Кількість абзаців - 198 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529):
 
6. 1) у статті 36:
 
7. частину другу доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
8. «7) вносить зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з метою приведення їх у відповідність до закону та у відповідність до роз'яснень Верховного Суду України; «
 
9. У зв’язку з цим пункти 7-9 вважати відповідно пунктами 8-10;
 
10. частину другу доповнити абзацем такого змісту:
 
11. «Зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ вносяться на найближчому засіданні пленуму вищого спеціалізованого суду з дня набрання чинності відповідним законом або з дня опублікування роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.»
 
12. 2) у пункті 1 частини другої статті 38 слово «матеріального» вилучити;
 
13. 3) статтю 39 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
14. «3. У складі Верховного Суду України діють:
 
15. 1) Судова палата в адміністративних справах;
 
16. 2) Судова палата у господарських справах;
 
17. 3) Судова палата у кримінальних справах;
 
18. 4) Судова палата у цивільних справах;
 
19. До складу кожної з судових палат входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції.»
 
20. У зв'язку з цим частину третю-п'яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою.
 
21. 4) доповнити Закон статтею 44-1 такого змісту:
 
22. «Стаття 44-1. Судові палати Верховного Суду України
 
23. 1. Судові палати Верховного Суду України:
 
24. 1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
25. 2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
 
26. 3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
 
27. 4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
28. 2. Судову палату Верховного Суду України очолює секретар судової палати, який:
 
29. 1) організовує роботу відповідної судової палати та головує на її засіданнях;
 
30. 2) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції судової палати;
 
31. 4) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність судової палати;
 
32. 5) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;
 
33. 6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
34. 3. Секретар судової палати Верховного Суду України призначається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади суддями, які входять до складу відповідної судової палати.
 
35. 4. Секретар судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує інші доручення секретаря палати щодо організації діяльності судової палати, а також виконує обов'язки секретаря судової палати за його відсутності. Заступник секретаря судової палати призначається на посаду з числа суддів відповідної судової палати та звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення секретаря судової палати.
 
36. 5. Секретар Судової палати та його заступник можуть бути призначені на посади повторно. «
 
37. 5) частину другу статті 45 доповнити пунктами 8-9 та абзацем такого змісту:
 
38. «8) за результатами перегляду справ узагальнює судову практику та дає роз'яснення рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ;
 
39. 9) вносить зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ з метою приведення їх у відповідність до закону;
 
40. Зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ вносяться на найближчому засіданні Пленуму Верховного Суду України з дня набрання чинності відповідним законом.»
 
41. 6) у пункті 2 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
42. абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
 
43. «2. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг.
 
44. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.»
 
45. доповнити абзацем третім та четвертим такого змісту:
 
46. «Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 
47. Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим Законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.»
 
48. У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-десятим;
 
49. абзац сьомий після слів і цифр «до 15 жовтня 2010 року» доповнити словом «включно»;
 
50. абзац восьмий доповнити реченнями такого змісту:
 
51. «Після 15 вересня 2010 року справи у порядку виключного провадження з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 400-4 Кримінально-процесуального кодексу України, подані до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, розглядаються колегією суддів зі складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за наявності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади на момент прийняття рішення.»
 
52. 7) у пункті 3 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
 
53. доповнити пункт абзацами першим-восьмим такого змісту:
 
54. «3. У зв'язку зі зменшенням кількості посад суддів у Верховному Суді України на посадах суддів Верховного Суду України залишаються по п’ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції, що працювали у відповідних судових палатах Верховного Суду України.
 
55. Судді, які залишаться на посадах суддів Верховного Суду України визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі таких критеріїв:
 
56. 1) безперервний стаж роботи безпосередньо на посаді судді Верховного Суду України;
 
57. 2) наявність наукового ступеню;
 
58. 3) наявність вченого звання;
 
59. 4) наявність значних за обсягом публікацій науково-практичного змісту.
 
60. Суддям Верховного Суду України, які перебувають на адміністративних посадах, не надається внаслідок цього будь-яких переваг щодо залишення на посаді судді Верховного Суду України.
 
61. Судді, які відповідно до встановлених критеріїв не можуть бути залишені на посадах суддів Верховного Суду України, протягом тридцяти днів з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про відмову у залишенні на посаді за їх згодою підлягають переведенню до інших судів.»
 
62. У зв’язку з цим абзаци перший-сьомий вважати відповідно абзацами восьмим-п’ятнадцятим.
 
63. абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
64. «Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, підлягають звільненню. Вища кваліфікаційна комісія суддів України надає Вищій раді юстиції інформацію щодо таких суддів протягом п’яти днів з дня спливу тридцятиденного строку для їх переведення до інших судів. Вища рада юстиції вносить до органу, який обрав чи призначив такого суддю, подання про звільнення з посади. Суддя звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення органом, що його обрав чи призначив. Такий суддя отримує вихідну допомогу у розмірі, що встановлений на випадок відставки, і статус судді у відставці.
 
65. До моменту формування персонального складу відповідних палат Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, діють судові палати Верховного Суду України, сформовані до набрання чинності цим Законом. Кворум для визнання правомочним спільного засідання палат Верховного Суду України, засідання колегії суддів зі складу палати Верховного Суду України визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у відповідних палатах Верховного Суду України на момент прийняття рішення.»
 
66. 8) пункт 4 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити абзацем третім такого змісту:
 
67. «Не розглянуті військовими судами станом на 15 вересня 2010 року кримінальні справи, апеляції передаються до відповідного апеляційного суду Автономної Реєстр.картка №15) вересня 2010 року Військовою судовою колегією Верховного Суду України передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.»
 
68. У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим.
 
69. 5. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1961, № 2, ст. 15):
 
70. 1) у частині першій статті 400-16:
 
71. після слів «заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, «;
 
72. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
73. «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
74. 2) у статті 400-17:
 
75. вилучити у назві статті слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ»;
 
76. частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
77. частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
78. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
79. «Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
80. 3) частину першу статті 400-18 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, «.
 
81. 4) у статті 400-19:
 
82. частину першу після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
 
83. частину другу після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першої цієї статті чи частиною шостою статті 400-17 цього Кодексу, «.
 
84. 5) частини першу, другу статті 400-20 викласти у такій редакції:
 
85. «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
86. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
87. 6) у статті 400-22:
 
88. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
89. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
90. 4. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56):
 
91. 1) пункт 1 частини першої статті 111-16 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам».
 
92. 2) пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти у такій редакції:
 
93. «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу; «
 
94. 3) у частині першій статті 111-19:
 
95. після слів «заява про перегляд судових рішень господарських судів» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, «;
 
96. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
97. «Заява про перегляд судових рішень господарських судів з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
98. пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам».
 
99. 4) у статті 111-20:
 
100. вилучити у назві статті слова «Вищим господарським судом України»;
 
101. частину першу після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
102. частину третю після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
103. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
104. «Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
105. 5) частину першу статті 111-21 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, «.
 
106. 6) у частині другій статті 111-22:
 
107. після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 111-20 цього Кодексу, «;
 
108. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
109. «3) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику сторін та інших учасників судового процесу, на основі наявних у суду матеріалів); «
 
110. У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6;
 
111. пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам»;
 
112. пункт 6 після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
113. 7) у статті 111-23:
 
114. частини першу, другу викласти у такій редакції:
 
115. «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
116. Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального або процесуального права судами касаційної інстанції, а також у разі оскарження судового рішення з підстав, встановлених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, справа розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
117. частину п’яту після слів «норми матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
118. 8) у статті 111-25:
 
119. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
120. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
121. 9) частину першу статті 111-28 після слів «у подібних правовідносинах» замінити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам».
 
122. 2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, №№ 40-42, ст. 492):
 
123. 1) у статті 208:
 
124. у частині першій:
 
125. слова «у двох формах» замінити словами «у таких формах»;
 
126. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
127. «3) постанови».
 
128. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
129. «4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням постанови».
 
130. 2) пункт 1 частини першої статті 355 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції».
 
131. 3) пункт 3 частини другої статті 357 викласти у такій редакції:
 
132. «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу; «.
 
133. 4) у частині першій статті 358:
 
134. після слів «заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
 
135. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
136. «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
137. пункт 3 частини першої після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції».
 
138. 5) у статті 359:
 
139. вилучити у назві статті слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ»;
 
140. частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
141. частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
142. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
143. «6. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом із копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
144. 6) частину першу статті 360 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, «.
 
145. 7) у статті 360-1:
 
146. у частині першій слово «але» замінити словами «до Верховного Суду України та»;
 
147. у частині другій:
 
148. після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 359 цього Кодексу, «;
 
149. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
150. «3) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику осіб, які беруть участь у справі, на основі наявних у суду матеріалів); «
 
151. У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6;
 
152. пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції»;
 
153. пункт 6 після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
154. 8) у статті 360-2:
 
155. частини першу, другу викласти у такій редакції:
 
156. «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
 
157. 2. Якщо судове рішення у цивільній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального чи процесуального права судами касаційної інстанції, а також у разі оскарження судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, справа розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
158. частину п’яту після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
159. 9) у статті 360-4:
 
160. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
161. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
162. 10) частину першу статті 360-7 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції».
 
163. 3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, №№ 35-37, ст. 446):
 
164. 1) пункт 1 частини першої статті 237 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції».
 
165. 2) пункт 3 частини другої статті 239 викласти у такій редакції:
 
166. «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу; «
 
167. 3) у статті 239-1:
 
168. у частині першій:
 
169. після слів «заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, «;
 
170. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
171. «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
172. пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції».
 
173. 4) у статті 239-2:
 
174. вилучити у назві статті слова «Вищим адміністративним судом України»;
 
175. частину першу після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
176. частину третю після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України».
 
177. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
178. «6. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
179. 5) частину першу статті 240 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, «.
 
180. 6) у статті 240-1:
 
181. у частині першій:
 
182. після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
 
183. слова «призначення справи до розгляду» замінити словами «відкриття провадження у справі».
 
184. у частині другій:
 
185. після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 239-2 цього Кодексу, «;
 
186. пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції»;
 
187. пункт 6 після слова «матеріального» доповнити словами «або процессуального».
 
188. 7) у статті 241:
 
189. частини першу, другу викласти у такій редакції:
 
190. «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України.
 
191. 2. Якщо судове рішення у адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального або процесуального права судами касаційної інстанції, а також у разі оскарження судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, справа розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
192. частину п’яту після слів «норми матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
193. 8) у статті 243:
 
194. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
195. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
196. 9) частину першу статті 244-2 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції».
 
197. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.