Кількість абзаців - 658 Таблиця поправок


Про Єдиний державний демографічний реєстр (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
Про Єдиний державний демографічний реєстр
 
-1- Грицак В.М.
Назву законопроекту після слова "реєстр" доповнити словами "та документи, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
 
Враховано   ПРОЕКТ
Закон України
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
 
1.

 
-2- Каплієнко В.В.
1. Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про Державну інформаційну систему реєстраційного обліку фізичних осіб".
 
Відхилено      
2. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують її громадянство або спеціальний статус.
 
-3- Кармазін Ю.А.
1. Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон встановлює правові та організаційні засади створення і функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та визначає форми і порядок виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, документів, що посвідчують особу, підтверджують її громадянство або спеціальний статус, та гарантує реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні, а також права та обов’язки осіб, на ім'я яких видані такі документи. "
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою більш детального розкриття основних цілей, на які направлений законопроект, зокрема про те, що законопроект регулює питання не тільки видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують її громадянство або спеціальний статус, але й форма цих документів, їх зміст, порядок обміну, права громадян, тощо.
 
Враховано частково   Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також права та обов’язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.
 
3.

 
-4- Каплієнко В.В.
2. Преамбулу викласти у такій редакції "Цей Закон встановлює правові та організаційні засади створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, визначає види документів України, що посвідчують особу, дають право на в’їзд в Україну та виїзд з України, інформацію, яка вноситься у них, обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи, та врегульовує питання щодо їх оформлення, видачі, обміну, повернення, вилучення, знищення, визнання недійсними."
 
Відхилено      
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-5- Каплієнко В.В.
3. Статтю 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) безконтактний електронний носій - матеріальний носій, що використовується для запису, збереження та відтворення інформації, що обробляється за допомогою технічних засобів;
2) Головний розпорядник Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі уповноважений орган)- центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
4) відцифрований образ особи - зафіксоване та збережене зображення обличчя особи електронним способом;
5) відцифрований підпис особи - зафіксований та збережений електронним способом підпис особи;
6) машинозчитувальна зона - місце у документі України, призначене для внесення та зчитування за допомогою технічних засобів інформації, визначеної цим Законом;
7) реквізити документа - інформація про документ України, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України, дає право на в’їзд в Україну та виїзд з України: вид, номер та серія, код держави, дата та місце видачі, дата закінчення строку дії та найменування (код) органу (посадової особи), який видав документ.
Відповідно статтю 1 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 2.
 
Відхилено   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр
 
-6- Каплієнко В.В.
3. Назву та частину 1 статті 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство про Державну інформаційну систему реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування
1. Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, обліком і використанням інформації Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС), оформленням, видачею, обміном, переоформленням, продовженням строку дії, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України."
Відповідно статтю 2 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 3.
 
Відхилено   Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
 
6. 1. Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, обліком і використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру, оформленням, видачею, обміном, переоформленням, продовженням строку дії, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
   1. Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), оформленням, видачею, обміном, переоформленням, продовженням строку дії, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.
 
7. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
8. Стаття 2. Уповноважені суб’єкти
 
   Стаття 2. Уповноважені суб’єкти
 
9. 1. Уповноваженими суб’єктами згідно з цим Законом є:
 
   1. Уповноваженими суб’єктами згідно з цим Законом є:
 
10. 1) головний розпорядник реєстру - центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
-7- Грицак В.М.
У пункті першому частини першої статті другої слова "з питань реалізації" замінити словами "на якого, у порядку передбаченому законам та актами Президента України покладено реалізацію"
 
Враховано   1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, на який в порядку, передбаченому законами та актами Президента України, покладено реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
11. 2) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави, а також з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
-8- Грицак В.М.
У пункті другому частини першої статті 2 слова "з питань реалізації" замінити словами "на якого, у порядку передбаченому законами та актами Президента України покладено реалізацію"
 
Враховано   2) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, на який в порядку, передбаченому законами та актами Президента України, покладено формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави, а також з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
12. 3) закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
 
   3) закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
 
13. 4) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що створені та функціонують у порядку та у спосіб, передбачені Законом України "Про центральні органи виконавчої влади";
 
-9- Грицак В.М.
2. У пункті 4 частини першої статті 2 викласти у новій редакції такого змісту:
"4) орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування.".
 
Враховано   4) орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування.
 
14. 2. Функції та повноваження уповноважених суб’єктів визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами України.
 
   2. Функції та повноваження уповноважених суб’єктів визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами України.
 
15. 3. Уповноважені суб’єкти, передбачені частиною першою цієї статті, є розпорядниками відомчих інформаційних системи у межах, визначених цим Законом.
 
   3. Уповноважені суб’єкти, передбачені частиною першою цієї статті, є розпорядниками відомчих інформаційних систем у межах, визначених цим Законом.
 
16. 4. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу.
 
-10- Грицак В.М.
Частину четверту статті 2 виключити.
 
Враховано   Стаття 3. Визначення термінів
1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) безконтактна інтегральна схема - безконтактний електронний носій, який дозволяє здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з ідентифікацією особи;
2) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (основні біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, додаткові біометричні дані, параметри – відцифровані відбитки пальців рук);
3) біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;
4) заявники - громадяни України, особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники;
5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, який дозволяє виконувати пошук за принципом "один до багатьох", співставляючи надані особою біометричні дані з колекцією шаблонів, що представляють усіх осіб, інформацію про яких внесено до Реєстру;
6) ідентифікація особи - установлення тотожності особи за сукупністю інформації про неї за допомогою основних (обов’язкових) та додаткових (факультативних) біометричних даних, параметрів;
7) ім’я особи – прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;
8) машинозчитувальна зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування інформації, визначеної цим Законом, за допомогою технічних засобів;
9) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки.
2. Терміни "батьки", "усиновлювачі", "опікуни", "піклувальники", "інші представники" у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених у Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональні дані", "інформація", "безпека інформації", "інформація з обмеженим доступом" - у значеннях, визначених у законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
 
    -11- Каплієнко В.В.
4. Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Уповноважені суб’єкти
1. Уповноваженими суб’єктами згідно з цим Законом є:
1) уповноважений орган;
2) дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном (далі - ЗДУ)
3) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
2. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу."
Відповідно статтю 3 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 4.
 
Відхилено    
    -12- Грицак В.М.
" Доповнити розділ І законопроекту статтею 3, у зв’язку з чим статті 4 - 32 вважати 5 - 33 відповідно та привести у відповідність зміст статей 21-35 законопроекту:
"Стаття 3 Визначення термінів
1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) безконтактна інтегральна схема - безконтактний електронний носій, який дозволяє здійснювати комплекс заходів пов’язаних з ідентифікацією особи;
2) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (відцифрований підпис, відцифроване зображення обличчя особи та інші біометричні дані);
3) біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовується для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;
4) заявники - громадяни України; особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні; іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники.
5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, який дозволяє виконувати пошук за принципом "один до багатьох", співставляючи надані особою біометричні дані з колекцією шаблонів, що представляють всіх осіб, інформацію про яких внесено в реєстр;
6) ідентифікація особи - установлення тотожності особи за сукупністю інформації про неї за допомогою основних (обов’язкових) та додаткових (факультативних) біометричних даних, параметрів;
7) ім’я – прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи;
7) машинозчитувальна зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування за допомогою технічних засобів інформації, визначеної цим Законом;
8) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки;
2. Терміни "батьки", "усиновлювачі", "опікуни", "піклувальники", "інші законні представники" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональні дані", "інформація", "безпека інформації", "інформація з обмеженим доступом" - у значеннях, визначених у Законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
 
Враховано    
17. Розділ ІІ. Єдиний державний ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР
 
-13- Каплієнко В.В.
5. Назву Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ ДОКУМЕНТУВАННЯ."
 
Відхилено   Розділ ІІ. Єдиний державний ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР
 
18. Стаття 3. Єдиний державний демографічний реєстр
 
   Стаття 4. Єдиний державний демографічний реєстр
 
19. 1. Єдиний державний демографічний реєстр (далі - Реєстр) -електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки і використання визначеної цим Законом інформації про особу та про документи Реєстру.
 
-14- Грицак В.М.
3. У статті 3:
2.1. в частині першій після слів "про особу та документи" доповнити словами ", які оформляються із застосуванням засобів";
 
Враховано   1. Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.
 
20. 2. Визначені згідно з цим законом уповноважені суб’єкти, для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).
 
   2. Визначені цим Законом уповноважені суб’єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).
 
21. 3. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами, вид і обсяг інформації, надання якої необхідне для ведення Реєстру, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу.
 
-15- Кармазін Ю.А.
2. У частині третій статті 3 виключити слова: ", вид і обсяг інформації, надання якої необхідне для ведення Реєстру, " і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що відповідно до ч. 5 ст. 6 цього ж законопроекту "забороняється вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом". Окрім того, надання Кабінету Міністрів України права визначати "вид та обсяг" інформації, необхідної для ведення Реєстру, не узгоджується з положенням абз.2 ч.3 ст.6 Закону №2297)-VІ відповідно до якого "обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних або відповідно до закону".
Отже, якщо в ч.3 ст.3 буде вказане положення, то в самому Законі буде внутрішня неузгодженість норм, тобто правова колізія. Це може спричинити порушення конституційних принципів верховенства права, рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правових норм. Інший підхід не може забезпечити однакове застосування норм, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).
 
Відхилено   3. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами щодо ведення Реєстру визначається згідно із законодавством.
 
    -16- Грицак В.М.
2.2. в частині третій слова "встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу" замінити словами "встановлюється згідно з чиним законодавством".
 
Враховано    
    -17- Каплієнко В.В.
6. Статтю 4 викласти у такій редакції
"Стаття 4. Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування
1. Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) - інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система з модульною організацією і можливістю розширення її функцій, призначена для ведення реєстраційного обліку фізичних осіб із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.
2. Визначені згідно з цим законом уповноважені суб’єкти, для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі ? ВІС)."
Відповідно статтю 4 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 5.
 
Враховано частково    
22. Стаття 4. Структура Реєстру
 
-18- Каплієнко В.В.
7. Статтю 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Структура ДІС
1. ДІС складається з:
1) вузлів - програмно-технічних комплексів, що створюються замовниками і суб'єктами формування ДІС та призначені для автоматизації певних процесів;
2) транспортно телекомунікаційної мережі, яка створюється на основі відомчих мереж.
2. З урахуванням адміністративно-територіального устрою України, а також організаційної структури замовників та суб'єктів формування ДІС створюються вузли:
1) центрального рівня - у структурному підрозділі уповноваженого органу та державному підприємстві "Державний центр персоналізації документів";
2) регіонального рівня - у територіальних органах уповноваженого органу, у Міністерстві закордонних справ України та територіальних органах суб'єктів формування ДІС;
3) місцевого рівня - у територіальних органах і підрозділах уповноваженого органу, у Міністерстві закордонних справ України та ЗДУ, територіальних органах суб'єктів формування ДІС;
4) спеціалізовані - у Міністерстві закордонних справ України та ЗДУ відповідно до узгоджених технічних рішень щодо формування бази даних реєстраційного обліку та документування фізичних осіб і порядку передачі зазначеної інформації.
3. До складу вузла центрального рівня також входять Центральне сховище даних і резервний банк даних ДІС."
Відповідно статтю 5 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 6.
 
Відхилено   Стаття 5. Структура Єдиного державного демографічного реєстру
 
23. 1. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з Головного та резервного обчислювальних центрів та вузлів уповноважених суб’єктів.
 
   1. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з головного та резервного обчислювальних центрів і вузлів уповноважених суб’єктів.
 
24. Стаття 5. Основні принципи функціонування Реєстру
 
   Стаття 6. Основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру
 
25. 1. Функціонування Реєстру забезпечується головним розпорядником Реєстру через уповноважений орган.
 
   1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру через уповноважений орган.
 
26. 2. Функціонування Реєстру забезпечується із застосуванням засобів Державної інформації ситеми реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
 
   2. Функціонування Реєстру забезпечується із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.
 
27. 3. Головний розпорядник Реєстру забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, заявки на отримання яких надходять захищеними каналами зв’язку від уповноважених суб’єктів.
 
-19- Кармазін Ю.А.
3. Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
"3. Головний розпорядник Реєстру забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації. Надання довідок та звітів здійснюється на підставі подання спеціального запиту від уповноважених суб’єктів. "
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою узгодження положень законопроекту з чинним законодавством, зокрема зі ст. 16 Закону України "Про захист персональних даних".
 
Відхилено   3. Розпорядник Реєстру забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, запити на отримання яких надходять захищеними каналами зв’язку від уповноважених суб’єктів.
 
28. 4. Головний розпорядник Реєстру через уповноважений орган виконує:
 
   4. Розпорядник Реєстру через уповноважений орган виконує:
 
29. 1) внесення до Реєстру інформації, координацію відповідної роботи;
 
   1) внесення до Реєстру інформації, координацію відповідної роботи;
 
30. 2) надання фізичним особам чи їх представникам та уповноваженим суб’єктам інформації з Реєстру у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;
 
   2) надання фізичним особам чи їх представникам та уповноваженим суб’єктам інформації з Реєстру у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;
 
31. 3) обслуговування та облік уповноважених суб’єктів, організацію контролю за доступом до інформації Реєстру;
 
   3) обслуговування та облік уповноважених суб’єктів, організацію контролю за доступом до інформації Реєстру;
 
32. 4) захист інформації Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконної обробки;
 
-20- Грицак В.М.
Доповнити пункт четвертий частини четвертої статті 5 після слів "несанкціонованого доступу" словами "у тому числі і третіх осіб".
 
Враховано   4) захист інформації Реєстру від несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб та незаконної обробки;
 
33. 5) інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
 
   5) інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
 
34. 6) функції замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення і функціонування Реєстру;
 
   6) функції замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення та функціонування Реєстру;
 
35. 7) організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус;
 
   7) організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус;
 
36. 8) організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, та їх централізовану персоналізацію;
 
   8) організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, їх централізовану персоналізацію;
 
37. 9) інші функції і завдання, відповідальність за виконання яких покладена на нього.
 
   9) інші покладені на нього функції і завдання.
 
38. 5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
 
-21- Каплієнко В.В.
8. Статтю 6 законопроекту викласти у такій редакції:
" Стаття 6. Основні принципи функціонування ДІС
1. Функціонування ДІС забезпечується уповноваженим органом
2. Уповноважений орган забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, заявки на отримання яких надходять захищеними каналами зв’язку від уповноважених суб’єктів.
4. Уповноважений орган виконує:
1) внесення до ДІС інформації, координацію відповідної роботи;
2) надання фізичним особам чи їх представникам та уповноваженим суб’єктам інформації з ДІС у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;
3) обслуговування та облік уповноважених суб’єктів, організацію контролю за доступом до інформації ДІС;
4) захист інформації ДІС від несанкціонованого доступу, незаконної обробки;
5) інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
6) функції замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення і функціонування ДІС;
7) організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус;
8) організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, та їх централізовану персоналізацію;
9) інші функції і завдання, відповідальність за виконання яких покладена на нього.
5. Центральне сховище даних ДІС забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний банк даних ДІС забезпечує надійність збереження інформації Центрального сховища даних ДІС шляхом дублювання інформації."
Відповідно статтю 6 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 7.
 
Відхилено   5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
 
39. Стаття 6. Інформація Реєстру
 
   Стаття 7. Інформація Єдиного державного демографічного реєстру
 
40. 1. До Реєстру вноситься така інформація про особу:
 
   1. До Реєстру вноситься така інформація про особу:
 
41. 1) прізвище та ім’я особи;
 
   1) ім’я особи;
 
42. 2) дата народження/смерті;
 
   2) дата народження/смерті;
 
43. 3) місце народження;
 
   3) місце народження;
 
44. 4) стать;
 
   4) стать;
 
45. 5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
 
   5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
 
46. 6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 
   6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 
47. 7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 
   7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 
48. 8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
 
   8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
 
49. 9) відомості про документи, які підтверджують смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 
   9) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 
50. 10) відцифрований зразок підпису особи;
 
   10) відцифрований зразок підпису особи;
 
51. 11) відцифрований образ особи;
 
   11) відцифрований образ обличчя особи;
 
52. 12) додаткова змінна інформація;
 
   12) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);
 
53. 13) інформація з ВІС.
 
   13) інформація з ВІС.
 
54. 2. У разі відсутності окремих персональних даних (інформації про особу) вноситься відмітка про їх відсутність.
 
   2. У разі відсутності інформації, передбаченої частиною першою цієї статті, вноситься відмітка про її відсутність.
 
55. 3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей та не використовується у спосіб, несумісний з цими цілями.
 
   3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей та не використовується у спосіб, несумісний з цими цілями.
 
56. 4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою як допоміжна інформація Реєстру.
 
   4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою.
 
57. 5. Забороняється вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом.
 
-22- Каплієнко В.В.
9. Статтю 7 законопроекту викласти у такій редакції:
" Стаття 7. Інформація ДІС
1. До ДІС вноситься така інформація про особу:
1) прізвище, ім’я та по батькові особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до ДІС;
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
9) відомості про документи, які підтверджують смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
10) інформація з ВІС.
2. У разі відсутності окремих персональних даних (інформації про особу) вноситься відмітка про їх відсутність.
3. Інформація про фізичних осіб, що обробляється в ДІС, є інформацією з обмеженим доступом і підлягає захисту відповідно до закону.
4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою як допоміжна інформація ДІС.
5. Забороняється вносити до ДІС інформацію, не передбачену цим Законом."
Відповідно статтю 7 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 8.
 
Відхилено   5. Забороняється вимагати від осіб та вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом.
 
58. Стаття 7. Гарантії захисту і безпеки інформації Реєстру
 
   Стаття 8. Гарантії захисту і безпеки інформації Єдиного державного демографічного реєстру
 
59. 1. Безпека інформації - комплекс передбачених законодавством заходів щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та дій (випадкових чи умисних), що можуть призвести до її незаконної зміни, розкриття чи знищення.
 
-23- Грицак В.М.
Частину першу статті 7 виключити, у зв’язку з чим частини два-шість вважати частинами першою-п’ятою відповідно.
 
Враховано      
60. 2. Взаємодія між уповноваженими суб’єктами щодо захисту персональних даних, які вносяться та зберігаються в Реєстрі та ВІС, забезпечується уповноваженим органом виконавчої влади з питань захисту персональних даних (далі - спеціально уповноважений орган).
 
   1. Взаємодія між уповноваженими суб’єктами щодо захисту інформації, яка вносяться та зберігається в Реєстрі та ВІС, забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань захисту персональних даних.
 
61. 3. Спеціально уповноважений орган здійснює відповідні технічні та організаційні заходи щодо захисту цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади з питань захисту персональних даних відповідно до закону здійснює заходи щодо захисту цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
 
62. 4. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою.
 
   3. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється відповідно до закону.
 
63. 5. Занесена до Реєстру інформація поширюється в порядку, встановленому законом для конфіденційної інформації.
 
   4. Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
 
64. Режим конфіденційності даних Реєстру знімається у разі знеособлення інформації з метою підготовки інформації на запити міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень і з метою забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також для розроблення та реалізації державної (регіональної) політики. Дозвіл на зняття конфіденційності інформації надається у порядку, встановленому законом.
 
      
65. 6. Особам, які працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
 
   5. Особам, які працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
 
66. Стаття 8. Права осіб, персональні дані (інформація про особу), яких внесено до Реєстру
 
-24- Кармазін Ю.А.
4. Назву статті 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Права суб’єктів персональних даних"
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою узгодження положень законопроекту з чинним законодавством, зокрема, з Законом України "Про захист персональних даних", який тісно пов'язаний з законопроектом. Адже, відповідно до ст. 2 вказаного Закону "суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних", тому логічним є викладення назви статті саме в запропонованому мною варіанті.
 
Відхилено   Стаття 9. Права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Єдиного державного демографічного реєстру
 
    -25- Каплієнко В.В.
10. У статті 8 проекту слова "Реєстр" у відповідних відмінках замінити на абревіатуру "ДІС".
Відповідно статтю 8 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 9.
 
Відхилено    
67. 1. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу), якої внесено до Реєстру, має право на:
 
   1. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесені до Реєстру, має право на:
 
68. 1) отримання інформації про наявність запису в Реєстр, що її стосується;
 
   1) отримання інформації про наявність запису в Реєстрі стосовно неї;
 
69. 2) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
 
   2) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
 
70. 3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
 
   3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
 
71. 4) отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру;
 
   4) безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру;
 
72. 5) отримання від уповноважених суб’єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.
 
   5) отримання від уповноважених суб’єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.
 
73. 2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним, законами України можуть бути передбачені інші права осіб, персональні дані яких внесено до Реєстру.
 
   2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним, законами України можуть бути передбачені інші права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Реєстру.
 
74. Стаття 9. Порядок ведення Реєстру
 
-26- Каплієнко В.В.
11. У статті 9 проекту слова "Реєстр" у відповідних відмінках замінити на абревіатуру "ДІС".
Відповідно статтю 9 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 10.
 
Відхилено   Стаття 10. Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру
 
75. 1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється головним розпорядником Реєстру та уповноваженими суб’єктами за зверненням заявника та на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання (перебування), а також інформації міністерств або інших центральних органів виконавчої влади.
 
-27- Грицак В.М.
4. У статті 9:
3.1. в частині першій слова ", що здійснюють реєстрацію місця проживання (перебування), а також інформації міністерств або інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування";
 
Враховано   1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб’єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
 
76. У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі).
 
   У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі).
 
77. Мовою ведення Реєстру є українська мова.
 
   Мовою ведення Реєстру є українська мова.
 
78. Ведення Реєстру, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів щодо друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.
 
   Ведення Реєстру, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів щодо друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.
 
79. Внесення до Реєстру та до документів імені особи, найменування місця народження, проживання чи перебування особи здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до їх написання у документах, виданих органами влади іноземної держави. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
 
-28- Грицак В.М.
3.2. в абзаці п’ятому частини першої після слів "проживання чи" доповнити словом "місця";
 
Враховано   Внесення до Реєстру та до документів імені особи, місця народження, проживання чи місця перебування особи здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами влади іноземної держави. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
 
80. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською і англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.
 
   Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською та англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.
 
81. 2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації здійснюється у таких випадках:
 
   2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації здійснюється у разі:
 
82. 1) при оформленні документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;
 
   1) оформлення документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;
 
83. 2) при реєстрації місця проживання (перебування) особи.
 
-29- Грицак В.М.
3.3. пункт 2 частини другої викласти у новій редакції:
"2) при реєстрації місця проживання чи місця перебування";
 
Враховано   2) реєстрації місця проживання чи місця перебування.
 
84. 3. Для внесення інформації до Реєстру за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується головним розпорядником Реєстру.
 
   3. Для внесення інформації до Реєстру за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру.
 
85. 4. За внесення інформації до Реєстру плата не стягується.
 
   4. За внесення інформації до Реєстру плата не стягується.
 
86. 5. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:
 
   5. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:
 
87. 1) внесення інформації не передбачено цим Законом;
 
   1) внесення інформації не передбачено цим Законом;
 
88. 2) у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;
 
   2) у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;
 
89. 3) під час перевірки інформації було виявлено її недостовірність;
 
   3) під час перевірки інформації виявлено її недостовірність;
 
90. 4) заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.
 
   4) заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.
 
91. 6. Відмова заявнику у внесенні інформації до Реєстру, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.
 
   6. Відмова заявнику у внесенні інформації до Реєстру, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.
 
92. Стаття 10. Отримання інформації з Реєстру
 
   Стаття 11. Отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру
 
93. 1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.
 
-30- Каплієнко В.В.
12. У статті 10 законопроекту:
У статті 10 проекту слова "Реєстр" у відповідних відмінках замінити на абревіатуру "ДІС".
У абзаці першому частині першій слова "головним розпорядником Реєстру" замінити словами "уповноваженим органом";
У абзаці другому частині першій слова "-анкету (в електронній формі)" виключити;
У абзаці третьому частині першій слово "українська" замінити "державна";
У абзацах п`ятому та шостому частині першій слово "українською" замінити "державною";
Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Внесення до ДІС передбаченої цим Законом інформації здійснюється при оформленні документів, якщо на цей час інформація не була внесена до ДІС.";
У абзаці першому частини третьої слово "-анкета" виключити.
Відповідно статтю 10 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 11.
 
Відхилено   1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.
2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.
 
    -31- Грицак В.М.
5. Доповнити статтю 10 частиною другою такого змісту:
"2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у реєстрі здійснюється виключно у випадках передбачених законами України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.";
 
Враховано    
94. Стаття 11. Довідка про внесення інформації до Реєстру
 
   Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
 
95. 1. Довідка про внесення інформації до Реєстру видається головним розпорядником Реєстру за письмовим зверненням заявника протягом одного робочого дня.
 
-32- Каплієнко В.В.
13. У статті 11 законопроекту слова "Реєстр" у відповідних відмінках замінити на абревіатуру "ДІС".
Відповідно статтю 11 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 12.
 
Відхилено   1. Довідка про внесення інформації до Реєстру видається розпорядником Реєстру за письмовим зверненням заявника протягом одного робочого дня.
 
96. 2. Довідка про внесення інформації до Реєстру має містити:
 
   2. Довідка про внесення інформації до Реєстру має містити:
 
97. 1) назву;
 
   1) назву;
 
98. 2) назву (код) органу, що видав довідку;
 
   2) назву (код) уповноваженого суб’єкта, що видав довідку;
 
99. 3) реквізити довідки;
 
   3) реквізити довідки;
 
100. 4) персональні дані, що внесені до Реєстру;
 
   4) персональні дані, що внесені до Реєстру;
 
101. 5) дату видачі довідки;
 
   5) дату видачі довідки;
 
102. 6) дату внесення інформації до Реєстру;
 
   6) дату внесення інформації до Реєстру;
 
103. 7) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   7) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
104. 8) посаду, прізвище, ініціали і підпис посадової особи уповноваженого суб’єкта, що видав довідку. Підпис скріплюється печаткою органу, що видав довідку.
 
-33- Грицак В.М.
6. У пункті 8 частини другої статті 11 слово "органу" замінити словами "уповноваженого суб’єкта";
 
Враховано   8) посаду, прізвище, ініціали і підпис посадової особи уповноваженого суб’єкта, що видав довідку. Підпис скріплюється печаткою уповноваженого суб’єкта, що видав довідку.
 
105. 3. Інформація про дату видачі довідки та її реквізити фіксується в ВІС уповноваженого суб’єкту, що видав довідку.
 
   3. Інформація про дату видачі довідки та її реквізити фіксується у ВІС уповноваженого суб’єкта, що видав довідку.
 
106. Розділ ІІІ. ДОКУМЕНТИ РЕЄСТРУ
 
-34- Грицак В.М.
Назву Розділу ІІІ викласти у новій редакції:
"Розділ ІІІ Документи, які оформляються Із застосуванням засобів реєстру"
 
Враховано   Розділ ІІІ. Документи, що оформляються із застосуванням засобів ЄДИНОГО державного демографічного реєстру
 
    -35- Каплієнко В.В.
15. Назву Розділу ІІІ викласти у такій редакції "Розділ ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДІС".
 
Відхилено    
107. Стаття 12. Назва та види документів Реєстру
 
-36- Каплієнко В.В.
14. У статті 12 законопроекту слова "Реєстр" у відповідних відмінках замінити на абревіатуру "ДІС".
Відповідно статтю 12 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 13.
 
Відхилено   Стаття 13. Назва та види документів, що оформляються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру
 
108. 1. Документи Реєстру, що передбачені цим Законом відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
 
-37- Грицак В.М.
Назву та частину першу статті 12 викласти у новій редакції:
"Стаття 13. Назва та види документів, які оформляються із застосуванням засобів реєстру
1. Документи оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів реєстру (далі – документи реєстру) відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:"
 
Враховано   1. Документи, оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів Реєстру (далі – документи Реєстру), відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
 
109. 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 
   1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 
110. а) паспорт громадянина України;
 
   а) паспорт громадянина України;
 
111. б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
-38- Грицак В.М.
Доповнити пункт перший частини першої статті 12 пунктами "в) та г)", у зв’язку з чим пунктами "ґ) та д)" вважати пунктами "е) та є)" відповідно:
"в) дипломатичний паспорт України;
г) службовий паспорт України; "
 
Враховано   б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
в) дипломатичний паспорт України;
г) службовий паспорт України;
 
112. в) посвідчення особи моряка;
 
   ґ) посвідчення особи моряка;
 
113. г) посвідчення члена екіпажу;
 
   д) посвідчення члена екіпажу;
 
114. г) посвідчення особи на повернення в Україну;
 
   е) посвідчення особи на повернення в Україну;
 
115. д) тимчасове посвідчення громадянина України;
 
   є) тимчасове посвідчення громадянина України;
 
116. 2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:
 
   2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:
 
117. а) посвідчення водія;
 
   а) посвідчення водія;
 
118. б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 
   б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 
119. в) посвідка на постійне проживання;
 
   в) посвідка на постійне проживання;
 
120. г) посвідка на тимчасове проживання;
 
   г) посвідка на тимчасове проживання;
 
121. ґ) картка мігранта;
 
   ґ) картка мігранта;
 
122. д) посвідчення біженця;
 
   д) посвідчення біженця;
 
123. е) проїзний документ біженця;
 
   е) проїзний документ біженця;
 
124. є) інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України.
 
-39- Кармазін Ю.А.
5. Виключити підпункт "є" пункту 2) частини першої статті 12, а саме:
"є) інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України. "
Обґрунтування: Вважаю за необхідне виключити це положення, оскільки достеменно невідомо, чи відповідає характер інформації, яка вноситься до Єдиного державного реєстру, змісту так званих "інших документів, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України", які в ньому реєструються та видаються на базі даних, вміщених у ньому.
 
Відхилено   є) інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України.
 
125. 2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.
 
   2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.
 
126. Стаття 13. Форма та опис документів
 
   Стаття 14. Форма та опис документів
 
127. 1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.
 
   1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.
 
128. 2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, за винятком посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклету.
 
   2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, крім посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклета.
 
129. 3. У випадках, встановлених законами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до документа може вноситися додаткова змінна інформація, а саме:
 
-40- Грицак В.М.
Абзац 1 частини третьої статті 13 викласти у такій редакції:
"3. У випадках встановлених законами України та за згодою особи до документа може вноситись додаткова змінна інформація, а саме: ";
 
Враховано   3. У випадках, встановлених законами України, та за згодою особи до документа може вноситися додаткова змінна інформація, передбачена частиною першою статті 7 цього Закону.
 
130. 1) про місце реєстрації;
 
      
131. 2) про сімейний стан;
 
      
132. 3) про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 
      
133. 4) про видачу приватизаційних паперів;
 
      
134. 5) про додаткові біометричні дані.
 
-41- Грицак В.М.
Пункт п’ятий частини третьої статті 13 викласти у новій редакції:
"5) додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри".
 
Враховано      
    -42- Кармазін Ю.А.
6. Виключити пункт 5) частини третьої статті 13, а саме:
"5) про додаткові біометричні дані."
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою захисту прав осіб щодо персональних даних. Так, в проекті закону не визначається, які саме біометричні дані будуть додатково вноситись. Окрім того, не визначено мету використання цієї формації, а відсутність визначення мети та цілей збору такої інформації може викликати зловживання та свавілля.
 
Відхилено    
135. 4. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на нижній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.
 
-43- Грицак В.М.
7. В частині 4 статті 13 слово "нижній" замінити словом "верхній,
 
Враховано   4. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на верхній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.
 
136. 5. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано на Державному центрі персоналізації документів, що функціонує у складі головного розпорядника Реєстру.
 
   5. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів, що функціонує у складі розпорядника Реєстру.
 
137. 6. Відцифрований образ особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.
 
   6. Відцифрований образ особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ обличчя особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.
 
138. 7. До документів осіб, які в установленому законодавством України порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, та осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.
 
-44- Грицак В.М.
8. Частину сьому статті 13 викласти у новій редакції такого змісту:
"7. До документів осіб, які в установленому законодавством України порядку визнані недієздатними та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, від цифрований підпис не вноситься, а осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.";
 
Враховано   7. До документів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, відцифрований підпис не вноситься, а осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.
 
    -45- Каплієнко В.В.
16. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Назва та види документів ДІС
1. Документи ДІС, що передбачені цим Законом відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
а) паспорт громадянина України;
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
в) дипломатичний паспорт
г) службовий паспорт
д) посвідчення особи моряка;
е) посвідчення члена екіпажу;
є) посвідчення особи на повернення в Україну;
ж) тимчасове посвідчення громадянина України;
2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:
а) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
б) посвідка на постійне проживання;
в) посвідка на тимчасове проживання;
г) посвідчення біженця;
д) проїзний документ біженця;
е) Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
є) Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України."
Відповідно статтю 13 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 14.
 
Відхилено    
139. Стаття 14. Вимоги до бланків документів та їх форми
 
-46- Каплієнко В.В.
18. Статтю 14 законопроекту (у редакції першого читання) виключити.
 
Відхилено   Стаття 15. Вимоги до бланків документів та їх форми
 
140. 1. Бланки документів, які використовуються для в’їзду/виїзду з території України виготовляються відповідно до вимог ІСАО, державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
-47- Каплієнко В.В.
17. Статтю 14 викласти у такій редакції:
" Стаття 14. Форма та вимоги до бланків документів
1. Форму документів України, технічний опис бланків, їх зразки, порядок виготовлення, зберігання, обліку та знищення визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням стандартів та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної організації стандартизації (ІSО).
2. Бланки документів України є документами суворої звітності.
3. У випадках, встановлених законами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до документа може вноситися додаткова змінна інформація, а саме:
1) про місце реєстрації;
2) про сімейний стан;
3) про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків."
 
Відхилено   1. Бланки документів, які використовуються для в’їзду/виїзду з території України, виготовляються відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
141. Бланки документів, визначені цим законом і які не використовуються для в’їзду/виїзду з України, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
-48- Кармазін Ю.А.
7. Частину першу статті 14 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
"1. Бланки документів є документами суворого обліку і виготовляються виключно на державних спеціалізованих підприємствах (без участі посередницьких структур), які мають ліцензію на відповідний вид господарської діяльності".
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою захисту прав громадян щодо персональних даних та у зв’язку з тим, що бланки цінних паперів і документів суворого обліку, (а паспортні бланки фактично є документами суворого обліку) повинні виготовлятися тільки на державних спеціалізованих підприємствах (постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №283).
 
Відхилено   Бланки документів, визначених цим Законом і які не використовуються для в’їзду/виїзду з України, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
142. 2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням головного розпорядника реєстру, уповноваженого органу та інших уповноважених суб’єктів.
 
-49- Грицак В.М.
В частині другій статті 14 слова "головного розпорядника реєстру" виключити.
 
Враховано   2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу та інших уповноважених суб’єктів.
 
143. 3. Бланки документів у формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою обсягом від 8 до 32 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем.
 
   3. Бланки документів у формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою обсягом від 8 до 64 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем.
 
144. 4. Паперові аркуші бланка документа у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а перша сторінка повинна мати порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.
 
   4. Паперові аркуші бланка документа у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а перша сторінка повинна містити порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.
 
145. 5. Бланки документів, в які імплантовано безконтний електронний носій інформації для внесення біометричних даних та іншої інформації про особу, мають бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України.
 
-50- Грицак В.М.
У частині п’ятій статті 14 слова "безконтний електронний носій інформації" замінити словами "безконтактна інтегральна схема (далі – безконтактний електронний носій)".
Доповнити частину п’яту статті 14 після слова "внесення", словами "персональних даних, біометричних даних, параметрів".
 
Враховано   5. Бланки документів, в які імплантована безконтактна інтегральна схема (далі – безконтактний електронний носій) для внесення персональних даних, біометричних даних, параметрів та іншої інформації про особу, мають бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України.
 
146. 6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і повинні містити безконтактний електронний носій інформації та номер бланка.
 
-51- Грицак В.М.
В частині шостій статті 14 слово "інформації" виключити.
 
Враховано   6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і повинні містити безконтактний електронний носій та номер бланка.
 
147. 7. Бланки документів закуповуються уповноваженими суб’єктами відповідно до вимог закону, який регулює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
-52- Грицак В.М.
9. Частину сьому статті 14 викласти у новій редакції такого змісту:
"7. Закупівля бланків документів здійснюється уповноваженими суб’єктами виключно у порядку, передбаченому законами України.";
 
Враховано   7. Закупівля бланків документів здійснюється уповноваженими суб’єктами виключно у порядку, передбаченому законами України.
 
148. Стаття 15. Оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
-53- Каплієнко В.В.
19. У статті 15 законопроекту:
У статті слова "Реєстр" у відповідних відмінках замінити на абревіатуру "ДІС";
 
Відхилено   Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
149. 1. Оформлення, видача, обмін, переоформлення, продовження строку дії документів (у тому числі для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних осіб), їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
-54- Грицак В.М.
10.2. в частині першій статті 15 слова "та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначеному чинним законодавством України";
 
Враховано   1. Оформлення, видача, обмін, переоформлення, продовження строку дії документів (у тому числі для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних осіб), їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку визначеному чинним законодавством України, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
150. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-55- Грицак В.М.
У статті 15:
в абзаці другому частини першої слово "інформації" виключити.
в абзаці другому частини першої слова ", встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами " встановленому чинним законодавством України."
 
Враховано   Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
151. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання документів, що посвідчують особу та встановлюють громадянство України, здійснюється:
 
-56- Грицак В.М.
в абзаці третьому частини першої статті 15 слова "перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Враховано   Подання документів для оформлення і отримання документів, що посвідчують особу та встановлюють громадянство України, здійснюється:
 
152. 1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
   1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
153. 2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
 
-57- Грицак В.М.
В пункті другому частини першої статті 15 слово "законних" виключити.
 
Враховано   2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших представників.
 
154. Особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, надається право на виїзд з України і в’їзд в Україну (щодо посвідчення особи на повернення в Україну).
 
-58- Грицак В.М.
В абзаці сьомому частини першої статті 15 слова "або яким надано притулок в Україні" виключити.
 
Враховано   Особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, надається право на виїзд з України і в’їзд в Україну (посвідчення особи на повернення в Україну).
 
155. 2. Документи видаються уповноваженими суб’єктами після прийняття рішення про їх виготовлення та видачу заявникам, а в разі прийняття такого рішення щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - батькам або іншим представникам чи представникам закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.
 
   2. Документи видаються уповноваженими суб’єктами після прийняття рішення про їх виготовлення та видачу заявникам, а в разі прийняття такого рішення щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - батькам або іншим представникам чи представникам закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.
 
156. Рішення про видачу документа заявникові приймається уповноваженим суб’єктом або виключно на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника Реєстру.
 
   Рішення про видачу документа заявникові приймається уповноваженим суб’єктом виключно на підставі даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру.
 
157. 3. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних головного розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
-59- Каплієнко В.В.
Частину третю викласти у такій редакції:
"Центральне сховище даних здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних уповноваженого органу, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів."
 
Відхилено   3. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
158. 4. Документи надсилаються уповноваженому суб’єкту або заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством України.
 
   4. Документи надсилаються уповноваженому суб’єкту або заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством України.
 
159. 5. Протокол виготовлення документів включає інформацію про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка та в електронній формі заноситься до ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
 
-60- Грицак В.М.
Частину п’яту статті 15 викласти у такій редакції:
"5. За результатами виготовлення документів відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом. "
 
Враховано   5. За фактом виготовлення документів відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
 
160. 6. У разі втрати або викрадення документа заявник звертається до уповноваженого суб’єкта, що видав цей документ, з відповідною заявою і подає документи, що засвідчують зазначені факти та є підставою для прийняття уповноваженим суб’єктом рішення про здійснення його переоформлення замість втраченого або викраденого документа.
 
   6. У разі втрати або викрадення документа заявник звертається до уповноваженого суб’єкта, що видав цей документ, з відповідною заявою і подає документи, що засвідчують зазначені факти та є обставиною, яка враховується при прийнятті уповноваженим суб’єктом рішення про здійснення його переоформлення замість втраченого або викраденого документа.
 
161. 7. Рішення про здійснення переоформлення замість втраченого або викраденого документа приймається уповноваженим суб’єктом за результатами ідентифікації заявника. Ідентифікація заявника здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника Реєстру.
 
-61- Грицак В.М.
Частину сьому статті 15 викласти у новій редакції:
"7. Рішення про здійснення переоформлення замість втраченого або викраденого документа, який було оформлено з застосуванням засобів реєстру, приймається уповноваженим суб’єктом за результатами ідентифікації заявника. Ідентифікація заявника здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника реєстру."
 
Враховано   7. Рішення про здійснення переоформлення замість втраченого або викраденого документа, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається уповноваженим суб’єктом за результатами ідентифікації заявника. Ідентифікація заявника здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру.
 
162. Для прийняття рішення про переоформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном, заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
   Для прийняття рішення про переоформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
163. У разі повідомлення заявником про втрату або викрадення документа, а також у разі обміну такого документа у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання на час оформлення нового документа уповноваженим суб’єктом приймається рішення про видачу такій особі довідки встановленого відповідним уповноваженим суб’єктом зразка.
 
   У разі повідомлення заявником про втрату або викрадення документа, а також у разі обміну такого документа у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання уповноважений суб’єкт приймає рішення про видачу такій особі на час оформлення нового документа довідки встановленого відповідним уповноваженим суб’єктом зразка.
 
164. Обмін документів проводиться в порядку, встановленому для первинного оформлення та видачі таких документів, з поверненням документа, що підлягає обміну, і здійснюється у разі:
 
   Обмін документів проводиться в порядку, встановленому для первинного оформлення та видачі таких документів, з поверненням документа, що підлягає обміну, і здійснюється у разі:
 
165. 1) зміни інформації, внесеної до документа (крім додаткової змінної інформації);
 
   1) зміни інформації, внесеної до документа (крім додаткової змінної інформації);
 
166. 2) виявлення помилки в інформації, внесеній до документа;
 
   2) виявлення помилки в інформації, внесеній до документа;
 
167. 3) закінчення строку дії документа;
 
   3) закінчення строку дії документа;
 
168. 4) непридатності документа для подальшого використання.
 
   4) непридатності документа для подальшого використання.
 
169. 8. Уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:
 
   8. Уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:
 
170. 1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
   1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
171. 2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
   2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
172. 3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
   3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
173. 4) дані, отримані з бази даних головного розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
   4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
174. У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і в строки, встановлені законодавством, повинні зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
   У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
175. Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою до вищого уповноваженого суб’єкта або до суду.
 
   Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
 
176. За наявності підстав вищий уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення, направити матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
   За наявності підстав вищий уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення, направити матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
177. Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
   Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
178. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи в установлений законодавством строк.
 
   Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.
 
179. 9. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, здаються уповноваженим суб’єктам, що видав такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.
 
-62- Грицак В.М.
В частині дев’ятій статті 15 слова "встановлені Кабінетом Міністрів України" замінити словами" визначені чинним законодавством України";
 
Враховано   9. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і строки, визначені чинним законодавством України, здаються уповноваженому суб’єкту, що видав такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.
 
180. 10. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і в строки, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, повідомити уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу документа, а в разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ.
 
-63- Грицак В.М.
В частині десятій статті 15 слова "встановлюються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначені чинним законодавством України";
 
Враховано   10. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і строки, визначені чинним законодавством України, повідомити уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу документа, а у разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ цієї країни.
 
181. Про втрату або викрадення документа за кордоном уповноважений суб’єкт, ЗДУ, які в установленому законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують центральний орган виконавчої влади, уповноважений у встановленому порядку на охорону державного кордону України із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
-64- Грицак В.М.
У абзаці другому частини десятої статті 15 слова "уповноважений у встановленому порядку на охорону державного кордону України" замінити словами ", що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону".
 
Враховано   Про втрату або викрадення документа за кордоном уповноважений суб’єкт, ЗДУ, які в установленому законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
182. 11. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або про його викрадення, видає новий документ.
 
   11. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.
 
183. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов’язана повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб’єкту, що здійснив видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.
 
-65- Грицак В.М.
Доповнити абзац другий частини одинадцятої статті 15 після слова "зобов’язана" доповнити словами "у порядку та у строки встановлені законодавством про громадянство України"
 
Враховано   Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб’єкту, що здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.
 
184. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана невідкладно здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, а у разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
 
-66- Грицак В.М.
В абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 слово "невідкладно" замінити словами "протягом доби".
 
Враховано   Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
 
185. 12. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законодавством України, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
 
-67- Грицак В.М.
Доповнити частину дванадцяту статті 15 другим реченням:
"Вилученню не підлягає паспорт громадянина України, якщо він безпосередньо надає змогу ідентифікувати особу на ім’я якої він виданий, відповідно з даними реєстру."
 
Враховано   12. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи. Вилученню не підлягає паспорт громадянина України, якщо він безпосередньо надає змогу ідентифікувати особу, на ім’я якої він виданий, відповідно до даних Реєстру.
 
186. 13. Порядок знищення вилучених документів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-68- Грицак В.М.
В частині тринадцятій статті 15 слово "Порядок" виключити, слова "затверджується Кабінетом Міністрів України" замінити словами "здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку";
 
Враховано   13. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.
 
187. 14. У разі несвоєчасного повідомлення особою про втрату чи викрадення документа винна особа притягається до відповідальності у порядку, встановленому законом.
 
      
188. Стаття 16. Мова, якою оформляються документи
 
   Стаття 17. Мова, якою оформляються документи
 
189. 1. Документи оформляються українською мовою.
 
-69- Каплієнко В.В.
20. У статті 16:
У частині першій слово "українською" замінити "державною"; Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Інформація вноситься у документи України, крім паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадянина України, латинськими літерами відповідно до правил транслітерації, встановлених Кабінетом Міністрів України." Частину третю виключити.
 
Відхилено   1. Документи оформляються українською мовою.
 
190. 2. У визначених цим Законом випадках друкована інформація в документах наводиться також іноземними мовами.
 
   2. У визначених цим Законом випадках друкована інформація в документах наводиться також іноземними мовами.
 
191. 3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.
 
   3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.
 
192. Стаття 17. Строк дії документів
 
   Стаття 18. Строк дії документів
 
193. 1. Строк дії документів Реєстру визначається виключно цим Законом.
 
   1. Строк дії документів Реєстру визначається виключно цим Законом.
 
194. Стаття 18. Інформація, що міститься у документах
 
   Стаття 19. Інформація, що міститься у документах
 
195. 1. Перелік інформації, що наводиться у документах Реєстру, визначається цим Законом. Вносити до документів не передбачену цим Законом інформацію забороняється.
 
-70- Каплієнко В.В.
21. У статті 18:
Частину першу викласти у такій редакції:
"1. У документи України, крім випадків, передбачених цим Законом, вноситься така текстова і графічна інформація:
назва держави;
реквізити документа;
прізвище, ім'я та по батькові;
стать;
громадянство;
дата народження;
місце народження;
відцифрований образ особи;
відцифрований підпис особи."
Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Зазначена інформація у частині 1 цієї статті відтворюється також на безконтактному електронному носії."
 
Відхилено   1. Перелік інформації, що наводиться у документах Реєстру, визначається цим Законом. Вносити до документів не передбачену цим Законом інформацію забороняється.
 
196. 2. До безконтактного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні параметри особи, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (далі - ІСАО), якщо інше не передбачено цим Законом.
 
-71- Грицак В.М.
Доповнити частину другу статті 18 після слів "До безконтактного" словом "електронного" та після слів "параметри особи" словами "додаткові (факультативні) біометричні дані,"
 
Враховано   2. До безконтактного електронного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні параметри особи, додаткові (факультативні) біометричні дані, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, відповідно до документів ІСАО, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
197. 3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законами України.
 
-72- Грицак В.М.
Частину третю статті 18 викласти у новій редакції:
"3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законами України. Безконтактний електронний носій повинен відповідати вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в України."
 
Враховано   3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законами України. Безконтактний електронний носій повинен відповідати вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в України.
 
198. 4. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то в документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.
 
   4. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.
 
199. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляється.
 
   У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляється.
 
200. 5. Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.
 
   5. Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.
 
201. Стаття 19. Державне мито. Консульський збір
 
-73- Каплієнко В.В.
22. Статтю 19 викласти у такій редакції
"Стаття 19. Державне мито, державний збір та консульський збір
1. За оформлення, обмін документів України (крім дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, проїзного документа біженця, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист), справляється державне мито, державний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.
2. За наявності обставин, що доводять неспроможність особи сплатити консульський збір за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, ЗДУ приймається рішення про оформлення такій особі посвідчення особи на повернення в Україну без справляння консульського збору. За видачу посвідчення особи на повернення в Україну за зверненням компетентного органу іноземної держави відповідно до статті 26 цього Закону консульський збір не справляється.
3. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом."
 
Враховано частково   Стаття 20. Державне мито. Консульський збір
 
202. 1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів може справлятися державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
   1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір, у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
203. 2. За оформлення, обмін посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України державне мито (консульський збір) не справляється.
 
   2. За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України державне мито (консульський збір) не справляється.
 
204. 3. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.
 
   3. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.
 
205. Стаття 20. Паспорт громадянина України
 
-74- Каплієнко В.В.
23. Статтю 20 викласти у такій редакції
"Стаття 20 Паспорт громадянина України
1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
2. Кожен громадянин України, який досяг шістнадцятирічного віку має право на отримання паспорта громадянина України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. У паспорті громадянина України замість відцифрованого образу особи вклеюється фотокартка, а підпис особи не підлягає відцифруванню.
4. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються головним розпорядником ДІС
5. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви на його отримання, або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
6. Паспорт громадянина України містить напис державною мовою "Паспорт громадянина України є власністю України"."
 
Відхилено   Стаття 21. Паспорт громадянина України
 
206. 1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
 
   1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
 
207. 2. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов’язаний отримати паспорт громадянина України у порядку, визначеному цим Законом.
 
   2. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов’язаний отримати паспорт громадянина України у порядку, визначеному цим Законом.
 
208. 3. Оформлення Паспорта громадянина України провадиться всім особам, починаючи з народження та незалежно від віку, на кожні десять років.
 
   3. Паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років.
 
209. 4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
-75- Грицак В.М.
У частині четвертій слово "інформації" виключити.
 
Враховано   4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
 
210. 5. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються головним розпорядником Реєстру.
 
   5. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру.
 
211. 6. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
   6. Паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
212. 7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
 
   7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
 
213. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
214. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
215. 3) прізвище, ім’я особи;
 
   3) ім’я особи;
 
216. 4) стать;
 
   4) стать;
 
217. 5) громадянство;
 
   5) громадянство;
 
218. 6) дата народження;
 
   6) дата народження;
 
219. 7) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   7) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
220. 8) номер документа;
 
   8) номер документа;
 
221. 9) дата закінчення строку дії документа;
 
   9) дата закінчення строку дії документа;
 
222. 10) дата видачі документа;
 
   10) дата видачі документа;
 
223. 11) уповноважений суб’єкт, що видав документ;
 
-76- Грицак В.М.
Доповнити пункт одинадцятий частини сьомої статті 20 після слова "документ" словом " (код)"
 
Враховано   11) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
224. 12) місце народження;
 
   12) місце народження;
 
225. 13) відцифрований образ особи;
 
   13) відцифрований образ обличчя особи;
 
226. 14) відцифрований підпис особи.
 
   14) відцифрований підпис особи.
 
227. 9. Паспорт громадянина України містить напис українською мовою "Паспорт громадянина України є власністю України".
 
   8. Паспорт громадянина України містить напис українською мовою "Паспорт громадянина України є власністю України".
 
228. 10. До паспорта громадянина України за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути внесена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
   9. До паспорта громадянина України за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути внесена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
229. Стаття 21. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 
   Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 
230. 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
   1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
231. 2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
232. 3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на десять років.
 
-77- Каплієнко В.В.
24. У статті 21 законопроекту:
У частині третій слово "чотири" змінити на слово "п`ять";
 
Відхилено   3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.
 
233. 4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
-78- Грицак В.М.
У частині четвертій статті 21 слово "інформації" виключити
 
Враховано   4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
    -79- Каплієнко В.В.
Частину четверту виключити. Відповідно частину п`яту та шосту вважати частиною четвертою та п`ятою.
Частину 4 викласти у такій редакції:
"4. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
1) уповноваженим органом - громадянам України, які постійно проживають в Україні;
2) ЗДУ - громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном."
 
Відхилено    
234. 5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
   5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється:
 
235. 1) в Україні - головним розпорядником Реєстру;
 
   1) в Україні - розпорядником Реєстру;
 
236. 2) за кордоном - ЗДУ.
 
   2) за кордоном - ЗДУ.
 
237. 6. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України" і текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
   6. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
238. 7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:
 
-80- Каплієнко В.В.
Частину 7 та 8 виключити. Відповідно частину 9 та 10 вважати частиною 6 та 7.
 
Відхилено   7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:
 
239. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
240. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
241. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
242. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
243. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
244. 6) прізвище, ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
245. 7) громадянство;
 
   7) громадянство;
 
246. 8) дата народження;
 
   8) дата народження;
 
247. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
248. 10) стать;
 
   10) стать;
 
249. 11) місце народження;
 
   11) місце народження;
 
250. 12) дата видачі документа;
 
   12) дата видачі документа;
 
251. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
   13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
252. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
   14) дата закінчення строку дії документа;
 
253. 15) відцифрований образ особи;
 
   15) відцифрований образ обличчя особи;
 
254. 16) відцифрований підпис особи;
 
   16) відцифрований підпис особи;
 
255. 17) дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).
 
   17) дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).
 
256. 8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
-81- Кармазін Ю.А.
8. Виключити, змінивши подальшу нумерацію частин статті, частину восьму статті 21, а саме:
"8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом. "
Обґрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон використовується виключно для досягнення цілі перетину кордону України, тому, з метою запобігання зловживань з боку посадовців, пропонується виключити вказане положення.
 
Відхилено   8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
257. 9. Порядок внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-82- Грицак В.М.
11. У частині дев’ятій статті 21 слово "Порядок" виключити, слова "затверджується Кабінетом Міністрів України" замінити словами "здійснюється у встановленому законодавством порядку."
 
Враховано   9. Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон, здійснюється у встановленому законодавством порядку.
 
258. 10. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюються головним розпорядником Реєстру.
 
-83- Каплієнко В.В.
Частину 7 викласти у такій редакції:
"7. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон може здійснюватись Міністерством закордонних справ України або уповноваженим органом".
 
Відхилено   10. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру.
 
259. 11. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка проживає за кордоном, крім документів, визначених законодавством, подаються:
 
-84- Каплієнко В.В.
Частини 11-16 вважати частинами 8-13.
 
Відхилено   11. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка проживає за кордоном, крім документів, визначених законодавством, подаються:
 
260. 1) документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі, якщо заявник звертається із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);
 
   1) документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (якщо заявник звертається із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);
 
261. 2) заява батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з них, з ким проживає громадянин України, який не досягнув шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цим громадянином.
 
   2) заява батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з них, з яким проживає громадянин України, який не досяг шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цим громадянином.
 
262. 12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
   12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
263. 13. У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові у строк до трьох місяців.
 
   13. У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові у строк до трьох місяців.
 
264. 14. Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з терміновою необхідністю виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здійснюються у строк до трьох робочих днів на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.
 
   14. Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здійснюються у строк до трьох робочих днів на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.
 
265. 15. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється і видається гловним розпорядником Реєстру у строк до 10 робочих днів.
 
-85- Каплієнко В.В.
У частині 12 слова "гловним розпорядником Реєстру" замінити словами "уповноваженим органом";
 
Відхилено   15. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється і видається гловним розпорядником Реєстру у строк до 10 робочих днів.
 
266. 16. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються головним розпорядником Реєстру (у разі проживання заявника в Україні) чи ЗДУ (у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном заявника).
 
-86- Каплієнко В.В.
У частині 13 слова "головним розпорядником Реєстру" замінити словами "уповноваженим органом".
 
Відхилено   16. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру (у разі проживання заявника в Україні) чи ЗДУ (у разі постійного проживання або тимчасового перебування заявника за кордоном).
Стаття 23. Дипломатичний паспорт України
1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
3. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.
4. Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
5. До дипломатичного паспорта України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) ім’я особи;
7) громадянство;
8) дата народження;
9) унікальний номер запису в Реєстрі;
10) стать;
11) місце народження;
12) дата видачі документа;
13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
14) дата закінчення строку дії документа;
15) відцифрований образ обличчя особи;
16) відцифрований підпис особи.
6. Дипломатичний паспорт України містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред’явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
Стаття 24. Службовий паспорт
1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Службовий паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
3. Службовий паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.
4. Службовий паспорт України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 або 64 сторінок і сторінки даних.
5. До службового паспорта України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) ім’я особи;
7) громадянство;
8) унікальний номер запису в Реєстрі;
9) стать;
10) місце народження;
11) дата видачі документа;
12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
13) дата закінчення строку дії документа;
14) відцифрований образ обличчя особи;
15) відцифрований підпис особи.
6. Усі друковані написи у службовому паспорті України, а також відомості про особу зазначаються українською та англійською мовами.
7. Службовий паспорт України містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред’явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
    -87- Каплієнко В.В.
25. Доповнити законопроект новою статтею 22 такого змісту:
"Стаття 22. Дипломатичний паспорт України
1. Дипломатичний паспорт України є документом України, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України, під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном і дає право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
2. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається Міністерством закордонних справ України строком на п'ять років.
Правила оформлення, видачі, обміну, повернення, вилучення, знищення, визнання недійсним дипломатичного паспорта України визначаються Президентом України.
3. Дипломатичний паспорт України містить напис державною та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист"."
 
Враховано частково    
    -88- Каплієнко В.В.
26. Доповнити законопроект новою статтею 23 такого змісту:
"Стаття 23. Службовий паспорт України
1. Службовий паспорт України є документом України, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України, під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном і дає право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
2. Службовий паспорт України оформляється і видається Міністерством закордонних справ України строком на п'ять років.
Правила оформлення, видачі, обміну, повернення, вилучення, знищення, визнання недійсним службового паспорта України визначаються Президентом України.
3. Службовий паспорт України містить напис державною та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист"."
Відповідно статтю 22 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 24
 
Враховано частково .   
    -89- Грицак В.М.
Доповнити розділ ІІ законопроекту статтями 23 та 24. у зв’язку з чим статті 25 – 31 вважати статтями 27 - 33 відповідно:
"Стаття 23. Дипломатичний паспорт України 1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України осіб, зазначених у цій статті, та надає право таким особам на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
3. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.
4. Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
5. До дипломатичного паспорта України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) прізвище, ім’я особи;
7) громадянство;
8) дата народження;
9) унікальний номер запису в реєстрі;
10) стать;
11) місце народження;
12) дата видачі документа;
13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
14) дата закінчення строку дії документа;
15) відцифрований образ особи;
16) відцифрований підпис особи.
6. Дипломатичний паспорт України містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред’явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
Стаття 24. Службовий паспорт
1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у цій статті, та дає право таким особам на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Службовий паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
3. Службовий паспорт України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 або 64 сторінок і сторінки даних.
4. Службовий паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.
5. До службового паспорта України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) прізвище, ім’я особи;
7) громадянство;
9) унікальний номер запису в реєстрі;
10) стать;
11) місце народження;
12) дата видачі документа;
13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
14) дата закінчення строку дії документа;
15) відцифрований образ особи;
16) відцифрований підпис особи.
6. Усі друковані написи у службовому паспорті України, а також відомості про особу зазначаються українською і англійською мовами.
7. Службовий паспорт України містить написи українською і англійською мовами: "Паспорт є власністю України" та текст українською і англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред’явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
Враховано    
267. Стаття 22. Посвідчення особи моряка
 
   Стаття 25. Посвідчення особи моряка
 
268. 1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. За наявності посвідчення особи моряка особі дозволяється виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
 
   1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України, оформлюється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. Посвідчення особи моряка дає право особі, на яку його оформлено, на виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
 
269. 2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.
 
   2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.
 
270. 3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі, посвідчення особи моряка зберігається у особи, на ім’я якої виданий такий документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, на ім’я якої виданий такий документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігатися у капітана відповідного судна.
 
-90- Каплієнко В.В.
27. У статті 24 законопроекту:
Частину третю, четверту, восьму виключити. Відповідно частини п`яту, шосту, сьому, дев`яту вважати частинами третьою - шостою.
 
Відхилено   3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення особи моряка зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігатися у капітана відповідного судна.
 
271. 4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
-91- Грицак В.М.
В частині четвертій статті 22 слово "інформації" виключити
 
Враховано   4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.
 
272. 5. Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських портів України, перелік яких визначає уповноважений суб’єкт, за заявами моряків або керівників підприємств (установ, організацій), які уклали трудовий договір з моряками (за наявності заяв-анкет моряків), у місячний строк з дня подання таких заяв-анкет.
 
-92- Грицак В.М.
Частину п’яту статті 22 після слів "уповноважений суб’єкт" словами "з питань реалізації державної політики у сфері морського і річкового, міського електричного транспорту"
 
Враховано   5. Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських портів України, перелік яких визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту, за заявами моряків або керівників підприємств, установ, організацій, які уклали трудовий договір з моряками (за наявності заяв-анкет моряків), у місячний строк з дня подання заяв-анкет.
 
    -93- Каплієнко В.В.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських торговельних портів України, перелік яких визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту, за письмовою заявою моряка не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня її прийняття."
 
Враховано частково    
273. 6. Посвідчення особи моряка видається на строк до п’яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до цього Закону уповноважені його видавати, один раз строком до п’яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
 
   6. Посвідчення особи моряка видається на строк до п’яти років. Строк дії посвідчення особи моряка може бути продовжено особами, які відповідно до цього Закону уповноважені його видавати, один раз строком до п’яти років, після закінчення якого посвідчення особи моряка підлягає обміну в порядку, встановленому для його видачі.
 
274. 7. У разі списання із судна особа, на ім’я якої видано посвідчення особи моряка, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.
 
   7. У разі списання з судна особа, якій оформлено посвідчення особи моряка, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.
 
275. 8. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
 
   8. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
 
276. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
277. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
278. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
279. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
280. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
281. 6) прізвище, ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
282. 7) громадянство;
 
   7) громадянство;
 
283. 8) дата народження;
 
   8) дата народження;
 
284. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
285. 10) стать;
 
   10) стать;
 
286. 11) місце народження;
 
   11) місце народження;
 
287. 12) дата видачі документа;
 
   12) дата видачі документа;
 
288. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
   13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
289. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
   14) дата закінчення строку дії документа;
 
290. 15) відцифрований образ особи;
 
   15) відцифрований образ обличчя особи;
 
291. 16) відцифрований підпис особи.
 
   16) відцифрований підпис особи.
 
292. 9. Посвідчення особи моряка містить такі написи українською і англійською мовами: "Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків".
 
-94- Каплієнко В.В.
Частину шосту викласти у такій редакції:
"6. Посвідчення особи моряка містить напис державною та англійською мовами: "Посвідчення особи моряка є власністю України" і текст: "Цей документ є посвідченням особи моряка в цілях Конвенції 1958 року про національні посвідчення особи моряків"."
Відповідно статтю 23 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 25.
 
Враховано частково   9. Посвідчення особи моряка містить напис українською та англійською мовами: "Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 року № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків".
 
293. Стаття 23. Посвідчення члена екіпажу
 
   Стаття 26. Посвідчення члена екіпажу
 
294. 1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
 
-95- Грицак В.М.
Частину першу, другу, третю, п’яту та восьму, статті 23 викласти у такій редакції:
"1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, або забезпечує виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.
2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, на ім’я якої його видано, на виїзд з України та в’їзд в Україну з метою виконання службових обов’язків.
3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, який його має, під час укладення правочинів та для здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням службових обов’язків.
5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається уповноваженим суб’єктом з питань реалізації державної політики у сфері використання повітряного простору України протягом тридцяти календарних днів з дати внесення персональних даних особи до ВІС.
8. У разі зміни місця роботи або службових обов'язків чи припинення членом екіпажу льотної роботи, його посвідчення члена екіпажу повертається до уповноваженого суб'єкта, з питань реалізації державної політики у сфері морського і річкового, міського електричного транспорту, який його видав."
 
Враховано   1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна або забезпечує виконання технологічних процесів перевезення, виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.
 
295. 2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, на ім’я якої його видано, на виїзд з України та в’їзд в Україну на повітряному судні підприємства (установи, організації), на якому він працює, за умови виконання польотного завдання. За посвідченням члена екіпажу може бути здійснено також виїзд з території України в індивідуальному порядку у разі прямування особи до повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, і в’їзд в Україну за наявності документів на закордонне службове відрядження.
 
   2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, якій його оформлено, на виїзд з України і в’їзд в Україну з метою виконання службових обов’язків.
 
296. 3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, який його має, під час укладення правочинів та для здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.
 
   3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, якому його оформлено, для вчинення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням службових обов’язків.
 
297. 4. Посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
-96- Грицак В.М.
У частині четвертій статті 23 слово "інформації" виключити
 
Враховано   4. Посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
 
    -97- Каплієнко В.В.
28. У статті 25 законопроекту:
Частину 4 виключити. Відповідно частину п`ята - дев`яту вважати частиною четвертою - восьмою.
 
Відхилено    
298. 5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається уповноваженим суб’єктом протягом 10 робочих днів з дати отримання подання керівника відповідного авіапідприємства, авіакомпанії або іншого підприємства.
 
   5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері використання повітряного простору України, протягом 30 календарних днів з дати внесення персональних даних особи до ВІС.
 
299. 6. До подання про оформлення посвідчення члена екіпажу додаються засвідчені в установленому законодавством України порядку копії паспорта громадянина України, копії свідоцтва авіаційного персоналу (льотного складу та інженерно-технічного персоналу) і додатки до нього з відміткою допуску до виконання міжнародних польотів.
 
   6. До подання про оформлення посвідчення члена екіпажу додаються засвідчені в установленому законодавством України порядку копія паспорта громадянина України, копія свідоцтва авіаційного персоналу (льотного складу та інженерно-технічного персоналу) і додатків до нього з відміткою про допуск до виконання міжнародних польотів.
 
300. 7. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п’яти років.
 
-98- Каплієнко В.В.
У статті 25 законопроекту:
Частину шосту викласти у такій редакції:
"6. Посвідчення члена екіпажу видається строком на п'ять років."
 
Відхилено   7. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п’яти років.
 
301. 8. У разі зміни місця роботи (несення служби) чи припинення членом екіпажу льотної роботи його посвідчення члена екіпажу повертається підприємству, на якому він працював.
 
   8. У разі зміни місця роботи або службових обов'язків чи припинення членом екіпажу льотної роботи, його посвідчення члена екіпажу повертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері використання повітряного простору України, який його видав.
 
302. 9. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
 
   9. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
 
303. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
304. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
305. 3) прізвище, ім’я особи;
 
   3) ім’я особи;
 
306. 4) стать;
 
   4) стать;
 
307. 5) громадянство;
 
   5) громадянство;
 
308. 6) дата народження;
 
   6) дата народження;
 
309. 7) місце роботи;
 
   7) місце роботи;
 
310. 8) посада;
 
   8) посада;
 
311. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
312. 10) номер документа;
 
   10) номер документа;
 
313. 11) дата закінчення строку дії документа;
 
   11) дата закінчення строку дії документа;
 
314. 12) відцифрований образ особи;
 
   12) відцифрований образ обличчя особи;
 
315. 13) відцифрований підпис особи;
 
   13) відцифрований підпис особи;
 
316. 14) дозвіл на повторний в’їзд;
 
   14) дозвіл на повторний в’їзд;
 
317. 15) місце видачі;
 
   15) місце видачі;
 
318. 16) уповноважений суб’єкт, що видав документ.
 
-99- Каплієнко В.В.
У статті 25 законопроекту:
Частину восьму викласти у такій редакції:
"8. У посвідчення члена екіпажу, крім інформації, зазначеної у абзаці першому частини першої статті 18 цього Закону, вноситься інформація про групу крові, резус фактор та місце роботи відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   16) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код).
 
    -100- Каплієнко В.В.
У статті 25 законопроекту:
Доповнити статтю новою частиною дев`ятою такого змісту:
"9. Посвідчення члена екіпажу містить напис державною та англійською мовами: "Посвідчення члена екіпажу є власністю України".
Відповідно статтю 24 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 26.
 
Враховано частково    
319. Стаття 24. Посвідчення особи на повернення в Україну
 
   Стаття 27. Посвідчення особи на повернення в Україну
 
320. 1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України.
 
-101- Каплієнко В.В.
29. У статті 26 законопроекту:
Частину першу та другу викласти у такій редакції:
"1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом України, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та дає право на в'їзд в Україну.
2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, що постійно проживають в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано в Україні біженцями, особам, які потребують додаткового захисту, у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів України, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсними, непридатними для використання."
Частину третю виключити. Відповідно частину четверту - одинадцяту вважати частинами третьою -десятою.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ у разі втрати особою документів України, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсними, непридатними для використання."
У частині п’ятій слова "головного розпорядника Реєстр.картка №10) слово "українською" замінити словом "державною".
Відповідно статтю 25 законопроекту (у редакції першого читання) вважати статтею 27.
 
Відхилено   1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України.
 
321. 2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, - у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
-102- Грицак В.М.
У частині другій статті 24 слова
", або яким надано притулок в Україні" виключити
 
Враховано   2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
322. 3. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється у формі буклета розміром 352, 0 х 125, 0 міліметра з трьома згинами, обсягом у 8 сторінок та окремою самоклейною сторінкою даних розміром 125, 0 х 88, 0 міліметра.
 
   3. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється у формі буклета розміром 352,0 х 125,0 міліметра з трьома згинами, обсягом у 8 сторінок та окремою самоклейною сторінкою даних розміром 125,0 х 88,0 міліметра.
 
323. 4. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ на підставі заяв осіб, визначених цим Законом.
 
   4. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ на підставі заяв осіб, визначених цим Законом.
 
324. 5. Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну особою подаються:
 
   5. Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну особою подаються:
 
325. заява затвердженого уповноваженим суб’єктом зразка;
 
   1) заява затвердженого уповноваженим суб’єктом зразка;
 
326. документ (протокол, довідка), виданий компетентними органами держави перебування, який підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України;
 
   2) документ (протокол, довідка), виданий компетентними органами держави перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України;
 
327. дані, які дають змогу у встановленому цим Законом порядку ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;
 
   3) дані, що дають змогу у встановленому цим Законом порядку ідентифікувати особу заявника, встановити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;
 
328. у разі внесення до посвідчення даних про дитину - свідоцтво про народження дитини та дві її фотокартки розміром 3, 5 х 4, 5 сантиметра (для дітей віком від п’яти до шістнадцяти років).
 
   4) у разі внесення до посвідчення даних про дитину - свідоцтво про народження дитини та дві її фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дітей віком від п’яти до шістнадцяти років).
 
329. 6. Посвідчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з моменту одержання ЗДУ підтверджуючої інформації з бази даних головного розпорядника Реєстру на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за її місцем проживання в Україні.
 
   6. Посвідчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з дня одержання ЗДУ підтверджуючої інформації з бази даних розпорядника Реєстру на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за місцем проживання в Україні.
 
330. 7. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути видано також за клопотанням компетентних органів влади іноземної держави у разі депортації громадян України, які були затримані на території інших держав за нелегальне перебування і підлягають примусовій депортації в Україну та втратили документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.
 
   7. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути видано також за клопотанням компетентних органів влади іноземної держави у разі депортації громадян України, затриманих на території інших держав за нелегальне перебування, які підлягають примусовій депортації в Україну та втратили документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.
 
331. 8. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
 
   8. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
 
332. 9. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством України, строк дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою дипломатичного представництва України чи посадовою особою консульської установи України за кордоном на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більше ніж на 30 днів.
 
   9. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством України, строк дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою ЗДУ на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більше ніж на 30 днів.
 
333. Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток у посвідченні особи на повернення в Україну, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом посадової особи ЗДУ, який скріплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка продовжила строк дії посвідчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поінформувати про цей факт ЗДУ, яка видала посвідчення особи на повернення в Україну.
 
   Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток у посвідченні особи на повернення в Україну, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом посадової особи ЗДУ, який скріплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка продовжила строк дії посвідчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поінформувати про це ЗДУ, яка видала посвідчення особи на повернення в Україну.
 
334. 10. До посвідчення особи на повернення в Україну вноситься така інформація:
 
   10. До посвідчення особи на повернення в Україну вноситься така інформація:
 
335. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
336. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
337. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
338. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
339. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
340. 6) прізвище, ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
341. 7) громадянство;
 
   7) громадянство;
 
342. 8) дата народження;
 
   8) дата народження;
 
343. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
344. 10) стать;
 
   10) стать;
 
345. 11) місце народження;
 
   11) місце народження;
 
346. 12) дата видачі документа;
 
   12) дата видачі документа;
 
347. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
   13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
348. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
   14) дата закінчення строку дії документа;
 
349. 15) фотокартка особи;
 
   15) фотокартка особи;
 
350. 16) підпис особи.
 
   16) підпис особи.
 
351. 11. Посвідчення особи на повернення в Україну містить текст українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами: "Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної у цьому посвідченні".
 
   11. Посвідчення особи на повернення в Україну містить текст українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами: "Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної в цьому посвідченні".
 
352. Стаття 25. Тимчасове посвідчення громадянина України
 
   Стаття 28. Тимчасове посвідчення громадянина України
 
353. 1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дати набуття громадянства України.
 
-103- Каплієнко В.В.
30. У статті 27 законопроекту:
Частину першу викласти у такій редакції:
"1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом України, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, який видається особам, які набули громадянства України до моменту подання ними в установленому законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства."
У частині другій слова "головним розпорядником Реєстру" замінити словами "уповноваженим органом".
У частині третій слова "українською" замінити словом "державною".
Частину четверту виключити. Відповідно частину п’яту - десяту вважати частинами четвертою-дев`ятою.
Частину п`яту -шосту викласти у такій редакції:
"5. У тимчасове посвідчення громадянина України, крім інформації, зазначеної в статті 18 цього Закону, вноситься інформація про дату і підстави набуття громадянства України відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
6. У тимчасове посвідчення громадянина України замість відцифрованого образу особи вклеюється фотокартка, а підпис особи не підлягає відцифруванню."
У частині сьомій слова "українською" замінити словом "державною".
У частинах восьмій та дев`ятій слова "головним розпорядником Реєстру" замінити словами "уповноваженим органом".
 
Відхилено   1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України.
 
354. 2. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі, яка проживає в Україні, головним розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника, а у разі постійного проживання особи за кордоном - ЗДУ, не пізніше 10 робочих днів з дати подання заявником документів, визначених у цій статті, на строк до двох років.
 
   2. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі, яка проживає в Україні, розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника, а в разі постійного проживання особи за кордоном - ЗДУ, не пізніше 10 робочих днів з дати подання заявником документів, визначених у цій статті.
 
355. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі на строк до двох років.
 
   Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі на строк до двох років.
 
356. У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України, на який його було видано, видається нове тимчасове посвідчення у порядку, встановленому цим Законом.
 
   У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України, особі, якій його було оформлено, видається нове тимчасове посвідчення громадянина України у порядку, встановленому цим Законом.
 
357. 3. На вимогу уповноваженого органу заявник зобов’язаний подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.
 
   3. На вимогу уповноваженого суб’єкта заявник зобов’язаний подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.
 
358. 4. Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
-104- Грицак В.М.
У частині четвертій статті 25 слово "інформації" виключити
 
Враховано   4. Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
359. 5. У разі видачі тимчасового посвідчення громадянина України повертається паспортний документ особи або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.
 
   5. У разі видачі тимчасового посвідчення громадянина України заявнику повертається паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.
 
360. 6. До тимчасового посвідчення громадянина України вноситься така інформація:
 
-105- Грицак В.М.
Доповнити частину шосту статті 25 підпунктами "12) та 15)" у зв’язку з чим підпункти "13)–15)" вважати підпунктами "14)-17)" відповідно.
У пункті тринадцятому частини шостої статті 25 після слова "документ" доповнити словом " (код)"
 
Враховано   6. До тимчасового посвідчення громадянина України вноситься така інформація:
 
361. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
362. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
363. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
364. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
365. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
366. 6) прізвище, ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
367. 7) громадянство;
 
   7) громадянство;
 
368. 8)дата народження;
 
   8) дата народження;
 
369. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
370. 10) стать;
 
   10) стать;
 
371. 11) місце народження;
 
   11) місце народження;
12) дата видачі;
 
372. 12) дата закінчення строку дії документу;
 
   13) дата закінчення строку дії документа;
 
373. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ;
 
   14) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
15) місце проживання;
 
374. 14) відцифрований образ особи;
 
   16) відцифрований образ обличчя особи;
 
375. 15) відцифрованний підпис особи.
 
   17) відцифрований підпис особи.
 
376. 7. До тимчасового посвідчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
   7. До тимчасового посвідчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
377. 8. Тимчасове посвідчення громадянина України містить написи українською і англійською мовами: "Тимчасове посвідчення громадянина України є власністю України".
 
   8. Тимчасове посвідчення громадянина України містить напис українською та англійською мовами: "Тимчасове посвідчення громадянина України є власністю України".
 
378. 9. Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються головним розпорядником реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   9. Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а в разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
379. 10. Тимчасове посвідчення громадянина України здається головному розпоряднику Реєстра за місцем проживання заявника в Україні, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України.
 
-106- Грицак В.М.
В частині десятій статті 25 слово "Реєстра" замінити словом "реєстру"
 
Враховано   10. Тимчасове посвідчення громадянина України здається розпоряднику Реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а в разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України.
 
380. Стаття 26. Посвідчення водія
 
-107- Каплієнко В.В.
31. Статтю 26 законопроекту (у редакції першого читання) виключити. Відповідно статті 27 - 31 вважати статтями 28-32.
 
Відхилено   Стаття 29. Посвідчення водія
 
381. 1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
 
   1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
 
382. 2. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
-108- Грицак В.М.
У частині другій статті 26 слово "інформації" виключити
 
Враховано   2. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
 
383. 3. На лицьовому боці посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:
 
   3. На лицьовому боці посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:
 
384. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
385. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
386. 3) прізвище;
 
      
387. 4) ім’я особи;
 
   3) ім’я особи;
 
388. 5) дата і місце народження;
 
   4) дата і місце народження;
 
389. 6) дата видачі;
 
   5) дата видачі;
 
390. 7) дата закінчення строку дії;
 
   6) дата закінчення строку дії;
 
391. 8) уповноважений орган, що видав посвідчення;
 
-109- Грицак В.М.
У пункті вісім частини третьої статті 26 слово "орган" замінити словом "суб’єкт".
Доповнити пункт вісім частини третьої статті 26 після слова "посвідчення" словом " (код)"
 
Враховано   7) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
392. 9) серія і номер посвідчення;
 
   8) серія і номер документа;
 
393. 10) підпис власника;
 
   9) відцифрований підпис особи;
 
394. 11) категорія;
 
   10) категорія;
 
395. 12) особливі відмітки.
 
   11) особливі відмітки.
 
396. У лівій частині лицьового боку посвідчення водія розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку посвідчення водія розміщується відцифрований образ обличчя особи.
 
397. 4. На зворотному боці посвідчення водія ліворуч друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, яка вноситься з лицьового боку посвідчення водія, зазначаються:
 
   4. На зворотному боці посвідчення водія ліворуч друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, що вноситься з лицьового боку посвідчення водія, та зазначається така інформація:
 
398. 1) прізвище, ім’я особи;
 
   1) ім’я особи;
 
399. 2) дата і місце народження;
 
   2) дата і місце народження;
 
400. 3) дата видачі посвідчення;
 
   3) дата видачі документа;
 
401. 4) дата закінчення строку дії посвідчення;
 
   4) дата закінчення строку дії документа;
 
402. 5) уповноважений суб’єкт, що видав посвідчення;
 
-110- Грицак В.М.
Доповнити пункт п’ять частини четвертої статті 26 після слова "посвідчення" словом " (код)"
 
Враховано   5) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
403. 6) серія і номер посвідчення;
 
   6) серія і номер документа;
 
404. 7) підпис власника;
 
   7) відцифрований підпис особи;
 
405. 8) категорія;
 
   8) категорія;
 
406. 9) "Категорія діє з";
 
   9) "Категорія діє з";
 
407. 10) "Категорія діє до";
 
   10) "Категорія діє до";
 
408. 11) обмеження.
 
   11) обмеження.
 
409. У верхній лівій частині зворотного боку посвідчення водія наноситься одномірний штрихкод.
 
   У верхній лівій частині зворотного боку посвідчення водія наноситься одномірний штрих-код.
 
410. У нижній частині зворотного боку посвідчення водія зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.
 
   У нижній частині зворотного боку посвідчення водія зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.
 
411. Праворуч друкується таблиця, у якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами та інформація про категорію транспортного засобу особи, якій видається посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.
 
   Праворуч друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами, та інформація про категорії транспортних засобів, право на керування якими підтверджує посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.
 
412. 5. Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською і французькою мовами. Інформація про прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою і латинськими літерами. Всі інші написи в посвідченні водія зазначаються українською і англійською мовами.
 
   5. Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами. Інформація про прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою і латинськими літерами. Всі інші написи у посвідченні водія зазначаються українською та англійською мовами.
 
413. 6. Оформлення та видача посвідчення водія здійснюються уповноваженим органом у строк до п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.
 
   6. Оформлення та видача посвідчення водія здійснюються уповноваженим органом у строк до п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.
 
414. 7. Після закінчення строку дії посвідчення водія проводиться його заміна (у разі пред’явлення старого посвідчення) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про дорожній рух.
 
   7. Після закінчення строку дії посвідчення водія проводиться його заміна (у разі пред’явлення старого посвідчення) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про дорожній рух.
 
415. 8. Посвідчення водія видається на строк, що встановлюється відповідно до вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   8. Посвідчення водія видається на строк, встановлений відповідно до вимог міжнародних договорів України.
 
416. Стаття 27. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 
-111- Каплієнко В.В.
32. Статтю 28 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 28 Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом України, що посвідчує особу, під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном і дає право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон оформляється уповноваженим органом, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, за заявою особи без громадянства не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня її прийняття.
3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон містить напис державною та англійською мовами: "Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України".
4. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається строком на п'ять років."
 
Відхилено   Стаття 30. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 
417. 1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - документ, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.
 
   1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.
 
418. 2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України.
 
   2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України.
 
419. 3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
-112- Грицак В.М.
У частині третій статті 27 слово "інформації" виключити
 
Враховано   3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.
 
420. На обкладинці посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави українською мовою та назва документа українською і англійською мовами.
 
   На обкладинці посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави українською мовою та назва документа українською і англійською мовами.
 
421. На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
   На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
422. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
423. 2) назва документа:
 
   2) назва документа;
 
424. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
425. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
426. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
427. 6) прізвище, ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
428. 7) дата народження;
 
   7) дата народження;
 
429. 8) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   8) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
430. 9) стать;
 
   9) стать;
 
431. 10) місце народження;
 
   10) місце народження;
 
432. 11) дата видачі документа;
 
   11) дата видачі документа;
 
433. 12) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
-113- Грицак В.М.
Пункт дванадцятий абзацу третього частини третьої статті 27 викласти у новій редакції:
"12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);"
 
Враховано   12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
434. 13) дата закінчення строку дії документа;
 
   13) дата закінчення строку дії документа;
 
435. 14) відцифрований підпис особи.
 
   14) відцифрований підпис особи.
 
436. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ обличчя особи.
 
437. На першій сторінці посередині впоперек угорі надруковано написи українською і англійською мовами: "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред’явника", нижче - текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно цим Законом.
 
-114- Грицак В.М.
12. В абзаці дев’ятнадцятому частини третьої статті 27 слова ", нижче - текс відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно цим Законом." виключити.
 
Враховано   На першій сторінці посередині впоперек угорі надруковано напис українською і англійською мовами: "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред’явника".
 
438. Друга і третя сторінки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, яка вноситься на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою. Четверта сторінка призначається для особливих відміток. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.
 
   Друга і третя сторінки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, що вноситься на підставі підтверджуючих документів, поданих особою. Четверта сторінка призначена для особливих відміток. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.
 
439. На четверту сторінку посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.
 
   На четверту сторінку посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.
 
440. 4. Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня прийняття уповноваженим суб’єктом необхідних документів, передбачених законодавством.
 
   4. Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством.
 
441. 5. Строк дії посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон становить три роки.
 
   5. Строк дії посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон становить три роки.
 
442. Стаття 28. Посвідка на постійне проживання
 
-115- Каплієнко В.В.
32. Статтю 29 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 29 Посвідка на постійне проживання
1. Посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в України.
2. Оформлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюються уповноваженим органом протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
3. Текст у посвідці на постійне проживання виконується державною і англійською мовами. "Посвідка на постійне проживання є власністю України".
4. Посвідка на постійне проживання видається строком на три роки."
 
Відхилено   Стаття 31. Посвідка на постійне проживання
 
443. 1. Посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в України.
 
-116- Грицак В.М.
У частині першій статті 28 слово "України" викласти у відповідному відмінку "Україні"
 
Враховано   1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.
 
444. 2. Посвідка на постійне проживання є власністю України.
 
   2. Посвідка на постійне проживання є власністю України.
 
445. 3. Бланки посвідки на постійне проживання виготовляються за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
-117- Грицак В.М.
Частину третю статті 28 виключити, у зв’язку з чим частини 4-7 вважати частинами 3-6 відповідно.
 
Враховано      
446. 4. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
-118- Грицак В.М.
У частині четвертій статті 28 слово "інформації" виключити.
 
Враховано   3. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
 
447. 5. На лицьовому боці посвідки на постійне проживання угорі виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
   4. На лицьовому боці посвідки на постійне проживання угорі розміщується зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
448. Нижче розміщується така інформація:
 
   Нижче розміщується така інформація:
 
449. 1) прізвище, ім'я особи;
 
   1) ім'я особи;
 
450. 2) стать;
 
   2) стать;
 
451. 3) громадянство;
 
   3) громадянство;
 
452. 4) дата народження;
 
   4) дата народження;
 
453. 5) унікальний номер запису в Реєстрі
 
   5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
454. 6) номер документа;
 
   6) номер документа;
 
455. 7) дата закінчення строку дії документа;
 
   7) дата закінчення строку дії документа;
 
456. 8) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
-119- Грицак В.М.
Пункт вісім абзацу другого частини п’ятої статті 28 викласти у новій редакції:
"8) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);"
 
Враховано   8) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
457. 9) відцифрований підпис особи.
 
   9) відцифрований підпис особи.
 
458. У лівій частині лицьового боку посвідки на постійне проживання розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку посвідки на постійне проживання розміщується відцифрований образ обличчя особи.
 
459. На зворотному боці посвідки на постійне проживання угорі розміщується напис "Посвідка є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
   На зворотному боці посвідки на постійне проживання угорі розміщується напис: "Посвідка є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
460. 1) № дозволу на імміграцію та головний розпорядник Реєстру, що видав;
 
-120- Грицак В.М.
У пункті першому абзацу тринадцятого частини п’ятої статті 28 слова "головний розпорядник Реєстру" замінити словами "уповноважений суб’єкт"
 
Враховано   1) номер дозволу на імміграцію та уповноважений суб’єкт, що його видав;
 
461. 2) місце народження;
 
   2) місце народження;
 
462. 3) серія та номер паспортного документа;
 
   3) серія та номер паспортного документа;
 
463. 4) країна, в якій видано паспортний документ;
 
   4) країна, в якій видано паспортний документ;
 
464. 5) місце реєстрації в Україні.
 
   5) місце реєстрації в Україні.
 
465. 5. Текст у посвідці на постійне проживання з обох боків виконується українською і англійською мовами.
 
   5. Текст у посвідці на постійне проживання з обох боків виконується українською та англійською мовами.
 
466. 6. Оформлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
 
   6. Оформлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
 
467. 7. Посвідка на постійне проживання видається строком на один рік.
 
   7. Посвідка на постійне проживання видається строком на один рік.
 
468. Стаття 29. Посвідка на тимчасове проживання
 
-121- Каплієнко В.В.
33. Статтю 30 законопроекту викласти у такій редакції:
" Стаття 30 Посвідка на тимчасове проживання
1. Посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
2. Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюються уповноваженим органом протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
3.Текст у посвідці на постійне проживання виконується державною і англійською мовами. "Посвідка на постійне проживання є власністю України".
4. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік."
 
Відхилено   Стаття 32. Посвідка на тимчасове проживання
 
469. 1. Посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
 
   1. Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
 
470. 2. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.
 
   2. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.
 
471. 3. Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
-122- Грицак В.М.
У частині третій статті 29 слово "інформації" виключити.
 
Враховано   3. Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
 
472. 4. Бланки посвідки на тимчасове проживання виготовляються за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
 
-123- Грицак В.М.
Частину четверту статті 29 виключити, у зв’язку з чим частини п’ята-сьома вважати частинами четверта-шоста відповідно.
 
Враховано      
473. 5. На лицьовому боці посвідки на тимчасове проживання угорі виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
   4. На лицьовому боці посвідки на тимчасове проживання угорі розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
474. Нижче розміщується така інформація:
 
   Нижче розміщується така інформація:
 
475. 1) прізвище, ім'я особи;
 
   1) ім'я особи;
 
476. 2) стать;
 
   2) стать;
 
477. 3) громадянство;
 
   3) громадянство;
 
478. 4) дата народження;
 
   4) дата народження;
 
479. 5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
480. 6) номер документа;
 
   6) номер документа;
 
481. 7) дата закінчення строку дії документа;
 
   7) дата закінчення строку дії документа;
 
482. 8) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
-124- Грицак В.М.
Пункт вісім абзацу другого частини п’ятої статті 29 викласти у новій редакції:
"8) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);"
 
Враховано   8) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
483. 9) відцифрований підпис особи.
 
   9) відцифрований підпис особи.
 
484. У лівій частині лицьового боку посвідки на тимчасове проживання розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку посвідки на тимчасове проживання розміщується відцифрований образ обличчя особи.
 
485. На зворотному боці посвідки на тимчасове проживання угорі розміщується напис "Посвідка є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
   На зворотному боці посвідки на тимчасове проживання угорі розміщується напис "Посвідка є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
486. 1) № дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства;
 
   1) номер дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства;
 
487. 2) місце народження;
 
   2) місце народження;
 
488. 3) серія та номер паспортного документа;
 
   3) серія та номер паспортного документа;
 
489. 4) країна, в якій видано паспортний документ;
 
   4) країна, в якій видано паспортний документ;
 
490. 5) місце реєстрації в Україні.
 
   5) місце реєстрації в Україні.
 
491. 5. Текст у посвідці на тимчасове проживання з обох боків виконується українською і англійською мовами.
 
   5. Текст у посвідці на тимчасове проживання з обох боків виконується українською і англійською мовами.
 
492. 6. Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
 
   6. Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
 
493. 7. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік.
 
   7. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік.
 
494. Стаття 30. Посвідчення біженця
 
-125- Каплієнко В.В.
34. Статтю 31 законопроекту викласти у новій редакції
"Статтю 31. Посвідчення біженця
1. Посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
2. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюються уповноваженим органом протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.
3. Текст у посвідченні біженця виконується державною і англійською мовами. "Посвідчення біженця є власністю України".
4. Посвідчення біженця видається строком на п’ять років."
 
Відхилено   Стаття 33. Посвідчення біженця
 
495. 1. Посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
 
   1. Посвідчення біженця є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
 
496. 2. Посвідчення біженця є власністю України.
 
   2. Посвідчення біженця є власністю України.
 
497. 3. Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
-126- Грицак В.М.
У частині третій статті 30 слово "інформації" виключити.
 
Враховано   3. Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
498. На лицьовому боці обкладинки містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
   На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
499. На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".
 
   На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".
 
500. На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
   На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
501. 1) відцифрований образ особи;
 
   1) відцифрований образ обличчя особи;
 
502. 2) прізвище, ім’я особи;
 
   2) ім’я особи;
 
503. 3) дата народження;
 
   3) дата народження;
 
504. 4) громадянство;
 
   4) громадянство;
 
505. 5) відцифрований підпис біженця;
 
   5) відцифрований підпис особи;
 
506. 6) держава постійного проживання біженця;
 
   6) держава постійного проживання особи;
 
507. 7) стать;
 
   7) стать;
 
508. 8) сімейний стан;
 
   8) сімейний стан;
 
509. 9) рішення органу про визнання особи біженцем;
 
   9) рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особи біженцем;
 
510. 10) номер документа;
 
   10) номер документа;
11) дата видачі документа;
 
511. 11) дата закінчення строку дії документа;
 
   12) дата закінчення строку дії документа;
 
512. 12) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
-127- Грицак В.М.
Пункт дванадцятий абзацу четвертого статті 30 викласти у новій редакції:
"12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);"
 
Враховано   13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
513. 13) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   14) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
514. 14) місце проживання.
 
   15) місце проживання.
 
515. Сторінки з третьої до п’ятої призначені для внесення інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, та вклеювання фотокартки дитини.
 
   Сторінки з третьої до п’ятої призначені для внесення інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, та вклеювання фотокарток дітей.
 
516. Відомості про дітей заносяться до посвідчення біженця одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу головного розпорядника Реєстру. У посвідченні біженця другого з батьків зазначається номер посвідчення біжанця, до якого занесені відомості про дітей.
 
-128- Грицак В.М.
У абзаці двадцять першому частини третьої статті 30 слово "біжанця" замінити на слово "біженця"
 
Враховано   Відомості про дітей вносяться до посвідчення біженця одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу розпорядника Реєстру. У посвідченні біженця другого з батьків зазначається номер посвідчення біженця, до якого внесені відомості про дітей.
 
517. У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до посвідчення біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.
 
   У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до посвідчення біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.
 
518. 4. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.
 
   4. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.
 
519. 5. Посвідчення біженця видається строком на п’ять років.
 
   5. Посвідчення біженця видається строком на п’ять років.
 
520. Стаття 31. Проїзний документ біженця
 
-129- Каплієнко В.В.
35. Статтю 32 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 32. Проїзний документ біженця
1. Проїзний документ біженця є документом України, що посвідчує особу, під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном і дає право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
2. Проїзний документ біженця оформляється уповноваженим органом, за заявою особи, яку визнано біженцем в Україні, не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня її прийняття.
Проїзний документ біженця видається також особам, визначеним у частині четвертій статті 31 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".
3. Проїзний документ біженця містить напис державною та англійською мовами: "Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є власністю України".
4. Проїзний документ біженця видається строком на п'ять років."
 
Відхилено   Стаття 34. Проїзний документ біженця
 
521. 1. Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу його власника та надає їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
   1. Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
522. 2. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є власністю України.
 
   2. Проїзний документ біженця є власністю України.
 
523. 3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
-130- Грицак В.М.
У частині третій статті 31 слово "інформації" виключити.
 
Враховано   3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
524. На лицьовому боці обкладинки містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
   На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
525. На сторінку даних інформація вноситься у такій послідовності:
 
   На сторінку даних інформація вноситься у такій послідовності:
 
526. 1) назва держави;
 
   1) назва держави;
 
527. 2) назва документа;
 
   2) назва документа;
 
528. 3) тип документа;
 
   3) тип документа;
 
529. 4) код держави;
 
   4) код держави;
 
530. 5) номер документа;
 
   5) номер документа;
 
531. 6) прізвище, ім’я особи;
 
   6) ім’я особи;
 
532. 7) громадянство;
 
   7) громадянство;
 
533. 8) дата народження;
 
   8) дата народження;
 
534. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
535. 10) стать;
 
   10) стать;
 
536. 11) місце народження;
 
   11) місце народження;
 
537. 12) дата видачі документа;
 
   12) дата видачі документа;
 
538. 13) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
-131- Грицак В.М.
Пункт тринадцятий абзацу третього частини третьої статті 31 викласти у новій редакції:
"13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);"
 
Враховано   13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
539. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
   14) дата закінчення строку дії документа;
 
540. 15) відцифрований підпис особи.
 
   15) відцифрований підпис особи.
 
541. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ обличчя особи.
 
542. На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
   На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
543. На сторінках другій і третій розміщуються відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред’явником документа без документів для виїзду за кордон, з вклеєними фотокартками.
 
   На сторінках другій і третій розміщуються відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред’явником документа без документів для виїзду за кордон, з вклеєними фотокартками дітей.
 
544. Відомості про дітей заносяться до проїзного документа біженця для виїзду за кордон одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу головного розпорядника Реєстру. У проїзному документі біженця для виїзду за кордон другого з батьків зазначається номер проїзного документа, до якого занесені відомості про дітей.
 
   Відомості про дітей вносяться до проїзного документа біженця одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу розпорядника Реєстру. У проїзному документі біженця для виїзду за кордон другого з батьків зазначається номер проїзного документа, до якого внесені відомості про дітей.
 
545. У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до проїзного документа біженця для виїзду за кордон діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
 
   У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до проїзного документа біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.
 
546. Сторінка четверта призначена для особливих відміток.
 
   Четверта сторінка призначена для особливих відміток.
 
547. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою державного кордону.
 
   Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою державного кордону.
 
548. 4. Оформлення та видача документа здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.
 
   4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.
 
549. 5. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон видається на строк дії посвідчення біженця за умови, що посвідчення видано на строк не менше п’ять років.
 
-132- Грицак В.М.
У частині п’ятій слова "строк не менше п’ять років" замінити словами "на п’ять років"
 
Враховано   5. Проїзний документ біженця видається на строк дії посвідчення біженця, за умови що посвідчення видано на п’ять років.
 
550. Стаття 32. Картка мігранта
 
   Стаття 35. Картка мігранта
 
551. 1. Картка мігранта є документом, що оформлюється іноземцю або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів.
 
   1. Картка мігранта є документом, що оформляється іноземцю або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів.
 
552. 2. Картка мігранта має загальний стандарт і формат для міжнародного документа посвідчення особи мігранта, за допомогою якого здійснюються контроль за переміщенням мігрантів через кордон, верифікація інформації про мігрантів через національну і міжнародні бази даних правоохоронних органів, отримання статистичних даних з метою вирішення питань соціального забезпечення та оподаткування доходів мігрантів.
 
   2. Картка мігранта має загальний стандарт і формат для міжнародного документа посвідчення особи мігранта, за допомогою якого здійснюються контроль за переміщенням мігрантів через кордон, верифікація інформації про мігрантів через національну і міжнародні бази даних правоохоронних органів, отримання статистичних даних з метою вирішення питань соціального забезпечення та оподаткування доходів мігрантів.
 
553. 3. Картка мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
-133- Грицак В.М.
У частині третій статті 32 слово "інформації" виключити.
 
Враховано   3. Картка мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
 
554. На лицьовому боці картки угорі виконуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.
 
   На лицьовому боці картки угорі розміщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.
 
555. Нижче розміщується така інформація:
 
   Нижче розміщується така інформація:
 
556. 1) прізвище, ім’я особи;
 
   1) ім’я особи;
 
557. 2) стать;
 
   2) стать;
 
558. 3) громадянство;
 
   3) громадянство;
 
559. 4) дата народження;
 
   4) дата народження;
 
560. 5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
   5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
561. 6) номер документа;
 
   6) номер документа;
 
562. 7) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
-134- Грицак В.М.
У підпункті сім абзацу третього частини третьої статті 32 слова "головний розпорядник Реєстру" замінити словами "уповноважений суб’єкт"
 
Враховано   7) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
563. 8) дата видачі;
 
   8) дата видачі документа;
 
564. 9) строк дії документа;
 
   9) строк дії документа;
 
565. 11) відцифрований підпис особи;
 
   10) відцифрований підпис особи.
 
566. У лівій частині лицьового боку картки мігранта розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку картки мігранта розміщується відцифрований образ обличчя особи.
 
567. На зворотному боці картки мігранта угорі розміщується напис "Картка мігранта є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
   На зворотному боці картки мігранта угорі розміщується напис: "Картка мігранта є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
568. 1) назва та номер документа, що посвідчує особу;
 
   1) назва та номер документа, що посвідчує особу;
 
569. 2) країна, в якій видано паспортний документ;
 
   2) держава, в якій видано паспортний документ;
 
570. 3) місце народження;
 
   3) місце народження;
 
571. 4) місце реєстрації в Україні;
 
   4) місце реєстрації в Україні;
 
572. 5) особливі відмітки.
 
   5) особливі відмітки.
 
573. Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки мігранта зазначаються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
   Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
574. 4. Оформлення та видача картки мігранта здійснюються головним розпорядником реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття ним документів, передбачених законодавством України.
 
   4. Оформлення та видача картки мігранта здійснюються розпорядником Реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття ним документів, передбачених законодавством України.
 
575. 5. Строк дії картки мігранта становить один рік.
 
-135- Каплієнко В.В.
37. Доповнити законопроект новими статтями 33 та 34 такого змісту:
"Стаття 33. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту оформляється уповноваженим органом, за заявою особи, яку визнано такою, що потребує додаткового захисту, не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня її прийняття.
3. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п'ять років.
4. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, містить напис державною та англійською мовами: "Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власністю України".
Стаття 34. Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
1. Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
2. Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, оформляється уповноваженим органом, за заявою особи, яку визнано такою, що потребує додаткового захисту, не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня її прийняття.
3. Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, видається строком на п'ять років.
4. Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, містить напис державною та англійською мовами: "Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, є власністю України"."
 
Відхилено Встановлено Постановою КМУ №197 від 14.03.2012 р.  5. Строк дії картки мігранта становить один рік.
 
    -136- Каплієнко В.В.
36. Статтю 36 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
576. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
577. І. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-137- Каплієнко В.В.
38. У Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ внести зміни:
38.1 Главу І викласти у такій редакції:
"І. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року."
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
578. ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-138- Грицак В.М.
13. У Розділ VІ "Прикінцеві положення" внести такі зміни:
доповнити пункт два Розділу VІ "Прикінцеві положення" підпунктом один, у зв’язку з чим підпункти два - тридцять два вважати підпунктами три - тридцять три відповідно:
"1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 50-51, ст. 572):
1) у частині першій статті 2:
пункт 15 після слів "як плата за надання послуг" доповнити словами " (включаючи плату за надання адміністративних послуг)";
у пункті 23 слова "плату за надання адміністративних послуг" виключити;
2) абзац третій частини четвертої статті 13 після слів "надходження від плати за послуги" доповнити словами " (включаючи плату за надання адміністративних послуг)".
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
а) у частині першій статті 2:
пункт 15 після слів "як плата за надання послуг" доповнити словами " (включаючи плату за надання адміністративних послуг)";
у пункті 23 слова "плату за надання адміністративних послуг" виключити;
б) абзац третій частини четвертої статті 13 після слів "надходження від плати за послуги" доповнити словами " (включаючи плату за надання адміністративних послуг)";
 
579. 1. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2009 р., № 18, ст. 247):
1) у другому реченні частини четвертої статті 2 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
2) в абзаці першому частини четвертої статті 8 слова "у двадцятикратному розмірі" замінити словами "у стократному розмірі".
 
-139- Грицак В.М.
Викласти у новій редакції підпункти один-двадцять дев'ять такого змісту:
"2. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2009 р., № 18, ст. 247):
1) у другому реченні частини четвертої статті 2 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
2) в абзаці першому частини четвертої статті 8 слова "у двадцятикратному розмірі" замінити словами "у стократному розмірі".
 
Враховано   2) у Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2009 р., № 18, ст. 247):
а) у другому реченні частини четвертої статті 2 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
б) в абзаці першому частини четвертої статті 8 слова "у двадцятикратному розмірі" замінити словами "у стократному розмірі";
 
580. 2. У Законі України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443):
1) у статті 35 слово "паспорта" замінити словом "паспорта громадянина України";
2) у частині четвертій статті 38 слово "паспорта" замінити словом "паспорта громадянина України".
 
-140- Грицак В.М.
3. У статті 35, частині четвертій статті 38 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443)
слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України".
 
Враховано   3) у статті 35 та частині четвертій статті 38 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
 
581. 3. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1) в частині другій статті 12 слово "паспорт" замінити словом "паспорт громадянина України".
 
-141- Грицак В.М.
4. У частині другій статті 12 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1) слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України".
 
Враховано   4) у частині другій статті 12 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1) слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України";
 
582. 4. У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) в частині десятій статті 35 слово "паспортів" замінити словами "паспортів громадянина України".
 
-142- Грицак В.М.
5. У частині десятій статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) слово "паспортів" замінити словами "паспортів громадянина України".
 
Враховано   5) у частині десятій статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) слово "паспортів" замінити словами "паспортів громадянина України";
 
583. 5. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 83, ст. 3014) у пункті 16 частини першої статті 1 слова "паспортний документ" замінити словами "паспортний документ іноземця".
 
-143- Грицак В.М.
6. У пункті 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) слова "паспортний документ" замінити словами "паспортний документ іноземця".
 
Враховано   6) у пункті 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) слова "паспортний документ" замінити словами "паспортний документ іноземця";
 
584. 6. У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2004 р., № 15, ст. 230) у пункті 1 частини першої статті 13 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
-144- Грицак В.М.
7. У пункті 1 частини першої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2004 р., № 15, ст. 230) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
Враховано   7) у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2004 р., № 15, ст. 230) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
 
585. 7. У Законі України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352):
1) в частині другій статті 3 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
2) частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
"4. При видачі приватизаційних паперів громадянину в безконтактному електронному носії паспорта громадянина України робиться відповідний запис".
 
-145- Грицак В.М.
8. У статті 3 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352):
в частині другій слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
частину четверту викласти у такій редакції:
"4. При видачі приватизаційних паперів громадянину в безконтактному електронному носії паспорта громадянина України робиться відповідний запис".
 
Враховано   8) у статті 3 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352):
у частині другій слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. При видачі приватизаційних паперів громадянину в безконтактному електронному носії паспорта громадянина України робиться відповідний запис";
 
586. 8. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183) в частині четвертій статті 18 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
-146- Грицак В.М.
9. В частині четвертій статті 18 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
Враховано   9) в частині четвертій статті 18 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
 
587. 9. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67) у підпункті 5 пункту "б" частини першої статті 38 слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану".
 
-147- Грицак В.М.
10. У підпункті 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67) слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану".
 
Враховано   10) у підпункті 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67) слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану";
 
588. 10. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) в абзаці другому частини першої статті 13 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
 
-148- Грицак В.М.
11. В абзаці другому частини першої статті 13 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
Враховано   11) в абзаці другому частини першої статті 13 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
 
589. 11. У Законі Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до № 45, ст. 631) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
-149- Грицак В.М.
Підпункт 11 Розділу ІV Прикінцеві положення виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано      
590. "Стаття 14. Мова документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
 
-150- Каплієнко В.В.
38.2 У главі ІІ:
38.2.1 У частині 11:
У Законі Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до № 45, ст. 631) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, виконуються державною мовою.
У випадках, встановлених законами України, внесення до документів імені особи, найменувань місць народження, проживання чи перебування особи здійснюються українською мовою та латинськими літерами за відповідністю до українського алфавіту.
Найменування полів, інформації про особу, реквізити документів у зоні візуальної перевірки та машинозчитуваній зоні заповнюються державною і англійською мовами"."
 
Відхилено      
591. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, виконуються українською мовою.
 
      
592. У випадках, встановлених законами України, внесення до документів імені особи, найменувань місць народження, проживання чи перебування особи здійснюються українською мовою та латинськими літерами за відповідністю до українського алфавіту.
 
      
593. Найменування полів, інформації про особу, реквізити документів у зоні візуальної перевірки та машинозчитуваній зоні заповнюються українською і англійською мовами".
 
      
594. 12. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2010 р., № 1, ст. 6; 2011 р., № 11, ст. 69):
1) у пункті 13 частини третьої статті 9 слова "документів суворої звітності" виключити;
2) в абзаці третьому пункту 1 частини другої статті 10 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
3) у частині дев’ятій статті 19 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України".
 
-151- Грицак В.М.
12. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2010 р., № 1, ст. 6; 2011 р., № 11, ст. 69):
1) у пункті 13 частини третьої статті 9 слова "документів суворої звітності" виключити;
2) в абзаці третьому пункту 1 частини другої статті 10 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
3) у частині дев’ятій статті 19 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України".
 
Враховано   12) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2010 р., № 1, ст. 6; 2011 р., № 11, ст. 69):
а) у пункті 13 частини третьої статті 9 слова "документів суворої звітності" виключити;
б) в абзаці третьому пункту 1 частини другої статті 10 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
в) у частині дев’ятій статті 19 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України";
 
595. 13. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
1) в частині тертій статті 43 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України";
2) в частині тертій статті 43 після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";
3) у частині другій статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України";
 
-152- Грицак В.М.
13. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
1) в частині тертій статті 43 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України", а після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами ", посвідчення члена екіпажу";
2) у частині другій статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України".
 
Враховано   13) у Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
а) у частині третій статті 43 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України", а після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами " посвідчення члена екіпажу";
б) у частині другій статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України";
 
596. 14. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21) в абзацах третьому та четвертому частини третьої статті 5 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", а слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця".
 
-153- Грицак В.М.
14. В абзацах третьому та четвертому частини третьої статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21) слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", а слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця".
 
Враховано   14) в абзацах третьому та четвертому частини третьої статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21) слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", а слово "паспорт" - словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
 
597. 15. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18,
 
-154- Грицак В.М.
Підпункт 15 Розділу ІV Прикінцеві положення виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано      
598. ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
 
      
599. 1) абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
      
600. "посвідчення члена екіпажу";
 
      
601. 2) статтю 4 викласти у новій редакції:
 
      
602. "Стаття 4. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон
 
      
603. 1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
      
604. 1) в Україні - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
      
605. 2) за кордоном - закордонними дипломатичними установами України.
 
      
606. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання паспорта громадянина за кордон здійснюється:
 
      
607. 1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
      
608. 2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
 
      
609. Особи, які звертаються за отриманням паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей та утриманців, про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.
 
      
610. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на десять років.
 
-155- Каплієнко В.В.
38.2.2 У частині 15:
У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2004 р., № 33?34, ст. 406):
У абзаці восьмому частини першої статті 4 слово "чотири роки" замінити словом "п`ять років".
 
Відхилено      
611. 2. Оформлення дипломатичного або службового паспорта громадянину України здійснюється консульською службою Міністерства закордонних справ України у встановленому порядку.
 
      
612. За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито і консульський збір не справляються.
 
      
613. 3. Посвідчення особи моряка оформляється і видається у встановленому законодавством порядку.
 
      
614. Посвідчення особи моряка видається на строк до п’яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до чинного законодавства уповноважені його видавати, один раз строком до п’яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
 
      
615. Посвідчення особи моряка видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці.
 
-156- Каплієнко В.В.
У абзац третій частини третьої статті 4 викласти у такій редакції:
"Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських торговельних портів України, перелік яких визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту, за письмовою заявою моряка не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня її прийняття."
 
Відхилено      
616. 4. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається у встановленому законодавством порядку.
 
      
617. Посвідчення члена екіпажу видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
 
      
618. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п’яти років.
 
-157- Каплієнко В.В.
Додати новий абзац до частини четвертої статті 4 такого змісту:
"Посвідчення члена екіпажу оформляє і видає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації, за заявою особи та поданням авіаційного перевізника не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня прийняття заяви та подання."
 
Відхилено      
619. 5. Оформлення і видача посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється закордонними дипломатичними установами України.
 
      
620. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється:
 
      
621. 1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
      
622. 2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників;
 
      
623. 3) особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, - у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
      
624. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
 
-158- Каплієнко В.В.
У абзаці шостому частини п`ятої статті 4 слова "посадовою особою ЗДУ" замінити словами "консульською посадовою особою".
 
Відхилено      
625. 6. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення (в тому числі тимчасове), повернення державі, визнання недійсними, знищення документів для виїзду громадян України за кордон, у тому числі особливості оформлення та видачі документів для осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних, визначається цим законом та Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр" та нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України виданими на його виконання."
 
-159- Каплієнко В.В.
У частині шостій статті 4 слова "Про Єдиний державний демографічний реєстр" замінити словами "Про Державну інформаційну систему реєстраційного обліку фізичних осіб".
 
Відхилено      
626. в частині третій статті 6 слова "органу внутрішніх справ", "органі внутрішніх справ" замінити словами у відповідному відмінку "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів";
 
      
627. частину четверту статті 6 після слів "військовими комісаріатами" доповнити словами "уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів".
 
      
628. в частині першій статті 8 слова "чи продовженні терміну його дії" виключити;
 
      
629. 16. У Законі України "Про організації роботодавців" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 171):
 
-160- Грицак В.М.
Підпункт 16 Розділу ІV Прикінцеві положення виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано      
630. 1) в абзацах другому та третьому частини четвертої статті 9 слова "її паспорта" замінити словами "її паспорта громадянина України";
 
      
631. 2) у частині третій статті 10 слова "паспорта (національного паспорта або документа, що його замінює)" замінити словами "паспорта громадянина України (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює)".
 
      
632. 17. У Законі України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 254) частині третій статті 8 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
-161- Грицак В.М.
15. У частині третій статті 8 Закону України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 254) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
Враховано   15) у частині третій статті 8 Закону України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 254) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
633. 18. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) в частині п’ятій статті 15 слово "паспорту" замінити словами " паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
-162- Грицак В.М.
16. У частині п’ятій статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) слово "паспорту" замінити словами " паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
Враховано   16) у частині п’ятій статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) слово "паспорту" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
634. 19. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408):
1) абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключити;
2) у статті 5 пункти 2 та 5 виключити;
3) у пункті 7 частини першої статті 24 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
4) у пункті 8 частини першої статті 24 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
5) у пункті 8 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити;
6) у пункті 9 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити.
 
-163- Грицак В.М.
17. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408):
1) абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключити;
2) пункти 2 та 5 статті 5 виключити;
3) у частині першій статті 24:
у пункті 7 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
у пункті 8 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
4) у пунктах 8 та 9 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити.
 
Враховано   17) у Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408):
а) абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключити;
б) пункти 2 та 5 статті 5 виключити;
в) у частині першій статті 24:
у пункті 7 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
у пункті 8 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
г) у пунктах 8 та 9 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити;
 
635. 20. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) в частині третій статті 6 слова "паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює)" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
-164- Грицак В.М.
18. У частині третій статті 6 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) слова "паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює)" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
Враховано   18) у частині третій статті 6 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) слова "паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює)" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
636. 21. У тексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України", слова "серію і номер паспорта" замінити словами "номер паспорта громадянина України", слова "серію та номер паспорта" замінити словами "номер паспорта громадянина України".
 
-165- Грицак В.М.
19. У тексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України", слова "серію і номер" та "серію та номер" замінити словом "номер".
 
Враховано   19) у тексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України", а слова "серію і номер" та "серію та номер" - словом "номер";
 
637. 22. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67):
1) в абзаці першому частини четвертої статті 42 слова "паспорт" замінити відповідно словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити відповідно словами "паспорта громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
2) в абзаці другому частини четвертої статті 42 слова "сторінки паспорта з відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України";
3) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
4) у тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67) слова "відмітку у паспорті" та "відмітку в паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України", а слово "паспорт" в усіх відмінках замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінкую.
 
-166- Грицак В.М.
20. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67):
1) у частині четвертій статті 42:
в абзаці першому слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", а слова "із відповідною відміткою" замінити відповідно словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
в абзаці другому слова "сторінки паспорта з відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України";
2) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
3) у тексті Закону слова "відмітку у паспорті" та "відмітку в паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України", а слово "паспорт" в усіх відмінках замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку.
 
Враховано   20) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67):
а) у частині четвертій статті 42:
в абзаці першому слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", а слова "із відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
в абзаці другому слова "сторінки паспорта з відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України";
б) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
в) у тексті Закону слова "відмітку у паспорті" та "відмітку в паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України", а слово "паспорт" в усіх відмінках замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку;
 
638. 23. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця":
1) у пункті 3 частини другої статті 54 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
2) в абзацах другому та третьому частини першої статті 56 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
3) в абзаці третьому частини першої статті 64 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
-167- Грицак В.М.
21. У пункті 3 частини другої статті 54, в абзацах другому і третьому частини першої статті 56 та абзаці третьому частини першої статті 64 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 37, ст. 443) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
Враховано   21) у пункті 3 частини другої статті 54, в абзацах другому і третьому частини першої статті 56 та абзаці третьому частини першої статті 64 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 37, ст. 443) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
639. 24. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1) слова "паспорта власника (для нерезидентів - найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу)" в абзаці п’ятому частини четвертої статті 14 замінити словами "паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця".
 
-168- Грицак В.М.
22. В абзаці п'ятому частини четвертої статті 14 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2006 р. № 13, ст. 110) слова "паспорта власника (для нерезидентів - найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу)" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця".
 
Враховано   22) в абзаці п'ятому частини четвертої статті 14 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110) слова "паспорта власника (для нерезидентів - найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу)" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця";
 
640. 25. У Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) в абзаці третьому статті 3 слова "на території якої" замінити словом "де";
2) абзац сьомий статті 3 викласти у такій редакції: "реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції";
3) в абзаці другому частини другої статті 6 цифри "15" замінити цифрами "16";
4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "подають заяву" замінити словами "подають заяву-анкету за встановленою формою", а слова "уповноваженого органу" замінити словами "органу реєстрації за місцем проживання особи";
5) в абзаці третьому частини другої статті 6 слова "паспортний документ" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", а слова "Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України" виключити; \
6) доповнити абзацом шостим такого змісту: "документи, що підтверджують право особи на проживання за обраним місцем проживання (документи про право власності на житло, договір найму, піднайму, оренди житлового приміщення та інші документи, передбачені чинним законодавством, що надають особі право на проживання)";
7) у частині четвертій статті 6 слово "Заява" замінити словами "Заява-анкета";
8) частини п’яту та дев’яту статті 6 виключити;
9) статті 8 та 9 виключити.
 
-169- Грицак В.М.
23. У Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) у статті 3:
в абзаці третьому слова "на території якої" замінити словом "де";
абзац сьомий викласти у такій редакції:
"реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції";
2) статті 8 та 9 виключити.
 
Враховано   23) у Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2011 р., № 23, ст. 160):
а) у статті 3:
в абзаці третьому слова "на території якої" замінити словом "де";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції";
б) статті 8 та 9 виключити;
 
641. 26. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491) пункт 1 частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
"1) паспорт громадянина України";
 
-170- Грицак В.М.
Підпункт 26 Розділу ІV Прикінцеві положення виключити. У зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано      
642. 27. У Законі України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, _т.. 35; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ) в частині четвертій статті 7 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
-171- Грицак В.М.
24. В частині четвертій статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
Враховано   24) в частині четвертій статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
643. 28. У Законі України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136):
1) в абзаці другому частини сьомої статті 25 слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
2) в абзаці третьому частини сьомої статті 25 слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця".
 
-172- Грицак В.М.
25. В абзаці другому та третьому частини сьомої статті 25 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136): слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця".
 
Враховано   25) в абзацах другому та третьому частини сьомої статті 25 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136) слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
 
644. 29. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
1) підпункт "а" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:
"а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";
2) в абзаці першому підпункту "б" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";
3) підпункт "в" пункту 6 статті 3 виключити;
4) у підпункті "г" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
5) підпункт "е" пункту 6 статті 3 виключити;
6) в абзаці першому підпункту "ж" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
7) у підпункті "м" пункту 6 статті 3 слова "прописку громадян або" виключити;
8) у підпункті "н" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";
9) у пункті 17 частини першої статті 4 слова "паспорта громадянина України" замінити словами "паспорта громадянина України" та доповнити словами "батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України";
10) частина 1 статті 4 доповнити пунктом 46 такого змісту:
"46) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше".
 
-173- Грицак В.М.
26. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
1) у пункті 6 статті 3:
підпункт "а" викласти у такій редакції:
"а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";
в абзаці першому підпункту "б" слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";
підпункт "в" виключити;
у підпункті "г" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
підпункт "е"виключити;
в абзаці першому підпункту "ж" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
у підпункті "м" слова "прописку громадян або" виключити;
у підпункті "н" слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";
2) у частині першій статті 4:
пункт 17 доповнити словами "батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України";
доповнити пунктом 52 такого змісту:
"52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше".
 
Враховано   26) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
а) у пункті 6 статті 3:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого
2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";
в абзаці першому підпункту "б" слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";
підпункт "в" виключити;
у підпункті "г" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
підпункт "е"виключити;
в абзаці першому підпункту "ж" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
у підпункті "м" слова "прописку громадян або" виключити;
у підпункті "н" слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";
б) у частині першій статті 4:
пункт 17 доповнити словами "батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України";
доповнити пунктом 52 такого змісту:
"52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше";
 
    -174- Каплієнко В.В.
38.2.3 У частині 29:
У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7?93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
1) підпункт "а" пункту 6 статті 3 залишити у чинній редакції.
Частина 31. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) пункті 5 частини другої статті 122 залишити у чинній редакції.
38.2.4 У частині 32:
У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):
у абзаці другому частини першої статті 3 слова "та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр" замінити словами "та Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб в обсязі, визначеному Законом України "Про Державну інформаційну систему реєстраційного обліку фізичних осіб";
 
Відхилено    
645. 30. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) в пункті 1 частини першої статті 19 слова "у паспорті відмітку" замінити словами "відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
-175- Грицак В.М.
27. В пункті 1 частини другої статті 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 - 3, ст. 11) слова "у паспорті відмітку" замінити словами "відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
Враховано   27) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 - 3, ст. 11):
а) у пункті 1 частини другої статті 19 слова "у паспорті відмітку" замінити словами "або відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України";
в) абзац шостий підпункту 1 частини третьої статті 20 викласти в такій редакції:
"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки";
 
    -176- Мостіпан У.М.
У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості верховної ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
2) Абзац п’ятий пункту 1 частини третьої статті 20 викласти у такій редакції: "унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки";
 
Враховано    
    -177- Сушкевич В.М.
Враховуючи, що за умовами законопроекту паспорта, видані до набрання чинності положень цього законопроекту, будуть чинними також після введення паспортів громадян України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, підпункт 30 пункту ІІ розділу VІ "Прикінцеві положення " проекту акта пропоную викласти у такій редакції:
"30. В другому реченні пункту 1 частини другої статті 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості верховної ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) після слів "у паспорті відмітку" доповнити словами "або відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
Враховано    
    -178- Мостіпан У.М.
пп. 30 (або 31 у разі врахування вищезазначеної пропозиції) п. ІІ розділу VІ "Прикінцеві положення проекту акта викласти у такій редакції:
"30. (або 31). У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості верховної ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
1) пункт 1 частини другої статті 19 після слів "у паспорті відмітку" доповнити словами "або відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
Враховано    
646. 31. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) у пункті 5 частини другої статті 12-2 слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
-179- Грицак В.М.
28. У пункті 5 частини другої статті 122 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416) слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
Враховано   28) у пункті 5 частини другої статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416) слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України";
 
647. 32. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):
1) абзац другий частини першої статті 3 доповнити словами "та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр";
2) в абзаці другому частини восьмої статті 13 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
3) у частині десятій статті 14 та частині восьмій статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортах громадянина України";
4) у тексті Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509) слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі.
 
-180- Грицак В.М.
29. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):
1) абзац другий частини першої статті 3 доповнити словами "та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, які підверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
2) в абзаці другому частини восьмої статті 13 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
3) у частині десятій статті 14 та частині восьмій статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортах громадянина України";
4) у тексті Закону слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі. "
 
Враховано   29) у Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):
а) абзац другий частини першої статті 3 доповнити словами "та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
б) в абзаці другому частини восьмої статті 13 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
в) у частині десятій статті 14 та частині восьмій статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортах громадянина України";
г) у тексті Закону слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі;
30) абзац дев’ятий пункту 1 частини третьої статті 21 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2009 р., № 38, ст. 535) викласти у такій редакції:
"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки".
 
    -181- Мостіпан У.М.
Враховуючи, що за умовами законопроекту паспорта, видані до набрання чинності положень цього законопроекту, будуть чинними також після введення паспортів громадян України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, ПРОПОНУЮ:
1). п. ІІ розділу VІ "Прикінцеві положення" проекту Закону доповнити новим п.п. 24 такого змісту:
"24. абзац дев’ятий пункту 1 частини третьої статті 21 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., ст. 376) викласти у такій редакції:
"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки";
У зв’язку з цим пп. 24-32 п. ІІ розділу VІ "Прикінцеві положення" проекту акта вважати пп. 25-33.
 
Враховано    
648. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
649. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
650. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розпочати з 1 січня 2013 року роботи з запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України в регіонах та інфраструктури його функціонування.
 
651. Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
652. 1. Забезпечити розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування з дати набрання чинності цим Законом.
 
-182- Каплієнко В.В.
39. У Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ внести наступні зміни
39.1. Частину першу викласти у такій редакції6
"1. Забезпечити розбудову інфраструктури Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування з дати набрання чинності цим Законом.
39.2. Абзац другий частини другої виключити.
 
Відхилено   1. Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.
 
653. 2. Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
 
   2. Розбудова інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
 
654. Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2015 року.
 
-183- Грицак В.М.
У абзаці другому пункту два Розділу V "Перехідних положень" слова та цифри "з 1 січня 2015 року " замінити словами та цифрами " з 01 січня 2014 року".
 
Враховано      
655. 3. З 01 січня 2013 року розпочати роботи по запровадженню оформлення і видачі паспорта громадянина України та інфраструктури її функціонування в регіонах.
 
-184- Грицак В.М.
У абзаці другому пункту два Розділу V "Перехідні положення" цифри "01" змінити на цифру "1".
 
Враховано      
656. 4. Встановити, що за видачу громадянам паспорта громадянина України, що передбачений цим законом, вперше державне мито не стягується.
 
   3. За видачу громадянам паспорта громадянина України, що передбачений цим Законом, вперше державне мито не стягується.
 
657. 5. Кабінет Міністрів України визначає у проекті Державного бюджету України обсяги фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону.

   4. Кабінет Міністрів України визначає у проекті Державного бюджету України обсяги фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону.