Кількість абзаців - 202 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про державну підтримку сільського господарства України (щодо удосконалення механізмів державного цінового регулювання ринку сільськогосподарської продукції, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва та вп (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України:
 
2. Шпаком В.Ф.
 
3. Рижуком С.М.
 
4. Кирильчуком Є.І.
 
5. Закон УкраЇни
 
6. Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо удосконалення механізмів державного цінового регулювання ринку сільськогосподарської продукції, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва та впровадження заходів по відновленню тваринництва і реалізації соціальних програм на селі)
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381; 2007 р., № 4, ст. 36) такі зміни:
 
9. 1. У статті 2:
 
10. 1) доповнити статтю пунктом 2.5-1 такого змісту:
 
11. "2.5-1. Державний інтервенційний фонд — фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій і заставних закупівель та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.";
 
12. 2) пункт 2.9 викласти у такій редакції:
 
13. "2.9. Моніторинг аграрного ринку — система регулярних спостережень на аграрному ринку, що здійснюється протягом маркетингового періоду шляхом збирання, оброблення, аналізу та висвітлення інформації про ціни попиту і обсяги товарних пропозицій на сільськогосподарську продукцію з метою характеристики поточного стану ринку, прогнозування та запобігання критичним ситуаціям.";
 
14. 3) пункт 2.15 викласти у такій редакції:
 
15. "2.15. Сільськогосподарська продукція — продукція, що відповідає кодам груп 01.1 — 01.3 розділу 01 секції А Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.
 
16. Для цілей цього Закону до поняття "сільськогосподарська продукція" включається також продукція, що виробляється у рибному господарстві і відповідає кодам групи 05.00.1 розділу 05 секції В зазначеного класифікатора. У разі імпорту товарів, визначених об’єктами державного цінового регулювання, до сільськогосподарської продукції належать товари, які підпадають під визначення 1–24 групи УКТЗЕД. Дія цього Закону не поширюється на підакцизну продукцію.";
 
17. 4) в абзаці другому пункту 2.19 слова "за адресою будинку Головпоштамту України" виключити;
 
18. 5) пункт 2.21 викласти у такій редакції:
 
19. "2.21. Франшиза — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування."
6) у пункті 2.22. слова "форварду або ф’ючерсу" виключити.
 
20. 2. Підпункти 3.3.1 і 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 викласти у такій редакції:
 
21. "3.3.1. Об’єктами державного цінового регулювання є такі види сільськогосподарської продукції та продовольства (далі — товар):
 
22. пшениця тверда;
пшениця м’яка;
зерно суміші пшениці та жита (меслин);
кукурудза;
ячмінь;
жито озиме;
жито ярове;
горох;
гречка;
просо;
овес;
соя;
насіння соняшнику;
насіння ріпаку;
насіння льону;
шишки хмелю;
цукор-пісок (буряковий);
борошно пшеничне;
борошно житнє;
м’ясо та субпродукти забійних тварин та птиці;
молоко сухе;
масло вершкове;
олія соняшникова.
3.3.2. Відповідно до ринкової кон’юнктури Кабінет Міністрів України запроваджує державне цінове регулювання окремих об’єктів, визначених підпунктом 3.3.1 пункту 3.3 статті 3 цього Закону. Перелік таких об’єктів визначається результатами моніторингу аграрного ринку і підлягає офіційному оприлюдненню не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку маркетингового періоду.
 
23. Якщо перелік об’єктів державного цінового регулювання не сформовано або офіційно не оприлюднено у зазначений строк, то діє перелік для попереднього маркетингового періоду.
 
24. На кожний товар, що визначений відповідно до стандартів і є об’єктом державного цінового регулювання, встановлюються мінімальні або максимальні інтервенційні ціни."
 
25. 3. У статті 4:
 
26. 1) підпункт 4.1.2 пункту 4.1 викласти у такій редакції:
"4.1.2. Мінімальна інтервенційна ціна окремого об’єкта державного цінового регулювання на визначений період цінового регулювання затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.";
 
27. 2) у пункті 4.2. слово "закупівельної" замінити на слово "інтервенційної";
 
28. підпункт 4.2.1 виключити;
 
29. доповнити підпункт 4.2.2 після слів "такого об’єкта" словами ", крім випадків, пов’язаних із суттєвим впливом цінової кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринках, та здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.";
 
30. підпункт 4.2.3 викласти у такій редакції:
 
31. "4.2.3. Мінімальна інтервенційна ціна окремого об’єкта державного цінового регулювання є єдиною для всієї території України.";
 
32. 3) пункт 4.3 викласти у такій редакції:
"4.3. Мінімальна інтервенційна ціна окремого об’єкта державного цінового регулювання встановлюється з урахуванням середньогалузевих нормативних витрат з виробництва, мінімального рівня прибутку, кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринках за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
33. 4) пункт 4.4 виключити.
 
34. 4. У статті 5:
 
35. 1) у пункті 5.1. і підпункті 5.1.1. слово "закупівельної" замінити на слово "інтервенційної";
 
36. 2) підпункт 5.1.2. викласти у такій редакції:
"Максимальна інтервенційна ціна окремого об’єкта державного цінового регулювання на визначений період цінового регулювання затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.";
 
37. 3) пункт 5.2 і підпункти 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. викласти у такій редакції:
 
38. "5.2. Визначення розміру максимальної інтервенційної ціни.
 
39. 5.2.1. Максимальна інтервенційна ціна окремого об’єкта державного цінового регулювання визначається з урахуванням індексу споживчих цін, індексу цін виробників за відповідний період державного цінового регулювання та кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
40. 5.2.2. Розмір максимальної інтервенційної ціни окремого об'єкта державного цінового регулювання не може змінюватися протягом періоду державного цінового регулювання, встановленого для такого об'єкта, крім випадків, пов’язаних із суттєвим впливом цінової кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринку, та здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
41. 5.2.3. Максимальна інтервенційна ціна окремого об’єкта державного цінового регулювання є єдиною для всієї території України."
 
42. 5. У пункті 6.2 статті 6:
у підпункті "а" слова ", як правило," виключити;
 
43. підпункт "г" виключити.
 
44. 6. У статті 7:
 
45. у підпункті "а" пункту 7.2 слова ", як правило," виключити;
 
46. підпункт "г" виключити;
 
47. абзац третій підпункту 7.3.1 пункту 7.3 викласти у такій редакції:
 
48. "б) об’єктів державного цінового регулювання, що були раніше імпортовані в Україну без прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення."
 
49. 7. У статті 9:
 
50. 1) підпункт 9.1.1 викласти у такій редакції:
"9.1.1. Аграрний фонд є державною спеціалізованою установою, що уповноважена здійснювати державне регулювання цін на окремі види сільськогосподарської продукції і продовольства та виконувати від імені держави інші функції, визначені цим Законом.";
 
51. 2) у пункті 9.2:
 
52. доповнити підпункт 9.2.1. абзацом такого змісту:
 
53. "Аграрний фонд може здійснювати закупівлю або продаж визначених об’єктами державного цінового регулювання товарів, що не пов’язана з державним ціновим регулюванням, тільки за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому ціни закупівлі або продажу не повинні бути вищими/нижчими більш ніж на 20 відсотків максимальної/мінімальної інтервенційної ціни, встановленої на поточний маркетинговий період для об’єкта державного цінового регулювання.";
 
54. підпункти 9.2.2. і 9.2.3. викласти у такій редакції:
"9.2.2. Аграрний фонд має виключне право на продаж об’єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані.
 
55. 9.2.3. Аграрний фонд не може здійснювати спекулятивні операції, придбавати і продавати поза організованим аграрним ринком об’єкти державного цінового регулювання та товарні деривативи, базовим активом яких є такі об’єкти.";
 
56. у підпункті 9.2.4. слова "інвестицій" та "угод" замінити словами "інтервенцій" та "договорів (контрактів)" відповідно;
 
57. у підпункті 9.2.5. слова "підтримки рівнів мінімальної або максимальної закупівельної ціни" замінити словами "цього Закону";
 
58. доповнити підпунктом 9.2.6. такого змісту:
"Аграрний фонд відшкодовує витрати, пов’язані із зберіганням об’єктів державного цінового регулювання, які передані зерновим складам.";
 
59. 3) підпункт 9.3.1. пункту 9.3. викласти у такій редакції:
 
60. "9.3.1. З метою забезпечення продовольчої безпеки Аграрний фонд формує державний інтервенційний фонд, який стосовно кожного об’єкта державного цінового регулювання не може бути меншим (у відсотках до обсягів їх річного внутрішнього споживання за попередній маркетинговий період):
 
61. у 2007/2008 маркетинговому періоді — 12 відсотків; 2008/2009 — 14; 2009/2010 — 16; 2010/2011 та наступних маркетингових періодах — 20 відсотків.
 
62. Обсяг внутрішнього споживання окремого об’єкта державного цінового регулювання визначається на основі звітного балансу попиту і пропозиції за попередній маркетинговий період.
 
63. Кабінет Міністрів України встановлює обсяги формування інтервенційного фонду з урахуванням ситуації, що склалася на аграрному ринку, та прогнозного балансу попиту і пропозиції на наступний маркетинговий період.
 
64. Державний інтервенційний фонд формується виключно для здійснення товарних інтервенцій на організованому аграрному ринку України та для реалізації положень підпункту 9.2.2 пункту 9.2 цієї статті.
 
65. У разі накопичення Аграрним фондом об’єктів державного цінового регулювання в обсягах, більших за установлені, рішення про їх використання приймає Кабінет Міністрів України."
 
66. 8. У розділі ІІІ:
 
67. 1) назву розділу викласти у такій редакції:
Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ ТА державне агентство з управління сільськогосподарськими ризиками.
 
68. 2) У статті 10:
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Страхування сільськогосподарської продукції (основних засобів)";
 
69. у пункті 10.1:
 
70. абзац перший підпункту 10.1.1 викласти у такій редакції:
"Товаровиробник сільськогосподарської продукції (далі Особа) зобов'язана попередньо укласти договір страхування, якщо така особа:";
у абзацах четвертому та п’ятому підпункту 10.1.1 слова "капітальних активів" замінити словами "основних засобів";
 
71. підпункт 10.1.2 викласти у такій редакції:
"10.1.2. Для виконання вимог підпункту 10.1.1 цього пункту Особа повинна укласти договір за правилами комплексного або індексного страхування."
 
72. у підпункті 10.1.3 слова "лісового господарства та рибальства" виключити;
 
73. підпункт 10.2.1 пункту 10.2 викласти у такій редакції:
 
74. "10.2.1. Комплексне страхування – це страхування на випадок знищення або пошкодження об’єкта внаслідок певного переліку (комплексу) несприятливих подій.
 
75. При страхуванні сільськогосподарських культур до такого переліку входить:
 
76. а) вимерзання, ожеледь, заморозок, льодова кірка;
 
77. б) град, буря, ураган, шквал, удар блискавки;
 
78. в) зливи та повені;
 
79. г) сель, лавина, земельний зсув;
 
80. д) посуха, чи зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню;
 
81. е) землетрус;
 
82. ж) епітофітотійний розвиток хвороб, розмноження шкідників рослин та хвороб, що стали наслідком несприятливих подій, визначених в пунктах "а)" – "д)";
 
83. з) крадіжки та протиправні дії третіх осіб.
 
84. При страхуванні сільськогосподарських тварин:
 
85. а) інфекційних хвороб, пожежі, стихійного лиха;
 
86. б) нещасного випадку;
 
87. в) вимушеного забою (знищення) за розпорядженням спеціалістів ветеринарної медицини у зв’язку із заходами боротьби із інфекційними хворобами;
 
88. г) неможливість використання тварин за призначенням (для племінних тварин)."
 
89. підпункт 10.3.2. пункту 10.3. виключити;
 
90. пункт 10.4 доповнити новими підпунктами 10.4.2-10.4.4 такого змісту:
 
91. "10.4.2. Страхування проводиться в добровільній формі та здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.
 
92. 10.4.3. Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
 
93. 10.4.4. Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими уповноваженим органом."
 
94. 3) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
95. "Стаття 11. Державне Агентство з управління сільськогосподарськими ризиками.
 
96. 11.1. Визначення
 
97. 11.1.1. Державне Агентство з управління сільськогосподарськими ризиками (далі - Агентство) – є державною спеціалізованою установою, яка має свій кошторис, самостійний баланс, розрахункові рахунки в органі Державного казначейства.
 
98. 11.1.2. Агентство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України "Про страхування", Указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України та актів, виданих центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики.
 
99. 11.1.3. Агентство є підзвітним та підконтрольним уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики та Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
 
100. 11.1.4. Положення про Агентство затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики після узгодження із Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.
 
101. 11.1.5. Агентство є небанківською фінансовою установою та підлягає нагляду, виходячи з норм відповідного закону.
 
102. У пунктах 11.2., 11.3., 11.4. та підпунктах 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., 11.4.1., 11.4.3. абревіатуру "ФАСС" замінити на слово "Агентство"
 
103. Підпункт 11.4.1. в) викласти в такій редакції: "проведення розрахунків із державним бюджетом".
 
104. Підпункт 11.4.2. викласти в такій редакції: "Відшкодування, визначені у підпунктах "а" - "б" підпункту 11.4.1 цього пункту, здійснюються у межах страхової премії (внеску), що не перевищує 5 відсотків до суми застрахованого ризику, розрахованого виходячи з розміру середньозваженої біржової ціни, яка склалася на організованому аграрному ринку за останній місяць, що передує укладанню договору на страхування вищезазначеної продукції та страхової франшизи, розмір якої не перевищує 30 відсотків до суми зазначеного ризику."
 
105. Пункт 11.5 та підпункти 11.5.1., 11.5.2., 11.5.3., 11.5.4. виключити.
 
106. 9. У розділі ІV статті 12:
 
107. 1) пункт 12.1 виключити;
 
108. 2) у пункті 12.2:
 
109. у підпунктах 12.2.1 і 12.2.5 слова "простого чи подвійного складського свідоцтва або складської квитанції" замінити словами "подвійного складського свідоцтва";
 
110. у підпункті 12.2.2 слова "вартості застави, розрахованої, виходячи з розміру встановленої мінімальної закупівельної ціни" замінити словами "розміру мінімальної інтервенційної ціни ";
 
111. у підпункті 12.2.3 слова "не припускається" замінити словами "не дозволяється";
 
112. доповнити пункт підпунктом 12.2.8 такого змісту:
 
113. "12.2.8. У разі коли позичальник до закінчення строку, встановленого сторонами, звертається до кредитора із заявою про добровільний продаж об’єкта застави до державного інтервенційного фонду на умовах погашення фінансових зобов’язань, що передбачені кредитним договором, кредитор має право на придбання такого об’єкта на умовах, передбачених зазначеним договором.";
 
114. 3) у підпункті "ґ" пункту 12.3 слова "у розумінні статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" виключити;
 
115. 4) у другому реченні пункту 12.4 слово "червня" замінити словом "травня".
 
116. 10. У статті 13:
 
117. 1) підпункт 13.1.1 пункту 13.1 викласти у такій редакції:
 
118. "13.1.1. Режим кредитної субсидії полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті."
 
119. 2) у пункті 13.2:
 
120. у підпункті 13.2.1. слова "що виробляють об'єкти державного цінового регулювання" виключити;
 
121. у підпункті 13.2.2. слова "окремого об'єкта державного цінового регулювання" виключити;
 
122. 3) пункт 13.3 викласти у такій редакції:
 
123. "13.3. Розмір кредитної субсидії.
 
124. 13.3.1. Кредитна субсидія надається:
 
125. а) для короткострокових кредитів – строком до 12 календарних місяців;
 
126. б) для середньострокових кредитів – строком до 36 календарних місяців.
 
127. в) для довгострокових кредитів – строком до 60 календарних місяців.
 
128. Кредитна субсидія надається:
 
129. у національній валюті:
в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами;
у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України за середньостроковими кредитами на закупівлю племінної худоби та за довгостроковими кредитами на будівництво та реконструкції виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.
 
130. в іноземній валюті у розмірі 6 відсотків річних.
 
131. Порядок розрахунку такого середньозваженого процента визначається постановою Кабінету Міністрів України на підставі подання Національного банку України. Розмір кредитної субсидії щорічно оприлюднюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 березня поточного бюджетного року.
 
132. 13.3.2. Кредитна субсидія надається позичальнику щомісячно, виходячи з суми фактично сплачених процентів за відповідний період.
 
133. 13.3.3. Субсидуванню не підлягають будь-які плати позичальником або від його імені - третьою особою на користь кредитора, інші ніж проценти за кредит, залучений від останнього."
 
134. 4) пункт 13.4 викласти у такій редакції:
"13.4. Цільове використання коштів субсидованого кредиту.
 
135. 13.4.1. Короткострокові кредити використовуються виключно на виробничі витрати поточного року;
 
136. 13.4.2. Середньострокові та довгострокові кредити використовуються виключно для:
придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки вітчизняного та іноземного виробництва аналоги якого не виробляються в Україні, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
витрат, пов'язаних з будівництвом та реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення;
 
137. 13.4.3. Розпорядники нижчого рівня у строки передбачені законодавством для подання звітності надають центральному органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики звітність про використання коштів субсидованого кредиту.
 
138. 13.4.4. У разі виявлення фактів нецільового використання коштів кредитної субсидії припиняється надання позичальнику будь-якої державної підтримки протягом поточного та наступного бюджетного періоду."
 
139. 5) у пункті 13.5:
 
140. підпункт 13.5.2 викласти у такій редакції:
 
141. "У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання кредитної субсидії стягнення здійснюється відповідно до норм чинного законодавства."
 
142. 6) підпункт 13.6.2 пункту 13.6 виключити.
 
143. 11. У статті 14:
 
144. 1) підпункт 14.2.4 пункту 14.2 викласти у такій редакції:
"14.2.4. Зерно, щодо якого здійснюються державні аграрні інтервенції, або під обсяг якого одержана бюджетна позика в межах режиму здійснення державних заставних закупівель, повинне зберігатися виключно на сертифікованому зерновому складі.
Кабінет Міністрів України встановлює щодо зазначеного зерна режим цінового регулювання вартості таких послуг:
ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
зберігання товару на сертифікованому зерновому складі на відповідний маркетинговий період.
Рішення Кабінету Міністрів України щодо встановлення режиму регулювання вартості окремих видів послуг оприлюднюється за 30 днів до початку запровадження такого режиму регулювання.".
 
145. 12. У статті 15:
 
146. 1) в абзаці другому пункту 15.1 слово "середньостатистичної" виключити;
 
147. 2) пункти 15.2 і 15.3 викласти у такій редакції:
 
148. "15.2. Об’єктами бюджетної дотації є:
 
149. худоба велика рогата;
 
150. свині;
 
151. вівці;
 
152. кози;
 
153. коні;
 
154. птиця свійська;
 
155. кролі;
 
156. молоко корів стада молочного;
 
157. вовна стрижена.".
 
158. "15.3. Об’єктами спеціальної бюджетної дотації є:
 
159. худоба велика рогата молочна;
худоба велика рогата м’ясна;
молодняк великої рогатої худоби різного віку;
коні;
вівці;
свині.";
Об’єктом спеціальної бюджетної дотації є також бджолина сім’я, визначена такою відповідно до Закону України "Про бджільництво", та продукція шовківництва.".
 
160. 3) у пункті 15.6:
підпункт "в" виключити;
у підпункті "г" слова "та племінних бджолиних сімей" виключити.
 
161. 13. У статті 16:
 
162. 1) пункт 16.1 виключити;
 
163. 2) у пункті 16.2 слова "таку сертифікацію" замінити словами "сертифікацію таких об’єктів".
 
164. 14. У статті 17:
 
165. 1) підпункт "в" пункту 17.1. після слів "резервного фонду" доповнити словами "та здійснює управління майном, що є у державній власності, в особі Аграрного фонду";
 
166. 2) Пункт 17.2. викласти в такій редакції:
"Для проведення розрахунків та надання (обліку та виплати) біржових гарантій за укладеними біржовими угодами (договорами), створюється розрахунково-кліринговий центр та система гарантування виконання зареєстрованих біржових угод (контрактів).
Засновниками розрахунково-клірингового центру є аграрна біржа та акредитовані товарні біржі. При цьому засновники здійснюють засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) такого центру у розмірі, що дорівнює мінімальним вимогам до статутного фонду банку-резидента, який має ліцензію для здійснення повного обсягу банківських операцій."
 
167. абзаци перший-п’ятий пункту 17.3 замінити абзацом такого змісту:
"17.3. Суспільний контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюється Наглядовою радою, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів України.".
 
168. У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом другим;
 
169. 3) доповнити пункт 17.6 абзацом такого змісту:
"Сертифікованими можуть бути лише товарні біржі, які отримали висновок щодо відповідності вимогам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
170. 4) підпункт "а" пункту 17.7 виключити.
 
171. 15. Доповнити Закон новими статтями 17-1 і 17-2 такого змісту:
 
172. "Стаття 17-1. Основні умови надання товарним біржам висновку щодо відповідності вимогам
 
173. 17.1. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики надає безоплатно товарним біржам висновок щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (за участю центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики).
 
174. 17.2. Рішення про видачу або відмову у видачі висновку щодо відповідності вимогам приймається протягом місяця.
 
175. 17.3. Підставами для відмови у видачі товарній біржі висновку щодо відповідності вимогам є:
 
176. а) виявлення у поданих документах недостовірної інформації;
 
177. б) невідповідність установчих документів вимогам Закону України "Про товарну біржу";
 
178. в) наявність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами;
 
179. г) відсутність умов для проведення біржових торгів;
 
180. д) відсутність власних коштів у визначених законодавством України обсягах;
 
181. е) строк роботи біржі із сільськогосподарською продукцією та продовольством менше одного року та наявність мінімального обсягу реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства менше 10 відсотків загального обсягу річного товарообороту.
 
182. 17.4. Підставами для анулювання висновку щодо відповідності є:
 
183. а) заява, що подається біржею;
 
184. б) систематичне порушення (більше двох разів) товарною біржею Правил біржової торгівлі і біржового арбітражу, встановлення факту відсутності котирування цін та визначення граничних цін на біржових торгах чи порушення інших вимог щодо її діяльності та законодавства;
 
185. в) не усунення причин, зазначених у повідомленні про зупинення дії висновку щодо відповідності вимогам, протягом шести місяців з дня закінчення встановленого для їх усунення строку;
 
186. г) ліквідація товарної біржі.
 
187. Стаття 17-2. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
 
188. 17.1. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників незалежно від виду та обсягу продукції, яку вони виробляють, може надаватися шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, виконання цільових державних програм, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів, боротьбу з шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин і тварин, ведення сільського господарства на радіаційно забруднених територіях.
 
189. 17.2. Застосування державних форвардних закупівель зерна на організованому аграрному ринку України.
 
190. 17.3. Відшкодування в обсязі 75 відсотків вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів з кількістю великої рогатої худоби або свиноматок не менше як 500 голів, а також часткова компенсація закупівлі техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва, будівництва та реконструкції підсобних цехів і підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.
 
191. 17.4. Підтримка виробників продукції тваринництва шляхом здешевлення вартості засобів ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
 
192. 17.5. Бюджетне субсидування розвитку соціальної інфраструктури на селі (будівництво об’єктів охорони здоров’я, загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних установ, закладів культури, водопроводів, каналізаційних систем і споруд, мережі газо-, електропостачання, альтернативних джерел теплопостачання, сільських доріг і міжсільських шляхів, об’єктів служби побуту, благоустрій територій).
 
193. 17.6. Підтримка надання послуг з маркетингу та просування продукції на ринок (створення і підтримка розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, державної системи моніторингу аграрного ринку, біржової торгівлі продукцією та товарними деривативами, заготівельно-збутових, постачальницьких і інших обслуговуючих підприємств та організацій у сфері агропромислового комплексу, організація виставок і виставкових заходів).
 
194. 17.7. Підтримка заходів, пов’язаних із забезпеченням контролю якості та безпеки продуктів харчування.
 
195. 17.8. Підтримка, пов’язана із відшкодуванням збитків, отриманих внаслідок стихійних явищ.
 
196. Порядки надання вищезазначених видів підтримки визначаються постановами Кабінету Міністрів України.
 
197. 16. Статтю 18 викласти у такій редакції:
 
198. "Стаття 18. Прикінцеві положення."
 
199. 18.1.У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики", "державний продовольчий резерв", "мінімальна закупівельна ціна", "максимальна закупівельна ціна" та "біржовий договір" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "центральний орган державної виконавчої влади з питань аграрної політики", "державний інтервенційний фонд", "мінімальна інтервенційна ціна", "максимальна інтервенційна ціна" та "біржовий договір (контракт)" у відповідному відмінку і числі, а слова "аграрна біржа" у всіх відмінках замінити словами "Аграрна біржа".
 
200. 18.2. Виплата страхових субсидій за рахунок Агентства здійснюється за страховими договорами, за якими страхові внески були здійснені після початку застосування норм цього Закону."
 
201. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень статті 18 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", які набирають чинності через 30 днів з дня опублікування цього Закону.