Кількість абзаців - 140 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності
 
3. Цей Закон визначає особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та особливості оренди та концесії таких об’єктів.
 
4. Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
7. Для цілей цього Закону об’єктом централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення вважається цілісний майновий комплекс підприємства, який призначений для провадження господарської діяльності у сфері водо-, теплопостачання і водовідведення та очищення стічних вод;
 
8. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про концесії " і "Про оренду державного та комунального майна ".
 
9. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
10. 1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з передачею в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, централізованого опалення.
 
11. 2. Положення інших законодавчих актів щодо регулювання зазначених у частині першій цієї статті відносин застосовуються з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
12. Стаття 3. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
13. 1. Рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо, теплопостачання і водовідведення приймають:
 
14. стосовно об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;
 
15. стосовно об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада.
 
16. 2. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, здійснюють відбір орендарів і концесіонерів виключно шляхом проведення конкурсу. Умови конкурсу погоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
17. Стаття 5. Вимоги до суб’єктів, яким передаються в оренду та концесію об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
18. 1. Орендарем об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа - суб'єкт підприємництва або фізична особа - підприємець, що мають позитивний досвід з провадження відповідного виду діяльності.
 
19. 2. Концесіонером об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа, що має позитивний досвід з провадження відповідного виду діяльності.
 
20. Стаття 6. Ініціатива та пропозиція щодо передачі об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду та концесію
 
21. 1. Ініціатива та пропозиція щодо передачі об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до цього Закону, виконавчих органів рад, місцевих органів виконавчої влади.
 
22. 2. Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, визначеній статтею 3 цього Закону, для розгляду на черговій сесії ради. За результатами розгляду заяви (подання) радою приймається рішення про передачу об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію.
 
23. 3. У разі прийняття відповідною радою, визначеною статтею 3 цього Закону, рішення про передачу об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію розпочинається підготовка цього об’єкта для передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення зазначеної підготовки відповідною радою оголошується конкурс на передачу об’єкту централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення в оренду чи концесію.
 
24. Стаття 7. Підготовка об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення до передачі в оренду та концесію
 
25. 1. У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом трьох місяців з дати прийняття нею рішення про передачу в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, разом з органом (підприємством), у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об’єкт, проводить його підготовку до передачі в оренду чи концесію. За погодженням з органом, уповноваженим здійснювати управління в сфері житлово-комунального господарства цей термін може бути збільшено, але не більше ніж до шести місяців.
 
26. 2. Підготовка об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію включає:
 
27. проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей в складі такого об'єкта;
 
28. упорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;
 
29. визначення вартості об'єкта шляхом проведення незалежної оцінки, при цьому видом вартості визначається ринкова вартість.
 
30. 3. Протягом підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує проект умов конкурсу та конкурсної документації.
 
31. Стаття 8. Конкурс на право отримання в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
32. 1. Об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення передаються в оренду, концесію на конкурсних засадах.
 
33. 2. Після завершення підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, розглядає умови конкурсу та направляє їх на погодження до органу, уповноваженого здійснювати управління в сфері житлово-комунального господарства, який розглядає їх протягом одного місяця з моменту отримання.
 
34. 3. Після погодження органом, уповноваженим здійснювати управління в сфері житлово-комунального господарства, умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:
 
35. затверджує умови конкурсу;
 
36. утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
 
37. оголошує конкурс;
 
38. визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі.
 
39. 4. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дати свого утворення затверджує конкурсну документацію відповідно до затверджених радою умов конкурсу, та розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (а в разі його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:
 
40. об’єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);
 
41. орган, який передає об’єкт в оренду чи концесію, - відповідну раду;
 
42. строк, на який об’єкт передається в оренду чи концесію;
 
43. строк подання заявок на участь у конкурсі;
 
44. розмір реєстраційного внеску;
 
45. строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;
 
46. адресу, номери телефонів та інші контактні дані комісії для отримання додаткової інформації.
 
47. 5. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом тридцяти днів з дати оголошення конкурсу. Особи, що подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
 
48. 6. У разі утворення господарського товариства членами трудового колективу підприємства (його структурного підрозділу), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду чи концесію, таке товариство бере участь в конкурсі на загальних підставах.
 
49. 7. У заявці на участь у конкурсі повинно бути зазначено, зокрема:
 
50. повне найменування претендента;
 
51. дані про його державну реєстрацію;
 
52. відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;
 
53. відомості про наявність досвіду обслуговування об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення та можливість технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
 
54. 8. Конкурсна комісія у п’ятиденний строк після надходження заявки приймає рішення про її прийняття або відхилення та письмово повідомляє про це претендентові (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини).
 
55. 9. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія забезпечує необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, в тому числі відомостями щодо:
 
56. умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
 
57. обсягу робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;
 
58. обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;
 
59. необхідних даних про орендаря чи концесіонера;
 
60. основних обов’язків орендаря чи концесіонера;
 
61. фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;
 
62. особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.
 
63. 10. Претендент, заявка якого була відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, які стали причиною її відхилення.
 
64. 11. Заявки, які надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
 
65. 12. Протягом шістдесяти днів з дати оголошення конкурсу претенденти готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу. Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.
 
66. 13. Пропозиції про виконання умов конкурсу, які надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку надання пропозицій, конкурсною комісією не розглядаються.
 
67. 14. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання пропозицій про виконання умов конкурсу конкурсна комісія реєструє претендентів як учасників конкурсу, за умови сплати ними реєстраційного внеску в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
68. 15. Протягом десяти робочих днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс. У разі коли зареєстровано тільки одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків, коли відповідно до частини шістнадцятої цієї статті було прийняте рішення про визнання єдиного учасника переможцем конкурсу.
 
69. 16. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками конкурсу заявки, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов оренди чи концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов здійснення оренди чи концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу.
 
70. 17. На підставі висновків конкурсної комісії відповідна рада, визначена у статті 3 цього Закону, приймає рішення про переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніше як протягом п’яти днів з дати прийняття рішення повідомляє переможцю.
 
71. 18. Якщо під час проведення конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, який перебуває у комунальній власності територіальної громади села або селища, виявиться, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано тільки одного учасника, відповідна рада на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.
 
72. 19. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції відповідною радою укладається договір оренди чи концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Орендо- чи концесієдавцем в договорі виступає відповідна рада.
 
73. 20. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, розглядаються в судовому порядку.
 
74. Стаття 4. Істотні умови договору оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
75. 1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, окрім тих, що визначені законами України "Про концесії" та "Про оренду державного та комунального майна", є:
 
76. обсяги та терміни внесення інвестицій, необхідних для реконструкції та модернізації об’єкту концесії/оренди відповідно до конкурсних умов;
 
77. виконання орендарем, концесіонером зобов’язань з надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості на умовах, зазначених у договорі оренди чи концесії, до моменту повернення об’єктів;
 
78. забезпечення виконання ліцензійних умов провадження відповідної діяльності, а також вимог державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення;
 
79. умови перегляду тарифів за товари та послуги, які виробляються/надаються орендарем/ концесіонером відповідно до ліцензії;
 
80. умови забезпечення охорони об’єктів оренди/концесії;
 
81. графік погашення зобов’язань, які виникли до передачі об’єкту в оренду/концесію;
 
82. забов’язання щодо розроблення орендарем/концесіонером та погодження з органами, уповноваженими приймати рішення про передачу об’єктів в оренду/ концесію, бізнес-плану беззбиткової діяльності та програми технічного розвитку підприємства;
 
83. Стаття 9. Нотаріальне посвідчення і державна реєстрація договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
84. Договори оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
 
85. Стаття 10. Реєстрація договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
86. 1. Договір оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення реєструється безоплатно в центральному органі виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства протягом десяти робочих днів з моменту його нотаріального посвідчення.
 
87. 2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи.
 
88. 3. Протягом п’яти робочих днів від дати надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює реєстрацію договору і надсилає орендарю чи концесіонеру письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.
 
89. 4. Порядок обліку зареєстрованих відповідно до цієї статті договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
90. Розділ ІІ
 
91. ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
 
92. Стаття 11. Особливості оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
93. 1. Орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об’єкт централізованого водо, теплопостачання і водовідведення.
 
94. 2. Орендар забезпечує:
 
95. виконання ліцензійних умов на впровадження певних видів діяльності;
 
96. проведення на об’єкті оренди поточних ремонтів відповідно до технічних регламентів;
 
97. своєчасну сплату орендних платежів;
 
98. належну якість наданих послуг;
 
99. здійснення енергозберігаючих та організаційно-технічних заходів щодо зменшення питомих витрат палива та енергії, їх втрат на об’єкті оренди.
 
100. 4. Орендар зобов’язаний використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду, та надавати послуги в обсягах, необхідних для задоволення потреб споживачів.
 
101. Стаття 12. Умови поліпшення орендованих об’єктів централізованого водо, теплопостачання і водовідведення
 
102. 1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об’єкти централізованого водо, теплопостачання і водовідведення, в тому числі ті, що реконструйовані чи технічно переоснащені орендарями за рахунок амортизаційних відрахувань.
 
103. 2. Будь-які поліпшення орендованого об’єкта централізованого водо, теплопостачання і водовідведення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об’єкта без заподіяння йому шкоди, можуть здійснюватися орендарем тільки за згоди орендодавця.
 
104. Стаття 13. Строк дії договорів оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, підстави його дострокового припинення
 
105. 1. Строк дії договору оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менш як п’ять та більш як десять років.
 
106. 2. Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення достроково припиняється у разі:
 
107. загибелі орендованого об’єкта;
 
108. ліквідації юридичної особи - орендаря або орендодавця;
 
109. невиконання істотних умов договору;
 
110. взаємної згоди сторін;
 
111. а також у інших випадках, передбачених законодавством.
 
112. 3. Припинення дії договору за визначених законом умов, крім випадків анулювання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та взаємної згоди сторін, відбувається за рішенням суду.
 
113. 4. У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі, та в установленому законодавством порядку і подати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов’язань за об’єктом оренди.
 
114. Стаття 14. Порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення дії договору оренди
 
115. 1. Орендар повертає орендодавцеві орендований об’єкт централізованого водо, теплопостачання і водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об’єкта незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час його оренди. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об’єкта, здійснені за рахунок власних коштів орендаря та не відшкодовані за рахунок тарифу, якщо вони можуть бути відокремлені від такого об’єкта без заподіяння йому шкоди.
 
116. 2. У разі повернення орендованого об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення поліпшення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об’єкта та проведені за рахунок власних коштів орендаря та не відшкодовані за рахунок тарифу, передаються у власність орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендодавцем.
 
117. 3. Повернення орендодавцю об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, здійснюється на умовах, зазначених у договорах оренди, у встановленому законодавством порядку.
 
118. Розділ ІІІ
 
119. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 
120. Стаття 15. Особливості концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
121. 1. Концесіонер зобов’язаний виробляти та/або надавати в обумовленому концесійним договором обсязі та належної якості комунальні послуги відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів.
 
122. 2. Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором чи стосуються переданого йому в концесію об’єкта. Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об’єкті третіх осіб.
 
123. 3. Концесіонер зобов’язан здійснити у встановленні договором строки збудувати або реконструювати концесійний об’єкт та забезпечити його експлуатацію.
 
124. Стаття 16. Строк дії договору концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, підстави його дострокового припинення
 
125. 1. Передача в концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення здійснюється на підставі договору, який укладається відповідного до типового концесійного договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
126. 2. Строк дії договору концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менш як десять та більш як п’ятдесят років.
 
127. Строк дії договору може бути змінений за згодою сторін у зазначених межах.
 
128. 3. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення достроково припиняється у разі:
 
129. загибелі об’єкта концесії;
 
130. ліквідації юридичної особи - концесіонера або концесієдавця;
 
131. невиконання істотних умов договору;
 
132. взаємної згоди сторін;
 
133. а також в інших випадках, передбачених законодавством.
 
134. 4. Припинення дії договору за визначених законом умов, крім випадків анулювання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та взаємної згоди сторін, відбувається за рішенням суду.
 
135. 5. У разі припинення (розірвання) дії договору концесії концесіонер зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії на умовах, зазначених у договорі та в установленому законодавством порядку, подати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов’язань за об’єктом концесії.
 
136. Розділ ІV
 
137. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
139. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з положеннями Закону.