Кількість абзаців - 73 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державні цільові програми" (Друге читання)

0. Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державні цільові програми"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390):  
6. у пункті 3 статті 7 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";  
7. пункт 3 статті 8, частину першу статті 13, пункт 5 статті 14, пункт 3 статей 15 і 16 після слова "державних" доповнити словом "цільових";  
8. назву глави 2, назву, частини першу і другу статті 12 після слова "державні" доповнити словом "цільові".  
9. 2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2003 р., № 4, ст. 31):  
10. у статті 6: назву статті викласти у такій редакції:  
11. "Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми";  
12. у частині першій слово "республіканські" замінити словом "цільові";  
13. частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових";  
14. у частині третій слово "державних" виключити;  
15. у пункті "б" частини першої статті 13 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";  
16. у пункті "б" частини першої статті 17 слово "республіканських" замінити словом "цільових".  
17. 3. В абзаці третьому частини другої статті 1 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 1996 р., № 35, ст. 162) слово "національних" замінити словами "державних цільових".  
18. 4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19):  
19. у частині першій статті 13 слова "переліку комплексних і цільових" виключити;  
20. у частині четвертій статті 14 слова "комплексних і цільових загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";  
21. частину другу статті 18 та частину другу статті 19 після слова "державних" доповнити словом "цільових";  
22. у частині другій статті 20: після слова "державні" доповнити словом "цільові"; слова "обов'язковій попередній науковій експертизі" замінити словами "науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону";  
23. у частині третій статті 24 слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".  
24. 5. В абзаці шостому пункту 8 розділу ІV Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 166) слова "цільових комплексних молодіжних програм" замінити словами "державних цільових програм з питань молодіжної політики".  
25. 6. У другому реченні частини першої статті 20 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".  
26. 7. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):  
27. у частині другій статті 1 слова "цільові державні галузеві" замінити словами "державні цільові";  
28. частину першу статті 11 після слова "державними" доповнити словом "цільовими".  
29. 8. В абзаці другому статті 11 і пункті "д" частини першої статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2002 р., № 7, ст. 52; 2003 р., № 37, ст. 300) слово "національних" замінити словами "державних цільових".  
30. 9. У статті 6 Закону України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283):  
31. назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження";  
32. у частині першій слово "загальнодержавні" замінити словами "державні цільові";  
33. частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових".  
34. 10. У частині другій статті 1 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".  
35. 11. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56; 1999 р., № 45, ст. 400):  
36. частину восьму статті 4 викласти у такій редакції: "Експертні ради обов'язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм.";  
37. в абзаці другому частини другої статті 5 слова "національні та державні" замінити словами "державні цільові";  
38. у частині другій статті 10 слова "національних, державних" замінити словами "державних цільових".  
39. 12. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., № 9-10, ст. 68; 2001 р., № 44, ст. 231; 2005 р., № 4, ст. 88):  
40. в абзаці четвертому статті 1 та у статті 7 слово "Національної" замінити словами "державних цільових";  
41. назву та частину першу статті 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку донорства крові та її компонентів  
42. Державні цільові програми розвитку донорства крові та її компонентів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до його компетенції";  
43. у частині першій статті 4 слова "Національної програми" замінити словами "державних цільових програм";  
44. у частині п'ятій статті 11 друге речення доповнити словами "відповідно до законодавства", третє речення виключити;  
45. абзац дев'ятий частини першої статті 13 викласти у такій редакції: "отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства".  
46. 13. В абзаці третьому пункту 5 розділу VІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67) слова "національну комплексну" замінити словами "державну цільову".  
47. 14. В абзаці третьому розділу V Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182) слова "інших національних та державних" замінити словами "державних цільових".  
48. 15. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2005 р., № 5, ст. 121):  
49. в абзаці четвертому статті 25 слово " (національні)" виключити;  
50. у статті 27: в абзаці четвертому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових"; в абзаці п'ятому слова "державні (міжвідомчі)" замінити словами "в межах своєї компетенції державні цільові";  
51. абзац восьмий частини другої статті 28 викласти у такій редакції: "координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання";  
52. абзац четвертий статті 29, абзац другий статті 30, абзац восьмий частини другої статті 31 після слова "державних" доповнити словом "цільових";  
53. статтю 36 викласти у такій редакції: "Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем.  
54. Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових проектів, відібраних на конкурсних засадах".  
55. 16. Абзац другий статті 7 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209) після слова "державні" доповнити словом "цільові".  
56. 17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403):  
57. в абзаці другому пункту 2 статті 22 слово "національної" замінити словами "державних цільових";  
58. у частині другій статті 25 слово "національною" замінити словами "державними цільовими".  
59. 18. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):  
60. в абзацах третьому і четвертому статті 13, абзацах другому частини першої, третьому частини другої, другому частин третьої - шостої статті 14, абзаці четвертому частини першої статті 15, абзаці другому статті 16, абзаці п'ятому пункту "а" частини другої статті 18, частинах першій, третій і четвертій статті 19, абзаці другому частини першої статті 20 слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку;  
61. в абзаці сьомому статті 13 слова "загальнодержавних, міждержавних" замінити словами "державних цільових, міждержавних".  
62. 19. В абзаці другому статей 3 і 4, частині четвертій статті 17 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.  
63. 20. В абзаці сьомому статті 29 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 337) слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".  
64. 21. У Законі України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 42, ст. 348):  
65. у частині другій статті 8 слова "комплексних та" замінити словом "державних";  
66. частину третю статті 10 викласти у такій редакції:  
67. "Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади в межах виділених коштів розміщує відповідне державне замовлення на поставку продукції для державних потреб. Кабінет Міністрів України також затверджує та забезпечує виконання державних цільових програм громадських робіт".  
68. 22. У тексті Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради, 2001 р., № 48, ст. 253) слова "державні наукові та науково-технічні програми" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові наукові та науково-технічні програми" у відповідному відмінку.  
69. 23. У статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47):  
70. в абзаці тринадцятому слово "Національної" замінити словами "державних цільових";  
71. в абзаці п'ятнадцятому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".  
72. 24. У частинах третій і четвертій статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93) слово " (національних)" виключити.