Кількість абзаців - 38 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства
 
3. ________________________________________________
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44, ст. 356):
 
7. в абзаці першому частини другої статті 110 слова «а також учасником юридичної особи» замінити словами «учасником юридичної особи, а щодо акціонерних товариств — також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
8. доповнити частину п’яту статті 159 абзацом такого змісту:
 
9. «У разі непроведення акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів або нескликання протягом року загальних зборів акціонерів товариство може бути ліквідоване на підставі рішення суду.».
 
10. 2. У частині четвертій статті 19 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1992 р., № 48, ст. 662; 1995 р., № 14, ст. 90; 2001 р., № 31, ст. 146; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 13, ст. 181):
 
11. пункт «в» викласти у такій редакції:
 
12. «в) на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства, зокрема:
 
13. неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації, передбаченої законом;
 
14. непроведення акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів або нескликання протягом року загальних зборів акціонерів;»;
 
15. доповнити частину після пункту «в» новим пунктом такого змісту:
 
16. «г) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;».
 
17. У зв’язку з цим пункт «г» вважати пунктом «ґ».
 
18. 3. Доповнити статтю 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110) пунктом 30 такого змісту:
 
19. «30) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерних товариств у передбачених законом випадках.».
 
20. 4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 259; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
 
21. доповнити частину другу статті 17 після абзацу двадцять шостого новим абзацом такого змісту:
 
22. «дата та номер розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, винесеного уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;».
 
23. У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий–тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим–тридцять шостим;
 
24. частину п’яту статті 24 виключити;
 
25. у статті 36:
 
26. доповнити частину першу абзацом такого змісту:
 
27. «довідку відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.»;
 
28. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
29. «3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».
 
30. У зв’язку з цим частини третю–одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою–дванадцятою;
 
31. у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою, другою та третьою»;
 
32. у статті 38 доповнити:
 
33. частину другу абзацами такого змісту:
 
34. «неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації, передбаченої законом;
 
35. непроведення акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів або нескликання протягом року загальних зборів акціонерів.»;
 
36. частину третю після слів «фондів соціального страхування» словами «, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
37. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.