Кількість абзаців - 553 Таблиця поправок


Про ліцензування видів господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про ліцензування певних
видів господарської діяльності
 
   Про ліцензування видів
господарської діяльності
 
3.

 
-1- Кужель О.В.
У назві законопроекту слово "певних" виключити.
Преамбулу законопроекту виключити
 
Враховано      
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-2- Кужель О.В.
Пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 і 21 частини першої статті 1 вилучити із збереженням послідовної нумерації.
 
Враховано   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії;
 
      
7. 2) апеляція - оскарження здобувачем ліцензії чи ліцензіатом рішення органу ліцензування до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;
 
      
8. 3) безліцензійна діяльність - провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, в тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію;
 
   1) безліцензійна діяльність - провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію;
 
9. 4) виявлення недостовірності даних у документах, що подані суб’єктом господарювання до органу ліцензування або спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування - встановлення на момент подачі здобувачем ліцензії чи ліцензіаром документів наявності розбіжності даних, наведених у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання;
 
      
10. 5) відмова ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування - не допуск ліцензіатом посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ним вимог ліцензійних умов за умови відсутності передбачених для цього законом підстав (ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктам, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом більше ніж половини строку перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата під час проведення перевірки);
 
      
11. 6) засіб провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню - транспортний засіб, необхідний для провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, до якого відповідними ліцензійними умовами встановлені вимоги, зокрема, щодо належності суб’єкту господарювання на правах власності або користування;
 
      
12. 7) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який має намір одержати ліцензію і подав до органу ліцензування заяву про її видачу разом з встановленими відповідними ліцензійними умовами
 
-3- Кіраль С.І.
Пункт сьомий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:
"7) здобувач ліцензії – суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про надання ліцензії"
 
Враховано редакційно   2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії разом з підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов;
 
13. 8) ліцензіар - керівник або уповноважена ним посадова особа (працівник) органу ліцензування чи органу, якому у встановленому цим Законом порядку делеговані повноваження органу ліцензування;
 
      
14. 9) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;
 
   3) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;
 
15. 10) ліцензійна справа - папка організаційно-облікового типу з документами, що подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом відповідно до цілей цього Закону, надходять з від органів державної влади, підприємств, установ, організацій чи громадян до органу ліцензування або створені органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень;
 
      
16. 11) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт, положення якого встановлюють з урахуванням норм закону та виданих у відповідності з їх положеннями інших нормативно-правових актів вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом і за порушення яких до нього застосовуються заходи впливу та санкції, і який встановлює виключний перелік підтвердних документів;
 
-4- Кужель О.В.
Пункт одинадцятий частини першої статті 1 викласти у новій редакції:
"10) ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії"
 
Враховано   4) ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;
 
    -5- Сажко С.М.
пункт 11 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"11) ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню"
 
Враховано частково    
17. 12) ліцензія - право (документ), що надається органом ліцензування, на провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на папері;
 
-6- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 1 пункт 12 викласти у наступній редакції:
"ліцензія - дозвіл (право) на здійснення ліцензованого виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане органом, що ліцензує суб'єкту господарювання в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано редакційно   5) ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на паперовому носіїі;
 
18. 13) ліцензування - засіб державного регулювання визначеного цим Законом переліку видів господарської діяльності, який реалізується органами, і передбачає встановлення вимог щодо одержання та реалізації суб’єктами господарювання права на провадження таких видів господарської діяльності, контроль за їх додержанням, застосування заходів впливу та санкцій;
 
-7- Кужель О.В.
Пункт тринадцятий частини першої статті 1 викласти у новій редакції такого змісту:
"13) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та який спрямований на забезпечення єдиної державної політики у сфері ліцензування та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів"
 
Враховано   6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;
 
19. 14) матеріально-технічна база провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню - сукупність засобів та місць провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
      
20. 15) місце провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка), до якого ліцензійними умовами встановлені вимоги (зокрема, щодо належності його суб’єкту господарювання на правах власності або користування, наявності адреси або інших даних, що дають можливість його ідентифікувати) і у межах якого провадиться певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або який використовується у його провадженні (може співпадати із місцезнаходженням суб’єкта господарювання);
 
      
21. 16) надання ліцензії - надання (видача) суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом запису про прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців і, за заявою здобувача ліцензії, надання органом ліцензування ліцензії на паперовому носії;
 
      
22. 17) неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов - не забезпечення ліцензіатом у встановленому ліцензійними умовами порядку наявності відповідної матеріально-технічної бази та (або) кількості штатних працівників визначеної кваліфікації за певними посадами, до рівня, що встановлені ліцензійними умовами;
 
-8- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 1 пункт 17 речення: "та (або) кількості штатних працівників визначеної кваліфікації за певними посадами" замінити реченням наступного змісту: "технологічних та (або) кваліфікаційних вимог до рівня, що встановлені ліцензійними умовами"
 
Відхилено      
23. 18) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган для ліцензування видів господарської діяльності;
 
-9- Кужель О.В.
Пункт 18 частини першої викласти в такій редакції:
"орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або державний колегіальний орган"
 
Враховано   7) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або державний колегіальний орган.
 
24. 19) підтвердні документи - перелік документів, які здобувач ліцензії має подати разом із заявою про надання ліцензії для її одержання;
 
      
25. 20) плата за надання ліцензії - разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за надання йому ліцензії до бюджет України відповідного рівня після прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інше не встановлено законом;
 
      
26. 21) повторне порушення ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом двох років з дати видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча-б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо яких видавалось таке розпорядження.
 
      
27. 2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Господарським кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
-10- Кужель О.В.
Частину другу статті 1 виключити
 
Враховано      
28. Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, встановлює уніфікований порядок ліцензування видів господарської діяльності, визначає порядок нагляду і контролю у сфері ліцензування та відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.
 
-11- Насіров Р.М.
частину другу статті 2 законопроекту (щодо сфери дії Закону) доповнити словами "та діяльності з виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
 
Немає висновку   Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
2. Порядок видачі, переоформлення, анулювання ліцензій банківської діяльності та діяльності в галузі телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до законів України "Про банки та банківську діяльність", .
3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;
Рада міністрів Автономної Республіці Крим - провадиться на території Автономної Республіки Крим;
місцевий орган виконавчої влади - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
    -12- Кужель О.В.
Статтю 2 викласти у наступній редакції:
"1. Сфера дії цього закону не розповсюджується на ліцензування банківської діяльності і діяльності у галузі телебачення і радіомовлення.
2. Порядок видачі, переоформлення, анулювання ліцензій банківської діяльності і діяльності в галузі телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до законів України "Про банки та банківську діяльність",
3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;
Рада міністрів Автономної Республіці Крим - провадиться на території Автономної Республіки Крим;
місцевий орган виконавчої влади - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці"
 
Враховано    
29. 2. Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
 
-13- Національний банк України
частину 2 статті 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Дія цього Закону не поширюється на Національний банк України при ліцензуванні ним банківської діяльності"
 
Враховано редакційно      
30. 3. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
органи ліцензування - органи виконавчої влади або місцеві органи влади, визначені Кабінетом Міністрів України, або уповноважені законом державні колегіальні органи.
 
   5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
органи ліцензування.
 
31. 4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;
Рада міністрів Автономної Республіці Крим - провадиться на території АР Крим;
місцевий орган виконавчої влади - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
      
32. Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
 
-14- Кужель О.В.
Статтю 3 викласти у новій редакції:
"1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:
принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:
встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, лише цим законом,
визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;
визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та види господарської діяльності згідно статті 7 цього закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії;
принципі територіальності:
якщо органом ліцензування визначено центральний орган виконавчої влади, то ліцензії, які він видає, діють на всій території країни,
якщо органом ліцензування є Рада міністрів Автономної Республіці Крим, то дія ліцензій, які він видає розповсюджується на територію Автономної Республіки Крим,
якщо органом ліцензування є місцевий орган влади, то дія ліцензій, які він видає розповсюджується на його адміністративну територію;
принципі дотримання законності шляхом того, що:
запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом,
види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають,
встановлюються конкретні терміни здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування,
лише суб'єкти господарювання мають отримати ліцензії і лише для власних потреб,
вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами,
повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та порядок набрання чинності рішень органу ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності і визначаються виключно цим законом та не можуть бути обмежені іншими законами,
запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб'єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування,
забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних джерел;
принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:
ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та (або) безпеки держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання,
запобігання проявам ознак корупції,
у разі прийняття змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, повинен бути передбачений достатній для реалізації цих змін строк, але не менший за два місяці;
принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:
вільний вибір суб'єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та території своєї діяльності,
забезпечення у отриманні ліцензії рівності прав суб'єктами господарювання будь-якої організаційно-правової форми чи форми власності,
встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення відповідності їх рівням ризиків від провадження відповідного виду господарської діяльності,
уникання необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур,
заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;
принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:
своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органів ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах, а проектів нормативно-правових актів - в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації",
доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону,
залучення на паритетних началах представників профільних громадських організацій, суб'єктів господарювання та (або) їх об'єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цієї статті принципам державної політики забороняється"
 
Враховано   Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:
1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:
встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом;
визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;
визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та види господарської діяльності згідно із статтею 7 цього Закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії;
2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію того органу ліцензування, що її видав;
3) принципі дотримання законності шляхом того, що:
запроваджується ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом;
види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають;
встановлюються конкретні терміни здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;
суб'єкт господарювання має право отримати ліцензію лише для власних потреб;
вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами;
повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та порядок набрання чинності рішеннями органу ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності, визначаються виключно цим Законом і не можуть бути обмежені іншими законами;
запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб'єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування;
забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних джерел;
4) принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:
ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та /або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання;
запобігання проявам корупції;
у разі внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, передбачається достатній для реалізації цих змін строк, але не менш як два місяці;
5) принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:
вільний вибір суб'єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і території своєї діяльності;
забезпечення при отриманні ліцензії рівності прав суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності;
встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення відповідності їх рівням ризику від провадження відповідного виду господарської діяльності;
уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур;
заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;
6) принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:
своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів - у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону;
залучення на паритетних засадах представників профільних громадських організацій, суб'єктів господарювання та/або їх об'єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цій статті принципам державної політики, забороняється.
 
33. 1. Ліцензування застосовується лише щодо видів господарської діяльності, провадження яких становить загрозу життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці та з метою ефективного запобігання реалізації цих загроз, якщо для досягнення визначеної мети недостатньо інших засобів державного регулювання.
 
      
34. 2. Для провадження на території України певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, здобувач ліцензії має бути зареєстрованим згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" як суб'єкт господарювання та одержати ліцензію на провадження визначеного ним виду (видів) господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
      
35. 3. Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
 
      
36. 4. Види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
Порядок ліцензування видів господарської діяльності, зазначених у частині першій статті 7 цього Закону та особливості ліцензування видів господарської діяльності, зазначених у частині другій статті 7 цього Закону встановлюються законом.
 
      
37. 5. Порядок ліцензування на всій території України підлягає уніфікації.
 
      
38. 6. Ліцензійні умови мають відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності та рівням ризиків від провадження відповідних видів господарської діяльності, уникаючи необґрунтованого обтяження чи зайвих для суб’єктів господарювання процедур, зокрема, адміністративними процедурами, застосовувати декларативний принцип чи принцип мовчазної згоди.
 
      
39. Вимоги ліцензійних умов мають бути чіткими, недвозначними і прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами.
 
      
40. Ліцензійні умови та зміни до них мають оприлюднюватись у достатній строк (але не менший, ніж 30 календарних днів до набрання ними чинності) для забезпечення можливості приведення суб’єктами господарювання своєї діяльності у відповідність до таких умов.
 
      
41. 7. Перелік підтвердних документів та їх склад мають визначатись виходячи з мінімальної достатності для підтвердження лише вимог ліцензійних умов.
 
      
42. 8. Ліцензіат не має права передавати ліцензію іншим суб’єктам господарювання, юридичним або фізичним особам для провадження ними певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
      
43. 9. Іноземні юридичні особи можуть опосередковано провадити на території України певні види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, шляхом здійснення у встановленому законом порядку іноземних інвестицій у юридичних осіб - резидентів України або іноземної кооперації з ними.
 
      
44. 10. Відкритість і доступність інформації у сфері ліцензування забезпечується відповідно до закону.
 
-15- Данченко О.І.
Частину десяту статті 4 доповнити новими словами такого значення:
"та шляхом видачі ліцензії в електронній формі – внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців про рішення органа ліцензування щодо видачі ліцензії відповідному суб'єкту господарювання"
 
Враховано      
45. 11. Повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування і Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, а також порядок набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності і не можуть бути обмежені іншими законами.
 
      
46. 12. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на ліцензування всіх видів господарської діяльності.
 
      
47. Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
 
   Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
 
48. 1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
1) розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування та розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування;
3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (в тому числі ліцензійні умови), які розробляються та (або) приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;
5) дає роз’яснення щодо застосування норм цього Закону;
6) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;
7) видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляції чи скарг на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 
-16- Кужель О.В.
Статтю 4 викласти у новій редакції такого змісту:
"1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (в тому числі ліцензійні умови), які розробляються та (або) приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму щорічного звіту органу ліцензування;
здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;
утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;
має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії (фотокопії) документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запрошувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування стосовно сфери ліцензування певних видів господарської діяльності;
видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляції чи скарг із врахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів ліцензування, що прийняли рішення, яке ним відмінено на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
забезпечення проведення підвищення кваліфікації працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема, щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності.
2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями"
 
Враховано   1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
1) розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі ліцензійні умови), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;
5) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;
6) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;
7) має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їхніх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запитувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали;
8) видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляцій чи скарг з урахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
9) порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів ліцензування, які прийняли рішення, скасованена підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких належить забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності;
12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями.
 
49. 8) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;
 
      
50. 9) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, організовує навчання підвищення кваліфікації та проводить атестацію у сфері ліцензування працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
 
      
51. 10) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців дані про розгляд апеляції на рішення орган ліцензування щодо анулювання ліцензії;
 
-17- Семенуха Р.С.
Пункт 10 частини першої статті 4 законопроекту викласти у такій
редакції:
"10) направляє державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи (ліцензіата) документи, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно зазначеного суб'єкта господарювання відомостей про подання до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляції (скарги) на рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії, відомостей про скасування спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
Відхилено      
52. 11) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
-18- Семенуха Р.С.
Пункт 11 частини першої статті 4викласти в такій редакції:
"11) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
Враховано      
53. 12) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема, щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності.
 
      
54. 2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами.
 
      
55. Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
 
-19- Кужель О.В.
Статтю 5 викласти у новій редакції такого змісту:
"1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, та діє за регламентом, який затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:
1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону;
3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування.
3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:
1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запрошувати необхідні матеріали для їх розгляду;
2) розробляти рекомендації стосовно удосконалення державної політики у сфері ліцензування.
4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника - заступник.
Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань за результатами обрання його членами Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Заступник голови призначається з числа державних службовців.
5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб’єктів господарювання і їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш, ніж п’ятдесят відсотків її складу.
6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводиться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, він протягом трьох робочих днів з дати одержання ним апеляції:
повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування про прийняття апеляції до розгляду,
запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі у засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування,
запитує у органу ліцензування копії (фотокопії) документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення,
передає заяву (скаргу), проект нормативно-правового акту та інші документи (по мірі надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування відповідно до її повноважень згідно частин два і три цієї статті.
У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати у органу ліцензування додаткові документи, що стосувалися прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів.
Форма подачі апеляції є довільною.
До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.
8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дати одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.
Ліцензія, у відношенні якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дати прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, які стосуються оскаржуваного рішення.
У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції із обґрунтуванням причин відкладання розгляду такої справи.
10. Апеляція, що подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядається.
11. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймаються більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується її особою, яка проводила засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та її секретарем.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо розгляду апеляції або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та (або) пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності обов'язкові для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
Рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату чи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.
12. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону, покладається на юридичну або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їхні представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
13. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування на наступний день з їх прийняття"
 
Враховано   Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє за регламентом, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:
1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону.
3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:
1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запитувати необхідні матеріали для їх розгляду;
2) розробляти рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування;
3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування.
4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника – заступник голови.
Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань за результатами обрання його членами Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Заступник голови призначається головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з числа державних службовців.
5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш як п’ятдесят відсотків її складу.
6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, він протягом трьох робочих днів з дати одержання ним апеляції:
1) повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування про прийняття апеляції до розгляду;
2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
3) запитує в органу ліцензування копії (фотокопії) документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення;
4) передає заяву (скаргу), проект нормативно-правового акта та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування відповідно до її повноважень згідно з частинами другою та третьою цієї статті.
У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів.
Форма подачі апеляції є довільною.
До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.
8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.
Ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дати прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, що стосуються оскаржуваного рішення.
У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції з обґрунтуванням причин відкладення розгляду такої справи.
10. Апеляція, подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядається.
11. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймаються більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується її особою, яка проводила засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо розгляду апеляцій або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та/або пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та/або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
Рішення про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату чи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.
12. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону, покладається на юридичну або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їхні представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
13. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
56. 1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, та діє за регламентом, який затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
      
57. 2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:
 
      
58. 1) розгляд апеляцій та інших скарг ліцензіатів на дії органу ліцензування;
 
      
59. 2) розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 21 цього Закону;
 
      
60. 3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності.
 
      
61. 3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:
 
      
62. 1) отримувати від органу ліцензування фотокопії документів, що стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 
      
63. 2) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності чи скасування чинного;
 
      
64. 3) розробляти для спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування рекомендації стосовно удосконалення державної політики у сфері ліцензування;
 
      
65. 4) залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування запрошувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування стосовно сфери ліцензування видів господарської діяльності.
 
      
66. 4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
      
67. Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника - заступник.
 
      
68. Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань, а заступник голови - з числа посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
      
69. 5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується з представників суб’єктів господарювання і громадських організацій, їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та науковців і затверджується головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
 
      
70. До складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування залучаються представники суб’єктів господарювання або їх об’єднань, громадських організацій та науковців у кількості не меншій, ніж п’ятдесят відсотків її складу.
 
      
71. 6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводиться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
 
      
72. 7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, він у триденний строк письмово повідомляє орган ліцензування та суб’єкта господарювання про прийняття її до розгляду, запрошує їх до участі у засіданні та запитує у органу ліцензування фотокопії документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення.
 
      
73. Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.
 
      
74. 8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дати одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.
 
      
75. 9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані фотокопії документів, які стосуються оскаржуваного рішення.
 
      
76. У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запросити додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення.
 
      
77. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватись телекомунікаційними засобами.
 
      
78. 10. У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції із обґрунтуванням причин відкладання розгляду такої справи.
 
      
79. 11. Апеляція, що подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядаються.
 
      
80. 12. За результатами розгляду проектів нормативно-правових актів, підстав проведення органами ліцензування позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, пропозицій та апеляцій Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування приймаються рішення, які мають характер експертних висновків.
 
      
81. 13. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів і оформлюються протокольними рішеннями, які підписуються її головою та секретарем.
 
      
82. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо проектів нормативно-правових актів, пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності та (або) апеляцій здобувачів ліцензії чи ліцензіатів обов'язкові для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня відповідного рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, про задоволення апеляції або про відхилення апеляції.
 
      
83. 14. Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення чи задоволення апеляцій надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії чи ліцензіату протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.
 
      
84. 15. Доведення доцільності передбаченої пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 21 цього Закону підстави проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата покладається на орган влади або фізичну особу, які подали відповідне звернення (повідомлення), для чого представники цього органу влади чи фізична особа запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
 
      
85. 16. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
      
86. Стаття 6. Органи ліцензування
 
-20- Кужель О.В.
Зміст статті 6 викласти у новій редакції:
"1. Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, що вказані у статті 7 цього Закону, за переліком, що визначає Кабінет Міністрів України.
Види господарської діяльності, на здійснення якого державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюється законом.
2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:
1) отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення щодо залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи видачі ліцензії (в електронній формі та (або) на паперовому носії), оформлення, переоформлення та видачі інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування;
2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;
3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатом перевірки приймає рішення;
4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, що встановлений його розпорядником, дані про прийняте рішення стосовно видачі чи анулювання ліцензії та забезпечує їх щоденну актуалізацію (у разі необхідності);
5) формує, веде, забезпечує зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших інформаційних ресурсів для цілей цього Закону;
6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;
7) надає інформацію з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з прийняття рішення її актуалізацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 15 січня року, наступного за звітним;
10) забезпечує проходження підвищення кваліфікації своїми працівниками, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону "Про захист економічної конкуренції", над діяльністю ліцензіата осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника такого органу або його заступника згідно розподілу повноважень.
4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.
Надання таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт повинен бути на наступний день після його прийняття опублікований на офіційному веб-сайті органу ліцензування і доведений у письмовому вигляді до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).
5. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, який втратив повноваження органу ліцензування зобов’язаний:
вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;
забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, що визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, що передбачені цим Законом, але не більше, ніж десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) як органу ліцензування"
 
Враховано редакційно   Стаття 6. Повноваження органів ліцензування
1. Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону.
Види господарської діяльності, на здійснення яких державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюються цим Законом.
2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:
1) отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії (в електронній формі та (або) на паперовому носії), оформлення, переоформлення та видачу інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування;
2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;
3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатами перевірки приймає рішення;
4) забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, встановленому його розпорядником, відомості про прийняте рішення стосовно видачі чи анулювання ліцензії та забезпечує їх щоденну актуалізацію (у разі необхідності);
5) формує, веде, забезпечує зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших інформаційних ресурсів для цілей цього Закону;
6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;
7) надає інформацію з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним;
10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за діяльністю ліцензіата осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника органу або його заступника згідно з розподілом повноважень.
4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки з виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.
Надання таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт на наступний день після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ліцензування і направляється у письмовому вигляді до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).
5. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, що втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний:
1) вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;
2) забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, який визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, передбачених цим Законом, але не більш як за десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) органу ліцензування.
 
87. 1. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:
 
      
88. 1) отримує та розглядає документи, подання яких органу ліцензування передбачено законом, приймає рішення, оформлює та видає документи за результатом їх розгляду;
 
      
89. 2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
      
90. 3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатом перевірки приймає рішення;
 
      
91. 4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, що встановлений його розпорядником, дані щодо стану виданих ним ліцензій, результатів перевірок ліцензійної діяльності ліцензіатів та забезпечує їх щоденну актуалізацію (у разі необхідності), зокрема, щодо суб’єктів господарювання, які одержували ліцензії і щодо яких дані відсутні чи не актуалізовані;
 
-21- Семенуха Р.С.
Пункти 4, 6, 9 частини першої статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції:
"4) направляє державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи (здобувача ліцензії, ліцензіата) рішення органу ліцензування про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно зазначеного суб'єкта господарювання відповідного запису в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
6) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
9) надає інформацію з ліцензійних справ у порядку, встановленому чинним законодавством"
 
Враховано частково      
92. 5) формує, веде, забезпечує зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших інформаційних ресурсів для цілей цього Закону;
 
      
93. 6) має безоплатний доступ до бази даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
      
94. 7) веде електронну базу даних щодо стану виданих ним ліцензій;
 
      
95. 8) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;
 
      
96. 9) надає інформацію з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
 
      
97. 10) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про стан ліцензування за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує її своєчасну актуалізацію;
 
      
98. 11) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 15 лютого року, наступного за звітним;
 
      
99. 12) забезпечує проходження своїми працівниками, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування, навчання, періодичного підвищення кваліфікації та атестації у сфері ліцензування.
 
      
100. 2. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника такого органу або його заступника згідно розподілу повноважень.
 
      
101. 3. Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, у тому числі утвореним органом ліцензування (зокрема, комісіям, колегіям, дорадчим органам при такому органі), юридичним та фізичним особам, крім делегування органом ліцензування своїм територіальним підрозділам повноважень щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.
 
      
102. Делегування таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт повинен бути опублікований на офіційному сайті органу ліцензування та доведений у письмовому вигляді у триденний строк до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
      
103. 4. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, який втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний вжити невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи.
 
      
104. 5. Орган виконавчої влади, який втратив повноваження органу ліцензування, забезпечує передання своїх ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів органу ліцензування, що визначений (уповноважений) Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, що передбачені цим Законом, але не більший, ніж десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) як органу ліцензування.
 
      
105. Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 
   Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 
106. 1. Відповідно до встановленого спеціальними законами порядку ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
-22- Кужель О.В.
Статтю 7 викласти у новій редакції такого змісту:
"1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
2) надання фінансових послуг та професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів);
3) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
4) діяльність у сфері використання ядерної енергії;
5) освітня діяльність закладів освіти;
6) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
7) діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним та номерним ресурсом;
8) будівництво об’єктів ІV і V категорій складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність";
9) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами – з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби".
10) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
11) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
12) поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
13) медична практика;
14) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
15) ветеринарна практика;
16) провадження азартних ігор (в тому числі лотерей);
17) туроператорська діяльність;
18) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
19) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;
20) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
21) культивування рослин, включених до таблиці ІПереліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку – з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
22) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії та перелік технічних засобів негласного отримання інформації встановлює Кабінет Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
23) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом"
 
Враховано   1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
2) надання фінансових послуг та професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів);
3) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
4) діяльність у сфері використання ядерної енергії;
5) освітня діяльність закладів освіти;
6) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
7) діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним та номерним ресурсом;
8) будівництво об’єктів ІV і V категорій складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність";
9) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби";
10) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
11) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
12) поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
13) медична практика;
14) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
15) ветеринарна практика;
16) провадження азартних ігор (у тому числі лотерей);
17) туроператорська діяльність;
18) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
19) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;
20) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
21) культивування рослин, включених до таблиці ІПереліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
22) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії та перелік технічних засобів негласного отримання інформації встановлює Кабінет Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
23) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
 
107. 1) банківська діяльність;
 
      
108. 2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
      
109. 3) із надання фінансових послуг;
 
      
110. 4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 
      
111. 5) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
      
112. 6) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
 
-23- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 7 законопроекту доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
"7) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом"
 
Враховано редакційно      
113. 2. Відповідно до встановленого цим Законом порядку, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами, ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
      
114. 1) культивування рослин, включених до таблиці ІПереліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
 
      
115. 2) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби";
 
-24- Загорій Г.В.
пп.2 п. 2 ст.7 викласти в наступній редакції: "2) Виробництво, імпорт лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби"
 
Враховано редакційно      
116. 3) охоронна діяльність за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про охоронну діяльність";
 
      
117. 4) будівництво об’єктів ІV і V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність".
 
-25- Андрієвський Д.Й.
підпункт 4 частини 2 статті 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"4) діяльність, пов’язана з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності"
 
Враховано редакційно      
118. 5) діяльність у сфері телекомунікацій - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації".
 
-26- Данченко О.І.
Пункт п’ятий частини другої статті 7 викласти у такий редакції:
"надання послуг у сфері телекомунікацій, використання номерного та радіочастотного ресурсу"
 
Враховано      
119. 3. Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
      
120. 1. виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4, 5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4, 5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
      
121. 2. виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
122. 3. здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
 
-27- Сажко С.М.
пункт 3 частини третьої статті 7 доповнити словами: " (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)"
 
Враховано в пункті 12 статті 7     
123. 4. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
124. 5. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
      
125. 6. виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
      
126. 7. виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
127. 8. надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації за переліками, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
128. 9. надання послуг у галузі технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
129. 10. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
      
130. 11. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 
      
131. 12. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
 
      
132. 13. експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
      
133. 14. медична практика;
 
      
134. 15. діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
 
      
135. 16. ветеринарна практика;
 
      
136. 17. випуск та проведення лотерей;
 
      
137. 18. надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
-28- Дубневич Б.В.
П. 18 частини третьої ст. 7 після слова "залізничним" доповнити словами "та авіаційним"
 
Враховано редакційно      
138. 19. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
139. 20. туроператорська діяльність;
 
      
140. 21. працевлаштування за кордоном;
 
-29- Кіраль С.І.
Пункт двадцять один частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:
"21) посередництво у працевлаштуванні за кордоном"
 
Враховано      
141. 22. проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
      
142. 23. промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 
      
143. 24. митна брокерська діяльність;
 
      
144. 25. виробництво матриц та дисків для лазерних систем зчитування;
 
      
145. 26. діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів;
 
-30- Кіраль С.І.
Пункт двадцять шість частини третьої статті 7 виключити
 
Враховано      
    -31- Гриневич Л.М.
Воропаєв Ю.М.
Частину третю статті 7 доповнити новим реченням такого змісту: "освітня діяльність"
 
Враховано редакційно    
146. 27. розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
      
147. 28. збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
 
      
148. 29. генетично-інженерна діяльність у замкненій системі.
 
-32- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину третю статті 7 новими пунктами такого змісту:
"централізоване водопостачання та водовідведення";
"торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом"
 
Відхилено      
    -33- Сажко С.М.
частину третю статті 7 доповнити новим пунктом 30) такого змісту:
"30) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії"
 
Відхилено    
    -34- Сольвар Р.М.
Статтю 7 доповнити новим підпунктом 22 такого змісту:
"22) перевезення пасажирів і небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з урахуванням особливостей, визначених Законам України "Про автомобільний транспорт"
 
Враховано редакційно    
149. Стаття 8. Запровадження, скасування, зміна назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
 
   Стаття 8. Запровадження, скасування, зміна назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
 
150. 1. У разі запровадження ліцензування виду господарської діяльності (зокрема, розширення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, додатковою частиною) суб’єкт господарювання, який провадить такий вид діяльності (або, відповідно, частину виду господарської діяльності, щодо якої запроваджується ліцензування), зобов’язаний протягом тридцяти календарних днів з дня набрання чинності відповідними ліцензійними умовами (зокрема, змінами до ліцензійних умов, що встановлюють вимоги до частини виду господарської діяльності, щодо якої запроваджується ліцензування) подати у встановленому порядку заяву про надання ліцензії на його провадження (або, на провадження його частини) чи припинити його провадження (або, відповідно, провадження частини виду господарської діяльності, щодо якої запроваджується ліцензування).
 
-35- Кривошея Г.Г.
Частину першу статті 8 викласти у новій редакції такого змісту:
"1. У разі набуття чинності закону, яким запроваджено до ліцензування новий вид господарської діяльності або нової частини чинного виду господарської діяльності, що підлягав ліцензуванню, ліцензійні умови провадження нового виду господарської діяльності або нової частини чинного виду господарської діяльності, що підлягав ліцензуванню, повинні набути чинності у строк, необхідний для приведення суб’єктом господарювання своєї діяльності у відповідність із їх вимогами, але не меншим, ніж два місяці з дати їх прийняття.
 
Враховано редакційно   1. У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності або нової частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ліцензійні умови провадження нового виду господарської діяльності або нової частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирають чинності у строк, необхідний для приведення суб’єктом господарювання своєї діяльності у відповідність із вимогами ліцензійних умов, але не менш як через два місяці з дня їх прийняття.
 
151. 2. У разі подання заяви про надання ліцензії згідно вимог частини першої цієї статті суб’єкт господарювання може продовжувати провадження виду господарської діяльності, щодо якого запроваджено ліцензування (або, відповідно, частину виду господарської діяльності, щодо якої запроваджується ліцензування), на підставі виданого органом ліцензування опису документів, що подаються для одержання ліцензії, до прийняття органом ліцензування рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду або про відмову у наданні ліцензії та повідомлення про це суб’єкта господарювання або надання йому ліцензії.
 
-36- Кривошея Г.Г.
Частину другу статті 8 викласти у новій редакції такого змісту:
"2. У разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, що були видані на здійснення цього виду діяльності вважаються недійсними"
 
Враховано   2. У разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.
 
152. 3. У разі скасування ліцензування частини виду господарської діяльності ліцензійні умови надалі розповсюджуються на вид господарської діяльності в частині, яка відповідає виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно цього Закону. У такому випадку орган ліцензування втрачає повноваження щодо ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензування якої скасовано, а ліцензії продовжують діяти в частині, яка відповідає виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно цього Закону.
 
      
153. 4. У разі зміни згідно цього Закону назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, що не призводить до зміни предмету такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі розповсюджуються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.
 
-37- Кривошея Г.Г.
У частині четвертої статті 8 слова "що не" замінити на словами "яке не"
 
Враховано   3. У разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.
 
154. 5. У разі скасування згідно цього Закону ліцензування виду господарської діяльності, орган ліцензування втрачає відповідні повноваження, а ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності стають нікчемними (не діють, не підлягають анулюванню тощо).
 
-38- Кривошея Г.Г.
Частину п’яту статті 8 виключити із збереженням послідовної нумерації частин цієї статті
 
Враховано      
155. 6. У зв’язку зі змінами, обумовленими у цій статті, органи ліцензування актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо видів господарської діяльності, на провадження яких відповідні суб’єкти господарювання мають ліцензії.
 
-39- Семенуха Р.С.
Частину шосту статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
6. У разі запровадження змін, передбачених частиною першої цієї статті, відповідні відомості включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону.
У разі запровадження змін, передбачених частинами третьою-п’ятою цієї статті, орган ліцензування направляє державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи (ліцензіата) відомості, що є підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо видів господарської діяльності, на провадження яких відповідний суб’єкт господарювання має ліцензію (ліцензії)"
 
Відхилено   4. У зв’язку зі змінами, передбаченими цією статтею, органи ліцензування актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 
    -40- Кривошея Г.Г.
У частині шостій слова "щодо видів господарської діяльності, на провадження яких відповідні суб’єкти господарювання мають ліцензії" виключити
 
Враховано    
156. Стаття 9. Ліцензійні умови
 
   Стаття 9. Ліцензійні умови
 
157. 1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії - відповідати ним.
 
-41- Кіраль С.І.
у частині першій статті 9 слова "- відповідати ним" замінити словами "для її одержання - відповідати їм"
 
Враховано   1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати ліцензійним умовам.
 
    -42- Кривошея Г.Г.
В тексті законопроекту слова "про надання ліцензії" у відповідному відмінку замінити словами "про отримання ліцензії" у відповідному відмінку, а слова "рішення про надання ліцензії" замінити словами "рішення про видачу ліцензії"
 
Враховано    
158. 2. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України згідно законодавства.
 
-43- Кужель О.В.
частину другу статті 9 доповнити двома новими реченнями такого місту:
"У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади або Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови провадження цього виду господарської діяльності розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади.
У разі якщо органом ліцензування визначено Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вона може передати свої повноваження органа ліцензування профільному міністерству Ради міністрів Автономної Республіки Крим"
 
Враховано   2. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади або Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови провадження цього виду господарської діяльності розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади.
У разі якщо органом ліцензування визначено Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вона може передати свої повноваження органа ліцензування профільному міністерству Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
159. 3. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України згідно законодавства.
 
-44- Кіраль С.І.
У частині другій статті 9 слова "органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади" замінити словами "відповідним органом ліцензування", та виключити слова "згідно законодавства" та доповнити двома новими реченнями такого місту:
"У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади або Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови провадження цього виду господарської діяльності розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади.
У разі якщо органом ліцензування визначено Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вона може передати свої повноваження органа ліцензування профільному міністерству Ради міністрів Автономної Республіки Крим"
 
Враховано редакційно      
    -45- Кривошея Г.Г.
Доповнити частину першу статті дев’ятої новим абзацом такого змісту:
"Ліцензійні умови набуватимуть чинність у строк, що не перевищує двох місяців з дати визначення відповідного органу ліцензування, якщо інше не передбачене законом"
 
Враховано редакційно    
160. 3. У разі запровадження змін до чинних ліцензійних умов, які потребуватимуть проведення суб’єктами господарювання підготовчої роботи, такі ліцензійні умови або їх окремі положення мають набирати чинність через певний строк з дня їх опублікування, достатній для проведення підготовчих робіт, але не може бути меншим, ніж два місяці.
 
   3. У разі внесення змін до чинних ліцензійних умов, які потребуватимуть проведення суб’єктами господарювання підготовчої роботи, такі ліцензійні умови або їх окремі положення мають набирати чинності через певний строк з дня їх опублікування, достатній для проведення підготовчих робіт, але не може бути меншим, ніж два місяці.
 
161. 4. Органи ліцензування інформують ліцензіарів про опублікування нових ліцензійних умов, змін до них або змін їх окремих положень про строк набрання ними чинності і необхідності приведення діяльності ліцензіарів у відповідність із відповідними вимогами.
 
-46- Кужель О.В.
У статті 9 частини четверту і п’яту викласти у новій редакції такого змісту:
"4. Органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті.
5. У разі запровадження зміни ліцензійних умов в частині зміни переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, то цими ж змінами ліцензійних умов встановлюється строк подачі здобувачами ліцензій цих додаткових документів, але цій строк не може бути меншим, ніж два місяці"
 
Враховано   4. Органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті у день підписання наказу про їх запровадження.
5. У разі внесення змін до ліцензійних умов в частині зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, цими ж змінами встановлюється строк подачі здобувачами ліцензій цих додаткових документів, який не може бути меншим, ніж два місяці.
 
    -47- Кривошея Г.Г.
У статті 9 частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:
"Органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному сайті у день підписання наказу про їх запровадження"
 
Враховано    
162. 5. У разі розширення переліку підтвердних документів новими документами або зміни форми відомостей, які додаються до заяви про надання ліцензії та складаються здобувачем ліцензії, тим же нормативно-правовим актом, яким затверджуються відповідні зміни, встановлюється і строк подачі ліцензіатами додаткових документів або відомостей за новою формою.
 
-48- Кривошея Г.Г.
У статті 9 частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:
"У разі запровадження зміни ліцензійних умов в частині зміни переліку підтвердних документів, то цими ж змінами ліцензійних умов встановлюється строк подачі ліцензіатами додаткових документів, який не може бути меншим за два місяці"
 
Враховано редакційно      
163. 6. В залежності від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються відносно ліцензіата загалом та (або) відносно кожного його місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
-49- Кіраль С.І.
У частині шостій статті 9:
слова "відносно ліцензіата загалом" замінити словами "відносно суб’єкта господарювання";
слова "кожного його місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" замінити словами "його місць провадження господарської діяльності"
 
Враховано   6. Залежно від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються стосовно суб’єкта господарювання загалом та (або) відносно кожного місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
164. 7. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише у частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.
 
   7. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.
 
165. 8. Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності в частині, що встановлює вимоги до діяльності або окремих операцій, провадження яких за таким місцем заявлено здобувачем ліцензії у підтвердних документах (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).
Ліцензійні умови можуть визначати перелік видів місць провадження діяльності, що підлягають ліцензуванню, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності.
 
-50- Кужель О.В.
Частину восьму статті 9 викласти у новій редакції такого змісту:
"8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць провадження діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності.
Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка, територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності, або який використовується у його провадженні (може співпадати із місцезнаходженням суб’єкта господарювання).
Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що вказані у документах, що додаються до заяви для отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування)"
 
Враховано   8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місця провадження діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності.
Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка, територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання).
Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).
 
166. 9. Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включати:
 
-51- Кіраль С.І.
В абзаці першому частини дев’ятої статті 9 після слів "ліцензуванню, та" додати слово "можуть"
 
Відхилено   9. Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають:
 
167. 1) перелік підтвердних документів щодо:
 
-52- Кужель О.В.
У пункті першому частини дев’ятої статті 9:
абзац перший викласти у новій редакції такого змісту:
"1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" щодо:";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"відомостей про засновників здобувача ліцензії згідно його установчого документу (у тому числі всіх фізичних осіб, які є засновниками юридичної особи (юридичних осіб), що є засновниками здобувача ліцензії, із вказанням їх громадянства та місця знаходження)"
 
Враховано   1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги", щодо:
 
    -53- Кіраль С.І.
Пункт перший частини 9 викласти в такій редакції:
"вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" щодо"
 
Враховано редакційно    
168. відомостей про місця провадження господарської діяльності, із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково відносно вказаного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться,
 
   відомостей про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково стосовно зазначеного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться;
 
169. відомостей про засоби провадження господарської діяльності,
 
   відомостей про засоби провадження господарської діяльності;
 
170. інших документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги";
 
-54- Кіраль С.І.
Абзац четвертий пункту першого частини 9 викласти в такій редакції:
"відомостей про засновників здобувача ліцензії згідно його установчого документу (у тому числі всіх фізичних осіб, які є засновниками юридичної особи (юридичних осіб), що є засновниками здобувача ліцензії, із вказанням їх громадянства та місця знаходження)"
 
Відхилено (врегульовано Законом України № 1701-VІІ)     
171. 2) кадрові вимоги щодо:
 
-55- Кіраль С.І.
Пункт 2 частини дев’ятої статті 9 викласти у такій редакції:
"2) кадрові вимоги, зокрема щодо мінімальної кількості працівників за певними посадами, що уклали трудові договори із ліцензіатом (у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та/або стажу роботи, зокрема, у фізичних осіб-підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами тощо) та порядку відновлення їх кількості у разі її зменшення до рівня, нижче мінімального (такий порядок має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про зменшення кількості працівників до рівня, нижче мінімального, граничні строки відновлення мінімальної кількості працівників тощо)"
 
Враховано редакційно   2) кадрові вимоги щодо:
 
172. мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема, у фізичних осіб-підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами тощо),
 
-56- Гуляєв В.О.
Абзаци другий та третій пункту 2 частини 9 статті 9 "порядку зміни кількості працівників за такими окремими посадами у разі її зменшення до рівня, нижче мінімального (такий порядок має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про причини зменшення кількості працівників до рівня, нижче мінімального та граничні строки відновлення мінімальної кількості працівників);
наявності трудових договорів з усіма найманими особами" виключити
 
Враховано частково   мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб-підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом);
 
173. порядку зміни кількості працівників за такими окремими посадами у разі її зменшення до рівня, нижче мінімального (такий порядок має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про причини зменшення кількості працівників до рівня, нижче мінімального та граничні строки відновлення мінімальної кількості працівників),
 
-57- Кужель О.В.
Абзац другий пункту другого частини дев’ятої статті 9 виключити
 
Враховано      
174. наявності трудових договорів з усіма найманими особами;
 
-58- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий пункту другого частини дев’ятої статті 9 викласти у новій редакції такого змісту:
"дані про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками"
 
Враховано   дані про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками;
 
175. 3) організаційні вимоги щодо:
 
   3) організаційні вимоги щодо:
 
176. зберігання протягом дії ліцензії документів, які подавались органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону,
 
-59- Кіраль С.І.
У абзаці другому пункту 3 частини дев’ятої статті 9 слово "які" замінити словами "копії яких"
 
Враховано   зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону;
 
177. зберігання протягом дії ліцензії документів (фотокопій документів), які підтверджують достовірність даних, що зазначались здобувачем ліцензії у документах, які подавались органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону,
 
-60- Кривошея Г.Г.
У абзаці третьому пункту третього частини дев’ятої статті 9 слово "фотокопій" замінити на слова "копій"
 
Враховано   зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону;
 
178. строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у підтвердних документа. Такий строк не може бути меншим за один місяць з дати настання таких змін,
 
-61- Кривошея Г.Г.
У абзаці четвертому пункту третього частини дев’ятої статті 9 знак і речення ". Такий строк не може бути меншим за один місяць з дати настання таких змін" замінити на знак і слова ", який не може бути меншим, ніж один місяць з дати настання таких змін"
 
Враховано   строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви, який не може бути меншим, ніж один місяць з дати настання таких змін;
 
179. провадження виду господарської діяльності виключно у межах місць їх провадження, зазначених у відомостях про них, поданих здобувачем ліцензії до органу ліцензування,
 
-62- Кіраль С.І.
Абзац шостий пункту 3 частини дев’ятої статті 9 викласти у такій редакції:
"провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно вимог ліцензійних умов"
 
Враховано редакційно   провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов, використання виключно таких місць у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
180. провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно вимог ліцензійних умов,
 
   провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов;
 
181. подання передбаченої законом звітності,
 
   подання передбаченої законом звітності;
 
182. порядку дій ліцензіата у разі планового або незапланованого зупинення (у зв’язку із неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності, та відновлення її провадження,
 
-63- Кривошея Г.Г.
У абзаці восьмому пункту третього частини дев’ятої статті 9 слово "незапланованого" замінити на слово "позапланового"
 
Враховано   порядку дій ліцензіата у разі планового або позапланового зупинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності та відновлення її провадження;
 
183. забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов;
 
   забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов;
 
184. 4) технологічні вимоги щодо:
наявності у власності або користуванні певної матеріально-технічної бази разом даними, що дають можливість її ідентифікувати,
 
-64- Кривошея Г.Г.
У п.4 ч.9 ст.9 слова "у власності або користуванні" виключити
 
Враховано   4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;
 
    -65- Кіраль С.І.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 9 викласти у такій редакції:
"4) технологічні вимоги, зокрема щодо наявності у власності або користуванні певної матеріально-технічної бази (у разі необхідності також даних, що дають можливість її ідентифікувати) та порядку її відновлення у разі неможливості її використання (який має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про неможливість використання певної матеріально-технічної бази та граничні строки її відновлення)"
 
Враховано редакційно    
185. порядку і строків відновлення матеріально-технічної бази або інформування органу ліцензування про неможливість її використання;
 
-66- Кужель О.В.
Пункт четвертий частини дев’ятої статті 9 викласти у новій редакції такого змісту:
"4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати"
 
Враховано      
186. 5) спеціальні вимоги, що передбачені законом, стосовно:
 
   5) спеціальні вимоги, передбачені законом, стосовно:
 
187. обмеження суміщення певних видів господарської діяльності,
 
-67- Кривошея Г.Г.
У абзаці другому пункту п’ятого частини дев’ятої статті 9 після слова "суміщення" додати слово "здійснення"
 
Враховано   обмеження щодо суміщення здійснення певних видів господарської діяльності;
 
188. можливості провадження певних видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише їх окремими організаційно-правовими формами,
 
   можливості провадження певних видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише їх окремими організаційно-правовими формами;
 
189. розміру установчого капіталу.
 
-68- Кужель О.В.
Пункт п’ятий частини дев’ятої статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту:
"відомостей про місця провадження господарської діяльності, із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково відносно вказаного у заяві),
відомостей про засоби провадження господарської діяльності,
обмеження над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України"
 
Враховано   розміру статутного капіталу;
відомостей про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково стосовно вказаного у заяві);
відомостей про засоби провадження господарської діяльності;
обмеження щодо здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
 
190. 10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо виконання законодавства України у відповідній сфері в цілому та вимоги законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання.
 
-69- Кіраль С.І.
Частину десяту статті 9 викласти у такій редакції:
"10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги:
1) щодо виконання законодавства України у відповідній сфері та (або) законів в цілому;
2) вимоги законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання, окрім випадку, коли такі вимоги відносяться до безпосередньо (прямо) зазначених у частині восьмій цієї статті"
 
Враховано частково   10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги:
1) щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів в цілому;
2) законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання.
 
191. 11. Форми заяви про надання ліцензії та підтверджувальних документів складаються здобувачем ліцензії, якщо інше не передбачене законом.
 
-70- Кривошея Г.Г.
Частини одинадцяту статті 9 викласти у нові редакції такого змісту:
"11. Оформлення заяви про надання ліцензії та складання підтверджувальних документів здійснюється здобувачем ліцензії, якщо інше не передбачене законом"
 
Враховано редакційно   11. Ліцензійними умовами встановлюються зміст та форма:
1) заяви про одержання ліцензії;
2) документів, що додаються до заяви про одержання ліцензії;
3) опису документів, що подаються для одержання ліцензії;
4) документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності.
 
    -71- Семенуха Р.С.
Частину одинадцяту статті 9 викласти у нові редакції такого змісту:
"11. Ліцензійними умовами встановлюються зміст та форма:
1) заяви про одержання ліцензії,
2) документів, що додаються до заяви про одержання ліцензії,
3)опису документів, що подаються для одержання ліцензії,
4) документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності"
 
Враховано    
    -72- Кіраль С.І.
Частину одинадцяту статті 9 викласти у наступній редакції:
"11. Форми заяви про надання ліцензії, документів, що додаються до неї і складаються здобувачем ліцензії (зокрема, відомостей) та опису документів, що подаються для одержання ліцензії встановлюються ліцензійними умовами.
Необхідність подання окремих документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності визначається ліцензійними умовами у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження виду господарської діяльності"
 
Враховано редакційно    
192. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, встановлюється ліцензійними умовами.
 
      
193. У разі, якщо особливостями провадження виду господарської діяльності визначається необхідність подання окремих документів щодо кожного місця провадження виду господарської діяльності, для кожного такого місця подаються окремі документи.
 
      
194. 12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 3 частини восьмої цієї статті.
 
-73- Кривошея Г.Г.
Частини дванадцятої статті 9 слово "восьмої" замінити на слово "дев’ятої"
 
Враховано   12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 3 частини дев’ятої цієї статті.
 
195. 13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування.
 
   13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування.
 
196. Стаття 10. Оформлення та подача документів органу ліцензування, видача документів органом ліцензування
 
-74- Кривошея Г.Г.
У назві статті 10 після слів "подача документі" додати слово "до"
 
Враховано   Стаття 10. Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування
 
197. 1. Документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких таким органом ліцензування, що передбачені цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування та видані цім органом за таким вибором здобувача ліцензії:
 
-75- Кривошея Г.Г.
Частину першу статті 10 викласти у нові редакції такого змісту:
"1. Документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких органом ліцензування, що передбачені цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування та отримані від цього органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:
1)нарочно, у час, передбачений пунктом 3 частини другої статті 6, та у порядку відповідно до статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги",
2)поштовим відправленням з описом вкладення (зокрема, орган ліцензування надсилає поштові відправлення із повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом),
3)у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку"
 
Враховано   1. Документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких органом ліцензування, передбачені цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування та отримані від цього органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:
1) нарочно у строк, передбачений пунктом 3 частини другої статті 6 та у порядку відповідно до статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги";
2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);
3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.
 
198. нарочно, у час, передбачений пунктом 3 частини другої статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги";
 
      
199. поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення із повідомленням за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);
 
      
200. у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.
 
      
201. 2. У разі оформлення документів, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкованих засобів або оформлюються рукописним способом.
 
-76- Кривошея Г.Г.
У частині другої статті 10 слова "суб’єктом господарювання" замінити на слова "здобувачем ліцензії"
 
Враховано   2. У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом.
 
202. 3. Подання документів у електронному вигляді до органу ліцензування та видача ним документів у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видача ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
203. 4. Електронні документи, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
-77- Кривошея Г.Г.
У частині другої статті 10 знак і слова ", електронного документообігу та електронного цифрового підпису" виключити
 
Враховано   4. Електронні документи, що подаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.
 
204. 5. Документи, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, повинні бути викладені державною мовою.
 
-78- Кужель О.В.
Частини п’яту і шосту статті 10 об’єднати, виклавши їх у нові редакції такого змісту:
"5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, мають бути:
викладені державною мовою,
підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.".
Зберегти надалі послідовну нумерацію частин статті.
 
Враховано   5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.
 
    -79- Кривошея Г.Г.
У частині п’ятій статті 10 слова "суб’єктом господарювання" замінити на слова "здобувачем ліцензії"
 
Враховано    
205. 6. Всі документи, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, мають бути підписані, відповідно, фізичною особою - підприємцем або особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (за відсутності обмежень відповідних повноважень) і відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які або уповноваженими представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, чи особами.
 
-80- Кривошея Г.Г.
Частину шосту статті 10 викласти у нові редакції такого змісту:
"Всі документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, мають бути підписані керівником здобувача ліцензії"
 
Враховано частково      
206. 7. Якщо здобувачем ліцензії не зазначено бажаного способу одержання документів, вони видаються органом ліцензування у спосіб, що передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті.
 
-81- Кужель О.В.
У частині сьомої статті 10 цифру "2" замінити на цифру "3"
 
Враховано   6. Якщо здобувачем ліцензії не зазначено бажаного способу одержання документів, вони видаються органом ліцензування у спосіб, передбачений пунктом 3 частини першої цієї статті.
 
207. Якщо суб’єктом господарювання зазначено бажаним способом одержання таких документів нарочний та не одержано їх протягом тридцяти календарних днів з дня закінчення строку їх оформлення, вони видаються шляхом надсилання поштовим відправленням із повідомленням за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку їх одержання нарочно.
 
-82- Кужель О.В.
У абзаці другому частини сьомої статті 10 слова "вони видаються шляхом надсилання поштовим відправленням із повідомленням за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця" замінити на слова "то орган ліцензування надсилає їх у спосіб, що передбачений пунктом 3 частини першої цієї статті"
 
Враховано   Якщо здобувачем ліцензії зазначено бажаним способом одержання таких документів як нарочний, але не одержано їх протягом тридцяти календарних днів з дня закінчення строку їх оформлення, то орган ліцензування надсилає їх у спосіб, передбачений пунктом 3 частини першої цієї статті, протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку їх одержання нарочно.
 
    -83- Кривошея Г.Г.
У абзаці другому частини сьомої статті 10 слова "суб’єктом господарювання" замінити на слова "здобувачем ліцензії"
 
Враховано    
208. 8. Заява про надання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом.
 
   7. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом.
 
209. 9. Одразу після надходження до органу ліцензування заяви про надання ліцензії разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.
 
-84- Кужель О.В.
У частині дев’ятій статті 10 слова "Одразу після надходження" замінити на слова "При надходженні"
 
Враховано   8. При надходженні до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.
 
210. 10. Якщо інший порядок подання або одержання документів, що передбачений цим Законом, встановлено Законом України "Про адміністративні послуги", застосовується порядок, встановлений Законом України "Про адміністративні послуги".
 
-85- Кривошея Г.Г.
Частину десяту статті 10 викласти у нові редакції такого змісту:
"10. Письмові заяви (повідомлення), подані (здані) у спосіб, передбачений частиною восьмою цієї статті, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що подані своєчасно"
 
Враховано   9. Письмові заяви (повідомлення), подані у спосіб, передбачений частиною восьмою цієї статті, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що подані своєчасно.
 
211. Стаття 11. Документи, що подаються для одержання ліцензії
 
   Стаття 11. Документи, що подаються для одержання ліцензії
 
212. 1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про надання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.
 
   1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.
 
213. 2. У заяві про надання ліцензії повинна міститись інформація про:
 
   2. У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:
 
214. 1) здобувача ліцензії:
 
   1) здобувача ліцензії:
 
215. для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код,
 
   для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
 
216. для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;
 
   для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;
 
217. 2) вид господарської діяльності (повністю або частково), що зазначений у частині другій або третій статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
 
-86- Кужель О.В.
У пункті другому частини першої статті 11 слова "частині другої та третій" виключити
 
Враховано   2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
 
218. 3) повідомлення про знання ліцензійних вимог і зобов'язання їх виконувати;
 
      
219. 4) бажаний спосіб одержання документів.
 
   3) бажаний спосіб одержання документів.
 
220. 3. До заяви про надання ліцензії додаються:
 
   3. До заяви про отримання ліцензії додаються:
 
221. 1) підтвердні документи;
 
-87- Кужель О.В.
Пункт 1 частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"документи, відповідно до ліцензійних вимог"
 
Враховано   1) документи, відповідно до ліцензійних вимог;
 
222. 2) фотокопія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 
   2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 
223. 3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.
 
   3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.
 
224. 4. Підтвердні документи, що складаються не здобувачем ліцензії, подаються у вигляді засвідчених здобувачем ліцензії у встановленому порядку фотокопій документів.
 
      
225. 5. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.
 
   4. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.
 
226. 6. Органам ліцензування забороняється вимагати:
подання здобувачем ліцензії оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);
зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом.
 
-88- Кужель О.В.
Частину 6 статті 11 викласти в такій редакції:
"5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання):
подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);
зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом;
документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (зокрема виписки, витяги, довідки, листи)"
 
Враховано   5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання):
1) подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);
2) зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом;
3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи).
 
227. 7. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
 
-89- Кужель О.В.
Частину 7 статті 11 викласти в такій редакції:
"6. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
7. З документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
8. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, усі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника відповідно до законодавства.
Електронний документ вважається одержаним органом ліцензування з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа"
 
Враховано   6. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
7. З документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
8. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, усі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника відповідно до законодавства.
Електронний документ вважається одержаним органом ліцензування з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.
 
228. Стаття 12. Прийняття до розгляду заяви про надання ліцензії
 
-90- Кужель О.В.
Назву статті 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Порядок прийняття заяви про надання ліценції до розгляду та підстави залишення її без розгляду"
 
Враховано   Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання ліценції до розгляду та підстави для залишення її без розгляду
 
229. 1. Заява про надання ліцензії разом з підтвердними документами реєструються у журналі обліку заяв і виданих ліцензій.
 
      
230. 2. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про надання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і, у разі їх наявності, приймає рішення, оформлює повідомлення про його прийняття. Витяг з такого рішення надає здобувачеві ліцензії.
 
-91- Кривошея Г.Г.
У частині другій статті 12 речення друге викласти у новій редакції такого змісту: "Копія рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії"
 
Враховано   1. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.
2. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
 
    -92- Кужель О.В.
Після частини другої статті 12 вставити нову частину такого змісту:
"Підставами для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду є:
підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
заява або хоча б один з документів, що додається до заяви для отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень,
оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно цього Закону;
подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або містяться відомості про державну реєстрацію його припинення"
 
Враховано    
231. 3. У рішенні про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду зазначаються:
 
   3. У рішенні про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються:
 
232. 1) реквізити заяви про надання ліцензії;
 
   1) реквізити заяви про надання ліцензії;
 
233. 2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;
 
   2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;
 
234. 3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
 
   3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
 
235. 4) перелік підстав залишення заяви про надання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення.
 
-93- Кривошея Г.Г.
У пункті четвертому чистини третьої статті 12 після слова "перелік" додати слово "обґрунтованих"
 
Враховано   4) перелік обґрунтованих підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення.
 
236. 4. У повідомленні про прийняття рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду зазначається перелік та опис підстав прийняття рішення і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у чіткої і однозначній формі.
 
   4. У повідомленні про прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для прийняття такого рішення і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені в чіткій і однозначній формі.
 
237. 5. Підставами для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду є:
 
-94- Кужель О.В.
У статті 12 частину п’яту виключити із збереженням послідовної нумерації частин статті
 
Враховано      
238. 1) заява або підтвердні документи, підписані особою, яка не має на це повноважень;
 
      
239. 2) не в повному обсязі додані підтвердні документи;
 
-95- Кривошея Г.Г.
Пункт другий чистини п’ятої статті 12 викласти у новій редакції такого змісту:
"підтвердні документи подані не в повному обсязі"
 
Враховано      
240. 3) заява та (або) відомості, що до неї додаються і складаються здобувачем ліцензії, оформлені із порушенням вимог цього Закону, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно цього Закону;
 
      
241. 4) подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною одинадцятою статті 13 та частиною дев’ятою статті 17 цього Закону;
 
      
242. 5) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії або містяться відомості про його перебування у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію його припинення.
 
-96- Кривошея Г.Г.
У пункті п’ятому частини п’ятої статті 12 після слова "ліцензії" додати слова " (суб’єкта господарювання)", слова "про його перебування у стані припинення шляхом ліквідації чи" виключити
 
Враховано      
243. 6. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду, суб’єкт господарювання може повторно подати заяву про надання ліцензії.
 
-97- Кривошея Г.Г.
У частині шостій статті 12 слова "суб’єкт господарювання" замінити словами "здобувач ліцензії"
 
Враховано   5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
 
244. 7. Забороняється залишення заяви про надання ліцензії без розгляду на підставах, що не передбачені цією статтею.
 
-98- Кужель О.В.
Статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту:
"Для цілей цього Закону використовується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, доступ до якої для органів ліцензування встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та цим Законом"
 
Враховано   6. Забороняється залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду з підстав, не передбачених цією статтею.
7. Для цілей цього Закону використовується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, доступ до якої для органів ліцензування встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та цим Законом.
 
245. Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, надання (відмова у наданні) ліцензії
 
-99- Кужель О.В.
Статтю 13 викласти у наступній редакції:
"Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, відмова у наданні ліцензії, надання ліцензії, переоформлення ліцензії
1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у наданні ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у наданні ліцензії.
Орган ліцензування повідомляє здобувача ліцензії про прийняте ним рішення у строк, що не перевищує п’ять робочих днів.
3. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії є:
встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії.
виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, що подані суб’єктом господарювання до органу ліцензування є встановлення на момент подачі здобувачем ліцензії чи ліцензіатом документів наявності розбіжності даних, наведених у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
4. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі абзацу другого частини третьої цієї статті здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі абзацу третього частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
6. У рішенні про відмову у наданні ліцензії зазначаються:
1) реквізити заяви про надання ліцензії;
2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;
3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) перелік та опис підстав (обґрунтування) щодо прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії,
5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у однозначний, зрозумілий та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.
7. У разі встановлення під час розгляду заяви про надання ліцензії відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування приймає рішення про надання ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.
Орган ліцензування на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії надсилає дані про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців у порядку, що визначає розпорядник цього реєстру.
8. Строк прийняття рішення про надання ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії.
9. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування щодо видачі йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
10. У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити внесення плати за надання ліцензії.
11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, надається органом ліцензування в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на паперовому носії.
Ліцензія надається на необмежений строк.
Форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
12. За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути надана органом ліцензування на паперовому носії.
У ліцензії, що видається на паперовому носії, повинні бути зазначені таки дані:
1)найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії, номер і дата прийняття такого рішення;
2)вид господарської діяльності;
3)дані про ліцензіата щодо:
юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів - найменування, ідентифікаційний код,
фізичної особи – підприємця - прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номер платника податків ліцензіата - фізичної особи – підприємця (або серія, номер та дата видачі її паспорту, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4)прізвища, ім’я, по батькові керівника органу ліцензування, що підписав рішення про надання ліцензії.
Ліцензія на паперовому носії має бути підписана керівником органу ліцензування, що підписав рішення про надання ліцензії (або уповноваженою ним посадовою особою), і завірена гербовою печаткою цього органу ліцензування.
13. Підставою для переоформлення ліцензії є:
зміна місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. У разі зміна місця провадження такого виду господарської діяльності, що пов'язана із переміщенням ліцензіата з зони антитерористичної операції, то ліцензія переоформлюється у триденний строк;
зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, власного імені, по батькові фізичної особи - підприємця. У разі виникнення таких підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
Переоформлення ліцензії здійснюється за заявою ліцензіата з зазначенням підстав для її переоформлення. Вимагання додаткових документів для переоформлення ліцензії забороняється.
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (або їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом), які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення.
14.Не переоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.
15.Переоформлення ліцензії є безоплатним"
 
Враховано редакційно   Стаття 13. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії
1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.
Орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п’ять робочих днів.
3. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2)виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
4. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
6. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються:
1) реквізити заяви про отримання ліцензії;
2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії;
3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії;
5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які мають бути викладені в однозначний, зрозумілий та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.
7. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.
Орган ліцензування на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.
8. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
9. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
10. У повідомленні про прийняття рішення про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.
11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, надається органом ліцензування в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на паперовому носії.
Ліцензія видається на необмежений строк.
Форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
12. За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування на паперовому носії.
У ліцензії, що видається на паперовому носії, повинні бути зазначені таки дані:
1) найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії, номер і дата прийняття такого рішення;
2) вид господарської діяльності;
3) дані про ліцензіата щодо:
юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів - найменування, ідентифікаційний код;
фізичної особи – підприємця - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер платника податків ліцензіата - фізичної особи – підприємця (серія, номер та дата видачі її паспорта, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) прізвища, ім’я, по батькові керівника органу ліцензування, який підписав рішення про видачу ліцензії.
Ліцензія на паперовому носії має бути підписана керівником органу ліцензування, який підписав рішення про видачу ліцензії (або уповноваженою ним посадовою особою), і завірена гербовою печаткою цього органу ліцензування.
13. Підставою для переоформлення ліцензії є:
1) зміна місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. У разі зміни місця провадження виду господарської діяльності, що пов'язане із переміщенням ліцензіата з зони антитерористичної операції, то ліцензія переоформлюється у триденний строк;
2) зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, власного імені, по батькові фізичної особи - підприємця.
У разі виникнення таких підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
Вимагання додаткових документів, непередбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.
У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена. Відомості про переоформлення ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.
14. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.
 
246. 1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у наданні ліцензії, шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
 
-100- Семенуха Р.С.
Статтю 13 законопроекту викласти в такій редакції :
"Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, надання (відмова у наданні) ліцензії, переоформлення ліцензії
У разі відсутності підстав, передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Закону, для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду орган ліцензування розглядає заяву та додані до неї підтвердні документи з метою встановлення відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та інформації, одержаної у встановленому законом порядку із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
Для одержання інформації в цілях, передбачених цієї статтею, органу ліцензування надається безоплатний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії та доданих до неї документів є:
невідповідність здобувача ліцензії згідно з поданими ним документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії;
недостовірність даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії.
Про рішення про відмову у наданні ліцензії орган ліцензування у письмовій формі повідомляє здобувача ліцензії у триденний строк з дати прийняття відповідного рішення з наданням здобувачеві ліцензії належно завіреної фотокопії цього рішення. У рішенні зазначаються:
реквізити заяви про надання ліцензії;
вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія, номер та дата видачі паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку у паспорті);
підстави прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії з відповідними роз’ясненнями органу ліцензування;
пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені в формі, однозначній та зрозумілій для здобувача ліцензії.
4. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі невідповідності здобувача ліцензії згідно з поданими ним документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у наданні ліцензії.
5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії.
6. Рішення про відмову у наданні ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
7. У разі відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування у триденний строк з дати прийняття рішення про надання ліцензії повідомляє про це здобувача ліцензії.
У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити та граничний строк для внесення плати за надання ліцензії та, у разі наявності підстави, передбаченої частиною третьою статті 9 цього Закону, інформацію щодо необхідності проведення суб’єктом господарювання підготовчої роботи у зв’язку із запровадженням змін до ліцензійних умов.
Орган ліцензування не пізніше ніж наступного робочого дня після внесення суб’єктом господарювання плати за надання ліцензії направляє рішення про надання ліцензії державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця (здобувача ліцензії) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відповідне рішення.
Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування про надання ліцензії внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та у той же день повідомити суб'єкта господарювання, щодо якого було прийнято рішення про надання ліцензії, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
Набуття суб’єктом господарювання, незалежно від його підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми, права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про надання ліцензії суб'єкту господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
Ліцензія видається на необмежений строк.
Строк розгляду заяви про надання ліцензії, прийняття рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії та підтвердних документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у сферах господарської діяльності, визначених у частині першій статті 7 цього Закону, не передбачений інший строк.
У разі виникнення змін, що стосуються ліцензіата, передбачених статтею 16 цього Закону, які є підставою для переоформлення ліцензії, ліцензіат зобов’язаний у місячний строк з дати виникнення таких змін подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, у разі її надання відповідно до частини одинадцятої цієї статті), та документами (або їх фотокопіями, засвідченими ліцензіатом), які підтверджують зазначені зміни.
Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, направляє рішення про переоформлення ліцензії державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця (ліцензіата) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відповідне рішення.
Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та у той же день повідомити суб'єкта господарювання, щодо якого було прийнято рішення про переоформлення ліцензії, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.
Переоформлення ліцензії є безоплатним.
На вимогу ліцензіата разом з внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про надання йому ліцензії на провадження певного виду (видів) господарської діяльності, йому може бути оформлено ліцензію на паперовому бланку, який містить зазначені такі відомості:
найменування органу, що прийняв рішення про надання ліцензії;
вид господарської діяльності, на провадження якого надається ліцензія;
дані про ліцензіата:
для юридичної особи, її філій, інших відокремлених підрозділів: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження;
для фізичної особи – підприємця: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційний номер платника податків ліцензіата - фізичної особи – підприємця (або серія, номер та дата видачі паспорту особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку у паспорті), місце проживання;
дата внесення даних щодо рішення органу ліцензування про надання ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
Ліцензія на паперовому бланку видається у триденний строк з дати внесення даних щодо рішення органу ліцензування про надання ліцензії до Єдиного державного реєстру.
Ліцензіат не має права передавати ліцензію іншим суб’єктам господарювання (крім найманих ним працівників, з якими у встановленому законодавством порядку укладено трудові договори), юридичним та (або) фізичним особам від ім'я ліцензіата"
 
Враховано редакційно      
247. 2. Набуття суб’єктом господарювання, незалежно від його підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми, права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу ліцензії суб'єкту господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
 
-101- Данченко О.І.
Частину другу статті 13 викласти у новій редакції такого змісту:
"Набуття здобувачем ліцензії права на провадження заявленого ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців про рішення органу ліцензування щодо видачі йому ліцензії"
 
Враховано редакційно      
248. 3. У разі встановлення під час розгляду заяви про надання ліцензії відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про надання ліцензії, а у разі встановлення їх наявності рішення про відмову у наданні ліцензії, що повинне бути обґрунтованим.
 
      
249. 4. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії є:
 
      
250. встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії;
 
      
251. виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
 
      
252. 5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
 
      
253. 6. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
 
      
254. 7. Рішення про відмову у наданні ліцензії видається здобувачу ліцензії у триденний строк з дати його підписання. У такому рішенні повинні зазначатися:
 
      
255. 1) реквізити заяви про надання ліцензії;
 
      
256. 2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;
 
      
257. 3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
 
      
258. 4) перелік та опис підстав (обґрунтування) щодо прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії,
 
      
259. 5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у однозначний, зрозумілий та достатній для виконання суб’єктом господарювання формі.
 
      
260. 8. У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити та термін внесення плати за надання ліцензії та, у разі наявності підстави, передбаченої частиною третьою статті 9 цього Закону, інформацію щодо необхідності приведення своєї діяльності у відповідність до вимог ліцензійних умов.
 
      
261. 9. Суб’єкт господарювання набуває права ліцензіата з дати внесення даних про прийняте органом ліцензування рішення про надання йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
 
      
262. 10. Ліцензія надається на необмежений строк і діє безтермінове.
 
-102- Сажко С.М.
частину десять статті 13 викласти в такій редакції:
"10. Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п'ять років"
 
Відхилено      
    -103- Гуляєв В.О.
У статті 13 пункт 10 доповнити наступним реченням: "якщо інше не передбачено законодавством"
 
Відхилено    
263. 11. Строк розгляду заяви про надання ліцензії, прийняття рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії.
 
      
264. 12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (або їх фотокопіями, засвідченими ліцензіатом), які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
 
      
265. У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення.
 
      
266. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.
 
      
267. Переоформлення ліцензії є безоплатним.
 
      
268. 13. Ліцензіат не має права передавати ліцензію іншим суб’єктам господарювання (крім найманих ним працівників, з якими у встановленому законодавством порядку укладено трудові договори), юридичним та (або) фізичним особам від ім'я ліцензіата.
 
      
269. 14. У ліцензії, що видається на паперовому носії, повинні бути зазначені таки дані:
 
      
270. 1) найменування органу, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
      
271. 2) вид господарської діяльності;
 
      
272. 3) дані про ліцензіата:
 
      
273. 4) для юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів: найменування, ідентифікаційний код та поштова адреса місця знаходження,
 
      
274. 5) для фізичної особи - підприємця: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номер платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (або серія, номер та дата видачі її паспорту, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті), та поштова адреса місця знаходження;
 
      
275. 6) дата внесення даних щодо рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
 
      
276. Стаття 14. Плата за надання ліцензії
 
   Стаття 14. Плата за видачу ліцензії
 
277. 1. За надання ліцензії справляється плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії.
 
-104- Кужель О.В.
Пункт перший статті 14 викласти у новій редакції такого змісту:
"1. За надання ліцензії справляється разова плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, складає десять відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття рішення про надання ліцензії.
Переоформлення ліцензії є безоплатним"
 
Враховано   1. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить десять відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Переоформлення ліцензії є безоплатним.
 
278. 2. Плата за надання ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дати прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії.
 
-105- Кужель О.В.
Пункт другий статті 14 викласти у новій редакції такого змісту:
"2. Плата за надання ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про надання ліцензії"
 
Враховано   2. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.
 
279. 3. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за надання ліцензії до прийняття рішення про її надання.
 
-106- Кужель О.В.
Після частини другої статті 14 внести нову частину третю такого змісту:
"3. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку"
 
Враховано   3. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
 
280. 4. Якщо ліцензіат протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії не подав йому документ, що підтверджує внесення плати за надання ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про анулювання такої ліцензії.
 
   4. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.
 
281. 5. Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади, зараховується до Державного бюджету України.
 
   5. Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом, зараховується до Державного бюджету України.
 
282. Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів АР Криму, зараховується до бюджету АР Криму.
 
   Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим.
 
283. Плата за видачу ліцензії, що видані органами ліцензування, які є місцевими органами виконавчої влади, зараховується до відповідного місцевого бюджету України.
 
   Плата за видачу ліцензії, що видана органами ліцензування, які є місцевими органами виконавчої влади, зараховується до відповідного місцевого бюджету.
 
284. Стаття 15. Інформація про ліцензіата
 
-107- Кужель О.В.
Статті 15 і 16 об’єднати і викласти у новій редакції такого змісту:
"Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
1. У разі зміни серії та номеру паспорта ліцензіата (фізичної особи - підприємця), що через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, то він має невідкладно подати органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що були зазначені у його документах, що додавалися до заяви для отримання ліцензії, у строк, що встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дати набуття таких змін.
3. При зміні переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, ліцензіат:
у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;
у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про надання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, - подати органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.
4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, то правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.
5. Якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шість місяців, такий вид господарської діяльності на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.
6. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом.
7. Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним таких прав за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.
8. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину, він подає органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, у якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення.
9. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною, він подає органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, у якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю, або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою статті 7 цього Закону разом з документами згідно відповідних ліцензійних умов.
Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про надання ліцензії. Плати за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього закону, якщо іншого не вказано законом.
10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у строк та у порядку, що встановлений для видачі ліцензії.
11. Ліцензіат одержує право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у строк, що встановлений частиною дев’ятою статті 13.
12. Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами згідно цієї статті, повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Надалі зберегти послідовну нумерацію статей.
 
Враховано   Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
1. У разі зміни серії та номера паспорта ліцензіата - фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, то він має невідкладно подати до органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що були зазначені у його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дати набуття таких змін.
3. У разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат:
у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;
у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, - подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.
4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.
5. Якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шість місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.
6. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом.
7. Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.
8. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину він подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення.
9. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону, разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами.
Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії. Плати за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього Закону, якщо інше не передбачено законом.
10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії.
11. Ліцензіат набуває право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у строк, встановлений частиною дев’ятою статті 13 цього Закону.
12. Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами відповідно до цієї статті, повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
285. 1. Для цілей цього Закону використовується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та цим Законом.
 
      
286. 2. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється вимагати від здобувача ліцензії документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (зокрема виписки, витяги, довідки, листи тощо).
 
      
287. Стаття 16. Зміни, що стосуються ліцензіата
 
      
288. 1. У разі зміни серії та номеру паспорта ліцензіата (фізичної особи - підприємця), що через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, він повинен невідкладно подати органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього фотокопію паспорта із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 
      
289. 2. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину, він подає органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, у якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і фотокопію рішення або витяг з такого рішення.
 
      
290. 3. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною, він подає органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, у якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю, або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою статті 7 цього Закону.
 
      
291. До такої заяви додаються підтвердні документи та опис документів, що додаються до неї.
 
      
292. Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про надання ліцензії в частині, на яку суб’єкт господарювання має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією порядку розгляду заяви про надання ліцензії. Плати за видачу ліцензії в частині, на яку суб’єкт господарювання має намір розширити свою діяльність, не взимається.
 
      
293. 4. Ліцензіат одержує право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у строк, що передбачений частиною другою статті 13.
 
-108- Семенуха Р.С.
Абзац перший частини четвертої статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
"4. Ліцензіат набуває право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді з моменту внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у порядку, встановленому частиною десятою статті 13 цього Закону"
 
Відхилено      
294. Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами згідно цієї статті повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
      
295. 5. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі збільшення або зменшення матеріально-технічної бази, працівників тощо), що були зазначені у підтвердних документах, у місячний строк з дати набуття таких змін.
 
      
296. 6. При зміні переліку підтвердних документів ліцензіат:
 
      
297. у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;
 
      
298. у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про надання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, подати органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.
 
      
299. 7. Якщо ліцензіат припиняється у інший, ніж ліквідація, спосіб і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, то правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шестидесяти календарних днів, такий вид господарську діяльність на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.
 
      
300. З початку провадження діяльності правонаступник, протягом встановленого строку, вважається у розумінні цього Закону ліцензіатом.
 
      
301. До початку провадження такої діяльності ліцензіат, що припиняється, зобов’язаний повідомити органу ліцензування дату початку строку провадження такої діяльності правонаступником та інформацію про правонаступника.
 
      
302. 8. Право на використання ліцензії може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи - підприємця в порядку спадкування. Така ліцензія підлягаю переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття прав спадкоємцем іншою фізичною особою - підприємцем.
 
-109- Кривошея Г.Г.
Частину восьму статті 16 вилучити
 
Враховано      
303. Стаття 17. Анулювання ліцензії
 
-110- Кужель О.В.
Статтю 17 викласти у новій редакції такого змісту:
"Стаття 16. Анулювання ліцензії
1. Анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії.
Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатись про анулювання ліцензії, але у строк не менший за один тиждень з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання йому ліцензії.
2. Підставами для рішення про анулювання ліцензії є:
1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документу про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов, і до закінчення строку:
перевірки і усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності),
у тридцять робочих днів після спливання терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов),
набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;
подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі відсутності правонаступника);
заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дати видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча-б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалось таке розпорядження.
акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом з заявою на отримання ліцензії;
акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);
акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) над діяльність ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14.
3. Акти, що передбачені пунктами 5 - 9 частини другої цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушень законодавства, їх обґрунтування та, у випадках, коли вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.
До актів можуть долучатись фото та відеоматеріали, що відзняті під час проведення перевірки.
4. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:
дня одержання документу, передбаченого пунктом першим частини другої цієї статті;
дня виявлення відомостей, передбачених пунктом другим частини другої цієї статті;
наступного дня після закінчення строку по пункту третьому частини другої цієї статті;
дати виявлення підстав, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті.
5. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох календарних днів надати витяг з нього суб’єкту господарювання, чия ліцензія була анульована.
6. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:
реквізити рішення про надання ліцензії;
вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
підстави анулювання ліцензії.
7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняті на підставах, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої цієї статті, набирають чинності з дня їх прийняття.
8. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня їх прийняття.
9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання його ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, то дія цього рішення органу ліцензування призупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування набуває чинності з дня видання ним розпорядження щодо задоволення або відхилення апеляції чи необхідності усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
10. У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 5 - 10 частини другої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про надання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду"
Зберегти подальшу послідовну нумерацією.
 
Враховано   Стаття 16. Анулювання ліцензії
1. Анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії.
Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але у строк не менший за один тиждень з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії.
2. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:
1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:
перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності),
у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов),
2) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;
4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі відсутності правонаступника);
5) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дати видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;
7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом з заявою про отримання ліцензії;
8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);
9) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
10) несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 цього Закону.
3. Акти, передбачені пунктами 5 - 9 частини другої цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.
До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.
4. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:
дня одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті;
дня виявлення відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті;
наступного дня після закінчення строку, передбаченого пунктом 3 частини другої цієї статті;
дати виявлення підстав, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті.
5. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох календарних днів надати витяг з нього суб’єкту господарювання, ліцензія якого була анульована.
6. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:
1) реквізити рішення про видачу ліцензії;
2) вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;
3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) підстави анулювання ліцензії.
7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої цієї статті, набирає чинності з дня його прийняття.
8. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування набирає чинності з дня видання ним розпорядження про задоволення або відхилення апеляції чи про необхідність усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
10. У разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 5 - 10 частини другої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.
 
304. 1. Підставами для анулювання ліцензії є:
 
      
305. 1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії.
 
      
306. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання ліцензії, подана протягом строку з дня видання органом ліцензування розпорядчого документу про проведення перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, до:
 
      
307. спливу терміну видання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або прийняття рішення про анулювання ліцензії, якщо вони не видані (не прийняті) за результатом перевірки,
 
      
308. закінчення строку у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у разі його видання за результатом перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов),
 
      
309. набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим орган з питань ліцензування;
 
      
310. 2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною сьомою статті 16 цього Закону;
 
      
311. 3) неподання здобувачем ліцензії органу ліцензування протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії документа, що підтверджує внесення плати за надання ліцензії;
 
      
312. 4) акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов;
 
      
313. 5) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
      
314. 6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
 
      
315. 7) акт про виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання;
 
      
316. 8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування;
 
      
317. 9) акт про порушення ліцензіатом порядку укладання трудових договорів з найманими працівниками та (або) встановлення чи застосування цін і тарифів, що підлягають державному регулюванню.
 
-111- Сольвар Р.М.
Частину першу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
"10) акт про неподання інформації у державний реєстр транспортних засобів автомобільних перевізників, що використовується ліцензіатами для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом"
 
Відхилено      
318. 2. Акти, передбачені частиною першою цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушень законодавства, їх обґрунтування та, у випадках, коли вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.
 
      
319. До актів можуть долучатись фото та відеоматеріали, що відзняті під час проведення перевірки.
 
      
320. 3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:
 
      
321. дня одержання документу, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті;
 
      
322. дня виявлення відомостей, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті;
 
      
323. наступного дня по пункту 3 частини першої цієї статті;
 
      
324. дня складання принаймні одного з актів, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої цієї статті.
 
      
325. 4. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний у триденний строк надати витяг з нього суб’єкту господарювання, чия ліцензія була анульована.
 
-112- Семенуха Р.С.
У статті 17 законопроекту частини четверту – дев'яту замінити однією частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:
"4. Орган ліцензування не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про анулювання ліцензії направляє відповідне рішення державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця (ліцензіата) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про таке рішення з одночасним повідомленням про це рішення ліцензіата та направленням йому належно завіреної фотокопії цього рішення.
Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:
реквізити рішення про надання ліцензії;
вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія, номер та дата видачі паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку у паспорті);
підстави анулювання ліцензії.
Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього рішення у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та у той же день повідомити суб'єкта господарювання, щодо якого було прийнято рішення про анулювання ліцензії, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності з дати внесення відомостей про прийняття такого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Якщо ліцензіат подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію (скаргу) на таке рішення, його дія призупиняється до прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення за результатами розгляду апеляції (скарги), про що спеціально уповноважений орган з питань ліцензування у встановленому порядку повідомляє державного реєстратора для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних відомостей.
Відомості про скасування спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
У зв’язку з цим частину десяту статті 17 законопроекту вважати відповідно частиною п’ятою"
 
Враховано частково      
326. 5. Рішення про анулювання ліцензії повинні містити:
 
      
327. реквізити рішення про надання ліцензії;
 
      
328. вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;
 
      
329. найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
 
      
330. підстави анулювання ліцензії.
 
      
331. 6. Рішення про анулювання ліцензії, прийняті на підставах, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, набирають чинності з дня їх прийняття.
 
      
332. 7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня їх прийняття.
 
      
333. 8. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування щодо порушення його прав подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію на таке рішення органу ліцензування призупиняється до дня видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
      
334. 9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання його ліцензії, встановленого частиною сьомою цієї статті, подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію, то таке рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії призупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування стосовно цієї апеляції.
 
      
335. 10. У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 3, 5 - 8 частини першої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про надання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
 
      
336. У разі повторного анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 5 - 8 частини першої цієї статті, цій суб’єкт господарювання втрачає можливість подати заяву про надання ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) безстроково.
 
      
337. Стаття 18. Ліцензійні справи
 
   Стаття 17. Ліцензійні справи
 
338. 1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про надання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (у разі, якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).
 
-113- Кужель О.В.
Частину першу статті 18 доповнити реченням такого змісту:
"Ліцензійна справа це єдиний набор документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб або прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цілей цього Закону"
 
Враховано   1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).
Ліцензійна справа - це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.
 
339. 2. У ліцензійній справі зберігаються:
 
   2. У ліцензійній справі зберігаються:
 
340. 1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами);
 
   1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами);
 
341. 2) завірені органом ліцензування фотокопії рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 
-114- Кужель О.В.
У частині другій статті 18 слово "фотокопії" замінити словами "копії (фотокопії)"
 
Враховано   2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 
342. 3) копії судових рішень, звернень прокуратури або органів внутрішніх справ, які надійшли до органу ліцензування щодо здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 
-115- Кужель О.В.
У пункті третьому частини другої статті 18 слова "копії" замінити словами "оригінали, копії (фотокопії)"
 
Враховано   3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 
343. 4) фотокопії розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених щодо здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 
   4) копії (фотокопії) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 
344. 5) матеріали (документи або їх фотокопії, завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);
 
   5) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);
 
345. 6) оригінали заяви чи запити про доступ до документів з ліцензійної справи, постанови про вилучення документів з ліцензійної справи, примірники протоколів вилучення,
 
-116- Кужель О.В.
Пункти шостий та сьомий частини другої статті 18 викласти у новій редакції такого змісту:
"6) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів вилучених документів;
7) інші документи, встановлені законом"
 
Враховано   6) оригінали судового рішення про витребовування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;
 
346. 7) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів вилучених документів.
 
-117- Данченко О.І.
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
" Електронні копії документів, зазначених в пунктах 1-7 частини другої цієї статті, зберігаються на електронних носіях і є невід’ємною частиною ліцензійної справи.".
 
Враховано   7) інші документи, встановлені законом.
3. Електронні копії документів, зазначених у частині другій цієї статті, зберігаються на електронних носіях і є невід’ємною частиною ліцензійної справи.
 
347. 3. Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання.
 
   4. Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання.
 
348. 4. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійних справ, журналу обліку заяв і виданих ліцензій та електронної бази даних про стан виданих ліцензій.
 
-118- Кривошея Г.Г.
У частині четвертій статті 18 виключити слова "журналу обліку заяв і виданих ліцензій та електронної бази даних про стан виданих ліцензій"
 
Враховано редакційно   5. Посадові особи органу ліцензування, на яких покладено згідно з рішенням керівника цього органу повноваження щодо зберігання ліцензійних справ та електронної бази даних про стан виданих ліцензій, несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.
 
    -119- Кужель О.В.
Частину четверту статті 18 викласти у новій редакції такого змісту:
"4. Посадові особи органу ліцензування, на яких покладено згідно рішення керівника цього органу влади повноваження щодо зберігання ліцензійних справ та електронної бази даних про стан виданих ліцензій, несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність"
 
Враховано    
349. 5. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.
 
-120- Семенуха Р.С.
Частину п'яту статті 18 законопроекту викласти у такій редакції:
"5. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до закону.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити фотокопії документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються фотокопія ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів, другий примірник протоколу вилучення документів, а також фотокопія опису вилучених документів"
 
Враховано частково   6. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
 
350. Орган ліцензування зобов’язаний зробити фотокопії документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
 
-121- Кужель О.В.
У частинах п’ятій та шостій статті 18 слово "фотокопії" замінити словами "копії (фотокопії)"
 
Враховано   Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
 
351. До ліцензійної справи долучаються фотокопія постанови слідчого про вилучення документів, другий примірник протоколу вилучення документів, а також фотокопія опису вилучених документів.
 
-122- Кужель О.В.
Абзац третій частини шостої статті 18 викласти у новій редакції такого змісту:
"До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи"
 
Враховано   До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.
 
352. 6. Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
 
   7. Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
 
353. Орган ліцензування зобов’язаний зробити фотокопії документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
 
   Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
 
354. До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та фотокопія опису витребуваних документів.
 
   До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
 
355. Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
 
   Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
 
356. 7. Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
 
   8. Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
 
357. Стаття 19. Облік стану виданих ліцензій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
-123- Кужель О.В.
У назві статті 19 слова "Облік стану виданих ліцензій" замінити словами "Відомості щодо ліцензування"
 
Враховано   Стаття 18. Відомості щодо ліцензування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 
358. 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання вносяться:
 
-124- Кужель О.В.
У частині першій статті 19 після слова "господарювання" додати знаки і слова ", у порядку, що встановляє розпорядник цього реєстру"
 
Враховано   1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання в порядку, що встановляє розпорядник цього реєстру, вносяться:
 
359. 1) вид господарської діяльності, на який видано йому ліцензію;
 
   1) вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
360. 2) найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, який прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
-125- Кужель О.В.
У пункті 2 частини першої статті 19 слово "видачу" замінити словом "надання"
 
Враховано   2) найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
361. 3) дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;
 
   3) дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;
 
362. 4) відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
   4) відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
363. 5) зміни даних, що пов’язані зі зміною інформації про ліцензіара, яка була внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
 
-126- Кужель О.В.
У пункті п’ятому частини першої статті 19 слово "ліцензіара" замінити на слово "ліцензіата"
 
Враховано   5) зміни відомостей, що пов’язані з зміною інформації про ліцензіата, які були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
 
    -127- Семенуха Р.С.
Пункти 5, 8-10 частини першої статті 19 законопроекту викласти у такій редакції:
"5) зміни даних, що стосуються ліцензіата, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців на підставі рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії;

8) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
9) відомості про подання апеляції (скарги) на рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, відомості про скасування спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії (у разі наявності);
10) електронні копії документів, виготовлені шляхом сканування, що подаються органом ліцензування державному реєстратору у визначених законом випадках"
 
Враховано редакційно    
364. 6) підстави, дата і номер рішення про проведення перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, строк проведення перевірки;
 
-128- Кужель О.В.
Пункти шостий, сьомий, дев’ятий і десятий частини першої статті 19 виключити із збереженням послідовної нумерації пунктів цієї частини
 
Враховано      
365. 7) підстави, дата і номер розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (у разі наявності);
 
      
366. 8) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
   6) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
367. 9) інформація про подання апеляції на рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;
 
      
368. 10) електронні копії документів на електронних носіях, виготовлені шляхом сканування з поданих органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону документів у паперовому вигляді;
 
      
369. 11) інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо ліцензування.
 
-129- Семенуха Р.С.
Пункт 11 частини першої виключити статті 19 законопроекту виключити
 
Відхилено   7) інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо ліцензування.
 
370. 2. Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
-130- Кужель О.В.
Частину другу статті 19 викласти у наступній редакції:
"2. Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації щодо ліцензування затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано редакційно   2. Положення про передачу та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей щодо ліцензування видів господарської діяльності затверджується розпорядником реєстру.
Відомості щодо ліцензування господарської діяльності вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у день їх отримання.
 
    -131- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 19 законопроекту викласти у такій редакції :
"2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом"
 
Враховано частково    
371. 3. Розпорядник Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечує безоплатний доступ до інформації про стан наявності ліцензії у відповідної юридичної особи чи фізичної особи - підприємця через мережу Інтернет.
 
-132- Кужель О.В.
Частину третю статті 19 викласти у наступній редакції:
"3. Розпорядник Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців забезпечує безоплатний доступ до інформації щодо ліцензування, що міститься у ньому, через мережу Інтернет"
 
Враховано редакційно   3. Розпорядник Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців забезпечує безоплатний доступ до відомостей щодо ліцензування, що міститься у ньому, через мережу Інтернет.
 
    -133- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 19 законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечує безоплатний доступ до інформації про стан наявності ліцензії у відповідної юридичної особи чи фізичної особи – підприємця через мережу Інтернет у порядку, встановленому статтею 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано редакційно    
372. Стаття 20. Обчислення строків та термінів, встановлених у цьому Законі
 
-134- Кужель О.В.
Статтю 20 виключити
 
Враховано      
373. 1. Строки та терміни, встановлені у цьому Законі, обчислюються відповідно до Цивільного кодексу України.
 
      
374. 2. Письмові заяви (повідомлення), подані (здані) у спосіб, передбачений частиною восьмою статті 10 цього Закону, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що подані своєчасно.
 
      
375. Стаття 21. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
 
   Стаття 19. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
 
376. 1. Державний нагляд за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними органами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
   1. Державний нагляд за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними органами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
377. 2. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на підставах:
 
   2. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування з підстав:
 
378. 1) наявності повідомлення в письмовій формі про порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;
 
   1) наявності повідомлення в письмовій формі про порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;
 
379. 2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування;
 
   2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування;
 
380. 3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування (зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, листах, щорічних звітах та офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування);
 
   3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування (зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, листах, щорічних звітах та офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування);
 
381. 4) рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування про необхідність проведення перевірки додержання певним органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування;
 
   4) рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування про необхідність проведення перевірки додержання певним органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування;
 
382. 5) за дорученням Кабінету Міністрів України.
 
   5) за дорученням Кабінету Міністрів України.
 
383. 3. Керівник органу ліцензування зобов’язаний забезпечити надання посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування при проведенні ними перевірки додержання органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування ліцензійних справ, інших документів та інформації з питань ліцензування і необхідні умови для проведення перевірки.
 
   3. Керівник органу ліцензування зобов’язаний забезпечити надання посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування при проведенні ними перевірки додержання органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування ліцензійних справ, інших документів та інформації з питань ліцензування і необхідні умови для проведення перевірки.
 
384. 4. Протягом п’яти робочих днів з останнього дня перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках.
 
-135- Кужель О.В.
Абзац перший частини четвертої статті 21 викласти у новій редакції такого змісту:
"4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках в останній день перевірки"
 
Враховано   4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках в останній день перевірки.
 
385. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
   Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
386. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
   У разі виявлення порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
387. 5. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження.
 
   5. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження.
 
388. 6. Контроль за наявністю у суб’єктів господарювання ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій. Такі органи складають та надають спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності до 15 лютого року, наступного за звітним.
 
-136- Кужель О.В.
У частині шостої статті 21:
слова "суб’єктів господарювання" замінити на слова "ліцензіатів (суб’єктів господарювання)";
друге речення виключити
 
Враховано   6. Контроль за наявністю у ліцензіатів (суб’єктів господарювання) ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 
389. 7. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють в межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-137- Семенуха Р.С.
Частину сьому статті 21 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Орган ліцензування не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов направляє це рішення державному реєстраторові для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей, передбачених пунктом 6 частини першої статті 19 цього Закону"
 
Відхилено   7. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
390. 8. Для проведення перевірки органом ліцензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату та територіальних органів.
 
-138- Кужель О.В.
Частину восьму статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:
"До такої комісії можуть долучатися представники відповідного територіального підрозділу органу ліцензування"
 
Враховано   8. Для проведення перевірки органом ліцензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату і територіальних органів.
До складу такої комісії можуть долучатися представники відповідного територіального підрозділу органу ліцензування.
 
391. 9. Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов проводяться у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
   9. Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов проводяться у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
392. 1) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно закону, інформації, що вказує на недодержання ним вимог ліцензійних умов - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
-139- Кривошея Г.Г.
У пункті першому частини дев’ятої статті 21 слово "недодержання" замінити на слово "недотримання"
 
Враховано   1) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно з цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним вимог ліцензійних умов, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
393. 2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових, або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується із інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині (зокрема, повідомлення про зміну даних, зазначених у підтвердних документах) або перевірки достовірності відповідної інформації;
 
   2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині (зокрема, повідомлення про зміну даних, зазначених у підтвердних документах) або перевірки достовірності відповідної інформації;
 
394. 3) видання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - з метою перевірки його виконання;
 
-140- Кужель О.В.
Пункт третій частини дев’ятої статті 21 викласти у новій редакції такого змісту:
"3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, що видане за результатами проведення планових заходів – з метою перевірки його виконання"
 
Враховано   3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, видане за результатами проведення планових заходів, - з метою перевірки його виконання;
 
395. 4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або ж порушено її (їх) законні права чи інтереси - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
   4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
396. 5) повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
   5) повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
397. 6) неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування даних, подання яких передбачено ліцензійними умовами, без поважних причин, що унеможливлюють їх подання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, та повідомлення про них органу ліцензування - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
-141- Кужель О.В.
Пункт 6 частини дев’ятої статті 21 викласти у такій редакції:
"неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, без поважних причин, що унеможливлюють її подання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, та повідомлення про них органу ліцензування - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині"
 
Враховано   6) неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, без поважних причин, що унеможливлюють її подання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, та повідомлення про них органу ліцензування - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
398. 7) реалізація загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, що пов’язані із відповідним випадком.
 
   7) реалізація загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, що пов’язані з відповідним випадком.
 
399. 10. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті, здійснюється тільки за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.
 
-142- Кужель О.В.
В частині десятій після слів "передбачених пунктами": додати цифру "2"
 
Враховано   10. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.
 
400. Звернення органу ліцензування повинно містити завірену ним фотокопію відповідного звернення або повідомлення, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті.
 
-143- Кужель О.В.
Абзац другий частини десятої викласти у такій редакції:
"Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини дев’ятої цієї статті"
 
Враховано   Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті, або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини дев’ятої цієї статті.
 
401. Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.
 
   Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.
 
402. 11. Перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов проводиться органом ліцензування залежно від предмету перевірки:
 
   11. Перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов проводиться органом ліцензування залежно від предмета перевірки:
 
403. за місцезнаходженням ліцензіата - юридичної особи;
 
   за місцезнаходженням ліцензіата - юридичної особи;
 
404. за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
   за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
405. у приміщенні органу ліцензування (тільки ліцензіатів - фізичних осіб - підприємців, у разі відсутності у них місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню).
 
      
406. 12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів інформування заздалегідь (але не менше, ніж за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного, електронного поштового зв’язку.
 
-144- Кужель О.В.
Частину дванадцяту статті 21 викласти у новій редакції такого змісту:
"12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів попереднього інформування (але не менше, ніж за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення планової перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного та (або) електронного поштового зв’язку"
 
Враховано редакційно   12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів попереднього інформування (не менш як за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення планової перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного та (або) електронного поштового зв’язку.
 
407. 13. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.
 
   13. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.
 
408. 14. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.
 
   14. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.
 
409. В акті відображаються питання, що перевірялись, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 
   В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 
410. У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, які є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.
 
   У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.
 
411. 15. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 
-145- Семенуха Р.С.
Частину п’ятнадцяту статті 21 законопроекту доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Орган ліцензування не пізніше ніж наступного робочого дня після видання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця (ліцензіата) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідного запису з одночасним направленням належно завіреної фотокопії такого рішення ліцензіату.
Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження від органу ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов внести до Єдиного державного реєстру відомості, передбачені пунктом 7 частини першої статті 19 цього Закону та у той же день повідомити суб'єкта господарювання про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису"
 
Відхилено   15. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 
412. У разі складення за результатом проведення перевірки акту, що є підставою для анулювання ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
 
   У разі складення за результатом проведення перевірки акта, що є підставою для анулювання ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
 
413. 16. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених в такому акті порушень.
 
   16. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому акті порушень.
 
414. 17. Контролюючі органи, їх посадові особи, у разі виявлення в ході виконання контрольних повноважень порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов або безліцензійної діяльності, зобов’язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.
 
      
415. Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування
 
-146- Кужель О.В.
Статтю 22 доповнити новими частинами такого змісту:
"Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності
1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без одержання ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, що передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без одержання ліцензії не застосовується.
3. За порушення законодавства у сфері ліцензування посадові особи органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність"
 
Враховано   Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності
1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без одержання ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без одержання ліцензії не застосовується.
3. За порушення законодавства у сфері ліцензування посадові особи органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.
 
416. 1. За порушення законодавства у сфері ліцензування органами ліцензування особисту відповідальність несуть їх керівники.
 
      
417. 2. За провадження безліцензійної діяльності до юридичних осіб застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір штрафу та порядок його накладання не встановлено спеціальним законом.
 
      
418. За провадження безліцензійної діяльності до фізичних осіб - підприємців застосовуються санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо інші санкції не передбачені спеціальними законами.
 
      
419. Санкції за провадження безліцензійної діяльності не застосовуються у разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
      
420. 3. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом виконавчої влади, на який згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 
-147- Кужель О.В.
Частини 3 - 6 статті 22 виключити
 
Враховано      
421. 4. Штраф за безліцензійну діяльність сплачується не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня вручення або отримання суб’єктом господарювання фотокопії відповідного рішення про накладання штрафу від уповноваженого органу, якщо інші строки сплати такого штрафу не встановлені спеціальним законом.
 
-148- Кужель О.В.
Частину четверту статті 22 виключити
 
Враховано      
422. Фотокопія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до уповноваженого органу протягом строку сплати штрафу.
 
      
423. У разі якщо штраф не сплачено у встановлений строк, примусове виконання рішення про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
 
      
424. Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
      
425. 5. До ліцензіатів за порушення вимог ліцензійних умов застосовуються передбачені цим Законом заходи впливу та санкції.
 
      
426. При вирішенні питання щодо порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов, у разі, якщо вимоги ліцензійних умов допускають неоднозначне трактування, рішення приймається на користь ліцензіата.
 
      
427. 6. До суб’єктів господарювання не застосовуються заходи впливу та санкції, передбачені цим Законом, у разі, якщо ними вжито належних заходів з виконання власних обов’язків, встановлених законодавством у сфері ліцензування, проте вони не були реалізовані через дії або бездіяльність органів влади і їх реалізація не залежала від волі суб’єкта господарювання.
 
      
428. Стаття 23. Відшкодування шкоди у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування
 
-149- Кужель О.В.
Статтю 23 виключити.
 
Враховано      
429. Шкода, заподіяна у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.
 
      
430. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
431. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім статті 19, що набуває чинності через один рік з дня опублікування.
 
-150- Кужель О.В.
У частині першій розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Пункт 7 частини першої статті 7 цього Закону є чинним до 1 січня 2018 року.
3. Орган ліцензування, уповноважений здійснювати ліцензування господарської діяльності, визначеної пунктом 22 частини першої статті 7 цього Закону, оприлюднює на власному веб-сайті затверджений ним перелік заборонених для ввезення на територію України технічних засобів негласного отримання інформації.
4. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Пункт 7 частини першої статті 7 цього Закону чинний до 1 січня 2018 року.
3. Орган ліцензування, уповноважений здійснювати ліцензування господарської діяльності, визначеної пунктом 22 частини першої статті 7 цього Закону, оприлюднює на власному веб-сайті затверджений ним перелік заборонених для ввезення на територію України технічних засобів негласного отримання інформації.
4. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
    -151- Семенуха Р.С.
У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" слова та цифри ", крім статті 19, що набуває чинності через один рік з дня опублікування" виключити
 
Враховано    
432. 2. Положення актів законодавства, які прийняті до набрання чинності цим Законом (зокрема у спосіб, інший, ніж передбачений цим Законом), застосовуються в частині, що передбачена цим Законом, до набрання чинності нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону.
 
-152- Кужель О.В.
Частину першу розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Враховано      
433. 3. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" втрачає чинність з дня набуття чинності цим Законом.
 
-153- Кужель О.В.
У частині третій розділу ІІ Прикінцеві положення після слова і знака ",діяльності" додати слова " (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.299)"
 
Враховано   5. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299) втрачає чинність з дня набрання чинності цим Законом.
 
434. 4. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про стан наявних ліцензій та видання Кабінетом Міністрів України акту щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру, органи ліцензування продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, що встановлений Кабінетом Міністрів України.
 
-154- Кужель О.В.
Частину четверту розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у новій редакції такого змісту:
"4. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації щодо ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акту щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру, органи ліцензування:
продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;
оприлюднюють на наступний робочий день на своїх офіційних веб-сайтах прийняті ними рішення про надання ліцензій"
 
Враховано   6. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування:
продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;
оприлюднюють на наступний робочий день на своїх офіційних веб-сайтах прийняті ними рішення про видачу ліцензій.
 
    -155- Семенуха Р.С.
Пункт 4 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"4. Порядок передачі відомостей про ліцензії, діючі на момент набрання чинності цим Законом, та інших відомостей з Єдиного ліцензійного реєстру до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців затверджується Міністерством юстиції України не пізніше ніж за місяць до набрання чинності цим законом"
 
Відхилено    
    -156- Сольвар Р.М.
Прикінцеві положення проекту закону доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Державний реєстр транспортних засобів автомобільних перевізників в частині даних про керівника ліцензіата та (або) особу, призначену виконувати ліцензійні умови; про кількість, категорію і тип тяжких порушень, які протягом двох останніх років призвели до звинувачення або накладення санкцій запроваджується протягом року з дня набуття чинності цим законом"
 
Відхилено    
435. 5. Рішення про видачу ліцензії, прийняті органами ліцензування до набрання чинності цим Законом, вважаються рішеннями про надання ліцензії у розумінні цього Закону.
 
-157- Кужель О.В.
Частину п’яту розділу ІІ Прикінцеві положення виключити.
Вважати частини п’ята - сьома частинами п’ята – шоста.
 
Враховано      
436. Відповідні рішення про переоформлення ліцензії, прийняті органами ліцензування до набрання чинності цим Законом, вважаються рішеннями про звуження чи розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розумінні цього Закону.
 
      
437. 6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які на дату набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.
 
   7. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на дату набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.
 
438. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що зазначені у частинах другій та третій статті 7 цього Закону:
 
-158- Кужель О.В.
У абзаці другому частини шостої розділу ІІ Прикінцеві положення слова "частинах другій та третій" виключити
 
Враховано   Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону:
 
439. види господарської діяльності яких звужені, підлягають перереєстрації, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно,
 
-159- Кужель О.В.
У абзаці третьому частини шостої розділу ІІ Прикінцеві положення слово "перереєстрації" замінити на слово "переоформлення"
 
Враховано   види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно;
 
440. які є діючими на дату набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими;
 
-160- Кужель О.В.
Абзац п’ятий частини шостої розділу ІІ Прикінцеві положення доповнити словами "і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк"
 
Враховано   які є діючими на дату набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.
 
    -161- Сажко С.М.
абзац 4 пункту 6 розділу ІІ виключити
 
Відхилено    
441. 7. Внести зміни до таких законів України:
 
   8. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
442. 1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 144 із наступними змінами) доповнити статтю 14 новою частиною такого змісту:
 
-162- Кривошея Г.Г.
Пункт перший частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
"Відносини, пов'язані з ліцензуванням видів господарської діяльності, регулюються законом";
абзац восьмий статті 239 доповнити словами: "на умовах та у порядку, визначених законом";
 
Враховано   1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 144 із наступними змінами):
частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
"Відносини, пов'язані з ліцензуванням видів господарської діяльності, регулюються законом";
абзац восьмий статті 239 доповнити словами "на умовах та в порядку, визначених законом";
 
443. "4. Вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";
 
      
444. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
   2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
445. у абзаці першому частини першої статті 126 слова "а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, " виключити;
 
   в абзаці першому частини першої статті 126 слова "а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 
446. у абзаці першому частини першої статті 128 слова "чи без ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 
-163- Кужель О.В.
Пункт другий частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення доповнити реченнями такого змісту:
"у абзаці другому частини першої статті 164 слова "двадцяти до ста" замінити словами "тисячі до двох тисяч";
у абзаці другому частини другої статті 164 слова "ста до п’ятисот" замінити словами "двох тисяч до п’яти тисяч;
в абзаці другому частини третьої слова "сорока до ста" замінити словами "однієї тисячі до двох тисяч"
 
Враховано   в абзаці першому частини першої статті 128 слова "чи без ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
у статті 164:
в абзаці другому частини першої слова "двадцяти до ста" замінити словами "однієї тисячі до двох тисяч";
в абзаці другому частини другої слова "ста до п’ятисот" замінити словами "двох тисяч до п’яти тисяч";
в абзаці другому частини третьої слова "сорока до ста" замінити словами "однієї тисячі до двох тисяч";
 
447. статтю 166-12 викласти у наступній редакції:
 
   статтю 166--12 викласти в такій редакції:
 
448. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності
 
   "Стаття 166--12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
 
449. Не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) документа органом ліцензування протягом встановленого законодавством у сфері ліцензування строку;
 
   Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності:
не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) передбаченого законом документа органом ліцензування протягом встановленого законом строку;
 
450. прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, які суперечать нормам законодавства у сфері ліцензування, зокрема, щодо їх оформлення;
 
-164- Кривошея Г.Г.
У абзаці сьомому пункту 2 частини 7 розділу ІІ законопроекту слова "які суперечать" замінити словами "яке не відповідає", слова ",зокрема, щодо їх оформлення" виключити
 
Враховано   прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, що не відповідає нормам законодавства у сфері ліцензування;
 
451. не внесення даних щодо ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом передбаченого законодавством у сфері ліцензування строку;
 
   не внесення відомостей щодо ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом передбаченого законодавством у сфері ліцензування строку;
 
452. невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк хоча-б однієї вимоги розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування -
 
   невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування -
 
453. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у сумі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
454. Вчинення передбачених цією статтею порушень повторно, після отримання розпорядження про їх усунення -
 
-165- Кужель О.В.
Частину другу статті 166-12 викласти в такій редакції:
"Повторно протягом року вчинення правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано стягненню"
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
455. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у сумі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
456. у частинах першій та другій статті 260 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб, " виключити;
 
   у частинах першій та другій статті 260 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 
457. статтю 265-3 виключити;
 
   статтю 265--3 виключити;
 
458. у частині першій статті 267 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб, " виключити;
 
   у частині першій статті 267 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 
459. 3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами):
 
-166- Семенуха Р.С.
у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами):
частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"вносить до Єдиного державного реєстру відомості щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності згідно з переліком, визначеним статтею 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" на підставі рішень органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;"
частину другу статті 7 після слів "про відкриття виконавчого провадження" доповнити словами "про наявністіь ліцензії (відомості, передбачені пунктами 1-3, 5, 8, 9 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності)";
частини третю, четверту статті 11 доповнити новими абзацами такого змісту:
"рішення органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, що стали підставою для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру, документи, передбачені статтями 27-1, 45-1 цього Закону"
 
Відхилено   3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31- 32, ст. 263 із наступними змінами):
 
460. частину третю статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину третю статті 16 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
461. "функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";
 
   "функціонування Єдиного державного реєстру згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 
462. частину першу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   у статті 17:
частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:
 
463. "До Єдиного державного реєстру також включаються відомості щодо ліцензування певних видів господарської діяльності згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", які становлять його складову.";
 
   "До Єдиного державного реєстру також включаються відомості щодо ліцензування видів господарської діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", що становлять його складову";
 
464. частини другу та четверту статті 17 доповнити новими абзацами наступного змісту:
 
   частини другу та четверту доповнити новими абзацами такого змісту:
 
465. "відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";
 
-167- Кривошея Г.Г.
Абзац сьомий пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"дані щодо наявності ліцензій згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Враховано редакційно   "відомості про ліцензування в Єдиному державному реєстрі відповідно до закону";
 
    -168- Кужель О.В.
Абзац сьомий пункту 3 частини 7 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
"відомості щодо ліцензування у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців відповідно до закону"
 
Враховано    
466. статтю 19 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   статтю 19 доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
 
467. "16. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців зміни вносяться згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";
 
-169- Кривошея Г.Г.
Абзац дев’ятий пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Зміни даних щодо наявності ліцензій вносяться до Єдиного державного реєстру згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" за поданням органу ліцензування"
 
Враховано редакційно   "16. Зміни до відомостей про ліцензування вносяться до Єдиного державного реєстру відповідно до закону";
 
    -170- Кужель О.В.
У абзаці дев’ятому пункту 3 частини 7 розділу ІІ Прикінцеві положення після слова "зміни" додати слова "щодо ліцензування"
 
Враховано    
468. статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-171- Кривошея Г.Г.
Абзац десятий, дванадцятий та чотирнадцятий пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано      
469. "11. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців також надаються у передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку.";
 
-172- Семенуха Р.С.
У підпункті 3 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту слова "статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту: "11. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців також надаються у передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку" виключити
 
Відхилено      
470. частину четверту статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
471. "відомості про діючі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця.";
 
-173- Семенуха Р.С.
доповнити підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" статтею 22-2 такого змісту:
"Стаття 22-2. Надання доступу до Єдиного державного реєстру спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, органам ліцензування
1. Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування при виконанні покладених повноважень у сфері ліцензування, а також органам ліцензування при виконанні повноважень, передбачених частиною першою статті 13 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Доступ спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення цих органів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, органу ліцензування забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
4. Відповідальність за організацію доступу спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник відповідного органу.
5. Порядок доступу спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначається положенням, що затверджується Міністерством юстиції України.".
доповнити статтею 27-1 такого змісту:
"Стаття 27-1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що провадяться юридичною особою
1. Орган ліцензування, який прийняв рішення про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, видав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, не пізніше наступного робочого після прийняття відповідного рішення направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне рішення органу ліцензування.
До рішення про надання ліцензії, переоформлення ліцензії орган ліцензування додає копії документів, що підтверджують відомості, включення до Єдиного державного реєстру яких здійснюється згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Дата надходження відповідних рішень органу ліцензування вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити юридичну особу про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення органу ліцензування про надання ліцензії, переоформлення ліцензії (у зв’язку з розширенням провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ліцензіатом частково, додатковою частиною) ліцензіат набуває право на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування направляє державному реєстраторові рішення, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених пунктом 9 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Відхилено      
472. абзац перший частини першої статті 35 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами ", органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";
 
      
473. частину третю статті 38 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами ", органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";
 
-174- Кривошея Г.Г.
У абзаці чотирнадцятому – сімнадцятому підпункту 3 пункту 7 розділу ІІ слово "діючі" замінити словом "дійсні"
 
Враховано   частину третю статті 38 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має дійсні ліцензії";
 
474. частину другу статті 39 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";
 
   частину другу статті 39 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами " органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має дійсні ліцензії";
 
475. частину першу статті 40 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";
 
-175- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий та сімнадцятий підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення"
 
Враховано      
    -176- Семенуха Р.С.
доповнити підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" доповнити статтею 45-1 такого змісту:
"Стаття 45-1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що провадяться фізичною особою - підприємцем
1. Орган ліцензування, який прийняв рішення про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, видав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, не пізніше наступного робочого після прийняття відповідного рішення направляє його державному реєстратору за місцем проживання фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне рішення органу ліцензування.
До рішення про надання ліцензії, переоформлення ліцензії орган ліцензування додає копії документів, що підтверджують відомості, включення до Єдиного державного реєстру яких здійснюється згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Дата надходження відповідних рішень органу ліцензування вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити фізичну особу — підприємця про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення органу ліцензування про надання ліцензії, переоформлення ліцензії (у зв’язку з розширенням провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ліцензіатом частково, додатковою частиною) ліцензіат набуває право на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування направляє державному реєстраторові рішення, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених пунктом 9 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Відхилено    
476. частину першу статті 51 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна фізична особа - підприємець має ліцензії, ";
 
-177- Кривошея Г.Г.
У абзаці вісімнадцятому пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту слово "ліцензії" доповнити словами "дійсну ліцензію"
 
Враховано      
    -178- Семенуха Р.С.
Підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту:
"3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами):
частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"вносить до Єдиного державного реєстру відомості щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності згідно з переліком, визначеним статтею 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" на підставі рішень органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;"
частину другу статті 7 після слів "про відкриття виконавчого провадження" доповнити словами "про наявність ліцензії (відомості, передбачені пунктами 1-3, 5, 8, 9 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності)";
частини третю, четверту статті 11 доповнити новими абзацами такого змісту:
"рішення органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, що стали підставою для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру, документи, передбачені статтями 27-1, 45-1 цього Закону";
доповнити статтею 22-2 такого змісту:
"Стаття 22-2. Надання доступу до Єдиного державного реєстру спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, органам ліцензування
1. Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування при виконанні покладених повноважень у сфері ліцензування, а також органам ліцензування при виконанні повноважень, передбачених частиною першою статті 13 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Доступ спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення цих органів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, органу ліцензування забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
4. Відповідальність за організацію доступу спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник відповідного органу.
5. Порядок доступу спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначається положенням, що затверджується Міністерством юстиції України.".
доповнити статтею 27-1 такого змісту:
"Стаття 27-1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що провадяться юридичною особою
1. Орган ліцензування, який прийняв рішення про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, видав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, не пізніше наступного робочого після прийняття відповідного рішення направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне рішення органу ліцензування.
До рішення про надання ліцензії, переоформлення ліцензії орган ліцензування додає копії документів, що підтверджують відомості, включення до Єдиного державного реєстру яких здійснюється згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Дата надходження відповідних рішень органу ліцензування вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити юридичну особу про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення органу ліцензування про надання ліцензії, переоформлення ліцензії (у зв’язку з розширенням провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ліцензіатом частково, додатковою частиною) ліцензіат набуває право на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування направляє державному реєстраторові рішення, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених пунктом 9 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
доповнити статтею 45-1 такого змісту:
"Стаття 45-1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що провадяться фізичною особою - підприємцем
1. Орган ліцензування, який прийняв рішення про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, видав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, не пізніше наступного робочого після прийняття відповідного рішення направляє його державному реєстратору за місцем проживання фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне рішення органу ліцензування.
До рішення про надання ліцензії, переоформлення ліцензії орган ліцензування додає копії документів, що підтверджують відомості, включення до Єдиного державного реєстру яких здійснюється згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Дата надходження відповідних рішень органу ліцензування вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити фізичну особу — підприємця про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення органу ліцензування про надання ліцензії, переоформлення ліцензії (у зв’язку з розширенням провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ліцензіатом частково, додатковою частиною) ліцензіат набуває право на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування направляє державному реєстраторові рішення, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених пунктом 9 частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Відхилено    
477. 4) у Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 2, ст. 8) у абзаці сьомому частини третьої статті 4 слова "ліцензійний реєстр" замінити словами "електронну базу даних щодо стану виданих ліцензій";
 
-179- Кужель О.В.
Підпункт 4 пункту 6 викласти в такій редакції:
"В абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії" виключити;
у статті 4:
у частині другій слова "Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виключити;
частину третю виключити;
в абзаці першому частини першої статті 5 слова " на підставі отриманої в установленому порядку ліцензії" виключити;
частину четверту статті 6 виключити.
статтю 7 виключити;
у частині другій статті 11 слова "ліцензійними умовами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, і в установлені" виключити;
частину другу розділу УІ Прикінцеві положення виключити"
 
Враховано   4) у Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст.8):
в абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії" виключити;
у статті 4:
у частині другій слова "Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" виключити;
частину третю виключити;
в абзаці першому частини першої статті 5 слова " на підставі отриманої в установленому порядку ліцензії" виключити;
частину четверту статті 6 виключити;
статтю 7 виключити;
у частині другій статті 11 слова "ліцензійними умовами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, і в установлені" виключити;
 
    -180- Сажко С.М.
підпункт 4 пункту 7 розділу ІІ викласти в наступній редакції:
"4) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення", Законі Україні "Про телекомунікації", Законі Україні "Про радіочастотний ресурс України" слова "ліцензійний реєстр" замінити словами "електронна база даних щодо стану виданих ліцензій" у відповідних відмінках"
 
Відхилено    
478. 5) у Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 31, ст. 246 із наступними змінами) у абзаці другому частини першій статті 27 слова і знаки " (кваліфікаційний сертифікат)" виключити;
 
-181- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 5 пункту 7 розділу II «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити абзацами наступного змісту:
Частини першу - третю статті 17 замінити шістнадцятьма частинами такого змісту:
«Господарська діяльність, пов’язана з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, підлягає ліцензуванню.
Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності. Ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
Органом ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Орган ліцензування здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.
Заява про видачу ліцензії може надсилатися до органу ліцензування поштою.
Орган ліцензування разом з відповідною ліцензією оформлює та видає додаток до неї, в якому зазначається перелік робіт, які суб’єкт господарювання має право проводити.
У разі необхідності внесення змін до додатка орган ліцензування приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому для видачі або переоформлення ліцензії. Зміни оформлюються окремим додатком, про що органом ліцензування на ліцензії робиться відмітка, яка завіряється органом ліцензування в установленому порядку.
До заяви про видачу ліцензії додаються перелік робіт, які замовник має намір виконувати, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про систему контролю якості виконання робіт (за формою, встановленою ліцензійними умовами), про виконані на об’єктах суб’єктом господарювання проектні та будівельно-монтажні роботи.
Орган ліцензування може проводити перевірку достовірності відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії, з використанням загальнодержавних реєстрів. У разі виявлення недостовірних відомостей орган ліцензування повертає документи суб’єкту господарювання із вмотивованим повідомленням у письмовому вигляді.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі не пізніше двадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, про що надсилає заявнику повідомлення на поштову або електронну адресу.
Орган ліцензування може зупинити дію ліцензії на підставі:
акта перевірки суб’єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;
акта комісії з розслідування причин аварії на будівництві об’єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.
Про зупинення дії ліцензії орган ліцензування приймає відповідне рішення, яке оформлюється відповідним організаційно-розпорядчим документом.
Підставою для анулювання ліцензії, крім передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», також є:
акт про повторне протягом року порушення суб’єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;
акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об’єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.
У разі набрання чинності в установленому порядку рішенням органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії орган ліцензування інформує про це органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.
У разі анулювання ліцензії суб’єкт будівельної діяльності має право звернутися із письмовою заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії, у тому числі у разі анулювання ліцензії за заявою суб’єкта будівельної діяльності.
У зв’язку з цим частини четверту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять восьмою.
В частині другій статті 20 словосполучення "у будівництві або із фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат" замінити словами «пов’язаної з розробленням містобудівної документації, а також вишукувальними роботами, проектуванням та будівництвом, або у складі яких є фахівці, які мають кваліфікаційний сертифікат.»
 
Відхилено   5) в абзаці другому частини першої статті 27 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342) слова " (кваліфікаційний сертифікат)" виключити;
 
479. 6) у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
 
   6) статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 
480. в частині другій статті 2 слова "державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу" замінити словами "крім контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов";
 
-182- Кужель О.В.
Абзац другий пункту 6 виключити
 
Враховано      
481. статтю 2 доповнити новою частиною наступного змісту:
 
      
482. "Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
 
      
483. 7) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами):
 
-183- Сольвар Р.М.
Підпункт 6 пункту 6 Прикінцевих положень проекту закону викласти у такій редакції:
6) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами):
абзац тридцять восьмий статті 1 виключити:
статтю 1 доповнити абзацами двадцять один, тридцять вісім, сорок, шістдесят три, сімдесят два такого змісту:
"державний реєстр транспортних засобів автомобільних перевізників – автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання інформації про транспортні засоби автомобільних перевізників допущених до провадження господарської діяльності відповідно до ліцензії з надання послуг з перевезень пасажирів та (або) вантажів автомобільним транспортом;
добра репутація автомобільного перевізника – це відсутність притягнення автомобільного перевізника, керівника, особу відповідальну за виконання вимог ліцензійних умов до відповідальності у сфері автомобільного транспорту;
керівники та особи, призначені виконувати ліцензійні умови – фізичні особи прийняті відповідно до законодавства про працю на роботу, які постійно та раціонально керують транспортною діяльністю автомобільного перевізника;
свідоцтво професійної компетентності – документ, що підтверджує професійну компетентність керівників та (або) особу відповідальну за виконання вимог ліцензійних умов за відповідним напрямком;
фінансовий стан автомобільного перевізника – це підтвердження здатності виконувати свої господарські зобов’язання шляхом надання фінансової звітності або документів, що підтверджують наявність основних засобів, суми отриманого доходу, оборотних та фінансових активів та податкової звітності";
частину сьому статті 6 "Система органів державного регулювання та контролю" після абзацу сімнадцять доповнити абзацами такого змісту:
"ведення державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників;
видачу за результатами екзамену на професійну придатність свідоцтва професійної компетентності керівника та (або) особи відповідальної за виконання вимог ліцензійних умов за відповідним напрямком діяльності, ведення переліку виданих свідоцтв професійної компетентності за відповідним напрямком діяльності та розміщення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті;
визнає керівники та (або) особу, призначену виконувати ліцензійні умови непридатною до управління транспортною діяльністю автомобільного перевізника у якості спеціаліста перевезень";
статтю 9 "Особливості ліцензування на автомобільному транспорті" викласти у такій редакції:
"Ліцензування на автомобільному транспорті спрямоване на визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів, а також найважливіших параметрів обслуговування споживачів.
Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:
сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку автомобільного транспорту та стимулювання впровадження нових видів послуг;
підвищення ефективності використання транспортних засобів;
створення конкурентного середовища;
захист прав споживачів та ринку послуг від небезпечних перевезень;
забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;
забезпечення використання сертифікованих і дозволених для використання транспортних засобів;
забезпечення доступності послуг та підвищення якості транспортного обслуговування.
Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів на такі види робіт:
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.
Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів надає право автомобільному перевізнику надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.
Інформація про ліцензіатів, яким видано, переоформлено або відмовлено у видачі ліцензії з надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та про транспортні засоби, які допущені до провадження господарської діяльності відповідно такої ліцензії, вноситься до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників.
До відомостей про транспортні засоби автомобільних перевізників, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, додаються засвідчені у встановленому порядку копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, у разі їх наявності, що підтверджують право користування чи розпорядження таким транспортним засобом.
Інформація про транспортний засіб, яким проваджується господарська діяльність з перевезення пасажирів і вантажів ліцензіатом, повинна бути внесена до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників. Такий транспортний засіб не може використовуватись для провадження діяльності декількома ліцензіатами.
Використання ліцензіатом транспортного засобу, що не внесений до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників є підставою для проведення органом ліцензування позапланової перевірки виконання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
Державний реєстр транспортних засобів автомобільних перевізників крім інформації визначеної пунктом 1 статті 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" містить:
1) данні про керівника ліцензіата та (або) особу, призначену виконувати ліцензійні умови;
2) кількість, категорію і тип тяжких порушень, які протягом двох останніх років призвели до звинувачення або накладення санкцій;
3) відомості про власні транспортні засоби або транспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах, із зазначенням типу, марки, моделі, реєстраційного номера, номера шасі (кузова, рами), повної маси (пасажировмісності), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талону, що підтверджує право користування чи розпорядження таким транспортним засобом.
Порядок ведення державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників затверджується Кабінетом Міністрів України";
у частині п’ятій статті 19 слова "мають ліцензійну картку" замінити словами "використовуються згідно інформації, поданої ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, при провадженні такого виду господарської діяльності",
у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами " які внесені до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників",
у абзацах третіх частин другої - сьомої та дев’ятої і абзаці другому частини восьмої статті 39 слова "ліцензійна картка, " виключити,
абзац третій частини першої статті 46 викласти у наступній редакції:
"відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси які внесені до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників та що будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником",
частину четверту статті 46 викласти у наступній редакції:
"Під час визначення переможця конкурсу на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.",
у абзаці третьому частини третьої статті 48 слова "ліцензійна картка" виключити;
статтю 53 "Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів" викласти у такій редакції:
"Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.
Суб’єкт господарювання для отримання ліцензії на господарську діяльність з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом повинен мати:
добру репутацію;
відповідний фінансовий стан;
свідоцтво професійної компетентності за відповідним напрямком діяльності.
При поданні документів на отримання ліцензії на господарську діяльність з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом також подаються відомості щодо наявності:
хоча б одного транспортного засобу, тип якого відповідає виду здійснюваних робіт, у власності або взятий у фінансовий лізинг;
приміщення (власне, орендоване або в іншому праві користування чи розпорядження), у яких зберігається звітність про фінансово-господарську діяльність автомобільного перевізника, документи стосовно часу праці та відпочинку водіїв (щоденні реєстраційні листки режимів праці та відпочинку або бланки підтвердження діяльності, або картки та роздруківки цифрового тахографа, або дані в електронній формі, крім документів, які охоплюють діяльність водіїв за поточний день і попередні 28 календарних днів, якщо водії на момент перевірки знаходяться в рейсі), до яких уповноважений орган влади повинен мати доступ з метою перевірки відповідності необхідним умовам.
Рішення про видачу відмову, або переоформлення ліцензії приймається протягом 28 робочих днів з дати подання відповідної заяви.
Втрата доброї репутації, фінансового стану, професійної компетенції є підставою для анулювання органом ліцензування ліцензії.
Вимоги до доброї репутації та відповідного фінансового стану затверджуються Кабінетом Міністрів України";
у абзацах четвертому та п’ятому частини першої статті 60 слова "ліцензійної картки" замінити словами "ліцензії";
абзац четвертий статті 60 викласти у такій редакції:
"експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без внесення до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"
абзац п’ятий статті 60 викласти у такій редакції:
"стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не внесений до державного реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників, та посадку пасажирів на стоянці таксі – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   7) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):
 
484. абзац тридцять восьмий статті 1 виключити;
 
   абзац тридцять восьмий статті 1 виключити;
 
485. абзац дев’ятий частини другої, частини третю, п’яту, сьому та восьму статті 9 виключити;
 
-184- Кривошея Г.Г.
У абзаці третьому пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту слова "абзац дев’ятий частини другої" виключити
 
Відхилено   абзац дев’ятий частини другої, частини третю, п’яту, сьому та восьму статті 9 виключити;
 
486. у частині п’ятій статті 19 слова "мають ліцензійну картку" замінити словами "використовуються згідно інформації, поданої ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, при провадженні такого виду господарської діяльності";
 
   у частині п’ятій статті 19 слова "мають ліцензійну картку" замінити словами "використовуються згідно з відомостями, поданими ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, при провадженні такого виду господарської діяльності";
 
487. у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами "які використовуються суб’єктами господарювання, що мають згідно закону України право на здійснення відповідних міжнародних перевезень";
 
-185- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятий пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами "ліцензія на перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів"
 
Враховано   у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами "ліцензія на перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів";
 
488. у абзацах третіх частин другої - сьомої та дев’ятої і абзаці другому частини восьмої статті 39 слова "ліцензійна картка, " виключити;
 
   в абзаці третьому частин другої - сьомої та дев’ятої і абзаці другому частини восьмої статті 39 слова "ліцензійна картка" виключити;
 
489. абзац третій частини першої статті 46 викласти у наступній редакції:
 
   у статті 46:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
490. "відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті; ";
 
-186- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту після слів "на автобусному маршруті" доповнити словами " з зазначенням підстав для їх використання перевізником"
 
Враховано   "відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником";
 
491. частину четверту статті 46 викласти у наступній редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
492. "Під час визначення переможця конкурсу на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.";
 
   "Під час визначення переможця конкурсу на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах у разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності";
 
493. у абзаці третьому частини третьої статті 48 слова "ліцензійна картка, " виключити;
 
   в абзаці третьому частини третьої статті 48 слова "ліцензійна картка " виключити;
 
494. абзаци треті частин третьої та четвертої статті 53 виключити;
 
   абзац третій частин третьої та четвертої статті 53 виключити;
 
495. абзаци четвертий та п’ятий частини першої статті 60 виключити;
 
-187- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"у абзацах четвертому та п’ятому частини першої статті 60 слова "ліцензійної картки" замінити словом "ліцензії"
 
Враховано   в абзацах четвертому та п’ятому частини першої статті 60 слова "ліцензійної картки" замінити словом "ліцензії";
 
496. 8) частину третю статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами) виключити;
 
   8) частину третю статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2006 р., № 22, ст. 184; 2011 р., № 11, ст. 69) виключити;
 
497. 9) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 
   9) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 
498. у абзаці десятому статті 4 слова "ліцензій і" виключити;
 
   в абзаці дванадцятому статті 4 слова "ліцензій і" виключити;
 
499. у абзаці другому частини другої статті 16 слова ", ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів" виключити;
 
   в абзаці другому частини другої статті 16 слова " ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів" виключити;
 
500. у частині другій статті 52-1 слова ", а також ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;
 
   у частині другій статті 52--1 слова "а також ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;
 
501. 10) у Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 
   10) у Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 
502. у частині першої пункту 13 статті 10 слова "стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів" замінити словами "діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів";
 
   у пункті 13 частини першої статті 10 слова "стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів" замінити словами "діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів";
 
503. у пункті 21 частини першої статті 11
 
   у пункті 21 частини першої статті 11:
 
504. у абзаці першому слова ", а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 
   в абзаці першому слова "а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 
505. у абзаці другому слова ", ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;
 
   в абзаці другому слова "ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;
 
506. 11) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
 
   11) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
 
507. у пункті "н" частини першої статті 17:
 
      
508. слово "ліцензій" замінити на слово "ліцензії",
 
      
509. слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, " виключити";
 
-188- Кривошея Г.Г.
Абзаци другий четвертий пункту 11 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції: "пункт "с" частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
"с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для суб’єктів господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000"
 
Враховано   пункт "с" частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
"с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для суб’єктів господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000";
 
510. у статті 18:
 
      
511. пункт "м" частини першої виключити,
 
   пункт "м" частини першої статті 18 виключити,
 
512. вважати пункти "н" - "п" пунктами відповідно "м" - "о";
 
      
513. 12) частини дванадцяту статті 3 та двадцять дев’яту статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) викласти у наступній редакції:
 
-189- Насіров Р.М.
підпункт 11 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту щодо внесення змін до частини дванадцятої статті 3 та
двадцять дев'ятої статті 15 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити
 
Відхилено   12) частини дванадцяту статті 3 та двадцять дев’яту статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2002 р., №26, ст. 175; 2007 р., № 4, ст. 32; 2009 р., № 18, ст. 246)викласти в такій редакції:
 
514. "Розпорядження про анулювання ліцензії набирає чинності у порядку та строки, встановлені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо рішення про анулювання ліцензії та може бути оскаржено до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.";
 
   "Розпорядження про анулювання ліцензії набирає чинності у порядку та строки, встановлені Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо рішення про анулювання ліцензії та може бути оскаржено до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування";
 
515. 13) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992 р., № 36, ст. 531) у частині першої статті 66 слово "ліцензуванню" замінити словами "стандартизації та сертифікації";
 
-190- Кривошея Г.Г.
Пункт тринадцятий частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Враховано      
516. 14) у Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369) абзац другий частини першої статті 7 викласти у новій редакції "Плату за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів України.";
 
   13) абзац другий частини першої статті 7 Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369) викласти в такій редакції:
"Розмір плати за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів України";
 
517. 15) у частині першої статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996 р., № 22, ст. 86) знаки і слова ", та ліцензії на імпорт лікарських засобів, що видається імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому законодавством. У додатку до ліцензії зазначаються перелік лікарських засобів, дозволених до імпорту ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності. Підставою для видачі ліцензії на імпорт лікарських засобів є наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України, встановленим вимогам та заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягає обов'язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" виключити;
 
-191- Кужель О.В.
Пункт 15 розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Враховано      
518. 16) у Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст. 243) у статті 38:
 
-192- Кривошея Г.Г.
Пункт шістнадцятий частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Враховано      
519. у частині першої:
 
      
520. у абзаці першому слова "надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" замінити словами "здійснюють працевлаштування",
 
      
521. у абзаці другому слова "Послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються" замінити словами "Працевлаштування на роботу за кордоном здійснюється",
 
      
522. у абзаці третьому слова "суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні" замінити словами "забезпечує працевлаштування";
 
      
523. у частині другої:
 
      
524. у реченні першому слова "Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні" замінити словом "Працевлаштування",
 
      
525. у реченні другому слова "надає послуги з посередництва у працевлаштуванні" замінити словами "забезпечує працевлаштування";
 
      
526. у частині третьої слова "надає послуги з посередництва у працевлаштуванні" замінити словами "забезпечує працевлаштування";
 
      
527. 17) у частині тридцять четвертій статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова "дисків для лазерних систем зчитування, матриць, " виключити;
 
   14) у частині тридцять четвертій статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 2007 р., № 3, ст. 29) слова "дисків для лазерних систем зчитування, матриць" виключити;
 
528. 18) у Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):
 
-193- Кужель О.В.
пункт 18 частини п'ятої розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"у частині першій статті 1:
абзаци п'ятий, шостий, дев'ятий, десятий виключити;
у абзаці тринадцятому слова "органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць" замінити на слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
у частині другої статті 2 слова і знак ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"," виключити;
у статті 3:
частини першу, четверту і п"яту виключити,
у частині другої слова "і зазначає його у ліцензії" виключити,
у частині третьої слова "Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав" замінити словами "Виробник дисків надає",
у статті 4:
у назві статті слова " (ліцензійні умови)" виключити,
у частині першої:
у абзаці першому слова і знаки "що отримав ліцензію на виробництво" виключити,
у пункті "а" слово "ліцензованому" замінити на слово "сертифікованому" і слова "та в ліцензованих приміщеннях" виключити,
у пункті "в" слова "ліцензованим обладнанням" виключити,
пункт "г" виключити,
у пункті "ж" слово "ліцензованих" виключити,
у статті 5 частини першу, другу, третю, четверту та шосту виключити;
у статті 6:
у абзаці другому частини першої слова "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування," замінити на слово "здійснює",
у абзаці третьому частини першої слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування", "інформації щодо виданих ліцензій та" та "згідно з ліцензіями на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць" виключити,
у абзаці першому частини другої слова "органом, що видає відповідну ліцензію," замінити на слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності",
абзаци другий – шостий виключити,
у абзаці сьомому слова і знаки "органу, що видає відповідну ліцензію," замінити на слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності",
у статті 7:
у частині першої слова "та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"" виключити,
у частині другої:
у абзаці другому слово "ліцензованих" виключити,
абзаци третій виключити,
у абзаці четвертому слова "ліцензовані" та "ліцензоване" виключити,
у статті 8:
у частині першої абзаци другий, п'ятий і шостий виключити,
частину другу виключити;
у статті 9:
у частині першої пункти другий і третій виключити,
частині другу, п'яту і шосту виключити"
 
Враховано   15) у Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432; 2014 р., № 2-3, ст. 41; № 20-21, счт 712):
у частині першій статті 1:
абзаци п'ятий, шостий, дев'ятий, десятий виключити;
в абзаці тринадцятому слова "органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
у частині другій статті 2 слова "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виключити;
у статті 3:
частини першу, четверту і п’яту виключити;
у частині другій слова "і зазначає його у ліцензії" виключити;
у частині третій слова "Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав" замінити словами "Виробник дисків надає";
у статті 4:
у назві слова " (ліцензійні умови)" виключити;
у частині першій:
в абзаці першому слова "що отримав ліцензію на виробництво" виключити;
у пункті "а" слово "ліцензованому" замінити словом "сертифікованому", а слова "та в ліцензованих приміщеннях" виключити;
у пункті "в" слова "ліцензованим обладнанням" виключити;
пункт "г" виключити;
у пункті "ж" слово "ліцензованих" виключити;
частини першу, другу, третю, четверту та шосту статті 5 виключити;
у статті 6:
у частині першій:
в абзаці другому слова "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування" замінити словом "здійснює";
в абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування", "інформації щодо виданих ліцензій та" та "згідно з ліцензіями на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць" виключити;
в абзаці першому частини другої слова "органом, що видає відповідну ліцензію" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
абзаци другий – шостий виключити;
в абзаці сьомому слова "органу, що видає відповідну ліцензію" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
у статті 7:
у частині першій слова "та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виключити;
у частині другій:
в абзаці другому слово "ліцензованих" виключити;
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "ліцензовані" та "ліцензоване" виключити;
абзаци другий, п'ятий і шостий частини першої та частину другу статті 8 виключити;
у статті 9:
пункти 2 і 3 частини першої виключити;
частини другу, п'яту і шосту виключити;
 
529. у пункті "є" частини першої статті 4 слово "ліцензування" замінити словами "інтелектуальної власності";
 
      
530. у частинах третій, четвертій та шостій статті 5, абзаці третьому частини першої статті 6, абзацах першому та четвертому частини п’ятої статті 9 слова ", що реалізує державну політику у сфері ліцензування" замінити словами "з питань економічної політики";
 
      
531. в абзаці другому частини першої статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування, " виключити;
 
      
532. у частині другій статті 9 слова "чи анульованою" виключити.
 
      
533. 19) у Законі України "Про вищу освіту":
 
-194- Гриневич Л.М.
Пункт 19 частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Враховано      
534. у частині першої статті 1:
 
      
535. у абзаці дванадцятому слова "відповідно до наданої ліцензії" виключити,
 
      
536. абзаци 18, 19 і 20 виключити;
 
-195- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано      
537. у статті 18:
 
      
538. у абзаці третьому частини другої слова "ліцензування та" і слово і знак "ліцензії, " виключити,
 
      
539. у абзаці третьому частини третьої слова "ліцензування та" виключити;
 
      
540. у частині першої статті 21 абзац третій виключити;
 
-196- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано      
541. у статті 28:
 
      
542. у назві статті слова "Ліцензування освітньої діяльності, акредитація" замінити словом "Акредитація",
 
      
543. частину першу виключити,
 
      
544. у частині третьої слова "ліцензій на освітню діяльність та" виключити,
 
-197- Кривошея Г.Г.
Абзац одинадцятий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано      
    -198- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий та сімнадцятий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано    
545. у частині четвертої у абзаці:
 
      
546. першому слова "Ліцензій на освітню діяльність та сертифікати" замінити словом "Сертифікати",
 
      
547. другому слова "ліцензування та" виключити;
 
      
548. у абзаці п’ятому частини першої статті 31 слова "ліцензування освітньої діяльності" виключити;
 
      
549. у статті 69 частину третю виключити;
 
      
550. 20) у Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2006 р., № 33, ст. 278) частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
"Торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом здійснюється суб'єктами господарювання за наявності ліцензії".".
 
-199- Пункт 20 виключити
 
Враховано   16) у пункті 8 частини першої статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121) слова "спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
17) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552):
у частині восьмій статті 374 слово " (ліцензій)" виключити;
у статті 405:
у назві статті слова "Ліцензія та дозволи" замінити словом "Дозволи";
у частині першій:
перше речення виключити;
у другому реченні слово та цифри "пунктах 2–6" виключити;
у частині другій слово та цифри "пунктах 3–6" виключити;
у частині третій статті 406 слово та цифри "пунктах 3–6" виключити;
у частині першій статті 407 слово та цифри "пунктах 2–6" виключити;
у статті 408:
у назві слова "ліцензії та" виключити;
у частині першій слово "ліцензії" замінити словом "дозволу";
частину другу виключити;
пункт 6 частини третьої статті 412 викласти в такій редакції:
"6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до цього Кодексу";
у частині першій статті 414 слово та цифри "пунктах 2–6" виключити;
у назві статті 415 слово "та ліцензії" виключити;
у пункті 11 частини другої статті 544 слова "та видача ліцензій" виключити;
18) у Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229; № 38, ст. 471; 2010 р., № 5, ст. 40; 2013 р., № 40, ст. 534):
в абзаці третьому частини першої статті 6 слова "отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами "заРеєстр.картка №319)
-20, ст. 167) частину другу статті 7 виключити;
21) у частині третій статті 8 Законі України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2006 р., № 22, ст. 184) слова "надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом" замінити словами "перевезення пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом загального користування";
22) у статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст.101; 2012р., № 7, ст. 53; 2014 р., № 28, ст. 935):
у назві слова "та ліцензування окремих видів діяльності" виключити,
частину четверту виключити;
23) у статті 38 (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):
в абзаці шостому частини першої слова "і особам, які отримали ії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, землеоціночних робіт та земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
в абзаці шостому частини п’ятої слова "і особи, які отримали ії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт" виключити;
24) у Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
в абзаці сорок п’ятому статті 1 слова "відповідно до ліцензії" виключити;
у частині першій статті 11 слова "надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці" виключити;
у статті 12:
у частині першій:
в абзаці дев`ятому слова "видача суб’єктам господарської діяльності ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії" виключити;
абзац одинадцятий виключити;
абзаци п`ятий, шостий і восьмий частини другої виключити;
статтю 13 виключити;
у статті 15:
у частині третій слова "на території здійснення ованої діяльності" виключити;
у частині шостій слова "на території провадження ійної діяльності" виключити;
в абзаці другому частини дванадцятої слова "після отримання відповідної ії на право здійснення цих видів діяльності" виключити;
у частині першій статті 18 слово "ліцензіатами" замінити словами "суб’єктами господарської діяльності";
у статті 24:
у частині п`ятій слова "ліцензій та" виключити;
у частині восьмій слова "отримали в установленому порядку ію на здійснення відповідного виду діяльності і" виключити;
у частині дев’ятій слова "на території здійснення ованої діяльності" виключити;
у частинах одинадцятій та дванадцятій слово "ованої" виключити;
у частині сімнадцятій:
в абзаці першому слово "ованої" виключити;
абзаци п’ятий та шостий виключити;
у частині одинадцятій статті 26 слово "овану" виключити;
у частині третій статті 27:
в абзаці другому слова "передбаченої в іях на виробництво, передачу,
розподіл або постачання електричної енергії" виключити;
у абзаці третьому слова "та порушення умов ліцензій" виключити;
у частині першій статті 30 слова "мають ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної енергії" виключити;
25) частину сьому статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст.155) доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним та номерним ресурсом";
26) частину четверту статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) викласти в такій редакції:
"4. Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю і можуть бути анульовані з підстав, передбачених цим Законом з урахуванням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Інформація про видачу та анулювання ліцензії вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців";
27) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст.27):
в абзаці першому частини восьмої статті 128 слова "відповідну ліцензію" замінити словами "відповідний дозвіл";
в абзаці третьому частини другої статті 134 слова "спеціальних", " (ліцензій)" виключити;
в абзаці другому частини третьої статті 135 слова "має ліцензію на проведення земельних торгів та" виключити;
28) у частині третій статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 46, ст. 2048) слово "адвокатів" виключити;
29) у Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37; 2010 р., № 37, ст. 494; 2011 р., № 11, ст. 69):
абзац другий частини другої статті 7 виключити;
у частині першій статті 9 слова "ліцензуванню та" виключити;
30) у абзаці першому частини четвертої статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) слова "пов’язану із створенням об’єктів архітектури" замінити словами "з будівництва об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України";
31) частини першу та другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами) виключити;
32) у Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):
абзац третій частини першої статті 3 виключити;
частину першу статті 4 виключити;
друге речення частини першої статті 12 виключити;
абзац четвертий частини першої статті 19 виключити;
33) пункт "є" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 42, ст. 586; 2014 р., № 24, ст. 885) виключити;
34) у Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484 із наступними змінами):
абзац дев’ятий частини першої статті 7 виключити;
статтю 8-1 виключити;
частини першу - третю статті 12 виключити;
34) у Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 52, ст. 683; 2007 р., № 16, ст. 76; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682):
абзац шістнадцятий статті 2 після слова "будівництві" доповнити словами "об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";
абзац одинадцятий статті 8 після слова "будівництві" доповнити словами "об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";
абзац одинадцятий частини першої статті 9 доповнити словами "об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";
абзац восьмий частини першої статті 10 виключити;
35) частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 23, ст. 183; 2014 р., № 2-3, ст..41) викласти в такій редакції:
"Взяття, переробка, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів закладами охорони здоров'я та їх підрозділами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація виготовлених з них препаратів суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
36) у Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;
у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством";
частини третю, четверту та сьому виключити;
друге речення частини п’ятої виключити;
частину третю статті 5 виключити;
друге та трете речення частини другої статті 11 виключити;
абзац другий частини третьої статті 12 виключити;
абзаци п’ятий - сьомий частини другої статті 13 виключити;
у статті 15:
абзац четвертий частини першої виключити;
у частині другій слова "ліцензійних умов"
виключити.
37) частину другу статті 3 Закону України "Про адміністративні послуги (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) доповнити словами "зокрема Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
 
    -200- Насіров Р.М.
Підпункт 16 пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту щодо внесення змін до Митного кодексу України необхідно виключити
 
Відхилено    
    -201- Кужель О.В.
Доповнити частину сьому розділу ІІ Прикінцеві положення новими пунктами такого змісту:
"у пункті 8 частини першої статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007р., 07, № 27, ст. 362) слова "спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
19) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552):
у частині восьмої статті 374 слово і знаки (ліцензій) виключити;
у статті 405:
у назві статті слова "Ліцензія та дозволи" замінити словом "Дозволи",
у частині першої:
речення перше виключити,
у реченні другому слова "пунктах 2–6" виключити;
у частині першої статті 406 у реченні другому слова "пунктах 2–6" виключити;
у статті 408:
у назві статті слова "ліцензій та" виключити,
у частині першої слово "ліцензії" замінити на слово "дозволу",
частину другу виключити;
у пункті шостому частини третьої статті 412 слово і знак "ліцензії," виключити;
у назві статті 415 слова "та ліцензії" виключити;
у пункті одинадцятому частини другої статті 544 слова "та видача ліцензій" виключити;
у Законі України "Про оцінку землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):
в абзаці третьому частини першої статті 6 слова "отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами "заРеєстр.картка №34), ст.352) частину другу статті 7 виключити;
у частині третьої статті 8 Законі України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 40, ст. 183) слова "надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом" замінити на слова "перевезення пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом загального користування";
у Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України ( ВВР), 2002, № 15, ст.101):
"у статті 8:
у назві статті слова "та ліцензування окремих видів діяльності" виключити,
частину четверту виключити.";
у статті 38 (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) в абзаці шостому частини першої та абзаці шостому частини п’ятої слова "і особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів" виключити;
у Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141):
в абзаці 45 частини першої статті 1 слова "відповідно до ліцензії" виключити;
у частині першої статті 11 слова і знак "надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці," виключити,
у частині першої статті 12:
у абзаці дев`ятому слова "видача суб’єктам господарської діяльності ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії," виключити,
абзац одинадцятий виключити,
абзаци п`ятий, шостий і восьмий частини другої виключити,
статтю 13 виключити,
у статті 15:
у частині третій слова "на території здійснення ованої
діяльності" виключити;
у частині шостій слова "на території провадження ійної діяльності" виключити;
в абзаці другому частини одинадцятої слова "після отримання відповідної ії на право здійснення цих видів діяльності" виключити;
у частині першої статті 18 слово "ліцензіатами" виключити;
у статті 24:
у частині п`ятій слова "ліцензій та" виключити;
у частині восьмій слова "отримали в установленому порядку
ію на здійснення відповідного виду діяльності і" виключити;
у частині дев’ятій слова "на території здійснення
ованої діяльності" виключити;
у частинах одинадцятій та дванадцятій слово "ованої" виключити;
у частині сімнадцятій:
в абзаці першому слово "ованої" виключити;
абзаци п’ятий та шостий виключити;
у частині одинадцятій статті 26 слово "овану" виключити;
у частині четвертій статті 27:
в абзаці другому слова "передбаченої в іях на виробництво, передачу,
розподіл або постачання електричної енергії" виключити;
у абзаці третьому слова "та порушення умов ліцензій" виключити;
у частині першій статті 30 слова "мають ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної енергії" виключити;
у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155):
доповнити частину сьому статті 42 новим пунктом такого змісту:
"5) діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним та номерним ресурсом";
частину четверту статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) викласти у новій редакції такого змісту:
"4. Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю і можуть бути анульовані з підстав, передбачених цим Законом з урахуванням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Інформація про видачу та анулювання ліцензії вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.";
у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
у частині восьмої статті 128 слова "відповідну ліцензію" замінити на слова "відповідний дозвіл",
у абзаці третьому частини другої статті 134 слово "спеціальних", слово і знаки " (ліцензій)" виключити,
у абзаці другому частини третьої статті 135 слова "має ліцензію на проведення земельних торгів та" виключити.";
у частині третьої статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слово і знак "адвокатів," виключити.".
 
Враховано    
    -202- Кривошея Г.Г.
Доповнити частину сьому розділу ІІ Прикінцеві положення новими пунктами такого змісту:
"У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 2, ст. 7; із наступними змінами):
1) абзац другий частини другої статті 7 виключити;
2) у частині першій статті 9 слова "ліцензуванню та" виключити.
У частині четвертій статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 46, ст. 411; із наступними змінами) слова "пов’язану із створенням об’єктів архітектури" замінити словами "з будівництва об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України,".
У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 14, ст. 91; із наступними змінами):
2) частини першу і другу статті 9 виключити;
У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; із наступними змінами):
1) абзац третій частини першої статті 3 виключити;
2) частину першу статті 4 виключити;
3) друге речення частини першої статті 12 виключити;
4) абзац четвертий частини першої статті 19 виключити;
пункт "є" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; із змінами, внесеними законами від 07.04.2011 № 3205-VІ та від 02.10.2012 № 5410-VІ) виключити;
у Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України 2007 р., № 35, ст. 484; із наступними змінами):
1) абзац дев’ятий частини першої статті 7 виключити;
2) статтю 8-1 виключити;
3) частини першу - третю статті 12 виключити
 
Враховано    
    -203- Андрієвський Д.Й.
Доповнити пункт 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підпунктами 21 та 22 наступного змісту:
"21) В Законі України "Про основи містобудування":
1) абзац шістнадцятий статті 2 викласти у новій редакції:
"Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності".
2) абзац одинадцятий статті 8 викласти в наступній редакції:
"Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності".
3) абзац одинадцятий частини першої статті 9 викласти у наступній редакції:
"Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності;"
4) у частині першій статті 10 абзац восьмий викласти у наступній редакції:
"Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності".
"22) в Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" частину 4 ст. 2 викласти у новій редакції:
"Суб'єкти містобудування, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану із розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності, що підлягає ліцензуванню, чи доручають виконання окремих видів робіт відповідальним виконавцям, які згідно із законодавством повинні мати кваліфікаційний сертифікат, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
1) здійснення господарської діяльності, пов'язаної із розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів ІV і V категорій складності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії - у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат;
2) залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов'язковим згідно із законодавством, - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат"
 
Враховано    
    -204- Богомолець О.В.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"19. Частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 23, ст. 183; із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Взяття, переробка, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів закладами охорони здоров'я та їх підрозділами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація виготовлених з них препаратів суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я"
 
Враховано    
    -205- Кривошея Г.Г.
у Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212, із наступними змінами):
"в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;
у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством";
частини третю - четверту та сьому виключити;
друге речення частини п’ятої виключити;
частину третю статті 5 виключити;
друге та трете речення частини другої статті 11 виключити;
абзац другий частини третьої статті 12 виключити;
абзаци п’ятий - сьомий частини другої статті 13 виключити;
у статті 15:
абзац четвертий частини першої
виключити;
у частині другій слова "ліцензійних умов" виключити"
 
Враховано    
    -206- Кужель О.В.
Доповнити проект пунктом такого значення:
"частину другу статтю 3 Закону України "Про адміністративні послуги (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 32, ст.409) доповнити словами "зокрема Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
 
Враховано    
551. Голова
 
      
552. Верховної Ради України

   В. ГРОЙСМАН