Кількість абзаців - 161 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування функцій органів державного нагляду в електроенергетиці (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. М. АЗАРОВ
 
4. « « 2011 р.
 
5. Закон України
 
6. Про внесення змін до
 
7. деяких законодавчих актів України
 
8. __________________________________
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
11. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
12. 1) статтю 95-1 викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 
14. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії —
 
15. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
16. 2) статтю 188-20 викласти в такій редакції::
 
17. «Стаття 188-20. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 
18. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії —
 
19. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
20. 3) у статті 244-13:
 
21. назву та частину першу статті викласти в такій редакції:
 
22. «Стаття 244-13. Органи Інспекції з державного енергетичного нагляду
 
23. Органи Інспекції з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.»;
 
24. у частині другій:
 
25. в абзаці першому слова «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
26. підпункти 1—3 викласти в такій редакції:
 
27. «1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
28. 2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
29. 3) інспектори з державного енергетичного нагляду — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
30. 4) статтю 244-14 виключити.
 
31. 2. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2003 р., № 29,
 
32. ст. 236, № 52, ст. 378; 2004 р., № 13, ст. 181, № 15, ст. 210; 2005 р., № 4,
 
33. ст. 103, № 27, ст. 359, № 33, ст. 428, ст. 430; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 13, ст. 155, № 19, ст. 257, № 31, ст. 457, № 32—33, ст. 496):
 
34. 1) у статті 1:
 
35. в абзаці шостому слова «продажу її споживачам» замінити словами «її продажу та/або постачання споживачам»;
 
36. абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
37. «передача енергії — господарська діяльність, пов’язана з транспортуванням енергії за допомогою мереж на підставі договору;
 
38. постачання енергії — господарська діяльність, пов’язана з наданням енергії споживачеві за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом її на підставі договору;»;
 
39. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
40. «виробництво енергії - господарська діяльність, пов’язана з перетворенням паливно-енергетичних ресурсів будь-якого походження в електричну та/або теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору або використання для власних потреб;
 
41. нормативний документ — норми, правила, інструкції та стандарти щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, користування енергією.»;
 
42. 2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
43. «Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці
 
44. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду.
 
45. Положення про Інспекцію з державного енергетичного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
46. Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, передачею та постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних потреб суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення діагностики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів споживання електричної та теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж.
 
47. Способом здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є проведення відповідних планових і позапланових заходів (обстеження, перевірки, огляди, інспектування) за енергетичним обладнанням суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії.
 
48. Інспекція з державного енергетичного нагляду сприяє забезпеченню сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за електричними, тепловими, тепловикористовувальними установками і мережами суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення діагностики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів споживання електричної та теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи.
 
49. Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:
 
50. вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
51. видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання;
 
52. зупиняти повністю або частково виробництво (виготовлення) або реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг споживачами енергії та суб’єктами електроенергетики шляхом видання їм вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження експлуатації їх електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через незадовільні технічний стан та/ або організацію їх експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю та здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
53. застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
 
54. одержувати безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю);
 
55. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);
 
56. приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об’єктів та технічну діагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);
 
57. надавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії консультаційну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та вирішувати спірні питання, що виникають між суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії;
 
58. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
 
59. Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
 
60. доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж суб’єктів електроенергетики і споживачів енергії — суб’єктів господарської діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, одержувати від посадових осіб суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію про виконання вимог таких документів;
 
61. видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання приписи щодо:
 
62. - усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
 
63. - приведення технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, засобів обліку, контролю і регулювання виробництва, постачання та споживання енергії, а також організації їх експлуатації у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
 
64. складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
65. вносити керівникам суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії — суб’єктам господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за електричне та теплове господарство посадової особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок;
 
66. вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії;
 
67. опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється згідно з вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника;
 
68. одержувати безкоштовно відповідно до законодавства від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;
 
69. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.»;
 
70. 3) абзац третій частини п’ятої статті 15-1 викласти в такій редакції:
 
71. «підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою, передачу електричної енергії магістральними електричними мережами, а також на допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи;»;
 
72. 4) доповнити частину шосту статті 19 реченням такого змісту: «Розміщення в охоронних зонах електричних і теплових мереж, споруд та інших об’єктів без здійснення передбачених нормативними документами технічних заходів безпеки не допускається.»;
 
73. 5) у статті 24:
 
74. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
75. «Енергопостачальники зобов’язані забезпечувати належний технічний стан та організацію експлуатації об’єктів електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та договорів.»;
 
76. у першому реченні частини шостої і частині сьомій слово «електричної» виключити;
 
77. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
78. «Енергопостачальник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання. «.
 
79. У зв’язку з цим частини восьму — тринадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — чотирнадцятою;
 
80. у частині тринадцятій слово «електропостачання» замінити словом «енергопостачання»;
 
81. у частині чотирнадцятій слово «електричної» виключити;
 
82. 6) у статті 25:
 
83. у назві та тексті статті слово «електричної» виключити;
 
84. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
85. «підключення до електричної та теплової мережі у разі дотримання правил користування енергією;»;
 
86. 7) частину дев’яту статті 26 викласти в такій редакції:
 
87. «Споживач забезпечує в установленому законом порядку доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, що провадить передачу енергії, до власних енергетичних установок для здійснення контролю за рівнем споживання енергії, відключення та обмеження споживання, а також уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії відповідно до встановленого порядку. У разі перешкоджання доступу зазначених представників до енергетичних установок за умови дотримання представниками Інспекції з державного енергетичного нагляду вимог законодавства посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.»;
 
88. 8) у статті 27:
 
89. частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
90. «порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах;».
 
91. У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами третім — десятим;
 
92. у частині третій:
 
93. в абзаці другому слова «однієї тисячі» замінити словами «десяти тисяч»;
 
94. в абзаці третьому слова «Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду», а слова «п’яти тисяч» — словами «п’ятдесяти тисяч»;
 
95. у частині четвертій слова «державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекція з державного енергетичного нагляду», а після слова «постанови» доповнити словами «або розпорядження»;
 
96. частину восьму викласти в такій редакції:
 
97. «Громадяни, працівники та посадові особи несуть адміністративну відповідальність в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, ухилення від виконання чи несвоєчасного виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії.»;
 
98. у тексті Закону слово «підприємницька» в усіх відмінках замінити словом «господарська» у відповідному відмінку.
 
99. 3. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; із змінами, внесеними Законом України від 9 липня 2010 року № 2479-VІ):
 
100. 1) у статті 1:
 
101. доповнити статтю після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
102. «виробництво теплової енергії — господарська діяльність, пов’язана з перетворенням паливно-енергетичних ресурсів будь-якого походження в теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору або використання для власних потреб об’єктів сфери теплопостачання;».
 
103. У зв’язку з цим абзаци третій — двадцять сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — двадцять восьмим;
 
104. доповнити статтю після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
105. «нормативний документ — норми, правила, інструкції та стандарти щодо забезпечення належного технічного стану, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією.».
 
106. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять дев’ятим;
 
107. після абзацу п’ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
108. «постачання теплової енергії (теплопостачання) — господарська діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору, а також використанням її для власних потреб об’єктів сфери теплопостачання;
 
109. транспортування теплової енергії — господарська діяльність, пов’язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за допомогою мереж на підставі договору;».
 
110. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим — тридцять першим;
 
111. доповнити статтю після абзацу двадцять шостого новими абзацами такого змісту:
 
112. «теплова установка - обладнання, пристрої, призначені для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії;
 
113. тепловикористовувальна установка - комплекс обладнання (пристроїв)
яке використовує теплову енергію (теплоносій) для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних або комунально-побутових потреб.».
 
114. У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять дев’ятим — тридцять третім;
 
115. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
116. «Стаття 2. Сфера дії Закону
 
117. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, забезпеченням будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання, державним наглядом у сфері теплопостачання, безпечною експлуатацією теплоенергетичного обладнання та безпечним проведенням робіт на об’єктах у сфері теплопостачання суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності.»;
 
118. 3) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
119. «Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання
 
120. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду.
 
121. Предметом державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, виготовлення, монтажу, налагодження, діагностики, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористовувальних установок і мереж.
 
122. Способом державного нагляду (контролю) є проведення уповноваженими органами державного нагляду відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання.
 
123. Інспекція з державного енергетичного нагляду здійснює нагляд за тепловими, тепловикористовувальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів з питань технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання, а також мереж у сфері теплопостачання та підтвердження їх готовності до роботи.
 
124. Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:
 
125. вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
126. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду;
 
127. видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;
 
128. зупиняти повністю або частково виробництво (виготовлення) або реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами відносин у сфері теплопостачання шляхом видання їм вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю та здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
129. одержувати безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю);
 
130. приймати рішення про відбір зразків продукції (частин енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;
 
131. застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання;
 
132. надавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультаційну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та вирішувати спірні питання.
 
133. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
 
134. Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
 
135. доступу в установленому законом порядку до теплових, тепловикористовувальних установок і мереж суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;
 
136. одержувати безоплатно від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів;
 
137. видавати в межах своїх повноважень суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;
 
138. видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання приписи щодо приведення технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, засобів обліку, контролю та регулювання виробництва, постачання та споживання теплової енергії, а також організації їх експлуатації у відповідність з вимогами нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;
 
139. вносити суб’єктам господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації теплових установок і мереж;
 
140. вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії;
 
141. складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
142. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.»;
 
143. 4) частину третю статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
144. «недопущення провадження будь-яких видів господарської діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об’єкта теплопостачання.»;
 
145. 5) частину першу статті 25 доповнити абзацом такого змісту:
 
146. «вимагати від суб’єктів господарської діяльності винесення споруд та інших об’єктів, зведених з порушенням вимог законодавства, за межі охоронних зон теплових мереж.»;
 
147. 6) у статті 31:
 
148. у назві статті слова «— юридичних осіб» виключити;
 
149. у частині першій:
 
150. в абзаці першому слова «— юридичних осіб» виключити;
 
151. у пунктах 1, 2 і 6 слова у «у розмірі» замінити словами «у розмірі до»;
 
152. у пункті 2 слова «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
153. доповнити частину пунктом 10 такого змісту:
 
154. «10) за порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також їх експлуатації, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах та нормативних документів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і енергозбереження — до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
155. частини п’яту — сьому виключити;
 
156. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
157. «Санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.».
 
158. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
159. Голова
 
160. Верховної Ради України