Кількість абзаців - 46 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про Кабінет Міністрів України'' (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про Кабінет Міністрів України
 
2.

 
3. Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України
1. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Президентом України:
1) за рішенням Президента України;
2) за поданням Прем'єр-міністра України;
3) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку…
 
4. Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
… 2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підзвітні Кабінету Міністрів України.
 
5. … 5. Для здійснення завдань з реалізації державної політики Кабінет Міністрів України за поданням міністрів утворює у системі міністерств урядові органи, затверджує положення про них.
Керівники урядових органів призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра, у системі міністерства якого функціонують відповідні органи.
6. Урядові органи відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні міністру, у системі міністерства якого вони створені та функціонують….
 
6. Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України:

 
7. 6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
 
8. організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;
розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов'язаних з утриманням апарату управління;
утворює, реорганізовує і ліквідує урядові органи відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи; …
 
9. … Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями
 
10. … 2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо:
2) надання у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника..
 
11. … 3. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання щодо призначення керівника територіального органу міністерства, урядового органу в системі міністерства, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення….
 
12. Стаття 25. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України
 
13. … 2. Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента
України або з власної ініціативи здійснює підготовку проектів
актів Президента України, вносить їх на розгляд Президенту
України, забезпечує виконання виданих Президентом України актів,
наданих Президентом України доручень, реалізацію програм
Президента України.
 
14. … 6. Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у засіданнях урядових комітетів.
 
15. Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України
 
16. … 2. Міністр Кабінету Міністрів України відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань.
 
17. 3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за погодженням із Прем'єр-міністром України можуть включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах.
 
18. Стаття 42. Прем'єр-міністр України
1. Прем'єр-міністр України:
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України;
 
19. 2) вносить на розгляд Президента України:
подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів;
подання про призначення на посаду голів місцевих державних адміністрацій;
 
20. … 3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу;
 
21. … Стаття 43. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України
 
22. 1. Перший віце-прем'єр-міністр України (віце-прем'єр-міністр України) згідно з розподілом повноважень:
 
23. … 2) очолює відповідний урядовий комітет; …
 
24. Стаття 44. Міністр України - член Кабінету Міністрів України
 
25. 1. Міністр України:
 
26. … 2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює міністерство) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади;
 
27. 3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;
подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів у системі міністерства, а також про призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;
 
28. пропозиції - у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, урядового органу в системі міністерства або керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління такого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, - про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника; …
 
29. … 10) бере участь у засіданнях урядових комітетів; …
 
30. … 14) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняє керівників територіальних органів міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
31. 15) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів міністерства, урядового органу в системі міністерства (крім звільнення з посади), державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства; …
 
32. 2. Патронатна служба міністра України, який очолює міністерство, утворюється у складі центрального апарату міністерства. Працівники патронатної служби призначаються на посаду та звільняються з посади міністром.
 
33. Стаття 47. Урядові комітети
1. Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові комітети.
2. Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
3. Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального голосу.
4. У разі якщо міністр - член урядового комітету не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього в роботі комітету може брати участь з правом вирішального голосу його заступник (за попереднім погодженням з головою відповідного комітету).
5. За рішенням голови урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народні депутати України, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питання, включеного до порядку денного.
6. Засідання урядового комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.
7. Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу та оформлюється протоколом.
8. Урядовий комітет для забезпечення своєї діяльності:
1) утворює у разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до його компетенції;
2) отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для його роботи інформацію;
3) запрошує на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються.
9. Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
34. Стаття 48. Секретаріат Кабінету Міністрів України
 
35. … 2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють міністерство. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами.
 
36. 3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів України.
 
37. 4. Міністр Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України вносить Міністр Кабінету Міністрів України.
 
38. 5. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу та трудовим законодавством.
 
39. … 7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім державних службовців апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство.
 
40. 8. Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
41. 9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.
 
42. … 11. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
43. Стаття 49. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи….
 
44. Стаття 51. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України міністерствами….
 
45. Стаття 53. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
… 4. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України, акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.