Кількість абзаців - 266 Розмітка (ліва колонка)


Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів (Друге читання)

0. Проект
 
1. З а к о н У к р а ї н и
 
2. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання і використання земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон енергетичних об’єктів з метою забезпечення безперебійного функціонування цих об’єктів, раціонального використання земель, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення і господарських об’єктів від впливу можливих аварій.
 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Терміни та їх визначення
 
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. аварійна ситуація на об‘єктах енергетики - стан об’єктів енергетики, що характеризується порушенням меж земельної ділянки під цим об’єктом та /або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію;
 
8. землі енергетики - земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва та експлуатації енергогенеруючих підприємств, об’єктів передачі електричної та теплової енергії, виробничих приміщень, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів;
 
9. зона впливу електромагнітного поля - простір, в якому напруженість електричного поля перевищує допустимі норми;
 
10. зона спостереження ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами на населення, що проживає в цій зоні;
 
11. кабельна лінія електропередачі - лінія для передавання електричної енергії або окремих її імпульсів, складена з одного або декількох паралельно прокладених кабелів, кабельної арматури, систем, що підтримують кабелі, та пристроїв кріплення і підтримування кабелів та арматури;
 
12. ліквідація аварій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-відновні та інші невідкладні роботи (в тому числі ліквідація наслідків аварій), що здійснюються у разі виникнення аварій та виконуються на об’єкті або у його охоронній зоні;
 
13. магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі;
 
14. об‘єкти передачі електричної енергії - повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;
 
15. об’єкт енергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа;
 
16. охоронні зони об‘єктів енергетики - зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж;
 
17. особливо важливий об’єкт енергетики - об’єкт, який забезпечує стале функціонування об’єднаної енергетичної системи України, руйнація або пошкодження якого призведе до порушення електропостачання господарюючих суб’єктів і населення, можливих людських жертв і значних матеріальних збитків;
 
18. охоронна зона магістральних теплових мереж - це частина земної поверхні, повітряного простору та надр, прилеглих до об’єктів теплових мереж і обмежена умовними площинами паралельно його осям, на якій обмежується провадження господарської діяльності для забезпечення стабільних умов експлуатації, запобігання пошкодженню;
 
19. повітряна лінія електропередачі - електроустановка, яка призначена для передавання електроенергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо);
 
20. правовий режим спеціальних зон об’єктів енергетики - встановлений законодавством особливий режим використання земель власниками та землекористувачами, а також підприємствами, які здійснюють експлуатацію об’єктів енергетики, спрямований на забезпечення нормальних умов їх експлуатації та запобігання ушкодження;
 
21. санітарно-захисна зона об’єктів енергетики - територія вздовж ліній електропередачі, навколо трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, яка встановлюється для захисту населення від шкідливого впливу електричних полів, спричинених певною їх напруженістю;
 
22. спеціальні зони об’єктів енергетики - території навколо об’єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечує безпечне функціонування цих об’єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;
 
23. просіка - смуга в лісових, лісопаркових, садових і дачних масивах, по яких проходить повітряна лінія електропередачі, очищена від дерев та кущів, які зменшують відстань до проводів до недопустимого значення або загрожують падінням на проводи і конструкції електричних мереж;
 
24. розчистка просіки - вирубка самосійних дерев і кущів, а також видалення їх зі смуги, відведеної під просіку;
 
25. теплова мережа - це сукупність трубопроводів, обладнання та пристроїв, що забезпечують передачу та розподіл гарячої води та пари споживачам теплової енергії;
 
26. технологічна інфраструктура об’єктів енергетики - під’їзні автомобільні шляхи, залізничні колії, склади, золовідвали, шламонакопичувачі, водопідвідні та водовідвідні канали, ставки-охолоджувачі, інші допоміжні споруди, розміщені за межами основної земельної ділянки об’єкта електроенергетики;
 
27. трансформаторна підстанція - електрична установка відкритого або закритого типу, яка призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;
 
28. утримання просіки в стані пожежної безпеки - очистка смуги, відведеної під просіку від дерев, кущів, гілок, сухостійних бур’янів і стихійних звалищ.
 
29. Стаття 2. Основні завдання Закону
 
30. Основним завданням цього Закону є:
 
31. визначення особливостей надання та використання земель під об’єктами енергетики, їх спеціальних зон з метою дотримання правового режиму використання, встановлення обмежень на провадження певних видів господарської та іншої діяльності щодо забезпечення їх безпечної експлуатації і запобігання та ліквідації аварій;
 
32. захист населення, земель та навколишнього природного середовища від несприятливої дії об’єктів енергетики, а також забезпечення їх безпечної експлуатації і запобігання та ліквідації аварій;
 
33. визначення обмежень та обтяжень, що зобов’язані виконувати власники землі та землекористувачі в спеціальних зонах об’єктів енергетики;
 
34. визначення підстав та порядку відшкодування збитків власникам та користувачам землі внаслідок обмеження їх прав, погіршення якості земель або приведення їх у непридатність для використання за цільовим призначенням.
 
35. Стаття 3. Принципи регулювання земельних відносин у галузі енергетики
 
36. Основними принципами регулювання відносин на землях енергетики та землях спеціальних зон об’єктів енергетики є:
 
37. комплексність заходів, спрямованих на забезпечення дотримання технологічних режимів виробництва і передачі електричної і теплової енергії та безаварійного функціонування і розвитку енергетичної галузі;
 
38. поєднання інтересів забезпечення енергетичної безпеки держави та захисту навколишнього природного середовища;
 
39. пріоритет безпеки життя і здоров’я населення над економічною вигодою від діяльності об’єктів енергетики;
 
40. визнання пріоритету потреб суспільної необхідності на землі енергетики над потребами приватної власності на землю інших осіб;
 
41. гарантування відшкодування розміру втрат і збитків, які можуть бути нанесені об’єктами енергетики власникам і користувачам земельних ділянок.
 
42. Стаття 4. Законодавство щодо правового регулювання земельних відносин у галузі енергетики
 
43. Відносини, пов’язані з наданням, використанням та охороною земель енергетики регулюються Земельним кодексом України, законами України „Про охорону навколишнього природного середовища", „Про охорону земель", „Про електроенергетику", „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про землеустрій", „Про оренду землі", "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
44. Стаття 5. Сфера дії Закону
 
45. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані із використанням земель енергетики незалежно від форм власності на землю та об’єкти енергетики, відомчої їх належності, а також земельних ділянок, розміщених в межах спеціальних зон об’єктів енергетики.
 
46. Розділ ІІ. ЗЕМЛІ ЕНЕРГЕТИКИ
 
47. Стаття 6. Склад земель енергетики
 
48. До земель енергетики відносяться землі, надані в установленому законом порядку у власність та користування для розміщення, будівництва і експлуатації об’єктів з виробництва і передачі електричної та теплової енергії, об’єктів технологічної інфраструктури об’єктів енергетики, в тому числі, адміністративних та виробничих будівель підприємств, що здійснюють таку діяльність.
 
49. Стаття 7. Землі енергогенеруючих підприємств
 
50. До земель енерогенеруючих підприємств відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів з виробництва електричної та теплової енергії - ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, теплових електростанцій, теплоелектроцентралей, гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, вітроелектростанцій, електростанцій з використанням енергії сонця, геотермальних електростанцій, біоелектростанцій та електростанцій з використанням інших відновлюваних джерел отримання електроенергії, а також відповідної інфраструктури, передбаченої технологією виробництва електроенергії.
 
51. Стаття 8. Землі під виробничими об’єктами енергетики
 
52. До земель під виробничими об’єктами енергетики відносяться земельні ділянки установ, підприємств і організацій, надані для розміщення, будівництва та експлуатації підприємств з виробництва електротехнічного обладнання, пристроїв, матеріалів, будівельних конструкцій, дільниць з ремонту електротехнічного обладнання, промислових і ремонтних баз, службових та адміністративно-виробничих будівель і споруд суб’єктів енергетики та інших підприємств, що забезпечують експлуатацію об’єктів енергетики.
 
53. Стаття 9. Землі міждержавної та магістральної електричної мережі
 
54. До земель міждержавної та магістральної електричної мережі відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії між державами, а також від електрогенеруючих підприємств до об’єктів місцевої (локальної) електричної мережі:
 
55. земельні ділянки під міждержавними і магістральними лініями електропередачі високої напруги;
 
56. земельні ділянки під електричними підстанціями та розподільними пунктами різних типів високої напруги;
 
57. земельні ділянки під струмопроводами, пристроями і спорудами, які належать до цих електричних мереж.
 
58. Стаття 10. Землі місцевої (локальної) електричної мережі
 
59. До земель місцевої (локальної) електричної мережі відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживачів електричної енергії: повітряні і кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції та розподільні пункти, струмопроводи, пристрої і споруди диспетчерсько-технологічного управління процесом електропередачі, повітряні або кабельні вводи до житлових або нежитлових споруд.
 
60. Стаття 11. Землі під об’єктами магістральної теплової мережі
 
61. До земель магістральної теплової мережі відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів теплоенергетики: котельні, підключені до теплової мережі, наземні, надземні та підземні трубопроводи, павільйони і теплові камери з відповідним обладнанням, насосні станції, центральні теплові пункти, комунікаційні тунелі, пристрої та обладнання, що необхідні для управління централізованим теплозабезпеченням.
 
62. Стаття 12. Режимні зони об’єктів енергетики
 
63. Для захисту особливо важливих об’єктів енергетики встановлюються режимні зони:
 
64. заборонена зона ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;
 
65. захищена зона ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;
 
66. заборонена зона гідроелектротехнічних споруд;
 
67. контрольована зона гідроелектротехнічних споруд.
 
68. Розміри і межі режимних зон об’єктів енергетики визначаються проектами їх спорудження або генеральними планами будівництва.
 
69. Земельні ділянки заборонених, захищених і контрольованих зон об’єктів енергетики надаються в користування виключно підприємствам, які експлуатують відповідні об’єкти енергетики.
 
70. Правовий режим та порядок використання земель в межах режимних зон об’єктів енергетики встановлюється законодавством України.
 
71. Стаття 13. Облік земель енергетики
 
72. Облік кількості земель енергетики ведеться в земельно-кадастровій книзі підприємства, установи, організації.
 
73. Форма земельно-кадастрової книги підприємства, установи, організації та порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
74. Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ
 
75. Стаття 14. Порядок надання земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики
 
76. Земельні ділянки державної та комунальної власності для потреб енергетики надаються у власність і користування (у тому числі в оренду) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень та в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
77. Об’єкти передачі електроенергії можуть розміщуватись на земельних ділянках всіх категорій земель без зміни їх цільового призначення.
 
78. Для будівництва, розміщення та експлуатації об’єктів передачі електричної або теплової енергії земельні ділянки всіх форм власності можуть використовуватися також шляхом встановлення постійних або строкових земельних сервітутів без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.
 
79. Вилучення (викуп) земельних ділянок для будівництва об’єктів енергетики здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством при відчуженні земель для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.
 
80. Стаття 15. Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики
 
81. Розмір площі, що надається у власність чи користування для розміщення енергогенеруючих об’єктів, визначається за проектами їх будівництва або генеральними планами забудови території відповідно до проектів відведення земельних ділянок.
 
82. Конфігурація і розміри площ, що надаються для розміщення трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів, струмопроводів, пристроїв і споруд, що належать до електричних мереж, визначаються на підставі проектів їх будівництва згідно відповідних державних норм, якими визначаються такі розміри.
 
83. Конфігурація і розміри площ, що відводяться для розміщення опор повітряних ліній електропередачі, а також прокладання кабельних ліній електропередачі, визначаються за проектною документацією в залежності від конструкції опор та напруги електричної ліній. Для окремих конструкцій опор норми площ встановлюються державними будівельними нормами на підставі документації із землеустрою.
 
84. Ширина смуги земельної ділянки, яка надається в тимчасове користування для проведення будівельно-монтажних робіт, встановлюється відповідно до державних будівельних норм в залежності від напруги електричної лінії, розмірів конструкцій магістральних теплових мереж на підставі документації із землеустрою.
 
85. Ширина розчищення просік під трасами повітряних ліній електропередачі, які проходять через земельні лісові ділянки, встановлюється за проектами будівництва ліній електропередачі в залежності від висоти лісового масиву з врахуванням їх перспективного росту для усіх груп лісів.
 
86. Стаття 16. Встановлення земельних сервітутів для розміщення об‘єктів енергетики та передачі електроенергії
 
87. Підприємства, які будують чи експлуатують об‘єкти енергетики та передачі електроенергії, мають право використовувати земельні ділянки всіх форм власності та категорій земель для розміщення об’єктів, вказаних у частині четвертій цієї статті, на праві постійних або строкових земельних сервітутів.
 
88. Постійні земельні сервітути можуть встановлюватися для розміщення споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів, пристроїв і споруд.
 
89. Строкові земельні сервітути можуть встановлюватися на період будівництва чи проведення планових ремонтних робіт об’єктів передачі електричної енергії.
 
90. Постійні або строкові земельні сервітути можуть встановлюватися для:
 
91. будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розміщення споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв;
 
92. проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації ліній електропередачі;
 
93. розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів, попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та експлуатації ліній електропередачі;
 
94. проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт для будівництва ліній електропередачі.
 
95. Земельні сервітути щодо права будівництва та обслуговування об’єктів передачі електроенергії встановлюється на підставі договору між експлуатуючим підприємством та власниками чи користувачами земельних ділянок.
 
96. Щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, які не надані у власність чи користування, земельні сервітути встановлюються за домовленістю із органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися цими земельними ділянками.
 
97. Строк дії земельного сервітуту визначається за домовленістю сторін.
 
98. У договорі про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електроенергії зазначається: зміст земельного сервітуту, кадастровий номер земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут (за наявності), площа земельної ділянки, на яку розповсюджується дія земельного сервітуту, дані про земельну ділянку, на якій встановлюється земельний сервітут.
 
99. При недосягненні згоди щодо встановлення земельного сервітуту він може бути встановлений за рішенням суду.
 
100. Межі земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, наносяться на кадастровий план земельної ділянки, обтяженої земельним сервітутом, і при необхідності, переносяться в натуру (на місцевість) та закріплюються відповідними межовими знаками.
 
101. Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації.
 
102. За взаємною згодою експлуатуючої організації та власника чи землекористувача, земельна ділянка або її частина, обтяжена земельним сервітутом, може бути вилучена (викуплена) в порядку, встановленому законом.
 
103. У випадках, якщо встановлення земельного сервітуту призводить до неможливості використання земельної ділянки (її частини), власник земельної ділянки чи землекористувач має право вимагати вилучення (викупу) земельної ділянки (її частини) для суспільних потреб, а орендар такої ділянки має право вимагати розірвання договору оренди земельної ділянки.
 
104. Фінансування робіт із землеустрою, необхідних для встановлення сервітутів, та їх державна реєстрація здійснюються за рахунок коштів осіб, на користь яких встановлений сервітут.
 
105. Дія сервітуту, встановленого відповідно до цієї статті, зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлено сервітут, до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут. У таких випадках до раніше укладених договорів про встановлення сервітутів можуть вноситись відповідні зміни, якщо інше не передбачено договором.
 
106. Встановлене право земельного сервітуту щодо будівництва об’єктів передачі електроенергії є підставою для отримання обмежень у використанні земельної ділянки, а також дозволу на початок проведення робіт з будівництва таких об’єктів.
 
107. Стаття 17. Особливості погодження питань, пов’язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики, та розробки проектів відведення земельних ділянок під енергетичні об’єкти
 
108. Місце розташування енергогенеруючих підприємств і виробничих об’єктів енергетики у випадках необхідності вилучення земельних ділянок державної та комунальної власності або викупу земельних ділянок приватної власності до початку проведення проектних робіт погоджуються у встановленому порядку виключно з власниками землі та землекористувачами і органами державної влади або органами місцевого самоврядування, до повноваження яких віднесено вилучення (викуп) цих земельних ділянок, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.
 
109. Розташування об’єктів магістральної, міждержавної, місцевої (локальної) електричних мереж погоджується лише з відповідними сільськими, селищними, міськими радами або місцевими державними адміністраціями, Кабінетом Міністрів України та у випадках, визначених законодавством України, з Верховною Радою України.
 
110. Вилучення земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики із земель історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного і лісогосподарського призначення здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України
 
111. Проекти відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів передачі електроенергії можуть розроблятись на кожний об’єкт в цілому по території Автономної Республіки Крим, області, району, населеного пункту, міст Києва та Севастополя.
 
112. Проект відведення земельної ділянки щодо розміщення об’єкта енергетики для якого встановлюється спеціальна зона, погоджується із власниками та постійними користувачами земельних ділянок, що знаходяться в межах вказаної зони.
 
113. Право постійного користування на земельні ділянки, надані для обслуговування об’єктів передачі електроенергії, може посвідчуватися одним державним актом у межах населеного пункту, території району, області, Автономної Республіки Крим.
 
114. Надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності - земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування), може посвідчуватися одним договором оренди.
 
115. Розділ ІV ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОН ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ
 
116. Стаття 18. Спеціальні зони енергетичних об’єктів
 
117. Для забезпечення надійної експлуатації та охорони енергогенеруючих об’єктів і об’єктів передачі електричної та теплової енергії, а також безпеки населення і охорони навколишнього природного середовища встановлюються:
 
118. санітарно-захисні зони атомних електростанцій;
 
119. зони спостереження атомних електростанцій;
 
120. охоронні зони об’єктів енергетики;
 
121. санітарно-захисні зони об’єктів енергетики;
 
122. охоронні зони магістральних теплових мереж.
 
123. Земельні ділянки в межах вказаних зон не вилучаються (викупляються) у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями (крім випадків, коли встановлення спеціальних зон призводить до неможливості використання земельних ділянок за цільовим призначенням).
 
124. У випадках, якщо встановлення спеціальних зон об’єктів енергетики призводить до неможливості використання земельної ділянки за цільовим призначенням, власник земельної ділянки чи землекористувач має право вимагати вилучення (викупу) земельної ділянки для суспільних потреб, а орендар такої земельної ділянки має право вимагати в односторонньому порядку розірвання договору оренди земельної ділянки та відшкодування нанесених цим збитків.
 
125. Спеціальні зони енергетичних об’єктів встановлюються на землях всіх категорій земель.
 
126. Визначення та встановлення спеціальних зон об’єктів енергетики проводиться при:
 
127. розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва та експлуатації енергетичних об’єктів;
 
128. складанні технічної документації з виготовлення документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками під об’єкти енергетики;
 
129. складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельних сервітутів для розміщення та експлуатації електричних мереж;
 
130. складання окремих проектів землеустрою щодо встановлення спеціальних зон об’єктів енергетики.
 
131. Документація із землеустрою щодо організації і встановлення спеціальних зон об’єктів енергетики розробляється юридичними та фізичними особами, які отримали ліцензію на проведення землевпорядних робіт, погоджується з власниками землі та землекористувачами, земельні ділянки яких включені в межі відповідних зон.
 
132. Межі спеціальних зон об’єктів енергетики наносяться на кадастрові плани земельних ділянок власників землі чи землекористувачів і, при необхідності, переносяться в натуру (на місцевість) та позначаються відповідними попереджувальними знаками.
 
133. Власникам та користувачам земельних ділянок, на які встановлено обмеження та обтяження, видається кадастровий план їх земельних ділянок з нанесеними межами спеціальних зон, а також письмовий перелік обмежень та обтяжень щодо використання земель в цих зонах.
 
134. Обмеження та обтяження щодо використання земельних ділянок у межах спеціальних зон об’єктів енергетики підлягають державній реєстрації.
 
135. Власники землі та землекористувачі, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, що експлуатують об’єкти енергетики, забезпечують виконання заходів щодо охорони об’єктів енергетики та дотримання встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель в межах спеціальних зон, передбачених проектом землеустрою.
 
136. Особи, на користь яких встановлені обмеження щодо використання земель в межах охоронних та інших зон об’єктів енергетики, повинні вимагати від власників землі та землекористувачів дотримання таких обмежень та обтяжень.
 
137. Спори щодо порядку використання земель в межах охоронних та інших зон об’єктів енергетики вирішуються у судовому порядку.
 
138. Стаття 19. Санітарно-захисні зони атомних електростанцій
 
139. Санітарно-захисні зони атомних електростанцій встановлюються навколо їх території для забезпечення захисту населення та навколишнього середовища від можливого перевищення ліміту дози іонізуючого опромінення.
 
140. Ліміт дози іонізуючого опромінення встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
141. Розмір і межі санітарно-захисної зони визначаються проектом спорудження атомної електростанції.
 
142. Межі санітарно-захисних зон атомних електростанцій встановлюються на місцевості за проектами землеустрою та позначаються попереджувальними знаками встановленого зразка.
 
143. Стаття 20. Зона спостережень ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;
 
144. Зона спостережень ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами встановлюється поза межами санітарно-захисної зони, де здійснюється моніторинг технологічних процесів з метою забезпечення радіаційної безпеки.
 
145. Необхідність встановлення зони спостереження, її розмір і межі визначаються проектом спорудження ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами на підставі характеристик безпеки використання атомної енергії органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
 
146. В межах зони спостереження ведеться постійний радіаційний контроль.
 
147. Стаття 21. Санітарно-захисна зона ядерної установки і об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;
 
148. Санітарно-захисна зона об‘єктів електроенергетики встановлюється для захисту населення від шкідливого впливу електричних полів, спричинених певною їх напруженістю.
 
149. Санітарно-захисна зона вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі в залежності від їх напруги встановлюється у вигляді території, межі якої регламентуються по обидві сторони на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів чи/або кабелів на землю в перпендикулярному до електролінії напрямку.
 
150. Санітарно-захисні зони електричних станцій і підстанцій, струмопроводів та пристроїв встановлюються на певній відстані за периметром земельної ділянки, на якій ці об’єкти розміщені.
 
151. Санітарно-захисною зоною вказаних об’єктів вважається територія, на якій напруженість електричного поля перевищує допустимі норми.
 
152. Допустимі норми напруженості електричного поля та розміри санітарно-захисних зон об’єктів енергетики встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
153. Стаття 22. Охоронні зони об‘єктів електроенергетики
 
154. Охоронні зони об‘єктів енергетики встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі, та навколо електростанцій, електропідстанцій, струмопроводів і пристроїв для забезпечення нормальних умов експлуатації об’єктів енергетики, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.
 
155. Охоронні зони уздовж повітряних ліній електропередачі встановлюються у вигляді земельної ділянки, і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони ліній від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на певній відстані в залежності від напруги ліній електропередачі.
 
156. Охоронні зони уздовж підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони від крайніх кабелів лінії на певній відстані в залежності від місця розміщення цих ліній.
 
157. Охоронні зони уздовж підводних кабельних ліній електропередачі встановлюються у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони від крайніх кабелів лінії на певній відстані в залежності від місця розміщення цих ліній.
 
158. Охоронні зони електричних станцій і підстанцій, струмопроводів та пристроїв встановлюються на певній відстані за периметром земельної ділянки, на якій ці об’єкти розміщені.
 
159. Стаття 23. Охоронні зони магістральних теплових мереж
 
160. Охоронні зони магістральних теплових мереж встановлюються уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів у вигляді території, що віддалена на певну відстань по обидва боки від крайніх елементів конструкції теплових мереж та по периметру наземних споруд на визначеній відстані.
 
161. У межах охоронних зон магістральних теплових мереж забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити стабільну роботу об’єктів теплових мереж, спричинити їх пошкодження, нещасні випадки або перешкоджають виконанню планових, аварійно-рятувальних та відновлюваних робіт.
 
162. Підприємства, установи, організації та громадяни в межах охоронних зон магістральних теплових мереж зобов’язані виконувати вимоги підприємства, що експлуатує магістральні теплові мережі, спрямовані на забезпечення їх захисту і запобігання нещасним випадкам.
 
163. Підприємство, що експлуатує магістральні теплові мережі, несе відповідальність за забруднення земель небезпечними речовинами, що транспортуються тепловими мережами та відшкодовує шкоду, завдану власникам і користувачам земельних ділянок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
164. Підприємство, що експлуатує магістральні теплові мережі, в установленому порядку видає підприємствам, установам, організаціям та громадянам письмові дозволи на використання земель або виконання дозволених видів робіт в межах охоронних зон теплових мереж.
 
165. Роботи з ліквідації аварій теплових мереж виконуються будь-якої пори року і в будь-який час без погодження з власниками або користувачами земельних ділянок, з повідомленням їх у дводенний термін після початку ремонтних робіт.
 
166. Стаття 24. Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики
 
167. Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об‘єктів енергетики в залежності від їх конструкції та напруги, встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
168. Межі охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики відображаються в містобудівній документації та документації із землеустрою.
 
169. Розмір охоронних та санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі визначається паралельними прямими по обидві сторони лінії від крайніх проводів на відстані від 2, 0до 40, 0 метрів в залежності від напруги.
 
170. Розмір охоронних зон уздовж підземних кабельних ліній електропередачі визначається паралельними прямими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів від 0, 6 до 1, 0 метра.
 
171. Розмір охоронних зон уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через судноплавні водні об’єкти та для підводних кабельних ліній електропередачі визначається паралельними прямими по обидві сторони лінії від крайніх проводів та кабелів на відстані 100, 0 метрів.
 
172. Розмір охоронних зон магістральних теплових мереж визначається паралельними прямими по обидві сторони від крайніх елементів трубопроводів та навколо інших об’єктів магістральної тепломережі на відстані від 3, 0 до 5, 0 метрів.
 
173. Стаття 25. Документація із землеустрою щодо організації та встановлення охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики
 
174. Визначення розмірів охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики здійснюється відповідно до затверджених проектів їх будівництва.
 
175. Встановлення охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики здійснюється відповідно до документації із землеустрою.
 
176. Власникам та користувачам земельних ділянок, на які встановлені обмеження та обтяження на використання земельних ділянок в межах охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики, видається кадастровий план їх земельних ділянок з нанесеними межами цих зон та письмовий перелік обмежень та обтяжень щодо використання земель в межах зазначених зон.
 
177. Власники та користувачі земельних ділянок, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства енергетики забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель в межах охоронних та санітарно-захисних зон об‘єктів енергетики, передбачених відповідною проектною документацією із землеустрою.
 
178. Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ, ВЛАСНИКІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОНАХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ
 
179. Стаття 26. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель енергетики та спеціальних зон енергетичних об’єктів.
 
180. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель енергетики та спеціальних зон енергетичних об’єктів включає:
 
181. визначення та встановлення в натурі (на місцевості), у разі необхідності, охоронних, санітарно-захисних та інших зон;
 
182. встановлення обмежень та обтяжень для власників і користувачів земельних ділянок в межах вказаних зон;
 
183. державний контроль за дотриманням правового режиму використання земель спеціальних зон.
 
184. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів енергетики здійснюється відповідно до затверджених проектів будівництва та документації із землеустрою щодо організації і встановлення територій зон з визначенням обмежень та обтяжень і сервітутів для землевласників та землекористувачів і письмово укладеного договору земельного сервітуту.
 
185. Стаття 27. Права підприємств енергетики в спеціальних зонах об’єктів енергетики і передачі електроенергії при проведенні планових робіт
 
186. Підприємства енергетики під час виконання планових робіт з метою забезпечення безаварійної експлуатації об’єктів енергетики мають право:
 
187. облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватись будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об'єкти енергетики і транспортування електроенергії для їх технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками або користувачами земельних ділянок та місцевими органами виконавчої влади;
 
188. здійснювати технологічну розчистку в межах просік від деревостанів і чагарників уздовж повітряних ліній електропередачі з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на лінії електропередачі та з метою захисту лісів без попереднього узгодження з власниками або користувачами лісів;
 
189. здійснювати видалення самосійних чагарників та дерев (насаджень) в межах просік, які прокладені за проектами будівництва повітряних ліній електропередачі з метою підтримання їх в належному стані без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісів.
 
190. Стаття 28. Права підприємств енергетики в межах земель охоронних зон об’єктів енергетики у випадках аварії або загрози її виникнення (аварійної ситуації)
 
191. Підприємства енергетики в межах земель охоронних зон енергетичних об’єктів у випадках аварій або загрози їх виникнення (аварійної ситуації) для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози без погодження з власниками або користувачами земельних ділянок мають право:
 
192. безперешкодного проїзду до місця аварії (аварійної ситуації) та виконання ремонтних і аварійно - відновних робіт;
 
193. здійснювати рубку та обрізування гілок дерев у разі аварій (аварійних ситуацій) в межах охоронних зон об’єктів енергетики, які проходять через земельні лісові ділянки, сади і парки без наступного відшкодування вартості цих дерев і насаджень;
 
194. Стаття 29. Обов’язки підприємств енергетики в охоронних зонах об’єктів енергетики
 
195. Підприємства, які здійснюють експлуатацію об’єктів енергетики, зобов’язані:
 
196. для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією об’єктів енергетики, запобігання негативній дії шкідливих факторів та захисту лісів, садів, парків без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати періодичну технологічну розчистку просік від чагарників, дерев, та обрізування гілок;
 
197. утримувати у стані пожежної безпеки просіки та обладнання повітряних ліній електропередачі, які проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження;
 
198. передбачати у кошторисах планових робіт кошти на відшкодування власникам землі або землекористувачам збитків, завданих при виконані зазначених робіт та на приведення земельних ділянок, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням;
 
199. планові ремонтні роботи проводити після збору врожаю сільськогосподарських культур;
 
200. після закінчення планових та аварійно-відновних робіт відшкодувати власникам землі або землекористувачам усі фактичні збитки, завдані при виконані зазначених робіт, та за свій рахунок приводити земельні ділянки, на яких вони виконувалися, у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням;
 
201. надавати обґрунтовані, обов’язкові до виконання вимоги власникам земельних ділянок та землекористувачам щодо забезпечення дотримання обмежень та обтяжень в охоронних і санітарно-захисних зонах об’єктів енергетики та передачі електроенергії.
 
202. Стаття 30. Права і обов‘язки власників землі та землекористувачів в спеціальних зонах об’єктів енергетики
 
203. Власники та користувачі земельних ділянок в охоронних, санітарно-захисних та інших зонах об’єктів енергетики мають право:
 
204. самостійно господарювати на земельних ділянках з дотриманням встановлених обмежень та обтяжень;
 
205. на відшкодування збитків, завданих внаслідок виконання планових та аварійно-відновних робіт;
 
206. Власники та користувачі земельних ділянок в охоронних та інших зонах об’єктів енергетики зобов‘язані здійснювати господарську та інші види діяльності на вказаних земельних ділянках з дотриманням вимог цього Закону.
 
207. Розділ VІ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ОБМЕЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
 
208. ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОНАХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ
 
209. Стаття 31. Порядок виконання планових робіт в спеціальних зонах об’єктів енергетики
 
210. Планові роботи по ремонту і реконструкції ліній електропередачі, що проходять по сільськогосподарських угіддях, проводяться після збору урожаю за погодженням із власником чи користувачем земельної ділянки.
 
211. Про проведення планових робіт по ремонту і реконструкції ліній електропередачі власник або користувач земельної ділянки письмово повідомляється не пізніше ніж за десять днів до початку таких робіт.
 
212. Стаття 32. Обмеження на використання земель в спеціальних зонах об’єктів енергетики
 
213. 1) В межах санітарно-захисних зон атомних електростанцій забороняється розміщення:
 
214. житлових будинків, громадських будівель, дитячих лікувально-оздоровчих закладів, об’єктів господарсько-питного водопостачання, промислових і підсобних (допоміжних) споруд, що не належить до атомних електростанцій.
 
215. 2) В межах санітарно-захисних зон електричних мереж забороняється:
 
216. розташовувати житлові і громадські будівлі, майданчики для стоянки і зупинки всіх видів транспорту, підприємства, на яких використовуються легкозаймисті рідини і гази, підприємства з обслуговування автомобілів, сховища нафти, нафтопродуктів та інших пожежонебезпечних речовин;
 
217. вирощування сільськогосподарських культур, що потребують ручного обробітку ґрунту та збирання урожаю;
 
218. проведення сільськогосподарських та інших робіт особам у віці до 18 років в межах санітарно-захисних зон повітряних ліній електропередачі напругою 750 кВ і вище.
 
219. 3) В межах охоронних зон об’єктів енергетики забороняється:
 
220. будувати житлові будинки, будинки громадського призначення;
 
221. розміщати споруди іншого призначення на меншій відстані від елементів електричних мереж, ніж встановлена нормами;
 
222. складати будь-які матеріали, розпалювати вогнища, влаштовувати звалища;
 
223. саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспективного росту не більше двох метрів;
 
224. розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;
 
225. влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, влаштовувати зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;
 
226. запускати спортивні моделі літальних апаратів та повітряні змії;
 
227. відсипати ґрунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди;
 
228. влаштовувати зупинки та стоянки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.
 
229. 4) В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі власникам, користувачам земельних ділянок, фізичним та юридичним особам забороняється:
 
230. саджати дерева та кущі;
 
231. будувати будинки, споруди будь-якого призначення;
 
232. виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад п’ять тонн;
 
233. зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали;
 
234. кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).
 
235. Власникам, користувачам земельних ділянок фізичним та юридичним особам у межах спеціальних зон електричних мереж без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника, забороняється виконувати роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об’єктів електричних мереж.
 
236. Додаткові вимоги щодо особливого режиму використання земель в межах спеціальних зон об’єктів енергетики встановлюються Правилами охорони електричних мереж, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.
 
237. Стаття 33. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в спеціальних зонах об’єктів енергетики
 
238. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих в спеціальних зонах об’єктів енергетики, проводяться за погодженням з підприємствами, що експлуатують ці об‘єкти.
 
239. Фізичні та юридичні особи, які отримали дозвіл на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих в спеціальних зонах об’єктів енергетики, зобов’язані виконувати їх з дотриманням умов, які забезпечують збереження зазначених об’єктів та дотриманням правового режиму цих земель.
 
240. Стаття 34. Особливості провадження господарської та іншої діяльності на землях спеціальних зон об’єктів енергетики
 
241. Фізичні та юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок при провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) на землях охоронних зон об’єктів енергетики зобов’язані дотримуватись спеціального режиму їх використання та обмежень та обтяжень, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.
 
242. Можливість використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій з народногосподарською метою, визначається тільки за узгодженням з адміністрацією електростанції і державною епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України, за умови обов’язкового радіологічного контролю продукції, що виробляється.
 
243. Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів енергетики і передачі електроенергії, зобов'язані негайно повідомити про це підприємство, що експлуатує об‘єкти енергетики, територіальні органи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України або місцевий орган виконавчої влади.
 
244. Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові ділянки та насадження в спеціальних зонах об’єктів енергетики, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою відповідного підприємства.
 
245. Власники та користувачі земельних ділянок не мають права перешкоджати працівникам підприємств здійснювати контроль за технічним станом об’єктів транспортування електроенергії та виконувати планові і аварійно-відновні роботи.
 
246. Власники та користувачі земельних ділянок, органи місцевої влади зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств під час виконання ними планових і аварійно-відновних робіт, в організації під’їздів до об’єктів транспортування електроенергії відповідно до затвердженої цим підприємством схеми.
 
247. Місцеві органи виконавчої влади, а також органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції сприяють підприємствам у забезпеченні виконання вимог цього Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в охоронних зонах об‘єктів транспортування електроенергії, а також в роботі із збереження об'єктів енергетики, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.
 
248. Розділ VІІ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗЕМЛІ ЕНЕРГЕТИКИ
 
249. Стаття 35. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам земельних ділянок у межах спеціальних зон об’єктів енергетики
 
250. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам земельних ділянок внаслідок обмеження їх прав, погіршення якості земель або приведення їх у непридатність для використання за цільовим призначенням у межах спеціальних зон об’єктів енергетики, а також іншим особам здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
 
251. У випадку будівництва об’єктів енергетики власники та користувачі земельних ділянок, розташованих в межах спеціальних зон таких об’єктів, мають право на відшкодування збитків, завданих встановлення таких зон.
 
252. Порядок визначення та відшкодуванням збитків власникам та землекористувачам земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
253. Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон об’єктів енергетики
 
254. Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів, несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 
255. Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.
 
256. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством.
 
257. Державний контроль за дотриманням правового режиму спеціальних зон здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань палива та енергетики.
 
258. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
259. 1. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
260. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
261. привести власні акти у відповідність з цим Законом;
 
262. затвердити порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам земельних ділянок у межах спеціальних зон об’єктів енергетики.
 
263. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
264. 1) статтю 15 Закону України „Про оренду землі" доповнити частиною шостою такого змісту:
 
265. „Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності - земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)".