Кількість абзаців - 53 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36,
 
6. ст. 299, № 45, ст. 377; 2002 р., № 17, ст. 121; 2003 р., № 36, ст. 276; 2005 р., № 9, ст. 183, № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 33, ст. 279):
 
7. 1) у статті 1:
 
8. в абзаці дванадцятому слова "або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування" виключити;
 
9. в абзаці тринадцятому слова "ліцензіатом або" виключити;
 
10. 2) у частині першій статті 3:
 
11. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
12. "встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону;";
 
13. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
14. "ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується у разі, коли недостатньо засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним Законом.";
 
15. 3) у частині першій статті 5:
 
16. в абзаці шостому слова "та ліцензіатами" виключити;
 
17. в абзаці дев’ятому слова "затверджує спільно з органами ліцензування" замінити словами "погоджує за поданням органу ліцензування";
 
18. в абзаці чотирнадцятому слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також" виключити;
 
19. останній абзац виключити;
 
20. 4) у статті 6:
 
21. абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
22. "затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом;";
 
23. доповнити частину третю після слів "органом ліцензування" словами " , крім випадку, коли Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, яка може реалізувати відповідні повноваження через міністерства і республіканські комітети Автономної Республіки Крим";
 
24. частину п’яту статті 8 виключити;
 
25. 6) у статті 9:
 
26. пункти 14, 22 і 29 викласти у такій редакції:
 
27. "14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);";
 
28. "22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;";
 
29. "29) випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор (в тому числі тоталізаторів); ";
 
30. у пункті 75 слова "виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму," виключити;
 
31. 7) у статті 20:
 
32. частину сьому викласти у такій редакції:
 
33. "Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, на які згідно з відповідним законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій під час проведення планових і позапланових перевірок. ";
 
34. у частині восьмій слова "здійснюють органи ліцензування" замінити словами "здійснює орган ліцензування", а слова "та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" виключити;
 
35. частину десяту викласти у такій редакції:
 
36. "Позапланові перевірки проводить орган ліцензування лише на підставі заяви (повідомлення) у письмовій формі про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки стану виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. ";
 
37. у частині дванадцятій слова "Орган, що здійснює перевірку" та "органом, який здійснив перевірку" замінити відповідно словами "Орган ліцензування" та "органом ліцензування";
 
38. у частині тринадцятій слова "або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" та "орган ліцензування" виключити;
 
39. у частині чотирнадцятій слова "подати органу, який видав це розпорядження," замінити словами "подати до органу ліцензування".
 
40. 2. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
41. 1) в абзаці четвертому статті 7 слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму, " виключити;
 
42. 2) у статті 8 виключити:
 
43. у частині першій:
 
44. абзац четвертий;
 
45. в абзаці п’ятому слова "виробництва хімічних джерел струму та";
 
46. у частині другій слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму,";
 
47. у частині третій слова "виробництва, імпорту хімічних джерел струму,";
 
48. 3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити.
 
49. ІІ. Прикінцеві положення
 
50. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
51. 2. Положення пункту 14 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" в частині ввезення товарів та надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації з дня вступу до СОТ застосовується виключно до товарів та послуг, визначених Кабінетом Міністрів України з урахуванням взятих Україною міжнародних зобов’язань.
 
52. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.