Кількість абзаців - 211 Розмітка (ліва колонка)


Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України  
3. Цей Закон регулює питання збирання, оцінки та зберігання доказів у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, порушення законодавства про захист економічної конкуренції і покликаний забезпечити підвищення ефективності розгляду цих справ.  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення понять  
6. Поняття "економічна конкуренція", "інформація", "монополізація", "органи влади", "об'єднання", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи Антимонопольного комітету України", "суб'єкт господарювання" вживаються в цьому Законі у значенні, поданому в Законі України "Про захист економічної конкуренції".  
7. Стаття 2. Докази у справах  
8. Доказами у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (далі - справи), можуть бути будь-які фактичні дані, одержані в установленому порядку, які дають можливість установити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на основі пояснень сторін, третіх осіб, посадових і службових осіб та громадян, письмових і речових доказів та висновків експерта.  
9. Стаття 3. Збирання доказів  
10. 1. Збирання доказів у справах здійснюється державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, головами територіальних відділень Антимонопольного комітету України, уповноваженими ними працівниками апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень (далі - уповноважені особи Антимонопольного комітету України) згідно із законодавством про захист економічної конкуренції та відповідно до цього Закону.  
11. 2. З метою збирання доказів у справах уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право:  
12. вимагати та одержувати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових і службових осіб та працівників, інших фізичних і юридичних осіб предмети, документи, інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом;  
13. викликати для надання пояснень у справах до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у визначеному цим Законом порядку посадових і службових осіб та працівників суб'єктів господарювання, їх структурних підрозділів, філій, представництв, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які є сторонами, третіми особами у справі;  
14. на підставі розпорядження державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України проводити огляд та обшук у службових приміщеннях та транспортних засобах суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати, накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;  
15. на підставі рішення суду проникати до житла чи іншого володіння особи, проводити в них огляд та обшук, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;  
16. одержувати від органів внутрішніх справ допомогу в проведенні огляду та обшуку, здійсненні вилучення або накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;  
17. проводити перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання.  
18. Розділ ІІ. ПОЯСНЕННЯ У СПРАВАХ  
19. Стаття 4. Виклик для надання пояснень  
20. 1. Виклик для надання пояснень здійснюється шляхом надіслання повістки рекомендованим поштовим відправленням або вручення її особі, яка викликається, кур'єром під розписку, а у разі тимчасової відсутності особи - повнолітньому члену її сім'ї чи адміністрації підприємства (установи, організації) за місцем її роботи.  
21. У повістці зазначається: місце, час, підстава і мета виклику, прізвище, ім'я і по батькові особи, яка викликається, правові наслідки ухилення від виклику. Повістка повинна бути підписана державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України, містити прізвище та ім'я і номер службового телефону.  
22. Якщо виклик припадає на робочий час, керівник підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка викликається, зобов'язаний надати їй можливість з'явитися за викликом.  
23. 2. Повістка про виклик повинна бути завчасно вручена особі, яка викликається, але у будь-якому разі не пізніше ніж за три дні до визначеної у виклику дати явки.  
24. 3. В Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях ведеться облік надіслання та вручення повісток про виклик.  
25. 4. За злісне ухилення від явки за викликом або перешкоджання явці за викликом особи, зазначені в абзаці третьому частини другої статті 3 цього Закону, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.  
26. 5. У разі коли з поважних причин особа, яку викликають, не може з'явитися, уповноважена особа Антимонопольного комітету України може вимагати від неї надіслання письмових пояснень, що повинні містити відповіді на поставлені запитання.  
27. Стаття 5. Пояснення у справі  
28. 1. Поясненням є усне чи письмове надання особою інформації про обставини, що мають значення для справи, зокрема дані нею відповіді на поставлені запитання. Пояснення можуть братися у фізичної особи, якій відома інформація про будь-які обставини, що підлягають встановленню у справі.  
29. 2. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право вимагати від осіб надання письмових пояснень.  
30. Перед наданням пояснень у справі особа, яка повинна їх надати, попереджається про відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації уповноваженій особі Антимонопольного комітету України.  
31. 3. Від надання пояснень мають право відмовитися:  
32. фізична особа - щодо самої себе;  
33. подружжя, батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки - щодо кожного з перелічених близьких родичів.  
34. Дипломатичні агенти, члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, члени дипломатичного персоналу та адміністративно-технічного персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру, члени їх сімей, які проживають разом з ними і не є громадянами України, або у відповідних випадках також не проживають в Україні постійно, а також члени обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, які не є громадянами України або не проживають у ній постійно, стосовно дій, вчинених ними під час виконання своїх обов'язків, не зобов'язані давати пояснення у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України.  
35. Працівники консульської установи іноземної держави можуть викликатися для надання пояснень як свідки, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, але вони не зобов'язані надавати пояснення з питань, що стосуються консульських функцій, або надавати офіційну кореспонденцію і документи, що стосуються їх функцій.  
36. 4. Пояснення надаються особою в зазначеному у виклику місці або в будь-якому іншому місці, узгодженому з нею.  
37. 5. Не можуть бути доказами у справі повідомлені особами дані, джерело яких невідоме. Якщо пояснення ґрунтуються на інформації, одержаній від інших осіб, пояснення беруться також у цих осіб.  
38. 6. За згодою викликаної особи допускається фіксування її пояснень за допомогою засобів аудіо- чи відеозапису.  
39. Стаття 6. Протокол пояснень у справі  
40. 1. Усні пояснення осіб фіксуються у протоколі, в якому повинні бути зазначені:  
41. найменування органу Антимонопольного комітету України, який розглядає справу;  
42. назва і номер справи, у якій надається пояснення;  
43. час і місце складення протоколу;  
44. прізвище, ім'я і по батькові особи, яка надає пояснення уповноваженій особі Антимонопольного комітету України, найменування документа, що посвідчує особу, яка надає пояснення, або відмітка про те, що ідентифікацію цієї особи зроблено з її слів;  
45. відомості щодо попередження особи про відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації уповноваженим особам Антимонопольного комітету України;  
46. зміст пояснень, що мають значення для справи, відомості про фіксування пояснень за допомогою технічних засобів.  
47. Про відмову особи надати пояснення робиться запис у протоколі.  
48. 2. Протокол зачитується особі, яка надала пояснення, при цьому їй роз'яснюється право робити зауваження чи заперечення щодо змісту протоколу. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України, яка одержала пояснення, та особою, яка їх надала.  
49. Стаття 7. Звернення до суду з поданням про надання особою пояснень у суді під присягою  
50. 1. У разі коли інші засоби для встановлення доказів у справі відсутні чи виявились безрезультатними, або потребують надмірних витрат, а особи, зазначені в абзацах другому і третьому частини другої статті 3 цього Закону, ухиляються від надання пояснень у справі, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України подають до місцевого загального суду за місцем проживання особи, яка повинна надати пояснення, подання про надання цією особою пояснень уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у суді під присягою.  
51. 2. Подання до суду надсилається у письмовій формі і повинне містити:  
52. найменування суду, до якого воно подається;  
53. найменування органу Антимонопольного комітету та дату прийняття ним розпорядження про початок розгляду справи;  
54. прізвище, ім'я і по батькові особи, яка повинна надати пояснення під присягою, та адресу, за якою вона проживає чи перебуває;  
55. виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність надання пояснення під присягою, перелік питань, з яких необхідно одержати пояснення;  
56. строк, протягом якого необхідно надати пояснення під присягою;  
57. прізвище, ім'я і по батькові уповноважених осіб Антимонопольного комітету України та інших осіб, які будуть ставити запитання зазначеній особі та одержувати пояснення.  
58. 3. До подання додається квитанція про надіслання копії подання особі, яка повинна надати пояснення під присягою.  
59. 4. Подання підписується державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
60. 5. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується.  
61. Стаття 8. Постановлення суддею ухвали за результатами розгляду подання  
62. 1. Суддя постановляє не пізніше ніж через п'ять днів після надходження подання ухвалу про надання у суді пояснення під присягою або про відмову у цьому і надсилає її Антимонопольному комітету України чи його територіальному відділенню та особі, яка повинна надати пояснення під присягою.  
63. 2. В ухвалі зазначається: найменування суду та дата постановлення ухвали, прізвище, ім'я і по батькові судді, особи, яка повинна надати пояснення під присягою, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення, який надіслав подання, питання, з яких повинне бути надано пояснення під присягою, день і час надання у суді пояснення під присягою або мотиви відмови у цьому.  
64. 3. Ухвала про надання пояснення під присягою чи про його відмову є остаточною і оскарженню не підлягає.  
65. 4. У разі ухилення від явки за ухвалою суду для надання пояснень під присягою особу, яка викликається, може бути органом внутрішніх справ піддано приводу.  
66. Стаття 9. Надання правової допомоги  
67. Особі, яка повинна надати пояснення в суді під присягою, правова допомога за її бажанням може надаватися у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України, адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.  
68. Стаття 10. Приведення до присяги  
69. 1. До надання пояснень у суді особа, яка повинна їх надати, суддею приводиться до присяги.  
70. 2. Перед приведенням до присяги суддя повідомляє особі про кримінальну відповідальність за відмову від надання, надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації чи відомої особі інформації не в повному обсязі уповноваженим особам Антимонопольного комітету України, про що зазначається у протоколі.  
71. 3. Особа, яка надає пояснення, складає присягу такого змісту:  
72. "Я (прізвище, ім'я і по батькові), повністю усвідомлюючи свою відповідальність за відмову від надання, надання у поясненні завідомо недостовірної інформації чи відомої мені інформації не в повному обсязі, присягаю говорити все, що мені відомо у справі, і тільки правду".  
73. Присяга проголошується особою усно, після чого нею підписується текст присяги.  
74. Підписаний особою текст присяги долучається до справи.  
75. 4. Після приведення особи до присяги суддя дає дозвіл на проведення опитування. Участь судді у проведенні опитування не є обов'язковою.  
76. Стаття 11. Пояснення осіб під присягою  
77. 1. Опитування розпочинається з пропозиції уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розповісти все, що особі відомо з питань, з яких повинні бути надані пояснення, після чого запитання їй ставить уповноважена особа Антимонопольного комітету України.  
78. 2. Опитування проводиться лише з тих питань, для надання пояснень з яких особу приведено до присяги.  
79. 3. Протокол ведеться уповноваженою особою Антимонопольного комітету України відповідно до вимог статті 6 цього Закону. При цьому у протоколі зазначається прізвище, ім'я і по батькові судді та учасників опитування. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України та особою, яка надала пояснення. Відмова підписати протокол, підстави для такої відмови, заперечення чи зауваження щодо його змісту заносяться до протоколу.  
80. 4. У разі порушення присяги під час надання пояснення у суді уповноваженим особам Антимонопольного комітету України особа притягається в установленому законом порядку до кримінальної відповідальності.  
81. Розділ ІІІ. ОГЛЯД ТА ОБШУК З МЕТОЮ ВИЛУЧЕННЯЧИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ПРЕДМЕТИ, ДОКУМЕНТИ, ІНШІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДОКАЗАМИ ЧИ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У СПРАВІ  
82. Стаття 12. Підстави для проведення огляду та обшуку  
83. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку здійснюється на підставі рішення суду, а вчинення цих дій у службових приміщеннях та (або) транспортних засобах, які належать суб'єктам господарювання - юридичним особам, здійснюється на підставі розпорядження державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що предмети, документи та інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі (далі - докази у справі), знаходяться у цих приміщеннях чи транспортних засобах та існує загроза, що докази можуть бути знищені, якщо не будуть вчасно вилучені.  
84. Стаття 13. Звернення до суду за дозволом на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку  
85. 1. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України звертається з поданням за одержанням дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку з метою вилучення чи накладення арешту на докази у справі до місцевого загального суду за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи.  
86. 2. Подання надсилається у письмовій формі і повинне містити:  
87. найменування суду, до якого воно подається;  
88. прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, у житлі чи іншому володінні якої повинні проводитися огляд та обшук, адресу, за якою вона проживає;  
89. адресу або місцезнаходження житла чи іншого володіння особи, де повинні проводитися огляд та обшук;  
90. виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку, відомості щодо доказів у справі, які можуть бути вилучені чи на які може бути накладено арешт.  
91. 3. Подання підписується державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
92. 4. До подання додається копія розпорядження органу Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи, для збирання доказів у якій необхідне проникнення до житла чи іншого володіння особи.  
93. 5. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується.  
94. Стаття 14. Розгляд судом подання про дозвіл на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку  
95. 1. Суддя повертає подання і додані до нього документи без розгляду не пізніше ніж через три дні після їх надходження у разі недодержання вимог статті 13 цього Закону щодо форми, змісту подання та переліку необхідних документів, про що постановляє ухвалу.  
96. Повернення подання не перешкоджає повторному зверненню з ним до суду в установленому порядку після усунення допущених недоліків.  
97. 2. Суддя не пізніше ніж через п'ять днів з дня прийняття подання розглядає матеріали справи і у разі необхідності вислуховує уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, виносить і надсилає органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню постанову про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку або про відмову у цьому.  
98. 3. Постанова повинна містити:  
99. найменування суду та дату винесення постанови, прізвище, ім'я і по батькові судді, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, який звернувся з поданням, та особи, у житлі чи іншому володінні якої повинні проводитися огляд та обшук;  
100. стислий зміст подання і прийняте щодо подання рішення;  
101. адресу особи або місцезнаходження її житла чи іншого володіння, де повинні проводитися огляд та обшук.  
102. 4. Постанова судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку чи про відмову у цьому є остаточною і оскарженню не підлягає.  
103. Стаття 15. Вимоги до проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи  
104. 1. Огляд та обшук проводяться протягом 30 днів з дня одержання відповідної постанови судді.  
105. 2. На клопотання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України у разі наявності причин, які суддя визнає поважними, строк проведення огляду та обшуку може бути суддею продовжений, про що постановляється ухвала, яка їм надсилається протягом двох днів з дня постановлення.  
106. 3. Відповідно до постанови судді допускається одноразове проникнення до житла чи іншого володіння особи. Для повторного проникнення до житла чи іншого володіння особи необхідно повторно вносити подання, яке розглядається суддею у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.  
107. 4. Огляд та обшук житла, іншого володіння особи проводяться із 7 до 22 години.  
108. Стаття 16. Розпорядження про проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі  
109. 1. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає розпорядження про проведення огляду та обшуку службових приміщень та (або) транспортних засобів суб'єктів господарювання, житла чи іншого володіння особи, вилучення чи накладення арешту на докази у справі. Розпорядження про проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи приймається лише після одержання постанови судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку.  
110. 2. У розпорядженні про проведення огляду та обшуку повинні зазначатися: місце і час його прийняття, номер справи, найменування юридичної особи, у службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені огляд та обшук, прізвище, ім'я і по батькові особи, у житлі чи іншому володінні, службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені огляд та обшук (далі - обшукувана особа), особи, що прийняла розпорядження, та уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, які проводитимуть огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту, перелік дій, які належить вчинити, підстави та мета цих дій, строк виконання розпорядження, підпис посадової особи.  
111. Стаття 17. Особи, в присутності яких проводяться огляд та обшук  
112. 1. Огляд та обшук житла чи іншого володіння особи з метою вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводяться не менш як двома уповноваженими особами Антимонопольного комітету України в присутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї, а за відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - в присутності представника житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.  
113. 2. Огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, на робочих місцях обшукуваних осіб проводяться в присутності відповідно представників суб'єктів господарювання чи обшукуваних осіб.  
114. 3. Якщо уповноваженим особам Антимонопольного комітету України чиниться протидія або загрожує небезпека під час проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі орган внутрішніх справ за місцем проведення цих дій на підставі відповідного звернення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, надає їм відповідну допомогу.  
115. 4. Обшукуваним особам, працівникам суб'єктів господарювання повинно бути роз'яснене їх право бути присутніми під час проведення дій уповноваженими особами Антимонопольного комітету України і робити заяви з приводу цих дій. Ці заяви підлягають занесенню до протоколу.  
116. Стаття 18. Обов'язковість видачі предметів і документів  
117. 1. Обшукувана особа чи повнолітні члени її сім'ї, працівники суб'єктів господарювання повинні пред'явити або видати предмети, документи чи їх копії, інші носії інформації на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України під час проведення огляду та обшуку.  
118. 2. Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну таємницю, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю.  
119. Стаття 19. Огляд та обшук приміщень дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, консульських установ та приватних резиденцій  
120. 1. Приміщення дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, предмети їх обстановки, інше майно, що в них знаходиться, засоби пересування представництв, приватні резиденції глав дипломатичних представництв, дипломатичних агентів, приватні резиденції глав представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, членів дипломатичного персоналу цих представництв не підлягають огляду та обшуку.  
121. Огляд та обшук консульських приміщень може здійснюватись не інакше як з дозволу глави консульської установи, призначеної ним особи чи глави дипломатичного представництва держави, яку воно представляє, якщо інше не передбачено двосторонньою консульською конвенцією.  
122. Приватна резиденція працівників консульських установ іноземної держави в Україні може підлягати огляду та обшуку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
123. 2. Під час проведення огляду та обшуку присутність представника Міністерства закордонних справ України є обов'язковою.  
124. Стаття 20. Порядок проведення огляду та обшуку  
125. 1. Перед проведенням огляду та обшуку уповноважені особи Антимонопольного комітету України пред'являють обшукуваній особі, а у разі її відсутності повнолітньому члену її сім'ї постанову судді про надання дозволу на проведення в житлі чи іншому володінні цієї особи огляду та обшуку, розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі, роз'яснюють їм права, обов'язки та відповідальність за порушення покладених на них обов'язків.  
126. У разі відсутності обшукуваної особи чи повнолітніх членів її сім'ї постанова судді та розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України пред'являється представникам житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.  
127. У разі коли огляд та обшук проводяться в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, пред'являється лише розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
128. 2. Обшукуваним особам, працівникам суб'єктів господарювання пропонується видати докази у справі. У разі коли обшукувані особи, працівники суб'єктів господарювання добровільно погоджуються або відмовляються видавати уповноваженим особам Антимонопольного комітету України докази у справі, про це зазначається у протоколі.  
129. 3. Якщо під час проникнення до житла чи до іншого володіння обшукуваної особи, до службового приміщення та (або) транспортного засобу суб'єкта господарювання чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників, працівники органу внутрішніх справ, які беруть участь у цих діях, можуть застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби відповідно до своїх повноважень.  
130. Проводячи огляд та обшук, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право відкривати замкнені приміщення і сховища у разі відсутності обшукуваної особи чи працівників суб'єкта господарювання або у зв'язку з відмовою їх відкрити.  
131. За шкоду, заподіяну майну володільця (користувача) у зв'язку з відмовою обшукуваної особи чи працівників суб'єкта господарювання відкрити замкнені приміщення і сховища, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення відповідальності не несуть.  
132. Якщо шкоду майну заподіяно з вини уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, володілець (користувач) може звернутися до суду про відшкодування заподіяної йому шкоди в порядку, передбаченому законодавством.  
133. 4. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право заборонити особам, що перебувають у приміщенні під час проведення огляду та обшуку, а також особам, які під час проведення цих дій увійшли в приміщення, виходити з нього чи спілкуватися між собою та з іншими особами до закінчення огляду та обшуку.  
134. 5. Знайдені під час обшуку письмові та речові докази повинні бути оглянуті та описані.  
135. Стаття 21. Вилучення та накладення арешту на докази у справі  
136. 1. Вилучення та накладення арешту на докази у справі здійснюється у порядку, передбаченому статтею 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та цією статтею.  
137. 2. Арешт доказів у справі полягає у проведенні їх опису та оголошенні заборони розпоряджатися ними, а у разі потреби - в обмеженні права користуватися ними. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються уповноваженими особами Антимонопольного комітету України у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей цих предметів, їх значення для обшукуваної особи, необхідності використання та інших обставин.  
138. Порушення заборони уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розпоряджатися або користуватися предметами, іншими носіями інформації, на які накладено арешт, спричиняє відповідальність їх зберігача, передбачену законом.  
139. 3. Предмети, документи, інші носії інформації, які підлягають вилученню чи арешту, уповноважені особи Антимонопольного комітету України оглядають і пред'являють присутнім під час проведення огляду та обшуку особам, перелічують їх у протоколі чи в доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості та суттєвих ознак.  
140. 4. Вилучені предмети, документи, інші носії інформації повинні бути упаковані та опечатані на місці їх вилучення.  
141. 5. У необхідних випадках виявлення, вилучення, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації фіксується за допомогою відеозапису.  
142. Стаття 22. Протокол проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі  
143. 1. Про огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації уповноважені особи Антимонопольного комітету України складають протокол, у якому зазначається:  
144. дата і місце його складення;  
145. адреса або місцезнаходження житла чи іншого володіння обшукуваної особи або її службового приміщення та (або) транспортного засобу, де було проведено огляд та обшук;  
146. посада, прізвище, ім'я і по батькові осіб, що проводили чи брали участь у проведенні огляду та обшуку, вилученні чи накладенні арешту; прізвище, ім'я і по батькові обшукуваної особи, а також присутніх при цьому осіб та їх адреси;  
147. дані про постанову судді, розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, на підставі яких було проведено огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту;  
148. дані щодо роз'яснення присутнім при вчиненні цих дій особам їх прав та обов'язків;  
149. дані про відмову чи добровільну видачу предметів, документів, інших носіїв інформації, які вимагалися перед проведенням чи під час обшуку уповноваженими особами Антимонопольного комітету України;  
150. дані про те, які з передбачених у розпорядженні державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України дії були вчинені;  
151. час початку і закінчення проведених дій;  
152. опис вилученого майна, його суттєвих ознак;  
153. перелік предметів, документів, інших носіїв інформації, на які накладено арешт, та їх суттєві ознаки;  
154. обставини, які заносяться до протоколу на прохання осіб, що були присутні під час вилучення чи накладення арешту;  
155. прізвище, ім'я і по батькові, посада, адреса матеріально відповідальної особи, якій передаються на зберігання письмові та речові докази у справі.  
156. 2. Протокол зачитується обшукуваній особі або повнолітньому члену її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи чи повнолітнього члена її сім'ї - представнику житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Ці особи можуть ознайомитися з протоколом особисто.  
157. 3. Протокол підписують уповноважені особи Антимонопольного комітету України, обшукувана особа або повнолітній член її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - представник житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, особа, якій передані на зберігання письмові та речові докази у справі. Ці особи мають право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами.  
158. У разі коли обшукувана особа або повнолітній член її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - представник житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, особа, якій передані на зберігання письмові та речові докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі.  
159. Якщо під час проведення арешту та обшуку застосовувалися технічні засоби, до протоколу додаються фотознімки, матеріали звуко- і відеозапису, схеми та інші матеріали, що пояснюють його зміст.  
160. 4. Копія протоколу вручається обшукуваній особі чи повнолітньому членові її сім'ї, а у разі їх відсутності - представникові житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, суб'єкту господарювання або представнику суб'єкта господарювання.  
161. Огляд та обшук проводиться у квартирі або іншому житловому приміщенні членів обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, працівників консульської установи іноземної держави (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та обслуговуючого персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру тільки за їх присутності і присутності дипломатичного агента відповідного дипломатичного представництва іноземної держави в Україні чи члена дипломатичного персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру.  
162. Стаття 23. Зберігання письмових і речових доказів  
163. 1. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення забезпечують зберігання доказів у справі і зобов'язані не допускати їх пошкодження, а у разі пошкодження - вживати заходів до відшкодування заподіяної шкоди в порядку, передбаченому законом.  
164. 2. Вилучені предмети, документи, інші носії інформації можуть бути передані на відповідальне зберігання особі, в приміщенні якої вони знаходяться. При цьому матеріально відповідальна особа, в приміщенні якої знаходяться зазначені предмети, надає уповноваженим особам Антимонопольного комітету України розписку з переліком предметів, переданих їй на відповідальне зберігання, а також відміткою про те, що вона попереджена про відповідальність за пошкодження або зникнення цих предметів.  
165. 3. Арештоване майно, предмети, інші носії інформації зберігаються в місці їх знаходження, повинні бути докладно описані і у разі необхідності опечатані або зафіксовані у спосіб, передбачений частиною п'ятою статті 21 цього Закону.  
166. 4. Письмові докази зберігаються у справі.  
167. 5. Речові докази можуть зберігатися у справі, а громіздкі предмети у спеціально відведених та обладнаних для цього приміщеннях Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у визначеному ним порядку.  
168. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
169. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
170. 2. До приведення у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
171. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
172. 1) у Кримінальному кодексі України:  
173. а) у статті 384:  
174. назву статті викласти у такій редакції:  
175. "Стаття 384. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації чи відомої особі інформації не в повному обсязі, завідомо неправдиве показання";  
176. доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:  
177. "1. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації чи відомої особі інформації не в повному обсязі уповноваженим особам Антимонопольного комітету України -  
178. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років".  
179. У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;  
180. б) у статті 385:  
181. назву статті викласти у такій редакції:  
182. "Стаття 385. Відмова від надання пояснень у суді під присягою, відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків";  
183. доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:  
184. "1. Відмова особи від надання пояснень у суді під присягою уповноваженим особам Антимонопольного комітету України -  
185. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років".  
186. У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;  
187. частину третю після слів "відмову давати" доповнити словами "пояснення під присягою уповноваженим особам Антимонопольного комітету України";  
188. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
189. а) абзац перший частини першої статті 1853 після слова "позивача" доповнити словами "особи, викликаної для надання пояснень під присягою";  
190. б) доповнити Кодекс статтями 185-12 і 244-12 такого змісту:  
191. "Стаття 185-12 . Злісне ухилення від явки або перешкоджання явці за викликом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України  
192. Злісне ухилення особи від явки або перешкоджання її явці для надання  
193. пояснень у справі за викликом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України -  
194. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
195. "Стаття 244-12. Органи Антимонопольного комітету України  
196. Органи Антимонопольного комітету України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані із злісним ухиленням особи від явки або перешкоджання її явці за викликом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України (стаття 18512).  
197. Від імені органів Антимонопольного комітету України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України";  
198. в) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри "222-24411" замінити цифрами "222-24412";  
199. 3) у Цивільному процесуальному кодексі України:  
200. а) частину першу статті 236 доповнити пунктом 5 такого змісту:  
201. "5) за поданнями державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання у суді пояснення під присягою та про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку";  
202. б) частину першу статті 237 доповнити словами "крім справ, перелічених у пункті 5, які розглядаються за правилами, передбаченими спеціальним законом";  
203. 4) у частині четвертій статті 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64): 5) у частині п'ятій статті 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64):  
204. а) абзац другий викласти у такій редакції:  
205. "Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації складається протокол";  
206. б) абзаци третій і четвертий виключити.  
207. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:  
208. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
209. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
210. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.