стаття 1-2. Міжнародні договори України  
15. Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі вимоги щодо соціального захисту звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, ніж ті, що їх містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
16. У зв'язку з цим статтю 1 вважати статтею 1-3.  
17. 4. У статті 2:  
18. частину другу виключити;  
19. доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
20. "Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України (в тому числі в будь-яких інших державах СНД) виплата призначених їм пенсій на час їх служби призупиняється. При наступному звільненні зі служби згаданих у цій статті осіб виплата їм пенсії поновлюється з урахуванням попередньої та нової вислуги років на день останнього звільнення".  
21. 5. У статті 3:  
22. частину першу після слів "військовослужбовців строкової служби" доповнити словами "які звільнені з військової служби".  
23. 6. У статті 4:  
24. частину першу доповнити реченням такого змісту:  
25. "Зазначеним особам пенсії призначаються незалежно від того, чи мають вони офіцерські (спеціальні) звання;  
26. частину другу після слів "встановлених цим Законом для" доповнити словами "звільнених зі служби".  
27. 7. У статті 5:  
28. у частині першій початок першого речення доповнити словами "Звільненим зі служби";  
29. у частині другій після слів "позбавленим військових або спеціальних звань" доповнити словами у дужках " (в тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці)".  
30. 8. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:  
31. "Стаття 5-1. Призначення пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні в порядку амністії або помилування  
32. Звільненим зі служби особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні в порядку амністії або помилування, крім осіб, звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища або вчиненням корупційного діяння, пенсії призначаються на умовах і за нормами, встановленими цим Законом, якщо вони на день позбавлення військового (спеціального) звання мали право на пенсію за вислугу років або по інвалідності (статті 12, 18 - 20 цього Закону)".  
33. 9. У статті 7:  
34. початок частини першої доповнити словами "Звільненим зі служби", у цій же частині після слів "призначається одна пенсія за їх вибором" доповнити словами "за винятком, встановленого частиною другою цієї статті";  
35. доповнити статтю частиною другою такого змісту:  
36. "Батьки та дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, зазначених в преамбулі цього Закону, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби внаслідок причин, наведених у статті 20 та пункті "в" статті 30 цього Закону (за винятком випадків, коли смерть таких осіб настала внаслідок їх протиправних діянь), мають право отримувати дві пенсії. Їм призначається пенсія за віком або пенсія по інвалідності, або за вислугу років, або соціальна пенсія відповідно до законодавства України та пенсія в разі втрати годувальника (стаття 30 цього Закону). При цьому пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків загиблого (померлого) або пропавшого безвісти військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, і виплачується у розмірі трьох мінімальних розмірів пенсії за віком".  
37. 10. У статті 8:  
38. частину першу після слів "Виплата пенсій" доповнити словами "звільненим зі служби";  
39. доповнити частину реченням такого змісту:  
40. "При цьому фінансування видатків на виплату пенсій, надбавок, підвищень, компенсацій та допомог здійснюється у централізованому порядку".  
41. 11. Статтю 9 викласти в такій редакції:  
42. "Стаття 9. Виплата допомоги  
43. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів, після закінчення строку контракту або за власним бажанням виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50 відсотків грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.  
44. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.  
45. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.  
46. Виплата зазначеної у частинах першій та другій цієї статті одноразової грошової допомоги звільненим з військової служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється Міністерством оборони України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Управлінням державної охорони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на їх утримання.  
47. Військовослужбовцям офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України, які безпосередньо перед звільненням з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України, і набули право на пенсію за цим Законом, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів цих органів, в яких вони працювали.  
48. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у випадку повторного їх звільнення зі служби, вихідна допомога, передбачена цією статтею, не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на її отримання.  
49. Членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом та пенсіонерам з їх числа, які втратили годувальника, допомога виплачується в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України".  
50. 12. Доповнити Закон статтями 9-1 - 9-2 такого змісту:  
51. "Стаття 9-1. Умови призначення та виплати допомоги військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які звільнені зі служби без права на пенсію  
52. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів без права на пенсію за цим Законом, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання.  
53. Виплата щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання здійснюється виходячи з військового (спеціального) звання, яке присвоєно військовослужбовцю, особі начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякій іншій особі на день звільнення його (її) зі служби Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Управлінням державної охорони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань із застосуванням порядку призначення та виплати пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на їх утримання.  
54. Річний термін для виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання обчислюється з наступного дня після звільнення зі служби військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякої іншої особи, які мають право на її отримання, і закінчується у відповідні місяць і число завершеного року строку.  
55. Військовослужбовцям офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України, які безпосередньо перед звільненням з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України і не набули права на пенсію за цим Законом, виплата щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання здійснюється за рахунок коштів тих органів, з яких вони були відряджені.  
56. У разі несвоєчасного звернення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб за призначенням щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання, які мають право на її отримання, виплата її за минулий час здійснюється, якщо звернення за її призначенням надійшло до закінчення трьох років з дня виникнення права на отримання такої допомоги.  
57. Громадянам, які під час отримання щомісячної грошової допомоги у розмірі посадового окладу та окладу за військове (спеціальне) звання знову повертаються на військову службу або приймаються на службу до органів внутрішніх справ, органів управління, підрозділів, установ і організацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України або зараховуються на посади, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань, рангів державних службовців, класних чинів тощо, виплата цієї допомоги припиняється з дня нового призову на військову службу, прийняття на службу до органів внутрішніх справ, органів управління, підрозділів, установ і організацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України або зарахування на посаду, перебування на якій передбачає присвоєння громадянину спеціального звання, рангу державного службовця, класного чину тощо.  
58. У разі призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори громадян, які звільнені зі служби і отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання, виплата цієї допомоги призупиняється на термін проходження ними зазначених зборів. При цьому час проходження таких зборів зараховується цим громадянам до їх загального терміну виплати згаданої допомоги.  
59. Якщо протягом річного терміну виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання підвищуються (індексуються) оклади за військове (спеціальне) звання військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, виплата зазначеної грошової допомоги громадянам, звільненим зі служби і які мають право на її отримання, здійснюється з урахуванням такого підвищення (індексації).  
60. Порядок повідомлення громадян, які отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання органів пенсійного забезпечення, зазначених у статті 10 цього Закону, про зміну умов, що впливають на виплату такої допомоги, здійснюється відповідно до вимог, встановлених статтею 60 цього Закону.  
61. Стаття 9-2. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом  
62. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, - грошові виплати, які складаються з місячного грошового забезпечення та інших виплат.  
63. До складу місячного грошового забезпечення входять: оклади грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військове (спеціальне) звання, процентна надбавка за вислугу років) та додаткові щомісячні види грошового забезпечення.  
64. Додатковими щомісячними видами грошового забезпечення є надбавки, доплати, підвищення та премія, які мають постійний характер.  
65. До інших виплат грошового забезпечення належать виплати підйомної допомоги, морського грошового забезпечення, продовольчо-дорожніх та польових коштів, одноразових грошових винагород, матеріальних та грошових допомог. Інші виплати грошового забезпечення до заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (стаття 43 цього Закону), не включаються".  
66. 13. У статті 10:  
67. у частині першій після слів "військовослужбовців строкової служби" доповнити словами "які звільнені з військової служби";  
68. у частині другій після слів "Пенсійне забезпечення" доповнити словами "звільнених зі служби".  
69. 14. У статті 11:  
70. частину першу після слів "порядок пенсійного забезпечення" доповнити словами "звільнених зі служби";  
71. доповнити статтю частиною такого змісту:  
72. "Звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення з радіоактивно забруднених територій 30-кілометрової зони ЧАЕС на добровільній безоплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності, за їх бажанням, може призначатися і виплачуватися органами соціального захисту населення за місцем їх проживання у порядку і розмірах, встановлених законодавством".  
73. 15. Доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:  
74. "Стаття 11-1. Соціальна допомога пенсіонерам  
75. Органи місцевого самоврядування у межах наданих їм законом повноважень за власною ініціативою можуть встановлювати за рахунок коштів місцевого бюджету доплати до пенсій, які призначаються відповідно до цього Закону, додаткові компенсаційні виплати пенсіонерам з числа осіб, зазначених у преамбулі цього Закону та членів їх сімей".  
76. 16. У статті 12:  
77. у частині першій:  
78. у пункті "а" після слів "які мають право на пенсію за цим Законом " доповнити словами "незалежно від віку та часу звільнення";  
79. доповнити пункт після слів "20 років і більше" словами "за винятком осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";  
80. у пункті "б" після цифри і слів "45-річного віку" доповнити словами "на день звільнення зі служби або на день призначення пенсії".  
81. 17. У статті 13:  
82. у частині першій:  
83. початок пунктів "а" - "в" доповнити словами "звільненим зі служби";  
84. у пунктах "а" - "в" після слів "3 проценти відповідних сум грошового забезпечення", "один процент відповідних сум грошового забезпечення", "5 процентів відповідних сум грошового забезпечення" доповнити відповідно словами "встановлених законодавством на день звільнення або на день призначення пенсії";  
85. у пункті "в" цифру "10" замінити цифрою "15", а слова і цифри "категорій 2, 3 - на 5 процентів" - словами "категорії 2 - на 10 процентів, до категорії 3 - на 5 процентів";  
86. 18. У статті 15:  
87. початок частини першої доповнити словами "Звільненим зі служби";  
88. доповнити частину новими пунктами такого змісту:  
89. "е) на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;  
90. є) на 25 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, з числа примусово переселених членів сімей громадян, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;  
91. ж) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР".  
92. 19. У статті 16:  
93. у частині першій після слів "що призначається" доповнити словами "звільненим зі служби";  
94. доповнити пункт "а" цієї частини реченням такого змісту:  
95. "За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором".  
96. 20. Статтю 17 викласти в такій редакції:  
97. "Стаття 17. Умови обчислення вислуги років та трудового стажу для призначення пенсії  
98. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону зараховуються:  
99. 1) військова служба, початок і закінчення якої визначаються Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";  
100. 2) служба в органах внутрішніх справ, органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податковій міліції, кримінально-виконавчій системі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;  
101. 3) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України;  
102. 4) час виконання депутатських повноважень військовослужбовцями, особами, які мають право на пенсію за цим Законом, обраних народними депутатами України з подальшим прикомандируванням до Верховної Ради України та залишенням їх на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України;  
103. 5) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих та згодом реабілітованих;  
104. 6) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території колишнього Союзу РСР в період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.), та які після звільнення з цих місць радянськими або союзними військами були призвані або прийняті на військову службу, службу в органи внутрішніх справ, якщо цими особами, які мають право на пенсію за цим Законом, за час перебування у зазначених місцях примусового утримання не було вчинено злочину проти Вітчизни;  
105. 7) час перебування у полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і військовослужбовець чи особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи у полоні (заручником), не вчинили злочину проти Вітчизни;  
106. 8) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, в органах внутрішніх справ на посадах офіцерського та начальницького складу;  
107. 9) військова служба у Збройних Силах, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з цими державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили військову службу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
108. 10) служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з цими державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, на території яких особи, які мають право на пенсію за цим Законом, проходили службу в органах внутрішніх справ, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
109. 11) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ на посади офіцерського та начальницького складу за направленням Глави Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Голови державної адміністрації в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад, затверджуваних відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України;  
110. 12) час проходження військової служби за межами України у порядку військового співробітництва та у складі миротворчих сил ООН відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
111. До вислуги років особам офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань при призначенні пенсії відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу в органи внутрішніх справ, органи управління, підрозділи, установи і організації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України, або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік навчання за шість місяців служби.  
112. Строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у календарному обчисленні, а у разі проходження цієї служби відповідно до пільгових умов або до умов, які згідно із законодавством колишнього Союзу РСР були підставою зарахування строкової військової служби до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.  
113. Якщо в особовій справі та інших наявних документах військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, вказані тільки рік і місяць зарахування на військову службу, службу в органи внутрішніх справ, органи управління, підрозділи, установи і організації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкову міліцію, кримінально-виконавчу систему України без зазначення точної дати, за день зарахування на службу береться 15 число відповідного місяця.  
114. Періоди часу, зазначені у пунктах 5 - 7, 12 цієї статті, а також час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі України за особливими (пільговими) умовами підлягають зарахуванню до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у пільговому обчисленні.  
115. За наявністю двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного й того ж періоду служби вислуга років обчислюється за тією підставою, яка надає військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, найбільші пільги.  
116. У страховий стаж для призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, передбаченого пунктом "б" статті 12 цього Закону, включаються в календарному обчисленні періоди, зазначені в статтях 56 - 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
117. При призначенні пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, враховуються тільки повні роки вислуги років або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу у бік збільшення.  
118. Обчислена вислуга років на пенсію оголошується військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, який (яка) представляється до звільнення з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України не пізніше, ніж за три місяці до звільнення такої особи зі служби. У випадку висловлення військовослужбовцем, особою, яка має право на пенсію за цим Законом, мотивованих заперечень щодо складеного розрахунку вислуги років, ці заперечення повинні бути розглянуті відповідними кадровими і фінансовими органами Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, і по них прийняті рішення до звільнення його (її)з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України.  
119. Обчислена вислуга років, в тому числі з урахуванням загального трудового стажу, зазначається у наказах про звільнення зі служби військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, і є підставою для призначення їм пенсії за вислугу років.  
120. У разі помилки в обчисленні вислуги років для призначення пенсії або зарахування до вислуги років військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, періоду служби (страхового стажу), не підтвердженого документами, що викликало необгрунтоване завищення вислуги років (страхового стажу) або розміру призначеної йому (їй) пенсії, орган пенсійного забезпечення, зазначений у статті 10 цього Закону, негайно припиняє виплату такої пенсії, а при наявності у нього (неї) права на подальше одержання пенсії - перераховує її, виходячи з фактично наявної вислуги років (страхового стажу), і порушує питання про внесення змін у наказ про звільнення зі служби такого військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом. Рішення про внесення змін у наказ про звільнення військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, зі служби в частині зменшення вислуги років (страхового стажу), приймається начальником, який видав наказ про його (її) звільнення.  
121. Вислуга років для призначення пенсій, що була обчислена військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, відповідно до існуючих нормативно-правових актів для призначення пенсії на день набрання чинності цим Законом, перегляду не підлягає.  
122. Не підлягає перегляду вислуга років для призначення пенсії у разі поновлення її виплати після перерви в її одержанні, яка була раніше обчислена військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, відповідно до законодавства, яке діяло на день попереднього звільнення його (її) зі служби".  
123. 21. Доповнити Закон статтями 17-1 - 17-3 такого змісту:  
124. "Стаття 17-1. Час, який не зараховується для призначення пенсії до вислуги років  
125. До вислуги років для призначення пенсії не зараховується час:  
126. 1) перебування військовослужбовців у запасі, в тому числі перебування їх на навчальних (перевірних) або спеціальних зборах у військових частинах;  
127. 2) перебування в ліцеях і військових частинах як вихованців та юнг, а також навчання в суворовських військових, нахімовському військово-морському та військово-музичному училищах, у військових підготовчих (спеціальних) школах та училищах;  
128. 3) перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній частині, включаючи час перебування військовослужбовців у період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.) у змінному складі штрафних рот і батальйонів у зв'язку з вчиненням злочину проти Батьківщини;  
129. 4) роботи у воєнізованих установах та організаціях, працівники яких вважалися такими, що перебувають у лавах Робітничо-селянської Червоної Армії, але військовослужбовцями не були;  
130. 5) інші періоди, які не підлягають зарахуванню у вислугу років на пенсію за законодавством колишнього Союзу РСР.  
131. Стаття 17-2. Основні документи, що мають підтверджувати окремі періоди проходження військової служби військовослужбовцем, особою, яка має право на пенсію за цим Законом  
132. Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється, як правило, за послужним списком особової справи військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом.  
133. Основними документами, що мають підтверджувати окремі періоди проходження військової служби військовослужбовцем, особою, яка має право на пенсію за цим Законом, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, можуть бути довідки архівних і військово-лікувальних закладів, кадрових органів утворених відповідно до законів України військових формувань про службу в цих формуваннях, штабів партизанського руху та представництв цих штабів періоду Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 років), переліки військових частин, посад, листи обліку роботи військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, виписки з наказів командирів військових частин про проходження військової служби, копії дипломів про час навчання в цивільних вищих та інших навчальних закладах, інші документи, що підтверджують окремі періоди проходження військової служби тощо.  
134. Перелік основних документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах визначається Кабінетом Міністрів України.  
135. Стаття 17-3. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом  
136. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України".  
137. 22. Статтю 18 викласти в такій редакції:  
138. "Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності  
139. Пенсії по інвалідності звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами, призначаються у разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або у випадку, коли інвалідність настала пізніше трьохмісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло у період проходження військової служби чи під час перебування у полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і військовослужбовець або особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи у полоні (заручником), не вчинили злочину проти Вітчизни.  
140. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, набувають право на пенсію по інвалідності незалежно від наявної у них на день звільнення зі служби вислуги років, а також того, чи мали у них місце переривання інвалідності".  
141. 23. У статті 21:  
142. у частині першій після слів "Пенсії по інвалідності" доповнити словами "звільненим зі служби".  
143. 24. У статті 24:  
144. у частині першій:  
145. після слів "що призначається" доповнити словами "звільненим зі служби";  
146. доповнити пункт "а" новим реченням такого змісту:  
147. "За наявності в сім'ї двох або більше інвалідів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з інвалідів за їх вибором".  
148. 25. У статті 25:  
149. частину першу доповнити новими пунктами такого змісту:  
150. "е) на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;  
151. є) на 25 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, з числа примусово переселених членів сімей громадян, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;  
152. ж) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР".  
153. 26. У статті 26:  
154. у частині першій після слів "Пенсії по інвалідності" доповнити словами "звільненим зі служби".  
155. 27. У статті 29:  
156. доповнити статтю частиною такого змісту:  
157. "Пенсії в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються незалежно від тривалості перебування їх на службі".  
158. 28. У статті 30:  
159. у частині шостій після слів "до закінчення навчальних закладів" доповнити словами "незалежно від того, працюють вони чи ні".  
160. 29. У статті 39:  
161. назву статті викласти в такій редакції:  
162. "Стаття 39. Підвищення та виплата надбавки до пенсії в разі втрати годувальника";  
163. частину першу доповнити новими пунктами такого змісту:  
164. "г) на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців, пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;  
165. д) на 25 процентів мінімальної пенсії за віком - примусово переселеним членам сімей військовослужбовців, пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;  
166. е) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - особам, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР";  
167. доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
168. "Членам сім'ї, які є інвалідами 1 групи або досягли 80-річного віку, а також іншим членам сім'ї, які за станом здоров'я відповідно до висновків медичних закладів охорони здоров'я потребують догляду за ними, виплачується надбавка в розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідних категорій пенсіонерів".  
169. 30. У статті 43:  
170. частину першу доповнити словами "і не може перевищувати максимальної суми заробітку, з якого справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування";  
171. доповнити статтю новими частинами такого змісту:  
172. "Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які набули право на пенсію через певний час після звільнення їх зі служби на підставах, визначених пунктом "б" статті 12 цього Закону, пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, який утворився згідно з законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб на день призначення їм пенсій (посадовий оклад, оклад за військове (спеціальне) звання, процентна надбавка за наявну у них на день звільнення зі служби вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які вони отримували під час проходження служби).  
173. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які переведені за станом здоров'я або за віком на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною ними перед звільненням, чи з посад, які вони обіймали до переведення, якщо на день переведення такі особи мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії військовослужбовцям офіцерського і особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції, внутрішньої чи податкової служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.  
174. Особам офіцерського складу, особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які безпосередньо перед звільненням з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, які були відряджені для роботи до зазначених органів із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України і набули право на пенсію за цим Законом та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, встановлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.  
175. Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.  
176. Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів, обладнаних енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або у складі берегових військових частин Військово-Морських Сил України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу.  
177. Особам, які займали командні посади, що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, пенсії обчислюються, виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою для осіб офіцерського складу, або окладу за останньою штатною посадою, яку вони обіймали до вступу в партизанський загін, з'єднання тощо, якщо цей оклад є вищим, а тим особам, хто мав у той період офіцерські звання, - з окладу за військовим званням і процентної надбавки за вислугу років, обчислених з цих окладів. Таким особам враховується розмір посадового окладу за відповідною посадою офіцерського складу, встановлений на день призначення їм пенсії.  
178. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених їм посадових окладів.  
179. Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв'язку з безпідставним засудженням або незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно яких згодом винесені виправдувальний вирок або постанова (ухвала) суду про припинення щодо них кримінальної справи за відсутністю події або складу злочину чи за недоведеністю їх участі у вчиненні злочину, а також членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб щодо яких постанова (ухвала) суду про припинення кримінальної справи винесена посмертно, пенсії обчислюються, за наявністю у них права на пенсію за цим Законом, з розміру існуючих на день призначення пенсії окладів грошового забезпечення, встановлених законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб. У такому ж порядку обчислюються пенсії таким військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які поновлені на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України і призначені на посади з меншим, ніж попередній, посадовим окладом, при їх подальшому звільненні з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України".  
180. 31. Статтю 44 доповнити новою частиною такого змісту:  
181. "У всіх випадках заробіток для перерахунку пенсії не може перевищувати максимальної суми заробітку, з якого справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".  
182. 32. У статті 46:  
183. у частині першій після слів "що призначаються" доповнити словами "звільненим зі служби", а слова "мінімального споживчого бюджету" замінити словами "встановленого законом прожиткового мінімуму".  
184. 33. Статтю 47 виключити.  
185. 34. У статті 48:  
186. у назві статті після слова "Звернення" доповнити словами "та день звернення";  
187. у частині першій після слів "Заяви про призначення пенсій" та "за місцем проживання, а" доповнити словами "звільненим зі служби";  
188. частину першу доповнити реченням такого змісту:  
189. "При цьому днем звернення за призначенням пенсії рахується день подання до відповідного пенсійного органу письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а у разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення";  
190. доповнити статтю новими частинами такого змісту:  
191. " У випадках, коли до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні для вирішення цього питання документи, заявнику роз'яснюється, які документи він повинен надати додатково. При наданні їм цих документів до закінчення трьох місяців з дня отримання такого роз'яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою, зазначені у частині першій цієї статті.  
192. Особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пред'являє паспорт або інший документ, який засвідчує особу.  
193. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію за цим Законом".  
194. 35. У статті 49:  
195. у частині першій після слова "Пенсії" та після слів "органи Пенсійного фонду України, а" доповнити словами "звільненим зі служби";  
196. доповнити статтю частиною такого змісту:  
197. "Пенсіонерам з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей після призначення пенсії видається посвідчення, форма та опис якого затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
198. 36. У статті 50:  
199. у частині першій:  
200. у пункті "а" після слів "але не раніше ніж з" доповнити словом "наступного", а після слова "дня" - словом "після", після слів "виписки з госпіталю або з" доповнити словом "наступного", а після слова "дня" - словом "після";  
201. пункт "б" викласти в такій редакції:  
202. "б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа - з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Зазначеним у цьому пункті військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло у період проходження військової служби чи під час перебування у полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і військовослужбовець або особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи у полоні (заручником), не вчинили злочину проти Вітчизни, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;  
203. доповнити частину першу новими пунктами такого змісту:  
204. "в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пункту "б" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення зі служби або після звільнення їх зі служби, при набутті права на пенсію за цим Законом, - з дня звернення за пенсією";  
205. г) військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні в порядку амністії або помилування, - з дня набуття чинності рішення (вироку) суду або Указу Президента України про звільнення від покарання у вигляді позбавлення військового (спеціального) звання;  
206. д) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільнені зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, - з дня звернення за пенсією;  
207. е) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами після закінчення трьох місяців з наступного дня після звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після їх звільнення зі служби, - з дня встановлення їм інвалідності;  
208. є) військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв'язку із внесенням зміни у раніше виданий наказ або інший розпорядчий акт про їх звільнення зі служби, - з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акту відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни;  
209. частину другу виключити, у зв'язку з чим частини третю та четверту вважати частинами другою та третьою".  
210. 37. У статті 51:  
211. у частинах першій та другій після слова "призначених" доповнити словами "звільненим з військової служби" та "звільненим зі служби".  
212. 38. У статті 52:  
213. назву статті викласти в такій редакції:  
214. "Стаття 52. Загальний порядок виплати пенсій. Органи, що виплачують пенсії"  
215. у частинах першій та другій слово "прописки" замінити словами "місця його реєстрації як фізичної особи;  
216. частину другу після слів "Державного департаменту України з питань виконання покарань" доповнити словами "шляхом зарахування сум пенсії на рахунок вкладу або за бажанням пенсіонера шляхом доставки пенсії через підприємства зв'язку за місцем його фактичного проживання";  
217. доповнити статтю частинами такого змісту:  
218. "Переказ пенсії поштою або доставка її за місцем фактичного проживання пенсіонера здійснюються за рахунок держави.  
219. Порядок виплати пенсії пенсіонерам з числа осіб, які проживають на території держав - колишніх республік СРСР, які не є учасниками Співдружності Незалежних Держав, у тому числі в валюті відповідної держави, визначається Кабінетом Міністрів України, виходячи з міжнародних договорів (угод), укладених Україною з цими державами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
220. 39. У статті 54:  
221. частину першу доповнити реченням такого змісту:  
222. "Працюючим пенсіонерам та пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії, передбачені для непрацюючих пенсіонерів та непрацюючих інвалідів пунктом "а" частини першої статті 16 та пунктом "а" частини першої статті 24 цього Закону, не нараховуються".  
223. 40. Доповнити Закон статтею 60-1 такого змісту:  
224. "Стаття 60-1. Стягнення зайвих сум пенсії, сплачених пенсіонерові з вини пенсійного органу. Відповідальність посадових осіб пенсійного органу  
225. Стягнення зайвих сум пенсії, сплачених пенсіонерові з вини пенсійного органу, зазначеного у статті 10 цього Закону, здійснюється з винних у цьому посадових осіб у порядку, встановленому законодавством.  
226. Посадові особи пенсійного органу, з вини яких допущена безпідставна сплата пенсіонерові зайвих сум пенсії, несуть відповідальність відповідно до закону".  
227. 41. У статті 62:  
228. початок частини першої доповнити словами "Звільненим зі служби";  
229. частину другу викласти в такій редакції:  
230. "Пенсійне забезпечення осіб, зазначених у преамбулі цього Закону, та членів їх сімей, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, вирішується відповідно до законодавства України та міжнародних договорів (угод) про соціальне забезпечення, укладених Україною з іншими державами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
231. 42. Доповнити Закон статтею 62-1 такого змісту:  
232. "Стаття 62-1. Строки виплати пенсій  
233. Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлений строк, але не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія".  
234. 43. У статті 63:  
235. у частині третій після слів "перераховуються з підвищенням" доповнити словами "будь-якого з видів", а після слів "які мають право на пенсію за цим Законом" - словами "передбачених частинами другою та третьою статті 9-2 цього Закону";  
236. доповнити частину реченням такого змісту:  
237. "Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється з дати, з якої підвищується грошове забезпечення відповідних категорій військовослужбовців".  
238. доповнити статтю частинами такого змісту:  
239. "У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам України з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій таким народним депутатам України, починаючи з першого скликання. Перерахунок пенсій здійснюється із суми заробітку працюючого народного депутата України на момент виникнення права на перерахунок пенсії і провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали зазначені обставини.  
240. Звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх в запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних звань не перераховуються.  
241. Розміри призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, щороку переглядаються Кабінетом Міністрів України у відсотковому співставленні до прожиткового мінімуму і не можуть бути нижчими за його величину, встановлену законом.  
242. 44. Статтю 65 виключити.  
243. 45. У статті 66:  
244. назву статті доповнити реченням такого змісту:  
245. " Вирішення спірних питань по зарахуванню до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби у календарному обчисленні або на пільгових умовах";  
246. частину першу після слів "заниження розмірів пенсії" доповнити словами "а також вирішення спірних питань по зарахуванню до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби у календарному обчисленні або на пільгових умовах".  
247. 46. Доповнити Закон новими статтями такого змісту:  
248. "Стаття 67. Внесення змін до умов пенсійного забезпечення, порядку обчислення, виплати та перерахунку призначених пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей  
249. Внесення змін до умов пенсійного забезпечення, порядку обчислення, виплати та перерахунку призначених пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, встановлених цим Законом, іншими законодавчими актами забороняється. Такі зміни мають бути внесені лише шляхом доповнення до цього Закону.  
250. Стаття 68. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  
251. Прийняті неправомірні нормативно-правові акти та рішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень, або визнаються незаконними в судовому порядку.  
252. Стаття 69. Поновлення прав та відшкодування збитків звільненим зі служби військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам внаслідок прийняття щодо них органами державної влади та органами місцевого самоврядування неправомірних нормативно-правових актів та рішень  
253. Звільнені зі служби військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом, права яких порушено внаслідок прийняття щодо них органами державної влади та органами місцевого самоврядування неправомірних нормативно-правових актів та рішень і які зазнали моральної чи матеріальної шкоди, мають право на поновлення цих прав і відшкодування шкоди у порядку, встановленому законом.  
254. У випадках, коли порушені права або законні інтереси зазначених у частині першій цієї статті осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи військового управління, військове командування, керівники інших утворених відповідно до законів України військових формувань за власною ініціативою або на прохання інших державних органів і організацій вживають необхідних заходів щодо поновлення порушених прав та захисту законних інтересів цих осіб".  
255. 47. Доповнити Закон новими розділами ІХ - Х такого змісту:  
256. "Розділ ІХ. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  
257. Стаття 70. Контроль за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  
258. Контроль за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України безпосередньо, а також Комітетами Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, з питань національної безпеки і оборони, з питань соціальної політики та праці, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю і корупцією.  
259. Стаття 71. Прокурорський нагляд  
260. Нагляд за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.  
261. Розділ Х. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  
262. Стаття 72. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  
263. Особи, винні у порушенні законодавства про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, а також за несвоєчасне оформлення або подання документів для призначення пенсії, за видачу для оформлення пенсій недостовірних даних і документів несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом".  
264. ІІ. Прикінцеві положення.  
265. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком абзацу четвертого пункту 9, абзацу п'ятого пункту 17 та абзацу другого пункту 43 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2005 року. Абзац восьмий пункту 43 розділу І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
266. 2. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №35, ст. 262) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:  
267. "Дія цього пункту поширюється на осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.  
268. У разі, коли раніше призначені пенсії зазначеним особам є нижчими ніж ті, які призначаються таким особам після набуття чинності цим Законом, проводиться їх перерахунок у порядку, визначеному законодавством. Якщо внаслідок перерахунку призначеної пенсії її розмір зменшується, пенсія виплачується у раніше встановленому розмірі, але не нижче величини прожиткового мінімуму, встановленої законом.  
269. Розмір призначеної пенсії переглядається згідно з Законом України "Про індексацію грошових доходів населення".  
270. У зв'язку з цим вважати таким, що втратив чинність з часу його прийняття Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №26, ст. 161).  
271. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
272. забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам відповідно до абзацу п'ятого пункту 17 та абзацу другого пункту 43 розділу І цього Закону з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2005 року. При цьому зберігаються діючі розміри призначених пенсій, якщо обчислені відповідно до цього Закону є нижчими;  
273. з метою створення фінансових можливостей в державі для вирівнювання розмірів призначених пенсій звільненим зі служби у різні періоди військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, незалежно від часу звільнення їх в запас або у відставку і ліквідації існуючої диспропорції у розмірах таких пенсій, ввести мораторій на розширення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які перебувають на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, в органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України нових додаткових щомісячних видів грошового забезпечення та підвищення чинних їх розмірів;  
274. забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо підвищення окладів грошового забезпечення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, процентної надбавки за вислугу років) за рахунок сплачуваної їм щомісячної надбавки у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, інших встановлених законодавством надбавок;  
275. передбачати, починаючи з 2004 року, при розробці проекту закону про Державний бюджет України на черговий рік грошові кошти, які необхідні на реалізацію цього Закону;  
276. вносити одночасно з проектом закону про Державний бюджет України на черговий рік пропозиції по збільшенню розмірів призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам з урахуванням рівня інфляції;  
277. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та щодо приведення інших законів України у відповідність з цим Законом;  
278. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;  
279. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
280. 4. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
281. 5. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.