Кількість абзаців - 75 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про туризм (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо інформування споживача туристичних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180) такі зміни:
 
5. 1. Доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 19-1.- Інформування споживачів про умови надання туристичних послуг
 
7. Будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.
 
8. Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює у формі запрошення до оферти, що передує укладенню договору на туристичне обслуговування, повинна доводитись у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
 
9. 1) місце надання туристичних послуг, програму туристичних послуг;
 
10. 2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
 
11. 3) характеристику готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію або ступінь комфортності, що підтверджуються надавачами готельних послуг країни (місця) тимчасового перебування із посиланням в разі наявності на документ, що підтверджує таку категорію та ступінь комфортності;
 
12. 4) види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;
 
13. 5) загальні вимоги щодо безпеки здоров’я туриста під час туристичної поїздки та проживання;
 
14. 6) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування в ній;
 
15. 7) мінімальну кількість туристів у групі, триденний кінцевий строк інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір осіб у групі;
 
16. 8) ціну послуг з туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати, розмір завдатку в разі його наявності, строк остаточних розрахунків за туристичне обслуговування;
 
17. Туроператор (турагент) зобов’язаний додержуватись умов надання комплексу туристичних послуг, які зазначені в запрошенні до оферти, що передує укладенню договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено споживача до укладення договору або коли зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами договору.
 
18. До укладення договору на туристичне обслуговування споживачеві туристичного продукту надається у письмовій формі інформація про:
 
19. 1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд з країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
 
20. 2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
 
21. 3) туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
 
22. 4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої особи прямого зв’язку з нею;
 
23. 5) час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень, а також місце, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу (каюта або койка на кораблі, спальний вагон або купе в поїзді тощо);
 
24. 6) види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
 
25. 7) звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що перебувають під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;
 
26. 8) назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора (турагента) або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки;
 
27. 9) додаткове страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою споживача, або умови страхування для покриття витрат споживачеві у разі нещасного випадку, хвороби (лікування), втрати майна або репатріації, розмір, порядок і умови страхових відшкодувань.».
 
28. 2. Статтю 20 викласти у такій редакції:
 
29. «Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування
 
30. За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити його туроператорові (турагенту).
 
31. До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
 
32. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій формі відповідно до вимог законодавства.
 
33. У договорі на туристичне обслуговування зазначаються відомості про:
 
34. 1) періоди перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
 
35. 2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, а також дату, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);
 
36. 3) готелі та інші об’єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), їх місце розташування, категорію або ступінь комфортності, що підтверджуються надавачами готельних послуг країни (місця) тимчасового перебування (якщо готельне обслуговування входить до складу туристичного продукту) із посиланням в разі наявності на документ, що підтверджує таку категорію та ступінь комфортності;
 
37. 4) види і способи забезпечення харчування;
 
38. 5) мінімальну кількість туристів у групі у разі потреби та у зв’язку з цим триденний кінцевий строк інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір осіб у групі;
 
39. 6) програму туристичних послуг;
 
40. 7) види екскурсійного обслуговування та інші послуги, що включені до вартості туристичного продукту;
 
41. 8) інших суб’єктів туристичної діяльності, їх місцезнаходження та реквізити, які надають туристичні послуги, що включені до туристичного продукту;
 
42. 9) страховика, що здійснює страхування ризиків, пов’язаних з наданням послуг з туристичного обслуговування;
 
43. 10) ціну туристичного обслуговування, обставини, за яких можлива зміна ціни туристичного обслуговування, та механізм розрахунку нової ціни за умови виникнення таких обставин;
 
44. 11) форму розрахунку.
 
45. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у разі необхідності врахування зміни транспортних тарифів, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, митних зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражено зобов’язання на надання туристичного продукту.
 
46. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніше ніж за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його початкової ціни. У разі коли ціна туристичного продукту вища від початкової ціни на 5 відсотків, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму.
 
47. Кожна із сторін договору до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до договору або його розірвання у зв’язку з істотною зміною обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, а саме:
 
48. 1) погіршення умов подорожі, зміна строків туристичної поїздки;
 
49. 2) непередбачене збільшення транспортних тарифів;
 
50. 3) введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, митних зборів та інших обов’язкових платежів;
 
51. 4) істотна зміна курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражено зобов’язання на надання туристичного продукту;
 
52. 5) інші підстави за домовленістю сторін або відповідно до законодавства.
 
53. Туроператор (турагент) зобов’язаний не пізніше ніж через один день після дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі повідомити споживача про таку зміну обставин з метою надання споживачу можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.
 
54. Якщо споживач відмовиться від виконання договору з підстави, передбаченої частиною п’ятою статті 20 цього Закону, або за будь-яких причин, крім випадків, що настали з вини туриста, туроператор (турагент) відмовиться від виконання договору до початку туристичної подорожі, туроператор зобов’язаний:
 
55. 1) надати споживачу на заміну інший еквівалентний або вищої якості туристичний продукт без сплати споживачем будь-яких додаткових доплат; якщо споживачу запропонований на заміну туристичний продукт нижчої якості, відшкодувати різницю в ціні;
 
56. 2) повернути всі сплачені споживачем відповідно до договору кошти та надати компенсацію за невиконання договору в розмірі, зазначеному в договорі за домовленістю сторін. Туроператор (турагент) вправі відмовитися від компенсації збитків споживачу за таких умов:
 
57. кількість осіб, яким повинні бути надані такі туристичні послуги, менша від необхідної мінімальної кількості осіб, і споживач у строк, передбачений в договорі на туристичне обслуговування, поінформований у письмовій формі про скасування надання такої туристичної послуги;
 
58. виникнення обставин непереборної сили, наслідків яких не можна було уникнути. Надлишкове бронювання туристичного продукту не є обставиною непереборної сили.
 
59. Споживач вправі відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично понесених ним витрат, пов’язаних із відмовою, за умови їх документального підтвердження. При цьому сума відшкодування за невиконання споживачем договору на туристичне обслуговування повинна бути менш як 50 відсотків вартості туристичного продукту.
 
60. Якщо під час виконання договору туроператор (турагент) не в змозі надати значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне обслуговування сторони досягли згоди, туроператор (турагент) повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на споживача, а у разі потреби відшкодувати споживачеві різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови споживача від них туроператор (турагент) повинен надати споживачеві без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився споживач, а також відшкодувати вартість ненаданих туроператором (турагентом) туристичних послуг та надати компенсацію у розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.
 
61. Туроператор (турагент) несе перед туристом в повному обсязі відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, крім випадків, коли:
 
62. невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини споживача;
 
63. невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних з наданням послуг, що зазначені у договорі, та жодна із сторін про їх настання не знала та не могла знати заздалегідь;
 
64. невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) та інші суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, що включені до туристичного продукту, не могли передбачити.
 
65. Договір на туристичне обслуговування може передбачати компенсацію у разі нанесення шкоди туристу невиконанням або неналежним виконанням туристичних послуг, що включені до туристичного продукту, відповідно до міжнародних конвенцій, що регламентують надання таких послуг.
 
66. Розрахунки за туристичні послуги між туроператором (турагентом) та туристом проводяться відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
 
67. Права і обов’язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором, укладеним між ними, а також цим Законом.
 
68. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору на туристичне обслуговування, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.
 
69. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну туриста, встановлюється відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність туроператора.».
 
70. 3. У частині другій статті 21 слова «, у тому числі шляхом видачі ваучера» виключити.
 
71. 4. Статтю 23 виключити.
 
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
74. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.