Кількість абзаців - 123 Розмітка (ліва колонка)


Про сільськогосподарський перепис (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про сільськогосподарський перепис
 
3. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні основи підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, а також регулює відносини суб’єктів сільськогосподарського перепису, визначає їх права обов’язки та відповідальність, установлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі проведення сільськогосподарського перепису.
 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
7. домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи;
 
8. інструментарій сільськогосподарського перепису – переписна документація, інструктивні (методичні) та інші матеріали, які використовуються під час підготовки, проведення сільськогосподарського перепису та оброблення його результатів;
 
9. календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, а також оброблення та поширення його результатів – перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт у процесі сільськогосподарського перепису з установленням строків їх виконання та визначенням відповідальних виконавців;
 
10. користувачі – юридична або фізична особа, яка використовує дані сільськогосподарського перепису;
 
11. первинні дані – інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, надана респондентами під час статистичних спостережень;
 
12. переписна документація – форми державних статистичних спостережень, переписні листи, анкети, формуляри для запису відповідей на зазначені у них запитання згідно з програмою сільськогосподарського перепису та інструкції (вказівки) щодо їх заповнення;
 
13. програма розроблення матеріалів сільськогосподарського перепису – система угруповань та комбінацій ознак, за допомогою яких первинні дані сільськогосподарського перепису перетворюються у сукупність зведених знеособлених і узагальнених величин;
 
14. програма сільськогосподарського перепису – перелік запитань щодо різноманітних характеристик стану та структури сільського господарства, явищ та процесів у цій галузі;
 
15. респонденти – виробники сільськогосподарської продукції, які підлягають опитуванню під час проведення сільськогосподарського перепису: юридичні особи (підприємства, установи, організації всіх форм власності і господарювання), фізичні особи – підприємці та домогосподарства, що займаються сільськогосподарською діяльністю;
 
16. сільськогосподарський перепис – періодичне державне статистичне спостереження, що включає в себе збирання даних, які на встановлену дату характеризують стан та структуру сільського господарства, явища і процеси в цій галузі, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;
 
17. тимчасовий персонал – спеціально підготовлені особи, які залучаються до підготовки, проведення, оброблення та узагальнення результатів сільськогосподарського перепису і мають відповідне посвідчення.
 
18. Стаття 2. Правова основа сільськогосподарського перепису
 
19. Правовою основою сільськогосподарського перепису є Конституція України, цей Закон, інші нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації та інформатизації.
 
20. Стаття 3. Мета проведення сільськогосподарського перепису
 
21. Основною метою проведення сільськогосподарського перепису є:
 
22. отримання цілісних, об’єктивних та достовірних даних щодо різноманітних характеристик галузі сільського господарства;
 
23. отримання зведених даних для аналізу динаміки основних показників сільськогосподарської діяльності респондентів і забезпечення проведення державних статистичних спостережень та відповідних розрахунків у період між сільськогосподарськими переписами;
 
24. визначення структурних змін у сільському господарстві для інформаційного забезпечення управління, прогнозування соціально-економічного розвитку та розроблення державної політики у цій галузі;
 
25. отримання даних про малі територіальні одиниці та детальних комбінацій груп структурних ознак суб’єктів сільськогосподарської діяльності для розроблення політики на регіональному рівні.
 
26. Стаття 4. Суб’єкти сільськогосподарського перепису
 
27. До суб’єктів сільськогосподарського перепису належать:
 
28. респонденти;
 
29. тимчасовий персонал;
 
30. центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи (їх філії, представництва, відділення тощо), які відповідно до статті 10 цього Закону залучаються до підготовки і проведення, оброблення, узагальнення, поширення та використання результатів сільськогосподарського перепису відповідно до їх компетенції;
 
31. користувачі.
 
32. Стаття 5. Види сільськогосподарського перепису
 
33. Сільськогосподарський перепис може бути загальним і тематичним.
 
34. Загальний сільськогосподарський перепис – суцільне статистичне спостереження щодо комплексної характеристики стану і структури галузі сільського господарства.
 
35. Тематичний сільськогосподарський перепис – періодичне суцільне або несуцільне (вибіркове) статистичне спостереження щодо окремих напрямів діяльності, явищ та процесів у сільському господарстві.
 
36. Стаття 6. Підстава та періодичність проведення сільськогосподарських переписів
 
37. Рішення про проведення сільськогосподарського перепису приймає Кабінет Міністрів України.
 
38. Загальний сільськогосподарський перепис проводиться один раз на десять років у строки, узгоджені з проведенням всесвітніх сільськогосподарських переписів.
 
39. У період між загальними сільськогосподарськими переписами з метою більш глибокого вивчення окремих явищ та процесів у сільському господарстві проводяться тематичні сільськогосподарські переписи.
 
40. Перепис поголів’я худоби та птиці проводяться один раз на п’ять років, а інші тематичні сільськогосподарські переписи проводяться у разі потреби у строки, визначені Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.
 
41. Розділ ІІ. МЕТОДИ І ПРОГРАМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ, ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ПРИНЦИПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
 
42. Стаття 7. Методи проведення сільськогосподарського перепису
 
43. Сільськогосподарський перепис може проводитися такими методами:
 
44. заповнення респондентами – юридичними особами відповідної переписної документації на основі первинних облікових документів;
 
45. заповнення тимчасовим персоналом переписної документації щодо респондентів – фізичних осіб, що здійснюється шляхом:
 
46. отримання відповідей від респондентів на запитання згідно з програмою перепису без їх документального підтвердження;
 
47. обходу (безпосереднього відвідування) за усною згодою респондентів їх земельних ділянок, господарських будівель та споруд для перерахунку (обміру) обстежуваних об’єктів (площ посівів, поголів’я худоби тощо).
 
48. Отримання відповідей від респондентів може проводитися також за допомогою телефону, пошти, засобами електронного зв’язку тощо.
 
49. Конкретні методи проведення сільськогосподарського перепису та засоби отримання інформації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
 
50. Стаття 8. Програма сільськогосподарського перепису
 
51. Програмою загального сільськогосподарського перепису передбачаються запитання стосовно таких характеристик: ідентифікаційні ознаки респондентів; земельні та трудові ресурси; сільськогосподарські культури; худоба та птиця; сільськогосподарські машини і техніка; сільськогосподарські будівлі та споруди; інші виробничі сільськогосподарські ресурси.
 
52. Програма тематичного сільськогосподарського перепису формується за переліком запитань відповідно до визначеної тематики та мети його проведення.
 
53. Перелік запитань, що включаються до програми сільськогосподарського перепису, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
 
54. Не підлягають включенню до програми сільськогосподарського перепису запитання, відповіді на які не призначаються для статистичних цілей.
 
55. Стаття 9. Основні методологічно-організаційні принципи проведення сільськогосподарського перепису
 
56. Основними методологічно-організаційними принципами проведення сільськогосподарського перепису є:
 
57. регулярність з метою забезпечення послідовності та зіставлення отримуваних результатів;
 
58. загальність і одномоментність, що передбачає охоплення опитуванням усіх без винятку респондентів, на яких поширюється дія цього Закону, і отримання від них даних на єдиний установлений момент часу;
 
59. єдність програми і методів його проведення та оброблення результатів;
 
60. конфіденційність первинних даних, що передбачає забезпечення їх захисту у порядку, встановленому законодавством;
 
61. централізоване керівництво і координація всіх робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів.
 
62. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ
 
63. Стаття 10. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису
 
64. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики:
 
65. забезпечує організацію проведення сільськогосподарського перепису;
 
66. розробляє і затверджує програму проведення сільськогосподарського перепису та його інструментарій, методологічне забезпечення з урахуванням міжнародних вимог та стандартів, узагальнених пропозицій, які надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у межах їх компетенції, а також календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, методи оброблення та програму розроблення матеріалів перепису.
 
67. Проект програми загального сільськогосподарського перепису, методи його проведення та інструментарій, основні організаційні заходи опрацьовуються у міру потреби під час проведення пробного (пілотного) перепису на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
68. Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:
 
69. сприяють залученню тимчасового персоналу, в тому числі осіб з числа незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості;
 
70. забезпечують створення безпечних умов праці тимчасового персоналу та збереження переписної документації;
 
71. здійснюють спеціальне тематичне інформування респондентів з метою привернення уваги громадськості до сільськогосподарського перепису.
 
72. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:
 
73. забезпечують достовірність і повноту погосподарського, адміністративного обліку та складення списків респондентів;
 
74. сприяють залученню тимчасового персоналу, організації його навчання, забезпечують у разі потреби приміщеннями, інвентарем, засобами зв’язку, транспортними засобами тощо.
 
75. Для підготовки і проведення загального сільськогосподарського перепису з метою координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння проведенню загального сільськогосподарського перепису під головуванням Першого Віце-прем'єр-міністра України, або Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Відповідні комісії утворюються на рівні Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських та районних державних адміністрацій.
 
76. Стаття 11. Тимчасовий персонал
 
77. Для підготовки і проведення сільськогосподарського перепису та оброблення і узагальнення його результатів залучається тимчасовий персонал – громадяни України, які досягли 18-річного віку, з числа працюючого та непрацюючого населення.
 
78. Виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису та обробленням і узагальненням його результатів, особами з числа незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, визнаними в установленому порядку безробітними, вважається виконанням оплачуваних громадських робіт. За такими особами на період підготовки і проведення сільськогосподарського перепису та оброблення його результатів зберігається статус безробітного та здійснюється виплата допомоги по безробіттю.
 
79. Особам, які залучаються до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, видаються відповідні посвідчення.
 
80. Порядок залучення та умови оплати праці тимчасового персоналу визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
81. Стаття 12. Фінансування робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів
 
82. Заходи щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів затверджує Кабінет Міністрів України.
 
83. Фінансування робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 
84. Розділ ІV. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ
 
85. Стаття 13. Права та обов’язки респондентів
 
86. Респонденти мають право:
 
87. знати, які первинні дані про них збираються під час проведення сільськогосподарського перепису, з якою метою вони збираються, як, ким і для чого використовуються;
 
88. ознайомлюватися із записами в переписній документації, які стосуються їх особисто;
 
89. вимагати від тимчасового персоналу пред’явлення відповідного посвідчення. У разі відмови у такому пред’явленні респонденти не зобов’язані давати відповіді на запитання, передбачені програмою сільськогосподарського перепису.
 
90. Сільськогосподарський перепис є обов’язковим для всіх без винятку респондентів.
 
91. Стаття 14. Права та обов’язки тимчасового персоналу
 
92. Тимчасовий персонал, який залучається до сільськогосподарського перепису, має право:
 
93. під час проведення сільськогосподарського перепису протягом строку, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, відвідувати домогосподарства з метою виконання покладених на нього обов’язків;
 
94. на оплату праці за виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням та узагальненням його результатів.
 
95. Тимчасовий персонал зобов’язаний:
 
96. перед початком опитування пред’явити респонденту відповідне посвідчення;
 
97. під час опитування ставити виключно ті запитання, що передбачені програмою сільськогосподарського перепису;
 
98. якісно та в установлені строки виконувати роботи відповідно до своїх повноважень, чітко і достовірно записувати дані, які повідомляє респондент, не допускати перекручення їх змісту;
 
99. неухильно дотримуватися вимог законодавства щодо заборони повідомляти будь-кому, крім респондента, зміст заповненої стосовно нього переписної документації.
 
100. Стаття 15. Права та обов’язки центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, які залучаються відповідно до їх компетенції до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису
 
101. Права та обов’язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики, територіальних органів державної статистики та їх працівників під час проведення сільськогосподарського перепису визначаються Законом України «Про державну статистику».
 
102. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, які залучаються відповідно до їх компетенції до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису:
 
103. мають право вносити пропозиції щодо вирішення питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису;
 
104. зобов’язані в установлені строки і в повному обсязі виконувати роботи, передбачені календарним планом підготовки і проведення сільськогос-подарського перепису, а також оброблення та поширення його результатів.
 
105. Стаття 16. Права та обов’язки користувачів
 
106. Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних сільськогосподарського перепису відповідно до Закону України «Про державну статистику».
 
107. Користувачі-респонденти мають право на вільний і безоплатний доступ до даних сільськогосподарського перепису, які стосуються їх особисто.
 
108. При використанні даних сільськогосподарського перепису користувачі зобов’язані посилатися на їх джерело.
 
109. Стаття 17. Відповідальність суб’єктів сільськогосподарського перепису
 
110. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з законодавством.
 
111. Розділ V. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ
 
112. Стаття 18. Захист первинних даних, отриманих у процесі проведення сільськогосподарського перепису
 
113. Первинні дані, отримані у процесі проведення сільськогосподарського перепису, є конфіденційною інформацією, яка охороняється в установленому порядку. Дані, що стосуються безпосередньо респондента, не підлягають поширенню без його згоди і використовуються виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.
 
114. Первинні дані сільськогосподарського перепису не можуть вимагатися органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об’єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання їх для прийняття рішень стосовно конкретного респондента.
 
115. Заповнені бланки, інша переписна документація з первинними даними підлягають зберіганню в недоступних для не уповноважених осіб приміщеннях протягом трьох років, а первинні дані в електронному вигляді – до наступного відповідного сільськогосподарського перепису. По закінченні зазначених строків переписна документація підлягає знищенню в установленому порядку.
 
116. Стаття 19. Поширення результатів сільськогосподарського перепису
 
117. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, територіальні органи державної статистики забезпечують поширення основних результатів сільськогосподарського перепису на паперових, магнітних та інших носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до програми розроблення матеріалів сільськогосподарського перепису.
 
118. Стаття 20. Порядок та умови доступу користувачів до даних сільськогосподарського перепису
 
119. Порядок та умови доступу користувачів до даних сільськогосподарського перепису визначаються Законом України «Про державну статистику».
 
120. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
121. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
122. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.