Кількість абзаців - 176 Розмітка (ліва колонка)


Про оптові ринки сільськогосподарської продукції (Повторне друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Проект
 
1. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції
 
2. Цей Закон визначає правові засади створення та діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (надалі - ОРСП) в Україні, регулює відносини в цій сфері і спрямований на підвищення ефективності галузі сільського господарства та поліпшення забезпечення населення сільськогосподарською продукцією.
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
4. У цьому Законі основні терміни вживаються у такому значенні:
 
5. асоціація ОРСП - договірне об'єднання, створене ОРСП з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів;
 
6. майновий комплекс ОРСП - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження діяльності ОРСП на постійній і регулярній основі.
 
7. оптові торги ОРСП - здійснення конкурентного відбору переможця торгів згідно з процедурами, встановленими організатором відповідно до законодавства;
 
8. оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності з придбання і перероблення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
 
9. оптовий ринок сільськогосподарської продукції (ОРСП) - це суб'єкт підприємницької діяльності, який утворено згідно із законодавством і метою діяльності якого є створення необхідних умов для здійснення операцій з продажу та купівлі сільськогосподарської продукції, яка підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (за винятком підакцизних товарів), укладення відповідних договорів;
 
10. послуги ОРСП - послуги, що надаються ОРСП суб'єктам господарювання з метою створення необхідних умов для здійснення операцій з продажу та купівлі наявних видів сільськогосподарської продукції, укладення відповідних договорів;
 
11. роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на основі усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання;
 
12. саморегулівна організація ОРСП - добровільне об'єднання професійних учасників ОРСП, яке не має на меті одержання прибутку, створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів інших учасників ОРСП та зареєстроване центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
13. свідоцтво про реєстрацію ОРСП (далі - свідоцтво) - документ, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на здійснення діяльності ОРСП шляхом внесення його до Реєстру ОРСП (далі - Реєстр).
 
14. Стаття 2. Законодавство, що регулює діяльність ОРСП
 
15. Діяльність ОРСП регулюється цим Законом, відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів України.
 
16. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
17. Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають в процесі діяльності ОРСП.
 
18. Стаття 4. Поняття ОРСП
 
19. ОРСП є суб’єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, що здійснюють діяльність з надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання у сфері заготівлі, збуту, придбання і перероблення сільськогосподарської продукції для наступної реалізації у роздрібній торгівлі, і мають право на державну фінансову підтримку, якою користуються сільськогосподарські товаровиробники, у тому числі в частині кредитування.
 
20. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть отримати статус ОРСП шляхом внесення до Реєстру ОРСП, якщо їхня діяльність відповідає вимогам цього Закону.
 
21. ОРСП можуть мати будь-яку організаційно-правову форму відповідно до законодавства. Юридичні особи не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "ОРСП" та його похідні Не підлягають державній реєстрації, в тому числі як суб'єкти підприємницької діяльності, під найменуваннями, які включають термін "ОРСП", якщо їх діяльність не відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.
 
22. Відносини між учасниками ОРСП будуються на договірних засадах.
 
23. Операції з продажу та купівлі сільськогосподарської продукції на ОРПС можуть здійснюватися:
 
24. шляхом укладання прямих договорів між продавцем і покупцем;
 
25. через посередників.
 
26. Продаж товару на ОРСП може здійснюватися способами, що передбачають конкуренцію покупців (конкурси, прилюдні торги, аукціони тощо).
 
27. Договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції на ОРСП не можуть здійснюватися від імені і за рахунок ОРСП.
 
28. Стаття 5. Учасники ОРСП
 
29. Учасниками ОРСП є оптові покупці та продавці, а також інші особи, що виконують роботи та/або надають послуги, необхідні для функціонування ОРСП.
 
30. Оптові покупці ОРСП - юридичні та фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність із закупівлі сільськогосподарської продукції.
 
31. Продавці ОРСП - юридичні і фізичні особи, що є власниками сільськогосподарської продукції, або їх уповноважені представники.
 
32. Стаття 6. Види ОРСП
 
33. ОРСП поділяються:
 
34. 1. За територією діяльності на:
 
35. - національні ОРСП, діяльність яких поширюється на територію всієї України та іноземних держав.
 
36. Головним завданням національних ОРСП є створення необхідних умов вітчизняним товаровиробникам для міжрегіонального, в межах держави, та міждержавного обміну сільськогосподарською продукцією.
 
37. Національні ОРСП розміщуються у місцях, визначених схемою мережі національних ОРСП.
 
38. Схема мережі національних ОРСП є невід'ємною частиною програми розвитку мережі національних ОРСП, що затверджується Кабінетом Міністрів України у порядку, передбаченому Законом України "Про державні цільові програми".
 
39. Вимоги до національних ОРСП встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
40. Найменування національного ОРСП повинно містити слова "національний ОРСП".
 
41. На національних ОРСП здійснюється виключно оптова торгівля;
 
42. - місцеві ОРСП, діяльність яких поширюється на територію однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.
 
43. Головним завданням місцевих ОРСП є створення необхідних умов для здійснення операцій купівлі продажу сільськогосподарської продукції в межах території їх діяльності.
 
44. Допомога за рахунок державного бюджету може бути надана лише одному виду місцевого ОРСП.
 
45. Місцеві ОРСП розміщуються у місцях, визначених обласними радами та Верховною Радою АР Крим.
 
46. Вимоги до місцевих ОРСП встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
47. 2. За асортиментом продукції, що реалізується, на:
 
48. - спеціалізовані, здійснюють операції з продажу та купівлі окремих видів сільськогосподарської продукції, яка підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (за винятком підакцизних товарів);
 
49. - універсальні, здійснюють операції з продажу та купівлі будь-якої сільськогосподарської продукції, яка підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (за винятком підакцизних товарів).
 
50. 3. За формою власності на:
 
51. - державні, що діють на основі державної власності;
 
52. - комунальні, що діють на основі комунальної власності територіальної громади;
 
53. - приватні, що діють на основі приватної власності.
 
54. Стаття 7. Державна політика підтримки ОРСП
 
55. Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом:
 
56. розроблення, затвердження та контролю за реалізацією заходів щодо створення та функціонування ОРСП;
 
57. забезпечення достовірною інформацією учасників ОРСП про кон'юнктуру та споживчу якість товарів;
 
58. розроблення і контролю за виконанням правил торгівлі, ветеринарних і санітарних правил, інших нормативно-правових документів, що регламентують їх діяльність;
 
59. виділення земельних ділянок під ОРСП, в тому числі із земель державної чи комунальної власності, з урахуванням санітарної зони, у розмірі, що забезпечуватиме учасників ринку необхідними торговими місцями, сприятиме розміщенню відповідних об'єктів інфраструктури ринку, а також з урахування подальшого розвитку ОРСП;
 
60. надання організаційної, технічної та фінансової допомоги у створенні та функціонуванні ОРСП;
 
61. стимулювання реалізації на ОРСП сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва;
 
62. забезпечення ОРСП під'їзними дорогами, водо- і електропостачанням, іншими комунікаціями загального призначення;
 
63. включення до програм соціально-економічного розвитку територій заходів з розвитку ОРСП;
 
64. організації навчання, проведення семінарів з питань оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, формування та функціонування ОРСП;
 
65. популяризації переваг продажу продукції через ОРСП, особливо серед дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції, сприяння кооперації сільськогосподарських товаровиробників для продажу продукції на ОРСП та створенню таких ринків, в тому числі кооперативних.
 
66. Стаття 8. Правила роботи ОРСП
 
67. Правила роботи затверджуються кожним ОРСП на підставі типових правил роботи ОРСП, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
68. У типових правилах роботи передбачаються:
 
69. режим роботи ОРСП;
 
70. порядок проведення торгів на ОРСП;
 
71. порядок врегулювання взаємовідносин між продавцями і покупцями;
 
72. вимоги до організаційного, матеріального й технічного забезпечення роботи ОРСП;
 
73. вимоги до продажу окремих видів сільськогосподарської продукції;
 
74. порядок реєстрації й обліку обсягів реалізації окремих видів продукції;
 
75. порядок інформування учасників ОРСП про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон’юнктуру ринку продукції, що реалізується;
 
76. порядок взаєморозрахунків між учасниками оптових торгів;
 
77. вимоги до якості продукції, що реалізується, та гарантій ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;
 
78. правила користування мірами і вимірювальними приладами;
 
79. забезпечення дотримання правил оптових торгів і рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності ОРСП;
 
80. санкції за порушення правил роботи ОРСП та порядок їх застосування;
 
81. загальний порядок формування і сплати тарифів, зборів та інших платежів на ОРСП.
 
82. Правила роботи кожного ОРСП можуть доповнюватися специфічними положеннями, що відображають особливості їх роботи.
 
83. Правила роботи національних ОРСП погоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, а місцевих ОРСП - з місцевим органом виконавчої влади адміністративно-територіальної одиниці, де розташований ОРСП.
 
84. Стаття 9. Землі ОРСП
 
85. ОРСП можуть мати земельні ділянки у власності, на праві постійного користування чи орендувати їх.
 
86. Законом можуть бути встановлені пільги для ОРСП щодо плати за землю.
 
87. Якщо ОРСП орендує землі права державної чи комунальної власності, орендна плата не може перевищувати ставки земельного податку.
 
88. Стаття 10. Надання допомоги ОРСП у період становлення
 
89. ОРСП у період становлення надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів.
 
90. Період становлення місцевих ОРСП - три роки, а національних ОРСП - п'ять років.
 
91. Кабінет Міністрів України в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на підтримку ОРСП.
 
92. Органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку ОРСП та визначають порядок їх використання.
 
93. Порядок використання коштів Державного бюджету України для надання підтримки ОРСП встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
94. Стаття 11. Оподаткування ОРСП
 
95. Законом можуть бути передбачені пільги з оподаткування ОРСП.
 
96. Органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції можуть надавати ОРСП пільги в частині сплати місцевих податків і зборів.
 
97. У випадку припинення діяльності ОРСП до закінчення терміну надання ОРСП податкових пільг ОРСП сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для ОРСП. Ця норма застосовується у разі припинення діяльності місцевого ОРСП раніше ніж через три роки, а національного ОРСП - через п'ять років з моменту закінчення строку дії податкової пільги. Ця норма не застосовується у випадку припинення діяльності ОРСП через обставини непереборної дії, викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.
 
98. Стаття 12. Реєстр ОРСП
 
99. Положення про реєстр ОРСП, форма свідоцтва
ОРСП, порядок його видачі, зупинення дії та/або анулювання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
100. Складовими частинами реєстру ОРСП є реєстр національних ОРСП та реєстр місцевих ОРСП.
 
101. Ведення реєстру ОРСП здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
102. Інформація з реєстру ОРСП є відкритою та доступною для юридичних і фізичних осіб.
 
103. Порядок надання інформації з реєстру ОРСП визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
104. Стаття 13. Система інформаційного забезпечення ОРСП
 
105. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, з метою щоденного й повного забезпечення учасників оптових торгів інформацією про кон'юнктуру ринків на кожному ОРСП, створює систему інформаційного забезпечення учасників ОРСП
 
106. Положення про систему інформаційного забезпечення ОРСП затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за погодженням із саморегулівною організацією ОРСП. ОРСП зобов'язані надавати щоденно центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон'юнктуру ринків у порядку та в обсягах, визначених цим положенням.
 
107. Інформація про кон'юнктуру ринків є публічною. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики щоденно публікує інформацію про кон'юнктуру ринків та розповсюджує її усім ОРСП.
 
108. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики щорічно під час складання проекту державного бюджету передбачати кошти на забезпечення роботи системи інформаційного забезпечення учасників ОРСП. Порядок їх використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
109. Стаття 14. Регулювання і нагляд за діяльністю ОРСП
 
110. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ОРСП здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
 
111. Стаття 15. Асоціації оптових ринків сільськогосподарської
 
112. продукції
 
113. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів ОРСП мають право на добровільних засадах створювати асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції.
 
114. Рішення про створення асоціації ОРСП приймає установча конференція представників ОРСП. Повноваження представника ОРСП, який бере участь у конференції, підтверджуються рішенням відповідного органу управління ОРСП.
 
115. Асоціація ОРСП є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.
 
116. Асоціація ОРСП набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
 
117. Асоціація ОРСП утримується за рахунок внесків ОРСП - своїх членів і не здійснює підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті.
 
118. Асоціація ОРСП може бути засновником (співзасновником) суб'єктів підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.
 
119. Асоціація має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках.
 
120. Асоціація ОРСП діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції представників ОРСП.
 
121. Статут асоціації ОРСП повинен містити:
 
122. найменування асоціації та її юридичну адресу;
 
123. мету утворення та основні завдання асоціації;
 
124. порядок утворення та діяльності органів управління асоціації, їх повноваження;
 
125. права та обов'язки членів асоціації;
 
126. умови і порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з нього;
 
127. порядок сплати членами асоціації вступних та інших внесків;
 
128. джерела формування та порядок використання майна асоціації
 
129. у тому числі коштів), порядок утворення спільних фінансових фондів та використання їх коштів;
 
130. порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління асоціації;
 
131. порядок внесення змін і доповнень до статуту;
 
132. порядок припинення діяльності асоціації та вирішення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією).
 
133. Статут асоціації ОРСП може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань діяльності асоціації.
 
134. Державна реєстрація асоціацій ОРСП проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
135. Відносини між ОРСП та їх об'єднаннями будуються на договірних засадах.
 
136. Стаття 16. Саморегулівна організація ОРСП
 
137. За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики одній із асоціацій ОРСП може бути надано статус саморегулівної організації ОРСП.
 
138. Асоціація ОРСП може отримати статус саморегулівної організації, якщо її членами є ОРСП більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в тому числі не менше половини національних ОРСП.
 
139. Порядок визнання статусу саморегулівної організації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики встановлює Кабінет Міністрів України.
 
140. Обсяги делегованих саморегулівній організації повноважень та порядок їх реалізації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
141. Саморегулівна організація ОРСП в межах та в порядку, визначених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може:
 
142. брати участь у розробленні державних цільових програм підтримки та розвитку ОРСП;
 
143. вести реєстр ОРСП;
 
144. здійснювати методичне забезпечення діяльності ОРСП;
 
145. здійснювати професійну підготовку фахівців ОРСП;
 
146. розробляти і впроваджувати правила роботи ОРСП;
 
147. проводити моніторинг, узагальнення та аналіз діяльності ОРСП;
 
148. здійснювати інші функції, делеговані центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
149. Статут та внутрішні положення саморегулівної організації ОРСП у частині здійснення делегованих функцій підлягають погодженню з боку центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
150. Рішення саморегулівної організації ОРСП, прийняті в межах делегованих повноважень, є обов'язковими для виконання всіма ОРСП.
 
151. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює моніторинг реалізації делегованих саморегулівній організації ОРСП повноважень і у разі необхідності має право припинити або відкликати такі повноваження включно до позбавлення асоціації статусу саморегулівної організації.
 
152. Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону
 
153. Особи, винні в порушенні норм цього Закону несуть відповідальність відповідно до закону.
 
154. Прикінцеві положення
 
155. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
156. 2. Внести зміни до законів України:
 
157. 1) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560) доповнити пунктом такого змісту:
 
158. "26) новостворені місцеві ОРСП протягом трьох років, а національні ОРСП - п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність";
 
159. 2) підпункт "б" пункту 2 статті 22 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27 викласти у такій редакції:
 
160. "б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під оптовими ринками сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо)";
 
161. 3) статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради, 1993, N 30, ст. 336) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
162. "Не справляється ринковий збір на оптових ринках сільськогосподарської продукції, визнаних такими відповідно до Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції";
 
163. 4) статтю 4 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) доповнити пунктом 4.11. такого змісту:
 
164. "У разі, коли платник податку здійснює операції з поставки сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва, придбаної на національних оптових ринках сільськогосподарської продукції, базою оподаткування є 50% вартості сільськогосподарської продукції.
 
165. Сільськогосподарська продукція вітчизняного виробництва вважається придбаною на національних оптових ринках сільськогосподарської продукції, якщо придбання сільськогосподарської продукції засвідчено належним чином оформленим документом, що підтверджує її придбання (далі - Документ), який надається національним оптовим ринком сільськогосподарської продукції.
 
166. Вимоги до Документу, умови та порядок його надання встановлюються органами державної податкової служби".
 
167. 3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів з питань діяльності ОРСП у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону
 
168. 4. Юридичні особи, які використовують термін "ОРСП" у своєму найменуванні та діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, зобов'язані змінити своє найменування протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
169. 5. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.
 
170. 6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
 
171. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
172. привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
173. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
174. створити Реєстр ОРСП.
 
175. 7. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом затвердити програму розвитку мережі національних ОРСП.