Кількість абзаців - 181 Розмітка (ліва колонка)


Про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги
 
2. Цей Закон визначає порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Національної комісії України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги як постійно діючого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить забезпечення контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги.
 
3. Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Основні терміни
 
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
6. Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі - ЄДСМ) -багаторівнева інтегрована система узгодження дій, технічної і технологічної сумісності баз даних, створення єдиних інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування зведеного енергетичного балансу держави і проведення моніторингу всіх його індикативних показників за єдиними стандартами;
 
7. зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, яка відображає повну кількісну відповідність між надходженням і використанням енергоресурсів у державі в цілому за певний інтервал часу та характеризує рух фізичних обсягів енергоресурсів на стадіях виробництва (видобутку), постачання, транспортування, переробки та кінцевого споживання, для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів енергоресурсів, сформованих за єдиною методологією;
 
8. індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання енергоресурсів, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає в себе усі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України та споживання енергетичних ресурсів;
 
9. Національна комісія України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі - Національна комісія) - центральний орган виконавчої влади, метою діяльності якого є затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням ЄДСМ;
 
10. Регламент ЄДСМ - документ, який містить механізм організації та координації узгоджених дій з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ, опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
11. суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону - центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, що діють на ринках енергетичних ресурсів та житлово-комунального господарства України, зокрема: видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання первинних і вторинних енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; споживання та оплата первинних і вторинних енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; збір та обробка платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті первинні і вторинні енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги; імпортно-експортні операції з первинними і вторинними енергетичними ресурсами; виробництво і впровадження телеметричних систем обліку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ у відповідності до Регламенту ЄДСМ.
 
12. Стаття 2. Завдання Національної комісії
 
13. Завданнями Національної комісії є:
1) забезпечення впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ;
 
14. 2) здійснення контролю достовірності усіх показників зведеного енергетичного балансу та житлово-комунального господарства України з метою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування для прийняття обґрунтованих рішень щодо розвитку та формування енергоефективної, конкурентноспроможної національної економіки, прозорого ринку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.
 
15. Стаття 3. Сфера дії цього Закону
 
16. Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що виникають між Національною комісією та суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону, у процесі реалізації Національною комісією покладених на неї завдань і повноважень.
 
17. Стаття 4. Законодавство про Національну комісію
 
18. Національна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, цим та іншими законами України, Положенням про Національну комісію, що затверджується Кабінетом Міністрів України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими на виконання відповідних законів України.
 
19. Стаття 5. Основні принципи діяльності Національної комісії
 
20. 1. Діяльність Національної комісії ґрунтується на принципах верховенства права, законності, незалежності, колегіальності, рівноправності членів Національної комісії, гласності, обґрунтованості прийнятих нею рішень.
 
21. 2. Національна комісія не може делегувати свої повноваження будь-яким іншим особам.
 
22. 3. Голова чи члени Національної комісії не можуть одноосібно здійснювати повноваження, покладені на Національну комісію, крім випадків, передбачених пунктом першим частини 4 статті 9 та частинами 1 і 2 статті 19 цього Закону.
 
23. Стаття 6. Статус та місцезнаходження Національної комісії
 
24. 1. Національна комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.
 
25. 2. Національна комісія знаходиться у місті Києві.
 
26. 3. На будинку, де знаходиться Національна комісія, вивішується Державний Прапор України.
 
27. 4. Державний Герб України та Державний Прапор України є обов'язковими атрибутами залу засідань Національної комісії.
 
28. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 
29. Стаття 7. Повноваження Національної комісії
 
30. 1. Національна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
31. 1) затверджує Регламент ЄДСМ;
 
32. 2) приймає у межах своїх повноважень постанови, ухвали, розпорядження та інші нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
33. 3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;
 
34. 4) забезпечує створення єдиних стандартів телеметричних систем та єдиних методологічних засад отримання достовірної інформації щодо виробництва, перетворення, поставки, зберігання, транспортування і споживання енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
 
35. 5) координує та здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, у питаннях впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ, а також виробництва і впровадження телеметричних систем обліку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
 
36. 6) організовує та контролює створення єдиної державної бази даних суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
37. 7) одержує на безоплатній основі від суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 
38. 8) забезпечує захист і збереження інформації;
 
39. 9) бере участь у розробці концептуальних засад та пріоритетних напрямків державної науково-технічної політики у енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;
 
40. 10) для забезпечення своїх повноважень з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ може створювати, реорганізовувати, ліквідовувати в установленому законодавством порядку госпрозрахункові державні підприємства;
 
41. 11) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ;
 
42. 12) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
43. 13) залучає до проведення державних експертиз спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками;
 
44. 14) організовує контроль за достовірністю інформації з формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, які відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;
 
45. 15) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інші нормативно-правові акти;
 
46. 16) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її повноважень;
 
47. 17) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення консультацій та експертиз по розгляду науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямків удосконалення ЄДСМ;
 
48. 18) утворює, в разі потреби, робочі та експертні групи;
 
49. 19) інформує, в установленному законом порядку органи влади та громадськість про свою діяльність;
 
50. 20) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
51. 21) заслуховує членів Національної комісії про виконану ними роботу. У випадку визнання роботи члена Національної комісії незадовільною, вносить до Кабінету міністрів пропозиції про дострокове припинення його повноважень;
 
52. 22) здійснює інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань, передбачені законами України.
 
53. 2. Національна комісія на вимогу Кабінету Міністрів України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Кабінетом Міністрів України про діяльність Національної комісії.
 
54. 3. Визнання Кабінетом Міністрів України роботи Національної комісії, за результатами заслуховування її звіту, незадовільною тягне за собою відставку членів Національної комісії у повному складі.
 
55. Стаття 8. Склад та порядок формування Національної комісії
 
56. 1. Національна комісія є колегіальним органом, що складається з п’яти членів Національної комісії, у тому числі Голови і заступника Голови.
 
57. 2. Голова Національної комісії призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр Міністра України.
 
58. 3. Інші члени Національної комісії призначаються на посади і звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національної комісії.
 
59. 4. Члени Національної комісії повинні бути громадянами України, яким на день призначення виповнилося двадцять п'ять років, мати вищу освіту, мати право голосу, проживати в Україні не менше п'яти останніх років та володіти державною мовою.
 
60. 5. Не може бути призначений до складу Національної комісії громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, або який визнаний в установленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним.
 
61. 6. Члени Національної комісії не можуть бути народними депутатами України або мати інший представницький мандат; бути повіреним третіх осіб у справах Національної комісії, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності); входити до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті отримання прибутку; входити до складу органів виконавчої і судової влади та виконавчих органів місцевого самоврядування. Член Національної комісії та члени його сім’ї (чоловік, дружина, діти, батьки) не можуть бути власниками корпоративних прав та/або засновниками підприємств, які є суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати в них будь-яку посаду, у тому числі на громадських засадах.
 
62. 7. Член Національної комісії, який до свого призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в її діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.
 
63. 8. Члени Національної комісії призначаються на посади строком на сім років. Одна і та ж особа не може займати посаду члена Національної комісії більше двох строків підряд.
 
64. 9. Членам Національної комісії після закінчення їх повноважень надається попередня робота (посада), у разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за їх згодою, іншому підприємстві, в установі, організації.
 
65. 10. На період працевлаштування за колишнім членом Національної комісії зберігається заробітна плата (але не більше шести місяців) та інші пільги, якими він користувався як член Національної комісії.
 
66. Стаття 9. Члени Національної комісії
 
67. 1. Члени Національної комісії є державними службовцями першої категорії.
 
68. 2. Члени Національної комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Національної комісії або заступника Голови.
 
69. 3. Член Національної комісії:
 
70. 1) готує питання на розгляд Національної комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Національної комісії;
 
71. 2) за рішенням Національної комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Національної комісії представляє Національну комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
 
72. 3) розглядає заяви громадян та юридичних осіб;
 
73. 4) проводить особистий прийом громадян;
 
74. 5) вносить пропозиції про залучення науковців і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Національної комісії;
 
75. 6) вносить пропозиції Голові Національної комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Апарату Національної комісії;
 
76. 7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
77. 4. Член Національної комісії при здійсненні повноважень має право:
 
78. 1) вимагати і отримувати від суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти, інші матеріали та інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Національної комісії;
 
79. 2) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
80. 3) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку;
 
81. 4) безперешкодного доступу до суб'єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, під час впровадження, функціонування та удосконалення роботи ЄДСМ з метою проведення перевірок щодо дотримання Регламенту ЄДСМ за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки. У разі перешкоджання члену Національної комісії виконувати повноваження, передбачені цим пунктом, залучати працівників правоохоронних органів для застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;
 
82. 5) виступати на засіданнях Національної комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення по них голосування;
 
83. 6) ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами Національної комісії;
 
84. 7) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національної комісії;
 
85. 8) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Національною комісією.
 
86. 5. Член Національної комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язаний:
 
87. 1) додержуватися вимог Конституції та чинного законодавства України;
 
88. 2) брати участь у засіданнях Національної комісії та голосувати з усіх питань, що вносяться на розгляд Національної комісії;
 
89. 3) у своїй діяльності керуватися, постановами, ухвалами, розпорядженнями та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії;
 
90. 4) здійснювати підготовку питань до розгляду Національною комісією.
 
91. Стаття 10. Голова Національної комісії
 
92. 1. Голова Національної комісії:
 
93. 1) очолює Національну комісію, спрямовує та координує її діяльність, головує на засіданнях Національної комісії;
 
94. 2) вносить Кабінету Міністрів України подання щодо призначення та звільнення членів Національної комісії, у тому числі заступника Голови;
 
95. 3) є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної комісії;
 
96. 4) здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Національної комісії, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Національної комісії відповідно до закону;
 
97. 5) видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Національної комісії;
 
98. 6) представляє Національну комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадянами і об'єднаннями громадян та підписує від імені Національної комісії міжвідомчі нормативно-правові акти;
 
99. 7) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо граничної чисельності працівників та структури Апарату Національної комісії.
 
100. 2. Голова Національної комісії має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
101. Стаття 11. Заступник Голови Національної комісії
 
102. Заступник Голови Національної комісії:
 
103. 1) виконує обов'язки, що випливають із повноважень Національної комісії, відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків;
 
104. 2) здійснює повноваження Голови Національної комісії, передбачені цим Законом, за розпорядженням чи дорученням Голови Національної комісії у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;
 
105. 3) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
106. Стаття 12. Підстави та порядок припинення повноважень члена Національної комісії
 
107. 1. Повноваження члена Національної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.
 
108. 2. Член Національної комісії, строк повноважень якого закінчився, продовжує виконання своїх обов’язків до призначення нового члена Національної комісії.
 
109. 3. Повноваження члена Національної комісії можуть бути припинені достроково з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.
 
110. 4. Підставами дострокового припинення повноважень члена Національної комісії є:
 
111. 1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 
112. 2) подання у відставку відповідно до Закону України "Про державну службу";
 
113. 3) досягнення пенсійного віку;
 
114. 4) припинення громадянства України;
 
115. 5) вибуття на постійне місце проживання за межі України;
 
116. 6) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених цим Законом;
 
117. 7) недотримання вимог, пов'язаних із проходженням державної служби та передбачених Законом України "Про державну службу" і Кодексом законів про працю України;
 
118. 8) відсутність без поважних причин на засіданнях Національної комісії;
 
119. 9) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
120. 10) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;
 
121. 11) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім, у випадку його смерті чи оголошення його померлим;
 
122. 12) при прийнятті Кабінетом Міністрів України рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної комісії, у випадку, передбаченому пунктом 21 частини першої статті 7 цього Закону;
 
123. 13) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 7 цього Закону.
 
124. 5. Дострокове припинення повноважень Голови Національної комісії не тягне за собою складання повноважень іншими членами Комісії чи їх відставки.
 
125. 6. Подання про дострокове припинення повноважень члена Національної комісії та про призначення нового вноситься Прем’єр-міністром України до Кабінету Міністрів України одночасно у п’ятнадцятиденний термін.
 
126. Стаття 13. Засідання Національної комісії
 
127. 1. Основною організаційною формою діяльності Національної комісії є її засідання. На засіданні Національної комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Національної комісії.
 
128. 2. Засідання Національної комісії скликаються її Головою, а у разі його відсутності - заступником Голови Національної комісії.
 
129. 3. Засідання Національної комісії веде її Голова, а у випадку його
 
130. відсутності - заступник Голови, чи за їх дорученням інший член Національної комісії.
 
131. 4. Засідання Національної комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше трьох членів Національної комісії.
 
132. 5. Порядок денний засідання Національної комісії пропонує її Голова, а в разі його відсутності - головуючий на засіданні. Порядок денний засідання затверджується рішенням Національної комісії.
 
133. 6. Рішення Національної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів Комісії. При рівності голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 
134. 7. Національна комісія веде протокол засідання, який підписується Головою Національної комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, -головуючим на засіданні Національної комісії.
 
135. Стаття 14. Нормативно-правові акти Національної комісії
 
136. 1. Національна комісія в межах своїх повноважень затверджує Регламент ЄДСМ, приймає постанови, ухвали, розпорядження, а також затверджує положення, правила та інструкції, організовує та контролює їх виконання, видає рекомендації.
 
137. 2. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали та розпорядження Національної комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання на всій території України суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону.
 
138. 3. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали, розпорядження Національної комісії підписуються Головою Національної комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 13 цього Закону - головуючим на засіданні Національної комісії.
 
139. 4. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали, розпорядження, прийняті Національною комісією, можуть бути змінені лише самою Національною комісією з власної ініціативи або на підставі рішення суду.
 
140. 5. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали, розпорядження Національної комісії можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
 
141. Стаття 15. Апарат Національної комісії
 
142. 1. Забезпечення діяльності Національної комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Апарат Національної комісії. Апарат Національної комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Національною комісією та її членами повноважень, передбачених цим Законом та Положенням про Національну комісію.
 
143. 2. Працівники Апарату Національної комісії є державними службовцями.
 
144. Р о з д і л ІІІ. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 
145. Стаття 16. Гарантії здійснення повноважень Національної комісії
 
146. 1. Під час здійснення своїх повноважень Національна комісія є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.
 
147. 2. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів, а також їх посадових осіб у діяльність Національної комісії забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.
 
148. 3. Вплив у будь-якій формі на члена чи працівника Національної комісії з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, визначену чинним законодавством України.
 
149. Стаття 17. Відносини Національної комісії з суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону
 
150. 1. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, взаємодіють з Національною комісією відповідно до цього Закону, положення про Національну комісію та Регламенту ЄДСМ, інших нормативно-правових актів Національної комісії.
 
151. 2. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані надавати Національній комісії відомості, що можуть свідчити про порушення вимог Регламенту ЄДСМ.
 
152. 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані погоджувати з Національною комісією проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ.
 
153. 4. Надання на вимогу Національної комісії неправдивої інформації або ненадання інформації, необхідної для реалізації Національною комісією своїх повноважень, тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
 
154. Стаття 18. Обов'язковість виконання нормативно-правових актів Національної комісії
 
155. 1. Нормативно-правові акти, прийняті та затверджені Національною комісією у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону, у визначені Національною комісією строки.
 
156. 2. Невиконання нормативно-правових актів Національної комісії тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 
157. Стаття 19. Обов'язок надання інформації
 
158. 1. Суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані на вимогу члена Національної комісії подавати інформацію, у тому числі конфіденційну чи з обмеженим доступом, необхідну для виконання Національною комісією повноважень, передбачених цим Законом.
 
159. 2. Документи, статистична та інша інформація, а також дані, необхідні для виконання Національною комісією повноважень, передбачених цим Законом, надаються на вимогу члена Національної комісії безкоштовно. Вимоги Національної комісії можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації, а також спосіб, форму та строки її надання.
 
160. 3. Конфіденційна інформація чи інформація з обмеженим доступом, одержана Національною комісією, використовується нею виключно для забезпечення виконання її повноважень, визначених цим Законом, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до чинного законодавства України.
 
161. 4. За розголошення конфіденційної інформації чи інформації з обмеженим доступом, отриманої Національною комісією, члени Національної комісії та працівники Апарату Національної комісії несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
 
162. Р о з д і л ІV. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 
163. Стаття 20. Гранична чисельність, структура, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутове та інше забезпечення
 
164. 1. Граничну чисельність працівників та Структуру Апарату Національної комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
 
165. 2. Положення про структурні підрозділи Апарату Національної комісії затверджуються Головою Національної комісії.
 
166. 3. Штатний розпис і кошторис Національної комісії затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
167. 4. Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Національної комісії здійснюються на умовах і в порядку, визначених законодавством для міністрів; членам Національної комісії - для перших заступників міністрів; іншим працівникам Апарату Національної комісії - для відповідних категорій працівників міністерств.
 
168. Стаття 21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії
 
169. 1. Фінансування Національної комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
170. 2. Обсяг асигнувань з Державного бюджету України на утримання Національної комісії, у тому числі розмір видатків на оплату праці її працівників, щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком Державного бюджету України чи змінах до нього.
 
171. 3. Фінансування витрат на утримання Національної комісії відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на її поточний бюджетний рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України відповідно до нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встановлюється Верховною Радою України окремим рядком Державного бюджету України чи змінах до нього.
 
172. Стаття 22. Міжнародне співробітництво Національної комісії
 
173. Національна комісія здійснює міжнародне співробітництво у відповідності до чинного законодавства України.
 
174. Стаття 23. Охорона майнових прав працівників Національної комісії
 
175. Члени та працівники Національної комісії при виконанні службових обов'язків є представниками державної влади. Їх особисті і майнові права охороняються законом.
 
176. Життя і здоров'я членів Національної комісії та працівників Національної комісії, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні повноважень, визначених статтею 7 цього Закону, підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому законом.
 
177. Стаття 24. Посвідчення члена та працівника Апарату Національної комісії
 
178. Члени та працівники Апарату Національної комісії мають службові посвідчення. Положення про службове посвідчення члена та працівника Національної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
179. Р о з д і л V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
180. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
створити Національну комісію та затвердити Положення про неї;
визначити фінансування діяльності Національної комісії за рахунок Державного бюджету України;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України, у зв'язку з прийняттям цього Закону.