Кількість абзаців - 2626 Розмітка (ліва колонка)


Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державну програму економічного
і соціального розвитку України на 2010 рік
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Затвердити Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (додається).
 
3. Проект
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2010 РІК (Антикризова програма)
 
4. Зміст
 
5. ВСТУП
 
6. Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
 
7. Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
 
8. Частина ІІІ. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік
 
9. 1. Соціальна політика
 
10. 1.1. Політика підтримки сім’ї, дітей та молоді
 
11. 1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
12. 1.3. Зайнятість населення та ринок праці
 
13. 1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа
 
14. 1.5. Соціальне забезпечення
 
15. 1.6. Житлова політика
 
16. 2. Гуманітарна сфера
 
17. 2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
 
18. 2.2. Освіта
 
19. 2.3. Культура
 
20. 2.4. Розвиток інформаційного простору
 
21. 2.5. Туристично-рекреаційна галузь
 
22. 2.6. Фізична культура і спорт
 
23. 2.7. Формування толерантного суспільства
 
24. 3. Безпека життєдіяльності людини
 
25. 3.1. Охорона навколишнього природного середовища
 
26. 3.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
27. 3.3. Охорона праці
 
28. 4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
 
29. 4.1. Податково-бюджетна політика
 
30. 4.2. Цінова політика
 
31. 4.3. Інвестиційна політика
 
32. 4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання
 
33. 4.5. Розвиток фінансового ринку
 
34. 5. Розвиток реального сектору економіки
 
35. 5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
 
36. 5.2. Енергозабезпечення
 
37. 5.3. Промислова політика
 
38. 5.4 Аграрна політика
 
39. 5.5. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
 
40. 5.6. Науково -технічна та інноваційна політика
 
41. 5.7 Зовнішньоекономічна політика
 
42. 5.8. Розвиток внутрішнього ринку
 
43. 6. Регіональна політика
 
44. 6.1. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів
 
45. 6.2. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
 
46. 6.3 Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевогосамоврядування
 
47. 7. Обороноздатність держави
 
48. 7.1. Підвищення рівня обороноздатності держави
 
49. 7.2. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та рухомого військового майна
 
50. 7.3. Соціальний захист військовослужбовців
 
51. 8. Удосконалення діяльності правоохоронних органів
 
52. 9. Співробітництво з міжнародними організаціями
 
53. 9.1 Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом
 
54. 9.2 Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
 
55. 9.3 Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво
 
56. ВСТУП
 
57. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі - Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна для людей" та Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи" у Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття - Україна.
* * *
 
58. Методичною основою розроблення Державної програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
 
59. Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету Міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у 2010 році.
 
60. Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
 
61. Криза, яка розгорталась у світі у 2008-2009 роках продемонструвала значні дисбаланси розвитку світової економіки та структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних ринках.
 
62. Україна відчула негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи з квітня 2008 року, по-перше, через різке скорочення зовнішнього попиту, по-друге, через неадекватність реакції попереднього Уряду на зміну ситуації, на нові виклики.
 
63. Було допущено один з найбільших у світі спадів виробництва в промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку для внутрішнього ринку. Різко подорожчав імпортований природний газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної, хімічної та інших галузей економіки.
 
64. Запроваджені Урядом Ю. В. Тимошенко заходи антикризової підтримки підприємств не дали очікуваних результатів, особливо це проявилося у вугільній промисловості, де кошти, виділені державою, були просто розбазарені, випуск вугілля істотно зменшився, а його імпорт суттєво виріс.
 
65. Галопуючими темпами росли ціни на продовольство, падала реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні гарантії. Держава не виконала свої власні зобов'язання з рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового ринку вимивалися через урядові запозичення.
 
66. Незважаючи на майже суцільне припинення фінансування бюджетних програм з охорони здоров'я, облаштування медичних закладів, розвитку спорту, зведення об'єктів Євро 2012, оновлення інфраструктури, регіонального розвитку тощо попередній Кабінет Міністрів допустив значну кількість випадків нецільового, неефективного витрачання коштів і разом з тим вдався до безпрецедентного нарощування державного боргу. За 2009 рік державний борг виріс на 112 млрд. гривень, видано державних гарантій за кредитами на суму 54, 7 млрд. гривень. Раціональне, продумане, ощадливе використання навіть обмежених ресурсів на потреби реального сектора економіки дало б змогу загальмувати кризу і уникнути непідйомних боргів.
 
67. Також попередній Уряд не забезпечив прийняття Державного бюджету на 2010 рік, провадячи розпорядження бюджетними коштами в режимі ручного управління.
 
68. Як наслідок, відбувся обвал фондового та валютного ринків після стрімкого погіршення суверенних кредитних рейтингів України провідними рейтинговими агентствами. Стрімкий відтік іноземного, перш за все спекулятивного, капіталу з України, падіння доходів підприємств розпочали процес глибокого деінвестування економіки. Суттєве згортання експортного та внутрішньо орієнтованого виробництва вже у четвертому кварталі призвели до падіння ВВП на 8 відсотків проти ІV кварталу 2007 року.
 
69. У 2009 році найбільш складні випробування лягли на індустріальний комплекс України. Так, глибина падіння обсягу промислового виробництва досягла 21, 9 відсотка, тобто рівень промислового виробництва повернувся на позначку 2003-2004 років.
 
70. У цілому, в 2009 році можна умовно виокремити три періоди падіння промислового виробництва:
 
71. перший період (січень - лютий) -- продовження рецесійних процесів у вітчизняному промисловому комплексі, розпочатих у ІІІ кварталі 2008 року. Падіння виробництва у промисловості у січні становило 33, 8 відсотка, у січні-лютому - 32, 6 відсотка. У цей час не лише влив світової фінансової кризи спричинив згортання виробництва, але і невизначеність питання з газопостачанням на початку 2009 року. Як наслідок, упродовж січня значна кількість підприємств хімічної та металургійної галузей фактично не працювали, або працювали на мінімальній потужності;
 
72. другий період (березень-травень) -- період певної адаптації промислових виробників до кризових умов господарювання та формування нових схем організації виробництва. Два місяці поспіль кумулятивний показник залишався на одному рівні ("-" 31, 8 відсотка, у січні-травні "-" 31, 7 відсотка). У цей період виробникам доводилось вирішувати не лише проблеми втрати зовнішніх ринків, але і проблеми, пов’язані зі: (1) скороченням обсягів фінансування майже з усіх джерел, але в першу чергу, обмеженням кредитування (встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення ліквідності банківських установ); (2) зменшенням попиту населення у зв’язку із зниженням купівельної спроможності внаслідок як реального падіння доходів населення (у цілому за рік доходи населення скоротились на 8, 5 відсотка), так і згортання споживчого кредитування на тлі підвищення вартості обслуговування раніше отриманих валютних кредитів; (3) курсовою нестабільністю. Все це потребувало від виробників зміни фінансових та виробничих стратегій і призвело у короткостроковому періоді до різкого звуження не лише інвестиційної активності, але і виробничої через обмеження обігових коштів, що вплинуло на виробництво кредитозалежних та внутрішньоорієнтованих галузей (харчової промисловості, торгівлі, машинобудування);
 
73. третій період (червень-грудень) -- разом із початком пожвавлення зовнішніх ринків сформувалася стала тенденція щомісячного уповільнення кумулятивних темпів падіння виробництва (з 31 відсотка у січні-червні до 21, 9 відсотка за підсумком 2009 року). Крім того причинами відновлення промислового зростання наприкінці 2009 року стали такі фактори як завершення періоду пристосування виробників до нових складних умов господарювання і, відповідно, перехід, як зазначалось, на нові схеми організації діяльності.
 
74. В цілому за підсумками 2009 року падіння виявилося значним: у металургії - 26, 7 відсотка, хімічній та нафтохімічній промисловості - 23 відсотка, машинобудуванні - 44, 9 відсотка, харчовій промисловості - 6 відсотків. При цьому, майже двократне згортання машинобудівного виробництва пов’язано, перш за все, із різким звуженням інвестиційного попиту на внутрішньому ринку. Гальмування розвитку промислової діяльності вплинуло на зменшення виробництва послуг транспорту і торгівлі, падіння: обсягу вантажообороту - на 22, 4 відсотка, обороту оптової торгівлі - на 19, 3 відсотка.
 
75. Причиною цього, як зазначалось, крім зовнішнього фактору став внутрішній - зменшення фінансових ресурсів в економіці. Тобто, криза 2008-2009 роках негативно вплинула не лише на динаміку виробництва, але й погіршила фінансовий стан підприємств, а отже - їх кредитоспроможність. До того ж, збільшення рівня тіньової економіки з 29, 4 відсотка на кінець вересня 2008 року до 34, 9 відсотка за 2009 рік (розрахунки Мінекономіки) фактично спричинило посилення податкового тиску на офіційно працюючу частину підприємств та до відволікання кредитних ресурсів на державні запозичення в умовах недоотримання доходів через значну тінізацію.
 
76. У 2009 році продовжився відплив коштів фізичних та юридичних осіб з банківської системи, який досяг 30 млрд. грн. або 8, 8 відсотка від суми коштів, яка була на рахунках фізичних та юридичних осіб на початку кризи. Слабкість банківської системи України своїми причинами мала: переорієнтацію у передкризові роки банків на споживче кредитування (частка кредитів, наданих населенню, починаючи з кінця 2004 року і до початку кризи - серпень-вересень 2008 року зросла у 2, 2 раза до 37 відсотків від загального обсягу кредитів); стимулювання саме валютного кредитування (частка кредитів, номінованих у іноземній валюті, на початок вересня 2008 року становила 51 відсоток від їх загального обсягу); невідповідність строків залучених депозитів та наданих кредитів. Як результат - сальдований фінансовий результат безпосередньо у фінансовій сфері склав "-" 37, 6 млрд. гривень.
 
77. На цьому тлі відбувалося зниження обсягів кредитування економіки. В результаті: обсяг виданих банками кредитів за 2009 рік вперше за останні 10 років не тільки не збільшився, але й скоротився на 16, 5 млрд. гривень. Тобто, за кризових умов 2009 року українські комерційні банки не мали змоги кредитувати реальний сектор економіки, який у той час потерпав від нестачі власних фінансових ресурсів. Як наслідок, падіння виробництва у 2009 році мало місце не лише в експортоорієнтованих секторах, а й у тих, що орієнтовані на внутрішній ринок через нестачу обігових коштів.
 
78. Погіршення фінансового стану корпоративного сектору економіки, різке зменшення прибутковості і кредитоспроможності підприємств, підвищення вартості запозичень, а також високий ступінь невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначились не лише на здатності виконувати поточні зобов’язання, а й стали основною причиною глибокого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги валового нагромадження основного капіталу реально скоротились на 46, 2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшились на 51, 5 відсотка порівняно з 2008 роком (їх частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилась з 13, 3 відсотка до 6, 5 відсотка).
 
79. У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння у будівництві, яке склало за підсумками року 48, 2 відсотка.
 
80. На сьогодні, коли відбувається поступове пожвавлення на світових ринках, саме фінансовий сектор стримує остаточний вихід країни з кризи, ускладнюючи фінансове становище реального сектору через затримку відновлення як котроткострокового, так і інвестиційного кредитування.
 
81. Застійні процеси в реальному секторі економіки та банківській сфері супроводжувались у 2009 році збереженням відносно високих показників інфляційної динаміки, що не відповідало фазі депресії: від’ємний приріст грошової маси не перешкоджав високій динаміці споживчих цін, які за підсумками року зросли на 12, 3 відсотка. Лише за перші 4 місяці із-за "ефекту переносу" девальвації національної валюти було "вибрано" більш, ніж половину річного індексу (106, 9 відсотка), у той час як за травень-грудень інфляція уповільнилась (105, 1 відсотка).
 
82. Чинниками зростання цін були: збільшення внеску адміністративної складової (зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, акцизів на алкоголь), монополізація економіки (через обмеженість конкуренції у деяких галузях економіки звуження обороту покривалось підвищенням цін), формування тенденції зростання цін на світових ринках (енергоресурси).
 
83. Депресивні макроекономічні результати та високі параметри інфляції відобразились на динаміці індикаторів соціальної сфери. Незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати у середньому за рік на 20, 8 відсотка, адекватного збільшення рівня середньої заробітної плати не відбулось, оскільки підприємства вимушені були коригувати операційні витрати, у тому числі за рахунок скорочення витрат на оплату праці (через зменшення надбавок, премій та інших заохочувальних виплат для працівників). За таких умов, номінальне зростання середньої заробітної плати штатних працівників становило лише 5, 5 відсотка, а з урахуванням показника інфляції падіння реальної заробітної плати було зафіксовано на рівні 9, 2 відсотка. В умовах обмеженості фінансових ресурсів виробники наростили заборгованість із заробітної плати, яка на 01.01.2010 склала 1, 47 млрд. грн.
 
84. У цілому 2009 рік закінчився падінням: ВВП на 15, 1 відсотка, обсягів промислового виробництва на 21, 9 відсотка, будівництва на 48, 2 відсотка, інвестицій в основний капітал на 43, 7 відсотка (за 9 місяців 2009 року), експорту товарів та послуг на 36, 6 відсотка, імпорту на 43, 7 відсотка, реальної середньомісячної заробітної плати на 9, 2 відсотка. Індекс споживчих цін становив 112, 3 відсотка, рівень безробіття збільшився до 8, 8 відсотка. Вперше за останні 10 років в економіці збитки підприємств перевищили прибутки на 31, 6 млрд. гривень.
 
85. Головними проблемами, що найбільш суттєво впливають на розвиток економіки у 2010 році є:
 
86. різке погіршення стану державних фінансів. За офіційними даними у 2009 році дефіцит державного бюджету складав лише 19, 9 млрд. грн. або 2, 2 відсотка ВВП, проте реально він досяг розміру 103, 8 млрд. грн. або 11, 4 відсотка ВВП. До фактичного дефіциту бюджету в обсязі 19, 9 млрд. грн. необхідно добавити суми з рекапіталізації банків (19, 6 млрд. грн.), капіталізації НАК "Нафтогаз України" (24, 4 млрд. грн.), суми спеціальних прав запозичень (15, 7 млрд. грн.) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ (24, 2 млрд. гривень);
 
87. погіршення якості ресурсної бази та кредитних портфелів банків. Частка проблемних кредитів у сукупному обсязі кредитів, наданих українськими банками, на кінець 2009 року за офіційними данними досягла 9, 4 відсотка проти 2, 3 відсотка на кінець 2008 року, а на справді - значно більше; проблемна заборгованість зросла у 3, 9 раза - з 18 млрд. грн. до 69, 9 млрд. грн.; обсяг депозитів через низьку довіру до банківської системи знизився на 8, 4 відсотка;
 
88. збільшення рівня боргових зобов’язань на тлі зростання вартості запозичень. За 2009 рік рівень валового зовнішнього боргу досяг 88, 9 відсотка від ВВП (54, 6 відсотка від ВВП на кінець вересня 2008 року); державний борг зріс до 23, 2 відсотка від ВВП; а з урахуванням гарантованого державою боргу - до 33 відсотків.
 
89. Поряд з цими фінансовими дисбалансами набули загострення системні проблеми, які не вирішувались через зволікання з проведенням реформ протягом останніх десятиліть, зокрема:
 
90. у соціальній сфері:
 
91. демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили, передусім кваліфікованої; збільшення демоекономічного навантаження на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв’язку із старінням населення; гальмуванням науково-технічного прогресу);
 
92. соціально несправедлива та обтяжлива для бюджету система пільг та субсидій населенню, що не забезпечуються фінансовими можливостями держави;
 
93. незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг, що надаються населенню, передусім освітніх (брак новітніх навчальних ресурсів, обмежений доступ до отримання повної середньої освіти дітей з невеликих і віддалених від районного центру шкіл, незабезпеченість педагогічними кадрами, проблеми подальшої інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір) та оздоровчих (недостатня кількість кваліфікованих медичних кадрів, неефективність профілактичних програм, відсутність страхової медицини, недостатність високотехнологічного обладнання для інтенсивної терапії та реанімації; відсутність у переважній більшості регіонів спеціалізованого медичного транспорту, фельдшерських та фармацевтичних пунктів у сільській місцевості тощо);
 
94. низький рівень продуктивності праці в економіці (відсутність належної мотивації у працівників до легальної продуктивної зайнятості, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових відносин на ринку праці);
 
95. у реальному секторі економіки:
 
96. низька конкурентоспроможність національної економіки (консервативна сировинна залежна від зовнішніх ринків структура виробництва; низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність у цілому; висока енергоємність економіки; значна зношеність основних фондів підприємств);
 
97. висока частка імпорту, навіть на традиційних для українських виробників ринках агропродукції, металопродукції, легкої промисловості;
 
98. зволікання із створенням сприятливого бізнес-середовища, інвестиційного клімату для підприємницької діяльності, як наслідок - недостатній рівень іноземних та внутрішніх інвестицій;
 
99. структурна (за термінами та валютою) невідповідність банківської системи, неефективний розподіл капіталу та висока доларизація економіки;
 
100. хронічний вплив політичних чинників на підтримку споживацької моделі розвитку;
 
101. недосконале корпоративне управління, низький рівень доходів від власності (матеріальної, земельної, інтелектуальної), що є наслідком негараздів у корпоративних відносинах, нерозвиненості фондового ринку;
 
102. низька ефективність приватизаційних програм та їх інвестиційних результатів, інституту приватної власності, незахищеність прав власників, інвесторів та кредиторів;
 
103. низька якість та безпека інфраструктури.
 
104. у зовнішньоекономічній сфері:
 
105. недостатня диверсифікація товарної структури експорту (основну частку товарного експорту України становлять чорні метали та вироби з них - 35 - 40 відсотків, щодо яких спостерігається стала тенденція волатильності цін на світовому ринку) та географічної структури експорту (ряд товарних груп і позицій експорту мають виключне спрямування на ринки країн СНД (переважно Росії);
 
106. переважна орієнтація зовнішньоекономічної торгівлі на країни СНД;
 
107. висока та слабодиверсифікована енергозалежність;
 
108. збереження невигідних для нашої країни умов торгівлі та загострення конкуренції на зовнішніх ринках (особливо це стосується традиційного українського експорту - металів).
 
109. Безумовно вирішити всі проблеми, що накопичувались роками, упродовж одного року неможливо. Однак, виконання конкретних завдань Державної програми соціального та економічного розвитку на 2010 рік (Антикризової програми) дасть змогу закласти основи для вирішення як проблем, пов’язаних із кризою, так і системних проблем, накопичених за минулі роки. Україна повинна вийти з кризи більш конкурентоспроможною з міцним підґрунтям для стабільного зростання.
 
110. Основними завданнями антикризової програми стануть: оздоровлення державних фінансів та банківської системи, відновлення кредитування реального сектору економіки, проведення глибоких інституційних реформ, активізація інвестицій в модернізацію економіки, створення сприятливих умов для підприємництва, що разом дозволить не тільки вийти з кризи, а й відновити та закріпити тенденцію стійкого соціально-економічного розвитку України та підвищення добробуту громадян.
 
111. Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
 
112. За перші сто днів роботи Уряду необхідно: вивести економіку із загрозливого фінансового стану (включаючи Пенсійний фонд) та кредитного колапсу, відновити інвестування економіки, а також співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Водночас, Уряд здійснить низку заходів, спрямованих на боротьбу з бідністю, що активізує споживчий попит широких верств населення. Нарощення інвестицій в модернізацію економіки та розширення внутрішнього ринку стануть опорою для відновлення стійкого зростання економіки як в 2010 році, так і в майбутньому.
 
113. Пріоритет 1.Оздоровлення державних фінансів
 
114. Однією з головних задач в роботі Уряду у перші 100 днів є розробка реалістичного та збалансованого бюджету на 2010 рік. Це дозволить відмовитися від "ручного управління" державними фінансами, повернутися в режим плановості та прогнозованості, забезпечити в повному обсязі фінансовими ресурсами заплановані видатки та підвищити їх ефективність, збалансувати фінансові потоки та забезпечити стійкість бюджетної системи.
 
115. Основним завданням є зменшення розриву між доходами та видатками державного бюджету
 
116. Цільовий індикатор: зменшення дефіциту державного бюджету 2010 року до рівня не більш ніж 6 відсотків ВВП, покриття його неемісійними джерелами
 
117. Основні напрямки дії:
 
118. Підвищення ефективності бюджетних витрат:
 
119. упорядкування державних цільових програм, зокрема:
 
120. скоротити перелік державних цільових програм, що будуть фінансуватися з державного бюджету, залишивши ті із них, реалізація яких спрямована на вирішення невідкладних проблем у 2010 році (державні цільові програми, які не увійдуть до вказаного переліку, фінансувати переважно за рахунок інших джерел надходження коштів (місцеві бюджети, кошти замовників та ін.) - Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади;
 
121. підготувати проекти нормативно-правових актів стосовно дострокового припинення діючих програм, які фактично не були профінансовані протягом декількох років і отже - втратили свою актуальність - центральні органи виконавчої влади- державні замовники;
 
122. підготувати пропозиції щодо включення діючих (актуальних) програм у укрупнену програму (за основними пріоритетами) - центральні органи виконавчої влади-державні замовники;
 
123. внесення змін до показників, завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою концентрації ресурсів на найбільш пріоритетних проектах - Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади;
 
124. встановлення жорсткого режиму економії бюджетних витрат, зокрема:
 
125. розробити план реорганізації установ бюджетної сфери з метою підвищення ефективності державних послуг та оптимізації чисельності зайнятих (перш за все за рахунок пенсіонерів) - Мінфін, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
126. скорочення бюджетних витрат на субсидії шляхом встановлення диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від обсягів їх споживання - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки, Мінфін.
 
127. Покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК "Нафтогаз України":
 
128. прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову самостійність, з метою створення національного органу регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги - Мінжитлокомунгосп, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфін;
 
129. розробити детальний план стабілізації фінансового стану та реформування НАК "Нафтогаз України" - Мінпаливенерго, Мінфін.
 
130. Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки
 
131. підготувати проект Податкового кодексу - Мінфін, яким передбачити:
 
132. перехід до визначення податку на прибуток із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податків з урахуванням світового досвіду;
 
133. зниження ставки податку на прибуток підприємств;
 
134. перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності;
 
135. зниження ставки податку на додану вартість;
 
136. удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати;
 
137. забезпечення подання в обов’язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді;
 
138. забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу;
 
139. встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини;
 
140. запровадження податків на розкіш;
 
141. підвищення ефективності справляння податку з доходів фізичних осіб шляхом визначення у податковому розрахунку суми зобов’язання податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів найманих працівників;
 
142. впровадження непрямих методів визначення суми доходів фізичної особи, виходячи з розміру задекларованих доходів та понесених витрат, наявності фінансових вкладень та інших інвестиційних активів;
 
143. удосконалення системи оподаткування доходів самозайнятих осіб (суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність);
 
144. запровадження єдиного платежу - плати за користування надрами для видобування корисних копалин замість двох діючих податкових платежів (платежі за користування надрами для видобування корисних копалин та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);
 
145. перегляд базових нормативів всіх платежів за спеціальне використання природних ресурсів та проведення їх щорічної індексації;
 
146. скасування малоефективних загальнодержавних та місцевих податків і зборів;
 
147. впровадження визначення плати за торговий патент у відсотках від мінімальної заробітної плати з одночасним запровадженням для пунктів продажу нафтопродуктів, скрапленого та стиснутого природного газу плати за торговий патент на кожний пістолет паливно-роздавальних колонок;
 
148. запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу;
 
149. підвищення податкового навантаження на доходи заможніх громадян шляхом переходу до оподаткування доходів фізичних осіб за двома ставками;
 
150. розробити законопроект про державні закупівлі, відповідно до кращої світової практики - Мінекономіки;
 
151. підвищити ефективність процесів адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів) - Державна податкова адміністрація, Мінфін;
 
152. здійснити заходи з реформування податкової служби України в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Модернізація державної податкової служби України-1" - Державна податкова адміністрація, Мінфін;
 
153. розробити План відшкодування ПДВ експортерам - Мінфін;
 
154. Зменшення дефіциту Пенсійного фонду:
 
155. внести зміни до законодавства щодо скорочення пільг із сплати страхових внесків; розширення бази нарахування страхових внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій; поетапного переходу до єдиних правил призначення пенсій тощо - Мінпраці;
 
156. Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств:
 
157. підготувати пропозиції щодо скасування Указів Президента України:
 
158. від 6 березня 2008 року №200, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації" в частині зняття встановленої заборони на приватизацію підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів до затвердження Державної програми приватизації, та у частині зняття встановленої заборони на приватизацію підприємств паливно-енергетичного комплексу, оборонно-промислового комплексу, транспортної галузі, житлово-комунального господарства до затвердження у встановленому порядку програм розвитку таких галузей - Фонд державного майна;
 
159. подати до Верховної Ради України проекти законів України - Фонд державного майна, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державний комітет по земельним ресурсам, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
 
160. "Про Державну програму приватизації на 2010-2014 роки";
 
161. "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації", зокрема: "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна", "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та земельних відносин" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації державного майна", з метою:
 
162. створення чіткої, прозорої законодавчої бази з питань приватизації державного майна, врегулювання та вирішення проблем приватизації попередніх років;
 
163. уточнення формулювань та критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що не підлягають приватизації, для оптимізації структури державної власності;
 
164. удосконалення процесу передприватизаційної підготовки та процесу прийняття рішення про приватизацію для розвитку та забезпечення динамічності цих процесів;
 
165. визначення способів приватизації, які забезпечать підвищення ефективності приватизації та прискорення цього процесу;
 
166. унормування питань продажу державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації;
 
167. забезпечення прозорості та відкритості процесів приватизації шляхом постійного інформування громадськості про процеси приватизації;
 
168. посилення відповідальності нових власників об’єктів приватизації за результати господарювання приватизованих підприємств у післяприватизаційний період, вдосконалення механізму та посилення державного контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації;
 
169. збільшення надходження коштів до державного бюджету за рахунок продажу земельних ділянок державної власності під об’єктами, які були відчужені з державної власності без займаних ними земельних ділянок, передачі в оренду об’єктів нерухомості, що перебувають у державній власності, разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та реалізації прав власності держави на землю через впорядкування процесів розпорядження державними органами приватизації землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, посилення керованості за цими процесами з боку держави.
 
170. Впорядкування надання адміністративних послуг:
 
171. підготувати та подати проекти змін до відповідних законодавчих актів та внести зміни до власних актів стосовно позбавлення повноважень з надання адміністративних послуг державних підприємств, установ та організацій, що не мають статусу бюджетних установ, та покладення таких повноважень на органи виконавчої влади - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;
 
172. здійснити заходи щодо перегляду розмірів плати за надання платних адміністративних послуг з урахуванням Методики визначення собівартості цих послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
173. Пріоритет 2. Оздоровлення банківської системи
 
174. Основним завданням є створення інституціональних передумов для відновлення довіри населення до банківської системи та розблокування кредитування реального сектору економіки
 
175. Цільові індикатори: зростання депозитів та кредитування реального сектору економіки
 
176. Основні напрямки дії:
 
177. Запровадження механізмів ефективного управління у державних банках та банках, капіталізованих за участю держави
 
178. запровадити постійний моніторинг діяльності банків, капіталізованих за участю держави - Мінфін, НБУ (за згодою);
 
179. призначити незалежних директорів у наглядові ради трьох капіталізованих банків, як це передбачено Меморандумом між НБУ і Мінфіном - Мінфін, НБУ (за згодою);
 
180. підготувати, відповідно до узгодженого зразка, та забезпечити розгляд Експертно-аналітичною радою бізнес-планів капіталізованих банків - Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою);
 
181. розробити системні механізми стимулювання кредитної активності банків, у першу чергу банків, капіталізованих за участю держави (визначення відповідних норм в бізнес-планах банків) - НБУ (за згодою), Мінфін, Мінекономіки;
 
182. розробити проект Стратегії розвитку державних банків та банків, капіталізованих державою - Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою).
 
183. сприяти активізації кредитування банками сільгоспвиробників, зокрема в період проведення комплексу весняно-польових робіт, виділення бюджетних коштів на здешевлення залучених кредитів - Мінфін, Мінагрополітики, НБУ (за згодою);
 
184. сприяти пролонгації залучених підприємствами агропромислового комплексу кредитів відповідно до заявлених обсягів - Мінагрополітики, Мінфін, НБУ (за згодою).
 
185. Консолідація банківської системи
 
186. переглянути вимоги нормативних актів Національного банку щодо механізмів створення та діяльності санаційного банку, як рекомендовано у спільних коментарях Світового банку і МВФ - НБУ (за згодою);
 
187. розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання та використання державної фінансової допомоги фінансовим установам", як це передбачено Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ - Мінфін;
 
188. затвердити і впровадити стратегію використання нових інструментів реорганізації для швидкої реорганізації неплатоспроможних банків, які не виконали вимог щодо збільшення капіталу у 2009 та 2010 роках (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту)- НБУ (за згодою), Мінфін;
 
189. провести повний перегляд нинішньої системи і процедур роботи з проблемними банками - НБУ (за згодою), Мінфін;
 
190. підготувати законодавчі зміни щодо реорганізації проблемних банків - НБУ (за згодою), Мінфін.
 
191. Зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб
 
192. завершити роботу над концепцією реформування ФГВФО та сприяння прийняттю змін до законодавства щодо посилення ролі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у процесі реорганізації банків - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст;
 
193. розробити план інституційного розвитку для ради ФГВФО - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст;
 
194. розпочати реорганізацію Дирекції з питань банківського нагляду відповідно до майбутньої концепції реорганізації банків, переглянути стратегію розвитку Дирекції з питань банківського нагляду (передбачивши передачу функцій у ФГВФО) та переглянути відповідні нормативні акти - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст.
 
195. Пріоритет 3. Стимулювання притоку інвестицій
 
196. Головні дії Уряду будуть зосереджені на реалізації за участю міжнародних фінансових організацій проектів, пов’язаних з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, "зеленими" інвестиціями, програм підвищення енергоефективності, модернізації транспортної та муніципальної інфраструктури. Водночас, Уряд активізує діяльність з поліпшення інвестиційного клімату та створить умови для залучення інвестицій через механізм державно-приватного партнерства як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні.
 
197. Основним завданням є створення сприятливих умов для залучення інвестицій
 
198. Цільовий індикатор на 2010 рік:
 
199. приріст валового нагромадження основного капіталу на 9, 5 відсотка;
 
200. приріст прямих іноземних інвестицій на 5, 0 млрд. дол. США.
 
201. Основні напрямки дії:
 
202. Реалізація інфраструктурних проектів:
 
203. забезпечити реалізацію проектів будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
204. забезпечити реалізацію інфраструктурних проектів в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями відповідно до "Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки" - центральні органи виконавчої влади;
 
205. сприяти прийняттю законопроектів:
 
206. "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку" - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 
207. "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства" - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 
208. залучити кошти під "зелені інвестиції" та проекти з підвищення енергоефективності.
 
209. Дерегуляція підприємницької діяльності:
 
210. зменшити кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, спрощення порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт для індивідуальних житлових будинків, дачних, садових будинків, прибудов до них та господарських споруд з одночасним посиленням відповідальності за порушення містобудівного законодавства (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) - Мінрегіонбуд;
 
211. скоротити перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, шляхом виключення з цього переліку видів діяльності, що не становить загрозу життю і здоров'ю громадян та навколишньому природному середовищу (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) - Держкомпідприємництво;
 
212. зменшити кількість контролюючих органів та встановити чіткі норми щодо подання звітності та проведення перевірок страхувальників - Держкомпідприємництво;
 
213. завершити створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб та усунути існуючі на даний час протиріччя між положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деякими іншими законами, які регулюють, зокрема, порядок проведення державної реєстрації та припинення окремих видів юридичних осіб - Держкомпідприємництво;
 
214. запровадити систему електронної державної реєстрації суб’єктів господарювання (шляхом розроблення і прийняття відповідного закону) - Держкомпідприємництво;
 
215. посилити відповідальність за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (шляхом розроблення і прийняття відповідного закону) - Держкомпідприємництво;
 
216. розробити проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права" - Держкомпідприємництво;
 
217. відмінити обов’язковість реєстрації виробниками (постачальниками) продукції декларацій про відповідність у центральному органі виконавчої влади у сфері технічного регулювання - Мінекономіки, Держспоживстандарт;
 
218. скоротити перелік продовольчих товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню та переглянути методи цінового регулювання - Мінекономіки, Мінагрополітики, Держкомпідприємництво.
 
219. Стимулювання регіональних "точок зростання" економіки та залучення інвестицій
 
220. провести підготовчу роботу для подальшого утворення в кожній області не менше двох індустріальних (промислових) парків - Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, обласні державні адміністрації;
 
221. провести підготовчу роботу для подальшого утворення в областях кластерів з метою виготовлення високотехнологічної та енергоефективної продукції, а також споживчих товарів - Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації;
 
222. запровадити режим "спеціальної митної зони" на територіях перспективного розвитку із введенням спеціального (преференційного) режиму ввезення (вивезення) на (з) територію зони товарів для реалізації експортоорієнтованих інвестиційних проектів - Мінекономіки, Мінфін Мінпромполітики.
 
223. Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи
 
224. сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон" з метою передачі Держмитслужбі від інших контролюючих органів повноважень на здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України державного ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю окремих товарів та контролю за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України - Мінекономіки, Держмитслужба, МОЗ, Мінагрополітики, Мінприроди, МКТ.
 
225. розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (яким передбачається приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність до вимог ГС-2007 без зміни ставок ввізного мита) - Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінфін, Мін’юст, Держмитслужба;
 
226. сприяти прийняттю змін до Митного тарифу України, яким передбачити зміну ставок ввізного мита на окремі товари відповідно до рішень Митно-тарифної ради України та приведення ставок до рівня міжнародних тарифних зобов’язань в умовах членства в СОТ - Мінекономіки.
 
227. сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо удосконалення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - Мінекономіки.
 
228. Частина ІІІ. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік
 
229. 1. Соціальна політика
 
230. 1.1. Політика підтримки сім’ї, дітей та молоді
 
231. Основні проблеми:
 
232. Не завершено реформування системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, не створено умови для надання адресних та якісних соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання.
 
233. Незавершено формування правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування цілісної системи захисту прав дитини.
 
234. Недосконалий механізм надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку; неналежне функціонування стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відсутність новозбудованих закладів та інформаційного забезпечення їх діяльності, відсутність доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, недосконалість системи підготовки та підбору спеціалістів для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
 
235. На сучасному етапі наявні проблеми зайнятості, криза моральності та толерантності, прояви ксенофобії, поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та наслідки, які їх супроводжують: злочинність, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечні хвороби тощо у молодіжному середовищі.
 
236. Основні завдання:
 
237. Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.
 
238. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.
 
239. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
240. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
 
241. Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.
 
242. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 
243. Пропаганда та формування здорового способу життя.
 
244. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
 
245. 1.1.1 Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.
 
246. Цілі та очікувані результати
 
247. Зміцнення повної сім'ї з дітьми, формування позитивного ставлення до родини з двома та більше дітьми; зменшення кількості дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі.
 
248. Збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві обставини та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу.
 
249. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
250. Реалізація Державної програми підтримки сімї’ї
Державна програма підтримки сім’ї
протягом року
Мінсім’ямолодьспорт
 
251. Розроблення проекту Указу Президента України
Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 19.02.2003 № 138 "Про Порядок представлення до нагородження осіб "Мати-героїня" та вручення їм державних нагород"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
252. 1.1.2 Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.
 
253. Цілі та очікувані результати
 
254. Зменшення кількості випадків насильства в сім’ї.
 
255. Зменшення випадків дискримінації за ознакою статі.
 
256. Зменшення кількості потерпілих від торгівлі людьми.
 
257. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
258. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про протидію торгівлі людьми"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
259. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства у сім'ї".
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
260. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів Національної кампанії "Стоп насильству!" на 2010 – 2015 роки"
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
261. 1.1.3 Підвищення ефективності державної підтримки сім’ї, дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
262. Цілі та очікувані результати
 
263. Загальне збільшення кількості отримувачів соціальних послуг за місцем проживання на 5 відсотків.
 
264. Забезпечення якості та доступності соціальних послуг: через раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.
 
265. Впровадження оцінки потреб не менше 90 відсотків центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з різними категоріями отримувачів соціальних послуг.
 
266. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
267. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо удосконалення нормативно-правової бази стосовно розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері організації та здійснення соціальної роботи.
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
268. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування
вересень
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
269. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах" стосовно забезпечення впровадження механізму взаємодії суб’єктів здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах
листопад
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
270. 1.1.4. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
 
271. Цілі та очікувані результати
 
272. Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім’ї громадян України, шляхом:
 
273. - передачі 12 тис. дітей під опіку, піклування;
 
274. - влаштування до 2 тис. дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
 
275. Зменшення на 15 відсотків кількості безпритульних дітей, які перебувають у притулках для дітей.
 
276. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
277. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"
червень
Мінсім’ямолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
 
278. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей" стосовно розширення можливостей усиновлення дітей усиновлювачами, які перебувають у родинних стосунках, забезпечення права дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї, розширення вікової межі між усиновлювачами та усиновленими дітьми, які є братами або сестрами
вересень
Мінсім’ямоодьспорт
 
279. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини" щодо врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають в процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо
вересень
Мінсім’ямолодьспорт
 
280. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" стосовно врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають в процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо.
листопад
Мінсім’ямолодьспорт
 
281. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про заклад нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" стосовно формування нормативно-правової бази щодо функціонування закладів нового типу в контексті реалізації Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
282. 1.1.5 Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку; підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.
 
283. Цілі та очікувані результати
 
284. Показник оздоровлення дітей шкільного віку близько 50 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку в Україні.
 
285. Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку кадрами відповідного фаху.
 
286. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
287. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо оздоровлення та відпочинку дітей
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт,МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
288. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у зв’язку з атестацією дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт,
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
289. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
290. Удосконалення порядку направлення дітей до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія"
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо порядку направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія"
грудень
Мінсім'ямолодьспорт,
 
291. Розроблення Порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників
Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОН, МОЗ щодо порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників
квітень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН, МОЗ
 
292. 1.1.6 Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 
293. Цілі та очікувані результати
 
294. Збільшення залучення молоді до здійснення заходів щодо профорієнтації, підприємницької діяльності та роботи в молодіжних трудових загонах.
 
295. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
296. Забезпечення державної підтримки діяльності молодіжних трудових загонів
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження галузевої програми розвитку та підтримки діяльності молодіжних трудових загонів"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
297. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на вирішення питань зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 
298. Забезпечення функціонування та подальшого розвитку мережі молодіжних центрів праці
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 
299. 1.1.7 Пропаганда та формування здорового способу життя.
 
300. Цілі та очікувані результати
 
301. Збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу життя.
 
302. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
303. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на пропаганду та формування здорового способу життя
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
304. Здійснення заходів щодо профілактики та попередження соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження галузевої інформаційно-просвітницької програми профілактики та попередження соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
305. 1.1.8 Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
 
306. Цілі та очікувані результати
 
307. Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді.
 
308. Збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.
 
309. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
310. Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді"
листопад
Мінсім’ямолодспорт
 
311. Забезпечення діяльності підліткових клубів за місцем проживання дітей та молоді.
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження Типового положення про підліткові клуби"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
312. Створення у м. Києві Будинку молоді України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення Будинку молоді України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
ФДМ, Мін’юст, Київська міська держадміністрація
 
313. Забезпечення державної підтримки всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
листопад
Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
314. 1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
315. Основні проблеми:
 
316. Зниження реальних доходів населення.
 
317. Відставання України від розвинених країн за рівнем оплати праці.
 
318. Бідність серед працюючого населення.
 
319. Основні завдання
 
320. Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення, насамперед з числа працюючого населення.
 
321. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
 
322. Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання економіки та продуктивності праці.
 
323. 1.2.1. Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення.
 
324. Цілі та очікувані результати
 
325. Зростання розміру прожиткового мінімуму на 25 відсотків.
 
326. Захист грошових доходів населення від інфляції.
 
327. Встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
328. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
329. Розроблення проекту Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки
Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки"
травень
Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук
 
330. Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізація дій щодо ліквідації такої заборгованості на підприємствах інших форм власності
Нормативно-правовий акт щодо затвердження заходів з питання погашення заборгованості із заробітної плати
травень
Мінпраці, інші заінтересовані органи виконавчої влади
 
331. 1.2.2. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
 
332. Цілі та очікувані результати
 
333. Визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці.
 
334. Упорядкування додаткових видів виплат.
 
335. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
336. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери
протягом року
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
 
337. 1.3. Зайнятість населення та ринок праці
 
338. Основні проблеми:
 
339. Недостатня економічна активність населення.
 
340. Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.
 
341. Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного виробництва.
 
342. Основні завдання
 
343. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці.
 
344. Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили.
 
345. 1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення.
 
346. Цілі та очікувані результати
 
347. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизиться до 8, 1 відсотка.
 
348. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
349. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю" щодо збереження трудового потенціалу підприємств (робочих місць) у випадках вимушеного тимчасового припинення виробництва внаслідок кризових явищ
ІІ квартал
Мінпраці за участю заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
350. Забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем
Закон України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з надання дотацїї роботодавцю"
ІІ квартал
Мінфін, Мінпраці, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців
 
351. 1.3.2. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці
 
352. Цілі та очікувані результати
 
353. Рівень працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державні кошти, зросте до 70 відсотків.
 
354. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
355. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
вересень
МОН, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
356. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів"
липень
МОН, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
357. 1.3.3. Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили
 
358. Цілі та очікувані результати
 
359. Рівень охоплення підвищенням кваліфікації працівників зросте до 9, 5 відсотків загальної чисельності штатних працівників.
 
360. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
361. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про професійний розвиток працівників"
червень
Мінпраці*
 
362. Розроблення проекту Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності"
ІV квартал
МОН*, Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, в системі яких є вищі та професійно-технічні навчальні заклади, АПН України
 
363. Розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми
Загальнодержавна цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року
протягом року
Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
 
364. * за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
365. 1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа
 
366. Основні проблеми:
 
367. Дублювання чотирма фондами соціального страхування низки функцій, пов’язаних із збором страхових внесків та здійсненням контролю за їх надходженням.
 
368. Невиконання планових надходжень до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
369. Незбалансованість бюджету Пенсійного фонду України.
 
370. Основні завдання
 
371. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді України, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.
 
372. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 
373. 1.4.1. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді України, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.
 
374. Цілі та очікувані результати
 
375. Раціональне використання коштів, що спрямовуються на утримання адміністративного апарату фондів соціального страхування, відповідального за збір, облік та контроль за сплатою страхових внесків.
 
376. Мінімізація заборгованості із сплати страхових внесків.
 
377. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
378. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про упорядкування звітності та проведення перевірок страхувальників у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування"
ІІ квартал
Держком-підприємництво
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
 
379. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про збір та облік єдиного соціального внеску"
серпень
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держком-підприємництво, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
 
380. 1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
 
381. Цілі та очікувані результати
 
382. Забезпечення стабільності функціонування пенсійної системи.
 
383. Підвищення мінімальної пенсії відповідно до Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати"
 
384. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
385. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення
фінансової стабільності пенсійної системи
травень
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
Мін’юст,
Пенсійний фонд України
 
386. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України про недержавне пенсійне забезпечення"
липень
Держфінпослуг
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
Мін'юст,
ДКЦПФР
 
387. Реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи
План заходів з реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, які визначені на 2010 рік
протягом року
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Пенсійний фонд України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
 
388. 1.5. Соціальне забезпечення
 
389. Основні проблеми:
 
390. Надмірне розширення категорій громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою, що знецінює саму ідею надання пільг ветеранам війни та праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям населення.
 
391. Недосконале нормативно -правове забезпечення надання соціальних пільг.
 
392. Діяльність установ та закладів системи соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів в Україні відстає від міжнародних стандартів.
 
393. Невідповідність чинного законодавства України положенням Конвенції ООН про права інвалідів.
 
394. Незначна кількість інвалідів працездатного віку займається трудовою діяльністю.
 
395. Недосконалий порядок забезпечення інвалідів якісними технічними та іншими засобами реабілітації та реабілітаційними установами.
 
396. Основні завдання
 
397. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення.
 
398. Реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
399. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 
400. 1.5.1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
401. Цілі та очікувані результати
 
402. Посилення соціального захисту вразливих верств населення.
 
403. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
404. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо формування правових засад для впровадження в діяльність соціальних служб стандартів якості соціальних послуг)
грудень
Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
405. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів"
ІІІ квартал
Мінпраці
МОЗ
Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
406. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям"
ІІ півріччя
Мінпраці
МОЗ
Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
407. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" з питань надання пільг найменш захищеним верствам населення, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання
грудень
Мінпраці
МОЗ
Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
408. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови КМУ від 12.09.2009
№ 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" щодо розроблення змін до формульного розрахункового показника обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома"
ІІІ квартал
Мінпраці
Мінфін
 
409. Проведення двох конференцій та одного семінару
Протоколу намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Республіки Австрії у сфері соціальної політики на 2007-2010 роки (у сфері професійної реабілітації інвалідів)
протягом року
Мінпраці
 
410. Вдосконалення механізму надання фінансової допомоги
Наказ Мінпраці "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів"
травень
Мінпраці
 
411. Розвиток інтегрованих філій при центрах професійної реабілітації інвалідів системи Мінпраці
Наказ Мінпраці "Про внесення змін до Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів"
квітень
Мінпраці
 
412. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану розвитку вітчизняної протезної галузі"
ІІ квартал
Мінпраці,
Мінекономіки
Мінфін,
Мін’юст
 
413. Розроблення проекту
положення
Наказ Мінпраці "Про затвердження типового Положення про сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічне обслуговування цих засобів"
квітень
Мінпраці
 
414. Розроблення змін до Положення про стаціонари первинного та складного протезування
Наказ Мінпраці "Про внесення змін до положення про стаціонари первинного та складного протезування"
ІІ квартал
Мінпраці
 
415. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Централізований банк даних з проблем інвалідності"
червень
Мінпраці,
МОЗ, МОН,
Мінсім’ямолодьспорт,
МВС,
Мінекономіки
Мінфін,
Мін’юст
 
416. 1.5.2. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 
417. Цілі та очікувані результати
 
418. Розвиток мережі закладів для бездомних громадян та центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до потреби.
 
419. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
420. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
червень
Мінпраці, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Академія правових наук
 
421. Виконання плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
План заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року"
протягом року
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
422. Виконання плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року
План заходів щодо реалізації "Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року"
протягом року
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
423. 1.6. Житлова політика
 
424. Основні проблеми:
 
425. Недосконала система управління, а також регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку житлово-комунальних послуг.
 
426. Нестача інвестицій, відсутність інноваційних проектів і, як наслідок, значна зношеність основних фондів, застаріле енергомістке обладнання, високі питомі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.
 
427. Низька якість житлово-комунальних послуг, зростання незадоволення населення рівнем та якістю житлово-комунального обслуговування.
 
428. Погіршення технічного стану та збільшення аварійного житлового фонду і кількості аварій на об’єктах життєзабезпечення.
 
429. Основні завдання:
 
430. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
 
431. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.
 
432. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.
 
433. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.
 
434. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива.
 
435. 1.6.1. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 
436. Цілі та очікувані результати
 
437. Будівництво доступного житла.
 
438. Скорочення строків перебування громадян на квартирному обліку.
 
439. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
440. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про забезпечення громадян доступним житлом"
ІV квартал
Мінрегіонбуд
 
441. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку", щодо автоматизованої системи збирання, накопичення та надання інформації про таких громадян
ІІІ квартал
Мінрегіонбуд
Мінжитлокомунгосп Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
 
442. Викуп державою квартир в об’єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів державного бюджету України на 2010 рік на цілі викупу державою квартир в об’єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
Мінфін
 
443. 1.6.2. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг
 
444. Цілі та очікувані результати
 
445. Удосконалення системи ліцензування та контролю в сфері тепло-, водопостачання та водовідведення.
 
446. Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із застосуванням стимулюючих заходів.
 
447. Формування конкурентних відносин при виробництві та постачанні тепла.
 
448. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
449. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
450. 1.6.3. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
 
451. Цілі та очікувані результати
 
452. Розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії ЖЕКів, розвиток ринку управителів, забезпечення контролю в питаннях використання та утримання житлового фонду з боку Державної житлово-комунальної інспекції.
 
453. Формування та стимулювання ефективного власника житла - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (спрощення процедури, методологічна та організаційна підтримка створення та діяльності ОСББ, передача у власність ОСББ прибудинкових територій, державна підтримка заходів з енергозбереження у житлових будинках).
 
454. Збільшення загальної кількості утворених об`єднань ОСББ або інших форм самоорганізації населення на 9, 6 відсотка.
 
455. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
456. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Житловий кодекс України
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
457. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку та порядку надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництво
Мін’юст
 
458. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Примірного договору участі власників та/або орендарів (користувачів) нежитлових приміщень в утриманні житлового будинку та прибудинкової території"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мін’юст
 
459. Запровадження інституту управителів майном житлового комплексу
Наказ Мінжитлокомунгоспу
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
460. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення повноважень Державної житлово-комунальної інспекції з метою посилення захисту прав споживачів"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
461. 1.6.4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства
 
462. Цілі та очікувані результати
 
463. Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним впровадженням заходів соціального захисту малозабезпечених верств населення.
 
464. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
465. Розроблення законопроекту
Закон України "Про уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Мін`юст
 
466. Розроблення законопроекту
Закон України "Про удосконалення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (у частині зменшення терміну повідомлення споживача виконавцем/виробником стосовно зміни вартості житлово-комунальних послуг та спрощення регуляторної процедури, передбаченої Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, під час застосування механізму коригування тарифів на житлово-комунальні послуги)"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Держком-підприємництво
Мін`юст
 
467. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок коригування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в разі зміни цін на енергоносії, ставок податків і зборів (обов`язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати"
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінпраці
ДПА
Мін’юст
 
468. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення Порядків формування тарифів на комунальні послуги в частині забезпечення інвестиційної діяльності підприємств"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Мін’юст
 
469. 1.6.5. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива
 
470. Цілі та очікувані результати
 
471. Організація ефективного управління підприємствами комунальної власності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення, створення механізмів економічного стимулювання енергозбереження, сприяння інноваціям, зниженню втрат ресурсів, удосконалення обліку енергоносіїв.
 
472. Розширення доступу людей до якісної питної води, створення нових робочих місць. Посилення захисту малозабезпечених верств населення шляхом надання їм допомоги у вигляді встановлення приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
 
473. Частка ветхих і аварійних об`єктів житлового фонду - 0, 6 відсотка.
 
474. Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж - 15 відсотків.
 
475. Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний - 87 відсотків.
 
476. Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: холодної та гарячої води - 45, 4 відсотка; теплової енергії - 23, 5 відсотків.
 
477. Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла - 169, 7 кг/Гкал.
 
478. Питомі витрати електроенергії на 1 куб..м поданої води - 0, 99 кВт-год/куб.м.
 
479. У сфері благоустрою:
 
480. протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст - 0, 405 тис. км;
 
481. протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст - 0, 714 тис. км.
 
482. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
483. Розроблення законопроекту
Закон України "Про енергетичну ефективність будівель "
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
 
484. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо запровадження фінансових механізмів залучення коштів для здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках
ІІ – ІV квартали
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
НАЕР
Мін’юст
 
485. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
НАЕР
Держкомпідприємництво
Держспоживстандарт
Антимонопольний комітет
Мін’юст
 
486. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів" щодо залучення коштів на капітальний ремонт вулиць і доріг місцевого значення
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінфін
Мін’юст
 
487. Розроблення схем теплозабезпечення населених пунктів
Схеми теплозабезпечення населених пунктів
протягом року
Мінжитлокомунгосп
органи місцевого самоврядування
 
488. Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів державного бюджету на 2010 рік з метою впровадження пілотних проектів
ІІ квартал
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування
Мінжитлокомунгосп
 
489. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водо-
відведення, що перебувають у комунальній власності "
протягом року
Мінжитлокомунгосп
 
490. Підвищення інституційної спроможності суб`єктів ринку щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві
План заходів щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві
протягом року
Мінжитлокомунгосп
 
491. 2. Гуманітарна сфера
 
492. 2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
 
493. Основні проблеми:
 
494. Високий рівень захворюваності на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекції/СНІДу тощо, що суттєво впливає на низьку тривалість життя населення та смертність.
 
495. Неефективна побудова системи, розпорошеність та неефективність використання наявних ресурсів охорони здоров’я, відсутність сучасних механізмів фінансування (по відношенні до наданих медичних послуг, використання інших бюджетних джерел).
 
496. Недостатнє забезпечення кадрами. Охорона здоров’я стоїть на порозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, особливо у первинній ланці загалом та сільській місцевості: тільки у ПМСД - 6, 5 тисяч вакансій та 6, 2 тисячі працюючих пенсіонерів. Спостерігається наростаюча та некерована міграція медичного персоналу, в т.ч. за кордон. Відсутня мотивація до ефективної праці внаслідок низької заробітної плати.
 
497. Високий рівень поширення шкідливих звичок та негативних явищ (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо), недостатня увага провадженню здорового способу життя, профілактиці захворювань, особливо серед молоді та людей працездатного віку.
 
498. Основні завдання:
 
499. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 
500. Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання;
 
501. Підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення;
 
502. Соціальний захист медичних працівників.
 
503. Створення системи профілактики травматизму невиробничого характеру з метою забезпечення безпечних умов проживання, навчання, відпочинку, харчування
 
504. 2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини:
 
505. Цілі та очікувані результати
 
506. Забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної медичної допомоги усім верствам населення.
 
507. Запровадження інституту сімейного лікаря як основи сучасної системи медичної допомоги.
 
508. Підвищення ефективності профілактичних заходів з метою зниження поширеності захворювань, а також зниження поширеності наркоманії, алко- та тютюнозалежності тощо.
 
509. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
510. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Основні засади діяльності у сфері охорони здоров’я"
протягом року
МОЗ
 
511. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування)"
протягом року
МОЗ
 
512. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про заклади охорони здоров‘я"
протягом року
МОЗ
 
513. Внесення змін до нормативно-правових актів
Нормативно-правовий акт щодо удосконалення державної системи управління якістю медичної допомоги населенню, порядку державної акредитації та ліцензування закладу охорони здоров’я
ІІІ квартал
МОЗ
 
514. Першочергове забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку
Нормативно-правовий акт щодо першочергового забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку
протягом року
МОЗ
 
515. Реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року
Стандарти і протоколи надання медичної допомоги населенню
протягом року
МОЗ
 
516. Удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Нормативно-правовий акт
ІІІ квартал
МОЗ
 
517. Впровадження системи первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах загальної практики-сімейної медицини
Нормативно-правовий акт щодо впровадження системи первинної медико-санітарної допомоги
ІІ - ІV квартал
МОЗ
 
518. Розмежування рівнів медичної допомоги на первинному, вторинному та третинному рівнях та оптимізація ліжкового фонду
Нормативно-правовий акт
ІV квартал
МОЗ
 
519. Запровадження системи контролю та управління якістю в охороні здоров’я (медична допомога, фармація, компоненти крові, обладнання, витратні матеріали тощо)
Нормативно-правового акту
ІV квартал
МОЗ
 
520. Створення системи екстреної медичної допомоги з метою розширення доступності та підвищення якості надання медичних послуг населенню
Нормативно-правовий акт
ІV квартал
МОЗ
 
521. Розроблення Концепції впровадження диспансеризації населення
Концепція
впровадження диспансеризації населення
грудень
МОЗ
 
522. Забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва
Нормативно-правовий акт щодо забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва
ІV квартал
МОЗ
 
523. Розроблення законодавчих актів відповідно законодавству країн ЄС і вимогами СОТ та з урахуванням конвенцій МОП
Закони України, відповідно законодавству країн ЄС і вимогам СОТ та з урахуванням конвенцій МОП
протягом року
МОЗ
 
524. 2.1.2. Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання
 
525. Цілі та очікувані результати
 
526. Збільшення показника умовного здоров’я (питомої ваги осіб, визнаних умовно здоровими в загальній кількості населення) до 28 відсотків (у 2009 р.- 24, 3 відсотка, у 1990 р.- 62, 6 відсотків).
 
527. Припинення підвищення рівня захворюваності населення за основними віковими демографічними групами, зокрема за такими хворобами, як СНІД, туберкульоз.
 
528. Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби.
 
529. Зменшення показників захворюваності і смертності від туберкульозу та смертності від СНІДу на 5 відсотків; зменшити показник передачі ВІЛ від матері до дитини до 5 відсотків.
 
530. Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.
 
531. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
532. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна цільова програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки
протягом року
МОЗ
 
533. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках
протягом року
МОЗ
 
534. Реалізація державної цільової програми
Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки
протягом року
МОЗ
 
535. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року
протягом року
МОЗ
 
536. 2.1.3.Підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення
 
537. Цілі та очікувані результати
 
538. Утвердження тенденції до зростання народжуваності (з 11, 0 до 11, 2 осіб на 1000 народжених), стабілізації тенденції до зниження показників малюкової смертності (з 9, 26 до 9, 0 на 1000 живонароджених) та материнської смертності ( з 23, 4 до 21, 2 на 100 тисяч народжених живими).
 
539. Покращення стану здоров'я дітей.
 
540. Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.
 
541. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
542. Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року"
протягом року
МОЗ
 
543. Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006 – 2010 роки
протягом року
МОЗ
 
544. Розвиток Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
545. Розвиток мережі центрів медико-соціальної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями здоров'я
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ, Мінпраці
 
546. Впровадження сучасних неонатології, перинатальних технологій та принципів безпечного материнства в лікувально-профілактичних закладах
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
547. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги матері та дитини
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
548. 2.1.4. Соціальний захист медичних працівників
 
549. Цілі та очікувані результати
 
550. Підвищення престижності медичних професій.
 
551. Забезпечення належних умов праці медичних працівників.
 
552. Покращення якості медичного обслуговування населення.
 
553. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
554. Забезпечення
муніципальним житлом медпрацівників ПМСД
Нормативно- правовий акт
протягом року
Місцеві органи
виконавчої
влади
 
555. Компенсація
комунальних послуг на утримання житла
Нормативно- правовий акт
протягом року
Місцеві органи
виконавчої
влади
 
556. Компенсація
транспортних витрат
на користування
громадським транспортом
в службових цілях
Нормативно- правовий акт
протягом року
Місцеві органи
виконавчої
влади
 
557. 2.1.5 Створення системи профілактики травматизму невиробничого характеру з метою забезпечення безпечних умов проживання, навчання, відпочинку, харчування
 
558. Цілі та очікувані результати
 
559. Зменшення показників травматизму невиробничого характеру
 
560. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
561. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру"
І квартал
МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
562. Розроблення плану заходів
План заходів щодо здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня культури безпеки громадян у сфері, не пов’язаній з виробництвом; використання реклами, радіо та телепередач з метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму
протягом року
МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
563. Участь України в програмах ЄС, СНД тощо з питань безпеки життя і діяльності людини
План заходів співробітництва з міжнародними організаціями
протягом року
МНС
 
564. 2.2. Освіта
 
565. Основні проблеми:
 
566. Україна відстає від розвинених країн за якістю освіти. Так, за даними звіту ВЕФ, що оцінює та спорівнює конкурентоспроможність країн на основі Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК), за субіндексом "Початкова освіта" - 68 місце серед 133 країн, за субіндексом "Середня, вища та професійна освіта" Україна - 46 місце, змінивши свою позицію на 3 сходинки вниз.
 
567. Як показали результати зовнішнього оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2009 році учасники оцінювання показали незадовільні знання в математиці, історії України. Крім того, далеко не всі загальноосвітні навчальні заклади підтверджують наданий ним статус ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів. Тобто, зовнішнє оцінювання показало, що на сьогодні існує серйозна загроза конкурентоспроможності України у сфері якості освіти, яка може спричинити у майбутньому поступове падіння рейтингу України за цим показником.
 
568. Водночас, у середній освіті також є проблеми: по-перше - недостатній рівень підготовки педагогічних кадрів, і по-друге - "якість освіти напряму залежить від якості вчителя". Крім того у:
 
569. вищій школі є проблема недостатності викладачів найвищої академічної кваліфікації: професорів та докторів наук, що посилюється дією трьох чинників. По-перше, значний відплив висококваліфікованих кадрів поза межі України за роки незалежності держави. По-друге, вкрай повільний процес відновлення професорського складу ВНЗ, що зумовлено як значним соціально-економічним зниженням статусу професорського звання, так і надзвичайно ускладненою процедурою здобуття наукового ступеня доктора наук. Як наслідок, в останні десятиліття спостерігається процес старіння академічних кадрів і відсутність політики цівілізованої спадкоємності в академічних середовищах. По-третє, зростання кількості студентів у ВНЗ, наявне останніми роками, є непропорційним зростанню штатних працівників, що в свою чергу, призводить до проблеми перенавантаження. До того ж, сектор ВНЗ недержавної форми власності здебільшого повноцінно функціонує саме завдяки залученню до навчального процесу професорів та докторів наук з державних ВНЗ.
 
570. Викладачі і студенти вищої школи слабо задіяні в науково-дослідних та прикладних розробках.
 
571. Крім того, основними проблемами освітянської сфери на сьогодні залишаються: відсутність єдиної системи статистики і параметрів вимірювання якісної освіти, які були б співставні із загальноприйнятими міжнародними показниками якості освіти; відсутність системи моніторингу проблем вищої освіти, прогнозування можливих сценаріїв їх розв’язання.
 
572. Підготовка робітничих кадрів відстає від потреб ринку. Підготовку робітничих кадрів по Україні здійснюють більше тисячі професійно-технічних навчальних закладів із загальним контингентом учнів більше 400 тис. осіб, однак і за якістю, і за фаховою структурою підготовка не задовольняє ринок робочої сили.
 
573. Основні завдання:
 
574. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 
575. Підвищення якості загальної середньої освіти.
 
576. Відновлення якісної професійно-технічної освіти.
 
577. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
 
578. Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання.
 
579. Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості.
 
580. 2.2.1.Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
 
581. Цілі та очікувані результати
 
582. Відновлення мережі дошкільних навчальних закладів усіх форм власності, що не працювали з різних причин, та будівництво нових відповідно до потреб.
 
583. Забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання.
 
584. Забезпечення дошкільних навчальних закладів, у яких здійснюється виховний процес мовою національних меншин, необхідним навчально-методичним матеріалом.
 
585. Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 років, які проживають у міських поселеннях - 78 відсотків.
 
586. Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 років, які проживають у сільській місцевості - 41 відсоток.
 
587. Чистий показник охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою у міських поселеннях 95 відсотків.
 
588. Чистий показник охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою у сільській місцевості 89 відсотків.
 
589. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
590. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 і 306 у частині прийому дітей до НВК з двох місяців
липень
МОН
 
591. Розроблення навчально-методичного забезпечення
Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"
серпень
МОН
Інститут
інноваційних
технологій та
змісту освіти,
АПН
 
592. Забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними навчально-ігровими матеріалами
Проект нормативно-правого акту МОН
протягом року
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські державні адміністрації
 
593. 2.2.2.Підвищення якості загальної середньої освіти
 
594. Цілі та очікувані результати
 
595. Чистий показник охоплення повною загальною середньою осіб віком до 18 років - 99, 7 відсотка.
 
596. Перехід учнів старшої школи на профільне навчання.
 
597. Підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання.
 
598. Створення належних умов функціонування груп продовженого дня у всіх загальноосвітніх навчальних закладів.
 
599. Стовідсоткове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.
 
600. Оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з інформаційними комп’ютерними технологіями.
 
601. Забезпечення підвезення учнів сільської місцевості організованим підвезенням до місць навчання й додому; упровадження мережі освітніх округів.
 
602. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
603. Розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти"
листопад
МОН,
НАПН
 
604. Удосконалення підготовки вчителів, поліпшення системи відбору молоді, схильної до педагогічної професії.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення підготовки вчителя"
грудень
МОН,
НАПН
 
605. Удосконалення організації профільного навчання.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про освітній округ"
червень
МОН
 
606. Створення системи моніторингових досліджень
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення системи моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів та участь їх у міжнародних моніторингових дослідженнях"
грудень
МОН
 
607. Реалізація Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"
протягом року
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
608. Забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі мовами навчання національних меншин
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
609. Зміцнення кадрового потенціалу середньої школи
Постанова Кабінету Міністрів України щодо обов’язкової роботи в школах протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу педагогічного спрямування випускників, які навчалися за державним замовленням
протягом року
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОН
 
610. 2.2.3.Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 
611. Цілі та очікувані результати
 
612. Впровадження у навчальний процес державних стандартів з робітничих професій.
 
613. Залучення роботодавців до професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії та до участі у заходах, спрямованих на формування свідомого професійного вибору, мотивації до праці, професійне вдосконалення тощо.
 
614. Оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою сучасною технікою.
 
615. Забезпечити працевлаштування за робітничими професіями випускників професійно-технічних навчальних закладів.
 
616. Забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до попиту.
 
617. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
618. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою)"
протягом року
МОН
 
619. розроблення Концепції (Стратегії) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки
Концепція (Стратегія) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки
листопад
МОН, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
620. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно – технічної освіти"
грудень
МОН
 
621. Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики".
грудень
МОН,
НАПН
 
622. Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів".
травень – червень
МОН, Об’єднання роботодавців та профспілкових організацій, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
623. Оновлення змісту професійно-технічної освіти
Державні стандарти професійно – технічної освіти, засновані на компетенціях, з конкретних робітничих професій
грудень
МОН, Мінпраці, НАПН, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
624. Розроблення регіональних програм з питань розвитку професійно – технічної освіти та здійснення аналізу їх виконання
Регіональні програми розвитку професійно – технічної освіти
грудень
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, роботодавці
 
625. 2.2.4.Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
 
626. Цілі та очікувані результати:
 
627. Сучасне законодавче забезпечення вищої освіти.
 
628. Забезпечення умов функціонування вищої освіти в Європейському просторі.
 
629. Перетворення вищих навчальних закладів у осередки регіональних інноваційних кластерів.
 
630. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
631. Розроблення проекту Закону України з метою приведення законодавства України в галузі освіти до європейських стандартів
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
жовтень
МОН
 
632. Розроблення проекту Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до європейської
Постанова Кабінет Міністрів України "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій"
жовтень
МОН
Мінпраці
 
633. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
червень
МОН
 
634. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"
жовтень
МОН
 
635. Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки"
протягом року
МОН, ДКНТІ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
636. Оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі "наука-освіта-технології"
План заходів
протягом року
МОН, Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін, центральні органи виконавчої влади
 
637. 2.2.5.Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання
 
638. Цілі та очікувані результати
 
639. Забезпечення конституційного права дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти.
 
640. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
641. Внесення змін до законодавства про освіту щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)
Закон України "Про внесення змін до законодавства про освіту (щодо інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)"
жовтень
МОН
 
642. Реалізація плану заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Розпорядження Кабінету Міністрів України
протягом року
МОН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та севастопольська міські державні адміністрації
 
643. 2.2.6.Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості
 
644. Цілі та очікувані результати
 
645. Підвищення якості позашкільної освіти.
 
646. Показник охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді становить - 35, 5 відсотка.
 
647. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
648. Поліпшення якості позашкільної освіти
Нормативно-правовий акт щодо розроблення галузевої програми розвитку позашкільної освіти"
грудень
МОН
 
649. Створення національної системи пошуку, виявлення і державної підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді на базі Українського державного центру "Мала академія наук України"
протягом року
МОН
 
650. 2.3. Культура
 
651. Основні проблеми:
 
652. Недостатній розвиток і низька конкурентоспроможність національних культурних індустрій, недостатнє забезпечення потреб громадян у вітчизняному культурному продукті.
 
653. Занепад соціально-культурної інфраструктури на селі, недостатній доступ до надбань культури в селах і малих містах України.
 
654. Незадовільний стан об'єктів культурної спадщини.
 
655. Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, не завершено будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у м. Києві.
 
656. Слабка інтегрованість української культури у світові культурні процеси, недостатня представленість її здобутків у Європі та світі.
 
657. Основні завдання:
 
658. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
 
659. Запровадження нового механізму фінансування охорони пам’яток архітектури і містобудування. Відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
 
660. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
 
661. Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
 
662. Забезпечення розвитку архівної справи
 
663. 2.3.1. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
 
664. Цілі та очікувані результати:
 
665. Забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей.
 
666. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
667. Централізоване придбання для публічних бібліотек України кращих творів вітчизняної художньої літератури, довідкових, науково-популярних видань широкого попиту з різних галузей знань
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ
 
668. 2.3.2. Забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини, відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
 
669. Цілі та очікувані результати:
 
670. Забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених місць в суспільному житті.
 
671. Сформований державний реєстр нерухомих пам’яток України.
 
672. Чистий показник охоплення об’єктів культурної спадщини інвентаризацією та паспортизацією від загальної кількості пам'яток архітектури національного значення - 12 відсотків.
 
673. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
674. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова комплексна
програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки
протягом року
МКТ
Мінрегіонбуд
 
675. Формування державного реєстру нерухомих
пам’яток України
Державний реєстр
нерухомих пам’яток України
протягом року
МКТ
Мінрегіонбуд
 
676. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма
збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки
протягом року
МКТ
Мінрегіонбуд
 
677. 2.3.3. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
 
678. Цілі та очікувані результати:
 
679. Збереження і примноження культурних надбань.
 
680. Створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.
 
681. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
682. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
протягом року
МКТ
 
683. Продовження роботи з реконструкції приміщень Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові
Державна цільова програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
протягом року
МКТ, Львівська обласна державна адміністрація
 
684. Розроблення та запровадження державних стандартів надання культурних послуг населенню
Державні стандарти надання культурних послуг населенню
протягом року
МКТ
 
685. Сприяння розбудові кіномережі в сільській місцевості та районних центрах
Нормативно-правові акти
протягом року
МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
686. Участь у міжнародних проектах у сфері нематеріальної культурної спадщини в рамках міжнародного співробітництва країн-учасниць Міжнародної Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини
План заходів
протягом року
МКТ, сторони соціального діалогу
 
687. Забезпечення вступу України до Європейського Фонду спільного кіновиробництва (Єврімаш)
План заходів
протягом року
МКТ
 
688. Супроводження законопроекту у Верховній Раді України
Закон України "Про культуру"
квітень
МКТ
 
689. Розроблення проектів підзаконних актів до Закону України "Про культуру"
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження нормативних актів, що регулюють формування та фінансування базової мережі закладів культури.
ІІ квартал
МКТ
Мінфін
МОН
 
690. 2.3.4 Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
 
691. Цілі та очікувані результати:
 
692. Вдосконалення державної політики щодо підтримки культурного різноманіття, забезпечення вільного розвитку мов та культур етнічних меншин в Україні.
 
693. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
694. Здійснення заходів щодо
імплементації Європейської
хартії регіональних мов
або мов меншин
План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
протягом року
МКТ
МОН
 
695. Здійснення заходів щодо
імплементації Конвенції
ЮНЕСКО про охорону та
заохочення розмаїття
форм культурного
самовираження
План заходів щодо імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження
протягом року
МКТ
МОН
 
696. Реалізація Комплексних
заходів з реалізації державної
політики у сфері
міжнаціональних відносин
та розвитку культур
національних меншин
України на період до 2010 року
Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року
протягом року
Держкомнацрелігії
МКТ
 
697. 2.3.5. Забезпечення розвитку архівної справи
 
698. Цілі та очікувані результати
 
699. Посилення регулюючого впливу держави на організацію діловодства та забезпечення збереженості документів в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.
 
700. Підвищення якості надання послуг щодо документального підтвердження прав громадян на соціальний захист.
 
701. Забезпечення на належному рівні прав фізичних і юридичних осіб на доступ до інформації.
 
702. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
703. Здійснення робіт з
реконструкції
комплексу споруд
центральних державних
архівів України в м. Києві
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів
 
704. Оснащення архівних
установ сучасними засобами пожежогасіння, охоронної і протипожежної сигналізації,
системами вентиляції та
кондиціювання повітря
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки
Крим,
обласні державні адміністрації, державні адміністрації міст Києва та Севастополя, органи місцевого самоврядування
 
705. Відновлення діяльності
в архівних установах
лабораторій з виготовлення
мікрофільмів страхового
фонду, оснащення їх
відповідним сучасним
обладнанням та матеріалами
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації, державні
адміністрації міст Києва та
Севастополя
 
706. Розроблення і запровадження
технологій архівного зберігання електронних документів
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації, державні
адміністрації міст Києва та
Севастополя
 
707. Розроблення проекту
Закону України
Закон України "Про внесення
змін до Закону України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи"
грудень
Держкомархів
 
708. Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України "Про
внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи"
травень
Держкомархів
 
709. Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"
грудень
Держкомархів
 
710. Підготовка переліків
документів
Переліки документів, що створюються в діяльності Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Адміністрації державної прикордонної служби, Служби безпеки України
протягом року
Держкомархів,
Державна служба спецзв’язку та захисту інформації, Адміністрація державної прикордонної служби, Служба безпеки України
 
711. Підготовка Порядку
Порядок обліку унікальних документів, що зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб
червень
Держкомархів
 
712. Розробка проекту
Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян"
червень
Держкомархів
 
713. Підвищення якості
надання послуг щодо
документального
підтвердження прав
громадян на соціальний захист
Перелік соціально значущих документів, що надходять до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації
протягом року
Держкомархів
 
714. 2.4. Розвиток інформаційного простору
 
715. Основні проблеми:
 
716. Недосконалість законодавства.
 
717. Непрозорість відносин власності щодо засобів масової інформації.
 
718. Недостатній рівень державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної та книжкової продукції.
 
719. Відсутність правових, організаційних та фінансово-матеріальних основ для створення системи суспільного телерадіомовлення, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.
 
720. Основні завдання:
 
721. Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 
722. 2.4.1 Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 
723. Цілі та очікувані результати
 
724. Збільшення охоплення населення програмою УР-1 Національної радіокомпанії України в УКХ-ЧМ діапазоні (87, 5-108, 0 МГц) - 2, 5 відсотка.
 
725. Зростання випуску книг і брошур - не менше 1, 2 примірників в рік на 1 жителя.
 
726. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
727. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"
травень
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
728. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про захист професійної діяльності журналістів"
травень
Держкомтелерадіо
 
729. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)
травень
Держкомтелерадіо
 
730. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення"
травень
Держкомтелерадіо
 
731. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації"
протягом року
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
732. Здійснення програмних заходів із впровадження системи суспільного телебачення і радіомовлення
План заходів
протягом року
Держкомтелерадіо
 
733. Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення
План заходів
протягом року
Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку
 
734. 2.5. Туристично-рекреаційна галузь
 
735. Основні проблеми:
 
736. Зниження інформаційної пропаганди туристичних можливостей України.
 
737. Невідповідність мережі та об’єктів туристичної інфраструктури світовим стандартам, неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів.
 
738. Відсутність якісного обслуговування.
 
739. Недосконала нормативно-правова база щодо регулювання всіх видів туристичної діяльності.
 
740. Основні завдання:
 
741. Створення конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту
 
742. Цілі та очікувані результати:
 
743. Створення конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни
 
744. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
745. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення"
ІV квартал
МКТ, МОЗ, Полтавська ОДА
 
746. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про оголошення природних територій міста Слов’янська Донецької області курортом державного значення".
ІV квартал
МКТ, МОЗ, Полтавська ОДА
 
747. Забезпечення реалізації Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні
Стратегія розвитку туризму і курортів в Україні
протягом року
МКТ, Мінекономіки, Мінфін та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади
 
748. Розроблення і впровадження технічних регламентів та державних стандартів щодо вітчизняного туристичного продукту
Національний стандарт України "Послуги туристичні. Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення"
протягом року
МКТ, Держспожив-стандарт
 
749. Проведення комплексної рекламної кампанії національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках під гаслом "Відкрий для себе Україну"
План заходів щодо проведення Міжнародної туристичної виставки "Україна: подорожі та туризм UІТТ 2010"
березень
МКТ
 
750. Участь у всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах
План заходів щодо проведення Всеукраїнської виставки-ярмарку сільського туризму "Українське село запрошує"
травень
МКТ
 
751. 2.6. Фізична культура і спорт
 
752. Основні проблеми:
 
753. Недостатньо налагоджена система матеріально-технічного, науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів високого класу.
 
754. Низький рівень забезпеченості населення спортивними спорудами.
 
755. Невідповідність спортивних споруд вимогам міжнародних стандартів.
 
756. Основні завдання:
 
757. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
 
758. Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.
 
759. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
 
760. 2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 
761. Цілі та очікувані результати
 
762. Збільшення кількості осіб залучених до занять фізичною культурою і спортом. Збільшення кількості облаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення до 1105 од.
 
763. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
764. Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях".
листопад
Мінсім'ямолодьспорт Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст
 
765. Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Переліку показників стану розвитку фізичної культури і спорту.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, Мін'юст
 
766. Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо порядку проходження атестації волонтерами у сфері фізичної культури і спорту.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мін’юст
 
767. Стимулювання будівництва та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для облаштування спортивних та футбольних майданчиків".
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
Мінфін, Мінекономіки
 
768. 2.6.2. Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, забезпечення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 
769. Цілі та очікувані результати
 
770. Збільшення кількості осіб, що займаються неолімпійськими видами спорту до 260 тис. осіб.
 
771. Модернізація баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів.
 
772. Забезпечення високих результатів національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.
 
773. Удосконалення системи організаційного, науково-методичного, медичного забезпечення спортсменів та соціального захисту спортсменів і тренерів збірних команд України.
 
774. Забезпечення успішної участі спортсменів України у І Юнацьких Олімпійських іграх.
 
775. Залучення інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у сучасне суспільство.
 
776. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
777. Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про регіональний центр вищої спортивної майстерності щодо підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту"
грудень
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та Севастопольська, міські
держадміністрації
 
778. Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо Положення про штатну національну збірну команду України з видів спорту
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
779. Створення умов для успішного виступу українських атлетів на І Всесвітніх іграх єдиноборств 2010 року (Пекін)
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
780. Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок надання відпустки спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
781. Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Порядку фінансування заходів з неолімпійських видів спорту
червень
Мінсім’ямолодьспорт
 
782. Удосконалення системи підготовки спортсменів високого класу.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення центрів олімпійської підготовки"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
783. Визначення оптимального порядку обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку забезпечення обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
784. Підготовка та участь спортсменів України у І Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи інших міжнародних змаганнях.
План організаційно-практичних заходів щодо підготовка та участь спортсменів України у І Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи інших міжнародних змаганнях
серпень
Мінсім’ямолодьспорт
 
785. Оптимізація кількості баз олімпійської та паралімпійської підготовки.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійськоїї підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус"
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
786. Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів до ХVІІ зимових Дефлімпійських ігор 2011 року (Високи Татри).
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо проведення чотирьох етапів ХVІІ Спартакіади „Повір у себе" серед дітей-інвалідів у Міжнародному дитячому центрі „Артек" і Національному центрі паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в м. Євпаторії.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
787. Створення Всеукраїнського реєстру спортивних споруд.
Реєстр спортивних споруд.
листопад
Мінсім’ямолодьспорт
 
788. Створення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю спортивних споруд.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про сертифікацію спортивних споруд"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
789. 2.6.3. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
 
790. Цілі та очікувані результати:
 
791. Створення нормативно-правових та матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту.
 
792. Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах до 13 відсотків дітей та молоді від загальної кількості учнівської молоді 6-18 років.
 
793. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
794. Удосконалення правових засад щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН
 
795. Удосконалення правових засад щодо діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання статусу "спеціалізованого" навчальними закладами спортивного профілю".
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН
 
796. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та резервного спорту.
Державна програма розвитку фізичної культури і спорту
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські
держадміністрації
 
797. Розроблення Порядку утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Київа та Севастополя.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Київа та Севастополя ".
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт
 
798. 2.7. Формування толерантного суспільства
 
799. Основні проблеми:
 
800. необхідність приведення законодавства у сфері свободи совісті, забезпечення прав національних меншин, шукачів притулку і біженців у відповідність до міжнародних стандартів та міжнародних зобов’язань України;
 
801. незавершеність процесу повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого церковного майна, необхідність подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин;
 
802. необхідність забезпечення всебічних умов для розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин України;
 
803. недостатнє виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав національних меншин, зокрема щодо реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
 
804. наявна загроза міжконфесійних і міжнаціональних конфліктів, проявів радикалізму та релігійного екстремізму;
 
805. наявність випадків проявів ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості;
 
806. Основні завдання:
 
807. Утвердження свободи совісті та віросповідання
 
808. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин
 
809. 2.7.1. Утвердження свободи совісті та віросповідання
 
810. Цілі та очікувані результати:
 
811. Утвердження міжконфесійного порозуміння.
 
812. Активізація процесу повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна.
 
813. Вдосконалення законодавчої бази у сфері державно-конфесійних відносин та свободи совісті та приведення її у відповідність до міжнародних зобов’язань України.
 
814. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
815. Реалізація заходів щодо повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна шляхом активізації роботи Комісії з питань забезпечення прав релігійних організацій
Положення про Комісію з питань забезпечення прав релігійних організацій
протягом року
Держкомнацрелігій
 
816. Розроблення проекту Закону України "Про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні" з метою гармонізації державно-конфесійних відносин
Проект Закону України "Про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні"
протягом року
Держкомнацрелігій
 
817. Розроблення проекту Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
Проект Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
червень
Держкомнацрелігій
 
818. 2.7.2. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин
 
819. Цілі та очікувані результати:
 
820. Вдосконалення законодавчої бази в сфері забезпечення прав національних меншин.
 
821. Забезпечення ефективної державної політики у сфері міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної самобутності національних меншин.
 
822. Протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості.
 
823. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
824. Реалізація заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
Протягом року
Держкомнацрелігій,
МОН,
МКТ
 
825. Реалізація Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на період до 2010 року
Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року
Протягом року
Держкомнацрелігій
МКТ
 
826. Розроблення проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин" з метою реалізації передбачених Угодою положень
Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин"
Травень
Держкомнацрелігій
 
827. Розроблення проекту Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики України" з метою приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав національних меншин
Проект Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики України"
Жовтень
Держкомнацрелігій
 
828. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з метою удосконалення механізму захисту мов меншин
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин"
Жовтень
Держкомнацрелігій
 
829. Реалізація Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулись на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство
Програма розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулись на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство
Протягом року
Держкомнацрелігій
 
830. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Концепцію державної міграційної політики України" з метою приведення законодавства України у сфері міграції у відповідність до міжнародних стандартів
Проект Закону України "Про Концепцію державної міграційної політики України"
Травень
Держкомнацрелігій
 
831. Впровадження всеукраїнської системи "Міграція" з метою ефективного контролю за міграційними потоками в Україні
План заходів
Протягом року
Держкомнацрелігій
 
832. Введення в дію Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області з метою більш ефективного забезпечення прав шукачів притулку та біженців
План заходів
Грудень
Держкомнацрелігій
 
833. 3. Безпека життєдіяльності людини
 
834. 3.1. Охорона навколишнього природного середовища
 
835. Основні проблеми:
 
836. Відсутність вітчизняних потужностей з перероблення та знешкодження небезпечних відходів.
 
837. Накопичені за попередні десятиріччя непридатні та заборонені до використання пестициди.
 
838. Відсутність системи екологічного страхування, відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища.
 
839. Відсутність системи національних стандартів відповідно до міжнародних вимог.
 
840. Невиправдана децентралізація дозвільної системи.
 
841. Відсутність автоматизованої системи моніторингу довкілля.
 
842. Високий рівень забруднення водних ресурсів.
 
843. Деградація екосистем Азовського і Чорного морів.
 
844. Неконтрольоване розповсюдження генетично модифікованих організмів.
 
845. Недостатнє фінансування заходів щодо скорочення викидів в атмосферне повітря.
 
846. Знищення зелених зон в межах населених пунктів.
 
847. Високий рівень забруднення морських вод.
 
848. Втрати біотичного різноманіття та морських природних ресурсів.
 
849. Зниження якості морських рекреаційних ресурсів.
 
850. Руйнування морського берега та інтенсифікація негативних геологічних процесів.
 
851. Деградація земель прибережної смуги.
 
852. Відсутність системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі.
 
853. Загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України.
 
854. Зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб.
 
855. Відсутність порядку та процедури визначення розмірів шкоди, заподіяних державі суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності.
 
856. Недостатній розвиток системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні.
 
857. Відсутність демаркації державного кордону з Білоруссю та Молдовою.
 
858. Невідповідність статусу органу управління топографо-геодезичною та картографічною сферою діяльності.
 
859. Не визначення єдиного підходу до просторово-координатної прив'язки кадастрових об'єктів
 
860. Відсутність єдиного геоінформаційного підходу до державної реєстрації прав на землю, інше нерухоме майно.
 
861. Відсутність єдиної державної моделі системного управління.
 
862. Відсутність сучасного та актуалізованого топографо-картографічного забезпечення проведення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру.
 
863. Відсутність послідовної державної політики щодо комплексного розвитку земельного законодавства, проведення та фінансування робіт із землеустрою і ведення державного земельного кадастру, формування інвестиційно-привабливого землекористування.
 
864. Недостатня ефективність здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
 
865. Відсутність законодавчого забезпечення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).
 
866. Відсутність актуалізованої нормативної грошової оцінки земель.
 
867. Основні завдання:
 
868. Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
869. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.
 
870. Створення системи поводження з відходами та удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами.
 
871. Формування державної політики спрямованої на протидію глобальним змінам клімату.
 
872. Розвиток заповідної справи.
 
873. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.
 
874. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів.
 
875. Удосконалення земельного законодавства в частині уніфікації його норм, напрямків спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.
 
876. Законодавче врегулювання питань ведення державного земельного кадастру, формування та розвитку ринку земель.
 
877. Підвищення ефективності державного контролю за використанням і охороною земель.
 
878. Запобігання неефективному та екологічно необґрунтованому використанню земель, що призводить до їх виснаження та деградації, протиправному відчуженню з державної власності земель природно-заповідного фонду та інших особливо цінних земель.
 
879. Повернення земельних ділянок, які набуті у власність та використовуються з порушенням вимог земельного законодавства, до державної власності.
 
880. 3.1.1. Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
881. Цілі та очікувані результати
 
882. Посилення відповідальності посадових осіб та громадян за вчинення ними адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, усунення дисбалансу між фактично заподіяною шкодою природним ресурсам та розміром установлених штрафів.
 
883. Забезпечення поліпшення стосунків між Україною та найближчими сусідніми країнами - сторонами Конвенції Еспоо (Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова) в частині обміну інформацією щодо інвестиційної діяльності, яка може мати негативний транскордонний вплив на територію України з боку зазначених держав; попередження можливих забруднень прикордонних територій в межах України.
 
884. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
885. Затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища "Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра"
протягом року
(реєстрація в Міністерстві юстиції України)
Мінприроди
Держекоінспекція
 
886. Сприяння прийняттю проекту Закону України у Верховній Раді
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства"
протягом року
Мінприроди
Держекоінспекція
 
887. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 644 від 13.06.1996р. "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи"
грудень
Мінприроди
 
888. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті"
грудень
Мінприроди
 
889. Підписання Угоди про фінансування
Угода з Комісією ЄС про надання бюджетної підтримки Стратегії національної екологічної політики до 2020 року
жовтень
Мінприроди
Мінфін
Мінекономіки
Мін’юст
МЗС
Мінжитлокомунгосп
МОН
Мінагрополітики
 
890. 3.1.2. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 
891. Цілі та очікувані результати
 
892. Збільшення розвіданих запасів паливно-енергетичних ресурсів України, в першу чергу за інтенсифікації робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу на шельфі Чорного і Азовського морів.
 
893. Розширення видобування гостродефіцитних видів мінеральної сировини для економіки України, та тих, які ввозяться з інших країн.
 
894. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
895. Сприяння прийняттю Закону України
Кодекс України про надра (нова редакція)
червень
Мінприроди
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінвуглепром
Мінпромполітики
НАНУ
ДПА
Держгірпромнагляд
Держкомпідприємництво
Мін`юст
 
896. Розроблення Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення інвестиційних конкурсів щодо розвідки та розроблення стратегічних родовищ корисних копалин"
ІІІ квартал
Мінприроди
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінвуглепром
Мінпромполітики
ДПА
Держгірпромнагляд
Держкомпідприємництво
Мін’юст
 
897. 3.1.3. Створення системи поводження з відходами та удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами
 
898. Цілі та очікувані результати
 
899. Створити вітчизняні потужності із знешкодження небезпечних відходів.
 
900. Поступове впровадження європейських директив та регламентів у сфері поводження з відходами.
 
901. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
902. Затвердження ліцензійних умов
Наказ Мінприроди "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництва
 
903. Приведення у відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини
наказ Мінприроди "Про внесення змін до наказу Мінекрресурсів № 52/105 від 19.03.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництва
 
904. Приведення у відповідність Ліцензійних умов в сфері поводження з небезпечними відходами
Наказ Мінприроди "Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів № 27/44 від 12.02.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництва
 
905. Розроблення Національної Концепції
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій"
грудень
Мінприроди, МОН, Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, НАНУ, Мінпаливенерго,
Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп,
Мінрегіонбуд
 
906. `Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами
протягом року
МНС,
Мінприроди, Мінпромполітики
 
907. Вдосконалення Порядку видачі дозвільних документів на утворення та видалення відходів
Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови КМУ від 03.08.1998. № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництво
 
908. 3.1.4. Формування державної політики спрямованої на протидію глобальним змінам клімату
 
909. Цілі та очікувані результати
 
910. Реалізація проектів спільного впровадження, торгівля викидами в рамках Кіотського протоколу.
 
911. Залучення коштів ЄС під проекти "Зелені інвестиції"
 
912. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
913. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС на 2010 рік"
ІІ квартал
Мін’юст, інші
центральні
органи
виконавчої
влади в
межах компетенції
 
914. Схвалення Національної Концепції
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій на період до 2020 року"
грудень
Мінприроди, Мінпромполітики,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
МОН, НАНУ, Мінпаливенерго
 
915. Подання Секретаріатові Рамкової конвенції про зміну клімату звітних матеріалів з питань національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
щороку до 15 квітня
Мінприроди, Нацекоінвестагентство
 
916. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Національного плану заходів щодо адаптації до зміни клімату з визначенням джерел їх фінансування, а також рекомендації щодо розроблення відповідного плану заходів для місцевих органів виконавчої влади
ІІ півріччя
Мінприроди
Нацекоінвестагентство
 
917. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Регіональних планів з адаптації до зміни клімату
ІІ півріччя
Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації
 
918. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Галузевих планів з адаптації до зміни клімату
ІІ півріччя
Мінприроди
та інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади
 
919. Створення банку даних
Банк даних найкращих екологічно безпечних технологій, методів скорочення антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення абсорбції парникових газів
протягом року
Мінприроди
 
920. Створення та впровадження в практику сучасних моделей спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля
Моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення шкідливих домішок та парникових газів
протягом року
Мінприроди
 
921. 3.1.5. Розвиток заповідної справи.
 
922. Цілі та очікувані результати
 
923. Зростання заповідності території України до 5, 9 відсотка.
 
924. Збереження генофонду рослинного і тваринного світу у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
925. Екологічно збалансоване природокористування в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 
926. Залучення до управління у сфері заповідної справи висококваліфікованих кадрів.
 
927. Створення рекреаційної бази в установах природно-заповідного фонду, розвиток екотуризму з метою відпочинку та оздоровлення населення.
 
928. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
929. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підпорядкування новостворених національних природних парків, природних заповідників та ботанічного саду"
червень
Мінприроди
 
930. Погодження проекту Указу Президента України та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України
Указ Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"
липень
Мінприроди
 
931. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу природних заповідників та національних природних парків у підпорядкування Міністерства охорони навколишнього природного середовища"
липень
Мінприроди
 
932. Забезпечення збереження парків, скверів та інших озеленених територій загального користування
Реалізація заходу здійснюватиметься в рамках повноважень, визначених Земельним кодексом України (статті 118,123,151 та ін.), Законами України „Про екологічну експертизу" (стаття 14), та „Про планування і забудову територій" (ст.24).
протягом року
Рескомприроди Криму,
територіальні органи та спеціальні підрозділи Мінприроди
 
933. 3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.
 
934. Цілі та очікувані результати
 
935. Запровадження механізмів управління водними ресурсами на засадах басейнового принципу управління.
 
936. Досягнення таких показників забруднюючих речовин, при надходженні яких до Азовського і Чорного морів не відбуватиметься якісних негативних змін стану морської екосистеми.
 
937. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
938. Створення умов для удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів
Внесення змін до Водного кодексу України
протягом року
Мінприроди
Держводгосп
 
939. Реалізація рішень щодо управління річковим басейном
Протоколи засідань басейнових рад з управління річковими басейнами
протягом року
Центральні та
місцеві
органи
виконавчої
влади, водокористувачі
 
940. Виконання Національної програми
Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води
протягом року
Заінтересовані центральні
органи
виконавчої
влади та
обласні та
Київська
міська держадміністрації
 
941. Розроблення проекту закону України
Закон України "Про прибережну смугу морів"
грудень
Мінприроди
 
942. Проведення невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану Азовського та Чорного морів
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів"
протягом року
Мінприроди за участю
центральних
і місцевих
органів
виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській
областях та у м. Севастополі.
 
943. 3.1.7. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів
 
944. Цілі та очікувані результати
 
945. Забезпечення безпечного використання генетично модифікованих організмів
 
946. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
947. Розроблення проекту Наказу Мінприроди
Наказ Мінприроди щодо затвердження критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище
грудень
Мінприроди
 
948. `
;  
949. 3.1.8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, охорони та раціонального використання земель
 
950. Цілі та очікувані результати
 
951. Забезпечення ефективного державного контролю за використанням і охороною земель.
 
952. Законодавче забезпечення ведення державного земельного кадастру, спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.
 
953. Недопущення протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.
 
954. Розвиток автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.
 
955. Актуалізація нормативної грошової оцінки земель.
 
956. Пріоритетне вирішення питань, пов’язаних із вилученням та наданням земельних ділянок під будівництво об’єктів для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.
 
957. Забезпечення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру сучасними та актуалізованими топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.
 
958. Захід
Документ
Дата подання до Кабінету Міністрів України
Виконавець
 
959. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року"
ІІІ квартал
Держкомзем
 
960. Підготовка проекту Закону України
Закон України "Про державний земельний кадастр"
протягом року
Держкомзем
 
961. Підготовка проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання"
протягом року
Держкомзем
 
962. 3.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
963. Основні проблеми:
 
964. Проблема запобігання техногенних випадків та аварійності набуває особливої актуальності в атомній енергетиці, хімічній промисловості, при експлуатації військової техніки, зберіганні зброї, де використовуються надзвичайно потужні джерела енергії, екологічно високотоксичні та агресивні речовини. У сучасних умовах структури виробництва і споживання технічні системи часто стають джерелом серйозних загроз для суспільства. Засоби, що витрачаються на ліквідацію наслідків техногенних аварій більш ніж на порядок перевищують видатки, що виділяються на забезпечення техногенної безпеки. Існуючі техногенні об’єкти в їх сучасному вигляді не можуть далі забезпечувати не тільки розвиток економіки, але й її безпечне функціонування.
 
965. Основні завдання:
 
966. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф.
 
967. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
968. 3.2.1. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 
969. Цілі та очікувані результати
 
970. Удосконалення взаємовідносин між суб`єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами та іншими учасниками локалізації і ліквідації аварій на потенційно небезпечних об`єктах та об’єктах підвищеної небезпеки..
 
971. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 
972. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
973. Розроблення типових положень про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
Типові положення про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
ІV квартал
МНС
 
974. Розроблення типових технічних завдань
Типові технічні завдання з обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій
ІV квартал
МНС
 
975. Реалізація планів організаційних та спеціальних заходів
Плани щодо впровадження на потенційно-небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій
ІV квартал
МНС
 
976. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010
протягом року
МНС, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
977. 3.2.2. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
978. Цілі та очікувані результати
 
979. Створення умов для динамічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, спрямованих на покращення якості та підвищення рівня життя населення і забезпечення гарантованих державних соціальних стандартів незалежно від місця проживання.
 
980. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
981. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами
протягом року
МНС
 
982. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки
протягом року
МНС
 
983. Реалізація державної програми
Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
протягом року
МНС
 
984. 3.3. Охорона праці
 
985. Основні проблеми:
 
986. Відсутність механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
987. Відсутня цілісна система державного управління охороною праці, а саме, не створені структурні підрозділи з охорони праці в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
 
988. Не забезпечується фінансування профілактичних заходів з охорони праці за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Не впроваджено механізм участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці та фінансуванні профілактичних заходів.
 
989. Основні завдання:
 
990. Створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
991. Проведення реформи державної системи управління охороною праці.
 
992. Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки.
 
993. Забезпечення якісного навчання й професійної підготовки кадрів з питань охорони праці.
 
994. 3.3.1. Створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань
 
995. Цілі та очікувані результати
 
996. Зменшення числа аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
997. Зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, виробничого травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та професійної захворюваності шахтарів.
 
998. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
999. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України Про охорону праці" щодо встановлення порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб, удосконалення управління охороною праці
протягом року
Держгірпромнагляд
 
1000. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про промислову безпеку"
протягом року
Держгірпромнагляд
 
1001. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр" щодо збільшення адміністративних та кримінальних штрафів, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці, а також осіб, які приховують від розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
жовтень
Держгірпромнагляд
 
1002. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" щодо корегування заходів програми та строків її виконання
вересень
Мінвуглепром
Держгірпромнагляд
 
1003. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1993 року № 174 про запобігання великим промисловим аваріям"
червень
Держгірпромнагляд
 
1004. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1995 року № 176 про безпеку та гігієну праці на шахтах"
червень
Держгірпромнагляд
 
1005. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку видачі дозволів Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
листопад
Держгірпромнагляд
 
1006. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (№ 1423 від 13.09.2000)
грудень
Мінпраці
Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві
Держгірпромнагляд
 
1007. 3.3.2. Проведення реформи державної системи управління охороною праці
 
1008. Цілі та очікувані результати
 
1009. Збереження та розвиток трудового потенціалу України, забезпечення фінансування профілактичних заходів з охорони праці
 
1010. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1011. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо фінансування профілактичних заходів з охорони праці
протягом року
Держгірпромнагляд
 
1012. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці"
червень
Держгірпромнагляд
 
1013. 3.3.3. Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки
 
1014. Цілі та очікувані результати
 
1015. Приведення державного нагляду у відповідність до вимог конвенцій МОП, ратифікованих законами України.
 
1016. Забезпечення можливості постійного моніторингу та контролю за станом промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання.
 
1017. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1018. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 502"
вересень
Держгірпромнагляд
 
1019. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (нова редакція)
жовтень
Держгірпромнагляд
 
1020. 3.3.4 Забезпечення якісного навчання й професійної підготовки кадрів з питань охорони праці
 
1021. Цілі та очікувані результати
 
1022. Забезпечення усіх галузей економіки висококваліфікованим персоналом обізнаним з питань охорони праці.
 
1023. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1024. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження державних вимог до підготовки кадрів з питань охорони праці"
жовтень
МОН
Держгірпромнагляд
 
1025. 4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
 
1026. 4.1. Податково-бюджетна політика
 
1027. Основні проблеми:
 
1028. Нормативно-правова база оподаткування в Україні залишається неоднорідною, а окремі законодавчі норми - недостатньо узгодженими, а інколи й суперечливими. Крім законів, питання оподаткування й досі регулюються декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента України. Внаслідок наявності у законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними нормативно-правовими актами. Також спостерігається: велике податкове навантаження на бізнес, недосконалий порядок адміністрування податків і зборів, розгалужена система пільг, яка призводить до нерівних умов ведення бізнесу, та наявність різноманітних схем мінімізації податкових зобов’язань.
 
1029. Основна проблема в функціонуванні державних фінансів - це їх незбалансованість, що призводить до "ручного управління" фінансовими потоками.
 
1030. На сьогодні складання та виконання державного бюджету здійснюється за програмно-цільовим методом, однак його застосування не є повномасштабним, оскільки використовуються лише окремі елементи програмно-цільового методу. У зв’язку з фрагментарністю нормативно-правового регулювання елементів програмно-цільового методу та слабкістю вимог щодо відповідальності керівників бюджетних установ за ефективність використання бюджетних коштів застосування даного методу на рівні державного бюджету є здебільшого формальним, що в свою чергу стримує якісне надання державних послуг та ефективне використання бюджетних коштів.
 
1031. Основні завдання:
 
1032. Організація та оптимізація бюджетного процесу
 
1033. Оптимізація рівня і структури державного боргу
 
1034. Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків
 
1035. Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті
 
1036. 4.1.1 Організація та оптимізація бюджетного процесу
 
1037. Цілі та очікувані результати
 
1038. Започаткування запровадження стратегічного фінансового планування
 
1039. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
1040. Активізація проведення структурних реформ шляхом реалізації спільної з МВФ дворічної програми Stаnd-Вy
Спільна з МВФ дворічна програма Stаnd-Вy
протягом
року
Мінфін, Мінекономіки центральні
органи
виконавчої
влади
 
1041. Законодавче унормування застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"
грудень
Мінфін, Мінекономіки
 
1042. Обґрунтування показників розвитку державного і місцевих бюджетів та їх взаємоузгодження на середньостроковий період
Постанова Кабінету Міністрів України
вересень
Мінфін
 
1043. Визначення середньострокових бюджетних пріоритетів та відповідно до них граничних рівнів бюджетних витрат, а також формування плану структури витрат головними розпорядниками бюджетних коштів на середньострокову перспективу
Постанова Кабінету Міністрів України "Про прогноз основних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування
на наступні три бюджетні періоди"
вересень
Мінфін,
Мінекономіки
 
1044. Покращення системи внутрішнього фінансового контролю в органах державної влади шляхом гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС
Нормативно-правові акти стосовно внутрішнього контролю в органах державної влади шляхом
гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС
протягом
року
Мінфін,
ГоловКРУ
 
1045. 4.1.2 Оптимізація рівня і структури державного боргу
 
1046. Цілі та очікувані результати
 
1047. Недопущення неконтрольованого зростання державного боргу та утримання його у запланованих межах.
 
1048. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1049. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо стратегії управління державним боргом на середньострокову перспективу
Постанова Кабінету Міністрів України "Про стратегію управління державним боргом"
грудень
Мінфін, Мінекономіки,
НБУ,
Мін’юст
 
1050. Затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом
Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом"
грудень
Мінфін
 
1051. Розроблення нормативно-правової основи щодо зменшення ризиків при наданні державних гарантій та розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами
Постанова Кабінету Міністрів України "Про зменшення ризиків при наданні державних гарантій і розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами державних гарантій"
липень
Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
1052. Здійснення подальшого розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів
Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
протягом року
Мінфін
 
1053. Встановлення чітких пріоритетів у політиці державного гарантування за кредитами і забезпечення її переорієнтації на самоокупні інвестиційні проекти
Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
протягом року
Мінфін
 
1054. Розроблення проекту Закону України щодо державного і гарантованого державою боргу України
Закон України "Про державний і гарантований державою борг України"
листопад
Мінфін, Мінекономіки, НБУ,
Мін’юст
 
1055. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів
Концепція розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на 2009-2013 роки
протягом року
Мінфін
 
1056. 4.1.3 Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків
 
1057. Цілі та очікувані результати
 
1058. Адаптація податкового законодавство до законодавства ЄС.
 
1059. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1060. Розроблення нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти
відповідно до прийнятого
Податкового кодексу України
ІІ півріччя
Мінфін
Державна податкова адміністрація
 
1061. Адаптація законодавства України з питань митного оподаткування до законодавства ЄС, зокрема недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом. Приведення митного законодавства у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур
Закони України з питань
митного оподаткування у
відповідності до
законодавства ЄС
протягом року
Мінфін
Держмитслужба
 
1062. Вдосконалення законодавства щодо протидії трансфертному ціноутворенню відповідно до директив ОЕСР
Внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
протягом року
Мінфін
Державна податкова адміністрація Мінекономіки
 
1063. Проведення моніторингу застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень і ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та скасування таких пільг
Звіт стосовно застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень та закони України про внесення відповідних змін у законодавство.
протягом року
Мінфін Мінекономіки Державна податкова адміністрація Держмитслужба
 
1064. Запровадження єдиного реєстру платників податку на додану вартість та відшкодування від’ємного значення податку з бюджету
Єдиний реєстр платників податку на додану вартість
протягом року
Державна податкова адміністрація Мінфін
 
1065. Розширення співробітництва з ЄС, спрямованого на удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до європейських стандартів
Рекомендації з ЄС стосовно удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні
протягом року
Мінфін
Державна податкова адміністрація
 
1066. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку подання фінансової звітності за звітний період великими підприємствами до податкових органів для забезпечення уніфікованою інформацією при здійсненні камеральних перевірок податкових декларацій
Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення пункту 2 Порядку подання фінансової звітності"
ІІІ квартал
Мінфін
 
1067. Розроблення і затвердження Положення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку
Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку"
ІІІ квартал
Мінфін
 
1068. Розроблення проектів наказів Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою їх поширення і застосування у державному секторі
Наказ Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
14 "Оренда",
28 "Зменшення корисності активів",
32 "Інвестиційна нерухомість",
11 "Зобов’язання"
ІІІ квартал
Мінфін,
Держказначейство
 
1069. Розроблення проектів наказів Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі
Накази Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі:
"Консолідована фінансова звітність у державному секторі",
"Фінансова звітність за сегментами у державному секторі",
"Зміни облікових оцінок та виправлення помилок",
"Доходи у державному секторі"
ІІІ квартал
Мінфін,
Держказначейство
 
1070. Забезпечення дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку всіма зареєстрованими на регульованих ринках цінних паперів компаніями на національному рівні, зокрема шляхом створення відповідного механізму для досягнення цієї мети
Моніторинг стосовно дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
протягом року
Мінфін,
ДКЦПФР, Держфінпослуг,
Національний банк (за згодою)
 
1071. 4.1.4 Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті
 
1072. Цілі та очікувані результати
 
1073. Повернення державі ролі крупного інвестора в пріоритетних напрямах розвитку економіки
 
1074. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
1075. Покращення бюджетного
планування на
середньостроковий
період (щодо
приведення у
відповідність
стратегічних планів
центральних органів
виконавчої влади та
бюджетних обмежень
у відповідний період)
Плани центральних органів
виконавчої влади стосовно
покращення бюджетного
планування на
середньостроковий період
ІІ квартал
Мінфін,
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої
влади
 
1076. Розроблення програми державних капітальних інвестицій
Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції державних капітальних інвестицій
грудень
Мінекономіки
 
1077. Запровадження ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та їх моніторингу
Постанова Кабінету
Міністрів України "Про
створення Державного реєстру
інвестиційних проектів"
протягом року
Мінекономіки,
Мінфін
 
1078. Затвердження методики
Методика проведення оцінки,
відбору та надання експертних
висновків щодо інвестиційних
проектів, які повністю або частково
фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1079. Підготовка пропозицій щодо передачі окремих бюджетних програм з державного бюджету на фінансування до місцевих бюджетів при складанні проекту бюджету на наступний бюджетний рік
Перелік програм для передачі
окремих бюджетних програм з
державного бюджету на
фінансування до місцевих бюджетів
вересень
Центральні органи виконавчої влади, Мінфін
 
1080. Співучасть у проектах державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державний
бюджет на 2010 рік щодо проектів державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства
протягом року
Мінжитлокомунгосп, Укравтодор,
Мінфін
 
1081. Надання державної підтримки через механізм здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державний
бюджет на 2010 рік щодо здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів
протягом року
Мінекономіки
 
1082. 4.2. Цінова політика
 
1083. Недосконалість законодавчої бази щодо ціноутворення.
 
1084. Висока волатильність цін на ринку окремих видів товарів та послуг, у тому числі спричинена виникненням тимчасових диспропорцій між попитом та пропозицією товарів, а також невизначеністю щодо політики перегляду адміністративно регульованих цін/тарифів, особливо у житлово-комунальному секторі.
 
1085. Посилення інфляційних очікувань через існування непрозорої валютно-курсової політики.
 
1086. Монополізація економіки, яка обмежує конкуренцію у різних секторах економіки та призводить до викривлення цін.
 
1087. Основні завдання:
 
1088. Поступове зменшення рівня інфляції
 
1089. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій
 
1090. Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют
 
1091. 4.2.1. Поступове зменшення рівня інфляції
 
1092. Цілі та очікувані результати
 
1093. Утримання рівня інфляції у запланованих розмірах
 
1094. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1095. Сприяння прийняттю Закону України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція)
Закон України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція) , в якому, зокрема, передбачено поширення його дії на суб’єктів господарювання – фізичних осіб з метою створення прозорого механізму ціноутворення, що унеможливить необґрунтоване зростання цін на соціально значущі товари та послуги
ІІ квартал
Мінекономіки, Держцінінспекція
 
1096. Розроблення та реалізація спільного плану Кабінету Міністрів та Національного банку
Спільний План Кабінету Міністрів та Національного банку щодо переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності
ІІ квартал
Мінекономіки, Мінфін, Національний
банк (за згодою)
 
1097. Посилення контролю за цінами (тарифами) закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами, а також підприємствами з державною часткою в статутному капіталі більше 50 відсотків
Звіт щодо обґрунтованості цін (тарифів) при закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами
протягом року
Держцінінспекція Мінекономіки, ГоловКРУ, центральні
органи виконавчої влади та інші державні органи
 
1098. Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру)
Баланси попиту та пропозиції основних видів продовольства
протягом року
Мінагрополітики, Мінекономіки
 
1099. Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії, розроблення пропозицій щодо забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на внутрішньому ринку
Баланси попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії
протягом року
Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінвуглепром, Мінпромполітики
 
1100. Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції непродовольчих товарів та підготовка пропозицій щодо збалансованості
Баланси попиту та пропозиції непродовольчих товарів
протягом року
Мінпромполітики
 
1101. Розроблення заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення
План заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення
ІІ півріччя
Мінекономіки, Мінфін
 
1102. 4.2.2. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій
 
1103. Цілі та очікувані результати
 
1104. Впровадження прозорих "правил гри" на монопольних ринках
 
1105. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1106. Доопрацювання Закону
України "Про внесення
змін до деяких законів
України щодо
розмежування
повноважень
державних органів
у сферах природних
монополій та у
галузі зв’язку"
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку"
Протягом року
АМКУ
Мінтрансзв’язку
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінжитлокомунгосп
Держпідприємництво
НКРЗ
 
1107. 4.2.2. Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют
 
1108. Цілі та очікувані результати
 
1109. Утримання стабільності національної валюти
 
1110. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1111. Поступовий перехід в середньостроковому
періоді до плаваючого
обмінного курсу з
одночасним посиленням
дієвості процентної політики;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
1112. Зниження рівня доларизації економіки;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
1113. Сприяння поступовому вирівнюванню умов кредитування у національній та іноземній валютах;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
1114. Сприяння подальшому розвитку системи інформування суб’єктів господарювання і населення про стан грошово-кредитного ринку та заходи Національного банку щодо його регулювання;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
1115. Забезпечення подальшого розвитку безготівкових розрахунків.
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
1116. 4.3. Інвестиційна політика
 
1117. Основні проблеми:
 
1118. Обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне регулювання (сертифікація та стандартизація).
 
1119. Високий податковий тиск на економіку.
 
1120. Нерозвиненість інституційних механізмів інвестування, таких як державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції, відсутність індустріальних (промислових) парків, а також слабкі державні гарантії прав концесіонерів.
 
1121. Слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав власності.
 
1122. Такий стан справ призвід до того, що в умовах погіршення фінансового стану підприємств, різкого зменшення прибутковості і кредитоспроможності підприємств, скорочення позичкових ресурсів (національних - через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень, зовнішніх - внаслідок розвитку фінансової кризи), а також високого ступеня невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначились не лише на здатності виконувати поточні зобов’язання, а й стали основною причиною пролонгованого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2009 року реально скоротились майже у два рази, валового нагромадження основного капіталу - на 46, 2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшились на 51, 5 відсотка порівняно з 2008 роком (частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилась з 13, 3 до 6, 5 відсотка).
 
1123. У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння у будівництві, яке склало за підсумками року 48, 2 відсотка.
 
1124. Основні проблемні питання, пов’язані з підготовкою та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, виникають у зв’язку з невиконанням обсягів запланованих робіт (зокрема будівельних робіт) у терміни, визначені Програмою. До причин, які призводять до перенесення термінів початку робіт на інфраструктурних об’єктах можна віднести: фінансування завдань і заходів не в повному обсязі; проблеми із розробкою проектно-кошторисної документації та титулів будов; стислі терміни для залучення інвестицій.
 
1125. Основні завдання:
 
1126. Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності.
 
1127. Створення індустріальних (промислових) парків.
 
1128. Відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР.)
 
1129. Посилення державних гарантій прав концесіонерів.
 
1130. Удосконалення механізму залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції.
 
1131. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
1132. 4.3.1. Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності, створення індустріальних (промислових) парків, відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР), посилення державних гарантій прав концесіонерів, залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції
 
1133. Цілі та очікувані результати:
 
1134. Збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку країни
 
1135. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1136. Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України "Про основні засади
взаємодії держави з приватними
партнерами"
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1137. Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України "Про індустріальні (промислові) парки"
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1138. Розроблення проекту
Закону України
Закон України "Про спеціальні
(вільні) економічні зони"
грудень
Мінекономіки
 
1139. Розроблення проекту
Закону України
Закон України щодо створення та функціонування територій перспективного розвитку
грудень
Мінекономіки
 
1140. Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України (щодо прав
концесіонерів)"
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1141. Розроблення проекту
Закону України
Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України (щодо угод про розподіл
продукції) "
грудень
Мінекономіки
 
1142. Співучасть у проектах
державно-приватного
партнерства
Проекти державно-приватного
партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього
господарства
протягом року
Мінжитлокомунгосп Укравтодор
Мінфін
 
1143. 4.3.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
1144. Цілі та очікувані результати
 
1145. Виконання значного обсягу робіт щодо підготовки спортивної, транспортної, медичної інфраструктури, відповідно до визначених програмних показників.
 
1146. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1147. Внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечення її реалізації
Постанова Кабінету Міністрів про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 107
протягом року
Мінекономіки
 
1148. Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Державна цільова програма
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
протягом року
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1149. Моніторинг виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Звіт про виконання завдань і заходів Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
щопівроку
Мінекономіки
 
1150. Участь у міжнародному співробітництві:
План роботи Українсько-польського комітету з питань підготовки та
проведення чемпіонату та відповідних робочих груп
протягом року
МЗС, центральні органи виконавчої влади
 
1151. Участь у вітчизняних та закордонних виставкових заходах
з метою сприяння залученню
приватних інвестицій для
забезпечення розбудови
інфраструктурних проектів в рамках чемпіонату
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
1152. 4.3.3. Створення умов для розвитку будівельної галузі
 
1153. Цілі та очікувані результати
 
1154. Зростання обсягів будівельних робіт.
 
1155. Оновлення стандартів ГОСТ, прийнятих до 1992 року у порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року - до 60 відсотків.
 
1156. Оновлення СНиП та СН, прийнятих до 1992 року у порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року - до 77 відсотків.
 
1157. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1158. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо розподілу зобов’язань зі створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідних територіальних одиниць між органами місцевого самоврядування, забудовниками та експлуатуючими організаціями).
листопад
Мінрегіонбуд
 
1159. Розроблення законопроекту
Закон України "Про саморегулювання будівельної діяльності"
грудень
Мінрегіонбуд
 
1160. Розроблення проекту рішення Уряду України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо умов компенсації забудовникам витрат на створення додаткових об’єктів енергетики відповідно до норм статті 179 Господарського кодексу
жовтень
Мінрегіонбуд
Мінфін Мінекономіки
Мінпаливенерго
НКРЕ
 
1161. Реалізація Галузевої програми
Програма створення та постійного оновлення Галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки (наказ Держбуду від 28 грудня 2004 р. № 243)
протягом року
Мінрегіонбуд
 
1162. Оновлення Переліку об’єктів
Перелік об’єктів для затвердження проектів будівництва, для яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим
жовтень
Мінрегіонбуд
Мінприроди
МНС
МОЗ
НАЕР
Держгірпромнагляд
Держкомпідприєм-ництво
 
1163. Запровадження у новому будівництві та при реконструкції існуючих будівель енергоефективних технічних рішень та енергозберігаючого інженерного обладнання, а також їх енергопаспортизації
Державні будівельні норми, стандарти
грудень
Мінрегіонбуд,
місцеві органи виконавчої влади
 
1164. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
1165. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
1166. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового Положення про фонди галузевих будівельних норм"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
МВС
МНС
Мінагрополітики
Мінвуглепром
Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв’язку
Держкомрибгосп
Держводгосп
Укравтодор
 
1167. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
1168. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми"
грудень
Мінрегіонбуд
 
1169. Розроблення проекту Концепції розвитку системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010-2015 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
МВС
МНС
Мінагрополітики
Мінвуглепром
Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв’язку
Держкомрибгосп
Держводгосп
Укравтодор
 
1170. 4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання
 
1171. Основні проблеми:
 
1172. Відсутність на сьогодні в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно перешкоджає залученню в економічний обіг майнових і земельних ресурсів, систематизації відомостей про нерухомість з метою її оподаткування, що спричиняє до втрат Державного бюджету, а також створює умови для рейдерських захоплень та перешкоди для залучення іноземних інвестицій.
 
1173. Приватизація інвестиційно-привабливих об'єктів обтяжена цілим рядом проблем, або заборонена рішеннями вищих органів влади, внаслідок чого гальмується внесення інвестицій у розвиток стратегічних галузей економіки, невиконання завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету набрало системного характеру.
 
1174. Діюча система управління державною власністю залишається малоефективною. Структура державного сектору економіки та існуючий розподіл функцій з управління об’єктами державної власності між органами виконавчої влади є недосконалими.
 
1175. Основні завдання:
 
1176. Реформування відносин власності.
 
1177. Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави.
 
1178. Дерегуляція підприємницької діяльності.
 
1179. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів.
 
1180. Проведення адміністративної реформи та поліпшення якості державного управління.
 
1181. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики.
 
1182. 4.4.1. Реформування відносин власності
 
1183. Цілі та очікувані результати
 
1184. Оптимізація кількості підприємств державного сектора економіки, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 
1185. Збільшення кількості підприємств державного сектора економіки, які відновили свою платоспроможність в процедурах банкрутства.
 
1186. Виконання завдань щодо залучення коштів від приватизації державного майна, визначених державним бюджетом, із забезпеченням принципів прозорості.
 
1187. Запровадження прозорої процедури набуття прав власності на землю на конкурентних засадах (на земельних торгах).
 
1188. Підвищення інвестиційної привабливості економіки України шляхом визначення чіткої процедури набуття прав на землю юридичними особами, зокрема, з іноземними інвестиціями, забезпечення гарантування цих прав.
 
1189. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1190. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо створення відкритого публічного реєстру та кадастрів майнових прав та чіткої регламентації роботи реєстраторів з метою впровадження прозорих та єдиних правил для власників, співвласників, територіальних громад та держави як суб’єктів майнових правовідносин
ІV квартал
Мінекономіки, ФДМ,
Мін’юст,
Мінжитло-комунгосп
 
1191. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо внесення змін до цивільного законодавства з метою запровадження нових механізмів вирішення суперечок між співвласниками розподільного майна шляхом проведення приватизації індивідуальних часток власності для окремих осіб незалежно від бажання інших осіб, зареєстрованих в квартирі/кімнаті, а також вирішення суперечок між співвласниками спільного неподільного майна
ІV квартал
Мінекономіки
Мінжитлокомунгосп
Мінюст
 
1192. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про поземельну книгу"
ІV квартал
Мінекономіки
Держкомзем
Мін'юст
Мінжитло-комунгосп
 
1193. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про речове право"
ІV квартал
Мінекономіки
Мін'юс
Держкомзем
Мінжитло-комунгосп
ФДМ
 
1194. Розроблення проекту Закону України
Комерційний кодекс
Мінекономіки
Мін'юс
Антимо-нопольний комітет
Держфін-послуг
ДКЦПРФ
Мінжитло-комунгосп
ФДМ
 
1195. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"
ІV квартал
Мінекономіки
 
1196. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"
ІV квартал
Мінекономіки
 
1197. Розроблення нормативних-правових актів Кабінету Міністрів України
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"
ІV квартал
Мін’юст
 
1198. Проведення моніторингу
Звіти щодо ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об’єктами державної власності, повноважень з управління об’єктами державної власності.
протягом року
Мінекономіки
 
1199. Проведення моніторингу
Звіти щодо діяльності приватизованих підприємств, в статутному капіталі яких є державна частка, та за його результатами підготовка пропозицій щодо доцільності залишення у державній власності пакетів акцій господарських товариств або їх відчуження
протягом року
Фонд державного майна
 
1200. Формування переліків об’єктів
Перелік об’єктів державної власності, що будуть запропоновані до приватизації, в тому числі об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, для забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації
ІІІ квартал
Фонд державного майна, органи управління державним майном
 
1201. Реалізація спільного проекту
Спільний проект між Фондом державного майна та Німецьким товариством з технічного співробітництва (GТZ) з метою надання спеціалістам Фонду інформаційної підтримки з конкретних питань у сфері фінансового моніторингу, контролінгу приватизаційних угод та роботи з інвесторами у процесі приватизації та постприватизаційний період, вивчення досвіду інших країн (у формі навчальних семінарів)
протягом року
Фонд державного майна
 
1202. Виконання заходів з захисту прав власності на землю
Спільний з МБРР проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
протягом року
Держкомзем
 
1203. Розроблення Закону України
Проект Закону України "Про Фонд державного майна України"
ІV квартал
Фонд державного майна
 
1204. Розроблення програми
Проект програми реструктуризації, передприватизаційної підготовки підприємств оборонно-промислового комплексу
протягом року
Мінпромполітики, Фонд державного майна
 
1205. Реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому
Проект Закону України щодо реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, шляхом їх укрупнення (об’єднання), виділу або поділу та передача пакетів акцій підприємств вугільної галузі до державних органів приватизації для здійснення їх продажу з метою оптимізації та реформування організаційної структури вугільної промисловості
ІV квартал
Мінвуглепром, Фонд державного майна
 
1206. Приватизація підприємств вугільної галузі
Проект Закону України щодо приватизації підприємств вугільної галузі
ІV квартал
Фонд державного майна, Мінвуглепром
 
1207. Співпраця з ЄС
Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо європейського досвіду реформування відносин власності (в рамках інструменту ЄС ТАІЕХ)
протягом року
Фонд державного майна
 
1208. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про особливості приватизації (корпоратизації) підприємств оборонно-промислового комплексу"
ІV квартал
Мінпромполітики, Фонд державного майна
 
1209. Запровадження прозорого механізму набуття прав на землю, посилення захисту прав власності на землю
Проект Закону України "Про ринок земель"
Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на землю юридичними особами"
протягом року
Держкомзем
 
1210. 4.4.2 Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави
 
1211. Цілі та очікувані результати
 
1212. Покращення основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектора економіки та зменшення відсотка неефективно працюючих державних підприємств.
 
1213. Виконання показників щодо перерахування до Державного бюджету України частини чистого прибутку державними підприємствами та дивідендів на державну частку акцій у статутних капіталах господарських товариств.
 
1214. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1215. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності"
ІІІ
квартал
Мінекономіки
 
1216. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо управління об’єктами державної власності)
ІV квартал
Мінекономіки
 
1217. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо діяльності промислово-фінансових груп)
ІV квартал
Мінекономіки
 
1218. Оптимізація корпоративного портфелю держави на підставі даних моніторингу фінансового стану підприємств
Звіт щодо моніторингу фінансового стану підприємств
протягом року
Мінекономіки, Фонд державного майна, органи уповноважені управляти державним майном
 
1219. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про державні унітарні підприємства"
ІV квартал
Мін’юст
 
1220. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про господарські об’єднання"
ІV квартал
Мін’юст
 
1221. 4.4.3. Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу
 
1222. Цілі та очікуванні результати
 
1223. Скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
 
1224. Скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів.
 
1225. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1226. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
ІV квартал
Держком-підприємництва
 
1227. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру.
ІV квартал
Держком-підприємництва
 
1228. 4.4.4. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності
 
1229. Цілі та очікуванні результати
 
1230. Реформування існуючої системи технічного регулювання на засадах кращого міжнародного та європейського досвіду.
 
1231. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1232. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (стосовно впровадження сучасних інформаційних технологій реєстрації і зберігання фіскальної інформації для спрощення умов ведення бізнесу та оптимізацію витрат суб’єктів господарювання, що ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг)
ІV квартал
Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Нацбанк, Держком-підприємництва
 
1233. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про ринковий нагляд" щодо запровадження нагляду за безпечністю продукції, розміщеної на ринку, на основі принципів Європейського Союзу
ІV квартал
Мінекономіки, Держспожив-стандарт
 
1234. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (стосовно виключення вимоги обов’язкової реєстрації виробником декларацій відповідності) у відповідності з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу
ІІ квартал
Мінекономіки, Держспожив-стандарт
 
1235. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо відстеження продукції, яка містить генетично модифіковані організми або отримана з їх використанням
ІV квартал
Мінекономіки, МОН, МОЗ, Мінагрополі-тики, Держспожив-стандарт
 
1236. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічних регламентів, передбачених Планом заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
ІV квартал
Держспожив-стандарт, центральні органи виконавчої влади
 
1237. Внесення змін до нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо передачі повноважень з видачі документів дозвільного характеру територіальними органами центральних органів виконавчої влади з обласного на місцевий (міський, районний) рівень
ІV квартал
МВС, Мінприроди, НАЕР, Держгір-промнагляд, Держком-підприємництва, Мінрегіонбуд, Держкомзем
 
1238. Реалізація Державної програми стандартизації на 2006 – 2010 роки
Державна програма стандартизації на 2006 – 2010 роки
Протягом року
Держспожив-стандарт, центральні органи виконавчої влади
 
1239. Реалізація Державної програми розвитку еталонної бази на 2009 — 2010 роки
Державна програма розвитку еталонної бази на 2009 — 2010 роки
Протягом року
Держспожив-стандарт, центральні органи виконавчої влади
 
1240. Реалізація проекту технічної допомоги ЄС "Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості"
Угода про фінансування Програми дій ТАSІS для України 2005 року
ІV квартал
Держспожив-стандарт, Мінекономіки
 
1241. 4.4.5. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва
 
1242. Цілі та очікуванні результати
 
1243. Сприяння залученню малого підприємництва до кредитних ресурсів
 
1244. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1245. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання в 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування малого підприємництва"
ІІ квартал
Держком-підприємництва
Мінфін,
Мінекономіки
 
1246. 4.4.6. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 
1247. Цілі та очікуванні результати
 
1248. Підвищення рівня захисту прав споживачів
 
1249. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1250. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про відповідальність за дефектну продукцію"
ІІ квартал
Держспожив-стандарт
 
1251. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про загальну безпеку продукції"
ІІ квартал
Держспожив-стандарт
 
1252. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення незалежної експертизи якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів"
ІV квартал
Держспожив-стандарт
 
1253. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження технічного регламенту маркування харчових продуктів"
ІІ квартал
Держспожив-стандарт, МОЗ, Мінагрополітики
 
1254. 4.4.7. Адміністративна реформа та поліпшення якості державного управління та зниження корупції
 
1255. Цілі та очікувані результати
 
1256. Підвищення довіри до органів виконавчої влади.
 
1257. Залучення громадян до формування та реалізації державної політики, сприяння впровадженню технологій демократичного врядування.
 
1258. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, запровадження державної комунікативної політики.
 
1259. Спрощення та підвищення якості надання адміністративних послуг
 
1260. Зниження рівня корупції.
 
1261. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1262. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади"
ІV квартал
Мін’юст
 
1263. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про основні засади державної комунікативної політики" (щодо запровадження стандартів відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади)
ІІ квартал
Мін’юст
 
1264. Розроблення проектів нормативно-правових актів України
Адміністративно-процедурний кодекс України та Закону України "Про адміністративні послуги"
ІV квартал
Мін’юст
 
1265. Розроблення проекту Концепції
Концепція впровадження електронного урядування в Україні та план заходів з її реалізації
ІV квартал
Держком-інформатизації
 
1266. Розроблення проекту Концепції Закону України
Концепція Закону України "Про інформаційну систему "Електронний уряд"
протягом року
Держком-інформатизації
 
1267. Розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів
Нормативно-правового акта Кабінету Міністрів стосовно налагодження системної роз’яснювальної роботи, оприлюднення на веб-сайтах позиції органів виконавчої влади щодо пріоритетів державної політики, цілей, змісту, механізму та результатів реалізації рішень, порядку надання адміністративних послуг, питань, що часто порушуються громадянами у зверненнях до органів виконавчої влади
ІІ квартал
Держком-телерадіо
 
1268. Налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
План дій з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
протягом року
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
1269. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про державну службу" (нова редакція)
ІІІ
квартал
Головдерж-служба
 
1270. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти на виконання Закону України "Про державну службу" (нова редакція)
протягом року
Головдерж-служба
 
1271. Розроблення нормативно-правових актів надання адміністративних послуг
Нормативно-правові акти щодо порядків надання адміністративних послуг, розмірів плати за такі послуги та стандартів адміністративних послуг
протягом року
центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1272. Розроблення проектів законодавчих актів
Кодекс господарського судочинства та Кримінального процесуального кодексу України;
Законів України:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів майнової шкоди та штрафів у кримінальному законодавстві ",
"Про безоплатну правову допомогу";
"Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу",
"Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації";
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";
"Про судоустрій та статус суддів"
ІV квартал
Мін’юст
 
1273. Розроблення проектів законів України
Закони України "Про заходи фінансового контролю публічної служби", "Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів"
ІV квартал
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
 
1274. Розроблення проекту Державної антикорупційної стратегії
Державна антикорупційна стратегія
ІV квартал
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
 
1275. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти у сфері доброчесності та врегулювання конфліктів інтересів
ІV квартал
Головдерж-служба
 
1276. Розроблення проекту Концепції
Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період 2011-2015 років та плану заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
ІІІ квартал
Держфін-моніторинг
 
1277. Розроблення та впровадження у навчальний процес обов’язкових спецкурсів з вивчення учнями загальноосвітніх та інших навчальних закладів положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення
План інформатизації щодо вивчення положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення
протягом року
МОН
МВС
 
1278. Впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції (створення системи зв’язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви, а також відповідних веб-сторінок у мережі "Інтернет", де молодь мала б можливість відкрито спілкуватись з проблемних питань, які існують в навчальних закладах, ознайомитися з інформацією антикорупційного спрямування)
План інформатизації щодо впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції, створення системи зв’язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви
протягом року
МОН
МВС
 
1279. Створення за необхідності спеціальних міжвідомчих робочих груп з числа науковців і практиків для розроблення заходів щодо покращання протидії конкретним корупційним проявам
Наказ МВС щодо створення спеціальних міжвідомчих робочих груп
ІІ
квартал
Міжвідомча робоча група з питань протидії корупції, МВС та інші правоохоронні органи
 
1280. Створення у складі Департаменту інформаційних технологій МВС Управління спеціальних перевірок для проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави
Наказ МВС щодо створення Управління спеціальних перевірок
І півріччя
МВС
 
1281. Створення єдиного державного банку даних
Створення єдиного державного банку даних щодо осіб, які були притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією
протягом року
МВС
СБУ
ДПА
 
1282. Продовження співпраці з міжнародними організаціями у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, зокрема, з Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FАТF), Спеціальним Комітетом Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Радою Європи
Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
протягом року
Держфін-моніторинг, центральні органи виконавчої влади
 
1283. 4.5. Розвиток фінансового ринку
 
1284. Основні проблеми:
 
1285. Протягом останніх років фінансовий ринок України розвивається фрагментарно. В Україні відсутня єдина цілеспрямована політика щодо консолідації фінансових ринків. Дії регуляторів ринків фінансових послуг (Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг) зорієнтовані на вирішення вузьких проблем окремих секторів, і не забезпечують його орієнтації на реальний сектор економіки.
 
1286. Прояви світової фінансової кризи виявили низку проблем на ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація фінансових установ, недосконалість вимог до якості та диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків, дисбаланс між очікуваною доходністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики, відсутність ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рівень прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна спроможність інститутів державного регулювання, відсутність довіри до них з боку населення.
 
1287. Однією з нагальних проблем є також відсутність національного інституційного інвестора. Протягом кількох докризових років його роль в основному виконував іноземний інвестор. Внаслідок фінансової кризи та нездатності держави оперативно та адекватно зреагувати на відтік іноземного капіталу спостерігається критичний дефіцит інвестиційних ресурсів, в першу чергу, довгострокових, які можуть бути інвестовані в економіку України.
 
1288. Це вимагає також приведення якості надання фінансових послуг до кращих світових стандартів, необхідним є поліпшення системи корпоративного управління в фінансових установах та розкриття інформації, запровадження системи пруденційного нагляду.
 
1289. Існуюча в Україні система депозитарного обліку цінних паперів не забезпечує належного гарантування прав інвесторів на цінні папери, створює ризики при забезпеченні розрахунків за договорами з цінними паперами та не враховує найкращий світовий досвід функціонування депозитарних систем.
 
1290. Питома вага біржового ринку в загальному обсязі операцій з цінними паперами протягом останніх 10 років не перевищує 5 відсотків. При цьому, співвідношення обсягів біржових торгів та кількості професійних торговців є найменшим в Європі.
 
1291. Наявна законодавча база не забезпечує стимулювання до прозорого ціноутворення на фондових біржах, ані емітент, ані інвестор не зацікавлені у використанні інвестиційного потенціалу біржового ринку. Зазначена ситуація ускладнюється відсутністю належного нагляду за фондовими біржами та іншими професійними учасниками фондового ринку на основі оцінки інвестиційних ризиків.
 
1292. Страховий ринок не виступає ефективними джерелом накопичення довгострокових фінансових ресурсів, які через механізми фондового ринку та банківської системи могли б стати додатковим джерелом фінансування реального сектора економіки.
 
1293. Потребує реформування система гарантування вкладів фізичних осіб. На даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб практично виконує функції щодо розрахунків із вкладниками за зобов’язаннями банків, що ліквідуються. Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб полягатиме в розширенні повноважень Фонду шляхом передачі йому частини повноважень Національного банку по роботі з проблемними банками, з метою збереження активів проблемного банку та оптимального виведення його з ринку.
 
1294. За останні три роки державний і гарантований державою борг України збільшився більше, ніж у три рази, і на кінець 2009 року становив близько 33, 0 відсотків ВВП.
 
1295. Також у 2009 році було проведено капіталізацію банків за рахунок державних коштів, що забезпечило їх перехід у державну власність. На даний час постає проблема ефективного управління цими банками та підвищення їх інвестиційної привабливості з метою забезпечення майбутньої приватизації за ринковою вартістю, яка б забезпечила повернення вкладених коштів.
 
1296. Основні завдання:
 
1297. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 
1298. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг
 
1299. Забезпечення співпраці між органами регулювання ринків фінансових послуг
 
1300. Врегулювання діяльності щодо здійснення операцій з фінансовими активам
 
1301. Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захист інтересів споживачів фінансових послуг
 
1302. 4.5.1. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити ефективний перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 
1303. Цілі та очікувані результати:
 
1304. Підвищення питомої ваги угод з цінними паперами на біржовому ринку
 
1305. Формування системи депозитарного обліку цінних паперів, забезпечення надійної і прозорої системи обліку прав власності на цінні папери
 
1306. Розвиток фінансових інструментів
 
1307. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1308. розроблення проектів Законів України:
проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів"
Грудень
ДКЦПФР
 
1309. проект Закону України "Про Фонд гарантування інвестицій"
Липень
ДКЦПФР
 
1310. проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю"
Вересень
ДКЦПФР
 
1311. проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності професійних учасників фондового ринку"
Липень
ДКЦПФР
 
1312. проект Закону України "Про похідні (деривативи)"
Червень
ДКЦПФР
 
1313. проект Закону України "Про внесення змін до Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо українських депозитарних розписок"
Жовтень
ДКЦПФР
 
1314. проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації"
Грудень
ДКЦПФР
 
1315. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій"
Липень
ДКЦПФР
 
1316. Проект Закону України "Про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку"
Грудень
ДКЦПФР
 
1317. супроводження проектів Законів України:
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства" (реєстр № 2260 від 21.03.2008)
4 квартал
ДКЦПФР
 
1318. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку" (реєстр. № 2540 від 22.05.2008)
4 квартал
ДКЦПФР
 
1319. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстр. № 0882 від 23.11.2007)
4 квартал
ДКЦПФР
 
1320. проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів" (реєстр. № 3041)
4 квартал
ДКЦПФР
 
1321. 4.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг.
 
1322. Цілі та очікувані результати
 
1323. Розширення ринку фінансових послуг; збільшення ємкості страхового ринку
 
1324. Визначення стратегічних напрямів розвитку фінансового сектору
 
1325. Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг, захист інтересів споживачів фінансових послуг
 
1326. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1327. розроблення проекту Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року
проект Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року
4 квартал
Держфінпослуг
ДКЦПФР Мінекономіки Мінфін
Національний банк
 
1328. розроблення проектів Законів України:
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринків фінансових послуг" (щодо розкриття інформації фінансовими установами, впровадження в них стандартів корпоративного управління, захисту прав споживачів фінансових послуг)
3 квартал
Держфінпослуг
ДКЦПФР Мінекономіки Національний банк
 
1329. проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо застосування тимчасових адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ)
4 квартал
Держфінпослуг
ДКЦПФР Мінекономіки Національний банк
 
1330. проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових послуг, види яких не визначені законом по суті)
4 квартал
Держфінпослуг
 
1331. проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо врегулювання питань обміну та збереження інформації у рамках міжнародного співробітництва у сфері регулювання ринків фінансових послуг)
травень
Держфінпослуг
 
1332. супроводження проектів Законів України:
проект Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність" (реєстр. № 3433)
4 квартал
Держфінпослуг
 
1333. проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція)
4 квартал
Держфінпослуг
 
1334. проект Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (реєстр. № 6192 від 15.03.2010)
3 квартал
Держфінпослуг
 
1335. проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу" (реєстр. № 2638)
3 квартал
Держфінпослуг
 
1336. 4.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи.
 
1337. Цілі та очікувані результати
 
1338. Відновлення довіри до банківської системи; реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб
 
1339. Збільшення кредитування економіки банківським сектором
 
1340. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1341. оздоровлення та зміцнення банківської системи
заходи з реабілітації фінансового сектору України відповідно до Проекту програмної позики на реабілітацію фінансового сектору спільно із Світовим банком та програми МВФ
протягом року
Мінфін, Національний банк (за згодою)
 
1342. започаткування програми кредитування окремих секторів економіки з використанням стимулюючих кредитів, виділених для цього Національним банком комерційним банкам
протягом року
Мінфін центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)
 
1343. підвищення ефективності роботи рекапіталізованих банків з метою підвищення вартості бізнесу цих банків та підготовка їх до приватизації на відкритих аукціонах
проект стратегії розвитку рекапіталізованих банків
нормативно-правові акти з питань приватизації рекапіталізованих державою банків
протягом року
Фонд державного майна,
Мінфін
 
1344. супроводження проекту Закону України
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)" (реєстр. № 0884 від 23.11.2007)
протягом року
Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки
 
1345. реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб, інституційне зміцнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб)
І півріччя
ФГВФО, Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
1346. 5. Розвиток реального сектору економіки
 
1347. 5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
 
1348. Основні проблеми:
 
1349. Енергоємність ВВП в Україні у 2-2, 5 рази перевищує відповідний показник провідних країн світу і становить, за даними Міжнародного енергетичного агентства та органів державної статистики 0, 5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у 2, 6 рази перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинутих держав світу
 
1350. На даний час у структурі енергетичного балансу України переважають традиційні види палива, зокрема імпортований природний газ та нафтопродукти, що негативно впливає на рівень енергетичної безпеки держави, конкурентоспроможність вітчизняної продукції та стан навколишнього природного середовища.
 
1351. Основні завдання
 
1352. Підвищення енергоефективності
 
1353. Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії
 
1354. 5.1.1. Підвищення енергоефективності
 
1355. Цілі та очікувані результати
 
1356. Зниження енергоємності ВВП на 3, 3 відсотка.
 
1357. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1358. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо реформування НАЕР та Нацекоінвестагентства
липень
НАЕР
 
1359. Актуалізація галузевих та регіональних програм з енергоефективності
Уточнені переліки проектів з енергоефективності (як складові Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки)
ІІ півріччя
Центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів,
НАЕР
 
1360. Включення регіональних програм енергоефективності до програм соціально-економічного розвитку регіонів.
Регіональні програми соціально-економічного розвитку
ІІ-ІІІ квартал
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, НАЕР
 
1361. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів"
грудень
НАЕР
 
1362. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про облік енергоресурсів, які постачаються мережами"
ІІІ квартал
НАЕР,
НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінжитло-комунгосп, Мінекономіки,
Мін’юст, Держком-підприємництво
 
1363. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду енергозбереження
червень
НАЕР,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін’юст
 
1364. Розроблення стандартів
Національні стандарти групи "Енергозбереження" щодо нормативного визначення величини енергоємності виробництва певних видів найбільш енергоємних видів продукції вітчизняного виробництва
протягом року
НАЕР,
Держспожив-
стандарт
 
1365. Забезпечення залучення іноземних інвестицій
Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією"
травень
МЗС,
НАЕР
 
1366. Доопрацювання Національного плану дій
Національний план дій з підвищення енергоефективності
вересень
НАЕР
 
1367. Укладення кредитної угоди
Закон України "Про надання Світовим банком кредиту для реалізації енергоефективних проектів в галузях економіки України"
жовтень
НАЕР
 
1368. Приєднання України до Ініціативи Швеції/ЄС з енергоефективності у Східній Європі
Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄБРР
в місячний термін після набуття чинності Законом України „Про Державний бюджет на 2010 рік"
НАЕР, Мінфін, Мінекономіки,
МЗС
 
1369. 5.1.2 Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії
 
1370. Цілі та очікувані результати
 
1371. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії у енергетичному балансі України до 2, 4 відсотка.
 
1372. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1373. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії"
червень
НАЕР,
Мінпалив-
енерго,
НКРЕ,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін’юст
Держком- підприємництво
 
1374. Реалізація Державної цільової економічної програми
Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки
протягом року
НАЕР,
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
1375. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку ведення обліку біомаси суб’єктами господарювання, яка є результатом їх господарської діяльності і використовується для виготовлення біопалива та біокомпонентів.
травень
НАЕР
 
1376. 5.2. Енергозабезпечення
 
1377. Основні проблеми:
 
1378. На сьогодні, рівень розвитку електроенергетики України не відповідає євроінтеграційним вимогам. Галузь характеризується практичним зношенням обладнання, використанням застарілих технологічних процесів, що призводить до суттєвого збільшення питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії. 67, 5 відсотка в енергетичному комплексі України становлять теплові електростанції, від стану яких значною мірою залежить економічна та енергетична безпека держави. Вітчизняні ТЕС мають найнижчі техніко-економічні й екологічні показники в Європі, що завдає не лише великих збитків економіці України, у т.ч. зменшуючи конкурентоспроможність вітчизняної продукції, але й створюють проблеми для європейської інтеграції України. Впровадження заходів з оновлення основних фондів ТЕС стримується через відсутність механізму їх фінансування.
 
1379. У балансі потужності енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9, 4 відсотка (за даними на кінець 2008 р.), що зумовлює дефіцит як маневрових, так і регулюючих потужностей.
 
1380. Стан магістральних електричних мереж рік у рік погіршується. Значні проблеми виникають у зв’язку з недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС, недостатнім рівнем надійності енергопостачання Криму, півдня Одеської області, Східного Донбасу, унеможливленням передачі надлишкової енергії Західного регіону до центру і на схід країни.
 
1381. Необ’єктивні ціни на електричну енергію не сприяють розвитку підприємств галузі, не здатні забезпечити реконструкцію та модернізацію обладнання, ремонти та закупівлю необхідної сировини, матеріалів тощо.
 
1382. Ефективність функціонування ГТС, основні потужності якої було створено у 70 - 80-х роках минулого століття, не відповідає сучасним критеріям.
 
1383. Коефіцієнт корисної дії (24-26 відсотків) парку газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій нижчий від коефіцієнта сучасних енергоефективних агрегатів (34-37 відсотків).
 
1384. На сьогодні близько 70 відсотків загальної довжини газопроводів та близько 80 відсотків газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій відпрацювали понад 20 років.
 
1385. Підземні сховища газу відпрацювали з початку закачування газу в пласт від 20 до 44 років і в умовах адаптації до сучасних вимог потребують проведення комплексної та пооб’єктної реконструкції, техпереоснащення та модернізації.
 
1386. У вугільній промисловості має місце прискорене згортання вуглевидобутку: у 2008 році видобуток вугілля рядового порівняно з попереднім роком зріс на 2, 7 млн. тонн, у 2009 році - скоротився на 5, 7 млн. тонн.
 
1387. Крім того, через нестачу інвестиційних ресурсів та дефіцит коштів на поточну діяльність державних вугледобувних підприємств, їх фінансовий стан на сьогодні є критичним - обсяг кредиторської заборгованості перевищує 11 млрд. грн., заборгованості з відрахувань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування наближається до 4 млрд. гривень. Переважна більшість державних вугледобувних підприємств є банкротами.
 
1388. Основні завдання:
 
1389. Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація.
 
1390. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні.
 
1391. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС.
 
1392. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії.
 
1393. Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України.
 
1394. Модернізація газотранспортної системи України
 
1395. Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України
 
1396. Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
 
1397. Модернізація шахтного фонду і технічне переоснащення виробництва.
 
1398. Реформування економічної сфери вугільних підприємств з метою переходу від пропорцій згортання до пропорцій розширеного відтворення.
 
1399. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі, в т.ч. використання механізмів державно-приватного партнерства.
 
1400. 5.2.1. Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація
 
1401. Цілі та очікувані результати:
 
1402. Покращення управління паливно-енергетичним комплексом
 
1403. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1404. Розроблення нормативних документів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо звітного та прогнозного енергетичного балансу України на базі статистичних даних та спостережень
ІІІ квартал
Мінекономіки
Держкомстат, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп,
НАЕР
 
1405. Розроблення механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній
Постанова Кабінету Міністрів України щодо механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній, що виникли у зв’язку з наданням ними послуг з електропостачання підприємствам міського електротранспорту протягом трьох років після набрання чинності Законом України "Про міський електричний транспорт"
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1406. Реалізація Енергетичної стратегії України до 2030 року,
Енергетичний баланс та автоматизована система стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі
протягом року
Мінекономіки
Мінпаливенерго, Мінвуглепром,
Мінфін, Держкомстат, НАЕР
 
1407. Розроблення рекомендацій
Рекомендації з удосконалення системи надання державної підтримки вугільної промисловості з урахуванням норм та вимог СОТ і ЄС
протягом року
Мінвуглепром
 
1408. Розроблення та запровадження методики
Методика формування цін на енергетичне вугілля виходячи з його калорійності, технологічної цінності та світових цін на енергетичне вугілля
протягом року
Мінвуглепром
 
1409. Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України"
Зовнішня допомога ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України"
протягом року
Мінвуглепром
 
1410. 5.2.2. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні
 
1411. Цілі та очікувані результати
 
1412. Доведення річного обсягу виробництва уранового концентрату до 846 тонн;
 
1413. Створення виробничих потужностей з виробництва двоокису цирконію до 220 тонн
 
1414. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1415. Розроблення нормативно-правових актів
Правила ринку електричної енергії;
Кодекс комерційного обліку;
Типові форми договорів на ринку електричної енергії
ІІІ квартал
Держатом-регулювання
 
1416. Розроблення нормативно-правових актів
Ядерний кодекс України
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1417. Внесення змін до нормативно-правової бази
Нормативно-правові акти щодо виробництва ядерного палива в Україні та резерву ядерного палива та ядерних матеріалів
протягом року;
Мінпаливенерго
 
1418. Реалізація проектів у рамках програм міжнародної технічної допомоги
Проекти у рамках програм міжнародної технічної допомоги (у т.ч. програм Тасіs з ядерної безпеки) та Щорічних програм з ядерної безпеки Інструменту співробітництва у галузі ядерної безпеки)
протягом року
Держатом-регулювання, Мінпаливенерго,
МНС,
ДП "НАЕК "Енергоатом";
 
1419. Проекти співробітництва в рамках міжнародних двосторонніх угод та меморандумів у сфері ядерної енергетики
протягом року
Мінпаливенерго, ДП НАЕК "Енергоатом" –
 
1420. Підписання та реалізація Угоди
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо співробітництва у будівництві енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1421. 5.2.3. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС
 
1422. Цілі та очікувані результати
 
1423. Збільшення долі електричної енергії, що виробляється атомними станціями в загальному обсязі виробленої електричної енергії в Україні.
 
1424. Продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС
 
1425. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1426. Виконання заходів які спрямовані на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС
План заходів, спрямованих на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС на строки, збільшені порівняно з проектними
протягом року
Мінпаливенерго
 
1427. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1428. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо прийняття рішення про будівництво енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1429. Виконання першочергових заходів
План першочергових заходів з будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1430. 5.2.4. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії
 
1431. Цілі та очікувані результати
 
1432. Створення додаткових робочих місць
 
1433. Зміцнення міжнародного іміджу України, як транзитної держави
 
1434. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1435. Продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1436. Продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1437. Продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
протягом року
Мінпаливенерго
 
1438. Продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами
протягом року
Мінпаливенерго
 
1439. Розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об’єднання енергосистем європейських країн
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1440. Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС План реконструкції та модернізації "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД"
Проект зовнішньої допомоги ЄС "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД"
протягом року
Мінпаливенерго
 
1441. 5.2.5. Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України
 
1442. Цілі та очікувані результати
 
1443. Безперебійне забезпечення економіки та населення електроенергією
 
1444. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1445. Розроблення проекту Кодексу
Кодекс електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1446. Реалізація програми
Національна енергетична програма України до 2010 року
протягом року
Мінпаливенерго
 
1447. Реалізація Програми
Програма "Українське вугілля"
протягом року
Мінвуглепром
 
1448. Будівництво магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами
План будівництва магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами
протягом року
Мінпаливенерго
 
1449. Виконання заходів з підвищення ефективності та надійності роботи ГЕС, запланованих в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1450. Виконання заходів з налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів південно-західної та центральної частини Одеської області, запланованих в рамках реалізації спільного з ЄБРР проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії в Одеській області – будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик-Усатове"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1451. Виконання заходів із забезпечення надійної та безпечної роботи високовольтної системи електропередачі та сприяння безперебійному функціонуванню ринку електроенергії в рамках спільного з МБРР проекту "Передавання електроенергії"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1452. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про державне регулювання в енергетиці України"
НКРЕ
 
1453. Розроблення проекту постанови НКРЕ
Методика встановлення тарифів на електроенергію для енергорозподільчих компаній на основі багаторічного стимулюючого регулювання
ІІІ квартал
НКРЕ
 
1454. Розроблення проекту розпорядження НКРЕ
Розпорядження "Про надання ліцензіатами інформації за Формами моніторингу показників якості послуг"
ІІІ квартал
НКРЕ
 
1455. 5.2.6. Модернізація газотранспортної системи України
 
1456. Цілі та очікувані результати:
 
1457. Підвищення рівня безпеки експлуатації газопроводів
 
1458. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1459. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу"
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1460. Забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України
Угоди щодо транзиту природного російського газу
протягом року
Мінпаливенерго
 
1461. 5.2.7. Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України
 
1462. Цілі та очікувані результати:
 
1463. Підвищення ефективності галузі електроенергетики
 
1464. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1465. Розроблення проектів законів України
Проекти законів України щодо правових засад державного регулювання в енергетиці та засад діяльності НКРЕ
протягом року.
НКРЕ
 
1466. 5.2.8. Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
 
1467. Цілі та очікувані результати
 
1468. Надання всебічної державної підтримки, в т.ч. бюджетної, для стабілізації роботи вугільної галузі.
 
1469. Створення умов для прогресивної зміни таких чинників виробництва, як людський потенціал, технологічна основа та стан гірничого господарства.
 
1470. Концентрація ресурсів на найбільш продуктивних ділянках гірничого виробництва.
 
1471. Підвищення продуктивності праці та навантаження на виробничі ланки вугледобувних підприємств із забезпеченням нешкідливих і гарантовано безпечних умов праці.
 
1472. Збільшення обсягів видобутку вугілля у державному секторі галузі до 39, 1 млн. тонн.
 
1473. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1474. Розроблення проекту наказу
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про забезпечення розвитку вугільної галузі у 2010 році
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1475. 5.2.9. Модернізація шахтного фонду і технічне переозброєння виробництва.
 
1476. Цілі та очікувані результати
 
1477. Впровадження нових видів техніки та технологій гірничо-шахтного виробництва.
 
1478. Впровадження енерго- та екологоефективного обладнання та устаткування на державних вугільних підприємствах.
 
1479. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1480. Розробка галузевої програми
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження Програми модернізації та технічного переоснащення вугледобувних підприємств України у 2010-2012 роках
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1481. Проведення технічного переоснащення та модернізації державних підприємств вугільної галузі
Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення переліку машин і устаткування, яке звільняється від ввізного мита і ПДВ, переліком гірничо-шахтного устаткування іноземного виробництва"
травень
Мінвуглепром
Мінекономіки
Мінфін
Держмит-служба
 
1482. 5.2.10. Оптимізація економічних пропорцій вугільних підприємств з метою переходу від згортання до розширеного відтворення.
 
1483. Цілі та очікувані результати
 
1484. Оптимізація витрат вугільних підприємств.
 
1485. Збільшення доходів вугледобувних підприємств.
 
1486. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1487. Впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1488. Впровадження програм енерго- і ресурсозбереження
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження галузевої програми енергоефективності
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1489. Впровадження методики формування цін на енергетичне вугілля, виходячи з його калорійності, технологічної цінності та рівня цін на зовнішніх ринках.
Спільний наказ Мінвуглепрому та Мінпаливенерго
ІІ квартал
Мінвуглепром
Мінпаливенерго
 
1490. 5.2.11. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі
 
1491. Цілі та очікувані результати
 
1492. Підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств.
 
1493. Залучення недержавних інвестицій та формування критично необхідного обсягу інвестицій, за якого введення виробничих потужностей галузі буде випереджати їх вибуття.
 
1494. Збільшення обсягу власних капіталовкладень державних вугільних підприємств.
 
1495. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1496. Розроблення постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи з фінансового оздоровлення державних вугледобувних підприємств"
травень
Мінвуглепром
ДПА,
Мінфін
Мінекономіки
 
1497. Створення умов для активного залучення інвестиційних ресурсів у галузь та підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств
Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості державно-приватного партнерства у вугільній галузі"
травень
Мінвуглепром
Мінекономіки
Мінфін
Фонд держмайна
 
1498. Впровадження механізму інвестиційного фонду учасників оптового ринку вугільної продукції.
Рішення Ради оптового ринку вугільної продукції України.
ІІ квартал
Мінвуглепром,
учасники оптового ринку вугільної продукції України
 
1499. Створення державної вугільної лізингової компанії.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про створення державної вугільної лізингової компанії.
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1500. 5.3. Промислова політика
 
1501. Основні проблеми:
 
1502. Продукція українських виробників, за винятком окремих видів товарів, є неконкурентоспроможною як на світовому, так і на внутрішньому ринку. Це обумовлено багатьма причинами. Одна з них - скорочення витрат на науково-конструкторські роботи, що призвело до зниження якості продукції, уповільнення процесу її відновлення, втрати завойованих раніше ринкових позицій.
 
1503. Значна кількість промислових підприємств щороку припиняє інноваційну діяльність. Про низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів реалізованої інноваційної продукції в Україні. У загальному обсязі промислової продукції лише 4, 8 відсотка мають ознаки інновацій. Крім цього, спостерігається беззупинне зниження рівня наукомісткості вітчизняної продукції. Частка вітчизняної наукомісткої продукції на світовому ринку високотехнологічної продукції становить 0, 05-0, 1 відсотка, в той час як частка Росії на світовому ринку високих технологій складає на даний момент близько 1 відсотка.
 
1504. Структурні зміни, які відбулися протягом останнього десятиліття, характеризуються серйозним технологічним відставанням, оскільки за випуском продукції третій технологічний уклад в Україні на сьогодні становить майже 58 відсотків, четвертий - 38 і лише 4 відсотка - п'ятий технологічний уклад. До нині, практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового характеру постають на шляху масової реалізації інновацій.
 
1505. Сьогодні більш як 90 відсотків продукції, що виробляється промисловістю України, не має сучасного технічного забезпечення, що спричиняє нерентабельність і не конкурентоспроможність більшості вітчизняних товарів.
 
1506. Ринок внутрішнього споживання продукції радіоелектроніки та приладобудування в значній мірі залежить від імпортної продукції. Номенклатура продукції радіоелектронної промисловості, виробництва засобів зв’язку, телекомунікації та приладобудування має широкий спектр і технологічні особливості її виробництва. Ці обставини обумовили формування, протягом останніх років, відповідної структури виробництва та внутрішнього ринку споживання продукції, в якій баланс між продукцією вітчизняного виробництва, у тому числі експортної спрямованості, та імпорту придбав відносно усталене значення.
 
1507. Обсяг споживання продукції зазначеної номенклатури у 2009 році склав біля 12 146, 2 млн. грн., обсяг імпорту в національній валюті - біля 12 460, 5 млн. грн., обсяг виробництва продукції - біля 5 391, 8 млн. грн. а експорту - біля 5 706, 2 млн. грн.
 
1508. Разом з цим, мають місце інші фактори, які стримують інтенсивність розвитку галузі, до яких слід віднести те, що продукція зазначеної номенклатури не завжди користується попитом, про що свідчать значні обсяги залишків готової продукції на кінець року. Причиною цього є застарілість технології, за якою ця продукція виробляється.
 
1509. Невдосконаленість системи сертифікації та стандартизації призвела до того, що у 2009 році обсяг внутрішнього споживання продукції засобів зв’язку та телекомунікації склав на 1775, 4 млн. грн. менше ніж обсяг імпорту тієї ж продукції.
 
1510. Сучасний стан машинобудування характеризується надзвичайно низьким рівнем технологічних процесів, який більше ніж вдвічі нижчий від європейського. Рівень автоматизації і комплексної механізації майже втричі нижчий від рівня промислово розвинених країн. Знос виробничих фондів по машинобудуванню становить 65-75 відсотка, а середній вік технологічного обладнання і устаткування близько 30 років. Тому, відповідно до віку обладнання і устаткування, в машинобудуванні наразі використовуються технологічні процеси 70-х - 80-х років минулого століття.
 
1511. На відміну від промислово розвинутих країн світу, в Україні освоєння нових наукоємних технологій, створення нових матеріалів із спеціальними властивостями та нового технологічного обладнання йде повільними темпами. Порівняно з розвинутими країнами, галузева структура української промисловості занадто обтяжена виробництвом первинних сировинних ресурсів і напівфабрикатів. В той же час питома вага продукції машинобудування, яка є основою інноваційного розвитку, нижча в 2-3 рази рівня розвинутих країн.
 
1512. Вітчизняний гірничо-металургійний комплекс має ряд проблем, що не дозволяють йому досягти показників розвитку світової металургії, це:
 
1513. - структурна недосконалість і значний знос основних фондів підприємств галузі (65 відсотків);
 
1514. - висока, порівняно з провідними промислово розвинутими країнами, матеріало- та енергоємність металургійної продукції;
 
1515. - скорочення вітчизняної бази залізорудної сировини та вугілля, що ставить металургійну промисловість у залежність від імпортованої сировини;
 
1516. - експортна орієнтованість збуту продукції при нерозвиненості внутрішнього ринку, що обумовлює залежність функціонування галузі від кон’юнктури зовнішнього ринку металопродукції;
 
1517. - скорочення в останнє десятиріччя виробництва високотехнологічних та наукоємних видів металопродукції та переважна орієнтація на виробництво продукції сировинної спрямованості з низьким ступенем обробки;
 
1518. - неможливість отримання довгострокових кредитів для більшості підприємств, відсутність сприятливих умов для залучення інвестицій з метою розвитку галузі;
 
1519. - недостатність бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення та впровадження новітніх технологій і обладнання.
 
1520. Як наслідок, зростання ризиків втрати експортного потенціалу металургійної галузі та забезпечення вітчизняного внутрішнього ринку високотехнологічною та наукоємною металопродукцією.
 
1521. Легка промисловість у 2009 році, як і решта галузей промислового комплексу України, працювала у скрутних економічних умовах, спричинених нестабільною фінансовою ситуацією, інертністю кризових явищ в світовій та вітчизняній економіці, а також системними проблемами галузі.
 
1522. На початку року кризові економічні процеси поглибилися і спад виробництва у легкій промисловості у січні 2009 р. становив 37, 9 відсотка. Таке значне зменшення виробництва було зумовлено суттєвим скороченням інвестування, падінням обсягів реалізації продукції галузі на внутрішньому ринку через скорочення виробництва у суміжних галузях промисловості та різким зниженням платоспроможного попиту населення.
 
1523. Основні завдання:
 
1524. Зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від імпорту продукції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку.
 
1525. Покращення лісосировинного забезпечення вітчизняних деревообробних та целюлозно-паперових підприємств.
 
1526. Реформування технічного законодавства України відповідно до міжнародних і європейських норм та гармонізація національних нормативних документів з міжнародними.
 
1527. Прийняття та впровадження технічних регламентів за пріоритетними секторами української промисловості.
 
1528. Забезпечення конкурентоздатності виробництва азотних міндобрив та захист вітчизняного виробника хімічної продукції шляхом впровадження обмежувальних заходів щодо масового імпорту здешевленої аналогічної продукції походженням із Білорусії та Росії.
 
1529. Удосконалювання законодавчого та нормативного забезпечення функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу.
 
1530. Підвищення ефективності роботи підприємств оборонно-промислового комплексу.
 
1531. Модернізація та технічне переоснащення підприємств гірничо-металургійного комплексу та впровадження високоефективних екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання.
 
1532. Впровадження нових технологій на підприємствах машинобудівного комплексу.
 
1533. 5.3.1 Зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від імпорту продукції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку.
 
1534. Цілі та очікувані результати
 
1535. Збільшення обсягів виробництва продукції радіоелектронної промисловості, виробництва засобів зв’язку, телекомунікації та приладобудування
 
1536. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1537. розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження кількісних економічних критеріїв визначення високотехнологічної продукції"
ІV квартал
Мінекономіки
Мінпромполітики
 
1538. розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження технічного регламенту розроблення конструкторської документації, технічних умов та виробництва продукції машинобудування за державним замовленням"
ІV квартал
Мінпромполітики
 
1539. розроблення проекту Закону України
Закон України "Про Загальнодежавну програму розвитку високих наукоємних технологій"
протягом року
Мінпромполітики
МОН
Мінекономіки
 
1540. 5.3.2.Покращення лісосировинного забезпечення вітчизняних деревообробних та целюлозно-паперових підприємств.
 
1541. Цілі та очікувані результати.
 
1542. Збільшення обсягів виробництва основних видів продукції з деревини і досягнення обсягів виробництва.
 
1543. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1544. Покращення лісосировинного забезпечення підприємств деревообробної промисловості за рахунок оптимізації використання середньорічного приросту деревини
Постанова Кабінету Міністрів України щодо підвищення ефективності використання лісових ресурсів.
ІV квартал
Мінпром
політики
Мінприроди
 
1545. обмеження експорту необробленої деревини
Закон України "Про встановлення ставок вивізного мита на лісосировину в круглому вигляді"
ІV квартал
Мінпром
політики Мінекономіки
 
1546. 5.3.5 Реформування технічного законодавства України відповідно до міжнародних і європейських норм та гармонізація національних нормативних документів з міжнародними
 
1547. Цілі та очікувані результати
 
1548. Розширення обміну товарами та послугами з торговими партнерами країн ЄС, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, інтеграція у світову економіку.
 
1549. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1550. Гармонізація стандартів
Реалізація Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки У 2010 році заплановано гармонізувати 145 стандартів
грудень
Мінпромполітики
 
1551. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування"
липень
Мінпромполітики
 
1552. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Технічного регламенту про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам"
грудень
 
1553. 5.3.6. Прийняття та впровадження технічних регламентів за пріоритетними секторами української промисловості
 
1554. Цілі та очікувані результати
 
1555. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі.
 
1556. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1557. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання
ІV квартал
Мінпром
політики та інші заінтересовані міністерства і відомства
 
1558. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо технічного регламенту безпеки машин та устаткування
ІV квартал
Мінпром
політики та інші заінтересовані міністерства і відомства
 
1559. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо технічний регламент з електромагнітної сумісності
ІV квартал
Мінпром
політики та інші заінтересовані міністерства і відомства
 
1560. 5.3.7.Забезпечення конкурентоздатності виробництва азотних міндобрив та захист вітчизняного виробника хімічної продукції
 
1561. Цілі та очікувані результати
 
1562. Збільшення виробництва вітчизняних азотних добрив для внутрішніх потреб та на експорт
 
1563. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1564. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6.06.06 № 788"
ІV квартал
Мінпром
політики,
центральні органи виконавчої влади
 
1565. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів"
ІV квартал
Мінпром
політики та центральні органи виконавчої влади
 
1566. Сприяння прийняттю законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо послаблення негативного впливу світової фінансової та економічної кризи на вітчизняну нафтохімічну галузь"
ІІ квартал
Мінпром
політики
центральні органи виконавчої влади
 
1567. 5.3.8 Удосконалювання законодавчого та нормативного забезпечення функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу.
 
1568. Цілі та очікувані результати
 
1569. Поліпшення діяльності оборонно-промислового комплексу за рахунок впровадження прогресивних форм управління і менеджменту, коопераційних виробничих та науково-дослідних зв'язків.
 
1570. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1571. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про виробництво військової техніки"
липень
Міпромполітики
 
1572. Розробка проекту Закону України
Закон України
"Про державне стимулювання зростання виробництва продукції суднобудівної
промисловості в Україні"
жовтень
Міпромполітики
 
1573. Виконання заходів Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України
Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України
ІV квартал
Міпромполітики
 
1574. 5.3.9 Підвищення ефективності роботи підприємств оборонно-промислового комплексу
 
1575. Цілі та очікувані результати
 
1576. Збільшення вкладу оборонно-промислового комплексу в валовий національний продукт.
 
1577. Збільшення:
 
1578. обсягів товарної та реалізованої продукції, що виробляється підприємствами оборонно-промислового комплексу, на 20 відсотків;
 
1579. виробітку на одного працюючого на 15 відсотків;
 
1580. фондовіддачі на 15 відсотків.
 
1581. Збільшення обсягів продукції оборонно-промислового комплексу, що експортується, на 20 відсотків.
 
1582. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1583. Реалізація державної програми
Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки
ІV квартал
Міпромполітики
Міноборони
НКАУ
 
1584. Виконання заходів Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року
Виконання заходів Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року
ІV квартал
Міпромполітики
 
1585. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про заходи щодо забезпечення виконання довгострокових зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на постачання за кордон продукції оборонно-промислового комплексу України"
грудень
Міпромполітики
 
1586. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України, спрямовані на створення необхідних умов виконання зовнішньоекономічних контрактів на експорт озброєнь, а саме:
а) про особливий порядок:
відкриття та ведення банківських рахунків;
оподаткування прибутку;
кредитування;
сплати податку на додану вартість при здійсненні імпортних операцій;
сплати митних зборів при здійсненні імпортних операцій;
продажу валютної виручки;
б) про створення постійно діючих робочих груп з координації виконання зовнішньоекономічних контрактів.
червень
Міпромполітики
 
1587. 5.4 Аграрна політика
 
1588. Основні проблеми:
 
1589. Скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі корів.
 
1590. Спад виробництва цукрових буряків та недостатньо насичений цукром внутрішній ринок.
 
1591. Відсутність мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції.
 
1592. Низька якість контролю сільськогосподарської та харчової продукції.
 
1593. Відсутня ефективна система охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.
 
1594. Незавершена земельна реформа.
 
1595. Низька інвестиційна привабливість галузі та незначні обсяги інвестицій.
 
1596. Велика зношеність основних фондів.
 
1597. Основні завдання:
 
1598. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу.
 
1599. Підвищення ефективності управління землями сільськогосподарського призначення.
 
1600. Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування.
 
1601. Реформування системи державного управління агропромисловим комплексом, розроблення довгострокової стратегії розвитку аграрного сектора, оптимізація державної бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
 
1602. Стабілізація цінової ситуації на внутрішньому агропродовольчому ринку.
 
1603. Удосконалення механізмів державного регулювання ринку зерна в Україні, впровадження ефективної експортної стратегії держави на світових ринках продовольства.
 
1604. Законодавче забезпечення розвитку обслуговуючої кооперації та системи оцінки та безпеки продукції.
 
1605. 5.4.1 Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу
 
1606. Цілі та очікувані результати
 
1607. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки країни.
 
1608. Збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.
 
1609. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1610. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо
удосконалення механізму отримання бюджетної позики із застосуванням механізму державних заставних закупівель зерна
ІІІ квартал
Мінекономіки, Мінагрополітики
Мінфін
Мін’юст
 
1611. Розроблення проекту Закону України
Закону України "Про розвиток системи страхування сільськогосподарських ризиків"
ІІІ квартал
Мінагрополітики,
Мінфін, Мінекономіки
 
1612. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо
створення єдиної державної зерноторгової компанії
червень
Мінагрополітики,
Мінекономіки Фонд державного майна
 
1613. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" щодо
приведення положень Закону України "Про насіння і садивний матеріал" у відповідність з принципами і нормами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", зокрема, нормативне визначення переліку послуг у галузі сільського
господарства, які можуть надаватись зацікавленим суб'єктам господарювання
червень
Мінагрополітики
Мінекономіки
Держком-підприємництва
 
1614. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо
створення сприятливих умов для стабільного виробництва цукрових буряків та насичення внутрішнього ринку цукром
грудень
Мінагрополітики
Мінекономіки
 
1615. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо
приведення у відповідність визначення терміну "сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари)" у законах України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції", "Про податок на додану вартість" та "Про фіксований сільськогосподарський податок"
вересень
Мінагрополітики
 
1616. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки соціальних стандартів працівників сільськогосподарських підприємств" стосовно забезпечення оптимального рівня ставки пенсійних внесків для сільськогосподарських товаровиробників в розмірі 70 відсотків від загальної, з метою недопущення призупинення темпів підприємницької активності в аграрному секторі економіки України і утворення боргу по сплаті внесків до фондів соціального страхування внаслідок надмірного фіскального навантаження
листопад
Мінагрополітики
Мінпраці
Мінекономіки
 
1617. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо забезпечення рибопромислової діяльності у водах за межами юрисдикції України
травень
Мінагрополітики
Мінекономіки
 
1618. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо
недопущення дублювання чинного законодавства у галузі виноробства
травень
Мінагрополітики
Мінекономіки
 
1619. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" щодо
забезпечення діяльності сільськогосподарських дорадчих служб
травень
Мінагрополітики
 
1620. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо
забезпечення видачі підприємствам ліцензій
травень
Мінагрополітики
Мінекономіки
 
1621. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань діяльності неприбуткових організацій" щодо
сприяння створенню та ефективному функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
ІІІ квартал
Мінагрополітики
 
1622. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування особистих селянських господарств" стосовно
розповсюдження на особисті селянські господарства спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, а також звільнення від оподаткування їх податком з доходів фізичних осіб
листопад
Мінагрополітики
 
1623. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном" щодо забезпечення повноправного членства України у Міжнародній раді по зерну
жовтень
Мінагрополітики
 
1624. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації" щодо підвищення ефективності державного регулювання діяльності кредитних спілок, захисту майнових прав кредитних спілок
протягом року
Мінагрополітики
Мінфін Мінекономіки Мін’юст
 
1625. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" щодо
уточнення переліку об’єктів державного цінового регулювання на 2010/2011 маркетинговий рік
травень
Мінагрополітики
Мінекономіки Мінфін
Мін’юст
 
1626. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку оптової та роздрібної торгівлі тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"
щодо впорядкування провадження торговельної діяльності суб'єктами господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери
червень
Мінагрополітики
 
1627. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі" щодо вдосконалення механізму надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі, на підставі зауважень контролюючих органів за результатами перевірок, а також з метою забезпечення ефективного розподілу коштів між регіонами
травень
Мінагрополітики
 
1628. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання акваторій в користування Керченським морським рибним портом"
квітень
Мінагрополітики
 
1629. Реалізація Державної цільової програми
Державна цільова програма реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року щодо забезпечення технічного переоснащення
агропромислового комплексу
протягом року
Мінагрополітики
Мінфін
 
1630. Реалізація Загальнодержавної програми
Загальнодержавна програма селекції у тваринництві на період до 2010 року щодо формування селекційної бази у тваринництві.
протягом року
Мінагрополітики
Мінфін Мінекономіки Мін’юст
 
1631. Реалізація Державної цільової програми
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року
протягом року
Мінагрополітики
Мінфін Мінекономіки
 
1632. Реалізація Загальнодержавної програми
Загальнодержавна програма розвитку рибного господарства України на період до 2010 року з метою розвитку рибного господарства країни
протягом року
Мінагрополітики
Мінфін Мінекономіки
 
1633. Реалізація Комплексної програми
Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь
протягом року
Держводгосп
 
1634. Підвищення ролі аграрної науки і освіти у впроваджені новітніх технологій у аграрне виробництво, поглиблення їх інтеграції, створення ефективних суб’єктів господарювання, розробки оптимальних моделей сільськогосподарських товаровиробників, з урахуванням природно-кліматичних умов, тенденцій і прогнозів розвитку сільськогоспо-дарського виробництва в світі
Нормативно –правові акти
протягом року
Мінагрополітики
НААНУ
 
1635. Підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва
Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо підтримки виробництва продукції тваринництва та рослинництва
ІІ квартал
Мінагрополітики
Мінфін
 
1636. Виплата сільгосптоваро-виробникам встановлених дотацій
Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо виплати сільгосптоваровиробникам встановлених дотацій
ІІ квартал
Мінфін Мінагрополітики
 
1637. Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, здійснення державних форвардних і заставних закупівель та фінансових інтервенцій
Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, здійснення державних форвардних і заставних закупівель та фінансових інтервенцій
ІІ квартал
Мінфін Мінагрополітики
 
1638. Розроблення балансів попиту і пропозиції основних видів продовольства
Баланси попиту і пропозиції основних видів продовольства
щомісячно
Мінекономіки Мінагрополітики
Держкомстат
центральні органи виконавчої влади та професійні громадські організації
 
1639. Активізація залучення міжнародної технічної допомоги на розвиток галузі агропромислового комплексу та впровадження досвіду ЄС у сфері розвитку сільської місцевості
Наказ Мінагрополітики від 18.09.09 № 684 "Про затвердження порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі"
протягом року
Мінагрополітики
Мінекономіки
 
1640. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів щодо створення спільних виробництв сільськогосподарської техніки та обладнання на території України за участю іноземних інвесторів
червень
Мінпромполітики Мінагрополітики
 
1641. Здійснення заходів щодо активізації співробітництва в сфері агропромислового комплексу з країнами СНД, зокрема Російською Федерацією
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року
протягом року
Мінагрополітики
Мінекономіки МЗС
 
1642. Активізація роботи щодо участі України у діяльності Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Всесвітній продовольчій програмі
Наказ Мінагрополітики від 18.09.09 № 684 "Про затвердження порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі"
протягом року
Мінагрополітики
МЗС
Мінфін Мінекономіки
 
1643. 5.4.2. Підвищення ефективності управління землями державної власності
 
1644. Цілі та очікувані результати
 
1645. Врегулювання земельних відносин, раціоналізація землекористування.
 
1646. Запровадження фінансових інструментів і механізмів для залучення в агропромисловий комплекс фінансових ресурсів.
 
1647. Підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель.
 
1648. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1649. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України"
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про спрощення процедури оформлення та видачі державних актів на право постійного користування земельною ділянкою для державних установ, підприємств, організацій"
травень
Держкомзем
Мінагрополітики Мінекономіки Мінфін
Мін’юст
 
1650. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо упорядкування земель, підпорядкованих Міністерству оборони України
вересень
Мінекономіки Міноборони
Мінагрополітики
Мінфін
Держкомзем
Фонд державного майна
Мін’юст
 
1651. Формування ринку та іпотеки земель сільськогосподарського призначення.
Проекти нормативно – правових актів
ІІ півріччя
Держкомзем
Мінагрополітики
Мінекономіки
 
1652. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розпорядження землями оборони і відчуження майна військового призначення"
ІV квартал
Мінекономіки, Міноборони, Мінфін, Держкомзем, Фонд державного майна,
Мін’юст
 
1653. 5.4.3. Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування
 
1654. Цілі та очікувані результати
 
1655. Законодавче визначення нормативів і вимог до безпеки харчових продуктів, контролю за ними та інформування споживачів про їх властивості.
 
1656. Забезпечення виробництва якісних та безпечних для споживачів продуктів харчування.
 
1657. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1658. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" щодо приведення чинної редакції Закону України "Про ветеринарну медицину" у відповідність до вимог європейського законодавства у сфері безпечності харчових продуктів тваринного походження
листопад
Мінагрополітики
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
 
1659. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки" щодо
приведення чинної редакції Закону України "Про національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки" до вимог Закону України "Про державні цільові програми" та міжнародного законодавства у галузі регулювання риболовства, враховуючи світові тенденції та співробітництво України з державами ЄС, а також участь у діяльності міжнародних риболовних організацій щодо збереження та спільної відповідальності за захист морських ресурсів, розробки та гармонізації існуючих заходів з попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства (ННН-рибальства) та перегляду розмірів фінансування та напрямів інвестицій
жовтень
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики Держкомрибгосп Мін’юст
 
1660. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про рибне господарство та промислове рибальство" щодо забезпечення розвитку рибного господарства та промислового рибальства, встановлення порядку взаємовідносин між державними органами управління і користувачами риби
серпень
Мінагрополітики Держкомрибгосп Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
 
1661. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення компетентного органу з питань здійснення державного (офіційного) контролю" щодо приведення у відповідність процедури сертифікації харчових продуктів тваринного походження (видачі міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів) до вимог міжнародного та європейського законодавства шляхом визначення єдиного компетентного органу з питань державного контролю та видачі міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів на харчові продукти тваринного походження, що експортуються, це також є обов'язковою умовою для виходу української тваринницької продукції на ринок ЄС
травень
Мінагрополітики
Мін’юст
МОЗ
Мінекономіки
 
1662. Визначення оптимальної організаційної структури та умов функціонування системи офіційного контролю на національному рівні шляхом вивчення досвіду ЄС щодо системи державного контролю харчових продуктів
Нормативно-правовий акт про організаційні засади контролю харчових продуктів
грудень
Мінагрополітики, Держспоживстандарт
 
1663. Підвищення ефективності реалізації проекту технічної допомоги ЄС "Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)"
Технічна допомога ЄС "Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)"
протягом року
Мінагрополітики
Держкомвет-медицини та інші органи виконавчої влади
 
1664. Розроблення нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти гармонізовані до міжнародного законодавства з метою забезпечення виробництва безпечних харчових продуктів тваринного походження
ІІ півріччя
Мінагрополітики, Держкомвет-медицини
 
1665. 5.5. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
 
1666. Основні проблеми:
 
1667. Дорожнє господарство. Транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів, а отже, прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку держави, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму.
 
1668. Автомобільний транспорт. В Україні зростає кількість колісних транспортних засобів, змінюється їх склад, збільшується кількість осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зокрема через неналежний технічний стан таких засобів. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, що діють на сьогодні, не відповідають сучасним вимогам.
 
1669. Залізничний транспорт. Залізнична інфраструктура в значній частині не відповідає сучасним потребам в перевезеннях.
 
1670. Основними системними проблемами розвитку залізничного транспорту України на сучасному етапі є:
 
1671. - прогресуючий знос основних засобів;
 
1672. - недостатність інвестиційних ресурсів для оновлення основних засобів та інноваційного розвитку;
 
1673. - відсутність у повному обсязі компенсації за здійснення соціально необхідних пасажирських перевезень в приміському та регіональному сполученнях;
 
1674. - повільне реформування галузі.
 
1675. Морський та річковий транспорт. Невідповідність рівня ефективності управління діяльністю морських торговельних портів сучасним міжнародним вимогам, попиту на портові послуги. Система державного управління діяльністю морських торговельних портів залишається незмінною протягом двадцяти років.
 
1676. Удосконалення інфраструктури морських перевезень здійснюється повільно.
 
1677. Рівень оновлення основних фондів морських торговельних портів за рахунок як власних, так і залучених коштів, незадовільний. Технічні характеристики портів (глибина підхідних каналів та акваторій, технічний стан причалів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, систем автоматизації і комп'ютеризації) залишаються на рівні 90-их років минулого сторіччя.
 
1678. Державна система забезпечення безпеки судноплавства не повною мірою відповідає вимогам міжнародних стандартів, зокрема стосовно виконання міжнародних зобов'язань України у галузі торговельного мореплавства.
 
1679. Авіаційний транспорт. Основними проблемними питаннями, які потребують негайного вирішення є технічна невідповідність аеропортів України вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА): недостатня пропускна здатність терміналів, недостатня кількість місць для паркування повітряних суден, капітальні будівлі та споруди (в тому числі злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки та перонно-вокзальні комплекси) потребують негайної реконструкції для забезпечення вимог УЄФА під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
1680. Інформатизація та електронне урядування. Україна відстає від розвинених країн за розвитком інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування. Значне відставання від розвинених країн світу спостерігається за рівнем впровадження інформаційних технологій в органах державної влади. В Україні лише близько 50 відсотків центральних органів виконавчої влади впровадили внутрішньовідомчі системи електронного документообігу.
 
1681. Основні завдання:
 
1682. Створення сучасних автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки автомобільного транспорту
 
1683. Модернізація та розвиток залізничного транспорту, провадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів
 
1684. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту
 
1685. Модернізація та збільшення пропускної спроможності аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден
 
1686. Створення сучасної мережі зв’язку. Забезпечення доступу споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних та універсальних послуг поштового зв’язку нормованої якості за регульованими державою тарифами на всій території України
 
1687. Розвиток інформаційного суспільства та інформатизації
 
1688. Закріплення на законодавчому рівні повноважень НКРЗ щодо визначення, аналізу ринків телекомунікаційних послуг та встановлення відповідних регуляторних зобов’язань
 
1689. Забезпечення конверсії радіочастотного спектру для сприяння швидкому впровадженню передових технологій радіозв’язку, у тому числі технологій мобільного зв’язку третього покоління, в Україні
 
1690. Вдосконалення порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг і врегулювання відносин між учасниками ринку телекомунікацій
 
1691. 5.5.1. Створення сучасних автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки автомобільного транспорту
 
1692. Цілі та очікувані результати:
 
1693. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки автомобільних доріг загального користування; розвиток автомобільних доріг, що суміщаються з міжнародними транспортними коридорами; улаштування під’їздних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів; розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.
 
1694. Вдосконалення системи перевірки технічного стану колісних транспортних засобів.
 
1695. Зменшення кількості ДТП на 5 відсотків, зменшить кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин на 15 відсотків, споживання автомобільного палива на 3 відсотка.
 
1696. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1697. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) " щодо
забезпечення надходжень до бюджету, необхідних для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, та розширення джерел наповнення спеціального фонду державного бюджету.
ІІ квартал
Укравтодор
 
1698. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення вимог до перевірки складу конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів".
ІІ квартал
Мінтрансзв’язку
 
1699. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку перевірки суб’єктами господарювання технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду"
ІІ квартал
Мінтрансзв’язку
 
1700. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження конструкції, допуску до експлуатації та використання колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин до них" щодо встановлення експлуатаційних характеристик безпеки та методів перевірки технічного стану.
ІІ квартал
Мінтрансзв’язку
 
1701. Реалізація Державної програми
Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки.
Протягом року
Мінтрансзв’язку
 
1702. 5.5.2. Модернізація та розвиток залізничного транспорту, провадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів
 
1703. Цілі та очікувані результати:
 
1704. Посилення пропускної спроможності основних залізничних напрямків.
 
1705. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту та інвестиційної привабливості галузі.
 
1706. Підвищення рівня обслуговування пасажирів.
 
1707. Забезпечення безпеки руху в місцях перетину залізничного та автомобільного транспорту.
 
1708. Заплановано перевезти у 2010 році 491 млн. пасажирів.
 
1709. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1710. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження соціально - та економічно обґрунтованих норм споживання послуг на одну особу за видами пільг" щодо створення необхідних передумов для поступового запровадження монетизації пільг, у т.ч. затвердження соціально - та економічно обґрунтованих норм споживання послуг на одну особу за видами пільг.
ІV квартал
Мінпраці
 
1711. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" з метою реформування галузі
ІІІ квартал
Мінтрансзв’язку
 
1712. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення державного господарського об’єднання у формі державного концерну"
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1713. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо "Про затвердження Статуту державного господарського об’єднання у формі державного концерну "
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1714. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення державного замовлення на залізничні перевезення "
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1715. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну підтримку пасажирських перевезень "
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1716. Реалізація заходів Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки.
Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки.
Протягом року
Мінтрансзв’язку
 
1717. 5.5.3. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту
 
1718. Цілі та очікувані результати:
 
1719. Підвищення ефективності функціонування портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення.
 
1720. Збільшення вантажопереробки, фінансово-господарських показників морськими і річковими портами України.
 
1721. Підвищення рівня безпеки судноплавства.
 
1722. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1723. Розроблення нормативно-правових актів:
Постанова Кабінету Міністрів України "Про портові збори"
ІV квартал
Мінтрансзв`язку
 
1724. Наказ Мінтрансзв’язку "Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням вантажів у портах України"
ІV квартал
Мінтрансзв’язку Мінекономіки
 
1725. Наказ Мінтрансзв’язку "Про затвердження Зборів і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах України"
ІV квартал
Мінтрансзв`язку
Мінекономіки
 
1726. Накази Мінтрансзв’язку щодо затвердження порядків (методик) зміни та формування тарифів на спеціалізовані послуги портів та методики формування наскрізних тарифів на перевезення транзитних вантажів
ІV квартал
Мінтрансзв`язку
Мінекономіки Антимонопольний комітет
Мінфін
 
1727. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про приєднання України до Міжнародної Конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладання арешту на морські судна "
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1728. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладання арешту на морські судна "
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1729. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань відведення земель водного фонду "
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1730. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внутрішній водний транспорт"
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1731. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про транзит вантажів"
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1732. Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою підготовки до приєднання до Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року
Нормативно-правові акти щодо приєднання до Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року
ІV квартал
Мінтрансзв’язку, Мінпраці,
МЗС
 
1733. Створення ефективної системи з підтримки навігаційних глибин відповідно до міжнародних вимог у територіальному морі України, на акваторіях портів та каналах до них
Система з підтримки паспортних параметрів Бузько – Дніпровсько – лиманського та Херсонського морських каналів і глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1734. Створення берегових систем технічної та інформаційної підтримки безпеки судноплавства
Системи технічної та інформаційної підтримки безпеки судноплавства
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1735. Реалізація спільного з ЄБРР проекту з реконструкції причалів
Спільний з ЄБРР проект "Розвиток Іллічівського морського торговельного порту"
відповідно до строків, визначених Кредитною Угодою.
Мінтрансзв’язку
 
1736. 5.5.4. Модернізація та збільшення пропускної спроможності аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден
 
1737. Цілі та очікувані результати:
 
1738. Забезпечення безпечного та ефективного функціонування всіх суб'єктів авіаційної діяльності
 
1739. Перехід на Європейські стандарти безпеки
 
1740. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1741. Підготовка аеропортів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1742. Укладання Угоди з Європейським Союзом про Спільний Авіаційний простір
Угода з Європейським Союзом про Спільний Авіаційний простір
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1743. Впровадження в Державіаадміністрації відповідних напрямів Програмного комплексу єдиної інформаційної системи (ЄІС ДАА),
Єдина інформаційна система Державіаадміністрації для забезпечення Міжнародних стандартів безпеки у цивільній авіації.
ІV квартал
Мінтрансзв’язку
 
1744. 5.5.5. Розвиток інформаційного суспільства та інформатизації
 
1745. Цілі та очікувані результати
 
1746. Забезпечення 100 відсотків обліку державних електронних інформаційних ресурсів.
 
1747. Ефективне використання радіочастотного ресурсу України та впровадження передових технологій радіозв’язку
 
1748. Підвищення рівня об’єктивізації оцінки стану й тенденцій розвитку інформаційного суспільства.
 
1749. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1750. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового технічного регламенту електронного документообігу в органах виконавчої влади"
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1751. Реалізація пілотного проекту
Звіт про результати реалізації пілотного проекту щодо впровадження технологій електронного урядування згідно з розпорядженням,
проекти нормативно-правових актів щодо поширення досвіду реалізації пілотного проекту, впровадження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування технологій електронного урядування.
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1752. Створення та забезпечення ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1753. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні"
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1754. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про інформаційну систему "Електронний Уряд"
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1755. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про електронну комерцію"
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1756. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства"
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1757. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування"
ІІІ квартал
Держкомінформатизації
 
1758. Розроблення проекту постанови Верховної Ради України
Проект постанови Верховної Ради України "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки"
ІІІ квартал
Держкомінформатизації
 
1759. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації"
ІІІ квартал
Держкомінформатизації
 
1760. Внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352"
ІV квартал
Держкомінформатизації
 
1761. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації"
ІV квартал
НКРЗ,
Мінтрансзв’язку, Антимонопольний комітет,
Мінекономіки,
Мінфін
 
1762. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України"
ІV квартал
Мінтрансзв’язку,
НКРЗ,
Міноборони, Мінекономіки,
Мінфін
 
1763. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" (Нова редакція)
ІІІ квартал
НКРЗ,
Мінтрансзв’язку, Антимонопольний комітет,
Держкомтелерадіо
 
1764. 5.6. Науково -технічна та інноваційна політика
 
1765. Основні проблеми:
 
1766. Криза виявила неготовність науково-інноваційної системи до швидкого впровадження науково-технічної продукції в промисловості, енергетиці, ЖКГ - галузях, де потенційні втрати від використання застарілих технологій особливо значні.
 
1767. Сучасний стан вітчизняної науки, що характеризується погіршенням вікової структури наукових кадрів, майже критичним станом матеріально-технічної бази, обумовлений низкою негативних чинників, таких як:
 
1768. - недостатній рівень та неефективна структура фінансової підтримки;
 
1769. - неефективна організаційна структура, велика розпорошеність наукових установ (підпорядкованість 36 головним розпорядникам бюджетних коштів; фактична дискримінованість науковців, що працюють в університетському й галузевому секторах, порівняно з їхніми колегами з академічного сектора тощо);
 
1770. - невизначеність пріоритетів та їхнього впливу на економічний розвиток країни;
 
1771. - наднизький попит на результати науково-технічної діяльності з боку реального сектору економіки;
 
1772. - нерозвиненість національної інноваційної системи.
 
1773. Діюча структура державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю не забезпечує реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики. Не налагоджено координації взаємодії науки з виробництвом, ефективного використання вітчизняних науково-технологічних здобутків, орієнтування науково-технічної діяльності на потреби економіки.
 
1774. Нинішня фіскальна політика України не враховує таку специфічну особливість інноваційної діяльності, як значні затрати та високий рівень ризику при впровадженні інновацій та виведенні інноваційної продукції на ринок.
 
1775. Основні Завдання:
 
1776. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань
 
1777. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 
1778. Розвиток системи управління інтелектуальною власністю
 
1779. Стимулювання попиту на інновації
 
1780. 5.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань
 
1781. Цілі та очікувані результати
 
1782. Підвищення результативності наукової та науково-технічної діяльності та ефективності бюджетного фінансування наукової сфери.
 
1783. Збільшення частки впроваджених науково-технічних робіт, що виконувались за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 15 в.п.
 
1784. Оновлення наукової матеріально-технічної бази університетів на 8 відсотків.
 
1785. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1786. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
ІV квартал
ДКНТІ
 
1787. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо оптимізації структури та напрямів державного фінансування наукової сфери
ІУ квартал
ДКНТІ
 
1788. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку визначення та встановлення оптимального для сучасного стану економіки України розподілу видатків державного бюджету за основними видами (етапами) наукового процесу
у шестимісячний термін після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
ДКНТІ Мінекономіки Мінфін
Держкомстат
 
1789. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо дослідницького податкового кредиту"
червень
Мінфін
ДКНТІ Мінекономики
 
1790. Оновлення та модернізація науково-навчальної лабораторної бази ВНЗ МОН
Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008-2012 роки
ІV квартал
МОН
ДКНТІ
 
1791. Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки"
ІV квартал
МОН
ДКНТІ
 
1792. Розбудова національної грід-інфраструктури та створення умов для широкого впровадження грід-технологій
Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
ІV квартал
МОН
Національна академія наук
МОЗ
 
1793. 5.6.2 Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 
1794. Цілі та очікувані результати:
 
1795. Збільшення кількості підприємств, які впроваджують інновації
 
1796. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1797. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків" щодо спрямування державної підтримки на розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ, як засновників наукового парку
ІІІ квартал
ДКНТІ
 
1798. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" щодо визначення основних суб'єктів інноваційної інфраструктури
листопад
ДКНТІ
 
1799. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" щодо визначення правових, економічних та організаційних засад цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні
серпень
ДКНТІ
 
1800. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" щодо створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури інноваційні бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій
ІІІ квартал
ДКНТІ
 
1801. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" щодо врегулювання на законодавчому рівні питань, спрямованих на забезпечення повноцінного та ефективного функціонування технологічних парків, удосконалення системи реєстрації технологічних парків та їх проектів
серпень
ДКНТІ
 
1802. розроблення типових методичних рекомендацій
Типові методичні рекомендацій щодо утворення та функціонування об’єктів інноваційної інфраструктури, розвитку інноваційного брокерства в Україні, провадження оцінної діяльності на ринку інновацій
грудень
ДКНТІ Мінекономіки Мінфін
Мін’юст
 
1803. розроблення методичних матеріалів
Методичні матеріали для інформаційно-консультаційної підтримки об’єктів інноваційної інфраструктури та забезпечення їх взаємодії з новоствореними центрами
листопад
ДКНТІ Мінекономіки Національна академія наук Мінпром-політики Мінпаливенерго
 
1804. розроблення методичних засад
Методичні засади кваліфікування продукції та виробництва за рівнем технологічності
ІІ півріччя
Мінекономіки Мінфін Мінпром-політики
ДКНТІ
ДПА Держмитслужба
 
1805. 5.6.3. Розвиток системи управління інтелектуальною власністю
 
1806. Цілі та очікувані результати:
 
1807. Підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю країни
 
1808. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1809. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності" з метою приведення законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність з положеннями законодавства Європейського Союзу
вересень
ДКНТІ
 
1810. Забезпечення організації реєстрації нових технологій, нових видів техніки і матеріалів
План організації реєстрації нових технологій, нових видів техніки і матеріалів як їх складових, сприяння їх подальшої комерціалізації та використання в господарському обігу
грудень
ДКНТІ
 
1811. 5.6.4. Стимулювання попиту на інновації
 
1812. Цілі та очікувані результати:
 
1813. Збільшення кількості вітчизняних підприємств, які впроваджують інновації
 
1814. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1815. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" щодо уточнення завдань та функцій уповноваженого органу, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також форм державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
грудень
ДКНТІ
 
1816. Розроблення проекту закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка" щодо активізації інноваційного процесу в вищих навчальних закладах
грудень
МОН
ДКНТІ
 
1817. Запровадження компенсаційних механізмів для підприємств що здійснили інвестиції в інноваційні та енергоефективні технології та до проекту переліку зазначених технологій
Розроблення пропозицій до проекту Податкового кодексу України
ІІІ квартал
ДКНТІ
Мінфін Мінекономіки
 
1818. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів
Постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму конкурсного відбору інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
вересень
ДКНТІ Мінекономіки Мінпром
політики
Мінфін
 
1819. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок у європейський та міжнародний науковий простір
грудень
ДКНТІ
МЗС
 
1820. Сприяння участі України в Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень
Нормативно-правові акти МОН щодо використання наявних інструментів Угода між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво, ІNСО-Nеts, сприяння діяльності Національних контактних пунктів з питань інформаційно-комунікаційних технологій та залучення приватного сектору до дослідницької діяльності
листопад
ДКНТІ
 
1821. 5.7 Зовнішньоекономічна політика
 
1822. Основні проблеми:
 
1823. Серед основних проблем сучасного розвитку українського експорту є: сировинний характер значної частини експорту; відсутність чітко визначеної політики структурних змін в галузі експорту; незначна частка продукції з високою часткою доданої вартості у структурі українського експорту; відсутність правових основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки розвитку експорту; недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій; застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам ефективного транскордонного сполучення; поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій; наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами; високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій; невигідні умови кредитування експорту (високі відсоткові ставки та короткі строки наданих кредитів).
 
1824. Основні завдання:
 
1825. Формування ефективної експортної політики України відповідно до світових норм і принципів та підвищення частки високотехнологічних та середньо-технологічних видів економічної діяльності в українському експорті.
 
1826. Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світові економічні системи.
 
1827. Створення умов для підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на зовнішніх ринках.
 
1828. 5.7.1. Формування ефективної експортної політики України відповідно до світових норм і принципів та підвищення частки високотехнологічних та середньо-технологічних видів економічної діяльності в українському експорті.
 
1829. Цілі та очікувані результати
 
1830. Збільшення експорту товарів у 2010 році в межах 8, 4-8, 6 відсотка.
 
1831. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1832. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національної стратегії розвитку експорту
жовтень
Мінекономіки
 
1833. Надання консультативної та інформаційно-методичної підтримки національним експортерам
План заходів з консультативної та інформаційно-методичної підтримки національним експортерам
ІV квартал
Мінекономіки
 
1834. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про державну фінансову підтримку експорту" щодо запровадження механізму підтримки експорту на зовнішніх товарних ринках шляхом створення структури із надання прав на застосування дозволеного механізму підтримки експорту.
жовтень
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст Держком-підприємництво
ДПА
Держфін
послуг
НБУ (за згодою)
 
1835. 5.7.2 Використання переваг членства в СОТ
 
1836. Цілі та очікувані результати
 
1837. Збільшення експорту товарів у 2010 році в межах 8, 4-8, 6 відсотка.
 
1838. Просування на нові ринки товарів та послуг.
 
1839. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1840. Продовження ефективного переговорного процесу з укладення Угод про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі, Сінгапуром, тощо
Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі
протягом року
Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади
 
1841. Продовження консультацій щодо укладення Угод про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Туреччиною, іншими перспективними країнами-партнерами
Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Туреччиною, іншими перспективними країнами-партнерами
протягом року
Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади
 
1842. Участь у поточному раунді переговорів СОТ "Доха-Розвиток" з метою захисту економічних інтересів України у процесі вдосконалення правил торгівлі та узгодженні ліберальних режимів доступу до ринків;
Пропозиції до відповідних проектів документів СОТ
протягом року
Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади
 
1843. Розширення можливостей доступу вітчизняних виробників на світові ринки та захист інтересів експортоорієнтованих галузей економіки.
План заходів щодо координації спільної роботи з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, галузевими асоціаціями промисловості, компаніями щодо опрацювання питань більш ефективного використання інструментів СОТ
протягом року
Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади
 
1844. 5.7.4 Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва.
 
1845. Цілі та очікувані результати
 
1846. Просування на нові ринки товарів та послуг вітчизняного виробництва та закріплення на традиційних ринках.
 
1847. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1848. Вдосконалення та розвиток договірно-правової двостороннього співробітництва з перспективними країнами-партнерами в сферах торгівлі, захисту інвестицій, промисловості, науки та технологій
Постанови Кабінету Міністрів України,
закони України
протягом року
Мінекономіки,
МЗС,
Мін’юст,
центральні
органи
виконавчої
влади
 
1849. Підвищення ефективності роботи Урядово-донорської робочої групи
Проведення засідань робочих груп
протягом року
Мінекономіки, центральні
органи
виконавчої
влади
 
1850. Подальший розвиток і підтримка двостороннього діалогу на міждержавному та міжурядовому рівнях, у першу чергу, з країнами та регіонами, де Україна має потенціал для нарощування власного експорту., а також збереження позицій України на традиційних ринках країн
План проведення переговорів з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Китай, Індія, В’єтнам, Республіка Корея, Японія), Африки (Алжир, Єгипет, Лівія, Нігерія), Близького та Середнього Сходу (Сирія, ОАЕ, Саудівська Аравія) та країнами Західної, Центральної та Східної Європи, Північної і Південної Америки
протягом року
Мінекономіки,
МЗС,
центральні
органи
виконавчої
влади
 
1851. Поглиблення співробітництва України з Російською Федерацією, країнами СНД як у двосторонньому, так і в
багатосторонньому форматі (в рамках СНД та з митним союзом)
План проведення переговорів у торговельно-економічній сфері, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах, машинобудуванні, транспорті, промисловій політиці, авіабудуванні, космічній галузі та у сфері науково-технічного співробітництва
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
1852. Поглиблення співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи у напрямках диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, розвитку транспортних коридорів, розбудови прикордонної інфраструктури, розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва, залучення ділових кіл до реалізації спільних проектів, пов’язаних з підготовкою до ЄВРО-2012
Відповідно до дво- та багатосторонніх домовленостей
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
1853. Подальша активізація двостороннього співробітництва з країнами Західної Європи з метою реалізації спільних проектів в галузі розвитку транспортної інфраструктури, створення технопарків та кластерів, впровадження екологічних та енергоефективних технологій у виробництві, співробітництва в галузі моніторингу довкілля, продовження та розвитку співробітництва в сфері технічної допомоги, розвитку міжрегіонального співробітництва
Указ Президента України про укладання фінансової угоди
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
1854. Реалізація комплексу заходів з поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва зі США на основі Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США від 19 грудня 2008 року
План заходів з поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва
протягом року
МЗС, інші центральні органи виконавчої влади
 
1855. Проведення засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій
План проведення переговорів
протягом року
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, Торгово-промислова палата
 
1856. Проведення засідання українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки
Протокол засідання
протягом року
Міненерго, Мінекономіки, НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", МЗС
 
1857. Розвиток співробітництва у рамках ЦЄІ та ОЧЕС в енергетичній, транспортній, фінансовій та інших сферах
Відповідно до дво- та багатосторонніх домовленостей
протягом року
МЗС, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку, МОН, НАЕР
 
1858. Розширення торгівельно-економічного співробітництва з країнами Африканського регіону, а також країнами Азіатсько-тихоокеанського регіону,
Програми співробітництва України з країнами Африки на 2010-2012
Інвестиційні проекти ( відповідно до досягнутих домовленостей за підсумками 2-го засідання Координаційної Ради з економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки України та Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен" (у рамках створених 9-ти робочих груп по відповідних галузях економіки) та Спільних міжурядових комісії з Китаєм та Японією)
протягом року
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
 
1859. 5.8. Розвиток внутрішнього ринку
 
1860. Основні проблеми:
 
1861. Україна відстає від розвинених країн за розвитком сфери внутрішньої торгівлі. У період фінансової кризи у 2009 році зниження темпів обороту роздрібної торгівлі склало 16, 6 відсотка у порівнянних цінах від обсягу 2008 року. Зниження відбулося через зменшення споживчого попиту зважаючи на скорочення реальних доходів населення, припинення споживчого кредитування банківськими установами населення та зростання вартості імпортної продукції внаслідок суттєвої девальвації національної валюти. Як наслідок - звуження асортименту товарів на полицях магазинів, затримка в розрахунках з постачальниками продукції. У зв’язку з цим окремі виробники вимушені були припинити відвантаження товарів в торгівлю. Криза в торгівлі тягне за собою погіршення фінансового стану суміжних галузей, в першу чергу АПК та переробної промисловості.
 
1862. Істотними недоліками законодавства у сфері внутрішньої торгівлі є відсутність єдиного підходу до вирішення питань, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання у цій сфері.
 
1863. Основні завдання:
 
1864. Створення законодавчих засад для ефективного державного регулювання сферою внутрішньої торгівлі
 
1865. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі
 
1866. 5.6.1. Створення законодавчих засад для ефективного державного регулювання сферою внутрішньої торгівлі
 
1867. Цілі та очікувані результати
 
1868. Розвиток конкуренції в сфері оптової та роздрібної торгівлі.
 
1869. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1870. Розроблення проекту Закону України
Проект Закону України Закону України "Про внутрішню торгівлю"
протягом року
Мінекономіки,
Мінфін, Мінрегіонбуд, Мінагрополітики,
Держком
підприємництво Держспожив
стандарт,
Мін'юст
 
1871. 5.6.2. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі
 
1872. Цілі та очікувані результати
 
1873. Оптимізація витрат суб’єктів господарювання, що ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг.
 
1874. Збільшення обороту роздрібної торгівлі
 
1875. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1876. Розроблення проекту Закону України
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
ІІІ квартал
Мінекономіки,
Мінфін,
ДПА,
Мінпромполітики, Держкомпідприємництво,
Держспоживстандарт,
Мін'юст
 
1877. 6. Регіональна політика
 
1878. Основні проблеми:
 
1879. Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на економіку регіонів.
 
1880. Індекс промислового виробництва до 1990 року за останні два роки скоротився у всіх регіонах (найбільше у Волинській області до 94 відсотків у 2009 році проти 202 відсотків у 2007 році та Закарпатській: відповідно до 144 відсотків проти 276 відсотків).
 
1881. Протягом останніх двох років обсяги будівельних робіт постійно знижувалися у 24 регіонах, з яких у Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Закарпатській областях ця динаміка тривала три роки поспіль.
 
1882. У 2009 році 12 регіонів отримали негативний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств, у 2008 році - 16 регіонів.
 
1883. За минулий рік у 19 регіонах знизилися податкові надходження (від 0, 1 відсотка у Чернівецькій до 29, 5 відсотка у Дніпропетровській областях). Крім того, станом на 01.01.2010 порівняно з початку 2008 року у всіх регіонах зросла податкова заборгованість. Найвищими є темпи у Полтавській (у 5, 5 раза), Одеській та Сумській (у 4, 4 раза) областях.
 
1884. За 9 місяців 2009 року обсяги інвестицій в основний капітал знизилися у 26 регіонах (по Україні на 43, 7 відсотка). Найбільше скорочення спостерігалося в Луганській (на 64, 9 відсотка), Чернігівській, Тернопільській, Вінницькій областях та Автономній Республіці Крим (понад 50 відсотків).
 
1885. У всіх регіонах зменшилася протягом 2009 року реальна середньомісячна заробітна плата. Найбільше скорочення мало місце у Запорізькій області (на 12, 6 відсотка), м. Києві (на 11, 8 відсотка), Донецькій (на 10, 6 відсотка) та Дніпропетровській (на 10, 9 відсотка) областях. Крім того, станом на початок 2010 року порівняно з початком 2008 року у всіх регіонах зросла заборгованість з виплати заробітної плати (по Україні за звітні два роки її борг зріс у 2, 2 раза). Найвищий приріст заборгованості зафіксовано у м. Севастополі (у 22, 3 раза) та м. Києві (у 21, 2 раза).
 
1886. Значно погіршився стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Заборгованість населення за 2008-2009 роки зросла у всіх регіонах (по Україні - на 32, 0 відсотка). Найбільшими темпами у м. Севастополі (у 1, 7 раза), Рівненській (у 1, 6 раза) та Одеській (у 1, 5 раза) областях.
 
1887. В складних умовах боротьби із наслідками фінансово-економічної кризи посилюються тенденції до концентрації економічного ресурсу у великих містах. Економічне життя країни поступово зосереджується в восьми - десяти конкурентоспроможних містах з розвинутою інфраструктурою, в яких концентруються фінансові, інноваційні та трудові ресурси.
 
1888. Водночас інші території внаслідок ліквідації підприємств, зменшення обсягів виробництва, відсутності інфраструктури належного рівня мають значні соціально-економічні проблеми та потребують державного стимулювання для активізації економічної діяльності. Зазначені території, серед яких монофункціональні міста, шахтарські населені пункти, депресивні та віддалені прикордонні території відчувають дефіцит ресурсу розвитку. Наслідок - руйнація місцевої інфраструктури, безробіття, міграція населення, зокрема молоді, демографічні проблеми та соціальна напруга в суспільстві.
 
1889. Стан регіонального та місцевого розвитку характеризується слабким матеріальним, фінансовим, кадровим та іншим ресурсним забезпеченням, необхідним для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування, кризою житлово-комунального господарства, систем енерго-, паливо- і водозабезпечення, соціальної інфраструктури, невирішеністю нагальних питань реформування системи адміністративно-територіального устрою України.
 
1890. Сучасні виклики та загрози ставлять перед державою завдання із створення нових можливостей для розвитку країни та її регіонів, а також забезпечення підвищення якості життя населення незалежно від місця його проживання.
 
1891. Основні завдання:
 
1892. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів
 
1893. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
 
1894. Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування
 
1895. 6.1. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів
 
1896. Цілі та очікувані результати
 
1897. Створення умов для стабілізації соціально-економічної ситуації в регіонах.
 
1898. Забезпечення концентрації та підвищення ефективності використання державних та регіональних ресурсів.
 
1899. Запровадження партнерських стосунків між Урядом та регіонами.
 
1900. Підвищення ефективності взаємодії центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем розвитку територій.
 
1901. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1902. Підготовка нових та забезпечення реалізації укладених угод щодо регіонального розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України щодо схвалення угод щодо регіонального розвитку
протягом року
МінекономікиМінрегіонбуд, центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
 
1903. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про території перспективного розвитку"
ІІІ квартал
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінфін
центральні органи виконавчої влади
 
1904. Здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними
Аналітичний звіт "Моніторинг соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення" для визнання територій депресивними
серпень
Мінекономіки Мінпраці, Держкомстат, інші центральні органи виконавчої влади
 
1905. Розроблення програм подолання депресивності територій
Програми подолання депресивності територій
ІV квартал
Мінекономіки центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1906. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про засади державної регіональної політики"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мін’юст
центральні органи виконавчої влади
 
1907. Реалізація основних завдань та заходів Загальнодержавної Програми розвитку малих міст
Аналіз ефективності реалізації у 2004 – 2010 роках Загальнодержавної програми розвитку малих міст
протягом року
Мінекономіки Асоціація малих міст разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади
 
1908. Підтримка розвитку малих міст
Підготовка пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо удосконалення механізмів державної підтримки сталого розвитку малих міст у 2011 – 2015 роках
грудень
Мінекономіки Асоціація малих міст разом із заінтересова-ними центральними та місцевими органами виконавчої влади
 
1909. Створення методичної бази щодо формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій
Методичні рекомендації місцевим органам влади щодо формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій
червень
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Держкомпід-приємництва
центральні органи виконавчої влади
 
1910. Проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань регіонів
Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів
щокварталу
Мінекономіки
Мінрегіонбуд Держкомстат
 
1911. 6.2. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
 
1912. Цілі та очікувані результати
 
1913. Покращення розвитку інфраструктури, підвищення рівня інвестиційної привабливості регіонів;
 
1914. Створення умов для залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності територій
 
1915. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1916. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністірів України
Постанова Кабінету Міністірів України "Про перелік об’єктів соціальної інфраструктури, що потребують першочергової фінансової допомоги з державного бюджету у 2010 році"
І півріччя
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим,
обласні,
Київська та Севастополь-ська міські держадміністра-ції, органи місцевого самоврядування
 
1917. Визначення пріоритетних регіональних інвестиційних проектів, що потребують першочергової фінансової допомоги з державного бюджету у 2011 році
Переліки інвестиційних проектів
травень
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністра-ції, органи місцевого самоврядування
 
1918. Розроблення проектів Регіональних інвестиційних програми,
Проекти Регіональних інвестиційних програм що будуть фінансуватися у 2011 році за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів
І півріччя
Мінекономіки, Мінфін, Мінрегіонбуд, інші центральні органи виконавчої влади
 
1919. Реалізація спільної українсько-німецької тренінгової програми для представників місцевих органів виконавчої влади з метою створення механізму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційної привабливості регіонів
Спільна українсько-німецька тренінгова програма для представників місцевих органів виконавчої влади
протягом року
Мінекономіки, місцеві органи виконавчої влади
 
1920. Створення механізму державної фінансової підтримки проектів транскордонного співробітництва, відібраних для реалізації в рамках виконання Програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, інших програм ЄС та державних програм розвитку транскордонного співробітництва
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва"
І півріччя
Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Мінфін, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1921. 6.3 Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування
 
1922. Цілі та очікувані результати
 
1923. Створення умов для сталого розвитку територіальних громад, наближення можливостей та якості їх діяльності до європейських стандартів;
 
1924. Упорядкування адміністративно-територіальних одиниць;
 
1925. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, покращення якості надання соціальних послуг населенню;
 
1926. Покращення управління земельними ресурсами;
 
1927. Удосконалення системи управління територіями з боку центральних органів виконавчої влади.
 
1928. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1929. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
ІV квартал
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1930. Розробка нормативно-правової бази з питань вдосконалення системи місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція) "
ІV квартал
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін’юст, Мінфін, Головдерж
служба, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1931. Проект Закону України "Про місцеві державні адміністрації (нова редакція) "
ІV квартал
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін’юст, Мінфін, Головдерж
служба, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1932. Законодавче визначення статусу міста Севастополь
Проект Закону України "Про місто із спеціальним статусом Севастополь"
ІV квартал
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін’юст, Мінфін центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1933. Врегулювання питань розмежування державної та комунальної власності
Проект Закону України "Про комунальну власність"
ІV квартал
Мін’юст центральні органи виконавчої влади
 
1934. Створення органу з питань проведення реформи місцевого самоврядування
Постанова Кабінету Міністрів України щодо утворення при Кабінеті Міністрів України органу з питань проведення реформи місцевого самоврядування під головуванням Прем’єр-міністра України
ІV квартал
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Інші центральні органи виконавчої влади
 
1935. 7. Обороноздатність держави
 
1936. Основні проблеми:
 
1937. Боєготовності Збройних Сил України не відповідає визначеному Державною програмою розвитку Збройних Сил України на 2006 - 2011 р. рівню.
 
1938. Не дотримуються державні соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей, недостатньою є укомплектованість Збройних Сил України, система матеріально-технічного забезпечення не повною мірою забезпечує життєдіяльність та бойову підготовку військ (сил), також не відповідає сучасним вимогам стан ОВТ.
 
1939. Протягом останніх років загострились проблеми грошового забезпечення та забезпечення військовослужбовців житлом. Існує необхідність реалізації надлишкового майна та вилучення і утилізації надлишкових боєприпасів, ракетного палива та ОВТ.
 
1940. Основні завдання:
 
1941. Підвищення рівня обороноздатності держави
 
1942. Проведення державної інвентаризації земель військових формувань України; визначення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок військових формувань України та оформлення правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки; передача земель, які не використовуються для потреб військових формувань України до складу земель запасу з послідуючим їх перерозподілом для задоволення соціально-економічних потреб держави та територіальних громад.
 
1943. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та рухомого військового майна
 
1944. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців
 
1945. 7.1. Підвищення рівня обороноздатності держави
 
1946. Цілі та очікувані результати
 
1947. Забезпеченн достатнього рівня обороноздатності держави
 
1948. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1949. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про чисельність Збройних Сил України на 2010 та 2011 роки
ІІ квартал
Міноборони
 
1950. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони" (в частині визначення правових засад розпорядження землями оборони, які вивільняються).
ІІ квартал
Міноборони
 
1951. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про фінансову систему України в особливий період"
ІІІ квартал
Міноборони
 
1952. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"
ІІІ квартал
Мін’юст
 
1953. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державний матеріальний резерв" щодо відновлення фінансування державного мобілізаційного резерву, утвореного на державних підприємствах Міністерства оборони
ІІІ квартал
Міноборони
 
1954. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо.
надання права вступу до військових коледжів сержантського складу військовослужбовцям військової служби за контрактом до 30 річного віку.
ІІІ квартал
Міноборони
 
1955. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування" щодо вдосконалення процедури оборонного планування та приведення у відповідність до термінів державного прогнозування та стратегічного планування.
ІV квартал
Міноборони
 
1956. Розроблення проекту змін до Указу Президента України
Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 1 лютого 2007 року № 66/2007 щодо вдосконалення порядку відбору та прийняття на військову службу у військовому резерві, присвоєння військових звань у військовому резерві, залучення резервістів у зв’язку з мобілізацією
ІІІ квартал
Міноборони
 
1957. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку оснащення Збройних Сил України ОВТ і МТЗ
іноземного виробництва.
ІІІ квартал
Мінекономіки, Міноборони
 
1958. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації"
ІІ квартал
Міноборони
 
1959. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Військового інституту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
ІІ квартал
Міноборони
 
1960. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку передачі майна зі сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, до Міністерства оборони України
ІІІ квартал
Міноборони
 
1961. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про граничну чисельність військовослужбовців та працівників Генерального штабу Збройних Сил"
ІV квартал
Міноборони
 
1962. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 №520" щодо доповнення переліку військових частин Збройних Сил України, які підлягають безперебійному забезпеченню електричною енергією, природним газом, водо та тепло постачанням, військових частин розвідки Сухопутних військ Збройних Сил України, які виконують завдання бойового чергування в мирний час.
ІІ квартал
Міноборони
 
1963. Реалізація державної програми
Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки
Протягом року
Міноборони
 
1964. Реалізація державної програми
Державна програма реалізації Договору з відкритого неба
Протягом року
Міноборони
 
1965. Реалізація державної програми
Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом
Протягом року
Міноборони
 
1966. Реалізація державної програми
Загальнодержавна програма створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням
Протягом року
Міноборони
 
1967. Реєстр.картка №2003)
-2010 роки
Протягом року
Міноборони
 
1968. Реалізація державної програми
Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконтрукція державного кордону" на період до 2015 року
Протягом року
Адміністрація Держпри-кордонслужби
 
1969. 7.2. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та рухомого військового майна
 
1970. Цілі та очікувані результати
 
1971. Зменшення техногенного навантаження на природне середовище
 
1972. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1973. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" щодо звільнення від оподаткування робіт з утилізації боєприпасів, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
ІІІ квартал
Міноборони
 
1974. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо вдосконалення процедури утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та узгодження деяких положень Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" з вимогами інших законодавчих актів.
ІІІ квартал
Міноборони
 
1975. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин" щодо вдосконалення порядку утилізації ракет і боєприпасів, у тому числі шляхом його спрощення
ІІ квартал
Мінекономіки
 
1976. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 118 "Деякі питання реалізації рухомого військового майна"
щодо вдосконалення процедури продажу рухомого військового майна на внутрішньому ринку (зокрема, зняття заборони щодо продажу на внутрішньому ринку окремих видів озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, вибухових речовин тощо
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1977. Реалізація державної програми
Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 – 2015 роки
Протягом року
Міноборони
 
1978. Реалізація державної програми
Програма реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002-2015 роки
Протягом року
Міноборони
 
1979. Реалізація державної програми
Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки
Протягом року
Міноборони
 
1980. 7.3. Соціальний захист військовослужбовців
 
1981. Цілі та очікувані результати
 
1982. Підвищення соціального захисту військовослужбовців та члені їх сімей
 
1983. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1984. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо створення умов для пільгового довгострокового кредитування будівництва (придбання) житла, упровадження механізмів грошової компенсації військовослужбовцям за неотримане житло, накопичувальної системи та застосування механізму фінансування будівництва (програма 50/50).
ІІІ квартал
Міноборони
 
1985. Внесення змін до Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо забезпечення виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних, які призвані на навчальні збори та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві
ІІІ квартал
Міноборони
 
1986. Внесення змін до Закону України
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту".
щодо створення можливості використання в якості керівного і викладацького складу у вищих військових навчальних закладах Міноборони, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України генералів та офіцерів, які набули значного досвіду служби на керівних посадах у військах, органах військового управління та виявили схильність до педагогічної діяльності, але не мають відповідного вченого звання (ступеня).
ІІІ квартал
Міноборони
 
1987. Розроблення проекту постанови КМУ
Постанова Кабінету Міністрів України "Про грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) житлового приміщення військовослужбовцям Збройних Сил України, які мають право на таку компенсацію"
ІІ квартал
Міноборони
 
1988. Розроблення проекту постанови КМУ
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.07 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" щодо підвищення посадових окладів військовослужбовців до рівня, встановленого для державних службовців та окладів за військовим званням, а також посадових окладів науково-викладацького складу військово-навчальних закладів Міноборони
ІІ квартал
Міноборони
 
1989. Внесення змін до постанови КМУ
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.06 № 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних" щодо вдосконалення системи виплати грошового забезпечення та заохочення резервістів
ІІІ квартал
Міноборони
 
1990. Реалізація державної програми
Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей
Протягом року
Міноборони
 
1991. 8. Удосконалення діяльності правоохоронних органів
 
1992. Основні проблеми.
 
1993. Існуюча на сьогодні в Україні правоохоронна система не здатна адекватно відповісти на зазначені виклики. Починаючи з середини 90-х років, в Україні було здійснено кілька спроб реформування органів внутрішніх справ.
 
1994. Зокрема, МВС, згідно з міжнародними стандартами, було звільнено від виконання деяких функцій (в окреме відомство була виділена служба з питань виконання покарань); діяльність органів внутрішніх справ стала більш відкритою; в міліції впроваджуються засади сучасної ґендерної політики тощо.
 
1995. Але й дотепер у країні фактично збережено радянську систему органів внутрішніх справ з надмірною централізацією, мілітаризацією, бюрократизмом, авторитарно-дисциплінарною моделлю управління. Найбільш кричущими вадами цієї системи є: відсутність дієвого механізму реагування на звернення громадян, зорієнтованого, перш за все, на захист їхніх прав, свобод і законних інтересів; збереження багатьох формальних показників в роботі, наслідком чого є застосування тортур, необґрунтовані затримання громадян, інші порушення законності; політизованість та корумпованість особового складу. Результатом цього є низький рівень довіри населення до міліції, критичні оцінки з боку міжнародних експертів.
 
1996. Основні завдання:
 
1997. Підготовка та реалізація концептуальних документів правоохоронної системи (реформування правоохоронних органів та реформування судової системи і кримінальної юстиції).
 
1998. Підготовка та реалізація концептуальних документів з реформування правохороної системи (реформування правоохоронних органів та реформування судової системи і кримінальної юстиції).
 
1999. Цілі та очікувані результати
 
2000. Удосконалення правоохоронної системи держави, зокрема реалізації взаємопов’язаних завдань з комплексного реформування системи правоохоронних органів, судової системи і кримінальної юстиції, інших вже визначених інституційних перетворень, які гарантуватимуть демократію, верховенство права, дотримання прав і свобод людини та здійснення курсу на інтеграцію України до європейського співтовариства.
 
2001. Перетворення системи органів МВС у цивільне відомство європейського зразка.
 
2002. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
2003. Розроблення проекту Концепції
Постанова Верховної Ради України. „Про затвердження Концепції реформування системи правоохоронних органів "
листопад
Мін’юст
 
2004. Постанова Верховної Ради України. „Про затвердження Концепції реформування судової системи і кримінальної юстиції"
листопад
Мін’юст
 
2005. 9. Співробітництво з міжнародними організаціями
 
2006. Основні проблеми:
 
2007. В георегіональній структурі зовнішньої торгівлі України на першому місці стоять країни СНД, причому їх частка у зовнішньоторговельному обороті, навіть під час кризи, скоротилась значно менше, ніж, приміром, частка країн Євросоюзу.
 
2008. Частка країн СНД у зовнішньоторговельному обороті України стабільно висока. В умовах світової фінансової кризи саме ринок країн СНД, як за його обсягом, так і по його частці в експорті України, став опорою для національних товаровиробників. Так, якщо у 2008 році частка Європи в українському експорті становила 29, 5 відсотка, то у 2009 році вона знизилася до 25, 9 відсотка, у той час, як частка країн СНД становила відповідно 34, 6 відсотка у 2008 році і 33, 9 відсотка у 2009 році.
 
2009. Російська Федерація залишається стратегічним партнером та одним з найбільших торговельних партнерів України. Разом з тим у 2009 році значно зменшився товарообіг між Україною і Росією, який склав 21, 7 млрд. дол. США і зменшився порівняно з 2008 роком на 38, 2 відсотка.
 
2010. Для усунення негативних тенденцій у взаємній торгівлі необхідно підвищити ефективність всього комплексу торговельно-економічного співробітництва, забезпечити ефективну діяльність економічного блоку Українсько-Російської міждержавної комісії, зокрема Комітету з питань економічного співробітництва та його підкомісій, реалізацію спільних проектів у паливно-енергетичній, авіаційній, космічній, військово-технічній, транспортній та інших перспективних галузях, активізацію прикордонного та міжрегіонального співробітництва.
 
2011. На сьогодні головним пунктом порядку денного відносин між Україною та ЄС є переговори щодо Угоди про асоціацію включно з частиною про створення поглибленої та всеохоплюючої зонои вільної торгівлі. Угода про асоціацію міститиме значні обсяги зобов’язань України щодо адаптації до законодавства ЄС, які співставні із зобов’язаннями країн-кандидатів на членство в ЄС. Це, передусім, зумовлене необхідністю належного функціонування майбутньої зони вільної торгівлі, яка має підготувати Україну до входження до спільного ринку ЄС.
 
2012. Не чекаючи на завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, сторони розробили та схвалили документ "Порядок денний асоціації Україна - ЄС". Спільна реалізація цього інструмента має забезпечити належну підготовку України до набуття чинності Угодою про асоціацію після завершення переговорів.
 
2013. Україна та ЄС також започаткували діалог щодо визначення умов запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС. Згідно з домовленостями, згаданий перелік умов має бути розроблений у формі "дорожньої карти".
 
2014. Досягнення максимальної ефективності від співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями стримується інституційною неспроможністю бенефіціарів забезпечити своєчасне виконання узгоджених з МФО планів підготовки та реалізації проектів та використати залучені ресурси в повному обсязі, відсутністю досвідчених фахівців з питань управління проектами, обмеженим доступом до ресурсів МФО на муніципальному рівні, пов’язаним з недосконалістю системи формалізації власності, відсутністю права у міських рад міст з чисельністю населення менше 800 тисяч здійснювати зовнішні запозичення, відсутністю ефективного механізму визначення видів та обсягів забезпечення кредитів для комунального сектору. Ефективне використання ресурсів міжнародної технічної допомоги стримується недостатнім рівнем узгодження двосторонніми донорами зовнішньої допомоги з національними пріоритетами та завданнями, недостатньою гнучкістю у реагуванні на нагальні потреби. Нерозвиненість механізмів надання Україною міжнародної технічної допомоги стримує просування українського експорту на зовнішні ринки.
 
2015. Основні завдання:
 
2016. Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом
 
2017. Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
 
2018. Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво
 
2019. 9.1 Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом
 
2020. Цілі та очікувані результати
 
2021. Прискорена реалізація "Порядку денного асоціації Україна - ЄС"
 
2022. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
2023. Забезпечення функціонування в рамках СНД зони вільної торгівлі відповідно до норм та правил СОТ
Підготовка проекту Договору про зону вільної торгівлі СНД
до завершення переговор-ного процесу
Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв’язку
Мінагрополітики
Мінфін
Мінпраці
та інші центральні органи виконавчої влади
 
2024. План заходів з реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року
Рішення Ради глав урядів СНД від 22.05.09 про План заходів з реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року
протягом року
Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв’язку
Мінагрополітики
Мінфін
Мінпраці
та інші центральні органи виконавчої влади
 
2025. Реалізація дії Угоди про Правила визначення країни походження товарів в СНД;
Внесення змін до Переліку умов, виробничих та техно-логічних операцій, при виконанні яких товар вважається походжен-ням з тієї країни, в якій вони мали місце
Переговорний процес з державами-учасницями СНД
до завершення переговор-ного процесу
Мінекономіки
Мінагрополітики
Мінпромполітики
Держмитслужба
ТПП
 
2026. Забезпечення інноваційного розвитку економік держав-учасниць СНД
Підготовка Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав – учасниць СНД на період до 2020 року
до завершення переговор-ного процесу
Державне агенство з інвестицій та інновацій
Мінекономіки
 
2027. Розробка Концепції підвищення продовольчої безпеки держав – учасниць СНД
Рішення Ради глав урядів СНД від 14.11.2008
до завершення переговор-ного процесу
МЗС
Мінагрополітики
Мінекономіки
Мін’юст
 
2028. Удосконалення інституційного забезпечення реалізації політики європейської інтеграції
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
2029. Проведення в Україні інформаційної кампанії з популяризації основних засад та принципів діяльності Європейського Союзу, а також переваг членства в ЄС
Переговори між Україною та ЄС
протягом року
МЗС,
інші
центральні
та
місцеві
органи
виконавчої влади
 
2030. Завершення переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
протягом року
МЗС,
Мін’юст, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади
 
2031. Інтенсифікація переговорного процесу між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі у рамках Угоди про асоціацію з дотриманням принципу "збалансованості двосторонніх домовленостей" у рамках забезпечення реального доступу національної продукції на ринки ЄС
Переговори між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі
протягом року
Мінекономіки, МЗС,
Мін’юст,
інші центральні органи виконавчої влади
 
2032. Забезпечення належної реалізації "Порядку денного асоціації Україна-ЄС"
Створення системи належного моніторингу виконання ПДА
План заходів та інструментів виконання пріоритетів ПДА
протягом року
Мінекономіки, Мін’юст,
МЗС, інші центральні органи виконавчої влади
 
2033. Забезпечення використання інтеграційних можливостей "Східного партнерства" на двосторонньому та багатосторонньому рівні
Відповідно до дво- та багатосторонніх домовленостей
протягом року
МЗС, Мінекономіки, Мін’юст, Мінпаливенерго, Мінрегіонбуд, НКРЕ, Головдержслужба, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордон-служби, інші центральні органи виконавчої влади
 
2034. Укладення Рамкової угоди про участь України у програмах ЄС
Постанова Кабінету Міністрів України
протягом року
Мінекономіки, МЗС,
Мін’юст,
Мінфін,
інші центральні органи виконавчої влади
 
2035. Розвиток секторальних діалогів між Україною та ЄС
Переговори між Україною та ЄС
протягом року
Мінекономіки, Міагрополітики, Мінрегіонбуд, Держком-підприємництво,
інші центральні органи виконавчої влади
 
2036. Поглиблення співробітництва з ЄС та державами-членами ЄС у міграційно-візовій сфері, зокрема продовження діалогу між Україною та ЄС із запровадження безвізового режиму під час короткострокових подорожей громадян України до країн Європейського Союзу
Розробка та схвалення "дорожньої карти" запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.
Імплементація положень "дорожньої карти" після її схвалення.
протягом року
МЗС,
МВС,
Мін’юст, Адміністрація Держприкордон-служби, інші центральні органи виконавчої влади
 
2037. Вжиття заходів щодо набуття членства України в Договорі про Енергетичне Співтовариство
Договір про Енергетичне Співтовариство
протягом року
Мінпаливенерго, МЗС,
Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади
 
2038. Залучення допомоги Європейського Союзу в рамках компонентів Європейського інструменту сусідства та партнерства 2007 – 2013 років
Затвердження Національної програми, Східної регіональної програми, Міжрегіональної програма та Програми прикордонного співробітництва
протягом року
Мінекономіки, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
2039. Впровадження Меморандуму про взаєморозуміння для започаткування діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією
Меморандум про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва
протягом року
Мінрегіонбуд, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
 
2040. 9.2 Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
 
2041. Цілі та очікувані результати
 
2042. Завершення процедури моніторингу і переходу до постмоніторингового діалогу з Радою Європи.
 
2043. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
2044. Розвиток співробітництва з Радою Європи (РЄ), забезпечення виконання Україною зобов’язань, взятих при вступі до РЄ, рекомендацій Парламентської асамблеї РЄ, Комісара РЄ з прав людини та інших органів РЄ у рамках Плану дій РЄ щодо України на 2008-2011 роки
Закон України "Про адвокатуру",
Проект Кримінального процесуального кодексу України
протягом року
МЗС,
інші центральні органи виконавчої влади
 
2045. Активне впровадження в Україні політичних та культурних ініціатив Ради Європи, зокрема: Європейського тижня місцевої демократії, Днів європейської спадщини тощо
Постанова Кабінету Міністрів України
протягом року
МЗС, Мінрегіонбуд, МКТ, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
 
2046. 9.3 Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво
 
2047. Цілі та очікувані результати
 
2048. Залучити фінансові ресурси МБРР, ЄБРР та ЄІБ для розвитку транспортної, енергетичної та муніципальної інфраструктури, підвищення енергозбереження та енергоефективності, а також ресурси МВФ та МБРР для підтримки інституційних та стратегічних реформ та фінансування бюджету.
 
2049. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
2050. Підготовка спільно зі Світовим банком проекту "Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору" з метою отримання позики для продовження впровадження заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового сектора.
Проект Угоди про позику (Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору) між Україною та МБРР
ІІ півріччя
Мінекономіки, Мінфін,
НБУ (за згодою), ФГВФО
 
2051. Підготовка спільно зі Світовим банком проекту "Четверта позика на політику розвитку" з метою отримання позики для фінансування Державного бюджету та підтримки структурних реформ.
Проект Угоди про позику (Четверта позика на політику розвитку) між Україною та МБРР
ІІ півріччя
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
 
2052. Забезпечення залучення ресурсів для нових спільних з МФО проектів в секторах енергетики та енергозбереження, транспортної та муніципальної інфраструктури та прийняття рішень про доцільність їх підготовки.
Рішення Мінекономіки про доцільність підготовки проектів:
"Модернізація газотранспортної системи";
"Проект з передачі електроенергії ІІ";
"Реабілітації гідрогенеруючих потужностей ВАТ "Укргідроенерго";
"Покращення транспортно–експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава";
"Проект міської транспортної інфраструктури м. Одеса".
протягом року
Мінекономіки
 
2053. Укладання міжнародних договорів про позики між Україною та МФО для впровадження масштабних інфраструктурних проектів у сфері розвитку транспорту, енергетики та енергоефективності, муніципальної інфраструктури
Міжнародні договори про позики по проектам:
"Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка –Долинська – Миколаїв – Херсон - Джанкой";
"Модернізація залізничного напрямку Полтава – Кременчук – Бурти – Користівка з метою забезпечення енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом";
"Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва";
"Проект з енергозбереження та енергоефективності";
"Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";
"Програма з енергоефективності та охорони довкілля";
"Реабілітація гідрогенеруючих потужностей ВАТ "Укргідроенерго";
"Проект додаткового фінансування розвитку експорту".
протягом року
Мінтрасзв’язку, Мінпаливенерго, Укрексімбанк, Мінекономіки
 
2054. Розвиток системи моніторингу
підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО, визначення проблемних питань та вироблення пропозицій щодо їх вирішення.
Протоколи переглядів проектних портфелів Світового банку та ЄБРР в Україні
Квартальні звіти на КМУ (відповідно до постанови КМУ від 26.11.2008 № 1027)
протягом року
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
 
2055. Планування проектного портфеля МФО на 2011 рік відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку держави
Проект Плану співробітництва України з МФО на 2011 рік
ІІ півріччя
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
 
2056. Створення правових засад для розширення діяльності ЄІБ в Україні шляхом укладання Договору між Україною та ЄІБ про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄІБ в Україні
Договір між Україною та ЄІБ про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄІБ в Україні
протягом року
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
 
2057. Розширення доступу українських підприємств до фінансування пріоритетних проектів з енергоефективності шляхом створення правових засад участі України в Ініціативі Східноєвропейського Партнерства з енергоефективності та довкілля і відповідного Фонду її підтримки
Угода "Про внесок та правила розподілу інвестиційних грантів для східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
І півріччя
Мінекономіки, НАЕР, Мінжитлокомунгосп,
МЗС, Мінприроди, Мін’юст,
Мінфін
 
2058. Розвиток співробітництва з ОЕСР шляхом участі в програмі "Стратегія секторної конкурентноспроможності для України"
Проекти "Огляду інвестиційної політики" та "Огляду секторальної конкурентноспроможності"
ІІ півріччя
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
неурядові професійні організації
 
2059. Розвиток договірно-правової бази з країнами-донорами щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів соціально-економічного розвитку
Закон про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Кабінетом Міністрів України та Урядом республіки Словенія.
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про технічне співробітництво.
Угода між Урядом України та Урядом Швеції про співробітництво у сфері розвитку
протягом року
Мінекономіки, МЗС,
Мін’юст, Мінфін,
центральні органи виконавчої влади
 
2060. Розвиток нових механізмів технічного співробітництва
Протоколи засідань Урядово-донорської групи
протягом року
Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади
 
2061. Реалізація завдань і заходів Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік та органічно зв’язаного з нею Державного бюджету України на 2010 рік покликана зупинити хаос і стагнацію української економіки, створити передумови для надання їй довгострокового тренду сталого самодостатнього розвитку на засадах інноваційно-інвестиційної моделі.
 
2062. Ці завдання та заходи Кабінет Міністрів розглядає як першочергові, термінові, антикризові. За 8 місяців, що залишилися до кінця року нам належить відновити дієву вертикаль державної влади, надати їй системності та результативності, провести упорядкування державних фінансів, забезпечити їх вплив на загальну макроекономічну стабілізацію, задіяти такі важелі економічного зростання, як кредитування економіки, державне інвестування особливо в критично важливі галузеві програми та проекти розвитку, зокрема об'єкти для проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.
 
2063. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2010 РІК
 
2064. ДОДАТОК І.
ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ФІНАНСУВАТИ
В 2010 РОЦІ
 
2065. Перелік
державних (цільових) програм, які планується фінансувати в 2010 році
 
2066.
з/п
Назва державної (цільової) програми,
коли та яким документом затверджена
Строк
виконання
Державний замовник,
виконавець (головний розпо-
рядник бюджетних коштів)
 
2067. ЕКОНОМІЧНІ
 
2068. паливно-енергетичний комплекс
 
2069. 1
Національна енергетична програма України до 2010 року
постанова Верховної Ради України від 15.05.1996 № 191/96-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.1997 № 731, від 29.11.2000 № 1757
1996-2010
Міністерство палива та енергетики України
 
2070. 2
Комплексна державна програма енергозбереження України
постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148, від 27.06.2000 № 1040
1997-2010
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
 
2071. 3
Програма "Українське вугілля"
постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 № 1205, від 30.03.2002 № 438
2001-2010
Міністерство вугільної промисловості України
 
2072. 4
Комплексна програма будівництва вітрових електростанцій
постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 137 та від 28.03.2007 №557
1997-2010
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
 
2073. 5
Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики
постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1997 № 1505
1998-2010
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
 
2074. 6
Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243
2010-2015
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
 
2075. промисловий комплекс
 
2076. 7
Програма "Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року"
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2245, від 21.06.2004 № 792, від 25.05.2006 № 754
2000-2010
Міністерство палива та енергетики України
 
2077. 8
Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1174
2003-2011
Міністерство промислової політики України
 
2078. 9
Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року
постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 № 967
2005-2011
Міністерство промислової політики України
 
2079. 10
Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року
Закон України від 22.02.2006 № 3458-ІV
2006-2010
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 
2080. 11
Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 № 516
2006-2011
Міністерство промислової політики України
 
2081. 12
Державна програма розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1181
2007-2010
Міністерство промислової політики України
 
2082. агропромисловий комплекс
 
2083. 13
Державна цільова програма "Ліси України" на 2010-2015 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 977
2010-2015
Державний комітет лісового господарства України
 
2084. 14
Загальнодержавна програма селекції у тваринництві на період до 2010 року
Закон України від 19.02.2004 № 1517-ІV
2005-2010
Міністерство аграрної політики України
 
2085. 15
Загальнодержавна програма розвитку рибного господарства України на період до 2010 року
Закон України від 19.02.2004 № 1516-ІV
2004-2010
Міністерство аграрної політики України
 
2086. 16
Програма розвитку виробництва дизельного біопалива
постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2006 № 1774
2007-2010
Міністерство аграрної політики України
 
2087. 17
Державна цільова програма реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року
постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 № 785
2007-2011
Міністерство аграрної політики України
 
2088. 18
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року
постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158
2008-2015
Міністерство аграрної політики України
 
2089. транспорт та зв'язок
 
2090. 19
Національна програма інформатизації
Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР, постанова Верховної Ради України від 13.07.1999 № 914-ХІV, Закон України від 13.09.2001 № 2684-ІІІ
1998-б/с
Міністерство транспорту та зв'язку України
 
2091. 20
Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки
постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 № 710, від 03.09.2008 № 768
2007-2011
Державна служба автомобільних доріг України
 
2092. 21
Загальнодержавна програма створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням
Закон України від 05.02.2004 № 1462-ІV
2004-2022
Міністерство оборони України
 
2093. 22
Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855
2007-2015
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
2094. 23
Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 496
2006-2010
Міністерство транспорту та зв'язку України
 
2095. 24
Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення
постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1085
2009-2015
Міністерство транспорту та зв'язку України
 
2096. будівництво та житлово-комунальне господарство
 
2097. 25
Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки
Закон України від 24.06.2004 № 1869-ІV, Закон України від 11.06.2009 № 1511-VІ
2009-2014
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
2098. НАУКОВІ
 
2099. 26
Державна програма фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004 -2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 1165
2004-2010
Національна академія наук України
 
2100. 27
Державна цільова програма розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки
постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 439
2009-2011
Міністерство економіки України
 
2101. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ
 
2102. 28
Державна науково-технічна програма розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 37
2003-2010
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 
2103. 29
Державна програма розвитку еталонної бази на 2009-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 676
2009-2010
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 
2104. 30
Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1118
2008-2012
Міністерство освіти і науки України
 
2105. 31
Державна цільова науково-технічна програма "Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі" на 2008-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1355
2008-2011
Національна академія наук України
 
2106. 32
Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1395
2008-2012
Національна академія наук України
 
2107. 33
Державна цільова науково-технічна програма "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"
постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 632
2009-2013
Національна академія наук України
 
2108. 34
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008-2012 роки
Закон України від 30.09.2008 № 608-VІ
2008-2012
Національне космічне агентство України
 
2109. 35
Державна цільова науково-технічна програма "Образний комп'ютер" на 2010 рік
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 58
2010-2010
Національна академія наук України
 
2110. СОЦІАЛЬНІ
 
2111. соціальний захист населення
 
2112. 36
Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей
постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 № 2166 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 538)
2000-2010
Міністерство оборони України
 
2113. 37
Програма розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 637
2006-2010
Державний комітет України у справах національностей та релігій
 
2114. 38
Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1089
2002-2012
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2115. 39
Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 623
2006-2010
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2116. 40
Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1834
2006-2010
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2117. 41
Державна цільова соціальна програма першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 741
2008-2010
Державний комітет України по водному господарству
 
2118. 42
Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 244
2007-2010
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2119. 43
Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 № 1594
2007-2011
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2120. 44
Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 107
2008-2012
Міністерство економіки України
 
2121. 45
Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242
2007-2017
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2122. 46
Державна цільова соціальна програма "Хокей України"
постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1194
2008-2012
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2123. 47
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41
2009-2015
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2124. 48
Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 156
2009-2013
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2125. охорона здоров'я
 
2126. 49
Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні
Указ Президента України від 04.02.1999 № 117/99
1999-2010
Міністерство охорони здоров'я України
 
2127. 50
Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 761
2006-2010
Міністерство охорони здоров'я України
 
2128. 51
Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 983
2006-2010
Міністерство охорони здоров'я України
 
2129. 52
Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року
постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849
2007-2015
Міністерство охорони здоров'я України
 
2130. 53
Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14
2002-2011
Міністерство охорони здоров'я України
 
2131. 54
Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках
Закон України від 08.02.2007 № 648-V
2007-2011
Міністерство охорони здоров'я України
 
2132. 55
Державна програма створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2007 № 1290
2007-2010
Міністерство охорони здоров'я України
 
2133. 56
Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року
постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 894
2008-2012
Міністерство охорони здоров'я України
 
2134. 57
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
Закон України від 19.02.2009 № 1026-VІ
2009-2013
Міністерство охорони здоров'я України
 
2135. 58
Державна цільова програма "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 877
2009-2013
Міністерство охорони здоров'я України
 
2136. 59
Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки
Закон України від 21.10.2009 № 1658-VІ
2009-2015
Міністерство охорони здоров'я України
 
2137. 60
Загальнодержавна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року
Закон України від 22.01.2010 № 1841-VІ
2009-2011
Міністерство охорони здоров'я України
 
2138. 61
Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
Закон України від 23.12.2009 № 1794-VІ
2009-2016
Міністерство охорони здоров'я України
 
2139. освіта
 
2140. 62
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1153
2006-2010
Міністерство освіти і науки України
 
2141. 63
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1016
2007-2010
Міністерство освіти і науки України
 
2142. 64
Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008-2012 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1155, постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1000
2008-2012
Міністерство освіти і науки України
 
2143. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ
 
2144. 65
Комплексна програма паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2002 № 1330
2003-2010
Міністерство культури і туризму України
 
2145. 66
Комплексна програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1867; від 17.11.2004 № 1523
2001-2010
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
 
2146. 67
Державна програма "Журналіст" на 2004-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 271
2004-2010
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 
2147. 68
Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 № 583
2002-2010
Міністерство культури і туризму України
 
2148. 69
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546
2004-2010
Міністерство освіти і науки України
 
2149. 70
Програма розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках
постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 612
2004-2010
Міністерство культури і туризму України
 
2150. 71
Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки
Закон України від 20.04.2004 № 1692-ІV
2004-2010
Міністерство культури і туризму України
 
2151. 72
Державна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 92
2006-2010
Державний комітет архівів України
 
2152. 73
Державна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 768
2007-2010
Міністерство культури і туризму України
 
2153. ЕКОЛОГІЧНІ
 
2154. 74
Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 -2020 роки
Закон України від 03.03.2005 № 2455-ІV
2006-2020
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
2155. 75
Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами
Закон України від 17.09.2008 № 516-VІ
2008-2017
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2156. 76
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів
Закон України від 22.03.2001 № 2333-ІІІ
2001-2010
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 
2157. 77
Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1388 (із змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.06 № 130)
2006-2015
Державний комітет України по водному господарству
 
2158. 78
Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 160
2003-2030
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
2159. 79
Програма припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 256
2004-2030
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 
2160. 80
Програма поводження з твердими побутовими відходами
постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265
2005-2011
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
2161. 81
Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки
Закон України від 14.03.2006 № 3522-ІV
2006-2010
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2162. 82
Загальнодержавна програма розвитку водного господарства
Закон України від 17.01.2002 № 2988-ІІІ
2002-2011
Державний комітет України по водному господарству
 
2163. 83
Програма радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 № 656
2003-2012
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
 
2164. 84
Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води
постанова Верховної Ради України від 27.02.1997 № 123/97-ВР
1997-2010
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 
2165. 85
Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки
Закон України від 21.09.2000 № 1989 - ІІІ
2000-2015
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 
2166. 86
Комплексна програма захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року
постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 901
2006-2020
Державний комітет України по водному господарству
 
2167. 87
Комплексна програма розвиту меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1704 та постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2006 № 863
2001-2010
Державний комітет України по водному господарству
 
2168. 88
Комплексна програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС на 2004-2010 роки
розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 109-р
2004-2010
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2169. 89
Державна цільова програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 870, постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 645
2003-2010
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2170. 90
Програма пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України на 1997-2002 роки
постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1996 № 1415 та від 15.03.2000 № 511, продовжено постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 № 541
1997-2010
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2171. 91
Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
Закон України від 15.01.2009 № 886-VІ
2010-2012
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2172. 92
Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
постанова Кабінету Міністру України від 30.09.2009 № 1029
2010-2014
Міністерство палива та енергетики України
 
2173. ОБОРОННІ
 
2174. 93
Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015роки
постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1995 № 472 (Із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 2153 від 25.11.1999, № 1307 від 30.12.2005)
1995-2015
Міністерство оборони України
 
2175. 94
Державна програма реалізації Договору з відкритого неба
Указ Президента України від 29.09.2000 № 1097
2001-б/с
Міністерство оборони України
 
2176. 95
Програма реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002-2015 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 916
2002-2015
Міністерство оборони України
 
2177. 96
Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом
Указ Президента України від 17.04.2002 № 348/2002
2002-2015
Міністерство оборони України
 
2178. 97
Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 940
2008-2017
Міністерство оборони України
 
2179. 98
Державна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2015 року
Указ Президента України від 02.11.2004 № 1338-19
2004-2015
Міністерство промислової політики України
 
2180. 99
Державна програма розвитку озброєння та нової техніки Збройних Сил України на період до 2009 року
постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 932-0010
2005-2015
Міністерство оборони України
 
2181. ПРАВООХОРОННІ
 
2182. 100
Державна програма забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2006 № 918
2006-2010
Державна судова адміністрація України
 
2183. 101
Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 877
2003-2010
Міністерство внутрішніх справ України
 
2184. 102
Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 410
2007-2010
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 
2185. 103
Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року
постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831
2007-2015
Адміністрація Державної прикордонної служби України
 
2186. ІНШІ
 
2187. 104
Комплексна програма підготовки державних службовців
Указ Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000
2001-б/с
Головне управління державної служби України
 
2188. 105
Державна програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 502
2008-2011
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 
2189. 106
Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Закон України від 18.03.2004 № 1629-ІV, пролонговано відповідно до статті 101 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Союзом від 16.06.1994
2004-б/с
Міністерство юстиції України
 
2190. 107
Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
Закон України від 21.12.2000 № 2157-ІІІ
2001-б/с
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
 
2191. 108
Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі
постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2002 № 713, від 27.12.2006 № 1807
2002-2011
Одеська обласна державна адміністрація
 
2192. 109
Державна програма стандартизації на 2006-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 229
2006-2010
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 
2193. 110
Державна цільова програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 974
2008-2011
Головне управління державної служби України
 
2194. 111
Програма розвитку державної служби на 2005-2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746
2005-2010
Головне управління державної служби України
 
2195. 112
Державна цільова програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 594
2008-2011
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2010 РІК
 
2196. ДОДАТОК ІІ.
ПЛАН СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА 2010 РІК
 
2197. Головною метою співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями є сприяння сталому економічному зростанню за рахунок кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій шляхом реалізації проектів у пріоритетних галузях національної економіки.
 
2198. Головною метою співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями є сприяння сталому економічному зростанню за рахунок кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій шляхом реалізації проектів у пріоритетних галузях національної економіки.
 
2199. План співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на 2010 рік (далі – План) розроблено як додаток до щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027.
 
2200. Головною метою розроблення Плану співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями є визначення конкретних заходів та графіку їх реалізації для забезпечення ефективності використання коштів МФО в рамках реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, визначення цілей та напрямів співробітництва з МФО у 2010 році.
 
2201. Головними цілями підготовки Плану є:
 
2202. формування проектного портфелю МФО відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку держави;
 
2203. визначення проектів, які перебувають на стадії ініціювання, підготовки або реалізації та за якими обсяги фінансування і зобов’язань передбачаються у проекті Державного бюджету України на 2010 рік.
РОЗДІЛ 1. ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ І ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
2204. Проект "Позика на політику розвитку (системна позика – ППР)" (МБРР). Орієнтовна сума позики - до 500 млн. дол. США*, що надається для фінансування державного бюджету.
 
2205. Метою проекту є підтримка програми системних реформ у сфері соціально-економічного розвитку України, спрямованої на подолання наслідків фінансово-еконормічної кризи та створення необхідних умов для відновлення економічного зростання.
 
2206. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в 2010 р.
Відповідальний виконавець
заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
Примітка
 
2207. 1
Складання плану виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ у рамках проекту ППР
Мінекономіки
І кв.
 
2208. 2
Моніторинг виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ щодо:
покращення енергетичної ефективності,
започаткування нового бізнесу та сприяння інвестиціям у сільське господарство та пов’язані галузі;
сприяння експорту та залученню інвестицій в транспортну галузь та торговельну логістику;
переорієнтація бюджетних ресурсів для підтримки економічного відновлення через інвестиції у державну інфраструктуру (та робочі місця), захист бідного населення, покращення надання послуг;
покращення адміністрування надходжень та управління державними фінансами для ефективності та прозорості;
покращення цільової допомоги та мінімального соціального захисту бідних
щоквартально протягом року
 
2209. 3
Підведення підсумків про виконання заходів, передбачених програмою реформ
ІV кв.
 
2210. 4
Оцінка Світовим банком досягнутих результатів у рамках проекту ППР
ІV кв.
 
2211. 5
Консультації зі Світовим банком щодо завершення підготовки ППР та підготовка відповідного пакета документів
Мінекономіки, Мінфін
ІІІ – ІV кв.
 
2212. Ризики, що можуть призвести до затримки (продовження строків):
 
2213. невиконання узгоджених сторонами заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ.
 
2214. *Залежно від стану виконання заходів, передбачених ППР
Проект "Програмна позика на реабілітацію фінансового сектора (системна позика – ППРФС)" (МБРР). Орієнтовна сума позики - до 350 млн. дол. США*, що надається для фінансування державного бюджету.
 
2215. Метою проекту є підтримка програми системних реформ у банківській сфері України, спрямованої на створення ефективної системи рекапіталізації та ліквідації системних проблемних банків.
 
2216. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту
в 2010 р.
Відповідальний виконавець
заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
Примітка
 
2217. 1
Складання плану виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ у рамках проекту ППР
Відповідальний за підготовку проекту в цілому: Мінекономіки;
Відповідальні за напрямами стратегічних та інституційних реформ:
– Мінфін
– Національний банк (за згодою);
– ФГВФО.
І кв.
 
2218. 2
Моніторинг виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ щодо:
капіталізація банків за участю держави;
консолідація банківської системи;
зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб.
щоквартально протягом року
 
2219. 3
Підведення підсумків про виконання заходів, передбачених програмою реформ
ІV кв.
 
2220. 4
Оцінка Світовим банком досягнутих результатів у рамках проекту ППР
ІV кв.
 
2221. 5
Консультації зі Світовим банком щодо завершення підготовки ППР та підготовка відповідного пакета документів
Мінекономіки, Мінфін
ІІІ – ІV кв.
 
2222. Ризики, що можуть призвести до затримки (продовження строків):
 
2223. невиконання узгоджених сторонами заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ.
 
2224. *Залежно від стану виконання заходів, передбачених ППРФС
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ МФО
 
2225. 2.1. ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
 
2226. Соціальна сфера
 
2227. Удосконалення системи соціальної допомоги
 
2228. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2229. Загальна вартість проекту: 101,8 млн. дол. США та сума позики 99,4 млн. дол. США
 
2230. Відповідальний виконавець: Мінпраці
 
2231. Бенефіціар: Мінпраці, регіональні, районні, міські і районні у містах підрозділи праці та соціального захисту населення по всій України
 
2232. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів
 
2233. 1
Розроблення ПЗ "Інформаційно-аналітична система соціального захисту населення", встановлення і апробація його в Вінницькій та Житомирській областях
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2234. 2
Закупівля апаратних засобів та стандартного ПЗ, постачання та встановлення в Мінпраці, місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2235. 3
Закупівля офісного обладнання, постачання та встановлення в місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення
Мінпраці
І-ІІІ кв.
 
2236. 4
Закупівля кондиціонерів повітря, постачання та встановлення в Мінпраці, місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення
Мінпраці
І-ІІІ кв.
 
2237. 5
Закупівля офісних меблів, постачання в місцеві та регіональні підрозділи праці та соцзахисту населення
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2238. 6
Встановлення локальних мереж в місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2239. 7
Організація та проведення семінарів, навчань, тренінгів, навчальних поїздок з соціальних питань, інформаційних технологій та проектного менеджменту, супроводження навчальних матеріалів для Мінпраці, місцевих та регіональних підрозділів праці та соцзахисту населення
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2240. 8
Проведення заходів з інформування громадськості з питань соціальної політики
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2241. 9
Консультаційна допомога з координації, моніторингу, контролю та допомоги у впровадженні різних напрямків Проекту
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2242. 10
Консультаційна допомога з управління Проектом
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2243. 11
Інші закупівлі та заходи з підтримки та впровадження Проекту
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2244. 12
Моніторинг та оцінка соціальної політики
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2245. 13
Пілотні проекти з удосконалення механізмів надання соціальної допомоги
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2246. 14
Закупівля послуг та проведення зарубіжного навчання з питань моніторингу, оцінки, та з питань функціонування системи соціального захисту
Мінпраці
І-ІV кв.
 
2247. 15
Ремонт приміщень міських і районних у містах підрозділів праці та соцзахисту населення, включаючи приєднання електромереж
Міські і районні у містах підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні
І-ІV кв.
 
2248. 16
Ремонт приміщень районних підрозділів праці та соцзахисту населення, включаючи приєднання електромереж
Районні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні
І-ІV кв.
 
2249. 17
Консультаційна допомога з координації впровадження єдиної технології та Проекту в регіонах
Регіональні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні
І-ІV кв.
 
2250. 18
Інші закупівлі та заходи з підтримки та впровадження Проекту в регіонах
Регіональні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні
І-ІV кв.
Рівний доступ до якісної освіти в Україні
 
2251. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2252. Загальна вартість проекту: 96,26 млн. дол. США та сума позики 86,587 млн. дол. США
 
2253. Відповідальний виконавець: МОН
 
2254. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів
 
2255. І
Компонент 1. Професійний розвиток педагогічних працівників
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
 
2256. 1.
Навчання педагогічних працівників на базі 28-ми обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти
Інститути післядипломної педагогічної освіти
І-ІV кв.
 
2257. 2.
Проведення аудиту з питань визначення ефективності навчальних заходів в рамках Компоненту 1 та розроблення рекомендацій з покращення якості професійного розвитку педагогів
Відібраний консультант
ІІІ-ІV кв.
 
2258. 3.
Видання методичних матеріалів для педагогів та директорів шкіл
Поліграфкнига
І-ІV кв.
 
2259. ІІ.
Компонент 2. Удосконалення навчального процесу
 
2260. 1.
Підготовка та проведення пілотних міжнародних порівняльних досліджень ТІМSS&РІRLS 2011
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
І-ІІІ кв.
 
2261. 2.
Закупівля та постачання обладнання для міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
І-ІV кв
 
2262. ІІІ.
Компонент 3. Ефективність управління ресурсами
 
2263. 1.
Закупівля навчальних кабінетів з фізики, біології, хімії та математики
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
І-ІV кв
 
2264. 2.
Закупівля 55-ти шкільних автобусів (45 автобусів було поставлено у 2009р.)
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
І кв.
 
2265. 3.
Проведення семінарів з питань оптимізації шкільної мережі
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
ІІІ кв.
 
2266. 4.
Створення веб-ресурсу для МОН
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
ІІІ-ІV кв.
 
2267. 5.
Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації для 70-ти шкіл 14 районів 5 областей
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
ІІІ-ІV кв.
 
2268. 6.
Завершення семи досліджень в рамках діяльності Відділу планування освітньої політики
МОН, Директорат програм розвитку освіти, Відділ планування освітньої політики
І-ІV кв.
 
2269. 7.
Здійснення дослідження з оцінювання впливу процесів оптимізації у шести пілотних районах та кінцева оцінка проекту
МОН,
(Директорат програм розвитку освіти)
ІІІ-ІV кв.
Державний сектор
 
2270. Модернізація державної податкової служби України – 1
 
2271. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2272. Загальна вартість проекту 92,4 млн. дол. США та сума позики 40,0 млн. дол. США
 
2273. Відповідальний виконавець: Державна податкова адміністрація України
 
2274. Бенефіціар: Міністерство фінансів України, Державна податкова адміністрація України
 
2275. Код згідно КПКВ 3507600, 3501640
 
2276. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів
 
2277. 1.
Управління процесом впровадження проекту та підзвітність громадськості (компонент 1)
1 – 4 кв.
 
2278. 1.1
Моніторинг ключових показників діяльності ДПС
ДПА України, підрядник
2 кв.
 
2279. 1.2
Наглядова рада (проведення місій наглядової ради у 2010 році)
ДПА України, наглядова рада
1 – 4 кв.
 
2280. 1.3
Громадська колегія (підготовка та проведення засідань Громадської колегії у 2010 році)
ДПА України, Громадська колегія
1 – 4 кв.
 
2281. 1.4
Міжвідомча робоча група (організація та проведення засідань Міжвідомчої робочої групи у 2010 році)
ДПА України, Міжвідомча робоча група
1 – 4 кв.
 
2282. 1.5
Забезпечення взаємодії з ІОТА (членські внески ІОТА)
ДПА України
1 кв.
 
2283. 2
Вдосконалення процесів адміністрування податків - короткострокові заходи (компонент 2)
 
2284. 2.1
Розробка та впровадження модельного апарату по визначенню впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень
1 – 4 кв.
 
2285. 3
Вдосконалення податкового законодавства (компонент 3)
1 – 4 кв.
 
2286. 3.1
Підготовка законопроекту щодо вдосконалення процедури реєстрації платників податків в органах державної податкової служби
ДПА України
1 – 4 кв.
 
2287. 4
Створення інтегрованої інформаційної системи (компонент 5)
1 – 4 кв.
 
2288. 4.1
Підрядник з підтримки впровадження системи та організаційної структури
ДПА України
1 – 4 кв.
 
2289. 4.2
Податковий блок
ДПА України, підрядник
1 – 4 кв.
 
2290. 4.3
Управління документами
ДПА України, підрядник
1 – 4 кв.
 
2291. 4.5
Апаратне забезпечення для підтримки впровадження податкового блоку та управління документами
ДПА України, підрядник
1 – 4 кв.
 
2292. 5
Структурне та функціональне реформування органів державної податкової служби (компонент 6)
1 – 4 кв.
 
2293. 5.1
Розробка плану впровадження організаційної структури на підставі результатів моделювання (розрахунку) чисельності персоналу, необхідного для виконання вдосконалених функцій
ДПА України
2 – 4 кв.
Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру
 
2294. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2295. Загальна вартість Проекту - 350,51 млн. дол. США
Сума позики - 101,53 млн. дол. США
 
2296. Скасовано позики93,60 млн. дол. США
 
2297. Відповідальний виконавець - Держкомзем
 
2298. Код згідно КПКВБюджетна програма 5101600
 
2299. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту у 2010 році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2300. 1
Компонент В "Проведення інформаційної кампанії"
Проведення інформаційної кампанії;
Проведення соціологічного дослідження (за 2009 рік).
Держкомзем
ІІІ –ІV кв.
І -ІV кв.
 
2301. 2
Компонент С "Професійна підготовка"
Підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у сфері земельних ресурсів (лектори);
Проведення семінарів для викладачів (матеріально-технічне забезпечення ч.ІІ, ІІІ).
Матеріально-технічне забезпечення навчання землевпорядників;
Доопрацювання навчальних модулів, проведення конференції та семінару.
Держкомзем
І- ІV кв.
ІІ-ІV кв.
І- ІV кв.
І- ІV кв.
 
2302. 3
Компонент D "Землевпорядні роботи"
Проведення землевпорядних та картографічних робіт;
Польовий контроль якості виконання робіт;
Створення архіву даних результатів землевпорядних та картографічних робіт;
Створення кадастрової системи
Держкомзем
І- ІV кв.
 
2303. 4
Компонент G "Впровадження Проекту"
Проведення аудиту фінансової звітності Проекту за 2009 р.;
Супровід системи фінансового менеджменту Проекту;
Послуги з перекладу документів Проекту;
Витрати на впровадження Проекту.
Держкомзем
І-ІІ кв.
І- ІV кв.
І- ІV кв.
І- ІV кв.
Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень
 
2304. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2305. Загальна вартість проекту 35 199 583 дол. США млн. дол. США та сума позики 32 млн. дол. США
 
2306. Відповідальний виконавець Державний комітет статистики України
 
2307. Бенефіціари Державний комітет статистики України; Міністерство економіки, Міністерство фінансів, НБУ
 
2308. Код згідно з КПКВ
3001600 "Реформування державної статистики";
 
2309. 1201610 "Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень з прогнозування"
 
2310. 3501630 "Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів"
 
2311. 3511640 "Заходи щодо вдосконалення методології складання грошово-кредитної і банківської статистики"
 
2312.
з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходу
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2313. 1.
Виконання контракту з удосконалення методології та організації статистики
ДКСУ
1-3 кв.
 
2314. 2.
Розроблення інтегрованої системи обробки даних
ДКСУ
2-4 кв.
 
2315. 3
Управління Проектом
ДКСУ/
ГВП
1-4 кв.
 
2316. 4
Послуги з перекладу для ДСКУ
ДКСУ
1-4 кв.
 
2317. 5
Навчання з питань організації статистичної діяльності
ДКСУ
1-4 кв.
 
2318. 6
Консультаційні послуги з використання продуктів Sybаsе
ДКСУ
1-3 кв.
 
2319. 7
Проведення семінару по результатах реалізації Проекту
ДКСУ
4 квартал
 
2320. 8
Технічна підтримка програмних продуктів СПСС
ДКСУ
1-2 кв.
 
2321. 9
Закупівля товарів для прес-центру
ДКСУ
1-2 кв.
 
2322. 10
Закупівля додаткового обладнання для органів державної статистики
ДКСУ
1-4 кв.
 
2323. 11
Укладання додаткової угоди та проведення аудиту фінансової звітності за 2009 рік
ДКСУ
1-2 кв.
3 кв.
 
2324. 12
Створення автоматизованої системи фінансового управління Проектом
ДКСУ
1-4 кв.
 
2325. 13
Підготовка квартальної звітності відповідно до вимог СБ та Уряду України
ДКСУ/
ГВП
1-4 кв.
 
2326. 14
Забезпечення роботи наглядових місій Світового банку
ДКСУ
2/4 кв.
 
2327. 15
Проведення засідань МРГ
ДКСУ
2/4 кв.
 
2328. 16
Удосконалення статистики державних фінансів
МФУ
1-4 кв.
 
2329. 17
Навчання англійській мові для співробітників Мінфіну
МФУ
1-2 кв.
 
2330. 18
Розроблення інформаційної системи для підтримки прийняття рішень і прогнозування, та навчання з зазначених питань
Мінекономіки
2-4 кв.
 
2331. 19
Закупівля програмного забезпечення та обладнання
Мінекономіки
3-4 кв.
 
2332. 20
Розроблення моделей макроекономічного прогнозування та проведення навчання
Мінекономіки
1-4 кв.
 
2333. 21
Розробка програмного зовнішнього забезпечення зі складання статистики зовнішнього боргу
НБУ
1-4 кв.
 
2334. 22
Удосконалення методології та організації грошово-кредитної, банківської статистики та статистики платіжного балансу та проведення навчання
НБУ
1-4 кв.
 
2335. 23
Закупівля офісного устаткування для НБУ
НБУ
1-3 кв.
Транспорт та зв’язок
 
2336. Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту
 
2337. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку
 
2338. Загальна вартість проекту 38,9 млн. євро та сума позики 26 млн. євро
 
2339. Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв’язку України
 
2340. Бенефіціар: ДП "Іллічівський морський торговельний порт"
 
2341. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходу
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2342. 11
Будівництво перевантажувального комплексу (причал № 7)
Іллічівський порт, компанія-підрядник (визначиться за результатами тендеру у 2010 р.)
протягом року
Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України
 
2343. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку
 
2344. Загальна вартість проекту200 млн. дол. США та сума позики 120 млн. дол. США
 
2345. Відповідальний виконавецьМіністерство транспорту та зв’язку України
 
2346. БенефіціарДержавна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)
 
2347. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2348. 1
Відбір підрядника для проектування та будівництва Бескидського тунелю - провести розкриття тендерних заявок другої стадії тендеру, скласти звіт з оцінки тендерних заявок.
Укрзалізниця
І квартал
 
2349. 2
Відбір підрядника для проектування та будівництва Бескидського тунелю - з переможцем тендеру провести переговори по контракту.
Укрзалізниця
ІІ квартал
 
2350. 3
Проектування та будівництво Бескидського тунелю - підписати контракт з переможцем тендеру.
Укрзалізниця
ІІ квартал
 
2351. 4
Проектування та будівництво Бескидського тунелю - сплатити аванс за виконання проектних та будівельних робіт.
Укрзалізниця, ЄБРР
ІІ-ІІІ квартал
 
2352. 5
Проектування та будівництво Бескидського тунелю - сплатити за виконання проектних робіт.
Укрзалізниця, ЄБРР
ІІІ-ІV квартал
Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп"
 
2353. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком
 
2354. Загальна вартість проекту572 млн. євро та сума позик 400 млн. євро
 
2355. Відповідальний виконавецьДержавна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
 
2356. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2357. 1
Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп
Укравтодор
І – ІV кв.
 
2358. 2
Нагляд за роботами
Укравтодор
І – ІV кв.
Покращення автомобільних доріг та безпеки руху
 
2359. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2360. Загальна вартість проекту500 млн. дол. СШАта сума позики 400 млн. дол. США
 
2361. Відповідальний виконавецьДержавна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
 
2362. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2363. 1
Реабілітація автомобільних доріг
Укравтодор
І – ІV кв.
 
2364. 2
Покращення безпеки руху
Укравтодор
І – ІV кв.
 
2365. 3
Розбудова інституційного та кадрового потенціалу
Укравтодор
І – ІV кв.
Енергетичний сектор
 
2366. Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблока № 2 ХАЕС та Енергоблока № 4 РАЕС
 
2367. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським співтовариством з атомної енергетики
 
2368. Загальна вартість проекту 125 млн. дол. США,
з яких сума позики ЄБРР 42 млн. дол. США
та Євроатому 83 млн. дол. США
 
2369. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2370. Бенефіціар ДП НАЕК "Енергоатом"
 
2371. Код згідно КПКВ 24584661
 
2372. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів
(поквартально)
 
2373. 1
Реалізація заходів з підвищення безпеки "після пуску" енергоблоків № 2 ХАЕС та № 4 РАЕС
ДП НАЕК "Енергоатом"
І- ІV кв.
 
2374. 2
Завершення проекту
ДП НАЕК "Енергоатом"
ІV кв.
Фінансування Української ЕСКО (друга фаза)
 
2375. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку
 
2376. Загальна вартість проекту20,5 млн. дол. США та сума позики 20 млн. дол. США
 
2377. Відповідальний виконавецьНАЕР
 
2378. БенефіціарЗАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (УкрЕСКО)
 
2379. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2380. 1
Вибірка коштів згідно з платіжними умовами підписаних контрактів
УкрЕСКО
І – ІV кв.
Проект реабілітації гідроелектростанцій
 
2381. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2382. Загальна вартість проекту 361,8 млн. дол. США та сума Позики 106 млн. дол. США (для УГЕ, Мінпаливенерго та НКРЕ), з яких для
 
2383. УГЕ для виконання компонентів А,В і С - 100 473 500 дол. США, для Мінпаливенерго для компоненту Д – 2 500 000,00 дол. США, для НКРЕ для компоненту Е – 3 000 000, 00 дол. США
 
2384. Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України
 
2385. Бенефіціар ВАТ "Укргідроенерго" (Код згідно КПКВ 1101600)
 
2386. Бенефіціар Мінпаливенерго (Код згідно КПКВ 1101630)
 
2387. Бенефіціар НКРЕ (Код згідно КПКВ 6371600)
 
2388. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами Проекту в наступному році
Терміни виконання (поквартально)
1
Виконання контрактів на постачання обладнання та послуг, в т.ч. монтаж, пусконаладка:
УГЕ
 
2389. генераторні вимикачі
І кв.
 
2390. регулятори швидкості
ІІ кв.
 
2391. вимірювальні трансформатори струму і напруги
ІІ кв.
 
2392. системи збудження
І-ІV кв.
 
2393. високовольтні вимикачі
І-ІІІ кв.
 
2394. високовольтні роз’єднувачі
І-ІV кв.
 
2395. комплектні розподільчі пристрої
ІІ-ІІІ кв.
 
2396. міжнародний консультант
І-ІV кв.
 
2397. аудит фінзвітності УГЕ та Проекту за 2009
ІІІ кв.
 
2398. щити постійного струму
ІІІ кв.
 
2399. інституційний розвиток УГЕ (тренінг для персоналу УГЕ, обладнання для потреб проекту в т.ч. авто для перевезення малогабаритних вантажів)
І-ІV кв.
2
Здійснення авансових платежів за укладеними контрактами:
УГЕ
 
2400. система управління SСАDА
ІІ кв.
 
2401. консультаційні послуги за пакетом "Управлінська інформаційна система УГЕ"
ІІ кв.
 
2402. автоматизовані системи безпеки гребель (АСК)
ІІІ кв.
 
2403. програмне забезпечення для АСК
ІІІ кв.
 
2404. система гідрометеорологічного прогнозування
ІV кв.
 
2405. система комерційного обліку (АСКОЕ)
ІІІ кв.
 
2406. електричний захист підстанцій
ІV кв.
 
2407. діагностика
ІV кв.
 
2408. пускач для ГАЕС
ІV кв.
 
2409. 3
Удосконалення нормативно-правового поля у сфері будівництва енергетичної інфраструктури
Мінпаливенерго
ІІІ кв.
 
2410. 4
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС в рамках вступу до Енергетичного Співтовариства
Мінпаливенерго
ІІІ кв.
Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська
 
2411. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком
 
2412. Загальна вартість проекту 364 млн. євро
та сума позик 300 млн. євро
 
2413. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2414. Бенефіціар ДП НЕК "Укренерго"
 
2415. Код згідно КПКВ 1101640
 
2416. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2417. 1
Проведення тендеру, підписання та реалізація контракту з виконання проектування, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська"
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
 
2418. 2
Проведення тендеру, підписання та реалізація контракту з Консультаційних послуг для підтримки ГУП
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
 
2419. 3
Реалізація контракту на послуги інженера банку
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
Проект з передачі електроенергії
 
2420. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2421. Загальна вартість проекту 238 млн. дол. США
та сума позики 200 млн. дол. США
 
2422. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2423. Бенефіціар ДП НЕК "Укренерго"
 
2424. Код згідно КПКВ 1101640
 
2425. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів
(поквартально)
 
2426. 1
Проведення тендеру, підписання та реалізація контракту з Реабілітації високовольтних підстанцій в Дніпровській ЕС (підстанція "Південна")
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
ІІ – ІV кв.
 
2427. 2
Проведення тендеру, підписання та реалізація контракту на закупівлю Високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
ІІ – ІV кв.
 
2428. 3
Проведення тендеру, підписання та реалізація контракту з Будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
 
2429. 4
Проведення тендеру, підписання контракту з підрядником та реалізація контракту з Розширення підстанції напругою 330 кВ в м. Бар
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
 
2430. 5
Реалізація контракту з Консультантом з питань управління проектом та закупівлями
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
 
2431. 6
Реалізація контракту на виконання робіт з Проведення аудиту рахунків проекту і компанії за 2008 рік; проведення тендеру, підписання та реалізація контракту на виконання робіт з проведення аудиту рахунків проекту і компанії за 2009 рік
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго"
І – ІV кв.
Фінансовий сектор
 
2432. Проект модернізації державних фінансів
 
2433. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2434. Загальна вартість Проекту: 65 млн. дол. США,
в тому числі сума позики - 50 млн. дол. США
 
2435. Бенефіціар: Міністерство фінансів України
 
2436. Код згідно КПКВ: 3501660
 
2437. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2438. 1.
Удосконалення інституційної спроможності та функціональної ефективності
Мінфін
І - ІY кв.
 
2439. 2.
Розробка інтегрованої системи управління державними фінансами
Мінфін
І - ІY кв.
 
2440. 3.
Управління проектом
Мінфін
І - ІY кв.
Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2)
 
2441. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2442. Загальна вартість проекту – 154,5 млн. дол. США, сума позики – 154,5 млн. дол. США
 
2443. Джерела фінансування – кошти позики
 
2444. Відповідальний виконавець – АТ "Укрексімбанк"
 
2445. Бенефіціар – АТ "Укрексімбанк"
 
2446. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
1.
Впровадження категорії (1) ПРЕ-2 щодо надання субкредитів та лізингового фінансування підприємствам - бенефіціарам через відібрані банки-учасники або шляхом прямого кредитування підприємств-експортерів
АТ "Укрексімбанк"
1 – 4 кв. 2010
 
2447. 2.
Впровадження категорії (2) ПРЕ-2 щодо закупівлі товарів та послуг
Муніципальна інфраструктура
 
2448. Розвиток міської інфраструктури
 
2449. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2450. Загальна вартість проекту140 млн. дол. США та сума позики 140 млн. дол. США
 
2451. Відповідальний виконавецьМінжитлокомунгосп
 
2452. Відповідальний виконавець Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
2453. Бенефіціар Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, муніципальне комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси", муніципальне підприємство "Чернігівводоканал", муніципальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром"
 
2454. Код згідно КПКВ 2701600, 2701610
 
2455. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2456. 1
Виконання положень Угоди про позику та плану закупівель учасниками-Проекту
МЖКГ (ЦГУП),
Підприємства-учасники проекту (РГУП)
Протягом року
 
2457. 2
Забезпечення впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури" на центральному рівні
МЖКГ (ЦГУП)
Протягом року
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
 
2458. який підтримується Європейським інвестиційним банком
 
2459. Загальна вартість проекту 27,29 млн. євро
та сума позики 15,54 млн. дол. США
 
2460. Відповідальний виконавець Мінжитлокомунгосп
 
2461. Бенефіціар МКП "Миколаївводоканал"
 
2462. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Термін виконання заходів (поквартально)
 
2463. 1
Виконання умов набуття чинності кредитною угодою
Мінжитлокомунгосп,
МКП "Миколаївводоканал"
І кв.
 
2464. 2
Підготовка та проведення тендеру на визначення підрядних організацій на виконання ремонтно-будівельних робіт, поставку обладнання
МКП "Миколаївводоканал"
ІІ-ІV кв.
2.2 ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ
 
2465. Транспорт та зв’язок
 
2466. Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам'янка – Долинська – Миколаїв – Херсон – Джанкой
 
2467. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2468. Загальна вартість проекту 1160 млн. дол. США та сума позики 500 млн. дол. США
 
2469. Відповідальний виконавець - Міністерство транспорту та зв’язку України
 
2470. Бенефіціар - Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)
 
2471. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2472. 1.
Підготовка пакету документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
Укрзалізниця
І - ІV кв.
 
2473. 2.
Здійснення закупівель матеріалів та обладнання для будівництва другої колії та електрифікації дільниць
Укрзалізниця
ІV кв.
Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва
 
2474. який підтримується: Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком
 
2475. Загальна вартість проекту 1103,4 млн. євро
та сума позики ЄБРР - 413,1 млн. євро
та ЄІБ - 413,1 млн. євро
 
2476. Відповідальний виконавець: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
 
2477. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2478. 1.
Підготовка ТЕО Проекту
Укравтодор
І кв.
 
2479. 2.
Погодження ТЕО з зацікавленими відомствами та міністерствами
Укравтодор
ІІ кв.
 
2480. 3.
Прийняття КМУ рішення про доцільність залучення коштів.
Укравтодор
ІІІ кв.
 
2481. 4.
Проведення переговорів та підписання угод.
Укравтодор
ІV кв.
Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську
 
2482. який підтримується: Європейським банком реконструкції та розвитку
 
2483. Загальна вартість проекту 2 675 759,56 тис. грн.
та сума позики ЄБРР - 200 млн. євро
 
2484. Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв’язку України
 
2485. Бенефіціар - ДП "Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену"
 
2486. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2487. 1
Затвердження концепції проекту будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську Європейським банком реконструкції та розвитку.
ЄБРР
І кв.
 
2488. 2
Укладання попередньої угоди між Дніпропетровською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування проведення робіт для визначення доцільності проекту.
Дніпропетровська міська рада, ЄБРР
І кв.
 
2489. 3
Проведення робіт з дослідження:
- технічних умов проекту:
- економічних умов проекту;
- охорони навколишнього природного середовища:
- розробка фінансової моделі реалізації проекту.
Дніпропетровська міська рада, ЄБРР
квітень-жовтень
 
2490. 4
Розгляд Міністерством фінансів України питання надання фінансових гарантій для реалізації проекту будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську.
Міністерство фінансів України
квітень-вересень
 
2491. 5
Фінальний розгляд менеджментом Європейського банку реконструкції та розвитку результатів досліджень.
ЄБРР
листопад-грудень
Будівництво першої черги Пролетарсько-Київської лінії метро у м.Донецьку
 
2492. який підтримується: Європейським банком реконструкції та розвитку
 
2493. Загальна вартість проекту 5 654 998, 938 тис. грн.
та сума позики ЄБРР - 540 млн. євро
 
2494. Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв’язку України
 
2495. Бенефіціар - ДП "Донецька дирекція будівництва метрополітену"
 
2496. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2497. 1
Затвердження концепції проекту будівництва метрополітену у
м. Донецьку Європейським банком реконструкції та розвитку.
ЄБРР
І кв.
 
2498. 2
Укладання попередньої угоди між Донецькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування проведення робіт для визначення доцільності проекту.
Донецька міська рада, ЄБРР
І кв.
 
2499. 3
Проведення робіт з дослідження:
- технічних умов проекту:
- економічних умов проекту;
- охорони навколишнього природного середовища:
- розробка фінансової моделі реалізації проекту.
Донецька міська рада, ЄБРР
квітень-жовтень
 
2500. 4
Розгляд Міністерством фінансів України питання надання фінансових гарантій для реалізації проекту будівництва метрополітену у м. Донецьку.
Міністерство фінансів України
квітень-вересень
 
2501. 5
Фінальний розгляд менеджментом Європейського банку реконструкції та розвитку результатів досліджень.
ЄБРР
листопад-грудень
Енергетичний сектор
 
2502. Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій
 
2503. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2504. Загальна вартість проекту 60 млн. дол. США
та сума Позики 60 млн. дол. США
 
2505. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2506. Бенефіціар ВАТ "Укргідроенерго"
 
2507. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами Проекту в наступному році
виконавець заходів
Терміни виконання (поквартально)
 
2508. 1
Ратифікація міжнародного договору з МБРР
Мінпаливенерго, ВАТ "Укргідроенерго"
ІІ кв.
 
2509. 2
Підготовка контрактів на постачання турбінного обладнання для 4-х гідротурбін Кременчуцької та Дніпровської ГЕС
ІІІ-ІV кв.
Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська
 
2510. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком
 
2511. Загальна вартість проекту 500 млн. євро
та сума позики 350 млн. євро
 
2512. Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України
 
2513. Бенефіціар: ДП НЕК "Укренерго"
 
2514. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2515. 1
Проведення комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
І-ІІ кв.
 
2516. 2
Затвердження КМУ проектно-кошторисної документації та титулу будови
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
ІІ кв.
 
2517. 3
Отримання рішення КМУ про залучення кредитних коштів
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
ІІ кв.
 
2518. 4
Проведення переговорів між Україною з ЄБРР та ЄІБ
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
ІІ кв.
 
2519. 5
Отримання повідомлень від ЄБРР та ЄІБ про схвалення проекту та надання позики Україні
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
ІІ кв.
 
2520. 6
Укладання договорів про надання субкредитів між Мінфіном, Мінпавенерго, НКРЕ та НЕК "Укренерго"
Мінфін, Мінпаливенерго, НКРЕ,
НЕК "Укренрго"
ІІ кв.
 
2521. 7
Підписання Кредитної і Проектної угод між Україною та ЄБРР та Фінансової і Проектної угод між Україною та ЄІБ
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
ІІ кв.
 
2522. 8
Подання на ратифікацію Кредитної угоди з ЄБРР та Фінансової угоди з ЄІБ
Мінпаливенерго
ІІ – ІІІ кв.
 
2523. 9
Виконання умов набуття чинності Кредитною, Фінансовою та Проектними угодами
Мінпаливенерго, НЕК "Укренрго"
ІІІ – ІV кв.
Реабілітація та розвиток системи електропостачання м. Києва
 
2524. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2525. Загальна вартість проекту 219 млн. доларів США
та сума позики 211 млн. доларів США
 
2526. Відповідальний виконавець: КМДА
 
2527. Бенефіціар: АК "Київенерго"
 
2528. Код згідно КПКВ 00131305
 
2529. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2530. 1.
Консультації з експертами МБРР та отримання повідомлення про схвалення проекту та надання позики Україні
КМУ,
КМДА, АК"Київ-енерго"
І-ІІ кв.
 
2531. 2.
Підготовка ТЕО
КМУ,
КМДА, АК"Київ-енерго"
ІІ-ІІІ кв.
 
2532. 3.
Підготовка, узгодження в установленому порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пакету документів для проведення офіційних переговорів
КМДА, АК"Київ-енерго"
ІІІ-ІV кв.
Проект з енергоефективності
 
2533. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2534. Орієнтовна вартість проекту – уточнюється, орієнтовна сума позики – уточнюється
 
2535. Джерела фінансування – кошти позики
 
2536. Відповідальний виконавець / Бенефіціар АТ "Укрексімбанк"
 
2537. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів
 
2538. 1
Отримання від МБРР проектів угод, додаткових листів, документу щодо оцінки проекту
АТ "Укрексімбанк"
І-ІІ кв.
 
2539. 2
Підготовка пакету документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
АТ "Укрексімбанк"
ІІІ-ІV кв.
Програма з енергоефективності та охорони довкілля
 
2540. який підтримується Європейським інвестиційним банком
 
2541. Загальна вартість проекту та сума позики визначаються
 
2542. Відповідальний виконавець / Бенефіціар АТ "Укрексімбанк"
 
2543. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2544. 1.
Прийняття рішення АТ "Укрексімбанк" про організацію роботи з підготовки програми, призначення координатора програми, утворення групи управління програмою, затвердження Плану заходів з підготовки інвестиційної програми
АТ "Укрексімбанк"
січень
 
2545. 2.
Підготовка техніко-економічного обґрунтування програми, визначення умов гарантійного забезпечення, опрацювання проекту Угоди про фінансування, проекту Гарантійної угоди та інших документів
АТ "Укрексімбанк"
лютий
 
2546. 3.
Підготовка офіційних документів за проектом згідно з вимогами Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2008 р. № 1027, їх погодження із заінтересованими органами, підготовка проектів відповідних актів КМУ, Президента України, директив делегації, тощо
АТ "Укрексімбанк"
квітень - травень
 
2547. 4.
Проведення переговорів
АТ "Укрексімбанк"
червень - липень
 
2548. 5.
Набрання чинності угодою, початок реалізації
АТ "Укрексімбанк"
вересень
2.3ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ІНІЦІЮВАННЯ
 
2549. Енергетичний сектор
 
2550. Реабілітації гідрогенеруючих потужностей ВАТ "Укргідроенерго"
 
2551. який підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком
 
2552. Загальна вартість проекту 650 млн. євро
та сума позик 400 млн. євро
 
2553. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2554. Бенефіціар ВАТ "Укргідроенерго"
 
2555. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2556. 1.
Підготовка та погодження ТЕО проекту
Мінпаливенерго,
ВАТ "Укргідроенерго"
ІІ кв.
 
2557. 2.
Підготовка пакету документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
Мінпаливенерго, ВАТ "Укргідроенерго"
ІІІ - ІV кв.
 
2558. 3.
Проведення переговорів між Україною та кредиторами
Мінпаливенерго
ІV кв.
Другий етап Проекту з передачі електроенергії
 
2559. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2560. Загальна вартість проекту 200 млн. дол. США та сума позики визначається
 
2561. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2562. Бенефіціар НЕК "Укренерго", ДП "Енергоринок", Мінпаливенерго України
 
2563. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2564. 1.
Підготовка пакету документів щодо ініціювання згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго", ДП "Енергоринок"
ІІІ-ІV кв.
Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)
 
2565. який підтримується німецьким банком КfW
 
2566. Загальна вартість проекту 137 млн. євро та сума кредиту КfW 100 млн. євро
 
2567. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2568. Бенефіціар НЕК "Укренерго"
 
2569. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2570. 1.
Підготовка пакету документів щодо ініціювання згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго"
ІІ кв.
 
2571. 2.
Підготовка та погодження ТЕО проекту
НЕК "Укренерго"
ІІІ - ІV кв.
 
2572. 3.
Проведення переговорів між Україною та кредиторами
Мінпаливенерго
ІV кв.
Реабілітація енергоблоку №2 Трипільської ТЕС
 
2573. який підтримується німецьким банком КfW
 
2574. Загальна вартість проекту 150 млн. євро
та сума кредиту КfW 150 млн. євро
 
2575. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2576. Бенефіціар ВАТ "Центренерго"
 
2577. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2578. 1.
Отримання рішення КМУ про залучення кредитних коштів
Мінпаливенерго, ВАТ "Центренерго"
ІІІ-ІV кв.
 
2579. 2.
Проведення переговорів між Україною та кредиторами
Мінпаливенерго
ІV кв.
Проект реабілітації ТЕС
 
2580. який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2581. Загальна вартість проекту 300 млн. дол. США та сума позики визначається
 
2582. Відповідальний виконавець Міністерство палива та енергетики України
 
2583. Бенефіціар ВАТ "Центренерго"
 
2584. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2585. 1.
Підготовка пакету документів щодо ініціювання згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
Мінпаливенерго,
ВАТ "Центренерго"
ІV кв.
Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Союз
 
2586. який підтримується  уточнюється
 
2587. Орієнтовна вартість проекту – уточнюється, орієнтовна сума позики – уточнюється
 
2588. Відповідальний виконавець – Міністерство палива та енергетики України
 
2589. Бенефіціар НАК "Нафтогаз України"
 
2590. з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2591. 1.
Підготовка та погодження ТЕО проекту
Мінпаливенерго,
НАК "Нафтогаз України"
ІІ кв.
 
2592. 2.
Підготовка пакету документів щодо ініціювання проекту згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
НАК "Нафтогаз України"
ІІ кв.
 
2593. 3.
Підготовка, погодження в установленому порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пакета документів для проведення офіційних переговорів.
Мінпаливенерго,
НАК "Нафтогаз України"
ІІІІV кв.
 
2594. 4.
Проведення переговорів між Україною та МФО
Мінпаливенерго
ІV кв.
Фінансовий сектор
 
2595. Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту
 
2596. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2597. Орієнтовна вартість проекту – уточнюється, орієнтовна сума позики – уточнюється
 
2598. Джерела фінансування – кошти позики
 
2599. Відповідальний виконавець – АТ "Укрексімбанк"
 
2600. Бенефіціар – АТ "Укрексімбанк"
 
2601. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2602. 1
Підготовка пакету документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено Постановою КМУ від 26.11.2008 № 1027
АТ "Укрексімбанк"
протягом року
 
2603. 2
Отримання від МБРР проектів угод, додаткових листів, документу щодо оцінки проекту
АТ "Укрексімбанк"
протягом року
Транспорт та зв’язок
 
2604. Покращення стану автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава
 
2605. який підтримується: Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
2606. Загальна вартість проекту 708,6 млн. дол. США
та сума позики 60 млн. дол. США
 
2607. Відповідальний виконавець: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
 
2608. № з/п
Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2609. 1.
Ініціювання Проекту
Укравтодор
І кв.
 
2610. 2.
Підготовка ТЕО
Укравтодор
ІІ кв.
 
2611. 3.
Погодження ТЕО з зацікавленими відомствами та міністерствами
Укравтодор
ІІІ кв.
 
2612. 4.
Прийняття КМУ рішення про доцільність залучення коштів.
Укравтодор
ІV кв.
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА З МФО ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА
 
2613.
з/п
Зміст заходу
Виконавець заходів
Терміни виконання заходів (поквартально)
 
2614. 1
Підготовка Плану співробітництва України з МФО на 2011 рік
Мінекономіки, ЦОВВ
липень – серпень
 
2615. 2
Забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЦОВВ, що беруть участь у підготовці та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі - проекти), за напрямами інвестиційної діяльності та управління такими проектами, у тому числі за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
ЦОВВ, Головдержслужба,
Міжнародна академія фінансів та інвестицій при ТПП Україні
протягом року
 
2616. 3
Участь у піврічних зборах МВФ/СБ
Мінекономіки,
Мінфін, МЗС
ІІ кв.
 
2617. 4
Участь у щорічних зборах МВФ/СБ
Мінекономіки,
Мінфін, МЗС
ІV кв.
 
2618. 5
Участь у зборах Групи країн МВФ/СБ на чолі з Голландією
Мінекономіки,
Мінфін, МЗС
І кв.
 
2619. 6
Участь у щорічних зборах Ради керуючих ЄБРР
Мінекономіки,
Мінфін, МЗС
травень
 
2620. 7
Підготовка до візитів та участь у роботі місій Європейського департаменту МВФ з питань перегляду програми для України за програмою "стенд-бай"
Мінфін, Мінекономіки, МЗС
протягом року
 
2621. 8
Забезпечення впровадження спільно зі Світовим банком проекту щодо обміну досвідом та розробки підходів та методик щодо оцінки вигод та затрат в ході визначення пріоритетних проектів та проведення економічного аналізу
Мінекономіки, ЦОВВ
протягом року
 
2622. 9
Квартальний/піврічний огляд проектного портфелю Світового банку в Україні.
Мінекономіки, ЦОВВ
січень
 
2623. 10
Щорічний огляд проектного портфелю та Стратегії партнерства Світового банку в Україні.
Мінекономіки, ЦОВВ
червень
 
2624. 11
Щорічний перегляд портфелю ЄБРР у державному секторі
Мінекономіки, ЦОВВ
ІІ-ІІІ кв.
 
2625. 12
Забезпечення моніторингу підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО, та внесення до Кабінету Міністрів України квартальних звітів про стан співробітництва України з МФО.
Мінекономіки
січень,
квітень,
липень,
жовтень