Кількість абзаців - 134 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ПОСТАНОВА
 
2. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Тимчасового регламенту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 8 квітня 2008 року, такі зміни:
 
6. 1) пункт 8 частини шостої статті 3 викласти в такій редакції:
 
7. "8) проведення у Верховній Раді "години запитань до Уряду";
 
8. 2) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Положення про структурний підрозділ Апарату Верховної Ради затверджується Головою Верховної Ради України";
 
9. 3) частину четверту статті 20 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
10. "9) питання, запропоновані опозиційною депутатською фракцією чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій у визначеному цим Регламентом порядку".
 
11. У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10;
 
12. 4) у статті 25:
 
13. частину першу доповнити словами і реченням такого змісту: "а також з урахуванням письмових пропозицій опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій. Письмові пропозиції опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій, які мають містити реєстраційні номери та назви законопроектів (у тому числі й альтернативних) із зазначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, доповідачів і співдоповідачів, а також інформацію про висновки головних комітетів з підготовки і попереднього розгляду таких законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше четверга, що передує пленарному тижню, на якому відповідно до частини третьої цієї статті вони будуть розглядатися";
 
14. частину третю викласти в такій редакції:
 
15. "3. У дні проведення пленарних засідань щотижня на початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин): у вівторок - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому цим Регламентом порядку) від депутатських фракцій; у середу - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України ("година запитань до Уряду"), з 11 години відводиться час до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", а у п`ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для оголошення запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, а також проводиться обговорення відповідей на запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на запити і запитання народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у середу відводиться час для розгляду питань, підготовлених і запропонованих у визначеному цим Регламентом порядку опозиційною депутатською фракцією чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій";
 
16. 5) частину другу статті 32 після слів "внесення пропозицій" доповнити словами "для відповіді членів Кабінету Міністрів України на запитання", а після слів "оголошення окремої думки" доповнити словами "запитань представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України";
 
17. 6)друге речення частини першої статті 50 доповнити словами "і заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради";
 
18. 7) розділ ІІІ доповнити главою 12-1 такого змісту:
 
19. "Глава 12-1
 
20. ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ
 
21. Стаття 67-1. Парламентська опозиція
 
22. 1. Депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, та уповноважений представник якої на пленарному засіданні Верховної Ради оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або сформованого нею Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською фракцією.
 
23. 2. Депутатські фракції, які не входять до складу коаліції можуть прийняти рішення про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій. Таке рішення ухвалюється депутатськими фракціями відповідно до визначених ними процедур і оформлюється відповідною заявою, яка підписується головами зазначених депутатських фракцій. Опозиційне об’єднання депутатських фракцій вважається утвореним з моменту оголошення його уповноваженим представником такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради. Депутатська фракція може входити лише до одного опозиційного об’єднання депутатських фракцій.
 
24. 3. У Верховній Раді може бути лише одна опозиційна депутатська фракція чи одне опозиційне об’єднання депутатських фракцій, яка (яке) є парламентською опозицією. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій мають рівні права, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій крім прав, передбачених статтями 67-2 – 67-5 цього Регламенту, користуються правами, визначеними цим Регламентом для депутатських фракцій.
 
25. 4. Опозиційна діяльність опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій вважається припиненою з моменту оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради її (його) уповноваженим представником заяви про припинення опозиційної діяльності.
 
26. 5. Опозиційна діяльність опозиційної депутатської фракції припиняється також з моменту оголошення відповідно до частини другої цієї статті про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій, до складу якого вона увійшла, на час її знаходження в такому опозиційному об’єднанні депутатських фракцій.
 
27. 6. Опозиційна діяльність опозиційного об’єднання депутатських фракцій може бути припинена також у разі, якщо одна або декілька депутатських фракцій, що входять до складу цього опозиційного об’єднання депутатських фракцій, заявили про припинення опозиційної діяльності чи вихід з опозиційного об’єднання депутатських фракцій, якщо при цьому у складі опозиційного об’єднання депутатських фракцій залишилася одна депутатська фракція.
 
28. Стаття 67-2. Права парламентської опозиції на розгляд питання Верховною Радою
 
29. 1. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій має право:
 
30. 1) вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
 
31. 2) вимагати проведення додаткового пленарного засідання Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
 
32. 3) на включення питань з дотриманням вимог цього Регламенту позачергово без голосування до порядку денного сесії Верховної Ради, а також на включення підготовлених в установленому цим Регламентом порядку проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради відповідно до частин першої і третьої статті 25 цього Регламенту.
 
33. Стаття 67-3. Права парламентської опозиції на пленарному засіданні Верховної Ради
 
34. 1. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради має гарантоване право на виступ свого представника тривалістю 5 хвилин при розгляді Верховною Радою таких питань:
 
35. 1) про засади внутрішньої і зовнішньої політики України;
 
36. 2) про програму діяльності Кабінету Міністрів України;
 
37. 3) про стан виконання Державного бюджету України;
 
38. 4) про відповідальність Кабінету Міністрів України;
 
39. 5) про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.
 
40. 2. Права, визначені частиною першою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви уповноваженого представника опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій, поданої головуючому на пленарному засіданні до початку розгляду відповідного питання порядку денного.
 
41. Стаття 67-4. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради та її органів
 
42. 1. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій мають право на представництво при розподілі керівних посад у Верховній Раді та її органах у порядку, встановленому цим Регламентом.
 
43. Стаття 67-5. Опозиційний уряд
 
44. 1. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій, чисельний склад якої (якого) налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції, після сформування Верховною Радою персонального складу Кабінету Міністрів України має право на утворення опозиційного уряду з числа народних депутатів - членів опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об`єднання депутатських фракцій.
 
45. 2. Опозиційний уряд:
 
46. 1) за своїм запитом має право на отримання від Кабінету Міністрів України інформації та копій прийнятих ним актів;
 
47. 2) здійснює моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;
 
48. 3) здійснює контроль за розробкою та виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;
 
49. 4) народні депутати - члени опозиційного уряду готують альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та оприлюднюють їх у парламентських засобах масової інформації та на офіційному веб - сайті Верховної Ради;
 
50. 5) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють законодавчі пропозиції, що є альтернативними до внесених Кабінетом Міністрів України;
 
51. 6) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють альтернативні проекти загальнодержавних програм.
 
52. 3. Інформаційне та технічне забезпечення діяльності опозиційного уряду здійснюється його секретаріатом, який створюється на період діяльності відповідного опозиційного уряду в порядку, встановленому для створення секретаріату коаліції";
 
53. 8) пункт 17 частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
54. "17) визначає відповідно до предметів відання комітетів головний комітет з підготовки і попереднього розгляду проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради";
 
55. 9) частину четверту статті 76 доповнити реченням такого змісту: "При цьому опозиційній депутатській фракції чи опозиційному об’єднанню депутатських фракцій належить першочергове право на зайняття посад:
 
56. 1) голів комітетів, до предметів відання яких віднесені питання бюджету, організації і діяльності Верховної Ради та її органів, свободи слова та інформації, прав національних меншин і міжнаціональних відносин, свободи совісті, соціальної політики, охорони здоров’я, науки та освіти, судочинства, судоустрою, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, діяльності державних монополій, національних акціонерних компаній, управління державними корпоративними правами;
 
57. 2) перших заступників голів комітетів, посади голів у яких відповідно до принципу пропорційного представництва депутатських фракцій в комітетах належать до квоти коаліції";
 
58. 10) частини першу та третю статті 80 викласти в такій редакції:
 
59. "1. Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою";
 
60. "3.Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п`ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення тимчасової спеціальної комісії. У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції";
 
61. 11) у статті 84:
 
62. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
63. "4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати".
 
64. У зв`язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п`ятою-дев`ятою;
 
65. пункт 2 частини п`ятої після слова "проектів" доповнити словом "інших";
 
66. у пункті 2 частини шостої слова "проекти актів" замінити словами "проекти інших актів";
 
67. частину сьому викласти в такій редакції:
 
68. "7. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту законопроекту";
 
69. 12) у статті 85:
 
70. назву викласти в такій редакції:
 
71. "Стаття 85. Оформлення законопроектів, проектів інших актів";
 
72. частини першу, другу і третю після слова "законопроект" доповнити словами "проект іншого акта";
 
73. частину четверту після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
74. доповнити частиною дев`ятою такого змісту:
 
75. " 9. До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини шостої статті 84 цього Регламенту, альтернативні проекти відповідних актів не вносяться";
 
76. 13) у статті 86:
 
77. назву викласти в такій редакції:
 
78. "Стаття 86. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта";
 
79. частини першу, третю, четверту і сьому після слів "законопроект", "законопроекту" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", "проекту іншого акта";
 
80. 14) у статті 87:
 
81. назву викласти в такій редакції:
 
82. "Стаття 87. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів";
 
83. частину першу після слова "Законопроект" доповнити словами "проект іншого акта";
 
84. у частині другій слова "законопроекту може бути" замінити словами "законопроекту, проекту іншого акта має бути";
 
85. частину четверту після слова "законопроекти" доповнити словами "проекти інших актів";
 
86. 15) у статті 88:
 
87. назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
88. "Стаття 88. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах
 
89. 1. Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також у комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді та в комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
 
90. частину третю викласти в такій редакції:
 
91. "3. Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету додаються висновки комітетів, до предметів відання яких належать питання відповідно бюджету і регламенту, які мають бути подані до головного комітету не пізніш як у чотирнадцятиденний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку. У разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб`єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";
 
92. частини четверту і п`яту після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
93. частину шосту викласти в такій редакції:
 
94. "6. Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи розглядають законопроект, проект іншого акта і направляють свої висновки до головного комітету. Якщо комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, інші комітети не направили свої висновки до головного комітету у встановлений частиною третьою цієї статті строк, головний комітет попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта без таких висновків";
 
95. 16) у статті 89:
 
96. назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
97. "Стаття 89. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб`єкту права законодавчої ініціативи
 
98. 1. Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";
 
99. у частині другій:
 
100. абзац перший викласти в такій редакції:
 
101. "2. Підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні є";
 
102. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
103. "2) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
 
104. пункт 3 після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
105. частини третю і четверту після слів "законопроекту", "законопроекти" доповнити відповідно словами "проекту іншого акта", "проекти інших актів";
 
106. 17) у частині четвертій статті 99, другому реченні частини третьої статті 100, другому реченні частини другої статті 102 слова "і виключається з бази даних" замінити словами " із відповідним зазначенням про це в базі даних";
 
107. 18) частину першу статті 111 доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 101 цього Регламенту), вносяться в чотирнадцятиденний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради";
 
108. 19) статтю 113 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
109. "4. Пропозиція, внесена у встановленому порядку до другого читання, залишається без розгляду і до порівняльної таблиці, передбаченої частиною першою цієї статті, не включається на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що внесена пропозиція суперечить вимогам Конституції України. Такий висновок надається комітетом, до предмета відання якого належать питання конституційного права, за зверненням головного комітету у чотирнадцятиденний строк з дня отримання звернення";
 
110. 20) у статті 133:
 
111. частину другу доповнити реченням такого змісту: "Такі постанови Верховної Ради набирають чинності з дня їх прийняття";
 
112. частину п`яту після слів "прийняті Верховною Радою" доповнити словами "які містять положення нормативного характеру";
 
113. 21) статті 224 і 225 викласти в такій редакції:
 
114. " Стаття 224. Організація проведення " години запитань до Уряду"
 
115. 1. Щотижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, у п`ятницю з 10 до 11 години проводиться "година запитань до Уряду".
 
116. 2. Під час проведення "години запитань до Уряду" у засіданні Верховної Ради бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.
 
117. 3. Під час проведення "години запитань до Уряду" можуть порушуватися лише питання з визначеної теми. Пропозиції щодо визначення теми "години запитань до Уряду" щотижня пленарних засідань вносять Погоджувальній раді депутатські фракції, які не входять до складу коаліції.
 
118. 4. "Година запитань до Уряду" включає:
 
119. 1) запитання до членів Кабінету Міністрів України від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, та відповіді на них - до 30 хвилин;
 
120. 2) запитання народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповіді на них - до 30 хвилин.
 
121. 5. Запитання до членів Кабінету Міністрів України ставляться усно або письмово та формулюються коротко і чітко.
 
122. 6. Депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, може заздалегідь письмово повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено. Письмові запитання від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше 14 години вівторка, що передує дню проведення "години запитань до Уряду". Якщо на такий вівторок припадає святковий або інший неробочий день, то письмові запитання від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, подаються до 14 години першого наступного робочого дня.
 
123. 7. Апарат Верховної Ради надсилає до Кабінету Міністрів України подані депутатськими фракціями, які не входять до складу коаліції, письмові запитання членам Кабінету Міністрів України до 18 години останнього робочого дня подання письмових запитань.
 
124. Стаття 225. Проведення " години запитань до Уряду"
 
125. 1. Перед проведенням "години запитань до Уряду" головуючий на пленарному засіданні повідомляє про відсутніх на пленарному засіданні Верховної Ради членів Кабінету Міністрів України та причини їх відсутності.
 
126. 2. "Година запитань до Уряду" розпочинається з усних чи письмових запитань до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції.
 
127. 3. Кожна депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, має гарантоване право на одне усне або одне письмове запитання до членів Кабінету Міністрів України.
 
128. 4. Члени Кабінету Міністрів України у межах відведеного часу відповідають на поставлені їм із дотриманням черговості, визначеної цим Регламентом при записі на звернення із запитанням, усні або письмові запитання представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною.
 
129. 5. Після відповідей членів Кабінету Міністрів України на поставлені їм запитання представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, відводиться час для запитань народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповідей на них.
 
130. 6. У межах часу, відведеного для запитань до членів Кабінету Міністрів України, представникам депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, надається рівна можливість поставити однакову кількість усних або оголосити письмові запитання.
 
131. 7. Запис на звернення з усним запитанням або оголошення письмового запитання до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом для запису на виступ від депутатських фракцій (частина перша статті 33 цього Регламенту).
 
132. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
133. Голова Верховної Ради України