Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»
 
   «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 44; 2000 р., № 48, ст. 416; 2003 р., № 30, ст. 247, № 37, ст. 300; 2009 р., № 30, ст. 415) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44; 2000 р., № 48, ст. 416; 2003 р., № 30, ст. 247, № 37, ст. 300; 2009 р., № 30, ст. 415) такі зміни:
 
5. 1) у статті 2:
 
   1. У статті 2:
 
6. частину першу викласти в такій редакції:
 
-1- Аржевітін С.М.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції :
 
Відхилено слово «вантажної» у законопроекті взагалі відсутнє  1) частину першу викласти в такій редакції:
 
7. «1. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.
 
-2- «1) В абзаці першому, другому та третьому частини першої та абзаці першому частини другої статті 2 слово «вантажної» – виключити».
 
Немає висновку   «1. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.
 
8. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту частину першу статті 2 Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення вивізної митної декларації. Перелік високоліквідних товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг»;
 
9. частини другу і третю виключити;
 
   2) частини другу, третю та друге речення абзацу першого частини четвертої виключити;
 
10. друге речення абзацу першого частини четвертої виключити;
 
      
11. 2) у тексті статті 3 слова і цифру «частинами першою — третьою статті 2» замінити словами і цифрою «частиною першою статті 2».
 
-4- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції:
« 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у п’ятнадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади».
 
Враховано редакційно   2. У тексті статті 3 слова і цифру «частинами першою — третьою статті 2» замінити словами і цифрою «частиною першою статті 2».
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.