Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей (Друге читання)

0. Проект
 
1. ПОСТАНОВА
 
2. Верховної Ради України
 
3. Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" такі зміни:
 
6. 1.Пункт 2 викласти в такій редакції:
 
7. "Установити такі розміри соціальних стипендій Верховної Ради України:
 
8. для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - 750 гривень;
 
9. для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 900 гривень".
 
10. 2.Доповнити після пункту 2 новим пунктом такого змісту:
 
11. "3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом); державної допомоги, наданої відповідно до чинного законодавства України".
 
12. У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати пунктами 4, 5.
 
13. 3.В пункті 2 після слів "соціальних стипендій" доповнити словами "Верховної Ради України".
 
14. 4.Пункт 4 викласти в такій редакції:
 
15. "5. Кабінету Міністрів України:
 
16. 1) передбачати щороку під час підготовки законопроекту про державний бюджет кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати соціальних стипендій Верховної Ради України;
 
17. 2) забезпечити:
 
18. розподіл Міністерством освіти і науки України соціальних стипендій Верховної Ради України між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї Постанови.
 
19. перерахунок призначених станом на 1 січня 2008 року соціальних стипендій Верховної Ради України з урахуванням розмірів, установлених пунктом 2 цієї Постанови".
 
20. 5.Пункт 5 видалити.
 
21. 6.Пункт 1 Положення викласти в такій редакції:
 
22. "Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти Державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а саме: у класичних університетах, педагогічних, технічних, технологічних, охорони здоров'я, юридичних, аграрних, економічних, архітектури та будівництва, транспорту, підприємництва та торгівлі, культури, фізкультури і спорту, культури і мистецтв".
 
23. 7.Пункт 2 Положення викласти в такій редакції:
 
24. "2. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів за місцем навчання претендента з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають 7.00-12.00 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності 4.00-5.00 за 5-бальною шкалою оцінювання".
 
25. 8. Пункт 3 Положення викласти в такій редакції:
 
26. "3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади".
 
27. 9.Доповнити після пункту 3 Положення новим пунктом такого змісту:
 
28. "4. Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують виплачуватись до закінчення терміну, на який їх призначено, у разі:
 
29. призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії);
 
30. призначення стипендіату державної допомоги відповідно до чинного законодавства України;
 
31. надання стипендіату академічної відпустки за медичними показниками;
 
32. закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем".
 
33. У зв’язку з цим пункт 4 Положення вважати пунктом 5.
 
34. 8. Пункт 4 Положення викласти в такій редакції:
 
35. "5. Виплата соціальних стипендій Верховної Ради України припиняється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у разі:
 
36. порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вищого навального закладу;
 
37. вступу до закордонного навчального закладу або набуття громадянства іншої країни;
 
38. виїзду за кордон (окрім випадків, коли стипендіат направлений на навчання вищим навчальним закладом);
 
39. відрахування за власним бажанням з вищого навчального закладу;
 
40. працевлаштування;
 
41. надання в установленому порядку академічної відпустки або перерви у навчанні;
 
42. отримання за підсумками наступного семестрового контролю результатів успішності, відмінних від зазначених в абзаці 5 статті 2 цього Положення".
 
43. 9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.