Кількість абзаців - 142 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про організацію оборонного планування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про організацію оборонного планування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 97) зміни, виклавши його в такій редакції:
 
   Внести зміни до Закону України "Про організацію оборонного планування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 97), виклавши його в такій редакції:
 
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
6. Про оборонне планування
 
   Про оборонне планування
 
7. Цей Закон визначає завдання, принципи, види і порядок здійснення оборонного планування та повноваження органів державної влади з оборонного планування.
 
   Цей Закон визначає завдання, принципи, види і порядок здійснення оборонного планування та повноваження органів державної влади з оборонного планування.
 
8. Розділ І
 
   Розділ І
 
9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
10. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
11. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
12. 1) Воєнна доктрина України — документ, у якому відображається прийнята в державі система поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів;
 
-1- Сироїд О.І.
Пункт перший частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено   1) Воєнна доктрина України — документ, у якому відображається прийнята в державі система поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів;
 
13. 2) документи оборонного планування — доктрини, концепції, стратегії, програми (плани) та інші документи, спрямовані на розв’язання проблем обороноздатності держави, узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням, які розробляються, затверджуються та реалізуються відповідно до законодавства;
 
   2) документи оборонного планування — доктрини, концепції, стратегії, програми (плани) та інші документи, спрямовані на розв’язання проблем обороноздатності держави, узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням, що розробляються, затверджуються та реалізуються відповідно до законодавства;
 
14. 3) оборонне планування — складова частина системи державного планування, що здійснюється з метою забезпечення обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави;
 
-2- Сироїд О.І.
У пункті 3 частини першої статті 1 після слів слова "та фінансово-економічних можливостей держави" замінити словами "демографічних та фінансово-економічних можливостей держави".
 
Враховано   3) оборонне планування — складова частина системи державного планування, що здійснюється з метою забезпечення обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері, демографічних та фінансово-економічних можливостей держави;
 
15. 4) оборонний огляд — процедура оцінки стану і готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення;
 
-3- Сироїд О.І.
Пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"4) оборонний огляд — процедура оцінки стану і готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, що включає оцінку рівня боєздатності, технічної готовності озброєння, військової техніки та спеціальної техніки, матеріально-технічного, кадрового, фінансового, медичного, соціального та інших видів забезпечення".
 
Враховано   4) оборонний огляд — процедура оцінки стану і готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, що включає оцінку рівня боєздатності, технічної готовності озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріально-технічного, кадрового, фінансового, медичного, соціального та інших видів забезпечення;
 
16. 5) сили оборони — Збройні Сили України, а також інші військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивільного захисту, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — інші складові сил оборони) в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави;
 
-4- Сотник О.С.
Пункт п’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"сили оборони — Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, сили цивільного захисту, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — інші складові сил оборони) в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави".
 
Відхилено Сили оборони – це Збройні Сили та інші складові сил оборони. Статус деяких з них законом визначено як військове формування, інші – мають спеціальний статус, або є правоохоронними органами спеціального призначення тощо, однак при цьому залучаються до виконання завдань з оборони держави.  5) сили оборони — Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивільного захисту, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — інші складові сил оборони) у частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави;
 
    -5- Сироїд О.І.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"сили оборони – Збройні Сили України, а також інші військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивільного захисту, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, єдина система державного резерву, Державний концерн "Укроборонпром", інші виконавці оборонного замовлення та суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що претендують на набуття статусу виконавців оборонного замовлення (далі — інші складові сил оборони) в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави".
 
Відхилено Цей закон регулює питання оборонного планування. При цьому статтею 12 закону визначено, що питання, пов’язані з оборонним замовленням, регулюються Законом "Про державне оборонне замовлення".   
17. 6) Стратегічний оборонний бюлетень України — концептуальний документ з розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони в частині виконання ними завдань з оборони держави;
 
-6- Сотник О.С.
Доповнити частину першу ст. 1 пунктом 7 такого змісту:
"7) стратегічне планування – функція державного управління, що визначає мету, завдання, пріоритети та комплекс заходів стосовно реалізації державної політики у сфері оборони та військового будівництва".
 
Відхилено Виходить за межі предмету регулювання цього закону.  6) Стратегічний оборонний бюлетень України — концептуальний документ з розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони в частині виконання ними завдань з оборони держави.
 
18. Стаття 2. Законодавство з питань оборонного планування
 
   Стаття 2. Законодавство з питань оборонного планування
 
19. 1. Законодавство з питань оборонного планування складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні цільові програми", цього та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
   1. Законодавство з питань оборонного планування складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні цільові програми", цього та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
20. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
21. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ
 
   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ
 
22. Стаття 3. Завдання оборонного планування
 
   Стаття 3. Завдання оборонного планування
 
23. 1. Основними завданнями оборонного планування є:
 
   1. Основними завданнями оборонного планування є:
 
24. оцінка стану готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, а також результатів виконання заходів з їх розвитку за попередній період;
 
   оцінка стану готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, а також результатів виконання заходів з їхнього розвитку за попередній період;
 
25. визначення засад, цілей та основних завдань державної політики у сфері оборони, пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та економічних можливостей держави;
 
-7- Ленський О.О.
В абзаці третьому частини першої статті 3 слова «державної політики у сфері оборони» замінити словами «державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону».
 
Відхилено Відповідно до ст. 10 Закону "Про оборону України" однією з основних функцій МОУ є забезпечення проведення в життя державної політики у сфері оборони.  визначення засад, цілей та основних завдань державної політики у сфері оборони, пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері, демографічних та фінансово-економічних можливостей держави;
 
    -8- Сироїд О.І.
В абзаці 3 частини першої статті 3 після слів "потенційних загроз у воєнній сфері" слова "та економічних можливостей держави" замінити словами "демографічних та фінансово-економічних можливостей держави".
 
Враховано    
    -9- Сотник О.С.
В абзаці третьому частини першої статті 3 слова «державної політики у сфері оборони» замінити словами «у реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України».
 
Відхилено З наведених вище мотивів   
26. встановлення вимог до структури, чисельності особового складу та показників забезпечення озброєнням, військовою та спеціальною технікою, іншим майном сил оборони;
 
-10- Сироїд О.І.
В абзаці 4 частини першої статті 3 слова "чисельності особового складу та показників забезпечення озброєнням" замінити словами "чисельності особового складу, кількісних та якісних показників забезпечення озброєнням".
 
Враховано   встановлення вимог до структури, чисельності особового складу, кількісних та якісних показників забезпечення озброєнням, військовою та спеціальною технікою, іншим майном сил оборони;
 
27. визначення видатків Державного бюджету України на потреби оборони;
 
   визначення видатків Державного бюджету України на потреби оборони;
 
28. формування державного оборонного замовлення;
 
   формування державного оборонного замовлення;
 
29. планування заходів з мобілізаційної підготовки.
 
-11- Сироїд О.І.
В абзаці 7 частини першої статті 3 після слів "з мобілізаційної підготовки" доповнити словами "та мобілізації".
 
Враховано   планування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 
30. Стаття 4. Основні принципи оборонного планування
 
   Стаття 4. Основні принципи оборонного планування
 
31. 1. Оборонне планування здійснюється за принципами:
 
   1. Оборонне планування здійснюється за принципами:
 
32. централізації управління процесами оборонного планування;
 
-12- Сотник О.С.
Абзац другий частини першої статті 4 вилучити.
 
Відхилено Оскільки оборона є функцією держави, то і управління процесом оборонного планування повинно здійснюватися централізовано  централізації управління процесами оборонного планування;
 
33. застосування програмно-цільового методу планування для забезпечення оптимального та ефективного використання ресурсів;
 
   застосування програмно-цільового методу планування для забезпечення оптимального та ефективного використання ресурсів;
 
34. прозорості використання ресурсів у сфері оборони;
 
   прозорості використання ресурсів у сфері оборони;
 
35. безперервності управління, системності і паралельності процесу оборонного планування та колегіальності під час прийняття рішень;
 
   безперервності управління, системності і паралельності процесу оборонного планування та колегіальності під час прийняття рішень;
 
36. адекватності та своєчасності заходів щодо забезпечення захисту національних інтересів України від потенційних і реальних загроз у воєнній сфері;
 
   адекватності та своєчасності заходів щодо забезпечення захисту національних інтересів України від потенційних і реальних загроз у воєнній сфері;
 
37. гарантування державою науково-методичного, організаційно-технічного, інформаційного, матеріального та фінансового забезпечення виконання програм і планів розвитку сил оборони з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави;
 
-13- Сироїд О.І.
В абзаці 7 частини першої статті 4 слова "з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави" замінити словами "з урахуванням демографічних та фінансово-економічних можливостей держави".
 
Враховано   гарантування державою науково-методичного, організаційно-технічного, інформаційного, матеріального та фінансового забезпечення виконання програм і планів розвитку сил оборони з урахуванням демографічних та фінансово-економічних можливостей держави;
 
38. єдиного наскрізного планування створення озброєння, військової та спеціальної техніки;
 
   єдиного наскрізного планування створення озброєння, військової та спеціальної техніки;
 
39. узгодженості оборонного планування із стратегічним плануванням застосування сил оборони, заходами з підготовки населення і території держави до оборони та мобілізаційною підготовкою;
 
-14- Сироїд О.І.
В абзаці 9 частини першої статті 4 слова "та мобілізаційною підготовкою" замінити словами "мобілізаційною підготовкою та мобілізацією".
 
Враховано   узгодженості оборонного планування із стратегічним плануванням застосування сил оборони, заходами з підготовки населення і території держави до оборони, мобілізаційною підготовкою та мобілізацією;
 
40. забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю.
 
   забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю.
 
41. Стаття 5. Вихідні дані для оборонного планування
 
   Стаття 5. Вихідні дані для оборонного планування
 
42. Вихідними даними для оборонного планування є:
 
   1. Вихідними даними для оборонного планування є:
 
43. визначені законами України засади внутрішньої і зовнішньої політики, у тому числі у сфері оборони держави;
 
-15- Сотник О.С.
В абзаці другому частини першої статті 5 слова "у сфері оборони держави" замінити словами "національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України".
 
Відхилено З наведених вище мотивів  визначені законами України засади внутрішньої і зовнішньої політики, у тому числі у сфері оборони держави;
 
44. визначені Президентом України стратегічні цілі та основні завдання політики національної безпеки у сфері оборони держави, а також уточнені, за необхідності, завдання сил оборони;
 
-16- Ленський О.О.
В абзаці третьому частини першої статті 5 слова «політики національної безпеки у сфері оборони держави» замінити словами «державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону».
 
Відхилено Редакція проекту більш чітко відповідає предмету регулювання цього закону  визначені Президентом України стратегічні цілі та основні завдання політики національної безпеки у сфері оборони держави, а також уточнені, за необхідності, завдання сил оборони;
 
45. висновки за результатами аналізу досягнень воєнної науки та новітніх технологій військового призначення;
орієнтовні основні показники можливостей держави у задоволенні потреб оборони людськими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.
 
-17- Сироїд О.І.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Вихідними даними для оборонного планування є:
визначені законами України засади внутрішньої і зовнішньої політики, у тому числі у сфері оборони держави;
визначені Президентом України воєнно-політичні директиви щодо стратегічних цілей, базові положення та основні завдання політики національної безпеки у сфері оборони держави, а також уточнені, за необхідності, завдання сил оборони;
Стратегія національної безпеки України;
висновки за результатами аналізу досягнень воєнної науки та новітніх технологій військового призначення;
орієнтовні основні прогнозні показники можливостей держави у задоволенні потреб оборони людськими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами".
 
Враховано частково резидент України визначає стратегічні цілі та основні завдання політики національної безпеки у сфері оборони держави а не "директиви". Стратегія національної безпеки не є вихідними даними для оборонного планування  висновки за результатами аналізу досягнень воєнної науки та новітніх технологій військового призначення;
орієнтовні основні прогнозні показники можливостей держави у задоволенні потреб оборони людськими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.
 
46. Стаття 6. Види оборонного планування
 
   Стаття 6. Види оборонного планування
 
47. 1. Оборонне планування поділяється на довгострокове (понад п’ять років), середньострокове (від трьох до п’яти років) та короткострокове (від одного до трьох років).
 
   1. Оборонне планування поділяється на довгострокове (понад п’ять років), середньострокове (від трьох до п’яти років) та короткострокове (від одного до трьох років).
 
48. 2. У рамках довгострокового оборонного планування визначаються стратегічні цілі, пріоритети і напрями розвитку сил оборони, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також потреби в ресурсах.
 
   2. У рамках довгострокового оборонного планування визначаються стратегічні цілі, пріоритети і напрями розвитку сил оборони, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також потреби в ресурсах.
 
49. 3. У рамках середньострокового оборонного планування визначається комплекс заходів організаційного, технічного, соціального та економічного характеру, що забезпечують готовність сил оборони до виконання завдань з оборони держави, з урахуванням схвалених Кабінетом Міністрів України прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони.
 
   3. У рамках середньострокового оборонного планування визначається комплекс заходів організаційного, технічного, соціального та економічного характеру, що забезпечують готовність сил оборони до виконання завдань з оборони держави, з урахуванням схвалених Кабінетом Міністрів України прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони.
 
50. 4. У рамках короткострокового оборонного планування визначаються конкретні заходи з виконання програм розвитку сил оборони на довгостроковий та середньостроковий періоди, обсяги і строк забезпечення ресурсами, очікувані результати. Під час короткострокового оборонного планування здійснюється збалансування планових завдань з фінансово-економічними можливостями держави.
 
   4. У рамках короткострокового оборонного планування визначаються конкретні заходи з виконання програм розвитку сил оборони на довгостроковий та середньостроковий періоди, обсяги і строк забезпечення ресурсами, очікувані результати. Під час короткострокового оборонного планування здійснюється збалансування планових завдань з фінансово-економічними можливостями держави.
 
51. Стаття 7. Взаємозв’язок оборонного планування з іншими видами планування
 
   Стаття 7. Взаємозв’язок оборонного планування з іншими видами планування
 
52. 1. Під час планування заходів і строків їх виконання в документах оборонного планування забезпечується їх узгодженість із заходами і строками, що передбачаються під час розроблення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційного плану України на особливий період, стратегічного планування застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, сил цивільного захисту, планування діяльності правоохоронних органів спеціального призначення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також заходів з підготовки населення і території держави до оборони.
 
-18- Сироїд О.І.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"1. Під час планування заходів і строків їх виконання в документах оборонного планування забезпечується їх узгодженість із заходами і строками, що передбачаються під час розроблення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційного плану України, плану державного оборонного замовлення, стратегічного планування застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, сил цивільного захисту, планування діяльності правоохоронних органів спеціального призначення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, а також заходів з підготовки населення і території держави до оборони".
 
Відхилено   1. Під час планування заходів і строків їх виконання у документах оборонного планування забезпечується їх узгодженість із заходами і строками, що передбачаються під час розроблення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційного плану України на особливий період, стратегічного планування застосування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, сил цивільного захисту, планування діяльності правоохоронних органів спеціального призначення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також заходів з підготовки населення і території держави до оборони.
 
53. Стаття 8. Організація оборонного планування
 
   Стаття 8. Організація оборонного планування
 
54. 1. З метою організації оборонного планування Міністерство оборони України, органи управління іншими військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, силами цивільного захисту, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — інші органи управління) на підставі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України видають накази, у тому числі спільні, та інші акти організаційно-розпорядчого характеру, зокрема документи, що визначають порядок узгодження, розгляду та затвердження документів оборонного планування.
 
-19- Сироїд О.І.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"1. З метою організації оборонного планування Міністерство оборони України, уповноважений орган з питань координації державного оборонного замовлення, органи управління іншими військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, силами цивільного захисту, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, єдиною системою державного резерву України (далі — інші органи управління) на підставі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України видають накази, у тому числі спільні, та інші акти організаційно-розпорядчого характеру, зокрема документи, що визначають порядок узгодження, розгляду та затвердження документів оборонного планування.
2. Оновлення документів оборонного планування починається після введення в дію Стратегії національної безпеки України і прийняття указу Президента України про початок оборонного огляду.
3. Оборонне планування здійснюється за методикою, розробленою Міністерством оборони України спільно з іншими складовими сил оборони".
 
Відхилено Президент України затверджує рішення РНБО про проведення оборонного огляду, а не про його початок.  1. З метою організації оборонного планування Міністерство оборони України, органи управління іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, силами цивільного захисту, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — інші органи управління) на підставі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України видають накази, у тому числі спільні, та інші акти організаційно-розпорядчого характеру, зокрема документи, що визначають порядок узгодження, розгляду та затвердження документів оборонного планування.
 
55. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
56. ДОКУМЕНТИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ
 
   ДОКУМЕНТИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ
 
57. Стаття 9. Види документів оборонного планування
 
   Стаття 9. Види документів оборонного планування
 
58. 1. Документи оборонного планування розробляються на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий періоди.
 
   1. Документи оборонного планування розробляються на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий періоди.
 
59. 2. Документи довгострокового оборонного планування визначають стратегічні цілі, пріоритети і напрями розвитку сил оборони, озброєння і військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), стратегію їх реалізації та потреби в ресурсах.
 
   2. Документи довгострокового оборонного планування визначають стратегічні цілі, пріоритети і напрями розвитку сил оборони, озброєння і військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), стратегію їх реалізації та потреби в ресурсах.
 
60. 3. Документи середньострокового оборонного планування розробляються на основі документів довгострокового оборонного планування та визначають умови розвитку сил оборони, напрями дій і заходи на середньострокову перспективу з метою досягнення стратегічних цілей.
 
   3. Документи середньострокового оборонного планування розробляються на основі документів довгострокового оборонного планування та визначають умови розвитку сил оборони, напрями дій і заходи на середньострокову перспективу з метою досягнення стратегічних цілей.
 
61. 4. Документи короткострокового оборонного планування розробляються на основі та на виконання документів довгострокового і середньострокового оборонного планування та визначають цілі, умови розвитку сил оборони і відповідні заходи.
 
   4. Документи короткострокового оборонного планування розробляються на основі та на виконання документів довгострокового і середньострокового оборонного планування та визначають цілі, умови розвитку сил оборони і відповідні заходи.
 
62. Стаття 10. Довгострокове оборонне планування
 
   Стаття 10. Довгострокове оборонне планування
 
63. 1. Довгострокове оборонне планування здійснюється на основі вихідних даних для оборонного планування.
 
-20- Сотник О.С.
У частині першій статті 10 після слів "даних для оборонного планування" доповнити словами "та з метою створення нормативно-правової бази для середньострокового та короткострокового оборонного планування".
 
Відхилено Статтями 9, 11,12 нової редакції закону уже визначено, що середньострокове та короткострокове оборонне планування здійснюється на підставі документів довгострокового оборонного планування     
64. 2. На довгостроковий період розробляються:
Воєнна доктрина України;
Стратегічний оборонний бюлетень України;
державні цільові програми;
прогнозні показники видатків Державного бюджету України на потреби оборони.
3. Воєнна доктрина України розробляється і затверджується Президентом України відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України".
У Воєнній доктрині України визначаються:
воєнно-політична обстановка та характерні риси сучасних воєнних конфліктів;
принципи і шляхи запобігання виникненню воєнних конфліктів;
питання підготовки держави до збройного захисту національних інтересів;
погляди на застосування воєнної сили у воєнних конфліктах.
 
-21- Сироїд О.І.
Статтю 10 (частини першу – третю) викласти в такій редакції:
"1. Довгострокове оборонне планування здійснюється на основі вихідних даних для оборонного планування.
2. На довгостроковий період розробляються:
Воєнна доктрина України;
Стратегічний оборонний бюлетень України;
Стратегія воєнної безпеки України;
державні цільові програми.
3. Воєнна доктрина України розробляється Міністерством оборони України і затверджується Президентом України.
У Воєнній доктрині України визначаються погляди, цілі, пріоритети і загальні принципи воєнної політики України, головні тенденції розвитку безпекового середовища у довгостроковій перспективі, визначальні риси можливих збройних конфліктів, шляхи запобігання їх виникненню, підготовка сил оборони до збройного захисту України та її захист у разі збройного конфлікту.
Розробка Воєнної доктрини України ґрунтується на основі норм Міжнародного гуманітарного права, засад внутрішньої та зовнішньої політики України, головних завдань воєнної політики, які визначені в Стратегії національної безпеки України, воєнно-політичних директив, визначених в указі Президента України про початок оборонного огляду.
 
Враховано частково   1. Довгострокове оборонне планування здійснюється на основі вихідних даних для оборонного планування.
2. На довгостроковий період розробляються:
Воєнна доктрина України;
Стратегічний оборонний бюлетень України;
державні цільові програми;
прогнозні показники видатків Державного бюджету України на потреби оборони.
3. Воєнна доктрина України розробляється Міністерством оборони України і затверджується Президентом України.
4. У Воєнній доктрині України визначаються погляди, цілі, пріоритети і загальні принципи воєнної політики України, головні тенденції розвитку безпекового середовища на довгострокову перспективу, визначальні риси можливих збройних конфліктів, шляхи запобігання їх виникненню, підготовка сил оборони до збройного захисту України та її захист у разі збройного конфлікту.
5. Розроблення Воєнної доктрини України ґрунтується на нормах міжнародного гуманітарного права, засадах внутрішньої та зовнішньої політики України, положеннях Стратегії національної безпеки України та вимогах указу Президента України про проведення оборонного огляду.
 
65. 4. Стратегічний оборонний бюлетень України розробляється Міністерством оборони України за результатами проведення оборонного огляду та затверджується Президентом України.
 
-22- Сотник О.С.
У частині четвертій статті 10 після слів "проведення оборонного огляду" доповнити словами "який проводиться із залученням усіх центральних органів виконавчої влади, причетних до розв’язання завдань забезпечення безпеки і оборони України, опрацьовується Радою національної безпеки і оборони України й затверджується указом Президента України".
 
Враховано   6. Стратегічний оборонний бюлетень України розробляється Міністерством оборони України за результатами проведення оборонного огляду, що проводиться із залученням усіх центральних органів виконавчої влади, причетних до розв’язання завдань забезпечення безпеки і оборони України, опрацьовується Радою національної безпеки і оборони України та затверджується указом Президента України.
 
66. У Стратегічному оборонному бюлетені України визначаються:
умови розвитку сил оборони;
вимоги до сил оборони;
перспективна модель Збройних Сил України та інших складових сил оборони в частині визначених завдань з оборони держави, стратегія її досягнення;
потреби в ресурсах на оборону держави.
5. Державні цільові програми на довгостроковий період розробляються з метою вирішення проблемних питань розвитку озброєння, військової і спеціальної техніки, інфраструктури та інших питань оборони. Порядок їх розроблення, затвердження і виконання визначається законодавством.
 
-23- Сироїд О.І.
Продовження 21 поправки
4. Стратегічний оборонний бюлетень України розробляється за результатами проведення оборонного огляду та затверджується Президентом України.
У Стратегічному оборонному бюлетені України визначаються: очікувані сценарії збройних конфліктів; оцінку поточних можливостей сил оборони щодо виконання завдань в ході збройних конфліктів; основні проблеми поточного стану сил оборони та загальні погляди на їхнє вирішення;
Розробка Стратегічного оборонного бюлетеня України ґрунтується на головних завданнях політики безпеки, які визначені в Стратегії національної безпеки України; на головних тенденціях розвитку безпекового середовища у довгостроковій перспективі, а також на пріоритетах підготовки сил оборони до збройного захисту України та її захисту у випадку збройного конфлікту, які визначається Воєнною доктриною України.
5. Стратегія воєнної безпеки України затверджується указом Президента України.
В Стратегії воєнної безпеки України визначаються головні завдання, шляхи їх виконання, етапи реформування і розвитку сил оборони, досягнення ними необхідних можливостей, а також систему контролю за виконанням визначених завдань і з зазначенням конкретних кількісно-якісних показників.
Розробка Стратегії воєнної безпеки України ґрунтується на:
головних завданнях політики безпеки визначених в Стратегії національної безпеки України;
пріоритетах підготовки сил оборони до збройного захисту України та її захисту у випадку збройного конфлікту визначених у Воєнній доктрині України;
очікуваних сценаріях збройних конфліктів, а також поточних та необхідних можливостей сил оборони, що визначені в Стратегічному оборонному бюлетені України;
можливостях держави щодо задоволення потреб оборони.
6. Державні цільові програми на довгостроковий період розробляються з метою вирішення проблемних питань розвитку озброєння, військової і спеціальної техніки, інфраструктури та інших питань оборони. Порядок їх розроблення, затвердження і виконання визначається законодавством".
 
Враховано частково   7. У Стратегічному оборонному бюлетені України визначаються: очікувані сценарії збройних конфліктів; оцінка поточних можливостей сил оборони щодо виконання завдань у ході збройних конфліктів; основні проблеми поточного стану сил оборони та загальні погляди на їхнє вирішення.
8. Розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України ґрунтується на головних завданнях політики національної безпеки, визначених у Стратегії національної безпеки України; на головних тенденціях розвитку безпекового середовища на довгострокову перспективу, а також на пріоритетах підготовки сил оборони до збройного захисту України та її захисту у разі збройного конфлікту, що визначаються Воєнною доктриною України.
9. Державні цільові програми на довгостроковий період розробляються з метою вирішення проблемних питань розвитку озброєння, військової і спеціальної техніки, інфраструктури та інших питань оборони. Порядок їх розроблення, затвердження і виконання визначається законодавством.
 
67. 6. Прогнозні показники видатків Державного бюджету України на потреби оборони розробляються і затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України про проведення оборонного огляду.
 
   10. Прогнозні показники видатків Державного бюджету України на потреби оборони розробляються і затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України про проведення оборонного огляду.
 
68. Стаття 11. Середньострокове оборонне планування
1. Середньострокове оборонне планування здійснюється на підставі положень Стратегічного оборонного бюлетеня України, інших документів довгострокового оборонного планування, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з урахуванням прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони, а також ходу виконання державних програм розвитку сил оборони і відповідних державних цільових програм.
2. На середньостроковий період розробляються:
Державна програма розвитку Збройних Сил України;
інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем у сфері оборони держави.
Державна програма розвитку Збройних Сил України розробляється Міністерством оборони України в порядку, визначеному законом, та затверджується Президентом України.
Інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем у сфері оборони держави, розробляються і затверджуються в порядку, визначеному законодавством.
У державних програмах розвитку інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, сил цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України окремим розділом визначаються завдання і заходи, що стосуються їх участі в обороні держави, які узгоджуються з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
-24- Сироїд О.І.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
"1. Середньострокове оборонне планування здійснюється на підставі положень Стратегічного оборонного бюлетеня України, Стратегії воєнної безпеки України та інших документів довгострокового оборонного планування, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з урахуванням прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони, а також ходу виконання державних програм розвитку сил оборони і відповідних державних цільових програм.
2. На середньостроковий період розробляються:
Державна програма розвитку Збройних Сил України;
інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем у сфері оборони держави.
3. Державні цільові програми містять конкретні заходи щодо реалізації завдань, визначених Стратегією воєнної безпеки України, з врахуванням пріоритетів підготовки сил оборони до збройного захисту України, які визначені Воєнною доктриною України, та поточних можливостей сил оборони України, які визначені Стратегічним оборонним бюлетенем України.
4. Державна програма розвитку Збройних Сил України розробляється Міністерством оборони України в порядку, визначеному законом, та затверджується Президентом України.
5. Інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем у сфері оборони держави, розробляються і затверджуються в порядку, визначеному законодавством.
У державних програмах розвитку інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, сил цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України окремим розділом визначаються завдання і заходи, що стосуються їх участі в обороні держави, які узгоджуються з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України.
6. Основні положення воєнного мистецтва, завдання Збройним Силам України, іншим складовим сил оборони щодо оборони держави, вимоги та рекомендації з їхнього виконання викладаються в Засадах підготовки і застосування Збройних Сил України".
 
Враховано частково   Стаття 11. Середньострокове оборонне планування
1. Середньострокове оборонне планування здійснюється на підставі положень Стратегічного оборонного бюлетеня України, інших документів довгострокового оборонного планування, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з урахуванням прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони, а також ходу виконання державних програм розвитку сил оборони і відповідних державних цільових програм.
2. На середньостроковий період розробляються:
Державна програма розвитку Збройних Сил України;
інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем у сфері оборони держави.
3. Державна програма розвитку Збройних Сил України розробляється Міністерством оборони України у визначеному законом порядку та затверджується Президентом України.
4. Інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем у сфері оборони держави, розробляються і затверджуються в порядку, визначеному законодавством.
5. У державних програмах розвитку інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, сил цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України окремим розділом визначаються завдання і заходи, що стосуються їх участі в обороні держави, які узгоджуються з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
69. Стаття 12. Короткострокове оборонне планування
1. Короткострокове оборонне планування здійснюється на підставі завдань і заходів, визначених у документах середньострокового оборонного планування, з урахуванням прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони на плановий період, а також результатів виконання документів короткострокового оборонного планування за попередній плановий період.
 
   Стаття 12. Короткострокове оборонне планування
1. Короткострокове оборонне планування здійснюється на підставі завдань і заходів, визначених у документах середньострокового оборонного планування, з урахуванням прогнозних показників видатків Державного бюджету України на потреби оборони на плановий період, а також результатів виконання документів короткострокового оборонного планування за попередній плановий період.
 
70. 2. На короткостроковий період розробляються:
 
   2. На короткостроковий період розробляються:
 
71. наказ Міністерства оборони України з питань реалізації державної політики у сфері оборони у Збройних Силах України та інших складових сил оборони;
 
-25- Сотник О.С.
В абзаці другому частини другої статті 12 слова «державної політики у сфері оборони у Збройних Силах України та інших складових сил оборони» замінити словами «щодо реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України».
 
Відхилено   наказ Міністерства оборони України з питань реалізації державної політики у сфері оборони у Збройних Силах України та інших складових сил оборони;
 
72. накази керівників інших органів управління з питань оборонного планування (за потреби);
 
   накази керівників інших органів управління з питань оборонного планування (за потреби);
 
73. плани діяльності Міністерства оборони України та окремі розділи у планах діяльності інших органів управління, в яких визначаються заходи, що стосуються їх участі в обороні держави;
 
-26- Сироїд О.І.
Частину другу статті 12 після абзацу 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"план спільної підготовки органів військового управління, Збройних Сил України та інших складових сил оборони до виконання завдань".
Абзаци 5-8 вважати абзацами 6-9.
 
Відхилено   плани діяльності Міністерства оборони України та окремі розділи у планах діяльності інших органів управління, в яких визначаються заходи, що стосуються їх участі в обороні держави;
 
74. плани утримання і розвитку Збройних Сил України;
 
   плани утримання і розвитку Збройних Сил України;
 
75. бюджетні запити;
 
   бюджетні запити;
 
76. основні показники державного оборонного замовлення.
 
   основні показники державного оборонного замовлення.
 
77. Розроблення заходів в документах короткострокового оборонного планування узгоджується з бюджетним процесом в Україні.
 
   3. Розроблення заходів в документах короткострокового оборонного планування узгоджується з бюджетним процесом в Україні.
 
78. 3. Накази Міністерства оборони України з питань реалізації державної політики у сфері оборони у Збройних Силах України та інших складових сил оборони (накази керівників інших органів управління з питань оборонного планування — за потреби) розробляються на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з метою визначення (уточнення) пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, конкретизації завдань, визначених документами довгострокового та середньострокового оборонного планування, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
 
   4. Накази Міністерства оборони України з питань реалізації державної політики у сфері оборони у Збройних Силах України та інших складових сил оборони (накази керівників інших органів управління з питань оборонного планування — за потреби) розробляються на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з метою визначення (уточнення) пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, конкретизації завдань, визначених документами довгострокового та середньострокового оборонного планування, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
 
79. 4. Плани діяльності Міністерства оборони України та окремі розділи у планах діяльності інших органів управління, в яких визначаються заходи, що стосуються їх участі в обороні держави, розробляються на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі завдань і заходів, визначених у документах довгострокового та середньострокового оборонного планування, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.
 
-27- Сироїд О.І.
Частину четверту статті 12 після доповнити новою частиною такого змісту:
"5. План спільної підготовки органів військового управління, Збройних Сил України та інших складових сил оборони до виконання завдань розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України, узгоджується із іншими складовими сил оборони та затверджується указом Президента України".
Частину 5 статті 12 вважати частиною 6.
 
Відхилено   5. Плани діяльності Міністерства оборони України та окремі розділи у планах діяльності інших органів управління, в яких визначаються заходи, що стосуються їх участі в обороні держави, розробляються на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі завдань і заходів, визначених у документах довгострокового та середньострокового оборонного планування, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.
 
80. 5. Плани утримання і розвитку Збройних Сил України розробляються на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди і є системою заходів, що забезпечують досягнення проміжних програмних цілей, визначених документами середньострокового оборонного планування, у межах видатків Державного бюджету України на відповідний календарний рік та з урахуванням прогнозу Державного бюджету України на наступні два бюджетні періоди.
 
   6. Плани утримання і розвитку Збройних Сил України розробляються на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди і є системою заходів, що забезпечують досягнення проміжних програмних цілей, визначених документами середньострокового оборонного планування, у межах видатків Державного бюджету України на відповідний календарний рік та з урахуванням прогнозу Державного бюджету України на наступні два бюджетні періоди.
 
81. Планування та формування державного оборонного замовлення здійснюється у порядку і строк, визначені Законом України "Про державне оборонне замовлення".
 
   7. Планування та формування державного оборонного замовлення здійснюється в порядку і строк, визначені Законом України "Про державне оборонне замовлення".
 
82. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
83. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ
 
   СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ
 
84. Стаття 13. Суб’єкти оборонного планування
 
   Стаття 13. Суб’єкти оборонного планування
 
85. 1. Суб’єктами оборонного планування є:
 
   1. Суб’єктами оборонного планування є:
 
86. Президент України;
 
   Президент України;
 
87. Верховна Рада України;
 
   Верховна Рада України;
 
88. Рада національної безпеки і оборони України;
 
   Рада національної безпеки і оборони України;
 
89. Кабінет Міністрів України;
 
   Кабінет Міністрів України;
 
90. уповноважений орган з питань координації державного оборонного замовлення;
 
-28- Сироїд О.І.
Частину першу статті 13 після абзацу 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву".
 
Відхилено   уповноважений орган з питань координації державного оборонного замовлення;
 
91. Міністерство оборони України, інші органи управління;
 
   Міністерство оборони України, інші органи управління;
 
92. Генеральний штаб Збройних Сил України;
 
   Генеральний штаб Збройних Сил України;
 
93. місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 
   місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 
94. Стаття 14. Повноваження суб’єктів оборонного планування
 
   Стаття 14. Повноваження суб’єктів оборонного планування
 
95. 1. Під час оборонного планування:
 
   1. Під час оборонного планування:
 
96. 1) Президент України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до Конституції України;
 
   1) Президент України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до Конституції України;
 
97. 2) Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, здійснює законодавче регулювання питань у сфері оборони;
 
   2) Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, здійснює законодавче регулювання питань у сфері оборони;
 
98. 3) Рада національної безпеки і оборони України:
 
   3) Рада національної безпеки і оборони України:
 
99. вносить Президентові України пропозиції щодо формування засад воєнної політики, уточнення Воєнної доктрини України, завдань сил оборони;
 
-29- Ленський О.О.
В абзаці другому пункту 3 частини першої статті 14 слова «воєнної політики» замінити словами «державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону».
 
Відхилено   подає Президентові України пропозиції щодо формування засад воєнної політики, уточнення Воєнної доктрини України, завдань сил оборони;
 
    -30- Сотник О.С.
В абзаці другому пункту 3 частини першої статті 14 слова "воєнної політики" замінити словами "національної безпеки у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України".
 
Відхилено    
100. ініціює проведення в Україні оборонного огляду, здійснює координацію та контроль за його виконанням;
 
   ініціює проведення в Україні оборонного огляду, здійснює координацію та контроль за його виконанням;
 
101. розглядає та подає Президентові України проект Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 
   розглядає та подає Президентові України проект Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 
102. подає Президентові України пропозиції щодо:
 
   подає Президентові України пропозиції щодо:
 
103. проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони;
 
   проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони;
 
104. матеріального, фінансового, організаційного та іншого забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
 
   матеріального, фінансового, організаційного та іншого забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
 
105. проектів доктрин, концепцій, стратегій, державних програм, спрямованих на розв’язання проблем у сфері оборони;
 
   проектів доктрин, концепцій, стратегій, державних програм, спрямованих на розв’язання проблем у сфері оборони;
 
106. 4) Кабінет Міністрів України:
 
   4) Кабінет Міністрів України:
 
107. схвалює прогнозні показники видатків Державного бюджету України на потреби оборони;
 
   схвалює прогнозні показники видатків Державного бюджету України на потреби оборони;
 
108. забезпечує включення до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатків на потреби оборони з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України;
 
   забезпечує включення до проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатків на потреби оборони з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України;
 
109. затверджує основні показники державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
   затверджує основні показники державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
110. здійснює заходи з організації оборонного планування, забезпечуючи їх узгодженість із заходами і строками економічного і соціального розвитку України, мобілізаційної підготовки та мобілізації, підготовки населення і території держави до оборони;
 
   здійснює заходи з організації оборонного планування, забезпечуючи їх узгодженість із заходами та строками економічного і соціального розвитку України, мобілізаційної підготовки та мобілізації, підготовки населення і території держави до оборони;
 
111. забезпечує проведення в Україні оборонного огляду, організовує розроблення і попередньо схвалює проект Стратегічного оборонного бюлетеня України та вносить його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України;
 
-31- Сироїд О.І.
Абзац 6 замінити двома абзацами такого змісту:
"забезпечує проведення в Україні оборонного огляду та незалежного аудиту в центральних органах виконавчої влади та інших органах, підприємствах, установах та організаціях, щодо яких проводиться оборонний огляд, в межах своєї компетенції;
організовує розроблення і попередньо схвалює проект Стратегічного оборонного бюлетеня України, який вноситься Прем’єр-міністром України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".
 
Враховано частково   забезпечує проведення в Україні оборонного огляду, організовує розроблення і попередньо схвалює проект Стратегічного оборонного бюлетеня України та подає його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України;
 
112. схвалює (затверджує) в межах своєї компетенції документи довгострокового та середньострокового оборонного планування, організовує їх виконання;
 
   схвалює (затверджує) в межах своєї компетенції документи довгострокового та середньострокового оборонного планування, організовує їх виконання;
 
113. організовує розроблення і виконання державних програм розвитку сил оборони, інших державних цільових програм з питань оборони та щорічно розглядає результати їх виконання;
 
   організовує розроблення і виконання державних програм розвитку сил оборони, інших державних цільових програм з питань оборони та щорічно розглядає результати їх виконання;
 
114. 5) уповноважений орган з питань координації державного оборонного замовлення здійснює повноваження, визначені частиною другою статті 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення";
 
-32- Сироїд О.І.
Частину першу статті 14 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
"6) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву".
Пункти 6-9 частини 1 статті 14 вважати пунктами 7-10.
 
Відхилено   5) уповноважений орган з питань координації державного оборонного замовлення здійснює повноваження, визначені частиною другою статті 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення";
 
115. 6) Міністерство оборони України:
видає накази нормативного характеру з питань організації оборонного планування;
організовує оборонний огляд у Збройних Силах України та здійснює міжвідомчу координацію його проведення;
організовує оборонне планування у Збройних Силах України;
подає Президентові України та Кабінетові Міністрів України щорічні звіти про результати виконання державної програми розвитку Збройних Сил України, зведені відомості про результати виконання іншими складовими сил оборони визначених завдань і заходів, що стосуються оборони держави, а також про результати виконання інших державних цільових програм з питань оборони;
розробляє за рішенням Кабінету Міністрів України проект Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 
-33- Сироїд О.І.
Пункт 6 частини першої статті 14 викласти як пункт 7 в такій редакції:
"7) Міністерство оборони України:
видає накази нормативного характеру з питань організації оборонного планування;
організовує оборонний огляд у Збройних Силах України;
організовує оборонне планування у Збройних Силах України;
подає Президентові України та Кабінетові Міністрів України щорічні звіти про результати виконання державної програми розвитку Збройних Сил України, зведені відомості про результати виконання іншими складовими сил оборони визначених завдань і заходів, що стосуються їхньої спільної підготовки та оборони держави, а також про результати виконання інших державних цільових програм з питань оборони".
 
Враховано частково   6) Міністерство оборони України:
видає накази нормативного характеру з питань організації оборонного планування;
організовує оборонний огляд у Збройних Силах України та здійснює міжвідомчу координацію його проведення;
організовує оборонне планування у Збройних Силах України;
подає Президентові України та Кабінетові Міністрів України щорічні звіти про результати виконання державної програми розвитку Збройних Сил України, зведені відомості про результати виконання іншими складовими сил оборони визначених завдань і заходів, що стосуються оборони держави, а також про результати виконання інших державних цільових програм з питань оборони;
розробляє за рішенням Кабінету Міністрів України проект Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 
116. 7) інші органи управління:
 
   7) інші органи управління:
 
117. здійснюють оборонне планування відповідно до визначених завдань;
 
   здійснюють оборонне планування відповідно до визначених завдань;
 
118. організовують оборонний огляд підпорядкованих їм органів управління, з’єднань, частин, установ і організацій, які залучаються до виконання завдань оборони держави, та беруть участь у розробленні проекту Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 
   організовують оборонний огляд підпорядкованих їм органів управління, з’єднань, частин, установ і організацій, що залучаються до виконання завдань оборони держави, та беруть участь у розробленні проекту Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 
119. розробляють пропозиції щодо основних показників державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
   розробляють пропозиції щодо основних показників державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
120. беруть участь у складенні проекту Державного бюджету України в частині видатків на потреби оборони;
 
   беруть участь у складанні проекту Державного бюджету України в частині видатків на потреби оборони;
 
121. подають щороку Міністерству оборони України відомості про результати виконання визначених завдань і заходів, що стосуються оборони держави;
 
   подають щороку Міністерству оборони України відомості про результати виконання визначених завдань і заходів, що стосуються оборони держави;
 
122. 8) Генеральний штаб Збройних Сил України:
 
   8) Генеральний штаб Збройних Сил України:
 
123. здійснює за рішенням Міністра оборони України середньострокове та короткострокове планування у Збройних Силах України;
 
   здійснює за рішенням Міністра оборони України середньострокове та короткострокове планування у Збройних Силах України;
 
124. визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні для виконання завдань оборони держави Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони;
 
-34- Сотник О.С.
Пункт 8 частини першої статті 14 доповнити новим абзацом такого змісту:
"прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обґрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України".
 
Враховано   визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні для виконання завдань оборони держави Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони;
прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обґрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України;
 
125. 9) місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування беруть участь в оборонному плануванні відповідно до повноважень, визначених законом.
 
   9) місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування беруть участь в оборонному плануванні відповідно до повноважень, визначених законом.
 
126. Стаття 15. Об’єкти оборонного планування
 
   Стаття 15. Об’єкти оборонного планування
 
127. Об’єктами оборонного планування є сили оборони, інші органи, підприємства, установи та організації, які виконують завдання у сфері оборони.
 
   1. Об’єктами оборонного планування є сили оборони, інші органи, підприємства, установи та організації, що виконують завдання у сфері оборони.
 
128. Розділ V
 
   Розділ V
 
129. ОБОРОННИЙ ОГЛЯД
 
   ОБОРОННИЙ ОГЛЯД
 
130. Стаття 16. Організація проведення оборонного огляду
 
   Стаття 16. Організація проведення оборонного огляду
 
131. Рішення про проведення оборонного огляду приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.
Кабінет Міністрів України приймає рішення з питань забезпечення проведення оборонного огляду та контролює його проведення.
За результатами оборонного огляду розробляється Стратегічний оборонний бюлетень України.
 
-35- Сироїд О.І.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"1. Рішення про проведення оборонного огляду приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.
2. Для проведення оборонного огляду Рада національної безпеки і оборони України формує Міжвідомчу комісію, яка оцінює стан і готовність Міністерства оборони України, інших центральних органах виконавчої влади, Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, сил цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, єдиної системи державного резерву України, Державного концерну "Укроборонпром", інших виконавців оборонного замовлення та суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, що претендують на набуття статусу виконавців оборонного замовлення в частині їхнього залучення до виконання завдань з оборони держави;
3. Головою Міжвідомчої комісії призначається перший заступник (заступник) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
4. За результатами проведення оборонного огляду Рада національної безпеки і оборони України розробляє проект Стратегічного оборонного бюлетеня України".
 
Відхилено   1. Рішення про проведення оборонного огляду приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.
2. Кабінет Міністрів України приймає рішення з питань забезпечення проведення оборонного огляду та контролює його проведення.
3. За результатами оборонного огляду розробляється Стратегічний оборонний бюлетень України.
 
132. Стаття 17. Координація заходів з оборонного планування і контроль за їх виконанням
 
   Стаття 17. Координація заходів з оборонного планування і контроль за їх виконанням
 
133. 1. Координацію заходів з оборонного планування і контроль за їх виконанням здійснює Рада національної безпеки і оборони України.
 
   1. Координацію заходів з оборонного планування і контроль за їх виконанням здійснює Рада національної безпеки і оборони України.
 
134. 2. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на оборону держави, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
 
-36- Сотник О.С.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"2. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на оборону держави, здійснює Рахункова палата України в межах своїх повноважень та у порядку, визначеному законом".
 
Відхилено   2. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на оборону держави, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
 
135. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
136. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
137. 2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:
 
138. у шестимісячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   у шестимісячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
139. у тримісячний строк:
 
   у тримісячний строк:
 
140. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
141. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".