Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про пропозиції Президента України до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 (4, ст. 27):
 
5. 1) частину четверту статті 151 викласти в такій редакції:
 
6. "4. У разі вилучення (викупу) земельних ділянок під об’єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), а також для потреб, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій) чи гірничих відводів, та під розміщення і обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, погодження місця розташування об’єкта не проводиться";
 
7. 2) абзац перший підпункту "б" пункту 15 розділу Х "Перехідні положення" доповнити словами "а також відчуження, зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок над покладами корисних копалин загальнодержавного значення (у межах площ, необхідних для їх видобування) власникам спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами".
 
8. 2. У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 1, ст. 2):
 
9. 1) у частині першій статті 1:
 
10. а) абзаци другий та четвертий після слів "державну чи комунальну" доповнити словами "або приватну";
 
11. б) абзац п’ятий після слів "держави чи територіальної громади" доповнити словами "або юридичної особи";
 
12. 2) статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
 
13. "2. У разі ініціювання викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб особами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності може здійснюватися за рахунок коштів цих осіб.
 
14. При передачі викуплених у державну чи комунальну власність для суспільних потреб земельних ділянок в оренду, для розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами і здійснили фінансування заходів з їх викупу, зазначені особи за погодженням з відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування мають право на зменшення орендної плати за такі земельні ділянки в межах сплачених ними коштів, але не нижче мінімального розміру орендної плати, встановленого законом";
 
15. 3) абзац другий частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
 
16. "Місце розташування об’єкта, під розміщення якого здійснюється викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, погоджується в порядку та випадках, визначених статтею 151 Земельного кодексу України";
 
17. 4) частину першу статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
18. "У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, договір купівлі-продажу (міни) може укладатися між власником (власниками) земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, та цими особами";
 
19. 5) частину другу статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
20. "У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам ( власникам та користувачам суміжних земельних ділянок, здійснюється за рахунок коштів цих осіб";
 
21. 6) у статті 15 слова "державну чи комунальну" замінити словами "державну, комунальну чи приватну";
 
22. 7) у статті 16:
 
23. а) частину четверту після слів "чи територіальної громади" доповнити словами "або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону";
 
24. б) частину п’яту після слів "рішення про відчуження земельної ділянки" доповнити словами "або особою, зазначеною у частині другій статті 6 цього Закону";
 
25. 8) абзаци перший та другий частини першої статті 18 після слів "держави чи територіальної громади" доповнити словами "або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону";
 
26. 9) у частині шостій статті 19 слова "в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником)" замінити словами "в договорі, що укладається між попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником) та органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування (а в разі, якщо земельна ділянка, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, були передані у власність іншим особам для забезпечення суспільних потреб, ( з їх новим власником)".
 
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.