Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. щодо оподаткування сільськогосподарських
 
4. товаровиробників
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. Пункт 11.29 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 40, ст. 339; 2004 р., № 15, ст. 119; 2005 р., № 6, ст. 137; 2006 р., № 2—3, ст. 38; 2008 р., № 27—28, ст. 253) викласти в такій редакції:
 
8. “11.29. Сума податку на додану вартість в частині, яка підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету сільськогосподарськими товаровиробниками згідно з пунктом 7.7 статті 7, пунктами 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону за операціями з поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських товаровиробників і використовується ними для відшкодування витрат, пов’язаних із сплатою суми податку на додану вартість, сплаченої (нарахованої) ними, а також для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до державного бюджету в безспірному порядку.
 
9. Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
10. Якщо сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським товаровиробником протягом звітного (податкового) періоду на ціну виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану ним протягом звітного (податкового) періоду на вартість сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, така сума перевищення підлягає бюджетному відшкодуванню згідно з пунктом 7.7 статті 7 цього Закону.
 
11. Передбачений зазначеним пунктом режим оподаткування можуть обрати сільськогосподарські товаровиробники незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які одержали суму від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, за минулий звітний (податковий) рік, що становить не менше ніж 75 відсотків загальної суми оподатковуваних операцій з поставки ними у такому періоді товарів (робіт, послуг). При цьому до загальної суми оподатковуваних операцій не включається вартість капітальних активів, що відчужуються, якщо вони перебували в податковому обліку постачальника як основні фонди не менше ніж 12 повних календарних місяців.
 
12. Передбачений зазначеним пунктом режим оподаткування обирається добровільно строком не менше ніж на один рік, про що повідомляється орган державної податкової служби у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку за їх заявою. Зміна режиму оподаткування протягом року не допускається.
 
13. У разі коли протягом року сільськогосподарський товаровиробник перебував на передбаченому зазначеним пунктом режимі оподаткування, але за результатами звіту за цей самий рік не підтвердив наявності у нього не менше ніж 75 відсотків суми, одержаної від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, у загальній сумі оподатковуваних операцій з поставки ним у такому періоді товарів (робіт, послуг) (за винятком випадків з настанням форс-мажорних обставин), то вся сума податку на додану вартість, яка згідно з податковими деклараціями за звітні (податкові) періоди протягом року повинна була залишатися у його розпорядженні, підлягає безспірному стягненню до державного бюджету.
 
14. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, у загальній сумі оподатковуваних операцій з поставки ними товарів (робіт, послуг) в поточному році визначається за даними звітного (податкового) періоду.
 
15. Для цілей цієї статті вживається термін виробничі фактори — товари (послуги), які сільськогосподарський товаровиробник придбаває для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Використання основних фондів вважається переважним, коли сума компенсацій, одержаних платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою ніж сума компенсацій, одержаних платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за звітний період, за винятком продажу (поставки) таких основних послуг. ”.
 
16. 2. У Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
 
17. 1) підпункт 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції:
 
18. “4.2.1. Суми податку на додану вартість, які одержані (нараховані) його платником за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість, а також суми податку на додану вартість, які одержані (нараховані) сільськогосподарським товаровиробником, що обрав спеціальний режим оподаткування, передбачений пунктом 11.29 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість”, та що використовуються для відшкодування витрат, пов’язаних із сплатою сум податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським товаровиробником на ціну виробничих факторів, та для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.”;
 
19. 2) підпункт 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
20. “Сплату сум податку на додану вартість, нарахованих сільськогосподарським товаровиробником на ціну виробничих факторів, які перевищують суми податку на додану вартість, нараховані на вартість сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини.”.
 
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для компенсації за рахунок загального фонду державного бюджету втрат сільськогосподарських товаровиробників, що виникли у зв’язку із змінами механізму обкладення податком на додану вартість операцій з продажу переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі.