Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про бібліотеки і бібліотечну справу'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2003 р., № 24, ст. 159) такі зміни:
 
6. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
7. "Стаття 1. Визначення термінів
 
8. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
9. 1) бібліографія - інформаційна інфраструктура, що забезпечує підготовку, розповсюдження та використання бібліографічної інформації;
 
10. 2) бібліографознавство - наукова дисципліна, яка вивчає теорію, історію, технологію, методику і методологію організації бібліографії та сферу її практичного застосування;
 
11. 3) бібліотека - інформаційний, культурний, просвітницький заклад, що здійснює формування, опрацювання, зберігання бібліотечних фондів та забезпечує в установленому порядку доступ користувачів до них;
 
12. 4) бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду з метою звільнення фондів інших бібліотек від рідковикористовуваних документів;
 
13. 5) бібліотечна послуга - діяльність бібліотеки, спрямована на задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та культурних потреб користувачів;
 
14. 6) бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, підготовку фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
 
15. 7) бібліотечно-інформаційний ресурс - сукупність упорядкованої документованої інформації, що зберігається у бібліотеках і призначена для задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та культурних потреб користувачів, включає бібліотечні фонди, інші документи в інформаційних системах, доступ до яких мають бібліотеки, а також матеріально-технічні засоби їх опрацювання, зберігання та користування;
 
16. 8) бібліотечна система - сукупність бібліотечних установ різних видів, які взаємодіють у використанні бібліотечно-інформаційного ресурсу;
 
17. 9) бібліотечний фонд - упорядковане зібрання текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів), які зберігаються в бібліотеці;
 
18. 10) документ - матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві;
 
19. 11) депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;
 
20. 12) користувач - фізична або юридична особа, якій надаються бібліотечні послуги;
 
21. 13) міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного обслуговування, що передбачає взаємне використання бібліотечних фондів та бібліотечно-інформаційних ресурсів бібліотек;
 
22. 14) централізована бібліотечна система - об’єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утворення, до якого входить центральна бібліотека.";
 
23. 2) в абзаці п’ятому частини другої статті 4 слова ", на основі кооперації" виключити;
 
24. 3) у статті 5 слова "взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи" замінити словами "а також взаємодії, координації бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх взаємовикористання із застосуванням сучасних інформаційних технологій";
 
25. 4) в абзаці третьому частини третьої статті 6 слова " (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)" замінити словами " (бібліотеки академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що задовольняють професійні, наукові, виробничі, навчальні та інформаційні потреби користувачів)";
 
26. 5) у статті 7:
 
27. частину першу викласти у такій редакції:
 
28. "Національна бібліотека України є провідним культурним, просвітницьким, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації.";
 
29. частину третю доповнити реченням такого змісту: "Документи, що належать до культурної спадщини України (рукописні фонди, стародруки, особливо цінні та рідкісні видання, цілісні колекції документів тощо) і зберігаються у Національній бібліотеці України, підлягають включенню до Державного реєстру національного культурного надбання України.";
 
30. 6) у частині першій статті 9 слова "Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, " замінити словами "До центральних бібліотек належать обласні, районні, міські бібліотеки, ";
 
31. 7) у статті 16:
 
32. у частині першій слова "зібрання документів" замінити словами "зібрання текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів)";
 
33. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
34. "З метою забезпечення збереження Державного бібліотечного фонду України створюються страхові фонди відповідних бібліотек у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
35. У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважити відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
36. 8) статтю 17 викласти у такій редакції:
 
37. "Стаття 17. Формування бібліотечних фондів
 
38. Основною метою формування бібліотечних фондів є забезпечення накопичення текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів) на різних видах носіїв інформації, забезпечення їх збереження та використання для задоволення бібліотечно-інформаційних потреб.
 
39. Формування бібліотечних фондів здійснюється бібліотеками шляхом отримання у порядку, встановленому законодавством, обов’язкового примірника документів, текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів), що випускаються за цільовими програмами книговидання, придбання видань, матеріалів та документів за готівковий і безготівковий рахунок, а також документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного їх одержання.
 
40. Формування бібліотечних фондів забезпечується також шляхом перерозподілу рідковикористовуваних, дублетних і непрофільних текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів), які мають культурну цінність.
 
41. Рідковикористовувані текстові, картографічні, образотворчі та інші видання, матеріали і документи, аудіопродукція, візуальна та аудіовізуальна продукція (кіно-, відео-, фото-, фонодокументи), які мають наукову та художню цінність, передаються для збереження у бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.";
 
42. 9) у статті 18:
 
43. доповнити назву та частину першу статті після слів "та використання" словами "видань, матеріалів і";
 
44. у частині третій слова "Вилучення з бібліотечних фондів документів" та "Вилучення документів з бібліотечних фондів" замінити словами "Вилучення з бібліотечних фондів видань, матеріалів та документів";
 
45. 10) статтю 29 доповнити частиною такого змісту:
 
46. "На території, відведеній для бібліотеки, забороняється провадити діяльність, яка суперечить її функціональному призначенню, може негативно вплинути на стан зберігання бібліотечного фонду.";
 
47. 11) доповнити Закон статтею 29-1 такого змісту:
 
48. "Стаття 29-1. Професійна освіта, атестація та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
 
49. Професійна освіта у галузі бібліотечної справи та підвищення кваліфікації працівників бібліотек забезпечується відповідно до законодавства вищими навчальними закладами.
 
50. Працівники бібліотек підлягають періодичній атестації, порядок проведення якої визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.";
 
51. 12) статтю 31 доповнити частиною такого змісту:
 
52. "Міжнародне співробітництво у галузі бібліотечної справи спрямовується на інтеграцію бібліотечно-інформаційної сфери України у світовий інформаційний простір, збагачення бібліотечної та науково-інформаційної діяльності світовим досвідом, забезпечення формування та використання світового бібліотечно-інформаційного ресурсу.".
 
53. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування