Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про телекомунікації" щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу (Друге читання)

0. П р о е к т
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" (щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести такі зміни до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526):
 
5. Статтю 1 доповнити визначеннями таких термінів:
 
6. "ринок телекомунікаційних послуг (ринок телекомунікацій) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, яка визначається пропозицією операторів, провайдерів телекомунікацій, попитом споживачів на телекомунікаційні послуги та можливістю задоволення цього попиту";
 
7. "телекомунікаційна послуга доступу (послуга доступу) - телекомунікаційна послуга оператора телекомунікацій, спрямована на задоволення потреб інших операторів у пропуску трафіку між кінцевим обладнаннями споживачів телекомунікаційних послуг, які обслуговуються різними операторами телекомунікацій";
 
8. "ринок телекомунікаційних послуг доступу - сфера обігу телекомунікаційних послуг доступу, який поділяється на ринок послуг доступу до власних мереж фіксованого зв’язку та ринок послуг доступу до власних мереж рухомого (мобільного) зв’язку";
 
9. "Оператор телекомунікацій із істотним впливом на ринку телекомунікаційних послуг доступу - оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого від надання послуг доступу до мереж фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку протягом попередніх 9 місяців року перевищує 25% від сумарного валового доходу усіх операторів телекомунікацій, отриманого від надання послуг доступу відповідно до мереж фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку за той же період часу".
 
10. У частині 1 статті 18:
 
11. пункт 9) доповнити словами "та послуг доступу";
 
12. у пункті 10) після слів "в терміни, визначені законодавством" поставити знак коми та додати слова "на підставі якої здійснює аналіз ринку телекомунікацій та визначає операторів телекомунікацій із істотним ринковим впливом на ринку телекомунікаційних послуг";
 
13. у пункті 16) після слів "телекомунікаційних мереж" додати слова "та надання послуг доступу";
 
14. у пункті 19) виключити слово "провайдерами", після слів "телекомунікаційних мереж" додати слова "та надання послуг доступу".
 
15. Статтю 57 викласти в такій редакції:
 
16. "1. При взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи:
 
17. 1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за послуги доступу до цих мереж повинні бути істотними умовами договору між операторами телекомунікацій на будь-якій стадії реалізації взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;
 
18. 2) економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за послуги доступу визначаються на основі собівартості тих послуг, що надаються операторами телекомунікацій у точках взаємоз'єднання мереж;
 
19. 3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання та рівень розрахункових такс за послуги доступу операторів телекомунікацій із істотним впливом на ринку послуг доступу або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, регулюються НКРЗ;
 
20. 4) розрахункові такси за послуги доступу операторів телекомунікацій, із істотним впливом на ринку послуг доступу або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, визначаються відповідно до порядку, встановленого НКРЗ. Установлені розрахункові такси за послуги доступу діють до дати їх скасування або зміни незалежно від факту закінчення відповідного календарного року;
 
21. 5) НКРЗ, за зверненням будь-якої із сторін, повинна втручатись у спір операторів телекомунікацій при укладанні договорів про взаємоз'єднання та/або про надання послуг доступу до телекомунікаційних мереж операторів. З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, які є недискримінаційними, та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення зобов’язана витребувати у операторів, що є сторонами спору, зазначеними у зверненні, всю необхідну інформацію стосовно умов взаємоз'єднання та надання ними послуг доступу, провести її технічний та економічний аналіз та прийняти відповідне рішення по суті спору між операторами телекомунікацій;
 
22. 6) рішення НКРЗ стосовно спору, що виник між операторами телекомунікацій при укладенні, зміні або розірванні договору про взаємоз'єднання та/або про надання послуг доступу до їх телекомунікаційних мереж, є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду.".
 
23. Пункт 4) частини 1 статті 58 доповнити словами "та дотримуватись розмірів розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, встановлених НКРЗ у випадках, передбачених цим Законом".
 
24. У частині 5 статті 60 слова "оператор телекомунікацій, що" замінити словами "із істотним впливом на ринку послуг доступу або, який".
 
25. Частину 2 статті 66 доповнити пунктом 3) такого змісту:
 
26. "3) розрахункові такси за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій із істотним впливом на ринку послуг доступу або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій".
 
27. 2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
28. 3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку України у тримісячний строк розробити та ввести в дію методику розрахунку собівартості однієї хвилини трафіку в мережах операторів телекомунікацій, у шестимісячний термін встановити розрахункові такси на послуги доступу операторів телекомунікацій із істотним впливом на ринку послуг доступу;
 
29. 4. Кабінету Міністрів України, Міністерству транспорту та зв’язку України, Національні комісії з питань регулювання зв'язку України, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.