Кількість абзаців - 352 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., № 2, ст. 9, № 8, ст. 67, № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 4, ст. 103, №№ 17-19, ст. 267) такі зміни:  
4. 1. У статті 1:  
5. 1) абзац тринадцятий після слів "державного бюджету" доповнити словами "має статус бюджетної установи";  
6. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:  
7. "вищі навчальні заклади першого ( четвертого рівнів акредитації, що перебувають у власності споживчої кооперації, з питань оподаткування прирівнюються до державних вищих навчальних закладів".  
8. У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий ( двадцять сьомий вважати абзацами вісімнадцятим ( двадцять восьмим;  
9. 2) абзаци двадцять другий ( двадцять п'ятий викласти в такій редакції:  
10. "акредитація - процедура підтвердження спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;  
11. рівень акредитації вищого навчального закладу - найвищий рівень, за яким у вищому навчальному закладі акредитовано напрям або спеціальність;  
12. акредитований напрям ( напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу пройшов процедуру акредитації та отримав право видавати документи державного зразка про здобуття базової вищої освіти та кваліфікації;  
13. акредитована спеціальність ( спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу пройшов процедуру акредитації та отримав право видавати документи державного зразка про здобуття вищої освіти та кваліфікації";  
14. 3) абзац двадцять шостий виключити.  
15. 2. Абзац другий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:  
16. "Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин безоплатно здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності. У разі потреби держави в кадрах певної кваліфікації громадянам України може надаватися право на здобуття другої вищої освіти безкоштовно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
17. 3. Частину п'яту статті 8 після слова "спрямувань" доповнити словами "і з військових спеціальностей, які не мають аналогів у системі цивільної освіти".  
18. 4. У частині першій статті 9:  
19. 1) абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "У документі про вищу освіту зазначається найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а в разі здобуття вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу ( також і найменування цього підрозділу";  
20. 2) абзац восьмий викласти в такій редакції:  
21. "Для осіб, які навчалися за кошти державного або місцевого бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів відповідних бюджетів".  
22. 5. Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:  
23. "2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації та відповідними підрозділами наукових і навчально-наукових установ та підприємств, у тому числі на підставі договорів".  
24. 6. У частині другій статті 13:  
25. 1) абзац п'ятий викласти в такій редакції:  
26. "Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися до двох років";  
27. 2) абзац сьомий після слова "магістра" доповнити словами "військового, мистецького, педагогічного", а після слова "спрямувань" доповнити словами "а також окремих наукоємних і високотехнологічних спеціальностей".  
28. 7. У частині третій статті 14 слова "дисциплін, форми" замінити словами "дисциплін, види".  
29. 8. У статті 18:  
30. 1) у частині першій:  
31. абзац дев'ятий викласти в такій редакції:  
32. "здійснює визнання (нострифікацію) іноземних документів про вищу освіту та вчені звання";  
33. після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:  
34. "організовує роботу Державної акредитаційної комісії".  
35. У зв'язку з цим абзаци десятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;  
36. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:  
37. "формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
38. абзац сімнадцятий після слова "закладів" доповнити словом "державної";  
39. абзац вісімнадцятий замінити трьома абзацами такого змісту:  
40. "організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;  
41. присвоює вчені звання доцента і професора;  
42. здійснює реалізацію державної цінової політики у сфері вищої освіти та моніторинг цін на освітні послуги".  
43. У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим;  
44. 2) у частині другій:  
45. абзац перший викласти в такій редакції:  
46. "2. Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади";  
47. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:  
48. "формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
49. У зв'язку з цим абзаци четвертий ( восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим ( дев'ятим;  
50. абзац сьомий викласти в такій редакції:  
51. "за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки організовують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників вищих навчальних закладів".  
52. 9. У частині другій статті 22:  
53. 1) в абзаці третьому слова "спортивної та оздоровчої" виключити та доповнити словами "та роботи з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у відповідну галузь виробництва";  
54. 2) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:  
55. "забезпечення фізичного розвитку особистості шляхом фізичного виховання, масового спорту, фізичної реабілітації і рекреації".  
56. У зв'язку з цим абзаци четвертий ( восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим ( дев'ятим.  
57. 10. Частину четверту статті 23 доповнити реченням такого змісту: "До числа студентів, які навчаються за державним замовленням, включаються також студенти, які навчаються за рахунок підприємств державної та комунальної форм власності".  
58. 11. Абзац третій статті 24 доповнити словами "якщо цей заклад входить до складу відповідного вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації".  
59. 12. У статті 25:  
60. 1) у пункті 1:  
61. абзац перший після слова "мистецтв" доповнити словами "військової справи";  
62. абзац другий після слова "культурологічні" доповнити словом "військові";  
63. 2) пункт 2 після слова "мистецтва" доповнити словами "військової справи";  
64. 3) пункт 3 після слова "мистецтва" доповнити словами "військової справи".  
65. 13. У статті 27:  
66. 1) у частині першій:  
67. абзац перший після слів "форми власності" доповнити словами "та його філій";  
68. абзац другий доповнити словами "за погодженням з Кабінетом Міністрів України";  
69. абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України";  
70. абзац четвертий доповнити словами і реченням такого змісту: "за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації комунальної форми власності здійснюються органами місцевого самоврядування за погодженням з Кабінетом Міністрів України";  
71. абзац п'ятий доповнити словами і реченням такого змісту: "за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації приватної форми власності здійснюються їх власником (власниками) за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки";  
72. доповнити абзацом шостим такого змісту:  
73. "Порядок створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України";  
74. 2) абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:  
75. "повне найменування, в якому вказуються організаційно-правова форма та назва із зазначенням його типу, юридичну адресу, дату прийняття рішення про створення".  
76. 14. У статті 28:  
77. 1) абзац п'ятий частини першої викласти в такій редакції:  
78. "Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам є наявність у них необхідної власної або орендованої не менш як на 10 років матеріально-технічної бази, науково-методичного та інформаційного забезпечення, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки";  
79. 2) у частині другій:  
80. в абзаці першому слова "та вищих навчальних закладів" виключити;  
81. абзац другий викласти в такій редакції:  
82. "У сертифікаті вищого навчального закладу про акредитацію напряму або спеціальності вказуються освітньо-кваліфікаційний рівень, строк дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи та їх юридичні адреси";  
83. абзац четвертий викласти в такій редакції:  
84. "Акредитація напряму та спеціальності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки шляхом проведення акредитаційної експертизи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
85. абзац шостий викласти в такій редакції:  
86. "Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитацію, отримують сертифікат про акредитацію напряму або спеціальності, строк дії якого не може перевищувати 10 років. Продовження строку дії сертифіката здійснюється в порядку, встановленому для його одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого навчального закладу виданий сертифікат втрачає чинність";  
87. 3) в абзаці першому частини четвертої слова "вищих навчальних закладів" виключити, а слово "закону" замінити словом "законодавства".  
88. 15. У статті 30:  
89. 1) у частині другій:  
90. абзац перший викласти в такій редакції:  
91. "2. Структурними підрозділами вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, інститути, структурно відокремлені підрозділи, бібліотека, спортивний клуб тощо";  
92. абзац третій після слова "завідуючий" доповнити словом " (начальник)";  
93. доповнити абзацами шостим, сьомим та восьмим такого змісту:  
94. "Вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації може мати у своєму складі військовий навчальний підрозділ (військовий інститут, коледж, факультет або кафедру військової підготовки). Створення, реорганізація та ліквідація військового навчального підрозділу вищого навчального закладу здійснюються Кабінетом Міністрів України.  
95. Військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу може мати права юридичної особи, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що має у своєму підпорядкуванні цей військовий навчальний підрозділ, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки.  
96. Керівництво військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, а також його структурними підрозділами здійснюється відповідними начальниками, які призначаються на посади за конкурсом центральним органом виконавчої влади, що має у своєму підпорядкуванні цей військовий навчальний підрозділ, строком на п'ять років";  
97. 2) в абзаці першому частини третьої слова "і предметні (циклові) комісії" замінити словами "предметні (циклові) комісії, бібліотека тощо";  
98. 3) частину четверту викласти в такій редакції:  
99. "4. Відокремлені структурні підрозділи ( філії, інститути, факультети, кафедри, вищі навчальні заклади першого і другого рівнів акредитації, навчально-консультаційні центри, що створюються поза місцезнаходженням базового вищого навчального закладу з метою наближення місця навчання студентів до місця їх проживання.  
100. Відокремлені структурні підрозділи можуть створюватися в акредитованих вищих навчальних закладах.  
101. Філія вищого навчального закладу ( відокремлений структурний підрозділ, що створюється відповідно до законодавства і розташований поза місцезнаходженням вищого навчального закладу в іншій адміністративно-територіальній одиниці та здійснює всі або частину його функцій.  
102. Філію очолює директор, який призначається у порядку, встановленому законодавством.  
103. Навчально-консультаційний центр є відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу, що створюється за умови наявності відповідних науково-педагогічних кадрів, необхідного матеріально-технічного забезпечення і де можуть здійснюватися окремі форми організації навчання, передбачені навчальним планом.  
104. Рішення про створення відокремлених структурних підрозділів (крім філій) вищого навчального закладу державної форми власності приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.  
105. Філія створюється в разі, якщо є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації";  
106. 4) у частині п'ятій:  
107. друге речення абзацу першого замінити двома реченнями такого змісту:  
108. "Керівництво інститутом здійснює директор, який обирається Вченою радою вищого навчального закладу на посаду за конкурсом строком на п'ять років. Повноваження директорів визначаються статутом вищого навчального закладу";  
109. доповнити абзацом шостим такого змісту:  
110. "Положення про науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки";  
111. 5) частину сьому викласти в такій редакції:  
112. "7. Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні підрозділи (навчально-методичні управління, навчально-методичні кабінети, навчальні відділи, відділи акредитації тощо), комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством";  
113. 6) доповнити частинами восьмою і дев'ятою такого змісту:  
114. "8. Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі спортивний клуб. Спортивний клуб вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації очолює директор, якого призначає керівник вищого навчального закладу за погодженням із Вченою радою вищого навчального закладу.  
115. 9. Вищий навчальний заклад може співпрацювати і розміщувати свої навчальні та науково-дослідні підрозділи на заводах, фабриках, у фірмах, клінічних базах медичних установ, у закладах".  
116. 16. У статті 32:  
117. 1) у частині другій:  
118. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:  
119. "за погодженням Вченої ради вищого навчального закладу призначає та звільняє проректорів (заступників керівника), головного бухгалтера".  
120. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами десятим ( двадцять першим;  
121. в абзаці шістнадцятому слово "викладачів" замінити словами "педагогічних та науково-педагогічних працівників", а слово "виховання" замінити словом "розвитку";  
122. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:  
123. "забезпечує впровадження новітніх технологій щодо розвитку фізичного виховання, створює належні умови для занять масовим спортом, сприяє організації центрів олімпійської підготовки".  
124. У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий ( двадцять перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим ( двадцять другим;  
125. абзац дев'ятнадцятий після слова "освітньої" доповнити словами "наукової та науково-технічної";  
126. 2) в абзацах першому і другому частини третьої слово "почесного" замінити словом "радника".  
127. 17. У статті 33:  
128. 1) назву та частину першу викласти в такій редакції:  
129. "Стаття 33. Керівник інституту, факультету, відділення  
130. 1. Керівництво інститутом здійснює директор, керівництво факультетом здійснює декан (начальник). Директор інституту, декан (начальник) факультету можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.  
131. Директор інституту, декан (начальник) факультету видають розпорядження, що стосуються діяльності відповідно інституту, факультету. Розпорядження є обов'язковими для виконання всіма працівниками інституту, факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу. Керівник вищого навчального закладу відміняє розпорядження директора, декана (начальника), які суперечать закону, статуту вищого навчального закладу чи завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу";  
132. 2) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словом " (начальник)";  
133. 3) доповнити частиною третьою такого змісту:  
134. "3. Керівництво факультетом (відділенням) вищого військового навчального закладу здійснює начальник факультету (відділення).  
135. Начальник факультету (відділення) призначається на посаду за конкурсом у порядку, що визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що має у своєму підпорядкуванні вищий військовий навчальний заклад, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки, строком на п'ять років".  
136. 18. У статті 34:  
137. 1) у частині першій:  
138. абзац четвертий доповнити словами "затвердження його штатного розпису";  
139. в абзаці п'ятому слова "директорів інститутів" виключити;  
140. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:  
141. "затвердження на посаді деканів факультетів".  
142. У зв'язку з цим абзаци сьомий ( п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим ( шістнадцятим;  
143. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:  
144. "Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова ( керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу та які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники інституту, факультету і до 10 відсотків ( виборні представники осіб, які навчаються";  
145. абзац п'ятнадцятий доповнити словами "а виборні представники осіб, які навчаються, - вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу";  
146. 2) у частині другій:  
147. абзац перший після слова "рада" доповнити словом "інституту", а після слова "органом" доповнити словом "інституту";  
148. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:  
149. "Вчену раду інституту очолює її голова - директор інституту. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу вченої ради інституту, факультету входять за посадами заступники директора, декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування інституту, факультету, органів студентського самоврядування інституту, факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників інституту, факультету та які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники осіб, які навчаються, - відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники факультету і до 10 відсотків ( виборні представники осіб, які навчаються.  
150. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування інституту, факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники осіб, які навчаються, ( вищим органом студентського самоврядування факультету";  
151. абзац шостий доповнити словом " (начальника)";  
152. 3) друге речення частини третьої викласти в такій редакції: "Їх повноваження визначаються положенням, на підставі якого діє цей структурний підрозділ".  
153. 19. У статті 35:  
154. 1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:  
155. "1. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації створюється Наглядова рада";  
156. 2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:  
157. "2. Склад Наглядової ради обирається Вченою радою вищого навчального закладу і затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває".  
158. 20. У статті 36:  
159. 1) абзац другий частини першої після слова "ректорат" доповнити словом "дирекції";  
160. 2) абзац четвертий частини другої після слова "директора" доповнити словами " (начальника вищого військового навчального закладу)", а після слів "завідуючі відділеннями" доповнити словами " (начальники відділень)".  
161. 21. У статті 37:  
162. 1) у частині першій:  
163. абзац третій викласти в такій редакції:  
164. "У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу, представники осіб, які навчаються. При цьому не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків ( представники осіб, які навчаються";  
165. абзац сьомий викласти в такій редакції:  
166. "виключно на загальних зборах трудового колективу обирає претендента на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі)";  
167. абзац дванадцятий виключити;  
168. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:  
169. "В органі громадського самоврядування інституту, факультету повинні бути представлені всі категорії працівників інституту, факультету, представники осіб, які навчаються. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники інституту, факультету і не менш як 10 відсотків - представники осіб, які навчаються";  
170. абзац сімнадцятий після слова "самоврядування" доповнити словом "інституту";  
171. абзац вісімнадцятий після слова "самоврядування" доповнити словом "інституту";  
172. абзац дев'ятнадцятий після слова "керівника" доповнити словом "інституту";  
173. абзац двадцятий після слова "діяльність" доповнити словом "інституту";  
174. абзац двадцять перший після слова "керівника" доповнити словом "інституту";  
175. абзац двадцять другий після слова "ради" доповнити словом "інституту";  
176. 2) у частині другій:  
177. абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Не менш як 10 відсотків учасників конференції становлять студенти, обрані вищим органом студентського самоврядування";  
178. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
179. "У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу та органів студентського самоврядування. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники вищого навчального закладу, керівники органів студентського самоврядування та не менш як 10 відсотків ( студенти, обрані вищим органом студентського самоврядування".  
180. У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;  
181. абзац восьмий виключити;  
182. 3) доповнити частиною третьою такого змісту:  
183. "3. Загальні збори трудового колективу вищого навчального закладу є повноважними, якщо присутні не менше 75 відсотків загальної кількості науково-педагогічних працівників, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, та представники осіб, які навчаються, у кількості не менш як 10 відсотків загальної кількості учасників загальних зборів".  
184. 22. Текст статті 38 викласти в такій редакції:  
185. "1. Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, утворюються органи студентського самоврядування.  
186. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції.  
187. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.  
188. Керівництво вищого навчального закладу створює відповідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування.  
189. 2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. Типове положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.  
190. 3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:  
191. забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються, зокрема стосовно організації навчального процесу;  
192. забезпечення виконання особами, які навчаються, своїх обов'язків;  
193. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які навчаються;  
194. сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку осіб, які навчаються;  
195. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;  
196. організація співробітництва з особами, які навчаються в інших вищих навчальних закладах, молодіжними організаціями;  
197. сприяння працевлаштуванню випускників;  
198. участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які навчаються у вищих навчальних закладах.  
199. 4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від категорії студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік.  
200. 5. Вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:  
201. ухвалюють Положення про студентське самоврядування;  
202. обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;  
203. визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.  
204. 6. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).  
205. 7. Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу в разі, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу, структурного підрозділу, можуть мати права юридичної особи, зокрема печатку із своїм найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземних валютах, нести майнову відповідальність згідно із законом.  
206. 8. В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються у цьому вищому навчальному закладі.  
207. 9. Особливості студентського (курсантського) самоврядування у військових вищих навчальних закладах встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони перебувають, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
208. 23. У статті 39:  
209. 1) у частині першій:  
210. абзац перший після слів "кандидата наук" доповнити словами " (для вищих навчальних закладів культури і мистецтв - почесні звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Народний архітектор України" або "Заслужений діяч мистецтв України")";  
211. абзац другий викласти в такій редакції:  
212. "Керівник вищого навчального закладу може безперервно перебувати на посаді не більше ніж два строки підряд";  
213. в абзаці третьому:  
214. перше речення доповнити словами "не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу";  
215. доповнити реченням такого змісту: "Строк перебування на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не може перевищувати трьох місяців";  
216. в абзаці четвертому:  
217. перше речення після слів "орган громадського самоврядування" доповнити словами " (загальні збори трудового колективу)";  
218. слова "строком до п'яти років" замінити словами "строком на п'ять років";  
219. доповнити реченням такого змісту: "Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подано власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одну кандидатуру, яка набрала більше ніж  
220. 50 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу";  
221. у першому і третьому реченнях абзацу п'ятого слово "виборів" замінити словом "голосування";  
222. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:  
223. "Виконуючий обов'язки керівника вищого навчального закладу призначається на строк, який необхідний для оголошення конкурсу, проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу, а в разі необхідності ( і на строк повторного оголошення конкурсу, повторного проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу та затвердження власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) нового керівника вищого навчального закладу та не може перевищувати трьох місяців".  
224. У зв'язку з цим абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятим;  
225. абзац восьмий викласти в такій редакції:  
226. "Якщо на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації претендує одна кандидатура, то вищий колегіальний орган громадського самоврядування подає власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу цю кандидатуру для затвердження на посаду керівника вищого навчального закладу за умови, що вона набрала під час голосування 50 відсотків голосів плюс один голос від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу";  
227. 2) у частині другій:  
228. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
229. "Призначення на посаду керівника військового вищого навчального закладу здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами у відповідній галузі".  
230. У зв'язку з цим абзаци другий ( четвертий вважати відповідно абзацами третім ( п'ятим;  
231. абзац третій викласти в такій редакції:  
232. "Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років, не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу. У разі якщо дія контракту керівника вищого навчального закладу закінчується під час канікул, конкурс на заміщення посади керівника продовжується до їх закінчення. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування. Строк перебування на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації не може перевищувати трьох місяців";  
233. в абзаці четвертому слова "може рекомендувати" замінити словами "обирає і рекомендує", а слова "які набрали більше однієї третини" замінити словами "які набрали більше 30 відсотків";  
234. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:  
235. "Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації подано власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одну кандидатуру, яка набрала більше ніж 50 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган (особа) зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу".  
236. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;  
237. 3) у частині третій слова "два роки" замінити словами "один рік".  
238. 24. У статті 40:  
239. 1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:  
240. "1. Вчена рада інституту, факультету обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу кандидатуру на посаду керівника інституту у складі вищого навчального закладу, факультету, яка має вчене звання доцента, професора і науковий ступінь";  
241. 2) доповнити частиною п'ятою такого змісту:  
242. "5. Вимоги до кандидата та порядок призначення на посаду керівника факультету вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
243. 25. Абзац другий частини четвертої статті 44 викласти в такій редакції:  
244. "Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником".  
245. 26. Абзац п'ятий частини четвертої статті 45 після слова "Порядок" доповнити словами "відрахування, переривання навчання, поновлення і".  
246. 27. В абзаці четвертому статті 46 слова "категорійні спеціалісти" замінити словами "наукові працівники, категорійні спеціалісти".  
247. 28. У статті 48:  
248. 1) частину другу викласти в такій редакції:  
249. "2. Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є:  
250. методист;  
251. викладач;  
252. старший викладач;  
253. голова предметної (циклової) комісії;  
254. завідуючий відділенням;  
255. заступник директора (з навчальної, виховної, навчально-виховної та навчально-виробничої роботи);  
256. директор, начальник коледжу (училища).  
257. Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації є:  
258. асистент, асистент-стажист;  
259. викладач;  
260. старший викладач;  
261. директор бібліотеки;  
262. науковий працівник бібліотеки;  
263. доцент;  
264. професор;  
265. завідуючий кафедрою, начальник кафедри;  
266. директор навчально-наукового інституту, декан, начальник факультету;  
267. проректор (у військових вищих навчальних закладах ( заступник начальника військового інституту, університету з навчальної, наукової або виховної роботи);  
268. начальник (завідуючий) навчального (науково-методичного) управління (відділу, частини);  
269. ректор, президент, начальник військового інституту (університету)";  
270. 2) абзац перший частини третьої після слів "науково-педагогічних працівників" доповнити словами "кожні п'ять років" і доповнити абзац реченням такого змісту: "Порядок проведення конкурсу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки";  
271. 3) доповнити частиною п'ятою такого змісту:  
272. "5. Вимоги до кандидатів та порядок призначення на посади науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
273. 29. У статті 49:  
274. 1) у частині першій:  
275. в абзаці першому слова "Кодексом законів про працю України" замінити словом "законодавством";  
276. абзац третій викласти в такій редакції:  
277. "Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників визначається вищим навчальним закладом і не може перевищувати для завідуючого кафедрою 540 годин, для професора ( 640 годин, для доцента ( 700 годин, для старшого викладача та асистента ( 820 годин на навчальний рік";  
278. абзац четвертий після слів "педагогічних працівників" доповнити словами "на ставку";  
279. 2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:  
280. "Ректор має право змінювати співвідношення обсягів основних видів діяльності науково-педагогічних працівників з навчальної, наукової, науково-методичної і культурно-виховної роботи, роботи з впровадження наукових досягнень у відповідну галузь виробництва залежно від потреб вищого навчального закладу та з урахуванням індивідуальних здібностей працівників.  
281. Педагогічні працівники, які мають відповідну фахову підготовку та кваліфікацію з фізичної культури і спорту, можуть виконувати секційну і тренерську роботу за трудовою угодою".  
282. 30. У статті 50:  
283. 1) назву викласти в такій редакції:  
284. "Стаття 50. Права педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників";  
285. 2) в абзаці першому частини першої слова "Педагогічні та науково-педагогічні" замінити словами "Педагогічні, наукові та науково-педагогічні";  
286. 3) частину другу після слова "Педагогічні" доповнити словом "наукові".  
287. 31. Назву статті 51 викласти в такій редакції:  
288. "Стаття 51. Обов'язки педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників";  
289. абзац перший після слова "Педагогічні" доповнити словом "наукові";  
290. абзац другий після слова "науково-педагогічних" доповнити словами "та наукових".  
291. 32. У частині першій статті 52 слова "освітньо-наукових установах" замінити словами "навчально-наукових установах, у вищих навчальних закладах, а також на підприємствах відповідних галузей".  
292. 33. У статті 53:  
293. 1) у частині першій:  
294. після слова "інтерни" доповнити словом "резиденти";  
295. доповнити реченням такого змісту: "Строки навчання зазначених категорій осіб визначаються Кабінетом Міністрів України";  
296. 2) частину третю викласти в такій редакції:  
297. "Курсант (слухач) ( особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) або іншого вищого навчального закладу з особливими умовами навчання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, і навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів";  
298. 3) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:  
299. "Лікар-резидент - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря - спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей".  
300. У зв'язку з цим частини сьому ( десяту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою.  
301. 34. У статті 54:  
302. 1) у частині другій:  
303. абзац перший після слова "навчання" доповнити словами "незалежно від форми власності вищого навчального закладу";  
304. абзац другий після слів "навчальних закладів" доповнити словами "незалежно від форм власності вищого навчального закладу";  
305. 2) доповнити частиною третьою такого змісту:  
306. "3. Права курсантів (слухачів), ад'юнктів та докторантів вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
307. 35. Статтю 55 доповнити частиною другою такого змісту:  
308. "Обов'язки курсантів (слухачів), ад'юнктів та докторантів вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
309. 36. Статтю 56 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:  
310. "Органи місцевого самоврядування укладають з випускником вищого навчального закладу, направленим на роботу, контракт, у якому передбачається виплата підйомних, гарантуються зарплата на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, та надання житла.  
311. Випускник вищого навчального закладу, який навчався за кошти державного бюджету, в разі відмови відпрацювати три роки за направленням зобов'язаний відшкодувати державі витрати за навчання з урахуванням індексації на рівень інфляції у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
312. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою.  
313. 37. У статті 62:  
314. 1) частину першу доповнити словами "Бюджетного кодексу України, законів України про державний бюджет на відповідний бюджетний рік та інших нормативно-правових актів";  
315. 2) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Результати зазначеної атестації враховуються при акредитації вищих навчальних закладів та при наданні їм державної підтримки".  
316. 38. Частину третю статті 63 викласти в такій редакції:  
317. "3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпоряджання включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".  
318. 39. У статті 64:  
319. 1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:  
320. "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади встановлюють нормативи матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів диференційовано, залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації";  
321. 2) частину п'яту доповнити словами "проведення фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок";  
322. 3) у частині шостій:  
323. абзац перший викласти в такій редакції:  
324. "6. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України ( гривні з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також з урахуванням змін у вартості комунальних послуг, в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо розмірів окладів, встановлених державою на основі відповідних рішень Кабінету Міністрів України";  
325. абзац другий після слів "протягом усього строку навчання" доповнити словами "крім щорічного урахування офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік";  
326. абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:  
327. "Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями в розмірі: для студентів вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації не менше 30 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму, для студентів вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації не менше 25 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
328. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів посадові оклади підвищуються за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачено кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник";  
329. доповнити абзацом сьомим такого змісту:  
330. "Педагогічним працівникам вищих навчальних закладів другого рівня акредитації, які мають науковий ступінь кандидата наук або доктора наук і здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, оплата праці може здійснюватися за нормативами фінансового забезпечення відповідних науково-педагогічних працівників".  
331. 40. У частині третій статті 65 слово "рамках" замінити словом "межах".  
332. 41. Абзац сьомий частини другої статті 67 викласти в такій редакції:  
333. "надання освітніх послуг, пов'язаних з підготовкою до здобуття, здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні".  
334. 42. Абзац другий частини другої статті 68 після слова "організація" доповнити словами "підготовки до вступу у вищий навчальний заклад".  
335. 43. У пункті 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення":  
336. 1) абзац другий виключити;  
337. 2) в абзаці четвертому цифри і слова "1 січня 2005 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2007 року".  
338. ІІ. Прикінцеві положення  
339. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
340. Абзаци третій і четвертий підпункту 1 пункту 29 розділу І цього Закону, якими вносяться зміни до статті 49 Закону України "Про вищу освіту", набирають чинності з 1 січня 2007 року.  
341. Абзац шостий підпункту 3 пункту 39 розділу І цього Закону, яким вноситься зміна до статті 64 Закону України "Про вищу освіту", набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
342. 2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
343. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
344. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
345. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
346. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
347. Голова Верховної Ради  
348. України В. ЛИТВИН  
349. м. К и ї в  
350. 22 вересня 2005 року  
351. № 2898 (ІV