Кількість абзаців - 55 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" (щодо удосконалення механізму нормативно-правового регулювання) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про космічну діяльність"
 
4. ______________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172) такі зміни:
 
7. 1) абзац третій статті 1 викласти у такій редакції:
 
8. "об’єкти космічної діяльності (космічна техніка) - технічні засоби, які призначені для виконання дослідних та інших робіт в умовах космічного простору і на поверхні небесних тіл (далі - космічні апарати), а також засоби виведення корисного навантаження в космічний простір (ракети-носії) і засоби наземної підтримки (наземний сегмент, наземна інфраструктура);";
 
9. 2) у статті 5:
 
10. у частині першій:
 
11. в абзаці третьому слова "розробки концептуальних основ" замінити словами "розроблення Стратегії космічної діяльності України, яка визначає концептуальні основи довгострокової";
 
12. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
13. "запровадження ліцензійного порядку на таку діяльність;";
 
14. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
15. "контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів космічної діяльності";
 
16. 3) у статті 6:
 
17. абзац другий після слова "розробляє" доповнити словами "Стратегію космічної діяльності України, яка визначає", а після слова "основи" —словом "довгострокової";
 
18. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
19. "відкриває свої представництва;".
 
20. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев’ятнадцятим;
 
21. 4) доповнити Закон статтею 6-1 такого змісту:
 
22. "Стаття 6-1. Стратегія космічної діяльності України
 
23. Довгострокові перспективи та етапи розвитку і ефективного використання космічного потенціалу України для вирішення нагальних питань сталого розвитку, безпеки, впровадження високих технологій та підвищення рівня наукових космічних досліджень визначаються Стратегією космічної діяльності України, яка розробляється на 20 або більше років і затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
24. 5) у частині другій статті 7 слова "мети та основних засад космічної діяльності в Україні" замінити словами "Стратегії космічної діяльності України";
 
25. 6) у частині другій статті 11 слова "в частині витрат на оборону" замінити словами "за державним оборонним замовленням";
 
26. 7) доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:
 
27. "Стаття 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності
 
28. Національне космічне агентство України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
29. видає дозволи суб’єктам космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту, реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит територією України;
 
30. реєструє укладені договори (контракти) суб’єктів космічної діяльності України із суб’єктами господарської діяльності про дослідження і використання космічного простору, виробництво та експлуатацію, а також купівлю-продаж космічної техніки та космічних технологій.
 
31. Видача дозволів та реєстрація договорів (контрактів) Національним космічним агентством України здійснюється на безоплатній основі.
 
32. Одержання відповідних дозволів суб’єктами космічної діяльності для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковим.
 
33. Національне космічне агентство України приймає рішення:
 
34. про видачу дозволів на проведення переговорів або про відмову у видачі дозволів на їх проведення не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви;
 
35. про реєстрацію договорів (контрактів) або відмову у їх реєстрації не пізніше 10 робочих днів з дня надходження матеріалів договору (контракту).
 
36. У видачі дозволів на проведення переговорів може бути відмовлено, реєстрацію договорів (контрактів) може бути відхилено або дозволи, реєстрація можуть бути анульовані, якщо подано не всі необхідні документи або подані документи не відповідають вимогам законодавства.";
 
37. 8) у статті 13:
 
38. у частині першій слова "об’єкт космічної діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;
 
39. частини другу - четверту викласти у такій редакції:
 
40. "Державний реєстр космічних апаратів України веде Національне космічне агентство України.
 
41. Космічний апарат вноситься до Державного реєстру космічних апаратів України з присвоєнням йому реєстраційного номера.
 
42. Внесення космічного апарату до Державного реєстру космічних апаратів України засвідчується видачею Національним космічним агентством України виписки з такого реєстру.";
 
43. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
44. "Порядок ведення Державного реєстру космічних апаратів України встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
45. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
46. 9) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
47. "Стаття 14. Вилучення космічних апаратів з Державного реєстру космічних апаратів України
 
48. Космічний апарат вилучається з Державного реєстру космічних апаратів України Національним космічним агентством України у разі:
 
49. фізичного знищення (загибелі);
 
50. передачі у встановленому порядку іншій державі або іншому суб’єкту космічної діяльності.
 
51. У разі вилучення космічного апарата з Державного реєстру космічних апаратів України виписка з такого реєстру втрачає силу.";
 
52. 10) у частині першій статті 15 слова "та його зареєстровано у Державному реєстрі об’єктів космічної діяльності України" виключити;
 
53. 11) у тексті Закону слово " (Національна)" в усіх відмінках замінити словами "цільова науково-технічна" у відповідному відмінку.
 
54. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.