Кількість абзаців - 173 Розмітка (ліва колонка)


Про Державну програму приватизації на 2008 - 2012 роки (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про Державну програму приватизації на 2008—2012 роки
 
3. 1. Затвердити Державну програму приватизації на 2008—2012 роки (додається).
 
4. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
5. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
6. ЗАТВЕРДЖЕНО
 
7. Законом України «Про Державну програму приватизації на 2008—2012 роки»
 
8. від 2008 року №
 
9. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
 
10. приватизації на 2008—2012 роки
 
11. Розділ І. Загальна частина
 
12. 1. Державна програма приватизації на 2008—2012 роки (далі — Програма) визначає основні цілі, пріоритети та умови приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та комунального майна в 2008— 2012 роках.
 
13. Стратегія подальшого реформування державної власності включає здійснення заходів, спрямованих на завершення приватизації державного майна як широкомасштабного проекту трансформації державної власності, що розпочалася в Україні в 1992 році, гармонізацію процесів приватизації із стратегією розвитку національної економіки та її окремих галузей.
 
14. 2. Основною метою приватизації у 2008—2012 роках є підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, забезпечення взаємопов’язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей; перехід на програмні принципи ринкової трансформації у стратегічних галузях економіки під час приватизації об’єктів, яка має ґрунтуватися на програмах розвитку таких галузей; сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств, оптимізація частки державного сектору економіки, створення конкурентного середовища, а також забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб суспільства.
 
15. 3. Пріоритетами приватизації є:
 
16. оптимізація структури державної власності у виробничій сфері;
 
17. залучення до приватизації покупців, які заінтересовані у довгостроковому розвитку підприємств;
 
18. підвищення довіри покупців до процесу приватизації;
 
19. урахування індивідуальних особливостей об’єктів приватизації;
 
20. досягнення максимальної ефективності продажу об’єктів приватизації, зокрема шляхом продажу:
 
21. - дрібних пакетів акцій, окремо визначених об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва;
 
22. - збиткових підприємств під зобов’язання покупців щодо проведення їх фінансового оздоровлення;
 
23. - високоліквідних об’єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;
 
24. сприяння розвиткові фондового ринку з максимальним використанням продажу акцій відкритих акціонерних товариств на фондових біржах;
 
25. збільшення обсягу надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації.
 
26. 4. З урахуванням мети та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються такі завдання:
 
27. забезпечення досягнення максимальної відкритості та прозорості всіх процедур приватизації;
 
28. проведення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у державній власності економічно недоцільне;
 
29. зосередження на індивідуальній приватизації, зокрема підприємств, які згідно з Програмою належать до групи Г, коли всі етапи та процедури приватизації передбачають врахування індивідуальних особливостей підприємств та ринку його товарів ( робіт, послуг);
 
30. досягнення максимальної глибини приватизації об’єктів, розпочатої до набрання чинності Програмою;
 
31. забезпечення надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, в сумі, передбаченій Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
32. 5. Приватизація об’єктів стратегічних галузей економіки проводиться з урахуванням затверджуваних Кабінетом Міністрів України програм їх розвитку, в яких містяться галузеві особливості приватизації.
 
33. Перелік стратегічних галузей економіки та програми їх розвитку затверджує Кабінет Міністрів України.
 
34. Підготовка програм розвитку стратегічних галузей здійснюється уповноваженими органами управління у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
35. 6. У Програмах розвитку стратегічних галузей економіки визначаються, зокрема, вимоги до:
 
36. удосконалення системи державного регулювання приватизованих об’єктів відповідних галузей;
 
37. строків та способів приватизації об’єктів стратегічних галузей економіки на час дії Програми;
 
38. проведення приватизації підприємств, діяльність яких має значний вплив на функціонування відповідної галузі, за індивідуальними планами з визначенням особливих умов приватизації, зокрема щодо залучення портфельних інвесторів, розміру пакета акцій (часток, паїв), що пропонується для продажу, особливостей приватизації підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
 
39. обмеження за кваліфікаційними вимогами участі потенційних покупців у приватизації контрольних пакетів акцій (часток, паїв) підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів;
 
40. визначення небезпечного для економічної незалежності України збільшення частки іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки;
 
41. стимулювання залучення інвестицій у розвиток приватизованих об’єктів стратегічних галузей економіки.
 
42. Розділ ІІ. Підготовка до приватизації державного майна
 
43. 7. Кабінет Міністрів України затверджує та доводить до кінця поточного року уповноваженим органам управління завдання з передачі до Фонду державного майна України для підготовки до продажу в році, що передує відповідному бюджетному періоду, об’єктів права державної власності, сумарна прогнозована вартість яких повинна бути не менша ніж прогнозована сума надходження коштів від приватизації до державного бюджету у відповідному бюджетному періоді.
 
44. Уповноважені органи управління з метою виконання визначених Кабінетом Міністрів України завдань подають щороку до 15 березня Фондові державного майна України переліки об’єктів права державної власності, складені за результатами аналізу їх фінансової та виробничо-технічної діяльності за останні три роки та ефективності використання державного майна (в розрізі класифікаційних груп, визначених у пункті 13 Програми), які можуть бути включені до процесу приватизації, разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. До зазначених переліків насамперед включаються:
 
45. об’єкти, подальше перебування яких у державній власності економічно недоцільне та потребує виділення додаткових бюджетних коштів для забезпечення розвитку виробництва або утримання таких об’єктів;
 
46. підприємства, що потребують фінансового оздоровлення (підприємства, становище яких за результатами аналізу фінансової і господарської діяльності згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством економіки України, має ознаки неплатоспроможності) шляхом залучення недержавних інвестицій;
 
47. об’єкти незавершеного будівництва, що не можуть бути добудовані через відсутність бюджетного фінансування;
 
48. високоліквідні об’єкти, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації.
 
49. 8. Кабінет Міністрів України визначає до 1 липня року, що передує відповідному бюджетному періоду, перелік об’єктів приватизації, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації у зазначеному періоді.
 
50. 9. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України прогнозованого завдання з надходження коштів від приватизації до державного бюджету уповноважені органи управління протягом бюджетного періоду, що передує наступному бюджетному періоду:
 
51. 1) подають:
 
52. до 1 березня Кабінетові Міністрів України погоджені з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України пропозиції щодо скорочення переліку казенних підприємств;
 
53. до 15 березня Фондові державного майна України пропозиції щодо ініціювання органом приватизації прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж пакетів акцій, закріплених за державою (тимчасово залишених у державній власності);
 
54. до 1 жовтня Міністерству економіки України пропозиції щодо внесення змін до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, для узагальнення та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
55. 2) проводять аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і включені до переліку об’єктів права державної власності, приватизацію яких планується розпочати у відповідному році, та подають за його результатами інформацію Фондові державного майна України. Фонд державного майна України узагальнює інформацію та подає до 1 вересня року, що передує відповідному бюджетному періоду, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приватизації зазначених підприємств;
 
56. 3) здійснюють відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» передприватизаційну підготовку об’єктів права державної власності з відокремленням та визначенням умов подальшого використання майна, що не підлягає приватизації, зокрема матеріальних носіїв секретної інформації, забезпечують виконання управлінських рішень щодо такого майна, проводять реструктуризацію підприємств виходячи з необхідності підвищення інвестиційної привабливості сумарної ліквідності реорганізованих об’єктів, зокрема з виділенням об’єктів невиробничого призначення;
 
57. 4) проводять інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва з визначенням можливостей їх подальшого використання і залучення інвесторів до добудови таких об’єктів;
 
58. 5) погоджують з Кабінетом Міністрів України проекти передприватизаційної підготовки підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).
 
59. 10. Підготовку проекту прогнозованого завдання з надходження коштів від приватизації у бюджетному періоді, що передує наступному бюджетному періоду, здійснює Фонд державного майна України з урахуванням пропозицій інших уповноважених органів управління за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України і результатів аналізу фінансової та виробничо-технічної діяльності об’єктів права державної власності, продаж яких передбачається здійснити у відповідному році.
 
60. 11. Фонд державного майна України:
 
61. здійснює підготовку до продажу та продаж об’єктів права державної власності, переданих йому уповноваженими органами управління, а також реструктуризацію підприємств, не приватизованих через відсутність попиту з боку потенційних покупців;
 
62. затверджує до 31 грудня року, що передує планованому періоду, план-графік поквартального та помісячного продажу об’єктів на наступний рік;
 
63. забезпечує вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації.
 
64. 12. До роботи з підготовки до продажу об’єктів приватизації групи Г Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України може залучати радників (уповноважених осіб).
 
65. Послуги радника (уповноваженої особи) оплачуються у фіксованому розмірі, визначеному договором, або у розмірі відшкодування його витрат та винагороди за продаж після остаточного розрахунку покупця за придбаний об’єкт.
 
66. Перелік об’єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучаються радники (уповноважені особи), та порядок визначення розміру їх винагороди, підготовлені Фондом державного майна України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
67. Відбір радників (уповноважених осіб) здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
68. Розділ ІІІ. Класифікація об’єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації
 
69. 13. Об’єкти приватизації класифікуються за такими групами:
 
70. група А — єдині майнові комплекси державних підприємств, державних господарських об’єднань, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені у самостійні підприємства (в тому числі ті, що перебувають у процесі реструктуризації) із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість майна яких недостатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення); майно, що залишилося після завершення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно державних підприємств (крім майнових комплексів, що належать до групи Г), які були не продані як єдині майнові комплекси; державне майно, не включене до статутного капіталу господарських товариств, за винятком об’єктів, що належать до групи Д і Ж;
 
71. група В — єдині майнові комплекси підприємств, державних господарських об’єднань із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб, вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; акції відкритого акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств та організацій сільського і рибного господарства незалежно від вартості майна;
 
72. група Г — єдині майнові комплекси підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі корпоратизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції відкритих акціонерних товариств, які перебувають у процесі продажу і на момент затвердження уточненого плану розміщення акцій мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг);
 
73. група Д — об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти;
 
74. група Е — акції (частки, паї), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на змішаній формі власності та розташованих на території України або за її межами;
 
75. група Ж — об’єкти охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку і туризму незалежно від вартості майна.
 
76. 14. Приватизація державного майна проводиться у способи, визначені Законом України «Про приватизацію державного майна», з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об’єктів приватизації іншими законами та цією Програмою.
 
77. Утворення державними органами приватизації закритих акціонерних товариств у процесі приватизації державних підприємств не допускається.
 
78. 15. Продаж об’єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
 
79. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендарю надається право на викуп такого майна, якщо він за згодою орендодавця здійснив за рахунок власних коштів поліпшення зазначеного майна на суму не менш як 50 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), визначеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання для цілей оренди, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди.
 
80. 16. Державні органи приватизації приймають з власної ініціативи рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежитлових приміщень, об’єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
 
81. За погодженням з відповідним уповноваженим органом управління проводиться приватизація єдиних майнових комплексів державних підприємств об’єктів групи А.
 
82. 17. Продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, які згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації.
 
83. 18. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (у разі, коли господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.
 
84. Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується ліквідатором та представником державного органу приватизації. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.
 
85. 19. Приватизація об’єктів групи Д проводиться відповідно до Законів України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, передбачених цією Програмою.
 
86. 20. Приватизація об’єктів групи Ж проводиться в порядку, встановленому Фондом державного майна України.
 
87. Об’єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийняте після набрання чинності цією Програмою, приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається.
 
88. Об’єкти групи Ж, що не функціонують більш як три роки або перебувають в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.
 
89. 21. Приватизація об’єктів групи В і Г проводиться з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції в порядку, затвердженому Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, шляхом продажу єдиних майнових комплексів та акцій відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації.
 
90. Належні державі пакети акцій підприємств, державна частка у статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах.
 
91. 22. Продаж пакетів акцій та єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (аукціону, відкритих торгів). При цьому переможець зазначеного конкурсу (аукціону, відкритих торгів) визначається виключно виходячи з найбільшої запропонованої ціни та прийняття ним зобов’язань з виконання умов такого конкурсу (аукціону, відкритих торгів).
 
92. З метою визначення реальної ринкової вартості пакета акцій, приватизація яких здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс), до проведення такого конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій відкритого акціонерного товариства розміром 5 — 10 відсотків статутного капіталу.
 
93. 23. У разі придбання суб’єктами фондового ринку, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі у продажу є подання потенційним покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.
 
94. 24. Не реалізовані під час пільгового продажу відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» акції відкритих акціонерних товариств підлягають продажу на фондових біржах.
 
95. 25. Конкурси з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій. У разі коли конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс або пропонуватися для продажу на фондових біржах шляхом його дроблення.
 
96. 26. Акції, не продані відповідно до пунктів 24 і 25 цієї Програми, можуть пропонуватися для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах через засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів у порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
 
97. 27. Акції, не продані відповідно до пункту 26 цієї Програми, можуть бути запропоновані для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
98. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни на фондових біржах можуть пропонуватися через засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів лише пакети акцій відкритих акціонерних товариств груп В і Е, які не вдалося продати будь-яким іншим способом. Такі аукціони проводяться до остаточного продажу всіх акцій. При цьому початкова вартість пакета акцій не встановлюється державним органом приватизації, а переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
 
99. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.
 
100. Запропоновані для продажу державні пакети акцій повинні відповідати одному з таких критеріїв:
 
101. відкрите акціонерне товариство не провадить господарської діяльності;
 
102. розмір пакета акцій становить менш як 10 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства;
 
103. пакет акцій не вдалося продати іншим способом.
 
104. 28. Державні органи приватизації забезпечують з урахуванням пунктів 24 — 27 цієї Програми продаж усіх акцій, не проданих відповідно до пункту 57 Державної програми приватизації на 2000 — 2002 роки.
 
105. 29. У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г. При цьому розмір такого пакета акцій повинен становити 25 або 50 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства плюс одна акція. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
106. 30. Умови конкурсу (відкритих торгів) об’єктів приватизації групи Г, економічна діяльність яких є інвестиційно привабливою (добування паливно-енергетичних корисних копалин, видавнича та поліграфічна діяльність, виробництво продуктів нафтоперероблення, добрив та азотних сполук, іншої основної неорганічної хімічної продукції, металургійне виробництво, виробництво двигунів та турбін, будування та ремонт суден, ювелірних виробів, виробництво та розподілення електроенергії, діяльність авіаційного транспорту, діяльність пошти та зв’язку), і підприємств оборонно-промислового комплексу незалежно від виду економічної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України.
 
107. Умови конкурсу (відкритих торгів) з продажу пакетів акцій інших відкритих акціонерних товариств групи Г і В затверджує державний орган приватизації.
 
108. 31. У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення реалізації визначених продавцем умов конкурсу. Ціна продажу пакета акцій визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою ніж ціна, визначена покупцем у конкурсній пропозиції.
 
109. 32. Якщо контрольний пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г, продано, то інші акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах.
 
110. 33. У разі коли конкурс з продажу пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу.
 
111. Умови повторного конкурсу та початкова вартість пакета акцій не потребують затвердження Кабінетом Міністрів України.
 
112. Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, може бути зменшена на повторному конкурсі не більш як на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі.
 
113. 34. У разі коли конкурс з продажу контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства не відбувся двічі підряд, пакет акцій продається на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення.
 
114. 35. Кабінет Міністрів України визначає перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких у процесі приватизації дозволяється пропонувати в установленому законодавством порядку для продажу на міжнародних фондових ринках.
 
115. 36. У разі коли законодавством або статутом господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності) визначено переважне право недержавних учасників на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, приватизація об’єктів групи Е проводиться в порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України.
 
116. В інших випадках та у разі відсутності згоди недержавних учасників господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності) стосовно переважного права на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, продаж об’єктів групи Е здійснюється на аукціоні через засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів, за конкурсом або на фондових біржах, крім випадків, коли такий спосіб продажу заборонений законом.
 
117. Продаж об’єктів групи Е на фондових біржах здійснюється за процедурою, встановленою для акцій, що належать до групи В.
 
118. 37. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може прийняти рішення про достроковий продаж пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
 
119. 38. Приватизація підприємств, що мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
120. Учасники конкурсу (аукціону, відкритих торгів) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов’язані подати під час проведення зазначених процедур відомості про відносини контролю.
 
121. Покупцями контрольного пакета акцій (часток, паїв) та єдиних майнових комплексів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), можуть бути виключно особи (їх об’єднання), визначені покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», за умови, що такі особи або особи, які їх безпосередньо контролюють, не зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, які включені FАТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
122. 39. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі — дозвіл на концентрацію).
 
123. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) подають не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації Антимонопольному комітетові України заяву про надання дозволу на концентрацію.
 
124. Дозвіл на концентрацію видається відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.
 
125. 40. Приватизація холдингових компаній проводиться з урахуванням Закону України «Про холдингові компанії України».
 
126. 41. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, та оформляється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком тих, що закріплені у державній власності.
 
127. Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
128. 42. До державного бюджету зараховуються у повному обсязі кошти, одержувані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов’язані з приватизацією підприємств (за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасний розрахунок за придбані об’єкти приватизації та невиконання інвестиційних зобов’язань; відсотки, нараховані на суму розстрочених платежів тощо).
 
129. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються видатки на заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна:
 
130. 1) оплату послуг, що надаються:
 
131. Національною мережою аукціонних центрів, пов’язаних з проведенням аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів;
 
132. іншими сторонніми особами та організаціями, залученими до роботи з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації (у тому числі пов’язаної з охороною, збереженням та оцінкою об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу), надання юридичних послуг;
 
133. суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для оцінки майна під час приватизації (корпоратизації);
 
134. зберігачами та реєстраторами цінних паперів, уповноваженими особами, що проводять діяльність, пов’язану з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
 
135. радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;
 
136. особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання та супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна;
 
137. закладами та центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;
 
138. 2) витрати, пов’язані з:
 
139. утриманням окремих об’єктів державної власності;
 
140. виконанням науково-дослідних робіт та відрядженнями, пов’язаними з виконанням цієї Програми;
 
141. забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, у тому числі проведенням розрахунків за борговими зобов’язаннями;
 
142. провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
 
143. виданням та розповсюдженням Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію з додатком (придбання паперу, друк, розсилання тощо);
 
144. 3) фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.
 
145. 43. У разі делегування власних повноважень з приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
 
146. Частина коштів, що надходять від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що спрямовуються для фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.
 
147. Розділ V. Інформаційне забезпечення проведення приватизації
 
148. 44. З метою сприяння приватизації, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені та забезпечення надходження коштів до державного бюджету Фонд державного майна України у межах коштів, виділених на зазначені цілі, здійснює відповідно до цієї Програми та законодавства про інформацію комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації шляхом оприлюднення в засобах масової інформації та Інтернет інформаційного повідомлення про оголошення конкурсів (аукціонів, відкритих торгів), умови продажу об’єктів приватизації та інших відомостей про хід і результати приватизації державного майна в Україні та за її межами.
 
149. 45. Фонд державного майна України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади здійснює заходи щодо інформування громадськості про умови приватизації окремих підприємств та державну політику у сфері приватизації.
 
150. 46. Державні органи приватизації публікують інформацію про проведення приватизації державного майна у строк та в порядку, встановлені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає опублікуванню у виданнях державних органів приватизації протягом 30 днів після затвердження Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) результатів продажу або укладення договору купівлі-продажу.
 
151. 47. Фонд державного майна України систематично оприлюднює в засобах масової інформації та Інтернет переліки підприємств, державні пакети акцій яких пропонуються для продажу в поточному році, включаючи інформацію про розмір пакетів акцій, що пропонуються для продажу і пакетів акцій, що закріплюються у державній власності.
 
152. 48. Фонд державного майна України відстежує динаміку попиту на об’єкти приватизації та сприяє його формуванню, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців через оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів та участі в національних і міжнародних економічних форумах, виставках і конференціях.
 
153. 49. Конкурс (відкриті торги) з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться через 50 днів після опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі.
 
154. Інші аукціони, конкурси та біржові торги з продажу об’єктів приватизації проводяться через 30 днів після опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі.
 
155. Розділ VІ. Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації
 
156. 50. Протягом шести місяців після набрання чинності цією Програмою:
 
157. Національний банк України забезпечує списання з позабалансових рахунків використаних приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що перебувають на позабалансових рахунках фінансових посередників, Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» та інших юридичних осіб у готівковій і безготівковій формі. Позабалансові рахунки після списання підлягають закриттю в порядку, встановленому Національним банком України;
 
158. за розпорядженням Національного банку України всі списані цінні папери у готівковій формі знищуються в установленому ним порядку;
 
159. невикористані житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників, перераховуються відповідним установам відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»;
 
160. за розпорядженням Національного банку України знищуються бланки невикористаних приватизаційних майнових і компенсаційних сертифікатів, що перебувають в установах відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в порядку, встановленому ним за погодженням з Національним банком України.
 
161. Порядок списання невикористаних приватизаційних майнових сертифікатів, що перебували на рахунках фінансових посередників, які мали право залучати такі сертифікати, встановлюється Національним банком України за погодженням з Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.
 
162. Розділ VІІ. Контроль за виконанням Програми
 
163. 51. Контроль за виконанням Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством:
 
164. Верховна Рада України — заслуховує на своїх засіданнях звіти Фонду державного майна України;
 
165. Кабінет Міністрів України — заслуховує на своїх засіданнях керівників Фонду державного майна України, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та розглядає проміжні, щорічні та заключні звіти про результати виконання Програми.
 
166. 52. Фонд державного майна України:
 
167. подає щокварталу Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України аналітичну довідку про хід виконання Програми;
 
168. інформує щомісяця Президента України, Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України про хід виконання Програми;
 
169. складає і подає до 1 квітня 2013 року Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання Програми.
 
170. 53. Персональна відповідальність за виконання Програми покладається на:
 
171. Голову Фонду державного майна України, керівників уповноважених органів управління та голів обласних державних адміністрацій, — стосовно приватизації майна, що перебуває у державній власності;
 
172. Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників уповноважених органів управління майном, яке належить Автономній Республіці Крим, — стосовно його приватизації.