Кількість абзаців - 210 Розмітка (ліва колонка)


Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України  
3. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення термінів  
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
7. 1) спеціальний зв'язок - забезпечення з використанням засобів криптографічного та/або технічного захисту інформації передачі інформації з обмеженим доступом з додержанням вимог законодавства щодо її захисту;  
8. 2) державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, яка функціонує для здійснення управління державою в мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, надзвичайних ситуацій та забезпечує додержання вимог законодавства під час передачі інформації, яка містить державну таємницю;  
9. 3) абонент державної системи урядового зв'язку - посадова особа органу державної влади, органу місцевого самоврядування, військового формування, установи, підприємства і організації, яка в установленому порядку забезпечується урядовим зв'язком.  
10. Терміни "Національна система конфіденційного зв'язку", "інформаційно-телекомунікаційна система", "криптографічний захист інформації", "технічний захист інформації", "комплексна система захисту інформації", "електрозв'язок", "інформація з обмеженим доступом" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законах України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про інформацію".  
11. Стаття 2. Основні завдання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
12. 1. Основними завданнями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі також - Служба) є:  
13. участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;  
14. забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників установ, підприємств і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;  
15. забезпечення функціонування, безпеки і розвитку державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку;  
16. створення та розвиток систем технічного та криптографічного захисту інформації;  
17. здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;  
18. охорона об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації Служби.  
19. Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
20. 1. Основними принципами діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є:  
21. законність;  
22. повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;  
23. єдиноначальність та централізація управління;  
24. узгодження дій в особливий період (в умовах надзвичайного та воєнного стану, у разі виникнення надзвичайної ситуації) з Генеральним штабом Збройних Сил України та Службою безпеки України;  
25. відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.  
26. Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
27. Стаття 4. Загальна структура та чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
28. 1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має таку загальну структуру:  
29. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, до складу якого входять апарат Голови Служби; такі функціональні підрозділи: організації спеціального зв'язку; криптографічного захисту інформації; технічного захисту інформації; безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем; державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації; технічного озброєння та забезпечення; фінансовий; роботи з особовим складом; юридичний; інші згідно з організаційною структурою;  
30. регіональні органи спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані їм підрозділи (далі - регіональні органи);  
31. територіальні підрозділи спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - територіальні підрозділи).  
32. 2. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюються навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи. До сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації належать державні підприємства, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань.  
33. 3. Загальна чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України становить 8250 осіб, з них до 7400 осіб рядового і начальницького складу.  
34. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, регіональні органи, територіальні підрозділи, навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи, підприємства і організації є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах Державного казначейства України (для бюджетних установ) та рахунки в установах банків (для інших організацій Служби), у тому числі в іноземній валюті.  
35. Стаття 5. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
36. 1. Керівництво Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації здійснює Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який несе особисту відповідальність за виконання покладених на неї завдань.  
37. 2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому законодавством порядку.  
38. Стаття 6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації  
39. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації:  
40. організовує, координує та контролює діяльність регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів, установ, підприємств і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
41. бере участь у формуванні і відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;  
42. здійснює координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій з питань, що належать до компетенції Служби;  
43. виконує контрольно-наглядові функції у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;  
44. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Служби, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України.  
45. 2. Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, чисельність його особового складу затверджує Кабінет Міністрів України.  
46. Стаття 7. Колегія Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
47. 1. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія.  
48. 2. Положення про колегію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і її склад затверджує Голова Служби.  
49. Стаття 8. Регіональні органи  
50. 1. З метою виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі утворюються регіональні органи спеціального зв'язку та захисту інформації.  
51. 2. У регіональних органах можуть утворюватися підрозділи на окремих державних оборонних та інших стратегічних об'єктах, при військових формуваннях.  
52. 3. Положення про регіональні органи затверджує Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
53. 4. Начальників регіональних органів призначає на посади та звільняє з посад Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
54. Стаття 9. Територіальні підрозділи  
55. 1. Територіальні підрозділи утворюються для забезпечення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України урядовим зв'язком з керівництвом Міністерства оборони України, вищим командуванням Збройних Сил України, інших військових формувань у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану.  
56. 2. Територіальні підрозділи забезпечують урядовим зв'язком Президента України, Голову Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України у разі виникнення надзвичайної ситуації.  
57. 3. Територіальні підрозділи утворюються Головою Служби у порядку, визначеному законодавством. Положення про територіальні підрозділи затверджує Голова Служби.  
58. 4. Начальники територіальних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
59. Розділ ІІІ. КАДРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
60. Стаття 10. Склад кадрів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
61. 1. До особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України належать особи рядового і начальницького складу, які приймаються на службу за контрактом, і працівники, з якими укладається трудовий договір (контракт), та державні службовці (далі - працівники).  
62. 2. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюються такі спеціальні звання:  
63. рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
64. сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
65. прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
66. молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
67. лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
68. старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
69. капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
70. майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
71. підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
72. полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
73. генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  
74. генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
75. 3. Порядок прийняття на службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України осіб рядового і начальницького складу та її проходження, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається положенням, яке затверджує Президент України.  
76. 4. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України складають Присягу на вірність Українському народу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.  
77. 5. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначає Голова Служби.  
78. 6. Посади осіб рядового і начальницького складу можуть заміщатися цивільними особами у порядку визначеному Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
79. 7. Трудові відносини працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України регулюються законодавством про працю і державну службу.  
80. Стаття 11. Обмеження політичної діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України  
81. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України зупиняють членство в політичних партіях на період служби чи роботи.  
82. 2. Особи рядового і начальницького складу, працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Служби, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.  
83. 3. Особам рядового і начальницького складу, працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заборонено організовувати страйки та брати участь у їх проведенні.  
84. Стаття 12. Підготовка кадрів для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
85. 1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України проводиться у навчальних закладах Служби, в інших навчальних закладах.  
86. Стаття 13. Спеціальний облік осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, зарахування їх у запас  
87. 1. Особи рядового і начальницького складу перебувають на спеціальному обліку в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.  
88. 2. Особи рядового і начальницького складу, звільнені із служби у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, зараховуються у запас Збройних Сил України або за погодженням із Службою безпеки України у запас Служби безпеки України за відповідними військовими званнями в порядку, визначеному законодавством.  
89. Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
90. Стаття 14. Обов'язки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
91. 1. На Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до визначених завдань покладаються:  
92. 1) підготовка пропозицій щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;  
93. 2) розроблення і здійснення заходів щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації;  
94. 3) визначення порядку криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у процесі її збирання, оброблення, зберігання, передачі та приймання в інформаційно-телекомунікаційних системах;  
95. 4) забезпечення надійного функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та у разі виникнення надзвичайної ситуації;  
96. 5) забезпечення урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України в місцях їх перебування;  
97. 6) забезпечення в установленому Президентом України порядку урядовим зв'язком посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників установ, підприємств і організацій;  
98. 7) участь у виконанні завдань територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану;  
99. 8) впровадження комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах дипломатичних представництв України за кордоном, здійснення заходів щодо організації та забезпечення безпеки і функціонування спеціального зв'язку з дипломатичними представництвами України за кордоном, оперативно-технічного управління ним;  
100. 9) методичне керівництво та координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також з питань, пов'язаних із запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах;  
101. 10) накопичення та аналіз даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформування правоохоронних органів для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері; оцінка стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, надання відповідних рекомендацій;  
102. 11) здійснення заходів щодо створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, забезпечення її безпеки та оперативно-технічного управління;  
103. 12) погодження проектів створення державних інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, проведення їх експертної оцінки і визначення можливості введення в експлуатацію;  
104. 13) погодження та здійснення контролю за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, зразків військової техніки, критичних і небезпечних технологій, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  
105. 14) погодження проектів нормативно-правових актів з питань криптографічного та технічного захисту інформації, а також умов здійснення міжнародних передач криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема тих, що наявні у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;  
106. 15) встановлення порядку і вимог щодо використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема загального користування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами і організаціями, які збирають, обробляють, зберігають та передають інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  
107. 16) видача відповідно до вимог законодавства ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб;  
108. 17) організація та координація разом з центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації робіт з проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;  
109. 18) підготовка пропозицій щодо стандартизації у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, розроблення в установленому порядку технічних регламентів;  
110. 19) розроблення та супроводження моделей технічних розвідок шляхом збору та аналізу інформації про існуючі системи і засоби добування інформації, тактику та методи їх застосування, а також перспективи розвитку; інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій для оцінки загроз та вжиття відповідних заходів для захисту інформації;  
111. 20) участь відповідно до своєї компетенції у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;  
112. 21) розроблення та організація виконання наукових і науково-технічних програм за напрямами її діяльності;  
113. 22) здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, виконанням вимог законодавства у цій сфері в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, установах, підприємствах і організаціях, зокрема під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до укладених і ратифікованих у встановленому порядку угод;  
114. 23) здійснення державного контролю за додержанням вимог безпеки у процесі розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення і знищення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку;  
115. 24) подання Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністрові України за результатами державного контролю аналітичних матеріалів щодо стану криптографічного та технічного захисту інформації в державі, розроблення рекомендацій щодо його поліпшення;  
116. 25) здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;  
117. 26) здійснення контролю за якістю виконання установами, підприємствами і організаціями державних програм, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з виготовленням чи модернізацією товарів військового призначення на її замовлення;  
118. 27) розроблення, виготовлення та постачання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави;  
119. 28) організація та здійснення разом з центральним органам виконавчої влади в сфері освіти науково-методичного управління підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.  
120. 2. Керівники відповідних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть особисту відповідальність за порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина у процесі використання засобів спеціального зв'язку.  
121. Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
122. 1. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має право:  
123. 1) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань;  
124. 2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Служби, а також проведення спільних інспекційних дій;  
125. 3) доступу в установленому порядку на об'єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій, на яких знаходяться засоби спеціального зв'язку Служби, а також об'єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації;  
126. 4) надавати на договірних засадах допомогу установам, підприємствам і організаціям в розробленні та здійсненні заходів з криптографічного та технічного захисту інформації;  
127. 5) здійснювати планові та позапланові інспекційні перевірки стану захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, установах, підприємствах і організаціях, у тому числі в представництвах України за кордоном без одержання доступу до змісту інформації;  
128. 6) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади;  
129. 7) порушувати в установленому порядку питання про припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, установах, підприємствах і організаціях у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;  
130. 8) одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для використання їх радіозасобами спеціального зв'язку;  
131. 9) залучати радіочастотні підрозділи спеціальних та загальних користувачів радіочастотного ресурсу для виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку;  
132. 10) організовувати, проводити та виконувати науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати у Службі;  
133. 11) виступати державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;  
134. 12) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи;  
135. 13) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;  
136. 14) здійснювати відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, у тому числі державними корпоративними правами, утворювати, реорганізувати та ліквідувати установи, підприємства і організації, діяльність яких пов'язана із виконанням завдань, покладених на Службу;  
137. 15) складати протоколи про адміністративні правопорушення;  
138. 16) здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів;  
139. 17) користуватися на договірних засадах приміщеннями установ, підприємств і організацій та військових формувань;  
140. 18) одержувати і використовувати в порядку, передбаченому законодавством, земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, розташування її органів, підрозділів, навчальних закладів, установ, підприємств і організацій, інших об'єктів, необхідних для функціонування Служби.  
141. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації у межах своїх повноважень на основі та відповідно до законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.  
142. 3. Накази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, установами, підприємствами і організаціями та фізичними особами.  
143. Стаття 16. Відносини Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, громадськими організаціями, установами, підприємствами і організаціями  
144. 1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконує покладені на неї завдання у взаємодії із Службою безпеки України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, центральними органами виконавчої влади у сфері транспорту та зв'язку, державної охорони органів державної влади та посадових осіб, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, установами, підприємствами і організаціями.  
145. 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у виконанні покладених на неї завдань.  
146. 3. За перешкоджання законній діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України особи несуть відповідальність відповідно до законодавства.  
147. 4. Громадяни України, інші особи, об'єднання громадян сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на добровільних засадах.  
148. Стаття 17. Підстави і порядок застосування зброї  
149. 1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, що передбачені законодавством.  
150. Розділ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
151. Стаття 18. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
152. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання покладених на них обов'язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб органів державної влади у передбачених законами України випадках, не має права втручатися в їх законну діяльність.  
153. 2. Особам рядового і начальницького складу та працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України видається службове посвідчення.  
154. 3. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки яких затверджуються Головою Служби.  
155. 4. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового чи спеціального посвідчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
156. 5. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання покладених на них обов'язків є представниками держави, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом.  
157. 6. Витрати осіб рядового і начальницького складу та працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на проїзд всіма видами міського та приміського пасажирського транспорту (крім таксі) при виконанні ними службових обов'язків компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України в установленому Головою Служби порядку.  
158. 7. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виконують завдання за кордоном, перебувають під захистом України.  
159. Стаття 19. Соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
160. 1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.  
161. 2. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".  
162. 3. На осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поширюються права і соціальні гарантії, визначені Законами України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", цим Законом та іншими актами законодавства.  
163. 4. Соціальний захист працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю і державну службу.  
164. 5. Діти осіб рядового і начальницького складу та працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до навчальних закладів Служби поза конкурсом.  
165. Стаття 20. Компенсаційна виплата у разі каліцтва або загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і заподіяння шкоди майну  
166. 1. У разі каліцтва, заподіяного особі рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання службових обов'язків, а також настання інвалідності у період проходження служби чи після його закінчення, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, їй виплачується компенсація в розмірі суми від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) за останньою посадою, яку вона займала, а в разі загибелі або смерті особи рядового чи начальницького складу членам сім'ї виплачується одноразова допомога у розмірі суми десятирічного грошового забезпечення в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання житлової площі.  
167. 2. Шкода, заподіяна майну особи рядового чи начальницького складу або працівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України чи членам їх сім'ї у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому законом.  
168. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
169. Стаття 21. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
170. 1. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законом.  
171. Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
172. 1. Держава забезпечує Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.  
173. 2. У користування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, розташування її органів, підрозділів, навчальних закладів, установ, підприємств і організацій, інших об'єктів, необхідних для функціонування Служби.  
174. 3. Майно, що належить Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, є державною власністю та закріплюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації за регіональними органами, територіальними підрозділами, навчальними, медичними, санаторно-курортними та іншими закладами, науково-дослідними та науково-виробничими установами на праві оперативного управління.  
175. Розділ VІІ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
176. Стаття 23. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
177. 1. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави".  
178. 2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в установленому порядку:  
179. інформує Президента України з основних питань діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також щороку подає Президентові України звіт про її діяльність;  
180. інформує Верховну Раду України про виконання покладених на Державну службу завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань;  
181. щороку подає Верховній Раді України звіт про діяльність Державної служби.  
182. Стаття 24. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
183. 1. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
184. Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
185. Стаття 25. Відповідальність особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
186. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України не зобов'язані виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.  
187. 2. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.  
188. Стаття 26. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  
189. 1. Неправомірне втручання або перешкоджання законній діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
190. Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
191. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
192. 2. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюється на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації та інших підрозділів Служби безпеки України.  
193. 3. Військовослужбовці, які на момент набрання чинності цим Законом проходять військову службу у Службі безпеки України, призначаються на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у порядку переатестації або продовжують проходити військову службу на цих посадах відповідно до законодавства з питань проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, але не пізніше як до 31 грудня 2009 року. На зазначених військовослужбовців поширюється дія цього Закону.  
194. 4. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
195. 5. Внести зміни до таких законів України:  
196. 1) статтю 3, пункти 1 і 3 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 36, ст. 446) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";  
197. 2) у Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2000 р., № 10, ст. 79; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209, № 29, ст. 236; 2004 р., № 32, ст. 394)  
198. у другому реченні частини першої статті 10 слова "урядового зв'язку" замінити словом "зв'язку";  
199. у частині першій статті 15 слова "урядового зв'язку" виключити;  
200. пункт 14 статті 24 виключити;  
201. 3) преамбулу, частину другу статті 10, частину першу статей 48 і 49, частину другу статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1999 р., № 48, ст. 409; 2002 р., № 17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107, № 17-19, ст. 267)  
202. після слів "Служба безпеки України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;  
203. 4) пункти 1, 5 і 7 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40 - 41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107) після слів "Служба безпеки України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;  
204. 5) пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 102, № 23, ст. 178; 2001 р., № 31, ст. 155; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".  
205. 6) абзац третій статті 8 та статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";  
206. 7) частину першу статті 12 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служба безпеки України" доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України";  
207. 8) частину другу статті 38 та пункт 9 статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";  
208. 9) частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";  
209. 10) абзац п'ятий частини першої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" виключити.