Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, №№13-17 ст.112 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) у статті 98:
 
5. пункт 98.1 доповнити новим підпунктом 98.1.6 такого змісту:
 
6. «98.1.6. Для цілей цієї статті до реорганізації прирівнюється передача в оренду або концесію цілісного майнового комплексу (цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) державного або комунального підприємства»;
 
7. пункт 98.2 доповнити новим підпунктом 98.2.4 такого змісту:
 
8. „98.2.4. У випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства, з наступною ліквідацією державного або комунального підприємства або їх приєднанням до платника податків - орендаря чи концесіонера, останній, після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію.
 
9. У випадку отримання в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного або комунального підприємства орендар чи концесіонер набуває прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу в оренду або концесію, пропорційно частці балансової вартості майна, отриманого в оренду чи концесію згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом.»;
 
10. останнє речення пункту 98.3 виключити;
 
11. пункт 98.9 викласти в такій редакції:
 
12. «98.9. У разі якщо сума надміру сплачених грошових зобов'язань або невідшкодованих податків та зборів платника податків перевищує суму грошових зобов'язань або податкового боргу з інших податків, сума перевищення перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків пропорційно його частці в майні, що розподіляється, згідно з розподільним балансом або передаточним актом, а у випадку отримання цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію сума перевищення перераховується в розпорядження орендаря чи концесіонера згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом. У випадку отримання в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного або комунального підприємства сума перевищення перераховується в розпорядження орендаря чи концесіонера пропорційно частці балансової вартості майна, отриманого в оренду чи концесію згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом»;
 
13. 2) у статті 153:
 
14. у пункті 153.1:
 
15. «153.1.3. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
16. Визначення курсових різниць за заборгованістю (зобов’язанням), вираженою в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів, здійснюється на суму повного чи часткового погашення заборгованості (зобов’язання) на дату здійснення такого погашення.
 
17. Прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку»;
 
18. підпункт 153.1.7 пункту 153.1 викласти у такій редакції:
 
19. «153.1.7. Для цілей оподаткування до складу доходів і витрат, визначених цією статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від’ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку прямих інвестицій, виражених в іноземній валюті, що надходять платнику податку, страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті»;
 
20. підпункт 153.3.5 пункту 153.3 доповнити підпунктом „д» такого змісту:
 
21. „д) платниками податку, прибуток яких звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді за який виплачуються дивіденди»;
 
22. у пункті 153.7:
 
23. абзац перший викласти в такій редакції:
 
24. «153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди), концесії здійснюється в такому порядку: «;
 
25. доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
26. «Отримання майна в концесію не змінює податкових зобов'язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування»;
 
27. 3) пункт 196.1 статті 196 доповнити новим підпунктом 196.1.15 такого змісту:
 
28. «196.1.15. оплати орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна орендодавцями чи концесієдавцями за якими виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування.»;
 
29. 4) підпункт «а)» пункту 2 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти у такій редакції:
 
30. «а) постачання на території України техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України „Про альтернативні види палива», а також обладнання та його складових частин для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за товарною позицією УКТ ЗЕД 8502; «.
 
31. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім норм пункту 2 розділу І цього Закону (щодо змін до пункту 153.1 статті 153 Податкового кодексу України), які застосовуються при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток, починаючи з 1 квітня 2011 року.