Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2003 р., № 36, ст. 277; 2004 р., № 2, ст. 6, № 38, ст. 475; 2005 р., № 42, ст. 465):
 
5. 1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "комерційний банк або торговець цінними паперами, який" замінити словами "юридична особа, яка";
 
6. 2) у частині першій статті 10:
 
7. у другому реченні абзацу першого слова "цього фонду" замінити словами "цього капіталу";
 
8. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
9. "Розмір статутного капіталу депозитарію, крім клірингового депозитарію, повинен становити не менше ніж 15 млн. гривень.
 
10. Розмір статутного капіталу клірингового депозитарію повинен становити не менше ніж 35 млн. гривень";
 
11. 3) абзац перший частини першої статті 11 замінити абзацами такого змісту:
 
12. "1. Банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
 
13. Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів юридична особа повинна мати повністю сплачений коштами статутний капітал у розмірі, не меншому ніж 7 млн. гривень. Зберігач може провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.".
 
14. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
15. 4) доповнити частину першу статті 12 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
16. "Розмір статутного капіталу реєстратора повинен становити не менше ніж 300 тис. гривень.".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
17. 5) у тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку.
 
18. 2. Доповнити статтю 29 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103) після частини першої новою частиною такого змісту:
 
19. "Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менше ніж 7 млн. гривень.".
 
20. У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.
 
21. 3. У статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372):
 
22. 1) частини другу і третю викласти у такій редакції:
 
23. "2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається особі за умови, що вона має оплачений коштами статутний капітал на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії, не менший ніж сума, еквівалентна 1 млн. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
 
24. 3. Вимоги до власного капіталу осіб, які отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
25. Вимоги до власного капіталу осіб, що провадять діяльність з адміністрування пенсійних фондів та отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.";
 
26. 2) частину четверту виключити.
 
27. 4. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
28. 1) абзац сьомий частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
 
29. "Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність - не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень.";
 
30. 2) абзац другий частини другої статті 20 викласти у такій редакції:
 
31. "Фондова біржа може провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо має сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень, а для фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, - не менш як 35 мільйонів гривень.".
 
32. ІІ. Прикінцеві положення
 
33. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
34. 2. Особи, які станом на 1 січня 2010 року отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов’язані до 1 січня 2011 року привести розмір свого статутного капіталу відповідно до вимог, визначених підпунктом 1 пункту 3 розділу І цього Закону.