Кількість абзаців - 109 Розмітка (ліва колонка)


Про систему харчування працівників (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему харчування працівників"  
1. Цей Закон прийнято з метою забезпечення конституційного права громадян на достойний життєвий рівень для себе і своєї сім (ї, що включає достатнє харчування, підвищення ефективності праці, стимулювання розвитку громадського харчування та створення нових робочих місць.  
2. Стаття 1. Визначення термінів  
3. Акредитація - підтвердження емітентом права акредитованої особи на здійснення операцій з прийняття і погашення талонів на харчування та обміну талонів на харчування та/або продукти харчування шляхом отримання від емітента сертифікату про акредитацію.  
4. Акредитована особа - суб'єкт господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, який акредитовано емітентом, як такий, що може приймати і погашати талони на харчування в обмін на їжу та/або продукти харчування.  
5. Акредитованою особою також може бути роботодавець, який на своєму балансі має власний структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо).  
6. Талон на харчування - документ, який випускається емітентом і засвідчує право працівника придбати їжу та/або продукти харчування в акредитованих особах.  
7. Талон на харчування не є платіжним документом, цінним папером або документом суворої звітності. Талони на харчування видається роботодавцем працівнику за місцем основної роботи.  
8. Ліцензія на обіг талонів на харчування -- документ встановленого зразка, який засвідчує право на виготовлення бланків талонів на харчування, їх випуск, організацію обігу та викуп.  
9. Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності,  
10. чи у фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності.  
11. Роботодавець - власник підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю.  
12. Емітент - суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований в установленому порядку з дотриманням вимог щодо величини статутного фонду, який отримав ліцензію на обіг талонів на харчування.  
13. Термін дії талонів на харчування - календарний рік, який зазначений на талоні на харчування, протягом якого талон на харчування може бути використаний.  
14. Стаття 2. Сфера дії Закону  
15. Дія цього Закону поширюється на працівників та роботодавців, незалежно від форм власності, які в інтересах працівників використовують талони на харчування, а також на акредитованих осіб у сфері громадського харчування та роздрібної торгівлі.  
16. Стаття 3. Принцип організації харчування  
17. Роботодавець надає працівнику, окрім заробітної плати, талони на харчування, як додаткову соціальнозначиму послугу. При цьому не допускається зменшення заробітної плати чи її заміна на талони на харчування.  
18. Працівник використовує талони на харчування, які приймаються будь-якими акредитованими особами, що забезпечують якісне, повноцінне і безпечне харчування або здійснюють торгівлю продуктами харчування.  
19. Акредитовані особи в частині своєї діяльності, що регулюється цим Законом, повинні дотримуватися таких принципів організації харчування:  
20. - забезпечення працівників повноцінним асортиментом їжі та/бо продуктів харчування;  
21. - забезпечення працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та/або важкими умовами праці, відповідним спеціальним асортиментом їжі та/або продуктів харчування.  
22. Працівники використовують талони на харчування, виходячи із таких принципів:  
23. - самостійний вибір акредитованих осіб для придбання їжі та/або продуктів харчування;  
24. - самостійний вибір раціону харчування з врахуванням медичних рекомендацій та фізіологічних потреб.  
25. Працівник використовує лише одну пільгу на харчування згідно вимог даного закону або згідно норм, передбачених іншими законодавчими актами.  
26. Стаття 4. Вимоги до талону на харчування  
27. Талон на харчування повинен містити таку інформацію:  
28. - назву ваучера: "Талон на харчування";  
29. - серія та номер талону на харчування;  
30. - найменування емітента та його код за ЄДРПОУ;  
31. - індивідуальний податковий номер емітента як платника податку на додану вартість;  
32. - термін дії талону на харчування;  
33. - напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється."  
34. - номінальна вартість талону на харчування;  
35. - місце для проставлення дати і печатки (штампу) акредитованої особи, в якій талон на харчування використовується.  
36. За рішенням емітента, талон на харчування може містити знак для товарів і послуг та іншу інформацію, не заборонену чинним законодавством України.  
37. Стаття 5. Номінальна вартість талону на харчування  
38. Номінальна вартість талону на харчування виражається у гривнях. Номінальна вартість повинна бути кратна 0.5 гривні.  
39. Стаття 6. Термін дії талону на харчування  
40. Термін дії талону на харчування - 1 календарний рік. Талон на харчування повинен бути використаний у тому році, який зазначений як термін дії талону на харчування. Акредитовані особи приймають талони на харчування лише у межах терміну їх дії.  
41. Стаття 7. Випуск талонів на харчування  
42. Талон на харчування випускається у паперовій формі згідно вимог цього Закону лише емітентом після отримання ліцензії. Бланки талонів на харчування можуть виготовлюватися емітентом або, за його замовленням, іншим суб'єктом господарювання, після отримання ліцензії.  
43. Стаття 8. Ліцензія на виготовлення бланків талонів на харчування, випуск, організацію обігу та викуп талонів на харчування  
44. Випуск, організація обігу та викуп талонів на харчування може здійснюватися емітентом після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з випуску, організації обігу та викупу талонів на харчування, виданої органом ліцензування.  
45. Виготовлення бланків талонів на харчування може здійснюється суб'єктом господарювання після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з виготовлення бланків талонів на харчування, виданої органом ліцензування.  
46. Ліцензія видається згідно вимог чинного законодавства про ліцензування та ліцензійних умов щодо здійснення діяльності з виготовлення бланків талонів на харчування, та випуску, організації обігу та викупу талонів на харчування. Ліцензійні умови повинні забезпечувати розвиток конкуренції у здійсненні господарської діяльності, передбаченої цим Законом.  
47. Розмір сплаченого грошовими коштами статутного фонду (капіталу) емітента повинен бути не менше п'ятсот тисяч гривень.  
48. Діяльність з випуску, забезпечення обігу та викупу талонів на харчування є виключною діяльністю та не може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності.  
49. Стаття 9. Придбання талонів на харчування  
50. Придбання роботодавцями талонів на харчування є добровільним.  
51. Роботодавець, крім бюджетних установ та організацій, придбаває талони на харчування за рахунок власних коштів.  
52. Бюджетні установи та організації придбавають талони на харчування за рахунок коштів, що можуть виділятися їм для таких цілей згідно закону про державний бюджет на відповідний рік. Держава не зобов'язана виділяти кошти у державному бюджеті на придбання талонів на харчування для бюджетних установ та організацій.  
53. Роботодавець, який придбаває в емітента талони на харчування, оплачує номінальну вартість талонів на харчування, а також вартість затрат емітента на виготовлення, випуск, організацію обігу та викуп талонів на харчування (комісійна винагорода).  
54. Придбання та викуп талонів на харчування оплачується виключно безготівковим переказом.  
55. Емітент разом з продажем талонів на харчування повинен за власний рахунок надати роботодавцю перелік акредитованих осіб, в яких можна використати талон на харчування, а також на прохання роботодавця ознайомити його працівників з порядком використання талонів на харчування.  
56. Договір купівлі-продажу талонів на харчування повинен зазначати реквізити постійного та спеціального рахунків емітента.  
57. Стаття 10. Передача та облік талонів на харчування  
58. Роботодавець передає талони на харчування працівникам щомісячно не пізніше, як в останній робочий день місяця, який передує місяцю, щодо якого видаються талони на харчування.  
59. Роботодавець повинен вести облік придбаних і переданих талонів на харчування.  
60. Емітент веде облік проданих та викуплених талонів на харчування.  
61. Викуплені талони на харчування повинні зберігатися емітентом протягом 3 років з дати їх викупу  
62. Стаття 11. Використання талонів на харчування  
63. Талон на харчування може бути використаний працівником лише в акредитованих особах.  
64. У разі, коли вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є меншою за номінальну вартість пред'явленого талону (талонів) на харчування, то талон (талони) на харчування погашається на повну номінальну вартість і здача працівнику не видається.  
65. У разі, коли вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є більшою за номінальну вартість пред'явленого талону (талонів) на харчування, то різниця покривається працівником за рахунок власних коштів.  
66. Талон на харчування погашається акредитованою особою в момент його використання шляхом проставлення дати, а також печатки або штампу акредитованої особи на талоні на харчування. Печатка або штамп акредитованої особи повинні містити повне найменування акредитованої особи та її код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  
67. Передача працівником талону на харчування іншій особі та/або обмін (повністю або частково) талону на харчування на грошові кошти забороняється.  
68. Стаття 12. Викуп талонів на харчування  
69. Акредитована особа повинна вести облік погашених талонів на харчування.  
70. Акредитована особа повинна передати емітенту погашені талони на харчування у строк не пізніше як через 30 робочих днів після закінчення терміну дії талону на харчування.  
71. Емітент повинен викупити та здійснити оплату за передані погашені талони на харчування у строк не пізніше як через 20 робочих днів з моменту отримання погашених талонів на харчування від акредитованої особи. Оплата здійснюється банківським переказом та дорівнює номінальній вартості погашених талонів за вирахуванням комісійної винагороди, яка у договорі погоджується між кожним емітентом і його акредитованими особами.  
72. Стаття 13. Обслуговування обігу талонів на харчування  
73. На додаток до постійного рахунку (рахунків), який відкривається згідно вимог чинного законодавства, емітент повинен відкрити рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування. Емітент може мати лише один рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування.  
74. На рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування зараховується виручка від продажу талонів на харчування за номінальною вартістю, і з рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування здійснюються розрахунки виключно із акредитованими особами виключно за викуп талонів. Виконання інших операцій (в тому числі зарахування сум комісійної винагороди, переказ грошових коштів з рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування на поточний рахунок) на рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування забороняється.  
75. Стаття 14. Прикінцеві положення  
76. 1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, окрім пунктів 6, 7, 9 статті 14, які набирають чинність з 1 січня 2006 року.  
77. 2.На емітента, роботодавця та акредитовану особу не поширюються вимоги Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у межах здійснення ними діяльності, що регулюється цим Законом.  
78. 3.Кабінету Міністрів України протягом 1 місяця після набрання чинності цим Законом визначити орган ліцензування та привести свої нормативні акти з питань ліцензування у відповідність до вимог цього Закону.  
79. 4.Кабінету Міністрів України розробити законопроекти щодо встановлення відповідальності за порушення вимог цього Закону і внести на розгляд Верховної Ради України протягом 3 місяців після набрання чинності цим Законом.  
80. 5.Національному банку України привести свої нормативні акти у відповідності до вимог цього Закону в частині відкриття і використання емітентом рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування.  
81. 6.Внести наступні зміни до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 37, ст.308):  
82. У статті 4:  
83. (1)параграф б) підпункту 4.2.9 пункту 4.2 доповнити словами "та у підпункті 4.3.14-1 пункту 4.3 статті 4 цього Закону";  
84. (2)після підпункту 4.3.14 пункту 4.3 додати підпункт 4.3.14-1 такого змісту: "номінальна вартість талонів на харчування, отриманих платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає такі талони на харчування, але щомісячно не більше як на суму податкової соціальної пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цього Закону без урахування положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону. Порядок випуску, обігу та погашення талонів на харчування встановлюється законом України."  
85. 7.Внести наступні зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35):  
86. У статті 5:  
87. підпункт 5.4.1 пункту 5.4 доповнити словами ", а також витрати платника податку на придбання талонів на харчування для найманих працівників у межах, встановлених Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб", включаючи виплату емітенту комісійної винагороди."  
88. 8.Внести наступні зміни до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237):  
89. У статті 2:  
90. (1)частину першу пункту 1) змінити та викласти у такій редакції "1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (за виключенням сум доходів, що не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру";  
91. (2)пункт 3) змінити та викласти у такій редакції "3) для платників зборів, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, - загальний місячний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".  
92. 9.Внести наступні зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156):  
93. У статті 3:  
94. пункт 3.2 доповнити підпунктом 3.2.12 такого змісту: "випуску, придбання, передачі, використання, погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів на харчування за номінальною вартістю."  
95. 10.Внести наступні зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299):  
96. статтю 9 доповнити пунктом 67)такого змісту: "виготовлення бланків талонів на харчування, та випуск, організація обігу та викуп талонів на харчування."  
97. 11.Внести наступні зміни до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137, 2003; № 38, ст. 319):  
98. У статті 7:  
99. (1)пункт 7.1 зміни і викласти у такій редакції:  
100. "Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні, кореспондентські рахунки та рахунки для обслуговування обігу талонів на харчування."  
101. (2)у пункті 7.1 після підпункту 7.1.3 додати підпункт 7.1.4 такого змісту:  
102. "Рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі виключно для зберігання грошей від продажу талонів на харчування і здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України."  
103. (3)підпункти 7.1.4 та 7.1.5 вважати відповідно підпунктами 7.1.5 та 7.1.6;  
104. (4)підпункт 7.1.5 пункту 7.1 змінити і викласти в такій редакції:  
105. "Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних, кореспондентських рахунків та рахунків для обслуговування обігу талонів на харчування визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками."  
106. (5)підпункт 7.1.6 пункту 7.1 змінити і викласти у такій редакції:  
107. " Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі (крім рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування), так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.  
108. ***