Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій України" (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І.Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56) такі зміни:
 
5. 1.Доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
"Стаття 4-8. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень
 
6. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом".
 
7. 2.Пункт 4 статті 83 виключити.
 
8. 3.Статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
9. "Апеляційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо місцевий господарський суд прийняв рішення, що стосується їх прав і обов’язків".
У зв’язку із цим частину другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
10. 4.У частині першій статті 107 слова "що набрало законної сили" замінити словами "після його перегляду в апеляційному порядку".
 
11. 5.У статті 111-3:
 
12. пункт 5 частини першої викласти у такій редакції:
"5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для їх подання, без клопотання про відновлення цього строку або таке клопотання відхилено";
 
13. частину третю після слів і цифр "у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті" доповнити словами " а також у разі повернення касаційної скарги (подання) з мотиву відсутності клопотання про відновлення пропущеного строку її подання".
 
14. 6. У частинах першій, другій і третій статті 111-13 слово "місцевого" замінити словами " місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку".
 
15. 6.У частинах першій, другій і третій статті 111-13 слово "місцевого" замінити словами " місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку".
7.Назву розділу ХІІ-2 викласти у такій редакції:
"Розділ ХІІ-2. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами".
8.Статтю 111-14 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-14. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки та Генеральний прокурор України мають право оскаржити до Верховного Суду України у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, прийняте за наслідками перегляду рішення апеляційного господарського суду".
9.Статтю 111-15 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-15. Підстави для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Верховний Суд України переглядає у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, якщо вони оскаржені з мотивів:
1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2)визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язання України".
 
16. 10.Статтю 111-16 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-16. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з винятковими обставинами
Скарга (подання) у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України
До скарги (подання) повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються"..
11.Статтю 111-17 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-17. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами
Питання про порушення провадження у зв’язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п’яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику сторін, які беруть участь у справі.
Скарга вважається допущеною до провадження у зв’язку з винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б троє суддів судової колегії дійшли висновку про необхідність цього
Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено..
Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її складу.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження".
 
17. 12.Статтю 111-18 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами
За наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:
1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
2) скасувати постанову повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим застосував закон чи інший нормативно-правовий акт, визнаний Конституційним Судом України неконституційним чи допустив порушення міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, яке призвело до неправильного вирішення справи".
13.Статтю 111-19 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-19. Підстави для скасування постанови Вищого господарського суду України
Підставами для скасування постанови Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
14.У частині першій статті 111-20 слова "касаційної", "касаційного", "чи ухвалу", "чи ухвали" виключити
15. У статті 111-21:
У частині першій слова "касаційної", "касаційного". "чи ухвали" виключити.
у частині другій слова "у касаційному порядку" замінити словами "у зв’язку з винятковими обставинами".
 
18. 16.Статтю 111-22 виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.