Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 1 Закону України ''Про патентування деяких видів господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (№ 9896-ВР, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 20, ст. 82, із змінами, внесеними згідно із Законами N від 12.07.96, ВВР, 1996, N 44, ст.214 N від 26.06.97, ВВР, 1997, N 36, ст.231 N від 18.07.97, ВВР, 1997, N 40, ст.268 N від 10.02.98, ВВР, 1998, N30-31, ст.193 N320-ХІV ( )від 17.12.98, ВВР, 1999, N5-6, ст. 39  
4. N962-ХІV () від 15.07.99, ВВР, 1999, N38, ст.345 N1160-ХІV () від 19.10.99, ВВР, 1999, N50, ст.437 N1375-ХІV () від 13.01.2000, ВВР, 2000, N10, ст.78 N1492-ІІІ ( )від 22.02.2000, ВВР, 2000, N21, ст.157) такі зміни:  
5. 1. У пункті 1 частини 3 статті 1 слово "Укоопспілки" замінити словосполученням "споживчої кооперації".  
6. ІІ. Прикінцеві положення  
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
8. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
9. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
11. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.