Кількість абзаців - 411 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України про комітети Верховної Ради України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до Закону України "Про комітети Верховної Ради України " ( Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст.134, 1995 р., N 19, ст.135, 1998 р., N 40-41, ст.250, 2000 р., N 12, ст.96, 2000 р., N 13, ст.107), виклавши його в такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про комітети Верховної Ради України  
7. Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.  
8. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
9. Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України  
10. 1. Комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється зі складу народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.  
11. 2. Комітети відповідальні перед Верховною Радою України і підзвітні їй.  
12. 3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.  
13. Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів  
14. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.  
15. Стаття 3. Принципи діяльності комітетів  
16. Комітети будують свою роботу на основі принципів:  
17. законності;  
18. гласності;  
19. рівноправності;  
20. доцільності;  
21. функціональності;  
22. плановості;  
23. наукової обґрунтованості;  
24. колегіальності;  
25. вільного обговорення і вирішення питань.  
26. Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями, їх посадовими особами  
27. При здійсненні своїх повноважень комітети Верховної Ради України взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов'язані сприяти комітетам Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.  
28. Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів  
29. 1. Верховна Рада України нового скликання розглядає питання про утворення комітетів, затверджує їх перелік та предмети їх відання.  
30. 2. Загальна кількість комітетів, які створюються у Верховній Раді України відповідного скликання, визначається Верховною Радою України.  
31. 3. Верховна Рада України своєю постановою встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.  
32. 4. Проекти постанов Верховної Ради України, що передбачають відхилення від кількісного складу комітетів, встановленого відповідно до частини третьої цієї статті, не включаються до порядку денного і не розглядаються Верховною Радою України.  
33. 5. У разі необхідності Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При створенні нового комітету одночасно приймається рішення про його персональний склад.  
34. 6. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається Регламентом Верховної Ради України.  
35. Стаття 6. Персональний склад комітетів  
36. 1. Персональний склад комітетів формується після затвердження їх переліку шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів Верховною Радою України нового скликання.  
37. 2. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України.  
38. 3. Персональний склад усіх комітетів, утворених Верховною Радою України нового скликання, визначається одночасно шляхом прийняття з цього питання відповідної постанови Верховної Ради України.  
39. 4. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій.  
40. Стаття 7. Зміни персонального складу комітету  
41. 1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання Голови комітету, першого заступника, заступника Голови, секретаря комітету, внаслідок дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.  
42. 2. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання, відкликання голови комітету, першого заступника, заступника Голови, секретаря комітету здійснюються за рішенням Верховної Ради України.  
43. 3. Голова комітету, перший заступник, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад за їх заявою, у зв'язку з їх незадовільною роботою на посадах або внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з керівництвом фракції, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з інших підстав може бути внесена Головою Верховної Ради України, відповідним комітетом або народними депутатами України у кількості не менше однієї третини від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.  
44. 4. Після відкликання з посади голови, першого заступника, заступника голови чи секретаря комітету народний депутат України залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.  
45. 5. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення із складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.  
46. 6. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з врахуванням принципу пропорційного представництва у комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до цього принципу квот.  
47. 7. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань, пов'язаних із зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України.  
48. Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів  
49. 1. Прийняття Верховною Радою України рішення про ліквідацію комітету має наслідком припинення повноважень голови цього комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря та усіх членів відповідного комітету.  
50. 2. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію комітету Верховною Радою України має бути прийнято рішення про обрання народних депутатів України, які входили до складу ліквідованого комітету, до складу інших комітетів Верховної Ради України.  
51. 3. У разі, коли кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва у цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця після цього кількісний склад комітету не збільшився до встановленого Верховною Радою України мінімуму, на розгляд Верховної Ради України може бути внесений проект рішення про ліквідацію такого комітету.  
52. 4. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення забезпечують:  
53. 1) підготовку матеріалів з питань, які готувались до розгляду у комітеті, до передачі іншим комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;  
54. 2) підготовку та подання на ім'я Голови Верховної Ради України звіту про виконану роботу та про стан розгляду питань, які були передані до комітету і розгляд яких у комітеті не завершений;  
55. 3) передачу до відповідних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матеріалів та документів, які підлягають архівному зберіганню.  
56. 5. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення продовжують виконання своїх обов'язків для проведення заходів, передбачених частиною четвертою цієї статті.  
57. Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів  
58. 1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.  
59. 2. Повідомлення про поточну діяльність комітетів розміщуються на Веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет або в газеті "Голос України".  
60. 3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої Веб-сторінки на Веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет та через інші засоби масової інформації.  
61. 4. Комітети можуть використовувати парламентський канал телебачення для висвітлення своєї роботи.  
62. 5. Комітети мають право за допомогою відповідних служб Верховної Ради України скликати і проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.  
63. Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів  
64. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється Апаратом Верховної Ради України.  
65. Розділ ІІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
66. Стаття 11. Законопроектна функція комітетів  
67. Для здійснення законопроектної роботи комітети :  
68. 1) розробляють проекти законів, інших нормативно - правових актів Верховної Ради України;  
69. 2) попередньо розглядають та готують висновки і пропозиції щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи;  
70. 3) доопрацьовують за дорученням Верховної Ради України окремі законопроекти за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях;  
71. 4) попередньо розглядають та готують висновки і пропозиції щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;  
72. 5) узагальнюють зауваження і пропозиції, що надійшли до законопроектів;  
73. 6) вносять пропозиції до перспективного плану розробки законопроектів;  
74. 7) здійснюють інші повноваження, передбачені Конституцією і законами України, Регламентом Верховної Ради України.  
75. Стаття 12. Організаційна функція комітетів  
76. Для здійснення організаційної функції комітети:  
77. 1) планують свою роботу;  
78. 2) проводять збір та аналіз інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організують слухання з цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;  
79. 3) попередньо за предметами їх відання обговорюють кандидатури посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, готують до розгляду Верховною Радою України відповідні висновки щодо цих кандидатур;  
80. 4) здійснюють підготовку питань на розгляд Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;  
81. 5) беруть участь у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;  
82. 6) надають висновки, роз'яснення;  
83. 7) розглядають звернення;  
84. 8) беруть відповідно до предмету свого відання участь у міжнародній діяльності;  
85. 9) готують звіти про свою діяльність;  
86. 10) забезпечують висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації.  
87. Стаття 13. Контрольна функція комітетів  
88. Для здійснення контрольної функції комітети:  
89. 1) здійснюють контроль за дотриманням та реалізацією вимог Конституції і законів України органами виконавчої влади, вивчення ефективності їх застосування, а також контролю за відповідністю підзаконних актів Конституції і законам України;  
90. 2) вивчають ефективність діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до повноважень її комітетів, готують та подають відповідні висновки на розгляд Верховної Ради України;  
91. 3) здійснюють контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до їх повноважень для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів;  
92. 4) за дорученням Верховної Ради України організують та готують проведення Днів Уряду України;  
93. 5) за дорученням Верховної Ради України організують та готують проведення парламентських слухань;  
94. 6) організують та готують проведення слухань у комітетах;  
95. 7) направляють запити до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України;  
96. 8) взаємодіють з Рахунковою палатою;  
97. 9) взаємодіють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;  
98. 10) направляють матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, тимчасовим слідчим комісіям Верховної Ради України, органам державного нагляду і контролю, правоохоронним органам.  
99. Розділ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
100. Глава 1 Повноваження комітетів Верховної Ради України у законопроектній діяльності  
101. Стаття 14. Права комітетів у законопроектній діяльності  
102. Комітети мають такі права у законопроектній діяльності:  
103. 1) розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України за рішенням комітету його членами;  
104. 2) визначати завдання щодо розробки законопроектів чи їх структурних частин;  
105. 3) опубліковувати за своїм рішенням у пресі до внесення на розгляд Верховної Ради України у першому читанні проекти законів з питань, що належать до предметів відання комітетів;  
106. 4) вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України;  
107. 5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів законодавчих актів Верховної Ради України, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів і розгляду питань, що обговорюються на засіданнях комітетів;  
108. 6) включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних депутатів України за їх згодою, а також працівників Апарату Верховної Ради України, науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців;  
109. 7) залучати до роботи у робочих групах фахівців на контрактній основі з оплатою за виконану роботу за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України;  
110. 8) залучати до роботи у робочих групах працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, за згодою їхнього керівника;  
111. 9) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів;  
112. 10) ініціювати укладання в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, договори з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів законів.  
113. Стаття 15. Обов'язки комітетів у законопроектній діяльності  
114. Комітети зобов'язані:  
115. 1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;  
116. 2) в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України, розглядати проекти законодавчих актів та подавати їх на розгляд Верховної Ради України;  
117. 3) попередньо розглядати та готувати висновки щодо проектів законодавчих актів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи;  
118. 4) узагальнювати висновки інших комітетів та готувати їх на розгляд Верховної Ради України у разі якщо комітет визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України головним з опрацювання відповідного проекту законодавчого акта Верховної Ради України;  
119. 5) доопрацьовувати та редагувати законодавчі акти за дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у першому та наступних читаннях;  
120. 6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, що надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;  
121. 7) попередньо розглядати та готувати висновки і пропозиції щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів, проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, звітів про виконання цих програм;  
122. 8) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення проектів законів;  
123. 9) зазначати, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України, розробників законопроекту, а також ініціаторів його внесення;  
124. 10) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, їхніх об'єднань, розглядати будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін і доповнень до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні документи на розгляд Верховної Ради України;  
125. 11) відповідно до вимог чинного законодавства подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендації, підготовлені та доопрацьовані проекти законодавчих актів, оформлені відповідно до вимог встановлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та Положенням про порядок роботи з проектами законодавчих актів.  
126. Глава 2 Організаційні повноваження комітетів Верховної Ради України  
127. Стаття 16. Права комітетів на отримання інформації  
128. 1. Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до предметів їх відання.  
129. 2. Комітети мають право в установленому порядку вимагати від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб виконання законних вимог комітетів щодо надання їм необхідних матеріалів і документів, для забезпечення діяльності відповідно до предмету їх відання.  
130. 3. Комітети мають право звертатися з питань, віднесених до предмету їх відання, до Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів, які утворюються або затверджуються Верховною Радою України, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.  
131. Звернення від комітетів розглядаються в порядку, передбаченому для депутатських звернень Законом України "Про статус народного депутата України".  
132. 4. Комітети мають право на отримання інформації, що надається Верховній Раді України при розгляді питань, віднесених до її повноважень.  
133. Стаття 17. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України  
134. 1. Для призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, Голови Служби безпеки України призначення за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, голови Антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України комітети відповідно до їх предметів відання мають право розглядати ці питання, вимагати необхідні для цього документи, перелік яких визначається комітетами згідно з законодавством України.  
135. 2. Комітет, до предмету відання якого належить питання щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подає Верховній Раді України висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідності її вимогам, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", та про відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю нею цієї посади.  
136. 3. Комітет, до предмету відання якого належить питання організації роботи Верховної Ради України, здійснює підготовку на розгляд Верховної Ради України питання щодо надання нею згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи застосування заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, на затримання, арешт, обшук та особистий огляд.  
137. 4. Питання призначення на посаду та звільнення з посади голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення розглядається у комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, передбаченому для підготовки питань на розгляд Верховної Ради України  
138. 5. Питання призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України, членів Центральної виборчої комісії розглядаються у комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, передбаченому для підготовки питань на розгляд Верховної Ради України.  
139. 6. Питання надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України, висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку, розглядається у комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, передбаченому для підготовки питань на розгляд Верховної Ради України.  
140. 7. При призначенні суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України комітет, до предмету відання якого відноситься це питання, надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, поданої у встановленому порядку.  
141. 8. Подання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядається комітетом, до предмета відання якого належить це питання, з прийняттям рішення щодо рекомендації або не рекомендації кандидата на посаду судді безстроково та з внесенням цього рішення на розгляд Верховної Ради України.  
142. Стаття 18. Участь комітетів у призначенні всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування  
143. Комітети, до предметів відання яких віднесені питання зміни території України, призначення виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та інші матеріали відповідно до Регламенту Верховної Ради України та законів України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
144. Стаття 19. Участь комітетів у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України  
145. Комітети у відповідності з положеннями Регламенту Верховної Ради України, вносять пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України з питань, віднесених до їх відання, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями і співдоповідями.  
146. Стаття 20. Надання комітетами висновків, роз'яснень  
147. 1. За дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, а також за власною ініціативою, комітети відповідно до предметів їх відання готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів народних депутатів України, поданих у встановленому законом порядку.  
148. 2. Комітети відповідно до предметів їх відання мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень чинних законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.  
149. Стаття 21. Розгляд звернень у комітетах  
150. Звернення, що надходять до комітетів, розглядаються головою комітету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами підкомітетів чи іншими членами комітету в порядку та терміни згідно з вимогами законів України.  
151. Стаття 22. Участь комітетів у міжнародній діяльності  
152. 1. За погодженням з Головою Верховної Ради України комітети здійснюють зв'язки з відповідними органами парламентів іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, можуть брати участь у заходах міжнародних організацій з питань, що відносяться до предмету відання комітетів.  
153. 2. Комітети можуть делегувати своїх членів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій.  
154. Глава 3 Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України  
155. Стаття 23. Контроль комітетів за дотриманням і реалізацією Конституції України, законів та інших актів, прийнятих Верховною Радою України.  
156. 1. Комітети з питань, що належать до предметів їх відання, згідно з Конституцією та законами України мають право та зобов'язані:  
157. 1) здійснювати контроль за дотриманням та реалізацією органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, вивчати ефективність їх правозастосування;  
158. 2) вивчати ефективність діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб, готувати та подавати відповідні висновки, рекомендації на розгляд Верховної Ради України;  
159. 3) проводити аналіз відповідності закону, повноти та своєчасності прийняття підзаконних нормативно-правових актів і пропонувати внесення до них змін.  
160. 2. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями.  
161. Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений ними строк.  
162. Стаття 24. Участь комітетів у підготовці питань на розгляд Верховної Ради України у зв'язку з виконанням її контрольних повноважень відповідно до Конституції України.  
163. Комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації та мають право виступу від комітету на пленарному засіданні при розгляді питання щодо:  
164. 1) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;  
165. 2) відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри йому;  
166. 3) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;  
167. 4) щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;  
168. 5) висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;  
169. 6) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим згідно з встановленим Конституцією України та Законом порядком.  
170. Стаття 25. Участь комітетів у проведенні "Днів Уряду України" у Верховній Раді України  
171. Щодо проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України комітети:  
172. 1) мають право за своїм рішенням ініціювати його проведення з метою регулярного інформування народних депутатів України та громадян України з актуальних питань соціально-економічного розвитку, відновлення та нарощування виробництва, внутрішньої і зовнішньої політики держави, про стан додержання Кабінетом Міністрів України згідно з Конституцією України, виконання законів України, постанов Верховної Ради України, вироблення пропозицій щодо правового врегулювання діяльності Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і щодо зміни законодавства та підготовки проектів законодавчих актів;  
173. 2) реалізують своє рішення про його проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;  
174. 3) визначені Верховною Радою України, зобов'язані не пізніш як за 5 днів до його проведення проаналізувати аналітичні та довідкові матеріали надані Урядом з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України";  
175. 4) формують запитання щодо кожної проблеми визначеної тематики "Дня Уряду України" та передають їх у письмовій формі до Апарату Верховної Ради України не пізніш як за 7 днів до його проведення;  
176. 5) мають право під час його проведення на одержання відповіді від члена Кабінету Міністрів України чи керівника відповідного органу виконавчої влади на всі запитання, за визначеною тематикою, що надійшли від комітетів на адресу Кабінету Міністрів України;  
177. 6) мають право на виступ у Верховній Раді України при обговоренні визначеної теми;  
178. 7) визначені Верховною Радою України, мають право на виступ своїх представників для уточнення запитань і відповідей в установленому Регламентом Верховної Ради України порядку;  
179. 8) визначені Верховною Радою України, мають право після обговорення кожного питання вносити пропозиції про прийняття Верховною Радою України окремої постанови в порядку контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 13 статті 85 Конституції України про направлення пропозиції Кабінету Міністрів України, членам Уряду України, про направлення звернення Президенту України з відповідними висновками і пропозиціями щодо персональної відповідальності окремих членів Кабінету Міністрів України.  
180. Стаття 26. Контрольна діяльність комітетів у бюджетному процесі  
181. Комітети у бюджетному процесі:  
182. 1) мають право виступу на парламентських слуханнях з питань бюджетної політики, на внесення пропозицій до постанови про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;  
183. 2) зобов'язані при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на перше читання до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, розглянути проект Закону про Державний бюджет України, сформувати свої пропозиції, передати їх до профільного комітету та призначити своїх представників для роботи у ньому;  
184. 3) мають право на виступ своїх представників в обговоренні питання при розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні;  
185. 4) мають право готувати і попередньо розглядати питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України в частині, що віднесена до предмету відання комітету.  
186. Стаття 27. Участь комітетів у проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України  
187. Щодо парламентських слухань у Верховній Раді України комітети:  
188. 1) мають право за своїм рішенням ініціювати їх проведення у Верховній Раді України з метою вивчення питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом Міністрів України Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень, визначених Конституцією України;  
189. 2) реалізують рішення комітету про їх проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;  
190. 3) на виконання постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань, комітети відповідальні за їх проведення, готують пропозиції щодо списку запрошених осіб, регламенту та черговості виступів учасників парламентських слухань і вносять їх для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніш ніж за три дні до проведення парламентських слухань;  
191. 4) готують висновки на аналітичні та довідкові матеріали, подані до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування для розповсюдження їх серед народних депутатів України не пізніш ніж за п'ять днів до проведення парламентських слухань;  
192. 5) готують проекти постанов Верховної Ради України щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами парламентських слухань.  
193. 6) організовують стенографування парламентських слухань, а у разі необхідності, видання їх матеріалів.  
194. Стаття 28. Проведення слухань у комітетах  
195. Щодо слухань у комітетах:  
196. 1) комітети мають право ініціювати пропозиції про проведення слухань, проводити їх за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів;  
197. 2) комітети мають право проводити слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства;  
198. 3) комітети мають право використовувати інформацію, отриману під час слухань, при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань, що належать до предмету відання комітету, та поширювати її серед народних депутатів України;  
199. 4) комітети мають право проводити слухання у сесійний період, у дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах;  
200. 5) комітети приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за тридцять днів до їх проведення;  
201. 6) у рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення у засобах масової інформації;  
202. 7) комітети повинні повідомляти учасників слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до початку їх проведення;  
203. 8) слухання можуть проводитись за взаємною згодою комітетів на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується предмету відання декількох комітетів;  
204. 9) комітети, що проводять слухання, визначають приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань;  
205. 10) комітети, які проводять слухання, не пізніше ніж за три дні до їх проведення, надають членам комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться.  
206. Інші учасники слухань у комітеті, як правило, отримують відповідні матеріали під час реєстрації;  
207. 11) комітети, які проводять слухання, мають право прийняти рішення про їх проведення у закритому режимі;  
208. 12) комітети мають право залучати до проведення слухань першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, а також окремих громадян;  
209. 13) на запрошення комітету особи, зазначені у пункті 12 цієї статті, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом;  
210. 14) під час проведення слухань кожен член комітету має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді;  
211. 15) слухання не можуть бути припинені, поки всі бажаючі члени комітету скористаються правом на виступ;  
212. 16) слухання проводяться, як правило, в межах одного робочого дня. Комітет має право прийняти рішення про продовження слухань;  
213. 17) пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у комітеті, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.  
214. Стаття 29. Направлення від комітетів запитів до Президента України  
215. Комітет має право на прийняття рішення про депутатський запит до Президента України і направити його у порядку, встановленому положеннями пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України та статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України".  
216. Стаття 30. Взаємодія комітетів з Рахунковою палатою  
217. У відносинах з Рахунковою палатою комітети:  
218. 1) мають право давати доручення Рахунковій палаті здійснити перевірку фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;  
219. 2) мають право давати оформлені належним чином доручення Рахунковій палаті здійснити перевірку використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів;  
220. 3) розглядають узагальнені відомості, одержані в порядку проведення контролю за виконанням Державного бюджету України;  
221. 4)заслуховують доповіді, інформації (повідомлення) Рахункової палати за підсумками проведених перевірок, ревізій та обслідувань відповідно до термінів, необхідних для виконання доручень і узгоджених з відповідними комітетами;  
222. 5) на підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової палати розробляють пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України, розвитку бюджетної та фінансово-кредитної системи України, готують висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених відхилень і порушень, та подають їх на розгляд Верховної Ради України.  
223. Стаття 31. Взаємодія комітетів з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини  
224. 1. Члени Комітету мають право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, віднесених до предмету відання комітету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.  
225. 2. Комітети мають право проводити аналіз щорічної та спеціальної доповідей у Верховній Раді України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вносити пропозиції до проекту Постанови Верховної Ради України за цими доповідями.  
226. 3. Комітети співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і надають йому необхідну допомогу у випадку його звернення.  
227. Стаття 32. Реагування комітетів на порушення законності  
228. У разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, що охороняються законом, комітет має право і зобов'язаний направити такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, тимчасовим слідчим комісіям Верховної Ради України, органам державного нагляду і контролю, правоохоронним органам.  
229. РОЗДІЛ ІY КЕРІВНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
230. Стаття 33. Голова та заступники голови комітету  
231. 1. Голова комітету забезпечує роботу комітету.  
232. 2. Голова комітету:  
233. 1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками)голови комітету;  
234. 2) забезпечує складання плану роботи комітету;  
235. 3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших законодавчих актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;  
236. 4) головує на засіданнях комітету;  
237. 5) запрошує в разі необхідності для участі в роботі комітету та робочих груп фахівців;  
238. 6) підписує акти, прийняті комітетом;  
239. 7) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;  
240. 8) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;  
241. 9) організовує підготовку звіту про роботу комітету;  
242. 10) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;  
243. 11) здійснює координацію роботи комітету з іншими комітетами Верховної Ради України та підрозділами Апарату Верховної Ради України;  
244. 12) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;  
245. 13) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;  
246. 14) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;  
247. 15) виконує інші функції, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, законодавчими актами, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України;  
248. 16) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка.  
249. 3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:  
250. 1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;  
251. 2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;  
252. 3) документів щодо внесених і прийнятих законопроектів.  
253. 4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб - перший заступник і заступник голови комітету, а у комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи до тридцяти осіб - перший заступник і два заступники голови комітету.  
254. Стаття 34. Розподіл повноважень між першим заступником, заступником (заступниками) голів комітетів  
255. 1. Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником (заступниками) Голови комітету затверджується на засіданні комітету за пропозицією Голови комітету прийняттям відповідного рішення.  
256. 2. У разі відсутності голови комітету (хвороба, відрядження тощо), а так само в період, коли посада Голови комітету є вакантною, обов'язки Голови комітету виконує відповідно його Перший заступник, заступник.  
257. Стаття 35. Повноваження секретаря комітету  
258. 1. Секретар комітету не може бути членом депутатської фракції, до складу якої входить голова комітету.  
259. 2. Секретар комітету:  
260. 1) бере участь у складанні проекту плану роботи комітету;  
261. 2) бере участь у складанні плану-графіка робіт над законопроектами та розкладу засідань комітету;  
262. 3) контролює ведення діловодства комітету, підписує разом з головою комітету протоколи його засідань;  
263. 4) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комітетом, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;  
264. 5) веде облік засідань комітету та присутніх на засіданнях;  
265. 6) контролює виконання рішень комітету та забезпечення членів комітету, запрошених осіб необхідними документами і матеріалами;  
266. 7) контролює виконання планів роботи комітету;  
267. 8) бере участь у підготовці звітів про роботу комітету та матеріалів, передбачених ч.3 статті 33 цього Закону.  
268. Стаття 36. Створення підкомітетів, обрання голів підкомітетів  
269. 1. Для забезпечення основних напрямків своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети.  
270. 2. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів.  
271. 3. Голова підкомітету обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України чисельного складу комітету.  
272. 4. Повноваження підкомітетів, їх перелік та кількісний склад визначаються комітетом.  
273. Стаття 37. Порядок діяльності підкомітетів  
274. 1. Кожен підкомітет має право проводити засідання, розглядати проекти законодавчих актів і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання та зобов'язаний звітувати комітету щодо них.  
275. 2. Засідання підкомітетів проводяться у тому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цим Законом.  
276. 3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.  
277. 4. Голова підкомітету зобов'язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.  
278. 5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються.  
279. Стаття 38. Права та обов'язки членів комітетів  
280. 1. Члени комітетів мають право:  
281. 1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх та ухваленні. Пропозиція члена комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комітету;  
282. 2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комітету.  
283. 3) брати участь у підготовці проектів законодавчих актів.  
284. 2. Члени комітетів зобов'язані:  
285. 1) брати участь у роботі комітетів та їх підкомітетів;  
286. 2) бути присутніми на засіданнях комітетів та їх підкомітетів, до складу яких вони входять;  
287. 3) дотримуватись порядку на засіданнях комітетів, їх підкомітетів, робочих чи підготовчих груп, слуханнях у комітетах та інш.;  
288. 4) виконувати доручення, визначені рішеннями, рекомендаціями комітету.  
289. Стаття 39. Відрядження членів комітетів  
290. 1. Члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження у зв'язку з діяльністю комітету та для вирішення питань, що належать до відання комітету.  
291. 2. Для прийняття рішення щодо відрядження на ім'я голови комітету в письмовій формі подається заява.  
292. 3. Про результати відрядження члени комітету складають звіт на ім'я голови комітету.  
293. 4. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступників. Звіт про свої відрядження вони подають на ім'я Голови Верховної Ради України.  
294. 5. Кожний народний депутат України має право ознайомитись зі звітом за результатами відрядження голови будь-якого комітету в Апараті Верховної Ради України.  
295. РОЗДІЛ Y ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
296. Стаття 40. Планування роботи комітетів  
297. 1. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України.  
298. 2. Плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план.  
299. 3. У планах роботи комітетів визначаються назви заходів, терміни та відповідальні за їх виконання члени комітету.  
300. Стаття 41. Форми роботи комітетів  
301. 1. Формами роботи комітетів є засідання, слухання у комітетах і засідання підкомітетів.  
302. 2. Засідання комітетів можуть бути:  
303. 1) відкриті;  
304. 2) закриті.  
305. 3. Зазначені у частині другій засідання комітетів можуть бути також виїзними чи спільними з іншими комітетами.  
306. 4. Комітети можуть організовувати проведення "круглих столів", конференцій та інші заходи, проведення яких не суперечать законодавству України.  
307. Стаття 42. Скликання засідань комітетів  
308. 1. Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою.  
309. 2. Голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менш як 1/3 членів комітету. У разі коли голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.  
310. 3. Розклад засідань комітету не менш як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, її Голови, стану підготовленості питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету.  
311. 4. Про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання у період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за 24 години в період, коли проводяться пленарні засідання.  
312. Про термінове скликання засідання комітету оголошується на засіданні Верховної Ради України.  
313. 5. Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп та інші, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.  
314. Стаття 43. Порядок проведення засідань комітетів  
315. 1. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, крім випадків, зазначених у Регламенті Верховної Ради України.  
316. 2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. Здійснення звукозапису, кіно- і відео- зйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводиться за рішенням комітету або за згодою його голови.  
317. 3. Голосування здійснюється членами комітету особисто і відкрито. В окремих, встановлених законом випадках, проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а уразі його відсутності , за пропозицією голови комітету - членом комітету. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались". За пропозицією, підтриманою не менш як 1/3 присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування.  
318. 4. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених законом, приймаються акти, зазначені у частині першій статті 48 цього Закону.  
319. 5. Прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. Перегляд актів комітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.  
320. 6. Процедурні питання роботи комітетів, не передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України.  
321. Стаття 44. Особливості проведення спільного засідання комітетів  
322. 1. Спільні засідання комітетів скликаються за ініціативою відповідних комітетів або за дорученням Верховної Ради України для розгляду питань спільного відання.  
323. 2. Спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. За дорученням Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України, спільні засідання комітетів можуть вести відповідно Голова Верховної Ради України або його заступники.  
324. 3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комітетів питань проводяться окремо кожним комітетом.  
325. 4. Акти, прийняті на спільному засіданні комітетів, підписуються головами та секретарями відповідних комітетів.  
326. Стаття 45. Особливості проведення закритого засідання комітету  
327. 1. На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату комітету.  
328. 2. Присутні на закритому засіданні комітету попереджаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому та відповідальність згідно закону.  
329. Стаття 46. Участь членів комітету у засіданнях комітету  
330. 1. Члени комітету зобов'язані особисто брати участь у засіданні комітету.  
331. 2. Члени комітету, які з поважних причин відсутні на засіданні комітету, можуть брати участь у відкритому голосуванні з питань, внесених на його розгляд, шляхом подання письмових заяв.  
332. 3. Поважними для відсутності члена комітету на засіданні комітету вважаються причини, які згідно з Регламентом Верховної Ради України визнаються поважними для відсутності на засіданнях Верховної Ради України.  
333. 4. Подані відсутніми членами комітету письмові заяви не враховуються при визначенні кворуму, необхідного для початку засідання комітету.  
334. 5. Письмова заява подається до початку засідання комітету на ім'я голови комітету із зазначенням у ній причини відсутності члена комітету на цьому засіданні, дати заяви та позиції члена комітету щодо кожного питання порядку денного, яка зазначається у письмовій заяві словами: "за", "проти", "утримався".  
335. 6. Про подання письмових заяв відсутніми на засіданні членами комітету голова комітету чи головуючий на його засіданні має оголосити після затвердження порядку денного засідання комітету.  
336. 7. Комітет визначається шляхом голосування по кожній письмовій заяві відсутнього члена комітету щодо її відповідності вимогам закону та подальшого врахування при голосуванні.  
337. 8. Письмові заяви відсутніх з поважних причин членів комітету передаються секретарю комітету для врахування їх при встановленні результатів голосування.  
338. Стаття 47. Участь у засіданнях комітетів запрошених осіб  
339. 1. Комітети мають право запрошувати на своє засідання першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також окремих посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснення. Комітет може прийняти рішення про обов'язкову присутність на своєму засіданні зазначених осіб та надання ними роз'яснень, якщо за це проголосує дві третини від затвердженого Верховною Радою України складу комітету.  
340. 2. Комітети мають право вносити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Верховної Ради України під час розгляду питань, віднесених до предметів їх відання.  
341. 3. Для розгляду на засіданнях комітетів питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.  
342. 4. Комітети зобов'язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання, повідомити у письмовій формі керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.  
343. 5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання комітету, зазначається, з яких питань вони запрошуються та які документи і матеріали бажано мати з собою. Комітети забезпечують цих осіб проектами актів, що мають розглядатися на їх засіданні.  
344. Стаття 48. Акти, що приймаються комітетами  
345. 1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються:  
346. 1) рішення - з організаційних питань ;  
347. 2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України;  
348. 3) рекомендації щодо контрольної діяльності комітетів; щодо кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення, затвердження чи звільнення Верховною Радою України; щодо результатів слухань у комітетах.  
349. Стаття 49. Вимоги щодо оформлення рішень, висновків та рекомендацій комітетів  
350. 1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.  
351. 2. Рішення, висновки та рекомендації комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин.  
352. 3. У мотивувальній частині рішень, висновків, рекомендацій зазначається:  
353. 1) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;  
354. 2) при розгляді проектів законодавчих актів - ініціатори проекту, реєстраційний номер, дата внесення;  
355. 3) наявність висновків державних органів, органів місцевого самоврядування, експертних висновків, висновків інших комітетів Верховної Ради України тощо;  
356. 4) інші документи, що вплинули на результати розгляду питання;  
357. 5) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення, висновку, рекомендації.  
358. 4. Резолютивна частина рішень, висновків, рекомендацій має містити:  
359. 1) за результатами розгляду проектів законів та інших актів - позицію комітету щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Верховною Радою України стосовно проекту закону чи іншого акта на підставі вимог Регламенту Верховної Ради України;  
360. 2) за результатами розгляду кандидатур посадових осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення, затвердження чи звільнення з посад яких надається Верховною Радою України позицію комітету стосовно кандидатури посадової особи.  
361. 5. У рекомендаціях комітетів щодо контролю за діяльністю державних органів або посадової особи вказуються:  
362. 1) статті законодавчих актів України, в яких містяться норми, порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою особою, із зазначенням фактів, які це підтверджують;  
363. 2) чітко сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи державного органу чи посадової особи;  
364. 3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом недоліків, пропозиції щодо відповідальності органу чи посадової особи із обґрунтуванням запропонованої міри відповідальності, висновки щодо відповідності посадової особи займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.  
365. 6. Якщо протягом засідання комітет проголосував за необхідність висловлення недовіри посадовій особі та звільнення її із займаної посади, відповідна пропозиція включається до акту, прийнятого за результатами засідання. Якщо вирішення цього питання належить до повноважень Верховної Ради України, комітет може розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідного акту.  
366. Стаття 50. Оформлення протоколів засідань комітетів  
367. 1. На кожному засіданні комітету ведеться протокол, а в окремих випадках, за рішенням комітету, і стенограма засідання.  
368. 2. У протоколі засідання комітету зазначаються:  
369. 1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;  
370. 2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету, із зазначенням причин їх відсутності, відомості щодо заяв, поданих членами комітету, відсутніми на його засіданні про участь у голосуванні, список запрошених осіб із зазначенням їх участі у засіданні;  
371. 3) порядок денний засідання;  
372. 4) розглянуті питання порядку денного, список членів комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;  
373. 5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів комітету;  
374. 6) результати голосування з питань порядку денного;  
375. 7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.  
376. 3. До протоколу додається стенограма засідання, якщо було прийнято рішення про її ведення, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і окрема думка членів комітету, які голосували "проти" або утрималися від голосування, якщо така була письмово надана членом комітету, письмові заяви відсутніх членів комітету, якщо вони ними подавалися.  
377. 4. Протокол засідання комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.  
378. 5. Протоколи і стенограми засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку і за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом, Регламентом Верховної Ради України або постановою Верховної Ради України не встановлено іншого порядку ознайомлення з документами комітетів.  
379. 6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, ухвалення рекомендації комітету.  
380. Стаття 51. Оформлення слухань у комітетах  
381. 1. Слухання в комітетах протоколюються і стенографуються.  
382. 2. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.  
383. Стаття 52. Звіт про роботу комітетів  
384. 1. Комітет звітує про свою роботу Верховній Раді України у випадках, передбачених цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.  
385. 2. Наприкінці кожної сесії Верховної Ради України комітет розглядає питання про виконання плану роботи комітету та іншу свою діяльність у період цієї сесії і затверджує своїм рішенням звіт про свою роботу.  
386. РОЗДІЛ VІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
387. Стаття 53. Правовий статус секретаріатів комітетів  
388. 1. Секретаріат комітету Верховної Ради України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується комітету та Керівнику Апарату Верховної Ради України.  
389. 2.Секретаріати комітетів здійснюють безпосереднє організаційно -інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, які належать до предмету відання комітету.  
390. 3. Секретаріати комітетів у своїй роботі керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України і Положенням про Апарат Верховної Ради України.  
391. 4. Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів за поданням комітетів встановлюються Розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах, затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України.  
392. 5. Відповідно до предметів відання комітетів, чисельності членів комітетів та кількості підкомітетів у структурі секретаріатів комітетів утворюються відділи та служби  
393. 6. Витрати на утримання секретаріатів комітетів визначаються у межах видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.  
394. 7. Припинення повноважень комітетів у зв'язку із закінченням терміну чергового скликання Верховної Ради України не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками секретаріатів комітетів.  
395. Стаття 54. Структура секретаріатів комітетів  
396. 1. Секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які призначаються на посаду та звільняються з посади Розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітетів та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України.  
397. 2. Керівники секретаріатів комітетів організовують діяльність секретаріатів комітетів.  
398. 3. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників).  
399. 4. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) керівника секретаріату комітету, керівників підрозділів та працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу".  
400. 5. Заступник (заступники) керівника секретаріату, керівники підрозділів, інші працівники секретаріатів комітетів призначаються на посаду та звільняються з посад Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України за поданням комітету.  
401. Стаття 55. Права, обов'язки, відповідальність працівників секретаріатів комітетів  
402. 1. Права, обов'язки, відповідальність та умови оплати праці працівників секретаріатів комітетів визначаються Законом України "Про державну службу України" та іншими законами України.  
403. РОЗДІЛ VІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
404. Стаття 56 Відповідальність за невиконання вимог цього Закону  
405. 1. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комітету без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
406. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.  
407. 2. За несвоєчасний розгляд рекомендацій комітетів та несвоєчасне їх повідомлення про вжиті заходи, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку."  
408. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
409. 1. Цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 року.  
410. 2. У разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.