Кількість абзаців - 49 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств
 
   Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, ст.363)такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2005 р., № 52, ст. 560; 2009 р., № 29, ст. 390; 2011 р., № 6, ст. 41; 2012 р., № 4, ст. 18; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 24, ст. 885) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
6. 1) частину 1 після слів "наданих їм для ведення фермерського господарства" доповнити словами "та/або особистого селянського господарства";
 
-1- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
У підпункті 1 пункту 1 Розділу І слова "та/або особистого селянського господарства" замінити словами "товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства".
 
Враховано   1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону";
 
    -2- Шаповалов Ю.А.
У частині першій статті 1 Закону України "Про фермерське господарство" виключити слова: "та/або особистого селянського господарства"
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням поправок № 1 та № 4)   
    -3- Пономарьов О.С.
У частині першій статті 1 Закону України "Про фермерське господарство" слова "та/або особистого селянського господарства" виключити, залишивши редакцію чинного Закону України.
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням поправок № 1 та № 4)   
    -4- Корнацький А.О.
У статті 1 частину 1 викласти в такій редакції: "Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на землях сільськогосподарського призначення, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі оренду, відповідно до закону"
 
Враховано частково    
7. 2) частину 2 після слів "відповідно до закону" доповнити словами "з набуттям або без набуття статусу юридичної особи.";
 
-5- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
8. 3) частину 4 після слів "фермерське господарство" доповнити словами "із статусом юридичної особи";
 
-6- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
У підпункті 3 пункту 1 Розділу І законопроекту слова "із статусом юридичної особи" замінити словами "підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа,".
 
Враховано   2) перше речення частини четвертої замінити двома реченнями такого змісту:
"4. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, діє на основі Статуту";
 
    -7- Лінько Д.В.
Частину 4 статті 1 викласти у такій редакції:
"4. Фермерське господарство із статусом юридичної особи діє на основі Статуту, який має складатися відповідно до вимог ст. 4 Закону України "Про господарські товариства"
 
Відхилено Дане уточнення не потрібне, оскільки чинна редакція частини 4 статті 1 ЗУ "Про фермерське господарство" передбачає вичерпний перелік відомостей, що мають міститись у Статуті фермерського господарства.   
9. 4) доповнити статтю частинами 5, 6, 7, 8, 9 такого змісту:
 
-8- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Підпункт 4 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4) доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фермерське господарство набуває статусу сімейного фермерського господарства за умови, якщо у господарській діяльності такого господарства використовується праця виключно членів фермерського господарства.
Порядок набуття фермерським господарством статусу сімейного фермерського господарства встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики".
 
Враховано частково разом з поправкою № 39  3) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, набуває статусу сімейного фермерського господарства, за умови що у його господарській діяльності використовується праця виключно членів такого господарства, які є членами однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.
Фермерське господарство, зареєстроване як фізична особа – підприємець, набуває статусу сімейного фермерського господарства, за умови що у його господарській діяльності використовується праця виключно цієї фізичної особи.
Порядок набуття фермерським господарством статусу сімейного фермерського господарства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики".
 
    -9- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Підпункт 4 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4) доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, набуває статусу сімейного фермерського господарства за умови, якщо у його господарській діяльності використовується праця виключно членів такого господарства, які є членами однієї сім’ї.
Фермерське господарство, зареєстроване як фізична особа – підприємець, набуває статусу сімейного фермерського господарства за умови, якщо у його господарській діяльності використовується виключно праця такої фізичної особи.
Порядок набуття фермерським господарством статусу сімейного фермерського господарства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики".
 
Враховано    
    -10- Левченко Ю.В.
Пункт 4 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
4) доповнити статтю частинами 5, 6, 7, 8, 9 такого змісту:
"5. Особливими формами фермерського господарства є індивідуальне фермерське господарство та сімейне фермерське господарство.
6. Індивідуальне фермерське господарство засновується одним громадянином, який виступає одноосібним її власником. Індивідуальне фермерське господарство може набувати статусу юридичної особи, або його засновник може здійснювати діяльність у статусі фізичної особи - підприємця у межах чинного законодавства.
7. Сімейне фермерське господарство засновується родичами та/або членами сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Сімейне фермерське господарство може набувати або не набувати статусу юридичної особи.
8. У своїй діяльності сімейне фермерське господарство використовує виключно працю родичів та/або членів сім’ї, та ними ж управляється.
Для виконання сезонних та окремих робіт, які потребують спеціальних знань чи навичок, та які безпосередньо пов’язані із основною діяльністю, сімейне фермерське господарство має право залучати необхідних фахівців та сезонних працівників на договірних засадах.
9. Особливості створення та діяльності сімейних фермерських господарств без створення юридичної особи регулюються положеннями статті 8-1 цього Закону.".
 
Відхилено зв’язку з врахуванням поправок № 9 та № 19, якими пропонується надати повноваження Кабінету Міністрів України та Міністерству аграрної політики та продовольства України щодо визначення критеріїв для набуття фермерським господарством статусу сімейного господарства. Запровадження статусу індивідуального не матиме жодного регуляторного ефекту та лише дискримінуватиме одноосібників у правовому статусі.   
10. "5. Особливими формами фермерського господарства є індивідуальне фермерське господарство та сімейне фермерське господарство.
 
-11- Лінько Д.В.
Частину 5 статті 1 виключити.
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правок № 9 та № 19)     
11. 6. Індивідуальне фермерське господарство засновується однією фізичною особою, яка виступає одноосібним її власником. Індивідуальне фермерське господарство може набувати статусу юридичної особи, або його засновник може здійснювати діяльність у статусі фізичної особи - підприємця у межах чинного законодавства.
 
-12- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 1 в частині 6 перше речення викласти у такі редакції: "Індивідуальне фермерське господарство засновується одним громадянином України, який виступає одноосібним власником його майна."
 
Відхилено Запровадження статусу індивідуального не матиме жодного регуляторного ефекту та лише дискримінуватиме одноосібників у правовому статусі.     
    -13- Гуляєв В.О.
У пункті 6 статті 1 слова "однією фізичною особою" замінити словами: "громадянином, фізичною особою" і далі за текстом;
слова: "одноосібним її власником" замінити словами: "одноосібним власником рухомого та нерухомого майна".
 
Відхилено    
    -14- Ленський О.О.
У розділі першому у частині першій у пункті 4) у абзаці третьому після речення другого доповнити новим реченням третім такого змісту: "При цьому, фізична особа, яка засновує індивідуальне фермерське господарство із статусом юридичної особи виступає власником не господарства, а його майна.".
 
Відхилено    
    -15- Лінько Д.В.
В частині 6 статті 1 "засновується однією фізичною особою, яка виступає одноосібним її власником" замінити на "може бути засноване лише однією фізичною особою, яка і є його одноосібним власником."
 
Відхилено    
12. 7. Сімейне фермерське господарство засновується членами однієї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Сімейне фермерське господарство може набувати або не набувати статусу юридичної особи.
 
-16- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
в частині 7 після слів "Сімейного кодексу України" додати слова "або кількома громадянами України, які є родичами, відповідно до закону."
 
Відхилено      
    -17- Гуляєв В.О.
У пункті 7 статті 1 після слів "засновується членами однієї сім’ї, які" доповнити наступними словами: "пов’язані відносинами шлюбу, родства чи усиновлення" і далі за текстом;
 
Враховано по суті (разом з поправкою № 19)   
    -18- Гуляєв В.О.
Пункт 7 статті 1 доповнити підпунктом наступного змісту:
"Сімейні фермерські господарства підрозділяються на:
-сімейні (один двір), власники яких разом із своїми сім’ями займаються господарською діяльністю, вкладають необхідні засоби і виконують усі виробничі операції:
-сумісні (сімейно-групові ферми), утворені із декількох сімей рідних або шляхом об’єднання власності двох і більше осіб."
 
Відхилено Оскільки запропонований даною правкою поділ сімейних господарств не має жодного регулюючого змісту. Автором не надає різниці у статусі цих форм чи видів господарств. Крім того, відповідні повноваження щодо визначення статусу та критеріїв сімейних господарств пропонується правкою № 9 надати Кабінету Міністрів України та Міністерству аграрної політики та продовольства України.   
    -19- Ленський О.О.
У частині першій у пункті 4) у абзаці четвертому після речення другого доповнити новим реченням третім такого змісту: "До сімейного фермерського господарства не належить фермерське господарство, створене громадянами України, які є родичами, але не є членами однієї сім’ї."
 
Враховано (разом з поправкою № 9)   
    -20- Лінько Д.В.
В частині 7 статті 1 після "господарство засновується членами" вилучити слово "однієї"
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 19)   
13. 8. У своїй діяльності сімейне фермерське господарство використовує виключно працю членів однієї сім’ї, та управляється членами цієї сім’ї.
 
-21- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
В частині 8 після слів "членів однієї сім’ї" додати слова "або родичів" та після слів "членами цієї сім’ї" додати слова "або родичами".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 19)     
    -22- Продан О.П.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"8. У своїй діяльності сімейне фермерське господарство складається з членів однієї сім’ї та управляється членами цієї сім’ї."
 
Враховано по суті (у поправці № 19)   
    -23- Лінько Д.В.
Абзац 1 частини 8 статті 1 викласти в такій редакції:
"8. У своїй діяльності сімейне фермерське господарство використовує працю членів сім’ї та управляти ними."
 
Враховано по суті (у поправці № 9)   
14. Для виконання сезонних та окремих робіт, які потребують спеціальних знань чи навичок, та які безпосередньо пов’язані із основною діяльністю, сімейне фермерське господарство має право залучати необхідних фахівців та сезонних працівників на договірних засадах.
 
-24- Лінько Д.В.
Абзац 2 частини 8 статті 1 після "працівників на договірних засадах," доповнити "відповідно до норм Кодексу Законів про працю."
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 9)     
15. 9. Особливості створення та діяльності сімейних фермерських господарств без створення юридичної особи регулюються положеннями статті 8-1 цього Закону.".
 
-25- Корнацький А.О.
Частину 9 статті 1 виключити
 
Враховано      
16. 2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
 
   2. Статтю 7 викласти в такій редакції:
 
17. "Стаття 7. Надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства
 
-26- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Абзаци другий та третій пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності.
Надання земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування для ведення фермерського господарства здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України".
 
Враховано   "Стаття 7. Надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності
1. Надання земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування для ведення фермерського господарства здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України".
 
18. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства передаються громадянам України у власність і надаються в оренду із земель державної або комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України та інших актів земельного законодавства України."
 
      
19. 3. У статті 8:
 
-27- Продан О.П.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 28)  3. Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
 
20. частину 1 після слів "державної реєстрації юридичних осіб" доповнити словами "та фізичних осіб - підприємців";
 
-28- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Абзац другий пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"частину першу викласти в такій редакції:
"1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою".
 
Враховано   "1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою".
 
    -29- Ленський О.О.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. У статті 8 у частині 1: після слів "державної реєстрації юридичних осіб доповнити словами "та фізичних осіб – підприємців";
після речення першого доповнити реченням другим такого змісту: "Відповідно до порядку, встановленого законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєструються індивідуальне фермерське господарство і сімейне фермерське господарство із статусом юридичної особи.".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 28)   
21. 4. Розділ ІІ Закону доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
-30- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -31- Продан О.П.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Розділ ІІ Закону доповнити статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи
1.Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи створюється на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства.
Договір про створення сімейного фермерського господарства є різновидом договору про спільну діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України та цього закону.
Примірний договір про створення сімейного фермерського господарства розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
2.Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається у письмовій формі, підписується всіма учасниками, підписи яких завіряються в установленому законом порядку.
3.Членами сімейного фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень договору про створення сімейного фермерського господарства.
4.Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи вважається створеним з дня підписання договору про його створення.
5.Головою сімейного фермерського господарства є член сім’ї, визначений договором про створення сімейного фермерського господарства.
6.Від імені сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважені ним особи.
7.Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи є виробником сільськогосподарської продукції (сільськогосподарським товаровиробником).".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30, а також поправок № 9 та № 19)   
    -32- Левченко Ю.В.
Статтю 4 розділу 1 Законопроекту викласти в наступній редакції:
4. Розділ ІІ Закону доповнити статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи
1. Господарська діяльність сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи створюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
2. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи створюється на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства.
Договір про створення сімейного фермерського господарства є різновидом договору про спільну діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України та цього закону.
Примірний договір про створення сімейного фермерського господарства розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
В договорі про створення сімейного фермерського господарства обов’язково зазначається про створення сімейного фермерського господарства на основі об'єднання вкладів учасників чи без такого об'єднання.
3. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається у письмовій формі, підписується всіма учасниками, підписи яких завіряються в установленому законом порядку.
4. Членами сімейного фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї у розумінні Сімейного кодексу України та/або родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень договору про створення сімейного фермерського господарства.
5. Кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників сімейного фермерського господарства, якщо договором про створення сімейного фермерського господарства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками сімейного фермерського господарства.
6. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи вважається створеним з моменту укладення договору про його створення.
7. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи є виробником сільськогосподарської продукції (сільськогосподарським товаровиробником).".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30, а також поправок № 9 та № 19)   
22. "Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи
 
-33- Корнацький А.О.
Статтю 8-1. Виключити
 
Враховано      
23. 1. Господарська діяльність сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи здійснюється на основі підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - голови цього господарства з обов’язковим використанням праці членів своєї сім’ї за їх згодою з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
 
-34- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 8-1 частину 1 викласти у такій редакції: "Господарська діяльність сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи здійснюється на основі підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – одного із засновників цього господарства з використанням праці членів своєї сім’ї або родичів за їх згодою з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку."
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30, а також поправок № 9 та № 19)     
    -35- Ленський О.О.
У частині четвертій в абзаці третьому виключити слово "обов’язковим".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30, а також поправок № 9 та № 19)   
    -36- Лінько Д.В.
В частині 1 статті 8-1 після слів "здійснюється на основі" частину речення "підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – голови цього господарства з обов’язковим використанням праці членів своєї сім’ї за їх згодою з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку." замінити на:
"реєстрації голови господарства (визначеного договором про створення фермерського господарства) фізичною особою – підприємцем (ФОП) з обов’язковим використанням найманої праці."
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30, а також поправок № 9 та № 19)   
24. 2. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи створюється на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства.
 
      
25. Договір про створення сімейного фермерського господарства є різновидом договору про спільну діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України та цього закону.
 
      
26. Примірний договір про створення сімейного фермерського господарства розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
-37- Лінько Д.В.
В абзаці 3 частини 2 статті 8-1 слова "Примірний договір" замінити на "Зразок договору".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30). Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України та норм Цивільного кодексу України встановлені поняття "Типовий договір" та "Примірний договір". Таке поняття, як "Зразок договору", не регламентується законодавством.     
27. 3. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається у письмовій формі, підписується всіма учасниками, підписи яких завіряються в установленому законом порядку.
 
      
28. 4. Членами сімейного фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї у розумінні Сімейного кодексу України, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень договору про створення сімейного фермерського господарства.
 
-38- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
в частині 4 після слів "Сімейного кодексу України" додати слова "або родичі, відповідно до закону"
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30)     
    -39- Лінько Д.В.
Частину 4 статті 8-1 викласти в такій редакції:
"4. Членами сімейного фермерського господарства є особи визначені пунктами 2 та 3 ст. 3 Сімейного Кодексу України, які підписали договір про створення сімейного фермерського господарства."
 
Враховано частково в поправці № 9   
29. 5. Головою сімейного фермерського господарства є член сім’ї, визначений договором про створення сімейного фермерського господарства.
 
-40- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
частину 5 – виключити, частини 6,7 відповідно вважати 5,6.
 
Враховано по суті (у зв’язку з врахуванням правки № 30)     
    -41- Лінько Д.В.
Частину 5 статті 8-1 виключити.
Частини 6 та 7 статті 1 відповідно вважати частинами 5 та 6.
 
Враховано по суті (у зв’язку з врахуванням правки №30)   
30. 6. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи вважається створеним з дня державної реєстрації фізичної особи-підприємця, який є головою сімейного фермерського господарства.
 
-42- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
в частині 6 замість слів "з дня державної реєстрації фізичної особи-підприємця, який є головою сімейного фермерського господарства." зазначити слова "з моменту укладання договору про створення сімейного фермерського господарства".
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30)     
    -43- Ленський О.О.
У частині четвертій абзац десятий викласти у такій редакції:
"6. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи вважається створеним з моменту укладення договору про створення та діяльність."
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 30)   
31. 7. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи є виробником сільськогосподарської продукції (сільськогосподарським товаровиробником).".
 
      
32. 5. Статтю 10 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-44- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств додатково надається державна підтримка у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України".
 
Враховано   4. Статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова державна підтримка у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України".
 
33. "5. Державна підтримка створення та розвитку сімейних фермерських господарств включає додаткові заходи:
 
      
34. включення новостворених сімейних фермерських господарств та\або їх об’єднань до складу першочергових (пріоритетних) учасників програм державної фінансової підтримки;
 
      
35. встановлення пільгової системи соціального страхування осіб, зайнятих у сімейних фермерських господарствах, та запровадження компенсації з державного бюджету втрат Пенсійного фонду та інших соціальних фондів від застосування таких пільг;
 
      
36. звільнення новостворених сімейних фермерських господарств від плати за під’єднання до електричних мереж, мереж газо-, водо- і теплопостачання;
 
-45- Лінько Д.В.
В пункті 3 частини 5 статті 10 слово "звільнення", перед "новостворених сімейних господарств", замінити на "встановлення пільгових умов для"
 
Враховано по суті     
37. надання сімейним фермерським господарствам та створеним ними сільськогосподарським кооперативам переважного права на отримання замовлень при здійсненні державних закупівель з місцевих бюджетів.".
 
-46- Гуляєв В.О.
Пункт 5 статті 10 доповнити наступним реченням: "розробці і прийняттю Положення про спрощений порядок реєстрації, обліку і звітності сімейних фермерських господарств та умови їх оподаткування; розробці і прийняттю Програми підтримки сімейного фермерства;"
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правки № 44)     
38. ІІ. Внести до Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232)такі зміни:
 
-47- Івченко В.Є.
Бакуменко О.Б.
Кулініч О.І.
Розділ ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -48- Продан О.П.
Розділ ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -49- Левченко Ю.В.
Розділ ІІ Законопроекту виключити.
 
Враховано    
39. 1. У статті 7:
 
      
40. 1) частину 4 після слів "і фізичним особам" доповнити словами "виключно за умови набуття статусу суб’єкта підприємницької діяльності - виробника сільськогосподарської продукції";
 
-50- Івченко В.Є.
частину 4 статті 7 вилучити
 
Враховано по суті     
    -51- Шаповалов Ю.А.
У абзаці четвертому частини першої статті 7 Закону України "Про особисте селянське господарство" законопроекту виключити словосполучення, а саме: "виключно за умови набуття статусу об’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції"
 
Враховано по суті   
    -52- Пономарьов О.С.
У статті 7 Закону України "Про особисте селянське господарство" у частині четвертій слова "виключно за умови набуття статусу суб’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції" виключити, залишивши редакцію чинного Закону України.
 
Враховано    
    -53- Корнацький А.О.
У статті 7 частину 4 після слів "і фізичним особам" доповнити словами "виключно за умови набуття статусу суб’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції" виключити.
 
Враховано    
    -54- Денисенко А.П.
Частину 4 викласти у наступній редакції: "реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках;
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правок № 47-53)   
    -55- Денисенко А.П.
Після частини 4 доповнити новою частиною та відповідно вважати її 5 частиною наступного замісту: "надлишки виробленої продукції реалізовувати заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним особам виключно за умови набуття статусу суб’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції"
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням правок № 47-53)   
    -56- Романова А.А.
Підпункт 1) пункту 1 розділу ІІ проекту Закону – виключити
 
Враховано    
41. 2) частину 17 доповнити словами:
 
-57- Івченко В.Є.
частину 17 статті 7 вилучити
 
Враховано      
42. "набути статус суб’єкта підприємницької діяльності - виробника сільськогосподарської продукції в разі необхідності реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках";
 
-58- Шаповалов Ю.А.
Новий абзац частини другої статті 7 Закону України "Про селянське господарство" законопроекту вилучити
 
Враховано      
    -59- Пономарьов О.С.
У статті 7 Закону України "Про особисте селянське господарство" новий абзац частину сімнадцять: "набути статус суб’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції в разі необхідності реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках" виключити, залишивши редакцію чинного Закону України.
 
Враховано    
    -60- Корнацький А.О.
У статті 7 частину 17 доповнити словами: "набути статус суб’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції в разі необхідності реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках" виключити
 
Враховано    
    -61- Корнацький А.О.
Доповнити статтю 7 новою частиною такого змісту: "Члени особистих селянських господарств, інші фізичні особи, які виробляють сільськогосподарську продукцію у власних домогосподарствах без використання праці найманих працівників і реалізують надлишки такої продукції, є фермерами – виробниками сільськогосподарської продукції без набуття статусу фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та/або створення юридичної особи."
 
Відхилено (відповідно до статті 116 Регламенту ВРУ) Запропоноване автором поправки поняття "фермерами – виробниками сільськогосподарської продукції" відсутнє у редакції першого читання, а також у тексті закону.   
    -62- Денисенко А.П.
У частині 18 виключити слова "на ринках" та доповнити словами "заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним та фізичним особам".
 
Відхилено (відповідно до статті 116 Регламенту ВРУ)   
    -63- Романова А.А.
Підпункт 2) пункту 1 Розділу ІІ проекту Закону – виключити
 
Враховано    
    -64- Лінько Д.В.
В статті 7, вилучити з переліку зобов’язань членів особистого селянського господарства абзац: "набути статус суб’єкта підприємницької діяльності – виробника сільськогосподарської продукції в разі необхідності реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках;"
 
Враховано по суті   
43. ІІІ. Прикінцеві положення
 
-65- Ленський О.О.
Змінити структуру законопроекту, розбивши на два розділу (або пункти). У першому викласти зміни до відповідного закону (чи законів), а в другому – термін набрання чинності законом та доручення, пов’язані із запровадженням відповідного закону в життя.
 
Враховано по суті  ІІ. Прикінцеві положення
 
44. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
45. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
46. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
47. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
48. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.