Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких Законів України
 
2. з метою поліпшення стану платіжного балансу України
 
3. у зв’язку із світовою фінансовою кризою
 
4. Зважаючи на критичний стан платіжного балансу України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Статтю 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст. 508) доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
 
6. „3. У випадку досягнення платіжним балансом України критичного стану, застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (далі - тимчасова процедура).
 
7. 3.1. Тимчасова процедура спирається на норми статей ХІІ - ХІІІ, ХV, ХVІІІ ГАТТ 1994, „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу» та „Декларацію про торгівельні заходи, пов»язані з платіжним балансом» від 28 листопада 1979 року.
 
8. 3.2. Для визначення стану критичності платіжного балансу України застосовується методологія Міжнародного валютного фонду щодо оцінки стану і перспектив платіжного балансу та альтернативних заходів для відновлення рівноваги, а також значного зменшення валютних резервів чи їх критичного рівня, з урахуванням змісту офіційного документу СОТ „Адекватність Резервів» від 12 вересня 2002 року (WТ/ВОР/W/21). Крім інших належних підстав, достатньою підставою для визнання стану платіжного балансу критичним вважається факт прийняття рішення Міжнародним валютним фондом про надання кредиту для підтримки платіжного балансу та/або офіційних валютних резервів України.
 
9. 3.3. Ініціатором запровадження тимчасової процедури є виключно Кабінет Міністрів України, який розробляє та подає на розгляд Верховної Ради України законопроект, в якому міститься перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до ввізного мита, а також її розмір. Тимчасова надбавка до ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу та не може застосовуватися як протекціоністський захід для окремої галузі або товару (групи товарів). Інші суб»єкти права законодавчої ініціативи можуть реалізовувати його виключно шляхом подання пропозицій Кабінету Міністрів України. В інших випадках, пропозиції інших суб»єктів права законодавчої ініціативи, крім Кабінету Міністрів України, не підлягають включенню до порядку денного Верховної Ради України.
 
10. Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається ввізним митом у розумінні Розділу ІІ Закону України „Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.259).
 
11. 3.4. Протягом 30 днів після набрання чинності законом про запровадження тимчасової процедури, або на його підставі - постанови про продовження строку дії такої тимчасової процедури, Кабінет Міністрів України нотифікує Комітет з питань обмежень платіжного балансу СОТ (Тhе Соmmіttее оn Ваlаnсе-оf-Раymеnts Rеstrісtіоns) за процедурою, встановленою розділами 5 - 13 „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу.
 
12. 3.5. Якщо внаслідок консультацій, проведених за встановленими правилами у межах Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ, виникає потреба у зменшенні розміру тимчасової надбавки до ввізного мита або її скасування, Кабінет Міністрів України має право здійснити таке зменшення (скасування) шляхом видання відповідної постанови, яка набирає чинність на 30 календарний день після її офіційного оприлюднення та втрачає чинність у день закінчення дії тимчасової процедури.
 
13. 3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до 6 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає чинності. Якщо оцінка стану і перспектив платіжного балансу, проведена за методологією Міжнародного валютного фонду, свідчить про подальшу наявність підстав для продовження тимчасової процедури (стан платіжного балансу України надалі залишається критичним), то Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про таке продовження, але не більш ніж як на наступні шість місяців. Таке рішення оформлюється відповідною постановою, яка має бути офіційно оприлюдненою не пізніше 30 календарних днів до дня закінчення такого першого шестимісячного періоду. У цьому випадку, відновлюється порядок нотифікації Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ та консультацій у його межах, якщо інше рішення не було прийняте під час попередніх консультацій з таким Комітетом.
 
14. 3.7. Незалежно від положень підпункту 3.6 цього пункту, Верховна Рада України має право у будь-який час прийняти рішення про зупинку дії тимчасової процедури шляхом скасування закону про її запровадження з урахуванням того, що таке рішення набирає чинності через 30 днів після дня його опублікування».
 
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів, наступних за днем його офіційного оприлюднення.
 
17. 2. Кабінет Міністрів України зобов»язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм цього закону до дня набрання чинності цим Законом.
 
18. 3. У виняток з процедури розробки та подання законопроекту, визначеної у першому реченні підпункту 3.3 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України» (у редакції цього закону), та частини другої статті 2 а також норм статті 3 такого Закону, з 1 грудня 2008 року та на строк, встановлений підпунктом 3.6 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України», але не менше шести місяців, запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності цим Законом, у розмірі 12 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0203195500, 0203295500, 0203299000, 0206, 0207, 15, 16, 2204 - 2208, 2701, 2710 -2711, 57, 60 - 65, 8703.
 
19. 4. Доходи, отримані внаслідок запровадження тимчасової надбавки згідно з цим Законом, зараховуються до складу доходів Стабілізаційного фонду, створеного згідно із статтею 1 Закону України № 639 -VІ „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».