Кількість абзаців - 76 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміцнення фінансово - бюджетної дисципліни (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. 1) доповнити статтю 38 після частини першої новою частиною такого змісту:  
5. «Адміністративне стягнення за порушення законодавства з фінансових питань, бюджетного законодавства та законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через один рік з дня вчинення правопорушення.».
 
6. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
7. 2) статті 164-2, 164-12 і 184-1 викласти у такій редакції:
 
8. «Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
 
9. Порушення встановлених законодавством вимог щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності, ведення касових операцій, а також несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, матеріальних цінностей, інших активів і зобов’язань -
 
10. тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
11. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
12. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
13. Порушення встановлених законодавством порядку або строків зберігання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності -
 
14. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
15. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині третій цієї статті, -
 
16. тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
17. Відсутність бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, -
 
18. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
19. Невжиття заходів для відшкодування здійснених з порушенням законодавства витрат, що спричинили заподіяння шкоди та/або призвели до недостач, -
 
20. тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
21. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинах п’ятій і шостій цієї статті, -
 
22. тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
23. «Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства
 
24. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до затвердження в кошторисі необґрунтованих обсягів коштів, здійснення за рахунок державних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг з порушенням установлених законодавством вимог, порушення встановленого Бюджетним кодексом України порядку проведення операцій, пов’язаних з бюджетними коштами, -
 
25. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
26. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
27. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
28. Взяття бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з їх перевищенням, невиконання вимог законодавства щодо зарахування надходжень до відповідних бюджетів, здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання за рахунок бюджетних коштів позичок юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, невиконання вимог законодавства щодо повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, розміщення бюджетних коштів на рахунках поза системою рахунків Державного казначейства України, якщо інше не встановлено законом, -
 
29. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
30. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині третій цієї статті, -
 
31. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
32. Здійснення видатків, не віднесених до відповідних бюджетів Бюджетним кодексом України, витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, установленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, виділеним бюджетним асигнуванням, кошторису чи плану використання бюджетних коштів, напрямам використання бюджетних коштів, визначених у встановленому порядку, недодержання порядку використання коштів з резервного фонду бюджету, здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, передбачених Бюджетним кодексом України, -
 
33. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
34. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині п’ятій цієї статті, -
 
35. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
36. «Стаття 184-1. Неправомірне використання та списання державного або комунального майна
 
37. Використання посадовою особою державного, комунального майна в неслужбових цілях або неправомірне його відчуження чи списання, якщо це завдало державі, територіальній громаді шкоди на суму, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
 
38. тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
39. 3) доповнити Кодекс статтею 188-27 такого змісту:
 
40. «Стаття 188-27. Перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю
 
41. Перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні державного фінансового аудиту, перевірок державних закупівель та інспектування, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок, невиконання законних вимог органів державної контрольно-ревізійної служби -
 
42. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
43. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
44. тягнуть за собою накладення штрафу від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
45. 4) доповнити частину першу статті 234-1 після слова і цифр « (стаття 166-6)» словами і цифрами «, перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю (стаття 188-27)»;
 
46. 5) доповнити абзац тридцять п’ятий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «164-14» цифрами «, 184-1 «.
 
47. 2. У примітці до статті 210 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):
 
48. у пункті 2 слово «тисячу» замінити словом «п’ятсот»;
у пункті 3 слова «три тисячі» замінити словами «тисячу п’ятсот».
 
49. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
50. доповнити статтю 63 частиною десятою такого змісту:
 
51. «10. Бюджетні установи та комунальні підприємства не можуть бути засновниками та учасниками підприємств, крім випадків, передбачених законом.»;
 
52. доповнити частину першу статті 165 абзацами такого змісту:
 
53. «Державні, комунальні підприємства та господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків (крім державних банків), можуть придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним органом - Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна, уповноваженим органом управління чи органом місцевого самоврядування. Порядок погодження питання придбання акцій та інших цінних паперів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
54. Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки можуть придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання органом, уповноваженим установчими документами, відповідного господарського товариства, до складу якого в установленому порядку входить представник держави. Протокол засідання такого органу з цього питання надсилається протягом двох робочих днів відповідному органу управління об’єктами державної власності.».
 
55. 4. Частину третю статті 13 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1995 р., № 14, ст. 93; 2007 р., № 33, ст. 440) викласти у такій редакції:
 
56. «Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані на умовах їх повернення, векселі, майно державних та комунальних підприємств, яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації, казенних підприємств та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.».
 
57. 5. У Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2002 р., № 17, ст. 117; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 14, ст. 117, № 35, ст. 296):
 
58. пункт 12 статті 10 викласти у такій редакції:
 
59. «12) проводити у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мали правові відносини з підконтрольною установою, а також у інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які брали участь у виконанні господарського зобов’язання, плата за яке здійснювалася за рахунок бюджетних коштів або коштів підконтрольних установ (або за відсутності такої оплати за фактично виконане зобов’язання на час проведення зустрічної звірки), зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку.»;
 
60. в частині сімнадцятій статті 11 слова «, які проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні» замінити словом «проводяться».
 
61. 6. Доповнити частину третю статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365) абзацом такого змісту:
 
62. «Знищення первинних документів, регістрів і звітності дозволяється після закінчення встановлених законодавством термінів їх зберігання за умови відсутності порушених кримінальних справ, справ у судах, доказами в яких можуть бути документи, регістри чи звітність, та перевірки стану виконання відповідних господарських операцій державним органом, уповноваженим на здійснення державного фінансового контролю, або за наявності письмового дозволу такого органу на знищення зазначених документів. У іншому разі документи зберігаються до винесення відповідним органом остаточного рішення.».
 
63. 7. Доповнити частину першу статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2, № 35, ст. 270; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р. № 12, ст. 100) пунктом 7 такого змісту:
 
64. «7) органам державної контрольно-ревізійної служби на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками підконтрольних органам державної контрольно-ревізійної служби установ, інших конкретних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо яких у встановленому порядку проводяться контрольні заходи, у визначених законодавством межах, необхідних для здійснення таких заходів. Письмова вимога щодо надання інформації про операції за рахунками юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо яких у встановленому порядку повинен бути проведений контрольний захід, може бути надіслана не раніше ніж за 30 робочих днів до початку його проведення.».
 
65. 8. Доповнити частину дев’яту статті 83 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30 - 31, ст. 382; 2006 р., № 5 - 6, ст. 75) після слів «органами Міністерства фінансів України» словами «і державної контрольно-ревізійної служби».
 
66. 9. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456):
 
67. 1) у підпункті «е» пункту 18 частини другої статті 5 слова «використання об’єктів державної власності (далі - державні контролери)» виключити;
 
68. 2) пункти 36 і 37 статті 6, підпункт «ж» пункту 1 та підпункт «і» пункту 3 статті 7 виключити;
 
69. 3) у підпункті «ї» пункту 3 статті 7 слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
 
70. 4) доповнити частину сьому статті 11 абзацами такого змісту:
«Комунальні підприємства та господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків (крім державних банків), можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств, входити в об’єднання підприємств лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності, крім випадків, установлених законом.
Державні підприємства можуть бути учасниками господарських товариств, входити в об’єднання підприємств лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності, крім випадків, установлених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств чи входити в об’єднання підприємств виключно за результатами розгляду зазначеного питання органом, уповноваженим установчими документами, відповідного господарського товариства, до складу якого в установленому порядку входить представник держави. Протокол засідання такого органу з цього питання надсилається протягом двох робочих днів відповідному суб’єкту управління об’єктами державної власності.»;
 
71. 5) у частині восьмій статті 16:
 
72. слова «Фондом державного майна України або уповноваженим органом управління на конкурсних засадах» виключити;
 
73. доповнити частину реченням такого змісту: «Функції державних контролерів здійснюють посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби.»;
 
74. 6) доповнити пункт перший статті 18 після слова «опублікування» словами і цифрами «, крім частини восьмої статті 16, яка набирає чинності з 1 січня 2009 року».
 
75. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.