Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2011 від 11 березня 2011 року (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2011 від 11.03.2011р.)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Абзац перший частини першої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
6. «Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених статтею 25 Закону України «Про Вищу раду юстиції» строків надання інформації, судової справи (або її копії) Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції –»
 
7. 2. У Законі України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р, № 25, ст.146):
 
8. 1) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
9. «Стаття 25. Повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ
 
10. Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань.
 
11. Відомості про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором, обставини, викладені у скаргах на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перевіряються членом Вищої ради юстиції за дорученням Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції.
 
12. У зв’язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребувати закінчені розглядом судові справи або їх копії, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів.
 
13. Якщо судову справу повернуто на новий розгляд, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, в провадженні якого знаходилася зазначена справа до її повернення, то Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею.
 
14. Інформація, судова справа чи її копія надаються на письмовий запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції протягом десяти днів з часу отримання такого запиту.
 
15. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким направлено запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції, зобов’язані надати відповідну інформацію, судову справу або її копію.
 
16. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справи, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків встановлених частиною п’ятою цієї статті має наслідком відповідальність, встановлену законом.
 
17. Член Вищої ради юстиції має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Вищої ради юстиції, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи.»
 
18. 2) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
19. «Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється за дорученням Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції одним із членів Вищої ради юстиції шляхом одержання письмового пояснення від судді та інших осіб, витребування судових справ (або копій судових справ), розгляд яких закінчено, та ознайомлення з судовими справами, розгляд яких не закінчено, одержання іншої інформації від будь-яких органів, організацій, установ, громадян чи їх об’єднань.».
 
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.