Кількість абзаців - 105 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін доЗакону України "Про державну таємницю" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2003 р., № 45, ст. 361; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27—28, ст. 252) такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 8:
 
6. абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції:
 
7. "про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів загальнодержавного та регіонального, в разі потреби міського і районного рівня щодо приведення у готовність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в особливий період та про організацію системи зв’язку (оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих об’єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об’єктів національної економіки у воєнний час;";
 
8. у пункті 2:
 
9. абзац другий викласти у такій редакції:
 
10. "про зміст мобілізаційних планів, оперативно-мобілізаційних документів державних органів і органів місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси державного матеріального резерву;";
 
11. в абзаці четвертому після слів "виконання державного" доповнити словом "оборонного", а слова "для забезпечення потреб оборони та безпеки" виключити;
 
12. у пункті 4:
 
13. абзац другий після слів "оперативно-розшукову" доповнити словами ",розвідувальну і контррозвідувальну";
 
14. абзац третій після слів "оперативно-розшукова" в усіх відмінках доповнити словами ", розвідувальна і контррозвідувальна" у відповідному відмінку;
 
15. 2) у статті 9:
 
16. у частині четвертій:
 
17. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
18. "2) подає відповідно до сфери своєї діяльності у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації висновок щодо завданої національній безпеці України шкоди;";
 
19. у пункті 4 слово "висновки" замінити словом "рішення";
 
20. пункт 9 викласти у такій редакції:
 
21. "9) бере участь у розробленні критеріїв визначення шкоди, яку може бути завдано національній безпеці України у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації.";
 
22. у частині п’ятій:
 
23. у пункті 2 слова "та висновки" замінити словом "або";
 
24. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
25. "3) розглядати протягом одного місяця пропозиції Служби безпеки України про віднесення інформації до державної таємниці, скасування чи продовження терміну дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці;";
 
26. у пункті 4 слово "висновкам" виключити;
 
27. у частині шостій:
 
28. у пункті 1 слова "висновків про" виключити;
 
29. доповнити пункт 2 після слів "зазначених рішень" словами ", висновків щодо обізнаності з державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці, а також для підготовки відповідних висновків у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";
 
30. у частині сьомій слово "законодавством" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
31. у частині восьмій слово "висновку" виключити;
 
32. 3) у статті 11:
 
33. доповнити абзац перший частини першої після слова "таємниць" словами "про віднесення інформації до державної таємниці";
 
34. частину другу викласти у такій редакції:
 
35. "Рішення про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації, скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, приймаються державним експертом з питань таємниць протягом одного місяця з часу надходження звернення державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи громадянина. Такі рішення підлягають спеціальній реєстрації Службою безпеки України та є підставою для формування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, і внесення змін до зазначеного Зводу, до галузевих або відомчих розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю. Порядок спеціальної реєстрації рішень державних експертів з питань таємниць визначається Службою безпеки України.";
 
36. частини третю — п’яту виключити;
 
37. 4) у статті 12:
 
38. у частині першій:
 
39. слова "та публікує в офіційних виданнях" виключити;
 
40. доповнити частину реченням такого змісту: "Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з моменту опублікування в офіційних виданнях України.";
 
41. у частині другій слово "публікуються" замінити словом "вносяться", а слова "чи висновку" виключити;
 
42. у частині третій слово " (висновків)" виключити;
 
43. 5) у частині другій статті 13 слова "робить висновок" замінити словами "приймає рішення";
 
44. 6) у частині першій статті 14 слово "висновку" замінити словом "рішення";
 
45. 7) у статті 15:
 
46. частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
47. "Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю), відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій інформації.
 
48. Гриф секретності кожного матеріального носія секретної інформації повинен відповідати ступеню секретності інформації, що у них міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю – "особливої важливості", "цілком таємно" або "таємно". Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації складаються з:
 
49. грифа секретності;
 
50. номера примірника;
 
51. статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на підставі якої здійснюється засекречення;
 
52. найменування посади та підпису особи, яка надала гриф секретності.";
 
53. у частині п’ятій слова "які дають право посадовим особам, що їх займають," замінити словами "перебування на яких дає посадовим особам право";
 
54. доповнити частину шосту після слова "встановлюються" словами "шляхом винесення відповідного висновку";
 
55. 8) у статті 20:
 
56. в абзаці четвертому частини третьої слова "використання державних шифрів та криптографічних засобів тощо" замінити словами "а також порядку здійснення технічного та криптографічного захисту секретної інформації";
 
57. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
58. "Дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, не надається, якщо відсутні умови для провадження такої діяльності, передбачені цією статтею, а також якщо керівник підприємства, установи, організації не є громадянином України, крім випадків, коли такій особі надано доступ до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством.".
 
59. У зв’язку з цим частини четверту — дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою — десятою;
 
60. доповнити друге речення частини шостої після слів "державну таємницю" словами ", а також категорії режиму секретності";
 
61. доповнити частину сьому після слова "скасований" словами "або його дія може бути зупинена";
 
62. доповнити частину восьму після слів "категорії режиму секретності" словами " (перша, друга або третя)";
 
63. у частині десятій слово "призупинення" замінити словом "зупинення";
 
64. 9) у статті 21:
 
65. доповнити частину першу після слів "режимно-секретні органи (далі — РСО)" словами ", які підпорядковуються безпосередньо керівнику державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації";
 
66. друге речення частини сьомої викласти у такій редакції: "Якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не провадить діяльність із секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" та "особливої важливості", РСО такого органу, підприємства, установи або організації комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно".";
 
67. доповнити підпункт "е" частини восьмої після слова "організація" словами "та ведення";
 
68. 10) у статті 22:
 
69. в абзацах сьомому і восьмому частини першої цифри "10" і "15" замінити відповідно цифрами "7" і "10";
 
70. частину другу викласти у такій редакції:
 
71. "Допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки у порядку, що визначається Службою безпеки України.";
 
72. у частині третій слова "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із Службою безпеки України" замінити словами "Службою безпеки України за погодженням із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади";
 
73. частину четверту викласти у такій редакції:
 
74. "Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу чи навчаються громадяни, оформляються та надсилаються до органів Служби безпеки України документи, перелік та форми яких визначаються Кабінетом Міністрів України. Для керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій такі документи оформляються та надсилаються до органів Служби безпеки України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
75. частину сьому виключити;
 
76. 11) у частині першій статті 23:
 
77. у пункті 2 слова "що завдає" замінити словами "або вчинення інших діянь, що завдають чи можуть завдати";
 
78. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
79. "4) наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку, або за злочини у сфері охорони державної таємниці, а також у разі перебування громадянина під слідством за такі злочини;";
 
80. у пункті 5 слово "захворювань" замінити словом "розладів";
 
81. 12) у статті 24:
 
82. доповнити частину другу реченням такого змісту: "За результатами перевірки органи Служби безпеки України надсилають протягом п’яти робочих днів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з приводу надання громадянам допуску до державної таємниці, повідомлення про надання або відмову у наданні такого допуску.";
 
83. частину четверту викласти в такій редакції:
 
84. "Повідомлення органів Служби безпеки України про відмову у наданні громадянам допуску до державної таємниці повинні містити посилання на відповідні положення статті 23 цього Закону та не виключати повторного звернення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з цього приводу у разі зміни обставин, за яких у наданні допуску до державної таємниці було відмовлено.";
 
85. 13) текст статті 25 викласти у такій редакції:
 
86. "Державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація зобов’язані у п’ятиденний строк після надходження повідомлення органу Служби безпеки України про відмову у наданні громадянинові допуску до державної таємниці письмово повідомити такого громадянина про причини і підстави відмови.
 
87. Громадянин має право оскаржити рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством.";
 
88. 14) у статті 26:
 
89. назву статті та абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
90. "Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємниці, зниження його форми та скасування";
 
91. "у разі потреби підвищення чи зниження громадянину форми допуску за необхідності роботи з секретною інформацією вищого чи нижчого ступеня секретності;";
 
92. доповнити частину другу після слів "визнання його недієздатним" словами "на підставі інформації, отриманої органами Служби безпеки України, або державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями";
 
93. частину четверту викласти у такій редакції:
 
94. "Повідомлення про скасування громадянинові допуску до державної таємниці з посиланням на відповідні положення статті 23 цього Закону органом Служби безпеки України надсилається до державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де такий громадянин провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею. Громадянин має право оскаржити рішення про скасування йому допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством.";
 
95. 15) у статті 27:
 
96. частину другу викласти у такій редакції:
 
97. "Рішення про надання доступу до конкретної (категорії) секретної інформації та її матеріальних носіїв приймають керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в яких виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної інформації.";
 
98. доповнити після частини другої новими частинами такого змісту:
 
99. "Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій доступ до державної таємниці у сфері, що стосується діяльності державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, отримують за посадою після надання їм допуску до державної таємниці за відповідною формою.
 
100. Порядок надання доступу до державної таємниці особам, залученим до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами правоохоронних та інших спеціально уповноважених органів, які проводять оперативно-розшукову, розвідувальну або контррозвідувальну діяльність, визначається керівниками зазначених органів за погодженням із Службою безпеки України.".
 
101. У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами п’ятою — сьомою;
 
102. 15) в абзаці шостому статті 28 слово "допуск" замінити словом "доступ", а після слів "а також" доповнити словами "повідомляти у письмовій формі";
 
103. 16) у тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі.
 
104. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.