Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст. 668; 2003 р., № 2, ст. 10) статтею 39-1 такого змісту:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
1. Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10 із наступними змінами) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
 
5. «Стаття 39 - 1. Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці
 
-1- Васадзе Т.Ш.
Крайній В.Г.
Статтю 39-1 Закону України «Про охорону праці» викласти в такій редакції:
«Державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення інспекційних перевірок, юридичних та фізичних осіб – підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю (суб’єктів господарювання та/або їх об’єкти, відокремлені підрозділи), та проводяться з періодичністю не частіше одного разу на рік, за винятком випадків, коли є офіційно зареєстрована заява фізичної особи про порушення її права на охорону праці.
Порядок проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці затверджується в установленому законодавством порядку.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці повідомляють суб’єкта господарювання про проведення інспекційної перевірки за 15 днів до початку її проведення, якщо тільки не буде поважних підстав, що таке повідомлення може завдати шкоди виконанню їхніх обов'язків, про що відповідна посадова особа в обов’язковому порядку робить запис у журналі перевірок суб’єкта господарювання із зазначенням поважності підстав не попередження суб’єкта господарювання про проведення перевірки.
Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи.»
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.  «Стаття 39-1. Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці
 
    -2- Матчук В.Й.
Частину першу законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 39 - 1. Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці.
«Державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (суб'єктів господарювання та/або їх об'єкти, відокремлені підрозділи).
Порядок проведення планових та позапланових перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Право на проведення особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці планової перевірки суб'єкта господарювання (фізичної або юридичної особи) надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення (рекомендованим листом) із зазначенням дати початку та закінчення п проведення.
Позапланова перевірка може здійснюватися за виняткових обставин лише на підставі рішення суду.
Орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці, який ініціює проведення позапланової перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки, дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про обставини, що зумовили необхідність для проведення такої перевірки, а також на вимогу суду - інші відомості.
Посадові особи центрального органу влади з нагляду за охороною праці вправі приступити до проведення планової або позапланової перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання суб'єкту господарювання під розписку направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу влади з нагляду за охороною праці, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посади та прізвища посадових осіб, які проводитимуть перевірку.
Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу влади з нагляду за охороною праці, скріпленого печаткою.
Проведення перевірок органами влади з нагляду за охороною праці не повинно порушувати нормального режиму роботи суб'єктів господарювання.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці під час перевірки мають право:
1) безперешкодного доступу до суб'єктів господарювання та/або їх об'єктів, відокремлених підрозділів;
2) складати протоколи у разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці;
3) видавати обов'язкові для виконання приписи стосовно усунення порушення вимог законодавства про охорону праці;
4) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи необхідні для здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці
Забороняється витребовувати інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо руху коштів та інші не пов'язані з здійсненням державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці.
5) у разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці, що створює безпосередню загрозу здоров'ю чи безпеці працівників, за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу влади з нагляду за охороною праці забороняти виконання робіт або експлуатацію об'єктів, встановлювати обмеження виробництва;
6) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.
Юридичні та фізичні особи, які одержали припис посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про усунення порушень законодавства про охорону праці, зобов'язані у визначений у приписі строк усунути порушення та подати інформацію у письмовій формі про їх усунення.
Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи.
У разі заподіяння шкоди, завдання збитків внаслідок порушення працівниками центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці вимог встановлених цим та іншими законами України, а також вимог щодо перевірок, суб'єкт господарювання може звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Суб'єкт господарювання має право звернутися до суду щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.»
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129. Крім того, порядок має визначатися Законом, а не підзаконними актами   
6. Державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення інспекційних перевірок, юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (суб’єктів господарювання та/або їх об’єкти, відокремлені підрозділи), та проводяться так часто, і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці.
 
-3- Янковський М.А.
У абзаці третьому частини першої проекту слова "так часто, і так ретельно, як це необхідно" — виключити.
 
Враховано   Державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення інспекційних перевірок юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю з метою забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці.
 
    -4- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» слова: «так часто, і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці.» замінити на слова: «з періодичністю не більше ніж один раз на 6 місяців.».
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -5- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 39-1 Закону України «Про охорону праці»після першого речення доповнити новим речення другим наступного змісту:
«Проведення перевірок частіше ніж один раз на 6 місяців може бути викликане лише наявністю інформації про порушення вимог законодавства юридичними та фізичними особами у зв'язку із яким виникає необхідність забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці.».
 
Відхилено    
    -6- Шевчук О.Б.
В частині першій статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» слова «та проводяться так часто, і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці» вилучити.
 
Враховано частково    
    -7- Корж П.П.
Абзац третій статті 1 проекту Закону викласти у редакції «Державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення інспекційних перевірок юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 
Відхилено    
7. Порядок проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці затверджується в установленому законодавством порядку.
 
-8- Шевчук О.Б.
В частині другій статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» після слова «затверджується» доповнити словами «Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   Порядок проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці затверджується центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
 
    -9- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» викласти в такій редакції:
«Порядок проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці затверджується центральним орган виконавчої влади з нагляду, за охороною праці.»
 
Враховано    
8. Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці можуть повідомляти про проведення інспекційної перевірки, якщо тільки вони не вважатимуть, що таке повідомлення може завдати шкоди виконанню їхніх обов'язків.
 
-10- Янковський М.А.
Абзац третій частини першої проекту викласти у такій редакції:
"Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці повідомляють про проведення інспекційної перевірки, за винятком випадків, коли таке повідомлення може завдати шкоди виконанню їхніх обов'язків."
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.  Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці можуть повідомляти про проведення інспекційної перевірки, якщо вони не мають підстав вважати, що таке повідомлення може перешкодити виконанню їхніх обов'язків.
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» викласти у такій редакції:
«Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці повинні повідомляти про проведення інспекційної перевірки щонайменше як за 3 дні до її проведення. У разі, якщо існують об'єктивні причини, які свідчать про те, що повідомлення про перевірку призведе до того, що перевірка буде проведена не у повній мірі і наявні порушення будуть приховані, перевірка може бути проведена без завчасного попередження.».
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -12- Шевчук О.Б.
Частину третю, четверту та п’яту статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» вилучити.
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -13- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» викласти в такій редакції:
«Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці повинні повідомляти про проведення інспекційної перевірки за 10 днів»;
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -14- Корж П.П.
В абзаці п'ятому статті 1 проекту Закону слова «можуть повідомляти про проведення інспекційної перевірки, якщо тільки вони не вважатимуть, що таке повідомлення може завдати шкоди виконанню їхніх обов'язків» замінити словами «повідомляють юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, про проведення інспекційної перевірки в порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
9. Якщо під час здійснення перевірки виявлено порушення, посадова особа центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці складає обов’язковий до виконання припис.
 
   Якщо під час проведення перевірки виявлено порушення, посадова особа центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці складає обов’язковий до виконання припис.
 
10. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці, що створює безпосередню загрозу здоров'ю чи безпеці працівників у приписі посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці встановлюється заборона виконання робіт, експлуатація об’єктів, обмеження виробництва
 
   У разі виявлення порушення вимог законодавства про охорону праці, що створює безпосередню загрозу здоров'ю чи безпеці працівників, у приписі посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці встановлюється заборона виконання робіт, експлуатації об’єктів, обмеження виробництва.
 
11. Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю та які одержали припис посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про усунення порушень законодавства про охорону праці, зобов'язані у визначений у приписі строк усунути порушення та подати інформацію у письмовій формі про їх усунення.
 
-15- Кармазін Ю.А.
У частині шостій статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» після першого речення доповнити новим реченням
другим такого змісту:
«Якщо протягом встановленого строку порушення не усунуто, то на діяльність юридичної чи фізичної особи може бути накладена заборона до усунення виявлених порушень.».
 
Відхилено   Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю та які одержали припис посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про усунення порушень законодавства про охорону праці, зобов'язані у визначений у приписі строк усунути порушення та подати інформацію у письмовій формі про їх усунення.
 
12. Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи.»
 
-16- Кармазін Ю.А.
частину сьому статті 39-1 Закону України «Про охорону праці» виключити, а саме:
«Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи.».
 
Відхилено   Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи».
 
13. 2. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 48, ст. 556) доповнити словами «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду.».
 
-17- Янковський М.А.
У частині другій проекту слова "та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду" - виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.  2. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 34, ст. 482, ст. 486, № 48, ст. 566; 2011 р., № 48-49, ст. 536, № 50, ст. 543) доповнити словами «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку, охорону надр, здійснення державного гірничого нагляду».
 
    -18- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити слова: «та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду».
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -19- Шевчук О.Б.
У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 48, ст. 556) слова «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду.» вилучити.
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -20- Шпенов Д.Ю.
Зміни до ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -21- Матчук В.Й.
У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 48, ст. 556) слова «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду.» вилучити.
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -22- Корж П.П.
Виключити статтю 2 проекту Закону такого змісту:
«2. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 48, ст. 556) доповнити словами «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду.».
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -23- Васадзе Т.Ш.
Крайній В.Г.
У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» слова «за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку» виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
    -24- Палиця І.П.
У пункті 2 розділу І проекту (зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») виключити слова «та промислову безпеку, охорони надр, здійснення державного гірничого нагляду».
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129.   
14. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення:
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-25- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -26- Васадзе Т.Ш.
Крайній В.Г.
Частину 1 Прикінцевих положень проекту Закону (реєстр. № 8484) викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності після встановлення на законодавчому рівні порядку проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.»
 
Відхилено скільки суперечить ст. 12 Конвенції МОП №81 та ст. 16 Конвенції МОП №129   
16. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.