Кількість абзаців - 75 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин
 
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою контролю епізоотичної ситуації в Україні.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) господарство — будь-яке місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин;
 
7. 2) Єдиний державний реєстр тварин — автоматизована інформаційно-аналітична система збирання, зберігання, накопичення та оброблення даних про ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) таких тварин;
 
8. 3) ідентифікаційні документи — документи установленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби і ветеринарна картка до такого паспорта, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз);
 
9. 4) ідентифікаційний номер — індивідуальний номер, що присвоюється тварині та не змінюється протягом її життя. Ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин;
 
10. 5) ідентифікація — процес з ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від виду тварини;
 
11. 6) переміщення — процес, результатом якого є зміна господарства, в якому перебуває тварина, або зміна її власника;
 
12. 7) реєстрація — внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника, господарство, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж).
 
13. Стаття 2. Правове регулювання питань ідентифікації
 
14. та реєстрації тварин
 
15. Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про ветеринарну медицину", цього Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
 
16. Стаття 3. Сфера застосування Закону
 
17. Дія цього Закону поширюється на юридичні і фізичні особи, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги із штучного осіменіння та організовують виставки тварин.
 
18. Дія цього Закону не поширюється на фізичних осіб, що займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження.
 
19. Стаття 4. Об’єкти ідентифікації та реєстрації тварин
 
20. Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини — велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.
 
21. Стаття 5. Порядок ідентифікації та реєстрації тварин
 
22. Для ідентифікації та реєстрації тварин:
 
23. 1) юридичні і фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані:
 
24. подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) тварин;
 
25. самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік;
 
26. здійснювати їх переміщення з ідентифікаційними документами, проводити забій (утилізацію) ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
27. 2) юридичні і фізичні особи, що провадять діяльність із забою або утилізації тварин, зобов’язані:
 
28. подавати для реєстрації дані про забій (утилізацію) тварин, господарства, що здійснюють такий забій або утилізацію;
 
29. вести облік забитих (утилізованих) тварин;
 
30. проводити забій (утилізацію) ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
31. 3) юридичні і фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуги із штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані:
 
32. подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, надання послуг із штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
 
33. вести облік тварин;
 
34. здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
35. Ідентифікація та реєстрація тварин, оформлення і видача ідентифікаційних документів здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
36. Стаття 6. Органи, що здійснюють державне управління в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
37. Державне управління в сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюють Кабінет Міністрів України і центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
38. Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
39. До повноважень Кабінету Міністрів України в сфері ідентифікації та реєстрації тварин належать:
 
40. установлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин;
 
41. вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.
 
42. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
43. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики належать:
 
44. здійснення фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин;
 
45. установлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин, порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;
 
46. визначення складу інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин.
 
47. вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до Закону.
 
48. Стаття 9. Органи контролю і нагляду за діяльністю в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
49. Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини.
 
50. Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо реєстрації тварин здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
51. Стаття 10. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин
 
52. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин надається через механізм здешевлення вартості послуги з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, але не більш як на 50 відсотків, з метою закупівлі бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних карток великої рогатої худоби та господарств, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, файлів для збереження паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до таких паспортів.
 
53. Порядок використання коштів, що спрямовуються з державного бюджету на проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, установлює Кабінет Міністрів України.
 
54. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються видатки на:
 
55. проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості ідентифікації та реєстрації тварин (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації);
 
56. розроблення нормативно-правової документації з питань ідентифікації та реєстрації тварин;
 
57. підготовку та видання спеціальної літератури;
 
58. придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин;
 
59. ведення Єдиного державного реєстру тварин;
 
60. перепідготовку фахівців для проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин.
 
61. Кошти для державної підтримки робіт з ідентифікації та реєстрації тварин передбачаються у державному бюджеті.
 
62. Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
63. Порушення законодавства в сфері ідентифікації та реєстрації тварин тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
64. Відповідальність несуть особи, винні у:
 
65. невиконанні розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення фактів порушення у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;
 
66. створенні перешкод уповноваженій особі у здійсненні контролю і нагляду за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин.
 
67. Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації
 
68. та реєстрації тварин
 
69. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється шляхом:
 
70. укладення міжнародних договорів;
 
71. гармонізації нормативних документів, стандартів, норм і правил з питань ідентифікації та реєстрації тварин з міжнародними нормативними документами стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
 
72. обміну інформацією про заходи, що вживаються для забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин.
 
73. Стаття 13. Прикінцеві положення
 
74. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.