Кількість абзаців - 354 Таблиця поправок


"Про Рахункову палату" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Рахункову палату
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Рахункову палату
 
1. Цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати
 
-1- Крулько І.І.
У тексті законопроекту слова "зовнішній контроль (аудит)" у всіх відмінках замінити словами "державний зовнішній фінансовий контроль (аудит)" у відповідних відмінках, слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції", а також внести до тексту законопроекту техніко-юридичні і редакційні правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій до нього.
 
Враховано   Цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати.
 
2. Розділ І
 
   Розділ І
 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Статус Рахункової палати
 
   Стаття 1. Статус Рахункової палати
 
5. 1. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
 
-2- Мельник С.І.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
"1. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України і державних фондів коштів, а також за їх використанням та ефективністю використання державного майна."
 
Враховано частково /у статтях 6 і 9 законопроекту/  1. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
 
    -3- Герасимов А.В.
Пункт 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"1. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює зовнішній фінансовий контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням."
 
Враховано частково /у частині 3 цієї статті/   
6. 2. Рахункова палата підзвітна Верховній Раді України та регулярно її інформує про результати своєї роботи.
 
   2. Рахункова палата підзвітна Верховній Раді України та регулярно її інформує про результати своєї роботи.
 
7. 3. Рахункова палата наділена організаційною, функціональною та фінансовою незалежністю, самостійно планує свою діяльність.
 
-4- Мельник С.І.
У частині третій статті 1 після слів "самостійно планує свою діяльність" доповнити словами "відповідно до положень чинного законодавства".
 
Відхилено /діяльність будь-якого державного органу має здійснюватися відповідно до законодавства/     
    -5- Фірсов Є.П.
У частині третій статті 1 після слова "організаційною" додати слово "та", слово "фінансовою" виключити.
 
Відхилено /не відповідає міжнародним стандартам фінансового аудиту/   
8. 4. Рахункова палата є державним колегіальним органом.
 
   3. Рахункова палата є державним колегіальним органом.
 
9. 5. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Рахункової палати забороняється.
 
      
10. 6. Рахункова палата є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.
 
   4. Рахункова палата є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.
 
11. 7. Рахункова палата розташовується у м.Києві.
 
   5. Рахункова палата розташовується в місті Києві.
 
12. 8. Діяльність Рахункової палати, повноваження її членів не можуть бути припинені у зв'язку з припиненням повноважень Верховної Ради України.
 
-6- Крулько І.І.
У статті 1:
частину 8 викласти у такій редакції:
"Припинення повноважень Верховної Ради України не може бути підставою для припинення повноважень членів Рахункової палати" та перенести разом із частинами 3 і 5 до статті 3, доповнивши її назву словами "та гарантії її незалежності" та уточнивши нумерацію відповідних частин статей 1 і 3.
 
Враховано      
13. Стаття 2. Правові основи діяльності Рахункової палати
 
   Стаття 2. Правові основи діяльності Рахункової палати
 
14. 1. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
-7- Фірсов Є.П.
У частині першій статті 2 після слів "та іншими законами України" додати слова "Регламентом Рахункової палати".
 
Відхилено   1. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
15. Стаття 3. Принципи діяльності Рахункової палати
 
   Стаття 3. Принципи діяльності Рахункової палати та гарантії її незалежності
 
16. 1. Діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, плановості, гласності та політичної неупередженості.
 
-8- Матвієнко А.С.
У пункті 1 статті 3 розділу І проекту Закону слово "політичної" вилучити.
 
Враховано   1. Діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості.
2. Рахункова палата є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
3. Незалежність Рахункової палати забезпечується:
1) встановленим Конституцією України і цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Рахункової палати;
3) особливим порядком організаційного забезпечення діяльності Рахункової палати, встановленим законом.
4. Рахункова палата під час здійснення своїх повноважень є незалежною від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне втручання у здійснення Рахунковою палатою наданих законом повноважень забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
5. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Рахункової палати забороняється.
6. Припинення повноважень Верховної Ради України не може бути підставою для припинення повноважень членів Рахункової палати.
 
    -9- Крулько І.І.
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості".
 
Враховано    
    -10- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Принципи діяльності Рахункової палати
1. Діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності, незалежності, безсторонності, гласності та відкритості.
2. Рахункова палата є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
3. Члени Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень є незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне втручання у здійснення членом Рахункової палати та державним аудитором Апарату Рахункової палати наданих законом повноважень заборонене і має наслідком відповідальність, встановлену законом.
4. Член Рахункової палати та державний аудитор Апарату Рахункової, інша службова особа Рахункової палати не можуть використовувати свій статус з метою, не пов'язаною з діяльністю Рахункової палати.
5. Незалежність членів Рахункової палати забезпечується:
1) встановленим Конституцією України і цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Рахункової палати;
3) особливим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності Рахункової палати, встановленим законом.
6. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їхніх посадових і службових осіб у діяльність Рахункової палати заборонено.
7. Член Рахункової палати не може здійснювати державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті такого контролю або якщо існують інші обставини, які викликають сумнів в безсторонності члена Рахункової палати. За наявності таких підстав член Рахункової палати зобов’язаний заявити самовідвід. За цими ж підставами об’єкт контролю може заявити про відвід члена Рахункової палати.
Заява про відвід (самовідвід) повинна бути вмотивованою. Така заява передається до Рахункової палати.
Рахункова палата впродовж семи днів від дня отримання заяви про відвід (самовідвід) члена Рахункової палати на своєму засіданні приймає вмотивоване рішення про задоволення або відмову у задоволенні відводу (самовідводу) члена Рахункової палати. У разі задоволення відводу (самовідводу) члена Рахункової палати Рахункова палати визначає іншого члена Рахункової палати для здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо визначеного об’єкту контролю.
8. Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (ЕURОSАІ) та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSАІ) в частині, що не суперечить законодавству України."
 
Враховано в іншій редакції /у цій статті та статтях 18, 32 і 33/   
17. 2. Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (ЕURОSАІ) та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSАІ) в частині, що не суперечить законодавству України.
 
-11- Крулько І.І.
У частині 2 статті 3 слово законодавству" замінити словами "Конституції та законам".
 
Враховано   7. Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (ЕURОSАІ) та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSАІ) у частині, що не суперечить Конституції та законам України.
Стаття 4. Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
1. Повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
2. Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.
3. Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами.
4. Аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.
Оцінка продуктивності використання бюджетних коштів передбачає встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів і використаними для досягнення таких результатів коштами бюджету.
Оцінка результативності використання бюджетних коштів передбачає встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів запланованим результатам.
Оцінка економності використання бюджетних коштів передбачає встановлення стану досягнення розпорядниками та одержувача таких коштів запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.
 
    -12- Крулько І.І.
Після статті 3 додати нову статтю у такій редакції:
"Стаття __. Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
1. Повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
2. Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.
3. Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі і оцінці правильності ведення, повноти обліку та достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами.
4. Аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.
Оцінка продуктивності використання бюджетних коштів передбачає встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів і використаними для досягнення таких результатів коштами бюджету.
Оцінка результативності використання бюджетних коштів передбачає встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів запланованим результатам.
Оцінка економності використання бюджетних коштів передбачає встановлення стану досягнення розпорядниками та одержувача таких коштів запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів".
У зв’язку з цим, врахувати редакційно зміну нумерації наступних статей законопроекту.
 
Враховано    
    -13- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити законопроект після статті 3 розділу І статтею 3-1, яку викласти у такій редакції:
"Стаття 3-1. Визначення термінів.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
1) Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) -здійснення Рахунковою палатою фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.
2) Фінансовий аудит - перевірка, аналіз і оцінка правильності ведення, повноти обліку та достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, перевірка цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами.
3) Аудит ефективності - перевірка та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їхніми розпорядниками та одержувачами; законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.
4) Оцінка продуктивності використання бюджетних коштів - встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів і використаними для досягнення таких результатів коштами бюджету.
5) Оцінка результативності використання бюджетних коштів - встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів запланованим результатам.
6) Оцінка економності використання бюджетних коштів - встановлення стану досягнення розпорядниками та одержувача таких коштів запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення максимального результату за використання визначеного бюджетом обсягу коштів.
7) Об’єкт контролю Рахункової палати - державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні установи України, суб'єкти господарювання, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи, щодо яких Рахункова палата здійснює державний зовнішній контроль (аудит)."
 
Враховано в іншій редакції   
18. Стаття 4. Фінансове забезпечення Рахункової палати
 
-14- Ленський О.О.
Статтю 4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 5. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати
 
    -15- Герасимов А.В.
Привести у відповідність вимогам Бюджетного кодексу України положення статті 4 Фінансове забезпечення Рахункової палати в частині визначення потреби у фінансуванні своєї діяльності та самостійного затвердження кошторису. Пропонується закріпити за апаратом Верховної Ради України право головного розпорядника бюджетних коштів, що виділяються з Державного бюджету на фінансування (утримання) Рахункової палати.
 
Відхилено /не відповідає міжнародним стандартам фінансового аудиту/   
19. 1. Фінансове забезпечення Рахункової палати здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Рахункової палати за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги, що реалізуються на виконання таких договорів.
 
-16- Крулько І.І.
Статтю 4 викласти у наступній редакції:
"Стаття 4. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати
1. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, включаючи кошти, отримані відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або проектів міжнародної технічної допомоги. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати за рахунок будь-яких інших джерел забороняється.
2. Рахункова палата визначає потреби у фінансовому забезпеченні своєї діяльності та подає у встановленому Бюджетним кодексом України порядку бюджетний запит до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики. Якщо під час підготовки проекту Державного бюджету України виникли розбіжності щодо визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Рахункової палати та Кабінетом Міністрів України не врегульовано розбіжностей, Рахункова палата може подати комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, відповідні пропозиції (з обґрунтуваннями та розрахунками) для прийняття відповідного рішення при розгляді проекту закону про Державний бюджет України.
3. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України Рахункова палата самостійно затверджує свій кошторис".
 
Враховано   1. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, включаючи кошти, отримані відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або проектів міжнародної технічної допомоги. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати за рахунок будь-яких інших джерел забороняється.
 
20. 2. Рахункова палата самостійно визначає потреби у фінансуванні своєї діяльності, подає бюджетний запит до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів Рахунковою палатою не можуть запроваджувати фінансові обмеження.
 
-17- Пинзеник В.М.
Частину 2 статті 4 виключити.
 
Відхилено   2. Рахункова палата визначає потреби у фінансовому забезпеченні своєї діяльності та подає у встановленому Бюджетним кодексом України порядку бюджетний запит до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики. Якщо під час підготовки проекту Державного бюджету України виникли розбіжності щодо визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Рахункової палати, і Кабінетом Міністрів України не врегульовані такі розбіжності, Рахункова палата може подати до комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, відповідні пропозиції (з обґрунтуваннями та розрахунками) для прийняття відповідного рішення під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України.
 
    -18- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 4 Розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим частини 3-5 вважати відповідно частинами 2-4.
 
Відхилено    
    -19- Мельник С.І.
У частині другій статті 4 слово "самостійно" виключити.
 
Враховано    
    -20- Фірсов Є.П.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"Пропозиції щодо обсягу фінансування Рахункової палати і проект відповідного кошторису подаються Головою Рахункової палати до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік."
 
Враховано частково    
21. 3. Остаточне рішення щодо обсягу фінансування Рахункової палати приймається Верховною Радою України при затвердженні Державного бюджету України на підставі висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
 
-21- Пинзеник В.М.
Частину 3 статті 4 виключити.
 
Враховано      
    -22- Мельник С.І.
У частині третій статті 4 слово "Остаточне" виключити.
 
Враховано    
    -23- Балога І.І.
Пункт 3 статті 4 Викласти у такій редакції: "Остаточне рішення щодо обсягу фінансування Рахункової палати приймається Верховною Радою України при затвердженні Державного бюджету України на підставі висновку комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить питання бюджету. Обсяг такого фінансування передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком. У випадку внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік, обсяг фінансування Рахункової палати не може бути зменшено".
 
Враховано частково    
    -24- Рудик С.Я.
Пункт 3 статті 4 Викласти у такій редакції: "Остаточне рішення щодо обсягу фінансування Рахункової палати приймається Верховною Радою України при затвердженні Державного бюджету України на підставі висновку комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить питання бюджету. Обсяг такого фінансування передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком. У випадку внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік, обсяг фінансування Рахункової палати не може бути зменшено".
 
Враховано частково    
    -25- Фірсов Є.П.
Частину третю статті 4 виключити, у зв’язку і чим частину п'яту вважати частиною третьою.
 
Враховано    
22. 4. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України Рахункова палата самостійно складає, затверджує і виконує свій кошторис.
 
-26- Пинзеник В.М.
Частину 4 статті 4 виключити.
 
Відхилено   3. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України Рахункова палата самостійно затверджує свій кошторис.
 
    -27- Фірсов Є.П.
Частину четверту статті 4 виключити, у зв’язку і чим частину п'яту вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
23. 5. Гарантується повне і своєчасне фінансування Рахункової палати в обсязі, достатньому для її належної діяльності.
 
-28- Пинзеник В.М.
Частину 5 статті 4 виключити.
 
Враховано      
    -29- Мельник С.І.
У частині п’ятій статті 4 слово "Гарантується" замінити словами "Держава гарантує", а слова "в обсязі, достатньому для її належної діяльності" виключити.
 
Враховано частково    
    -30- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 4 видалити пункт 5.
 
Враховано    
24. Стаття 5. Міжнародне співробітництво
 
   Стаття 6. Міжнародне співробітництво
 
25. 1. Рахункова палата у порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України, здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями.
 
   1. Рахункова палата у порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України, здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями.
 
26. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
27. ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
28. Стаття 6. Повноваження Рахункової палати
 
-31- Крулько І.І.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Повноваження Рахункової палати
1. Рахункова палата:
1) здійснює фінансового аудиту та аудит ефективності щодо:
надходжень до Державного бюджету України податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень;
проведення витрат Державного бюджету України, включаючи використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету;
управління об'єктами державної власності в частині, що стосується забезпечення відрахування (сплати) до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, а також використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на відповідні об'єкти;
надання кредитів з Державного бюджету України та повернення таких коштів до Державного бюджету України;
операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу;
використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, в межах, які стосуються таких наслідків;
здійснення державних закупівель за рахунок коштів Державного бюджету України;
виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України;
управління коштами Державного бюджету України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
інших операцій, пов'язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням;
виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.
2) проводить експертизу поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України (включаючи матеріали, що додаються до цього проекту закону) та підготовку відповідних висновків;
3) аналізує виконання Державного бюджету України та готує відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень;
4) аналізує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України, поданого Кабінетом Міністрів України, та готує відповідні висновки з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень та вдосконалення бюджетного законодавства;
5) аналізує ефективність використання суб'єктами господарювання пільг зі сплати до Державного бюджету України податків, зборів, обов’язкових платежів, доцільність функціонування пільгових режимів оподаткування та їх вплив на загальний стан надходжень Державного бюджету України;
6) здійснює попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України в частині, що впливає на виконання Державного бюджету України;
7) здійснює за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, державних підприємств та інших суб’єктів господарювання державного сектора економіки заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо відповідних місцевих бюджетів та діяльності суб’єктів звернення;
8) направляє за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) обов'язкові для розгляду рішення Рахункової палати;
9) аналізує реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій (пропозицій) з метою оцінки їх результативності;
10) звертається до суду у разі порушення об'єктами контролю повноважень членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати, зокрема щодо усунення перешкод у реалізації таких повноважень;
11) у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформує про них відповідні правоохоронні органи;
12) здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво, проводить з органами фінансового контролю інших держав спільні та паралельні аудити;
#102623
14) забезпечує проведення для посадових осіб апарату Рахункової палати навчання та підвищення кваліфікації;
15) здійснює інші повноваження, визначені законом.
2. Об’єктами контролю Рахункової палати при виконанні повноважень, визначених частиною першою цієї статті, є державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні установи України, суб'єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи.
3. Рахункова палата за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту):
1) регулярно інформує Верховну Раду України, Президента України про результати здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
2) подає Верховній Раді України висновки щодо проекту закону про Державний бюджет України;
3) щоквартально подає Верховній Раді України висновки про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень;
4) подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
4. Рахункова палата може надавати в межах компетенції консультації Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування".
 
Враховано   Стаття 7. Повноваження Рахункової палати
 
    -32- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 6 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Повноваження Рахункової палати
1. Рахункова палата:
1) здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо
а) надходжень до Державного бюджету України податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів, включно з адмініструванням відповідних податків і зборів (обов’язкових платежів) органами контролю;
б) здійснення витрат Державного бюджету України, включно з використанням бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України, використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, здійснення таємних видатків державного бюджету;
в) управління об'єктами державної власності в частині, що стосується забезпечення відрахування (сплати) до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, а також використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на відповідні об'єкти;
г) надання кредитів з Державного бюджету України та повернення таких коштів до Державного бюджету України;
ґ) операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу;
д) використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, в межах, які стосуються таких наслідків;
е) здійснення державних закупівель за рахунок коштів Державного бюджету України;
є) виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України;
ж) управління коштами Державного бюджету України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
з) стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
и) інших операцій, пов'язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням;
і) виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.
2) проводить експертизу поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України (включно з матеріалами, що додаються до цього проекту закону) та підготовку відповідних висновків;
3) аналізує виконання Державного бюджету України і порушення бюджетного процесу та готує висновки і пропозиції щодо запобігання та усунення відповідних порушень;
4) аналізує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України, поданий Кабінетом Міністрів України, та готує відповідні висновки з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень та вдосконалення правового регулювання бюджетних відносин;
5) аналізує ефективність використання суб'єктами господарювання пільг зі сплати до Державного бюджету України податків і зборів (обов’язкових платежів), доцільності функціонування пільгових режимів оподаткування та їхнього впливу на загальний стан надходжень Державного бюджету України;
6) здійснює попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України в частині, що впливає на виконання Державного бюджету України;
7) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
2. За результатами здійснення повноважень, встановлених частиною 1 цієї статті Рахункова палата:
1) регулярно інформує Верховну Раду України про результати здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), включно з фактами порушень бюджетного законодавства. В разі виявлення ознак злочину, корупційного та іншого правопорушення Рахункова палата інформує про це Генерального прокурора. Генеральний прокурор зобов’язаний розпочати кримінальне провадження відповідно до інформації, отриманої від Рахункової палати та повідомити Рахункову палату про вжиті заходи;
2) подає Верховній Раді України висновки щодо проекту закону про Державний бюджет України;
3) щоквартально подає Верховній Раді України інформацію про свою діяльність, включно з висновками про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозиціями щодо усунення виявлених відхилень і порушень;
4) подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України;
5) про свою діяльність щомісячно інформує комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету про свою діяльність."
 
Враховано в іншій редакції /у цій статті, а також у новій статті 41 законопроекту/   
29. 1. Повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів зовнішнього контролю (аудиту), що реалізуються шляхом:
 
   1. Рахункова палата:
 
30. 1) здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту щодо:
 
-33- Левченко Ю.В.
В абзаці 1 пункту 1 частини 1 статті 6 законопроекту після слова "ефективності" доповнити словом "відповідності".
 
Враховано частково /запропоновано доповнити у новій статті 4 законопроекту визначення фінансового аудиту, що по суті включатиме аудит відповідності/  1) здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо:
 
    -34- Кужель О.В.
Абзац перший пункту першого частини першої статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції: "здійснення аудиту відповідності, ефективності та фінансового аудиту щодо: ".
 
Враховано частково /запропоновано доповнити у новій статті 4 законопроекту визначення фінансового аудиту, що по суті включатиме аудит відповідності/   
31. а) надходження і використання коштів Державного бюджету України, в тому числі щодо використання коштів Державного бюджету України, наданих у вигляді трансфертів місцевим бюджетам, фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, щодо фінансування і виконання загальнодержавних та інших державних програм, здійснення таємних видатків Державного бюджету України, дотримання бюджетного законодавства, використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України;
 
-35- Мельник С.І.
Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"а) надходження і використання коштів Державного бюджету України, в тому числі щодо використання коштів Державного бюджету України, наданих у вигляді трансфертів місцевим бюджетам, здійснення таємних видатків Державного бюджету України, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; ".
 
Відхилено /не узгоджується із ст. 98 Конституції України/  надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень;
проведення витрат державного бюджету, включаючи використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету;
 
    -36- Пинзеник В.М.
У підпункті "а" пункту 1 частини 1 статті 6 слова "безпосередньо визначених Конституцією України; " виключити.
 
Враховано    
    -37- Добродомов Д.Є.
В підпункті "а" пункті 1 частини 1 статті 6 законопроекту слід виключити слова "і пенсійного".
 
Відхилено    
    -38- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У підпункті а пункту 1 частини 1 статті 6 слова "в тому числі щодо" замінити словами "у тому числі у вигляді міжбюджетних трансфертів, "
 
Враховано в іншій редакції   
    -39- Кужель О.В.
Підпункт а) пункту першого частини першої статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції: "надходження (податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі) і використання коштів Державного бюджету України, в тому числі щодо використання коштів Державного бюджету України, наданих у вигляді трансфертів місцевим бюджетам, фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, щодо фінансування і виконання загальнодержавних та інших державних програм, здійснення таємних видатків Державного бюджету України, дотримання бюджетного законодавства, використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; ".
 
Враховано в іншій редакції   
32. б) управління об'єктами державної власності в частині, що стосується забезпечення відрахування (сплати) до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, а також використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на відповідні об'єкти;
 
-40- Кужель О.В.
Підпункт б) пункту першого частини першої статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції: "управління об'єктами державної власності, у тому числі, що стосується забезпечення відрахування (сплати) до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, а також використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на відповідні об'єкти;
 
Враховано в іншій редакції  управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, та використання коштів державного бюджету, спрямованих на відповідні об'єкти;
надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного бюджету;
операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу;
 
    -41- Мельник С.І.
У підпункті "б" пункту 1 частини першої статті 6 після слів "а також використання" доповнити словами "державного майна та".
 
Враховано в іншій редакції   
33. в) використання кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для Державного бюджету України, в межах, які стосуються таких наслідків;
 
-42- Левченко Ю.В.
Підпункт "в" пункту 1 частини 1 статті 6 після слів "залучених державою" доповнити словами "або державними органами, підприємствами, установами, організаціями під державні гарантії".
 
Враховано частково   використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, у межах, які стосуються таких наслідків;
 
34. г) операцій щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
 
-43- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
До пункту 1 частини 1 статті 6 додати підпункт "д" такого змісту: "операцій щодо надання державних гарантій, у тому числі щодо відповідності їх майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань, сплати до Державного бюджету України плати за їх отримання, погашення заборгованості та інші операції передбачені статтею 17 Бюджетного кодексу України щодо державних гарантій". Відповідно підпункти д?з вважатимуться підпунктами е?і.
 
Враховано в іншій редакції     
35. д) використання коштів Державного бюджету України їх розпорядниками та одержувачами у сфері державних закупівель, а також коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання державного замовлення;
 
   здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджету;
 
36. е) управління коштами Державного бюджету України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також законності та своєчасності руху коштів Державного бюджету України;
 
-44- Кужель О.В.
Підпункт е) пункту першого частини першої статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції: "управління коштами Державного бюджету України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також законності та своєчасності руху коштів Державного бюджету України, у тому числі шляхом постійного моніторингу автоматизованої системи вищевказаного центрального органу виконавчої влади в режимі реального часу; ".
 
Відхилено   управління коштами державного бюджету центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
 
37. є) інших операцій, пов'язаних із надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням;
 
-45- Мельник С.І.
Підпункт є) пункту першого частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"є) інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до Державного бюджету України, їх використанням та забезпеченням пропорційності фінансування".
 
Відхилено   інших операцій, пов'язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням;
 
38. ж) внутрішнього фінансового контролю за використанням коштів Державного бюджету України їх розпорядниками;
 
-46- Ленський О.О.
Виключити підпункт "ж" пункту 1 частини першої статті 6.
 
Відхилено      
39. з) виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.
 
-47- Мельник С.І.
Підпункт з) пункту першого частини першої статті 6 після слів "Національного банку України" доповнити словами ", коштів рефінансування".
 
Відхилено /не узгоджується із ст. 98 Конституції України/  виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.
 
    -48- Мельник С.І.
Пункт перший частини першої статті 6 доповнити підпунктом и) такого змісту: "ефективності використання майна гарантійних зобов’язань Уряду".
 
Враховано частково    
    -49- Мельник С.І.
Пункт перший частини першої статті 6 доповнити підпунктом і) такого змісту: "повернення коштів податку на додану вартість та інших коштів з Державного бюджету".
 
Враховано в іншій редакції /у статті 9 законопроекту/   
    -50- Левченко Ю.В.
Підпункт "з" пункту 1 частини 1 статті 6 законопроекту після слів "доходів та витрат" доповнити словами "використання резервів".
 
Відхилено /не узгоджується із ст. 98 Конституції України/   
    -51- Левченко Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 6 законопроекту доповнити підпунктом "и" такого змісту: "використання коштів Державного бюджету України та коштів, залучених під державні гарантії, на виконання загальнодержавних та державних цільових програм".
 
Враховано в іншій редакції   
40. Фінансовий аудит - це перевірка, аналіз і надання оцінки щодо правильності ведення, повноти обліку та достовірності звітності стосовно доходів і видатків бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо законності і цільового використання бюджетних коштів.
 
      
41. Аудит ефективності - це встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття суб'єктами бюджетних правовідносин управлінських рішень, які стосуються бюджетних коштів, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.
 
-52- Мельник С.І.
У підпункті "з" пункту 1 частини першої статті 6 після слів "які стосуються бюджетних коштів, " доповнити словами "використання державного майна,".
 
Враховано частково /у статті 9 законопроекту/     
    -53- Мельник С.І.
У абзаці дванадцятому пункту першого частини першої статті 6 слова "встановлення фактичного стану справ" замінити словами "контроль за цільовим та ефективним використанням коштів", а слово "економності" замінити словом "економічності".
 
Відхилено    
    -54- Кужель О.В.
Підпункт з) пункту першого частини першої статті 6 законопроекту доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим наступного змісту: "Аудит відповідності - це оцінка діяльності щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном", у зв’язку з чим абзаци четвертий - шостий вважати абзацами п’ятим - сьомим.
 
Враховано частково /запропоновано у новій статті 4 законопроекту доповнити визначення фінансового аудиту, що по суті включатиме аудит відповідності/   
42. Оцінка продуктивності використання бюджетних коштів передбачає встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядника бюджетних коштів та використаними ним для їх досягнення фінансовими ресурсами.
 
-55- Мельник С.І.
У абзаці тринадцятому пункту першого частини першої статті 6 слово "продуктивності" замінити словом "ефективності".
 
Відхилено      
43. Оцінка результативності використання бюджетних коштів передбачає встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника бюджетних коштів запланованим результатам.
 
      
44. Оцінка економності використання бюджетних коштів передбачає встановлення стану досягнення розпорядниками таких коштів запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення найкращого результату за рахунок використання запланованого обсягу бюджетних коштів;
 
-56- Мельник С.І.
У абзаці п’ятнадцятому пункту першого частини першої статті 6 слово "економності" замінити словом "економічності".
 
Відхилено      
    -57- Левченко Ю.В.
Доповнити пункт 1 частини 1 статті 6 законопроекту абзацом 17 такого змісту:
"Аудит відповідності - це оцінка стану дотримання суб’єктом, що підлягає аудиту, законодавчих та нормативно-правових актів, стратегій, встановлених кодексів або погоджених термінів та умов, цільового використання коштів, а тому числі, коштів отриманих від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій. Наданні впевненості потенційними користувачам щодо результатів оцінки предмету аудиту за відповідними критеріями."
 
Враховано частково /запропоновано у новій статті 4 законопроекту доповнити визначення фінансового аудиту, що по суті включатиме аудит відповідності/   
45. 2) здійснення експертизи проекту закону про Державний бюджет України, обґрунтувань і розрахунків щодо бюджетних показників проекту Державного бюджету України, що подається на розгляд до Верховної Ради України;
 
-58- Гончаренко О.О.
Підпункт 2 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"2) здійснення експертизи проекту закону про Державний бюджет України, про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України, інших проектів законів, прийняття яких приведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету) - в частині обґрунтувань і розрахунків щодо бюджетних показників проекту Державного бюджету України, що подаються на розгляд до Верховної Ради України; ".
 
Відхилено   2) проводить експертизу поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України (включаючи матеріали, що додаються до цього проекту закону) та готує відповідні висновки;
 
46. 3) проведення аналізу виконання Державного бюджету України та подання відповідних висновків і пропозицій Верховній Раді України; проведення попереднього аналізу до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України про здійснення ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції звітів Фонду державного майна України в частині, що впливає на виконання Державного бюджету України; проведення аналізу ефективності використання суб'єктами господарювання пільг зі сплати до Державного бюджету України податків і зборів та впливу пільгових режимів оподаткування на загальний стан надходжень до Державного бюджету України; проведення аналізу відхилень основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, надходжень бюджету від показників, урахованих при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період; здійснення аналізу порушень бюджетного процесу та підготовки і подання Верховній Раді України висновків і пропозицій щодо вдосконалення бюджетного законодавства, запобігання та усунення зазначених відхилень і порушень;
 
-59- Матвієнко А.С.
Підпункт 3 пункту 1 статті 6 розділу ІІ проекту Закону після слів "захист економічної конкуренції" поставити такий розділовий знак "; ".
 
Враховано   3) аналізує виконання Державного бюджету України та готує відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень;
4) аналізує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України, поданий Кабінетом Міністрів України, та готує відповідні висновки з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень та вдосконалення бюджетного законодавства;
5) аналізує ефективність використання суб'єктами господарювання пільг із сплати до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів, доцільність функціонування пільгових режимів оподаткування та їх вплив на загальний стан надходжень державного бюджету;
6) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України в частині, що впливає на виконання державного бюджету;
7) здійснює за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, державних підприємств та інших суб’єктів господарювання державного сектора економіки заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо відповідних місцевих бюджетів та діяльності суб’єктів звернення;
8) направляє за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) обов'язкові для розгляду рішення Рахункової палати;
9) аналізує реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій (пропозицій) з метою оцінки їх результативності;
10) звертається до суду у разі порушення об'єктами контролю повноважень членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати, зокрема щодо усунення перешкод у реалізації таких повноважень;
11) у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформує про них відповідні правоохоронні органи;
12) здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво, проводить з органами фінансового контролю інших держав спільні та паралельні аудити;
13) здійснює методичну та методологічну роботу з питань державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
14) забезпечує проведення для посадових осіб апарату Рахункової палати навчання та підвищення кваліфікації;
 
    -60- Мельник С.І.
У пункті третьому частини першої статті 6 слова "впливу пільгових режимів оподаткування на загальний стан надходжень" замінити словами "доцільності функціонування пільгових режимів оподаткування та їх впливу на загальний стан надходжень".
 
Враховано в іншій редакції   
47. 4) моніторингу надходження коштів Державного бюджету України та їх використання;
 
-61- Мельник С.І.
Частину першу статті 6 доповнити пунктом п’ятим такого змісту: "адміністрування податків і зборів уповноваженими органами". Відповідно пункт п’ятий частини першої статті 6 вважати пунктом шостим.
 
Враховано в іншій редакції     
48. 5) виконання інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими законами.
 
-62- Кужель О.В.
Доповнити частину першу статті 6 новим пунктом 6) наступного змісту: "проведення аудиту на усіх стадіях управління державними ресурсами, а саме: а)попередній аудит - попередній аудит державних програм, проектів та інших суспільно важливих управлінських рішень державних органів перед їх прийняттям;
б)поточний аудит - моніторинг рішень Кабінету Міністрів України, що прийняті на виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, а також державних програм, проектів та інших суспільно важливих управлінських рішень державних органів з метою своєчасного виявлення індикаторів, що можуть свідчити про втрати, збитки, неефективне використання публічних ресурсів або ознаки корупції;
в)операційний аудит (аудит найбільш ризикових операцій) -попередня оцінка управлінських рішень перед їх прийняттям головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками нижчого ступеню, об’єктами державної власності з використанням розробленої Рахунковою палатою матриці ризиків у діяльності підконтрольних суб'єктів (юридичні особи) та об'єктів аудиту (програми, сфери діяльності тощо);
в)подальший аудит - аудит управлінських рішень, програм, проектів та інших суспільно важливих дій державних органів.".
 
Відхилено   15) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
49. 2. Рахункова палата здійснює передбачені Конституцією України повноваження стосовно: державних органів, органів місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, у тому числі закордонних дипломатичних установ України, -в частині виконання ними Державного бюджету України, суб'єктів господарювання - в частині використання ними коштів Державного бюджету України, Національного банку України, банків та інших фінансових установ - у частині здійснення ними обслуговування та використання коштів Державного бюджету України (далі - об'єкти контролю).
 
-63- Мельник С.І.
У частині другій статті 6 після слів "в частині використання ними" доповнити словами "державного майна та".
 
Враховано частково /у статті 9 законопроекту/  2. Об’єктами контролю Рахункової палати при виконанні повноважень, визначених частиною першою цієї статті, є державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні установи України, суб'єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи.
 
    -64- Пинзеник В.М.
У частині другій статті 6 виключити слова "Національного банку України".
 
Відхилено    
    -65- Матвієнко А.С.
У пункті 2 статті 6 розділу ІІ проекту Закону після слів "органів місцевого самоврядування, " слова "інших бюджетних" замінити словами "бюджетних організацій, ".
 
Відхилено /не відповідає бюджетній термінології/   
    -66- Кужель О.В.
Частину другу статті шостої викласти у наступній редакції:
"Рахункова палата здійснює передбачені Конституцією України повноваження стосовно наступних суб’єктів контролю:
а) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, у тому числі закордонних дипломатичних установ України, -в частині виконання ними Державного бюджету України, Національного банку України, банків та інших фінансових установ - у частині здійснення ними обслуговування та використання коштів Державного бюджету України;
б) суб'єктів господарювання державної (комунальної) форми власності та/або з державною (комунальною) часткою, природних монополій, Національних комісій, агентств;
в) суб'єктів господарювання приватної форми власності - в частині використання ними коштів Державного бюджету України.".
 
Враховано частково    
50. 3. Рахункова палата за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту):
 
-67- Мельник С.І.
У частині третій статті 6 слова "заходів зовнішнього контролю" замінити словами "заходів незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   3. Рахункова палата за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту):
 
51. 1) готує та подає Верховній Раді України висновки про виконання Державного бюджету України, про вплив на показники Державного бюджету України законодавчих актів, що набрали чинності у звітному чи попередніх звітних періодах;
 
-68- Ленський О.О.
Пункту 1 частини третьої статті 6 виключити.
 
Враховано частково      
    -69- Пинзеник В.М.
У пункті 1 частини третьої статті 6 виключити слова "про вплив на показники Державного бюджету України законодавчих актів, що набрали чинності у звітному чи попередніх звітних періодах".
 
Враховано    
52. 2) інформує Президента України, Верховну Раду України про факти порушень бюджетного законодавства Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами; у разі виявлення ознак злочину, корупційного та іншого правопорушення інформує про це відповідні правоохоронні органи, які повідомляють Рахунковій палаті про вжиті заходи реагування;
 
-70- Матвієнко А.С.
У підпункті 2 пункту 3 статті 6 розділу ІІ проекту Закону слова "Президента України, " виключити.
 
Відхилено   1) регулярно інформує Верховну Раду України, Президента України про результати здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), включаючи факти порушень бюджетного законодавства;
 
    -71- Левченко Ю.В.
У пункт 2 частини 3 статті 6 законопроекту після слів "інформує" виключити слова "Президента України".
 
Відхилено    
53. 3) щоквартально подає Верховній Раді України звіт про результати здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) та оприлюднює його в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.
 
-72- Мельник С.І.
Пункт 3 частини третьої статті 6 викласти у такій редакції:
"3) регулярно інформує Верховну Раду України про результати здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) та оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтеренет.".
 
Враховано в іншій редакції  2) подає Верховній Раді України висновки щодо проекту закону про Державний бюджет України;
3) щокварталу подає Верховній Раді України висновки про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень;
4) подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
 
    -73- Матвієнко А.С.
У підпункті 3 пункту 3 статті 6 розділу ІІ проекту Закону наприкінці слова "на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет" замінити словами "у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації.".
 
Враховано в іншій редакції /у статті 30 законопроекту/   
54. 4. Рахункова палата за дорученням Верховної Ради України проводить фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради України в поточному році та за результатами перевірки надає Верховній Раді України висновок.
 
-74- Пинзеник В.М.
У частині четвертій статті 6 виключити слова "за дорученням Верховної Ради України".
 
Враховано      
55. 5. Рахункова палата надає в межах компетенції консультації Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування.
 
   4. Рахункова палата може надавати в межах компетенції консультації Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування.
 
56. Стаття 7. Права Рахункової палати
 
-75- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Повноваження члена Рахункової палати
1. Член рахункової палати здійснює зовнішній контроль (аудиту) на підставі плану роботи Рахункової палати або рішення Рахункової палати про здійснення позачергового державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
2. Член рахункової палати уповноважений:
1) ознайомлюватися з оригіналами документів об'єктів контролю, отримувати безоплатно копії документів та інформацію (у паперовому та електронному вигляді, у тому числі інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування);
2) отримувати інформацію про стан та рух коштів Державного бюджету України від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
3) отримувати від органів контролю інформацію, необхідну для здійснення Рахунковою палатою своїх повноважень;
4) отримувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, Фонду державного майна України, Національного банку України та інших фінансових установ необхідну інформацію про здійснювані ними операції і стан рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування щодо операцій з коштами Державного бюджету України, у тому числі міжбюджетних трансфертів, а також про надходження до Державного бюджету України податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів;
5) брати в установленому порядку участь у засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання;
6) отримувати в установленому порядку доступ до баз даних, реєстрів, автоматизованих систем, створених відповідно до закону та за рахунок коштів Державного бюджету України;
7) отримувати безоплатний доступ у режимі реального часу до інформаційних систем і баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, стосовно руху коштів Державного бюджету України;
8) подавати пропозиції щодо планування заходів зовнішнього контролю (аудиту);
9) підписувати проекти звітів за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) і представляє проекти звітів на засіданні Рахункової палати.
3. Під час здійснення зовнішнього контролю (аудиту) член Рахункової палати скеровує діяльність державного аудитора, призначеного для здійснення відповідних заходів зовнішнього контролю (аудиту). Член Рахункової палати дає письмові доручення державному аудитору для здійснення повноважень, встановлених п. 1-4, 6-7 ч. 2 цієї статті."
 
Враховано в іншій редакції /у цій статті та статті 23 законопроекту/  Стаття 8. Права членів Рахункової палати
 
57. 1. Рахункова палата має право:
 
-76- Крулько І.І.
У статті 7:
назву цієї статті викласти в такій редакції: "Права членів Рахункової палати",
у частині 1:
абзац перший частини 1 викласти у наступній редакції: "1. Члени Рахункової палати для виконання покладених на них повноважень мають право:";
пункти 1, 8-11, 13 і 14 перенести до статті 6 щодо повноважень Рахункової палати з уточненням їх редакції.
 
Враховано   1. Члени Рахункової палати для виконання покладених на них повноважень мають право:
 
58. 1) направляти за результатами заходів зовнішнього контролю (аудиту) обов'язкові для розгляду рішення Рахункової палати;
 
-77- Кужель О.В.
Пункт перший частини першої статті сьомої викласти у наступній редакції:
"направляти до суб’єктів контролю за результатами заходів зовнішнього контролю (аудиту) обов'язкові для розгляду рішення Рахункової палати; ".
 
Відхилено      
59. 2) ознайомлюватися з оригіналами документів об'єктів контролю, отримувати безоплатно копії документів та інформацію (у паперовому та електронному вигляді, у тому числі інформацію з інформаційних систем, реєстрів, баз даних тощо), які стосуються використання ними коштів Державного бюджету України;
 
-78- Крулько І.І.
Пункт 2 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"2) ознайомлюватися з оригіналами документів об'єктів контролю, отримувати безоплатно копії документів та інформацію у паперовому та електронному вигляді (включаючи інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування), які необхідні для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)".
 
Враховано   1) ознайомлюватися з оригіналами документів об'єктів контролю, отримувати безоплатно копії документів та інформацію у паперовому та електронному вигляді (включаючи інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування), необхідні для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
60. 3) безоплатного доступу у режимі реального часу до інформаційних систем і баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, стосовно руху коштів Державного бюджету України;
 
-79- Пинзеник В.М.
Пункт 3 частини першої статті 7 після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "крім доступу до єдиного казначейського рахунку".
 
Враховано частково   2) отримувати інформацію про стан та рух коштів державного бюджету від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
 
    -80- Ковальчук Н.В.
Пункт 3 частини першої статті 7 Розділу ІІ законопроекту виключити.
У зв’язку з цим пункти 4-14 вважати відповідно пунктами 3-13.
 
Враховано частково    
    -81- Маркевич Я.В.
Пункт 1.3 статті 7 викласти у наступній редакції:
"3) отримати інформацію про стан та рух коштів Державного бюджету України від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів".
 
Враховано    
    -82- Мельник С.І.
Пункт третій частини першої статті 7 виключити.
 
Враховано частково    
61. 4) отримувати безоплатно від державних органів, на які покладено функції державного фінансового контролю та внутрішнього аудиту, інформацію, необхідну для здійснення Рахунковою палатою своїх функцій;
 
-83- Крулько І.І.
Пункт 4 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"4) отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення Рахунковою палатою своїх повноважень".
 
Враховано   3) отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення Рахунковою палатою своїх повноважень;
 
62. 5) отримувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, Фонду державного майна України, Національного банку України, банків та інших фінансових установ необхідні відомості про здійснювані ними операції і стан рахунків розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, бюджетних установ щодо операцій з руху коштів Державного бюджету України, у тому числі міжбюджетних трансфертів, а також про надходження платежів до Державного бюджету України;
 
-84- Крулько І.І.
Пункт 5 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"5) отримувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, Фонду державного майна України, Національного банку України та інших фінансових установ необхідні відомості про здійснювані ними операції і стан рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування щодо операцій з коштами Державного бюджету України, у тому числі міжбюджетних трансфертів, а також про надходження до Державного бюджету України податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів".
 
Враховано   4) отримувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, Фонду державного майна України, Національного банку України та інших фінансових установ необхідні відомості про здійснювані ними операції і стан рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування щодо операцій з коштами державного бюджету, у тому числі міжбюджетних трансфертів, а також про надходження до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів;
 
    -85- Пинзеник В.М.
У пункті 5 частини першої статті 7 виключити слова "Національного банку України".
 
Відхилено    
    -86- Ковальчук Н.В.
У пункті 5 частини першої статті 7 Розділу ІІ законопроекту після слів "Фонду державного майна України," слова "Національного банку України, " виключити.
 
Відхилено    
    -87- Матвієнко А.С.
У підпункті 5 пункту 1 статті 7 розділу ІІ проекту Закону після слів "бюджетних установ" доповнити словами ", підприємств, організацій".
 
Відхилено    
    -88- Мельник С.І.
У пункті п’ятому частини першої статті 7 після слів "Фонду державного майна України" доповнити словами "та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування".
 
Враховано в іншій редакції   
63. 6) брати в установленому порядку участь у засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання;
 
-89- Матвієнко А.С.
У підпункті 6 пункту 1 статті 7 розділу ІІ проекту Закону слова "в установленому порядку" замінити словами "в порядку, установленому їхніми регламентами, ".
 
Відхилено   5) брати в установленому порядку участь у засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань надходження коштів до державного бюджету та їх використання;
 
64. 7) залучати в установленому порядку для забезпечення виконання повноважень Рахункової палати працівників державних контролюючих і правоохоронних органів, а також спеціалістів, фахівців-експертів з інших установ і організацій, у тому числі на договірних засадах;
 
-90- Матвієнко А.С.
У підпункті 7 пункту 1 статті 7 розділу ІІ проекту Закону слова "в установленому порядку" виключити як зайві.
 
Відхилено   6) залучати в установленому порядку для забезпечення виконання повноважень Рахункової палати працівників державних контролюючих і правоохоронних органів, а також спеціалістів, аудиторів, фахівців-експертів з інших установ та організацій, у тому числі на договірних засадах;
 
    -91- Мельник С.І.
У пункті сьомому частини першої статті 7 після слова "спеціалістів," доповнити словом "аудиторів, ".
 
Враховано    
    -92- Козир Б.Ю.
Пункт 7 частини 1 статті 7 викласти в наступній редакції:
7) Залучати для забезпечення виконання повноважень Рахункової палати працівників державних контролюючих і правоохоронних органів, а також інших кваліфікованих фахівців, експертів, у тому числі на договірних засадах;
 
Враховано частково    
65. 8) звертатися до суду у разі порушення об'єктами контролю повноважень Рахункової палати та її посадових осіб;
 
-93- Добродомов Д.Є.
Пункт 8 частини 1 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції: "звертатися до суду з вимогою про усунення перешкод у реалізації повноважень Рахункової палати та її посадових осіб".
 
Враховано в іншій редакції /у п.10 частини 1 статті 6 законопроекту/     
    -94- Козир Б.Ю.
Пункт 8 частини 1 статті 7 викласти в наступній редакції:
"8) звертатися до суду в разі виявлення фактів порушення законодавства з питань віднесених до сфери контролю Рахункової палати а також за наявності обставин що свідчать про порушення прав чи перешкоджання здійсненню повноважень Рахункової палати та її посадових осіб".
 
Відхилено /відповідно до рішення Конституційного суду від 23.12.1997 № 7-зп Рахункова палата не наділена повноваженнями владно-розпорядчого характеру/   
    -95- Кужель О.В.
Пункт восьмий частини першої статті сьомої викласти у наступній редакції:
"звертатися до суду у разі порушення суб’єктами контролю повноважень Рахункової палати та її посадових осіб; ".
 
Відхилено    
66. 9) забезпечувати проведення для посадових осіб Рахункової палати навчання та підвищення кваліфікації;
 
      
67. 10) здійснювати в межах своїх повноважень методичну та методологічну роботу з питань зовнішнього контролю (аудиту);
 
-96- Матвієнко А.С.
У підпункті 10 пункту 1 статті 7 розділу ІІ проекту Закону слова "в межах своїх повноважень" виключити як зайві.
 
Враховано /у п.13 частини 1 статті 6 законопроекту/     
68. 11) здійснювати за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, державних підприємств заходи зовнішнього контролю (аудиту) з інших питань, ніж передбачено у статті 6;
 
-97- Добродомов Д.Є.
В пункті 11 частини 1 статті 7 законопроекту слід виключити слова "і пенсійного".
 
Відхилено      
69. 12) отримувати в установленому порядку доступ до баз даних, реєстрів, автоматизованих систем, створених відповідно до закону та за рахунок коштів Державного бюджету України;
 
-98- Матвієнко А.С.
У підпункті 12 пункту 1 статті 7 розділу ІІ проекту Закону слова "в установленому порядку" виключити як зайві.
 
Враховано   7) отримувати доступ до баз даних, реєстрів, автоматизованих систем, створених за рахунок коштів державного бюджету.
 
    -99- Козир Б.Ю.
У пункті 12 частини 1 статті 7 виключити слова:
"…в установленому порядку.."
"…відповідно до закону..
 
Враховано    
70. 13) здійснювати співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладати з ними угоди про співробітництво, проводити з органами фінансового контролю інших держав спільні та паралельні аудити;
 
      
71. 14) аналізувати реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій з метою оцінки їх результативності.
 
-100- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
До частини 1 статті 7 додати підпункт 15 такого змісту: "15) у разі виявлення ознак злочину, корупційного та іншого правопорушення звертатися до відповідних правоохоронних органів та отримувати від них інформацію про вжиті заходи реагування";
 
Враховано в іншій редакції /у п.11 частини 1 статті 6 законопроекту/     
    -101- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
До частини 1 статті 7 додати підпункт 16 такого змісту: "16) отримувати від місцевих органів виконавчої влади необхідні відомості про міжбюджетні трансферти."
 
Враховано в іншій редакції /відповідне питання реалізовуватиметься згідно із п.1 і 3 цієї частини/   
    -102- Мельник С.І.
Частину першу статті 7 доповнити пунктом п’ятнадцятим такого змісту:
"15) здійснювати контроль за виконанням заходів зовнішнього аудиту".
 
Враховано частково /відповідне питання реалізовуватиметься згідно із п.9 частини 1 статті 6 законопроекту/   
72. Стаття 8. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів Державного бюджету України
 
-103- Крулько І.І.
Статтю 8 викласти у наступній редакції:
"Стаття 8. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів Державного бюджету України
1. При здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів Державного бюджету України Рахункова палата досліджує:
1) дотримання встановленого законодавством порядку казначейського обслуговування бюджетних коштів;
2) дотримання вимог законодавства щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного бюджету України, безспірного списання коштів державного бюджету, бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
3) дотримання вимог законодавства щодо ведення обліку бюджетних асигнувань, реєстрації і обліку бюджетних зобов'язань розпорядників і одержувачів коштів Державного бюджету України, здійснення платежів за цими зобов'язаннями, випадки відмови у реєстрації або несвоєчасній реєстрації бюджетних зобов'язань, відмови у проведенні або несвоєчасному проведенні платежів;
4) дотримання вимог щодо розміщення на депозитах і повернення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків Державного бюджету України;
5) дотримання вимог щодо покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів і Пенсійного фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та повернення таких коштів;
6) правильність ведення бухгалтерського обліку операцій щодо виконання державного бюджету;
7) дотримання порядків та термінів зведення, складання і подання звітності про виконання державного бюджету;
8) достовірність фінансової і бюджетної звітності про виконання Державного бюджету України".
 
Враховано   Стаття 9. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів державного бюджету
 
73. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів Державного бюджету України Рахункова палата досліджує:
 
   1. При здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів державного бюджету Рахункова палата досліджує:
 
74. 1) дотримання встановленого законодавством порядку казначейського обслуговування державного бюджету за надходженнями і витратами;
 
   1) дотримання встановленого законодавством порядку казначейського обслуговування бюджетних коштів;
 
75. 2) повноту і своєчасність надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок, здійснені платежі за бюджетними зобов'язаннями порівняно із затвердженими законом показниками державного бюджету, виявляє відхилення і порушення, проводить їх аналіз, надає пропозиції щодо їх усунення;
 
-104- Матвієнко А.С.
У підпункті 2 пункту 1 статті 8 розділу ІІ проекту Закону слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".
 
Враховано в іншій редакції     
    -105- Кужель О.В.
Пункт другий частини першої статті восьмої викласти у наступній редакції:
"повноту і своєчасність надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок, здійснені платежі за бюджетними зобов'язаннями порівняно із затвердженими законом показниками державного бюджету, виявляє відхилення і порушення, у тому числі шляхом постійного моніторингу автоматизованої системи вищевказаного центрального органу виконавчої влади в режимі реального часу, проводить їх аналіз, надає пропозиції щодо їх усунення; ".
 
Відхилено    
76. 3) підстави, повноту і своєчасність повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного бюджету України, безспірного списання коштів державного бюджету;
 
-106- Мельник С.І.
Пункт третій частини першої статті 8 після слова "своєчасність" доповнити словами "відшкодування ПДВ та".
 
Враховано в іншій редакції  2) дотримання вимог законодавства щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, безспірного списання коштів державного бюджету, бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
77. 4) дотримання вимог законодавства щодо надання бюджетних асигнувань, реєстрації і обліку бюджетних зобов'язань розпорядників і одержувачів коштів Державного бюджету України, здійснення платежів за цими зобов'язаннями, правильність відображення їх у звітності про виконання державного бюджету, випадки відмови у реєстрації або несвоєчасній реєстрації бюджетних зобов'язань, відмови у проведенні або несвоєчасному проведенні платежів;
 
   3) дотримання вимог законодавства щодо ведення обліку бюджетних асигнувань, реєстрації і обліку бюджетних зобов'язань розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету, здійснення платежів за цими зобов'язаннями, а також випадки відмови у реєстрації або несвоєчасної реєстрації бюджетних зобов'язань, випадки відмови у проведенні або несвоєчасного проведення платежів;
 
78. 5) дотримання вимог щодо розміщення на депозитах і повернення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків Державного бюджету України;
 
   4) дотримання вимог щодо розміщення на депозитах і повернення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету;
5) дотримання вимог щодо покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів і Пенсійного фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка та повернення таких коштів;
 
79. 6) правильність ведення бухгалтерського обліку операцій щодо виконання державного бюджету;
 
   6) правильність ведення бухгалтерського обліку операцій щодо виконання державного бюджету;
 
80. 7) повноту і дотримання порядків та термінів зведення, складання і подання звітності про виконання державного бюджету;
 
   7) дотримання порядків і термінів зведення, складання і подання звітності про виконання Державного бюджету України;
 
81. 8) достовірність фінансової і бюджетної звітності про виконання Державного бюджету України та інформації про виконання державного бюджету;
 
   8) достовірність фінансової і бюджетної звітності про виконання Державного бюджету України.
 
82. 9) стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 
-107- Ленський О.О.
Виключити пункт 9 частини першої статті 8.
 
Враховано      
83. Стаття 9. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) за надходженням коштів до Державного бюджету України, за управлінням об'єктами державної власності, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України
 
-108- Мельник С.І.
У статті 9 в назві статті слова "здійснення зовнішнього контролю" замінити словами "здійснення незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   Стаття 10. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за надходженням коштів до державного бюджету, за управлінням об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету
 
84. 1. Рахункова палата здійснює аудит ефективності та фінансовий аудит щодо законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування на єдиний казначейський рахунок податків, зборів (обов'язкових платежів), інших доходів Державного бюджету України, дає оцінку ефективності адміністрування надходжень до Державного бюджету України та заходів, що вживаються органами стягнення до боржників Державного бюджету України.
 
-109- Крулько І.І.
У статті 9:
у назві та частині 3 слова "які утримуються за рахунок коштів" замінити словами "що мають фінансові наслідки для";
абзац 1 частини 1 викласти у такій редакції:
"1. Рахункова палата здійснює аудит ефективності та фінансовий аудит щодо законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування на єдиний казначейський рахунок податків, зборів, обов'язкових платежів, інших доходів Державного бюджету України, щодо правомірності бюджетного відшкодування податку на додану вартість, дає оцінку ефективності адміністрування контролюючими органами надходжень до Державного бюджету України та заходів, що вживаються органами стягнення до боржників Державного бюджету України".
 
Враховано   1. Рахункова палата здійснює аудит ефективності та фінансовий аудит щодо законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування на єдиний казначейський рахунок податків, зборів, обов'язкових платежів, інших доходів державного бюджету, щодо правомірності бюджетного відшкодування податку на додану вартість, надає оцінку ефективності адміністрування контролюючими органами надходжень до державного бюджету та заходів, що вживаються органами стягнення до боржників державного бюджету.
 
    -110- Левченко Ю.В.
Абзац 1 частини 1 статті 9 законопроекту після слова "ефективності" доповнити словом "відповідності".
 
Враховано частково /запропоновано у новій статті 4 законопроекту доповнити визначення фінансового аудиту, що по суті включатиме аудит відповідності/   
    -111- Кужель О.В.
Частину першої статті дев’ятої викласти у наступній редакції:
"Рахункова палата здійснює аудит ефективності, відповідності та фінансовий аудит щодо законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування на єдиний казначейський рахунок податків, зборів (обов'язкових платежів), інших доходів Державного бюджету України, дає оцінку ефективності адміністрування надходжень до Державного бюджету України та заходів, що вживаються органами стягнення до боржників Державного бюджету України.".
 
Враховано частково /запропоновано у новій статті 4 законопроекту доповнити визначення фінансового аудиту, що по суті включатиме аудит відповідності/   
85. Зазначені заходи зовнішнього контролю (аудиту) здійснюються Рахунковою палатою щодо діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інших органів, які контролюють справляння надходжень до Державного бюджету України.
 
   Зазначені заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) здійснюються Рахунковою палатою щодо діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інших органів, що контролюють справляння надходжень до державного бюджету.
 
86. 2. Рахункова палата дає оцінку впливу наданих пільг при сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до Державного бюджету України на ефективність виконання Державного бюджету України, в тому числі оцінює фінансові наслідки для Державного бюджету України.
 
   2. Рахункова палата надає оцінку впливу наданих пільг із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, інших платежів до державного бюджету на ефективність виконання державного бюджету, у тому числі оцінює фінансові наслідки для державного бюджету.
 
87. 3. Рахункова палата здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником об'єктів державної власності, а також аудит ефективності використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-112- Горбунов О.В.
Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції:
"Рахункова палата здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником об'єктів державної власності, а також аудит ефективності використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами".
 
Враховано частково   3. Рахункова палата здійснює контроль за надходженням до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником об'єктів державної власності, а також аудит ефективності використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
 
88. Фонд державного майна України, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи надають Рахунковій палаті за її запитами необхідну інформацію щодо об'єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні.
 
-113- Гончаренко О.О.
Абзац 2 частини третьої статті 9 доповнити словами ", включаючи об'єкти, що знаходяться у користуванні інших осіб".
 
Враховано   Фонд державного майна України, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи надають Рахунковій палаті за її запитами необхідну інформацію щодо об'єктів державної власності, що перебувають у їх управлінні (включаючи об'єкти, що знаходяться у користуванні інших осіб).
 
    -114- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити статтю 9 розділу ІІ законопроекту частиною четвертою такого змісту:
"4. Для цілей цієї частини суб’єктами вважаються суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких частка розміром більше 50% належить державі та (або) іншій юридичній особі, у статутному капіталі якої частка більше 50% належить державі.
Рахункова палата уповноважена отримувати інформацію про обсяг коштів, які було, мало бути, могло бути або має бути перераховано з будь-якого джерела до Державного бюджету України або будь-якому суб’єкту (суб’єктам), зазначеним в абзаці першому частини четвертої цієї статті, інформацію про належні і дійсні строки перерахування таких коштів до Державного бюджету України або суб’єктам, зазначеним у абзаці першому частини четвертої цієї статті, а також інформацію, що підтверджує обсяг коштів відповідно до абзацу другого частити четвертої цієї статті.
Рахункова палата може запитувати та отримувати інформацію, що підтверджує обсяг коштів відповідно до абзацу другого частити третьої цієї статті, від будь-яких органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які володіють або можуть володіти такою інформацією."
 
Враховано в іншій редакції /відповідне питання реалізовуватиметься згідно із п.1 і 3 частини 1 статті 8 законопроекту/   
89. Стаття 10. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу
 
-115- Мельник С.І.
У статті 10 в назві статті слова "здійснення зовнішнього контролю" замінити словами "здійснення незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   Стаття 11. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо фінансування державного бюджету, державного боргу і гарантованого державою боргу
 
    -116- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Назву статті 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу та гарантованого державою боргу".
 
Враховано в іншій редакції   
    -117- Крулько І.І.
Статтю 10 викласти у наступній редакції:
"Стаття 10. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо фінансування Державного бюджету України, державного боргу і гарантованого державою боргу
1. Рахункова палата в межах повноважень здійснює контроль за:
1) станом державного боргу та гарантованого державою боргу, порядком утворення, обслуговування і погашення таких боргів;
2) дефіцитом (профіцитом) Державного бюджету України та джерелами фінансування Державного бюджету України;
3) цільовим і ефективним використанням та своєчасним поверненням кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду Державного бюджету України;
4) дотриманням граничного обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу, а також виконанням плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог;
5) відшкодуванням суб'єктами господарювання, які отримали кредити (позики) під державні гарантії, витрат державного бюджету, що виникли внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами.
2. При здійсненні контролю за державним боргом та гарантованим державою боргом Рахункова палата досліджує:
1) кредитні договори та нормативно-правові акти, за якими виникають державні боргові зобов'язання та гарантійні зобов'язання, здійснюються платежі з обслуговування і погашення державного боргу та гарантованого державою боргу;
2) ефективність управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
3) ефективність розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку і коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів".
 
Враховано    
90. 1. Рахункова палата в межах повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та іншими законами, здійснює контроль за:
 
   1. Рахункова палата в межах повноважень здійснює контроль за:
 
91. 1) станом державного боргу, порядком його утворення, обслуговування і погашення;
 
   1) станом державного боргу та гарантованого державою боргу, порядком утворення, обслуговування і погашення таких боргів;
 
92. 2) фінансуванням Державного бюджету України (дефіцитом, профіцитом) та джерелами його фінансування;
 
-118- Пинзеник В.М.
Пункт 2 частини першої статті 10 викласти у такій редакції: "2) дефіцитом Державного бюджету України".
 
Враховано частково   2) дефіцитом (профіцитом) державного бюджету та джерелами фінансування державного бюджету;
 
93. 3) цільовим і ефективним використанням та своєчасним поверненням кредитів (позик), залучених державою;
 
-119- Пинзеник В.М.
Пункт 3 статті 10 виключити.
 
Враховано частково   3) цільовим і ефективним використанням та своєчасним поверненням кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду державного бюджету;
 
94. 4) дотриманням граничних обсягів державного боргу;
 
   4) дотриманням граничного обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу, а також виконанням плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог;
 
95. 5) відшкодуванням суб'єктами господарювання, які отримали кредити (позики) під державні гарантії, витрат державного бюджету, що виникли внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами.
 
   5) відшкодуванням суб'єктами господарювання, які отримали кредити (позики) під державні гарантії, витрат державного бюджету, що виникли внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами.
 
96. 2. При здійсненні контролю за державним боргом Рахункова палата досліджує:
 
   2. При здійсненні контролю за державним боргом та гарантованим державою боргом Рахункова палата досліджує:
 
97. 1) кредитні договори та нормативно-правові акти, за якими виникають державні боргові зобов'язання, здійснюються платежі з обслуговування і погашення державного боргу;
 
   1) кредитні договори та нормативно-правові акти, за якими виникають державні боргові зобов'язання та гарантійні зобов'язання, здійснюються платежі з обслуговування і погашення державного боргу та гарантованого державою боргу;
 
98. 2) ефективність управління державним боргом;
 
   2) ефективність управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
 
99. 3) ефективність розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку і коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів.
 
-120- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
До статті 10 додати пункт 3 такого змісту:
"3. При здійсненні контролю за гарантованим державою боргом Рахункова палата досліджує:
1) правочини щодо надання державних гарантій, а також договори між Міністерством фінансів України та суб'єктами господарювання про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед державою за виконання гарантійних зобов'язань;
2) договори про реструктурування сум, повернення яких гарантовано, у суб'єктів господарювання, зобов'язання яких гарантовані;
3) порядок стягнення простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою) під державну гарантію."
Пункт 3 відповідно стає пунктом 4 і викладається у такій редакції: "4. Рахункова палата надає висновки і пропозиції Верховній Раді України та її комітетам про стан державного боргу, вдосконалення системи управління державним боргом та про стан гарантованого державою боргу".
 
Враховано частково   3) ефективність розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка і коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів.
 
100. 3. Рахункова палата надає висновки і пропозиції Верховній Раді України та її комітетам про стан державного боргу, вдосконалення системи управління державним боргом.
 
      
101. Стаття 11. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) стосовно діяльності Національного банку України, банків та інших фінансових установ
 
-121- Мельник С.І.
У статті 11 в назві статті слова "здійснення зовнішнього контролю" замінити словами "здійснення незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   Стаття 12. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо діяльності Національного банку України та інших фінансових установ
 
102. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) стосовно діяльності Національного банку України, банків та інших фінансових установ Рахункова палата перевіряє та аналізує діяльність Національного банку України, його підрозділів, банків, інших фінансових установ у частині обслуговування ними коштів Державного бюджету України.
 
-122- Крулько І.І.
У статті 11:
у назві виключити слово "банків";
частину 1 викласти у такій редакції:
"1. При здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо діяльності Національного банку України та інших фінансових установ Рахункова палата перевіряє та аналізує діяльність Національного банку України, інших фінансових установ у частині обслуговування ними коштів Державного бюджету України".
 
Враховано   1. При здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо діяльності Національного банку України та інших фінансових установ Рахункова палата перевіряє та аналізує діяльність Національного банку України, інших фінансових установ у частині обслуговування ними коштів державного бюджету.
 
    -123- Пинзеник В.М.
У частині першій статті 11 виключити слова "Національного банку України, його підрозділів".
 
Враховано частково    
103. 2. Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та використанням коштів Державного бюджету України здійснює перевірку виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України.
 
   2. Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до державного бюджету та використанням коштів державного бюджету здійснює перевірку виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України.
 
104. Стаття 12. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) стосовно виконання державного замовлення та здійснення державних закупівель
 
-124- Мельник С.І.
В назві статті 12 слова "здійснення зовнішнього контролю" замінити словами "здійснення незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   Стаття 13. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо виконання державного замовлення та здійснення державних закупівель
 
105. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) за ефективністю використання коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання державного замовлення, Рахункова палата досліджує та оцінює систему правових, організаційних і фінансових засад державного замовлення, ефективність формування та виконання державного замовлення.
 
-125- Мельник С.І.
У частині першій статті 12 слова "зовнішнього контролю" замінити словами "незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   1. При здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ефективністю використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання державного замовлення, Рахункова палата досліджує та оцінює систему правових, організаційних і фінансових засад державного замовлення, ефективність формування та виконання державного замовлення.
 
106. 2. Зовнішній контроль (аудит) за використанням коштів державного бюджету, передбачених на закупівлю товарів, робіт і послуг, здійснюється Рахунковою палатою щодо всіх стадій державних закупівель і включає перевірку та аналіз законності й ефективності здійснення державних закупівель, дотримання при цьому передбачених процедур і оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання принципу конкурентності при здійсненні державних закупівель. За результатами таких заходів Рахункова палата надсилає пропозиції щодо вдосконалення державних закупівель об'єктам контролю і центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель, який розглядає пропозиції Рахункової палати та інформує її за результатами розгляду.
 
-126- Крулько І.І.
Частину 2 статті 12 викласти у наступній редакції:
"2. Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) щодо здійснення державних закупівель за рахунок коштів Державного бюджету України проводиться Рахунковою палатою щодо всіх стадій державних закупівель і включає перевірку та аналіз законності й ефективності здійснення державних закупівель, дотримання передбачених процедур і оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів при здійсненні державних закупівель".
 
Враховано   2. Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) щодо здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету проводиться Рахунковою палатою стосовно всіх стадій державних закупівель і включає перевірку та аналіз законності та ефективності здійснення державних закупівель, дотримання передбачених процедур, оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення державних закупівель.
 
    -127- Мельник С.І.
У частині другій статті 12 слова "Зовнішній контроль" замінити словами "Незалежний зовнішній державний контроль".
 
Враховано частково    
    -128- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити статтю 12 розділу ІІ законопроекту частиною третьою такого змісту:
"З метою контролю за використанням коштів Державного бюджету під час здійснення державних закупівель, зокрема закупівель для виконання державного оборонного замовлення, на предмет законності, ефективності та доцільності використання таких коштів, Рахункова палата може запитувати та отримувати:
1) інформацію, що ідентифікує товари, роботи та послуги, які придбав (замовив) розпорядник (головний розпорядник) бюджетних коштів або для розпорядника (головного розпорядника) бюджетних коштів чи для визначених ним осіб інша особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності за рахунок одержаних нею коштів Державного бюджету;
2) інформацію, що ідентифікує виробника та всіх наступних продавців товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини; інформацію, що ідентифікує виконавця (надавача) робіт та послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, та всіх наступних замовників таких робіт і послуг;
3) інформацію про собівартість і ціну товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, за якою такі товари продав виробник та за якою такі товари придбавав і продавав будь-який суб’єкт до продажу розпоряднику (головному розпоряднику) або іншій особі, зазначеним в пункті 1 цієї частини, включно, а також ціну, за якою такий розпорядник (головний розпорядник) або інша особа продавав такі товари; документи, що підтверджують таку інформацію;
4) інформацію про собівартість і ціну робіт та послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, за якою такі роботи і послуги продавав їхній виконавець (надавач) та за якою такі роботи і послуги придбавали і продавали всі наступні замовники таких робіт і послуг інші, ніж розпорядник (головний розпорядник) або інша особа, зазначені в пункті 1 цієї частини, а також ціну, за якою ці роботи та послуги продавав такий розпорядник (головний розпорядник) або інша особа; документи, що підтверджують таку інформацію;
5) інформацію про належні, а також про реально здійснені розрахунки виробника та всіх наступних продавців (покупців) товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, здійснені (які мало бути здійснено) за ці товари; документи, що підтверджують таку інформацію;
6) інформацію про належні, а також про реально здійснені розрахунки виконавця (надавача) та всіх наступних замовників робіт і послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, здійснені (які мало бути здійснено) за ці роботи та послуги; документи, що підтверджують таку інформацію;
7) інформацію, що ідентифікує будь-які супутні товари, роботи і послуги, які придбав виробник або будь-який з наступних продавців товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, безпосередньо і виключно або переважно у зв’язку з виробництвом або купівлею та (або) продажем зазначених товарів, інформацію про собівартість, ціну для зазначених у цьому пункті осіб і належні та реальні розрахунки цих осіб за такі супутні товари, роботи і послуги; документи, що підтверджують таку інформацію;
8) інформацію, що ідентифікує будь-які супутні товари, роботи і послуги, які придбав (замовив) виконавець (надавач) або будь-який з наступних замовників робіт і послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, безпосередньо і виключно або переважно у зв’язку з виконанням (наданням) або замовленням та (або) продажем зазначених робіт і послуг, інформацію про собівартість, ціну для зазначених у цьому пункті осіб і належні та реальні розрахунки цих осіб за такі супутні товари, роботи і послуги; документи, що підтверджують таку інформацію;
9) інформацію про ціну товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, яка була офіційно повідомлена органам доходів і зборів, їхнім посадовим та службовим особам, у тому числі у зв’язку з переміщенням таких товарів через митний кордон України; документи, що підтверджують таку інформацію;
Рахункова палата може запитувати та отримувати зазначену у цій частині інформацію та документи, що підтверджують таку інформацію, від будь-яких органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які володіють або можуть володіти такою інформацією та (або) документами.
У запиті на отримання зазначеної у цій частині інформації та документів має бути зазначено, щодо якого розпорядника (головного розпорядника) здійснюється державний зовнішній фінансовий контроль (аудит)."
 
Враховано в іншій редакції /відповідне питання реалізовуватиметься згідно із п.1 і 3 частини 1 статті 8 законопроекту/   
107. Стаття 13. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) суб'єктів господарювання, які є одержувачами коштів Державного бюджету України
 
-129- Мельник С.І.
Назву статті 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Особливості здійснення незалежного зовнішнього державного контролю (аудиту) суб’єктів господарювання які використовують державне майно, а також які є одержувачами коштів Державного бюджету України".
 
Враховано частково   Стаття 14. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) суб'єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є одержувачами коштів державного бюджету
 
    -130- Левченко Ю.В.
Назву статті 13 та абзац 1 частини 1 статті 13 після слів "які є одержувачами коштів Державного бюджету України" доповнити словами "та позик, отриманих під державні гарантії".
 
Враховано в іншій редакції /у статті 11 та цій статті законопроекту/   
    -131- Крулько І.І.
Статтю 13 викласти у наступній редакції:
"Стаття 13. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) суб'єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є одержувачами коштів Державного бюджету України
1. Рахункова палата здійснює стосовно суб'єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є одержувачами коштів Державного бюджету України, заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо:
використання ними коштів Державного бюджету України (включаючи наданих у вигляді трансфертів і кредитів з бюджету);
достовірності здійснення ними розрахунків для отримання коштів Державного бюджету України".
 
Враховано    
108. 1. Рахункова палата здійснює стосовно суб'єктів господарювання, які є одержувачами коштів Державного бюджету України, заходи зовнішнього контролю (аудиту) щодо:
 
-132- Мельник С.І.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
"1. Рахункова палата здійснює стосовно суб’єктів господарювання які використовують державне майно, а також які є одержувачами коштів Державного бюджету України, заходи незалежного зовнішнього державного контролю (аудиту) щодо:
використання ними коштів Державного бюджету України, отриманих позик, фінансових ресурсів за рахунок трансфертів із Державного бюджету України;
виконаних суб'єктами господарювання розрахунків показників, які застосовувалися для обґрунтування отримання коштів Державного бюджету України".
 
Враховано частково   1. Рахункова палата здійснює стосовно суб'єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є одержувачами коштів державного бюджету, заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо:
 
109. використання ними коштів Державного бюджету України, отриманих позик, фінансових ресурсів за рахунок трансфертів із Державного бюджету України;
 
   використання ними коштів державного бюджету (включаючи кошти, надані у вигляді трансфертів і кредитів з бюджету);
 
110. виконаних суб'єктами господарювання розрахунків показників, які застосовувалися для обґрунтування отримання коштів Державного бюджету України.
 
-133- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити статтю 13 розділу ІІ законопроекту частиною другою такого змісту:
"2. З метою контролю контролю за використанням коштів Державного бюджету України шляхом їх надання суб’єктам господарювання на предмет законності, ефективності та доцільності використання таких коштів, Рахункова палата може запитувати та отримувати:
1) інформацію, що ідентифікує товари, роботи та послуги, які придбав (замовив) суб’єкт господарювання за рахунок одержаних ним коштів Державного бюджету України;
2) інформацію, що ідентифікує виробника та всіх наступних продавців товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини; інформацію, що ідентифікує виконавця (надавача) робіт та послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, та всіх наступних замовників таких робіт і послуг;
3) інформацію про собівартість і ціну товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, за якою такі товари продав виробник та за якою такі товари придбавав і продавав будь-який суб’єкт до продажу суб’єкту господарювання, зазначеному в частині 1 цієї статті, включно, а також ціну, за якою такий суб’єкт господарювання продавав такі товари, документи; що підтверджують таку інформацію;
4) інформацію про собівартість і ціну робіт та послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, за якою такі роботи і послуги продавав їхній виконавець (надавач) та за якою такі роботи і послуги придбавали і продавали всі наступні замовники таких робіт і послуг інші, ніж суб’єкт господарювання, зазначені в пункті 1 цієї частини, а також ціну, за якою ці роботи та послуги продавав такий суб’єкт господарювання або інша особа, документи, що підтверджують таку інформацію;
5) інформацію про належні, а також про реально здійснені розрахунки виробника та всіх наступних продавців (покупців) товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, здійснені (які мало бути здійснено) за ці товари, документи, що підтверджують таку інформацію;
6) інформацію про належні, а також про реально здійснені розрахунки виконавця (надавача) та всіх наступних замовників робіт і послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, здійснені (які мало бути здійснено) за ці роботи та послуги, документи, що підтверджують таку інформацію;
7) інформація, що ідентифікує будь-які супутні товари, роботи і послуги, які придбав виробник або будь-який з наступних продавців товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, безпосередньо і виключно або переважно у зв’язку з виробництвом або купівлею та (або) продажем зазначених товарів, інформацію про собівартість, ціну для зазначених у цьому пункті осіб і належні та реальні розрахунки цих осіб за такі супутні товари, роботи і послуги, документи, що підтверджують таку інформацію;
8) інформація, що ідентифікує будь-які супутні товари, роботи і послуги, які придбав (замовив) виконавець (надавач) або будь-який з наступних замовників робіт і послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, безпосередньо і виключно або переважно у зв’язку з виконанням (наданням) або замовленням та (або) продажем зазначених робіт і послуг, інформацію про собівартість, ціну для зазначених у цьому пункті осіб і належні та реальні розрахунки цих осіб за такі супутні товари, роботи і послуги, документи, що підтверджують таку інформацію;
9) інформацію про ціну товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, яка була офіційно повідомлена органам доходів і зборів, їхнім посадовим та службовим особам, у тому числі у зв’язку з переміщенням таких товарів через митний кордон України, документи, що підтверджують таку інформацію;
Для цілей цієї частини товари, роботи та послуги вважаються такими, що їх придбав (замовив) суб’єкт господарювання за рахунок отримання коштів Державного бюджету України, якщо ці кошти було надано зазначеному суб’єкту господарювання для придбання (замовлення) відповідних товарів, робіт і послуг та (або) якщо придбання (замовлення) відповідних товарів, робіт і послуг зазначеним суб’єктом господарювання без отримання ним коштів Державного бюджету України було неможливим або малоймовірним.
Рахункова палата може запитувати та отримувати зазначену у цій частині інформацію та документи, що підтверджують таку інформацію, від будь-яких органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які володіють або можуть володіти такою інформацією та (або) документами.
У запиті на отримання зазначеної у цій частині інформації та документів має бути зазначено, щодо якого розпорядника (головного розпорядника) здійснюється державний зовнішній фінансовий контроль (аудит)."
 
Враховано в іншій редакції /відповідне питання реалізовуватиметься згідно із п.1 і 3 частини 1 статті 8 законопроекту/  достовірності здійснення ними розрахунків для отримання коштів державного бюджету.
 
111. Стаття 14. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) трансфертів із Державного бюджету України місцевим бюджетам
 
-134- Мельник С.І.
Назву статті 14 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Особливості здійснення незалежного зовнішнього державного контролю (аудиту) трансфертів між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами".
 
Враховано в іншій редакції  Стаття 15. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами
 
    -135- Крулько І.І.
Статтю 14 викласти у наступній редакції:
"Стаття 14. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) трансфертів між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами
1. Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування трансфертів між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, законності та ефективності використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів.
2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів наявну в них інформацію і документацію про визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами".
 
Враховано    
    -136- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 14:
назву статті 14 викласти у такій редакції: "Стаття 14. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) міжбюджетних трансфертів";
зміст статті викласти у такій редакції:
"1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) міжбюджетних трансфертів Рахункова палата здійснює заходи зовнішнього контролю (аудиту) щодо правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування таких трансфертів, законності та ефективності їх використання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами місцевих бюджетів усіх рівнів.
2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів наявну в них інформацію і документацію про визначення, розподіл, перерахування та використання міжбюджетних трансфертів.".
 
Враховано в іншій редакції   
112. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) трансфертів із Державного бюджету України місцевим бюджетам Рахункова палата здійснює заходи зовнішнього контролю (аудиту) щодо правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування таких трансфертів, законності та ефективності їх використання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами місцевих бюджетів усіх рівнів.
 
-137- Мельник С.І.
Частину першу статті 14 викласти у такій редакції:
"1. При здійсненні незалежного зовнішнього державного контролю (аудиту) трансфертів між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами Рахункова палата здійснює заходи незалежного зовнішнього державного контролю (аудиту) щодо правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування таких трансфертів, законності та ефективності їх використання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами місцевих бюджетів усіх рівнів".
 
Враховано в іншій редакції  1. Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, законності та ефективності використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів.
 
113. 2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів наявну в них інформацію і документацію про визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам.
 
-138- Мельник С.І.
У частині другій статті 14 слова "з Державного бюджету України місцевим бюджетам" замінити словами "між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами".
 
Враховано   2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів наявну в них інформацію і документацію про визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами.
 
    -139- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити статтю 14 розділу ІІ законопроекту частиною третьою такого змісту:
"2. З метою контролю за використанням коштів Державного бюджету України шляхом надання трансфертів місцевим бюджетам, на предмет ефективності та доцільності використання таких коштів, Рахункова палата може запитувати та отримувати:
1) інформацію, що ідентифікує товари, роботи та послуги, які було придбано (замовлено) за кошти місцевого бюджету за рахунок надання такому місцевому бюджету трансферту з Державного бюджету України;
2) інформацію, що ідентифікує виробника та всіх наступних продавців товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини; інформацію, що ідентифікує виконавця (надавача) робіт та послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, та всіх наступних замовників таких робіт і послуг;
3) інформацію про собівартість і ціну товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, за якою такі товари продав виробник та за якою такі товари придбавав і продавав будь-який суб’єкт до продажу суб’єкту господарювання, зазначеному в частині 1 цієї статті, включно, а також ціну, за якою такий суб’єкт господарювання продавав такі товари, документи; що підтверджують таку інформацію;
4) інформацію про собівартість і ціну робіт та послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, за якою такі роботи і послуги продавав їхній виконавець (надавач) та за якою такі роботи і послуги придбавали і продавали всі наступні замовники таких робіт і послуг інші, ніж суб’єкт господарювання, зазначені в пункті 1 цієї частини, а також ціну, за якою ці роботи та послуги продавав такий суб’єкт господарювання або інша особа, документи, що підтверджують таку інформацію;
5) інформацію про належні, а також про реально здійснені розрахунки виробника та всіх наступних продавців (покупців) товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, здійснені (які мало бути здійснено) за ці товари, документи, що підтверджують таку інформацію;
6) інформацію про належні, а також про реально здійснені розрахунки виконавця (надавача) та всіх наступних замовників робіт і послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, здійснені (які мало бути здійснено) за ці роботи та послуги, документи, що підтверджують таку інформацію;
7) інформація, що ідентифікує будь-які супутні товари, роботи і послуги, які придбав виробник або будь-який з наступних продавців товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, безпосередньо і виключно або переважно у зв’язку з виробництвом або купівлею та (або) продажем зазначених товарів, інформацію про собівартість, ціну для зазначених у цьому пункті осіб і належні та реальні розрахунки цих осіб за такі супутні товари, роботи і послуги, документи, що підтверджують таку інформацію;
8) інформація, що ідентифікує будь-які супутні товари, роботи і послуги, які придбав (замовив) виконавець (надавач) або будь-який з наступних замовників робіт і послуг, зазначених в пункті 1 цієї частини, безпосередньо і виключно або переважно у зв’язку з виконанням (наданням) або замовленням та (або) продажем зазначених робіт і послуг, інформацію про собівартість, ціну для зазначених у цьому пункті осіб і належні та реальні розрахунки цих осіб за такі супутні товари, роботи і послуги, документи, що підтверджують таку інформацію;
9) інформацію про ціну товарів, зазначених в пункті 1 цієї частини, яка була офіційно повідомлена органам доходів і зборів, їхнім посадовим та службовим особам, у тому числі у зв’язку з переміщенням таких товарів через митний кордон України, документи, що підтверджують таку інформацію;
Для цілей цієї частини товари, роботи та послуги вважаються такими, що їх придбав (замовив) за кошти місцевого бюджету за рахунок надання такому місцевому бюджету трансферту з Державного бюджету України, якщо такий трансферт було надано зазначеному місцевому бюджету для придбання (замовлення) за рахунок коштів цього місцевого бюджету відповідних товарів, робіт і послуг та (або) якщо придбання (замовлення) відповідних товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету без отримання ним зазначеного трансферту було неможливим або малоймовірним.
Рахункова палата може запитувати та отримувати зазначену у цій частині інформацію та документи, що підтверджують таку інформацію, від будь-яких органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які володіють або можуть володіти такою інформацією та (або) документами.
У запиті на отримання зазначеної у цій частині інформації та документів має бути зазначено, щодо якого розпорядника (головного розпорядника) здійснюється державний зовнішній фінансовий контроль (аудит)."
 
Враховано в іншій редакції /відповідне питання реалізовуватиметься згідно із п.1 і 3 частини 1 статті 8 законопроекту/   
114. Стаття 15. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) стосовно таємних видатків Державного бюджету України
 
-140- Мельник С.І.
В назві статті 15 слова "здійснення зовнішнього контролю" замінити словами "здійснення незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   Стаття 16. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо таємних видатків державного бюджету
 
115. 1. При здійсненні заходів зовнішнього контролю (аудиту) щодо таємних видатків Державного бюджету України Рахункова палата обов'язково враховує специфічну мету цих видатків.
 
-141- Мельник С.І.
У частині першій статті 15 слова "зовнішнього контролю" замінити словами "незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   1. При здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо таємних видатків державного бюджету Рахункова палата обов'язково враховує специфічну мету цих видатків.
 
    -142- Пинзеник В.М.
Частину першу статті 15 виключити.
 
Відхилено /відповідне положення узгоджується із статтею 31 Бюджетного кодексу/   
116. 2. Розгляд Рахунковою палатою звітів за результатами заходів зовнішнього контролю (аудиту) стосовно таємних видатків Державного бюджету України проводиться з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.
 
-143- Мельник С.І.
У частині другій статті 15 слова "зовнішнього контролю" замінити словами "незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   2. Розгляд Рахунковою палатою звітів за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо таємних видатків державного бюджету проводиться з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.
 
117. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
118. СКЛАД ТА СТРУКТУРА РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ,
 
   СКЛАД ТА СТРУКТУРА РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ,
 
119. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЇЇ ЧЛЕНІВ ТА ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ
 
   ПРАВОВИЙ СТАТУС ЇЇ ЧЛЕНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ АПАРАТУ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
120. Стаття 16. Склад та структура Рахункової палати
 
-144- Крулько І.І.
У назві розділу ІІІ слова "ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ" замінити словами "ПОСАДОВИХ ОСІБ АПАРАТУ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ".
Статтю 16 викласти у наступній редакції:
"Стаття 16. Склад та структура Рахункової палати
1. Рахункова палата складається з 9 членів Рахункової палати.
2. Членами Рахункової палати є Голова Рахункової палати, його заступник та інші члени Рахункової палати.
3. Для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату повноважень діє апарат Рахункової палати, який складається з департаментів, територіальних та інших структурних підрозділів (включаючи патронатні служби членів Рахункової палати).
Організацію роботи члена Рахункової палати забезпечує його патронатна служба, до складу якої належать не більше трьох радників.
4. Структура, штатний розпис та гранична чисельність апарату Рахункової палати затверджуються Рахунковою палатою в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності Рахункової палати.
Гранична чисельність апарату Рахункової палати затверджується Верховною Радою України за поданням Рахункової палати в межах бюджетних призначень на забезпечення її діяльності.
5. Права, обов'язки і повноваження членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати визначаються цим Законом.
У тексті законопроекту слова "Державний аудитор" у всіх відмінках замінити словами "член Рахункової палати" у відповідному відмінку.
 
Враховано   Стаття 17. Склад та структура Рахункової палати
 
    -145- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 16 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Склад та структура Рахункової палати
1. Рахункова палата складається з 9 членів.
2. Для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату завдань діє апарат Рахункової палати, до складу якого входять державні аудитори, службовці апарату Рахункової палати та працівники апарату Рахункової палати.
3. Рахункова палата затверджує структуру, штатний розпис апарату Рахункової палати в межах наданих коштів Державного бюджету України на організацію діяльності Рахункової палати.
Верховна Рада України затверджує граничну чисельність апарату Рахункової палати за поданням Рахункової палати в межах коштів, визначених Державним бюджетом України на організацію діяльності Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
121. 1. Рахункова палата складається з 15 членів Рахункової палати.
 
-146- Добродомов Д.Є.
Пропонується частину першу статті 16 законопроекту викласти у наступній редакції: "Рахункова палата складається з непарної кількості членів Рахункової палати".
 
Відхилено   1. Рахункова палата складається з дев’яти членів Рахункової палати.
 
    -147- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо діяльності територіальних підрозділів Рахункової палати (стаття 16 законопроекту), слід зазначити правові підстави їх функціонування (положення, статут тощо).
 
Відхилено    
122. 2. Членами Рахункової палати є Голова Рахункової палати, його Перший заступник, заступник, Секретар Рахункової палати, а також державні аудитори.
 
   2. Членами Рахункової палати є Голова Рахункової палати, його заступник та інші члени Рахункової палати.
 
123. 3. Для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату завдань створюється і діє апарат Рахункової палати, який складається з територіальних та інших структурних підрозділів.
 
-148- Пинзеник В.М.
У першому абзаці частини 3 статті 16 виключити слова "який складається з територіальних та інших структурних підрозділів".
 
Відхилено   3. Для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату повноважень діє апарат Рахункової палати, що складається з департаментів, територіальних та інших структурних підрозділів (включаючи патронатні служби членів Рахункової палати).
Організацію роботи члена Рахункової палати забезпечує його патронатна служба у складі не більше трьох радників.
 
    -149- Гуляєв В.О.
Частину 1 пункту 3 статті 16 викласти у наступній редакції: "Для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату завдань створюється і діє апарат Рахункової палати, який складається з центрального апарату та територіальних управлінь або відділів, які є юридичними особами публічного права.
Рахункова палата координує та контролює діяльність територіальних управлінь або відділів.
Структура, штатна чисельність територіальних управлінь або відділів та положення про них затверджуються Головою Рахункової палати." і далі за текстом.
 
Відхилено    
124. Підрозділами апарату Рахункової палати, що здійснюють заходи зовнішнього контролю (аудиту), є департаменти, а також територіальні підрозділи апарату Рахункової палати. Іншим структурним підрозділам апарату Рахункової палати здійснювати такі заходи забороняється.
 
-150- Пинзеник В.М.
Другий абзац частини 3 статті 16 виключити.
 
Враховано      
125. Структура, штатний розпис апарату Рахункової палати затверджуються Рахунковою палатою в межах наданих коштів Державного бюджету України на організацію діяльності Рахункової палати.
 
-151- Мельник С.І.
У абзаці третьому частини третьої статті 16 слова "наданих коштів Державного бюджету України на організацію" замінити словами "асигнувань передбачених в Державному бюджеті України".
 
Враховано в іншій редакції  4. Структура, штатний розпис апарату Рахункової палати затверджуються Рахунковою палатою в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності Рахункової палати.
 
    -152- Добродомов Д.Є.
Пропонується абзац четвертий частини 3 статті 16 законопроекту замінити формулюванням: "Структуру і штатний розпис апарату Рахункової палати затверджує Колегія Рахункової палати за поданням Голови Рахункової палати в межах бюджетних коштів, передбачених на її утримання".
 
Відхилено    
126. Гранична чисельність апарату Рахункової палати становить 386 працівників.
 
-153- Мельник С.І.
Абзац четвертий частини третьої статті 16 виключити.
 
Враховано частково   Гранична чисельність апарату Рахункової палати затверджується Верховною Радою України за поданням Рахункової палати в межах бюджетних призначень на забезпечення її діяльності.
 
    -154- Ленський О.О.
Виключити абзац четвертий частини третьої статті 16.
 
Враховано частково    
    -155- Пинзеник В.М.
У четвертому абзаці частини 3 статті 16 слова "становить 386 працівників" замінити словами "затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -156- Маркевич Я.В.
Виключити з пункту 3 статі 16 наступне положення:
"Гранична чисельність апарату Рахункової палати становить 386 працівників".
 
Враховано частково    
    -157- Балога І.І.
У пункті 3 статті 16 вилучити слова "Гранична чисельність апарату Рахункової палати становить 386 працівників"
 
Враховано частково    
    -158- Рудик С.Я.
У пункті 3 статті 16 вилучити слова "Гранична чисельність апарату Рахункової палати становить 386 працівників"
 
Враховано частково    
    -159- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У пункті 3 статті 16 вилучити слова "Гранична чисельність апарату Рахункової палати становить 386 працівників"
 
Враховано частково    
    -160- Горбунов О.В.
Виключити абзац 4 частини 3 статті 16.
 
Враховано частково    
    -161- Кужель О.В.
Абзац 4 частини третьої статті 16 викласти у наступній редакції: "Гранична чисельність апарату Рахункової палати визначається Головою Рахункової палати виходячи з потреб в необхідній кількості працівників для забезпечення виконання покладених функцій.".
 
Відхилено    
127. 4. Члени Рахункової палати та державні службовці її апарату є посадовими особами Рахункової палати. Особливості проходження ними державної служби визначаються цим Законом та Законом України "Про державну службу".
 
-162- Пинзеник В.М.
У частині четвертій статті 16 виключити слова "Особливості" та "визначаються цим Законом".
 
Враховано      
    -163- Фірсов Є.П.
Частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
"Члени Рахункової палати, державні службовці її апарату є посадовими особами Рахункової палати, посадовими і службовими особами її апарату відповідно. Особливості проходження ними державної служби визначаються цим Законом та Законом України "Про державну службу".
 
Відхилено    
128. 5. Права, обов'язки та повноваження членів Рахункової палати та інших посадових осіб Рахункової палати визначаються цим Законом.
 
   5. Права, обов'язки і повноваження членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати визначаються цим Законом.
 
129. Стаття 17. Статус членів та інших посадових осіб Рахункової палати, гарантії їх захисту
 
-164- Крулько І.І.
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"1. На члена Рахункової палати поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім норм щодо порядку призначення (звільнення) та умов оплати праці члена Рахункової палати, що встановлюються цим Законом.
2. Посадові особи апарату Рахункової палати, включаючи Секретаря Рахункової палати, є державними службовцями. Гарантії діяльності посадових осіб апарату Рахункової палати визначаються Законом України "Про державну службу".
Секретар Рахункової палати призначається на посаду та звільняється з посади Головою Рахункової палати за його пропозицією відповідно до рішення Рахункової палати.
Інші посадові особи апарату Рахункової палати (крім радників членів Рахункової палати) призначаються на посади та звільняються з посад Секретарем Рахункової палати у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу" .
Радники члена Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Секретарем Рахункової палати за поданням члена Рахункової палати. Припинення повноважень члена Рахункової палати є підставою для звільнення його радників.
3. Забороняється використання членом Рахункової палати, посадовою особою апарату Рахункової палати свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю Рахункової палати".
 
Враховано   Стаття 18. Статус членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати
1. На члена Рахункової палати поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім норм щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади та умов оплати праці члена Рахункової палати, що встановлюються цим Законом.
2. Посадові особи апарату Рахункової палати, включаючи Секретаря Рахункової палати, є державними службовцями. Гарантії діяльності посадових осіб апарату Рахункової палати визначаються Законом України "Про державну службу".
Секретар Рахункової палати призначається на посаду та звільняється з посади Головою Рахункової палати за його пропозицією відповідно до рішення Рахункової палати.
Інші посадові особи апарату Рахункової палати (крім радників членів Рахункової палати) призначаються на посади та звільняються з посад Секретарем Рахункової палати у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".
Радники члена Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Секретарем Рахункової палати за поданням члена Рахункової палати. Припинення повноважень члена Рахункової палати є підставою для звільнення його радників.
 
    -165- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 17 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 17 Статус членів Рахункової палати, службовців та працівників апарату Рахункової палати.
1. Правовий статус та повноваження членів Рахункової палати визначені цим Законом. На членів Рахункової палати не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
2. Державні аудитори апарату Рахункової палати призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до статті 22 цього Закону.
3. Державних службовців апарату Рахункової палати призначає на посади та звільняє з посад керівник апарату Рахункової палати відповідно до Закону України "Про державну службу".
4. Працівників апарату Рахункової палати приймає на роботу та звільняє з роботи керівник апарату Рахункової палати в порядку, встановленому законодавством про працю.
5. Гарантії діяльності державних аудиторів апарату Рахункової палати встановлені Законом України "Про державну службу".
6. Після закінчення строку повноважень член Рахункової палати не може брати участі в засіданнях Рахункової палати та здійснювати державний зовнішній фінансовий контроль (аудит). Після закінчення строку повноважень член Рахункової палати не отримує винагороду незалежно від обрання на цю посаду іншої особи."
 
Враховано частково    
130. 1. Члени Рахункової палати та інші посадові особи Рахункової палати при здійсненні наданих законом повноважень є незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне втручання у здійснення членом Рахункової палати наданих законом повноважень забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
-166- Крулько І.І.
Частини 1 і 3 статті 17 перенести до статті 3, виклавши у такій редакції:
"__. Незалежність Рахункової палати забезпечується:
1) встановленим Конституцією України і цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Рахункової палати;
3) особливим порядком організаційного забезпечення діяльності Рахункової палати, встановленим законом.
_. Рахункова палата під час здійснення своїх повноважень є незалежною від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне втручання у здійснення Рахунковою палатою наданих законом повноважень забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом".
 
Враховано      
    -167- Кужель О.В.
Частину першу статті 17 викласти у наступній редакції: "Члени Рахункової палати та інші посадові особи Рахункової палати при здійсненні наданих законом повноважень є незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне втручання у здійснення членом Рахункової палати наданих законом повноважень забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законодавством.".
 
Відхилено    
131. 2. Забороняється використання членом Рахункової палати, іншою посадовою особою Рахункової палати свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю Рахункової палати.
 
-168- Фірсов Є.П.
Частину другу статті 17 після слів "членом Рахункової палати" доповнити словами "посадовою або службовою особою її апарату".
 
Враховано в іншій редакції  3. Забороняється використання членом Рахункової палати, посадовою особою апарату Рахункової палати свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю Рахункової палати.
 
132. 3. Незалежність членів Рахункової палати забезпечується:
 
      
133. 1) установленим Конституцією України і цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати;
 
      
134. 2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Рахункової палати, матеріальним і соціальним забезпеченням її членів;
 
-169- Пинзеник В.М.
У пункті 2 частини третьої статті 17 виключити слова "матеріальним і соціальним забезпеченням її членів".
 
Враховано      
    -170- Матвієнко А.С.
У підпункті 2 пункту 3 статті 17 розділу ІІІ проекту Закону слова "і соціальним" виключити.
 
Враховано    
135. 3) забороною втручання у здійснення членами Рахункової палати наданих законом повноважень;
 
      
136. 4) особливим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності Рахункової палати, установленим законом;
 
-171- Пинзеник В.М.
Пункт 4 статті 17 виключити.
 
Враховано частково      
    -172- Мельник С.І.
У пункті четвертому частини третьої статті 17 слова "особливим порядком" виключити.
 
Враховано частково    
137. 5) визначеними законом засобами забезпечення правового захисту членів Рахункової палати та членів їх сімей, майна.
 
-173- Пинзеник В.М.
Пункт 5 статті 17 виключити.
 
Враховано      
    -174- Мельник С.І.
У пункті п’ятому частини третьої статті 17 слова "та членів їх сімей, майна" виключити.
 
Враховано    
138. Стаття 18. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати
 
   Стаття 20. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати
 
139. 1. Голова та інші члени Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Верховною Радою України.
 
-175- Крулько І.І.
Статтю 18 розмістити після статті 19 та викласти її у такій редакції:
"Стаття __. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати
1. Члени Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Верховною Радою України відповідно до вимог цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
2. Призначення членів Рахункової палати на посади здійснюється на підставі конкурсу.
Для участі в конкурсі на посаду члена Рахункової палати кандидат на таку посаду подає до комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, такі документи:
1) заяву про участь в конкурсі з наданням письмової згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копію трудової книжки;
6) копію диплома про вищу освіту (з додатками);
7) декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс;
8) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
3. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на посаду Голови Рахункової палати одного з членів Рахункової палати.
4. Заступник Голови Рахункової палати обирається на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування за поданням Голови Рахункової палати зі складу членів Рахункової палати. Заступник Голови Рахункової палати вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримало не менше ніж дві третини від її складу, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону.
5. Строк повноважень членів Рахункової палати становить шість років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки.
Не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень у порядку, встановленому цим Законом, оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати відповідно до вимог цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
6. Строк повноважень Голови Рахункової палати та його заступника становить три роки без права бути переобраними на новий строк у межах поточного строку їх повноважень як членів Рахункової палати.
7. Голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі:
1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я протягом чотирьох місяців підряд;
4) припинення громадянства України, наявності (набуття) громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
5) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначеними Законом України "Про запобігання корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
6) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього.
Повноваження Голови, іншого члена Рахункової палати припиняються у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті.
8. Голова, інший член Рахункової палати, строк повноважень якого закінчився, здійснює свої повноваження до його звільнення з посади Верховною Радою України".
 
Враховано   1. Члени Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Верховною Радою України відповідно до вимог цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
2. Призначення членів Рахункової палати на посади здійснюється на підставі конкурсу.
Для участі в конкурсі на посаду члена Рахункової палати кандидат на таку посаду подає до комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням письмової згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копію трудової книжки;
6) копію диплома про вищу освіту (з додатками);
7) декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;
8) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
3. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на посаду Голови Рахункової палати одного із членів Рахункової палати.
4. Заступник Голови Рахункової палати обирається на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування за поданням Голови Рахункової палати зі складу членів Рахункової палати. Заступник Голови Рахункової палати вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримало не менше двох третин від її складу, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону.
 
    -176- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 18 розділу ІІІ законопроекту вважати статтею 19 та викласти її у такій редакції:
"Стаття 19 Порядок призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати.
1. Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Рахункової палати на підставі конкурсного добору відповідно до вимог цього Закону та в порядку, встановленому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".
2. Для участі в конкурсному доборі на посаду члена Рахункової палати кандидат на таку посаду подає до комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету, такі документи:
1) заяву про участь в конкурсному доборі;
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
5) копію трудової книжки;
6) копію диплома про вищу освіту (з додатками);
7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";
8) міжнародний сертифікат, що підтверджує знання однієї з офіційних мов Ради Європи.
3. Строк повноважень членів Рахункової палати становить шість років без права бути призначеним на новий строк. Не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати Верховна Рада України оголошує конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати України відповідно до вимог цього Закону та в порядку, встановленому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".
4. Верховна Рада України звільняє з посади члена Рахункової палати до закінчення строку його повноважень у разі:
1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
5. Повноваження члена Рахункової палати припиняються у разі:
1) припинення громадянства України, набуття громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
2) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначеними Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
3) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
6) смерті."
 
Враховано в іншій редакції   
    -177- Кужель О.В.
Статтю 18 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття18. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади Голови та інших членів Рахункової палати
1. Кандидати на посаду Голови та інших членів Рахункової палати визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Голови та інших членів Рахункової палати (далі - Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цих посад (далі - конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 19 цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.
3. До складу Конкурсної комісії входять сім осіб, яких визначає Верховна Рада України.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 2-4 частини другої статті 19 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше п’яти осіб.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше чотирьох членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Верховної Ради України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Верховної Ради України.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови та інших членів Рахункової палати; вносить подання Верховній Раді України щодо призначення з числа кандидатів на посаду Голови та інших членів Рахункової палати;
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Верховної Ради України;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Голови та інших членів Рахункової палати, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови та іншого члена Рахункової палати або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його (їх) повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Голови та іншого члена Рахункової палати в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";
4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
9. Відібраний Конкурсною комісією кандидат подається на розгляд Верховної Ради України.
10. Строк повноважень Голови та інших членів Рахункової палати становить дев’ять років без права призначення на новий строк.".
 
Враховано частково /у цій статті та змінах до Регламенту Верховної Ради України/   
    -178- Гуляєв В.О.
Пункт 1 статті 18 викласти у наступній редакції:
"1. Голова та інші члени Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад за згодою Верховної Ради України.
Голова Рахункової палати призначається на посаду за поданням Голови Верховної Ради України, з числа осіб, які пройшли конкурсний відбір, інші члени Рахункової палати - за поданням Голови Рахункової палати."
 
Відхилено    
    -179- Добродомов Д.Є.
Пропонується частину першу статті 18 законопроекту після слів "Верховною Радою України" доповнити формулюванням "більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України".
 
Враховано /у змінах до Регламенту Верховної Ради України/   
    -180- Балога І.І.
Пункт 1 статті 18 викласти у такій редакції: "Голова Рахункової палати та інші члени Рахункової палати призначаються на посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів… (далі за текстом)".
 
Відхилено    
    -181- Рудик С.Я.
Пункт 1 статті 18 викласти у такій редакції: "Голова Рахункової палати та інші члени Рахункової палати призначаються на посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів… (далі за текстом)".
 
Відхилено    
    -182- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 1 статті 18 викласти у такій редакції: "Голова Рахункової палати та інші члени Рахункової палати призначаються на посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів… (далі за текстом)".
 
Відхилено    
    -183- Горбунов О.В.
Частину 1 статті 18 викласти в такій редакції: "Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступники Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Верховною Радою України".
 
Відхилено    
140. 2. Голова Рахункової палати призначається на посаду за поданням Голови Верховної Ради України, інші члени Рахункової палати - за поданням Голови Рахункової палати.
 
-184- Гуляєв В.О.
Пункт 2 статті 18 викласти у наступній редакції:
"2. Головою Рахункової палати може бути громадянин України (при цьому він не може бути біпатридом - особою з подвійним громадянством), протягом трьох років до призначення в Рахункову палату не перебувати на посаді члена Уряду або керівника органів центральної виконавчої влади, який має вищу економічну або юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 12 років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки."
 
Відхилено      
141. 3. Строк повноважень Голови та інших членів Рахункової палати становить дев'ять років без права призначення на новий строк. Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень Голови, члена Рахункової палати суб'єкт подання подає Верховній Раді України кандидатуру для призначення після закінчення строку повноважень Голови чи іншого члена Рахункової палати.
 
-185- Мельник С.І.
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
"Строк повноважень Голови рахункової палати становить дев’ять років без права призначення на новий строк.
Строк повноважень інших членів Рахункової палати становить дев’ять років з правом повторного призначення.
Голова Рахункової палати та інші члени Рахункової палати призначаються на посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидат на посаду Голови Рахункової палати, члена Рахункової палати вважається призначеним, якщо за результатами таємного голосування він отримав більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень Голови, члена Рахункової палати суб’єкт подання подає Верховній Раді України кандидатуру для призначення після закінчення строку повноважень Голови чи іншого члена Рахункової палати".
 
Враховано частково   5. Строк повноважень членів Рахункової палати становить шість років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки.
Не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати відповідно до вимог цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
6. Строк повноважень Голови Рахункової палати та його заступника становить три роки без права бути переобраними на новий строк у межах поточного строку їх повноважень як членів Рахункової палати.
 
    -186- Ленський О.О.
Речення перше частини третьої статті 18 викласти у такій редакції:
"3. Строк повноважень Голови та інших членів Рахункової палати становить дев’ять років. Голова Рахункової палати після закінчення строку повноважень не має права призначення на новий строк".
 
Враховано частково    
    -187- Гуляєв В.О.
У пункті 3 статті 18 слова "та інших членів" вилучити;
пункт 3 доповнити наступним реченням: "Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд."
 
Враховано частково    
    -188- Добродомов Д.Є.
Пропонується формулювання у частині третій статті 18 законопроекту "Строк повноважень Голови та інших членів Рахункової палати становить дев’ять років без права призначення на новий строк" замінити на "Строк повноважень Голови, Першого заступника, заступника, Секретаря Рахункової палати становить дев’ять років без права призначення на новий строк. Строк повноважень інших членів Рахункової палати становить дев’ять років з правом призначення на новий строк".
 
Враховано частково    
    -189- Горбунов О.В.
Частину 3 статті 18 викласти в такій редакції: "Строк повноважень Голови та інших членів Рахункової палати становить 7 років без права призначення на новий строк Голови та Заступника Голови Рахункової палати. Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень Голови, іншого члена Рахункової палати суб'єкт подання подає Верховній Раді України кандидатуру для призначення після закінчення строку повноважень Голови чи іншого члена Рахункової палати".
 
Враховано частково    
142. 4. У разі дострокового припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової палати суб'єкт подання подає Верховній Раді України у двомісячний строк кандидатуру для призначення на таку посаду.
 
   7. Голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі:
1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я протягом чотирьох місяців підряд;
4) припинення громадянства України, наявності (набуття) громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
5) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначеними Законом України "Про запобігання корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
6) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього.
Повноваження Голови, іншого члена Рахункової палати припиняються у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті.
8. Голова, інший член Рахункової палати, строк повноважень якого закінчився, здійснює свої повноваження до його звільнення з посади Верховною Радою України.
 
143. Стаття 19. Вимоги до члена Рахункової палати
 
-190- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 19 розділу ІІІ законопроекту вважати статтею 18 та викласти її у такій редакції:
"Стаття 18 Вимоги до члена Рахункової палати
1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра загальний стаж роботи не менше 7 років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права - не менше 5 років та бездоганну ділову репутацію.
2. Не може бути призначено на посаду члена Рахункової палати особу:
1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;
2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
4) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
5) має громадянство чи підданство іншої держави;
6) не пройшла спеціальну перевірку, встановлену законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції";
7) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.
3. Член Рахункової палати не може перебувати на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.
4. На члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
5. Член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.
6. Член Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції України і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності."
 
Враховано в іншій редакції  Стаття 19. Вимоги до члена Рахункової палати
 
    -191- Гуляєв В.О.
У статті 19 змінити назву та викласти її у наступній редакції "Вимоги до Голови Рахункової палати"
1. Не може бути призначена на посаду Голови Рахункової палати особа:
1) яка впродовж трьох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів Уряду, органів центральної виконавчої влади, політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.
2) віком не молодші 35 років;
3) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;
4) яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
5) яка має захворювання, що перешкоджає виконанню посадових обов'язків Голови;
6) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
7) на яку накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
8) яка не пройшла перевірку у порядку, встановленим Законом України "Про очищення влади"
9) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
2. Повноваження Голови Рахункової палати припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень або смертю, а також у разі висловлення Верховною Радою України недовіри Голові Рахункової палати, що має наслідком його відставку з посади.
Голова Рахункової палати звільняється з посади в разі:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним
бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п'яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
7) припинення його громадянства України, отримання посвідки на постійне проживання на території іноземної держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України; .
8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили;
9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
10) набуття громадянства іншої держави.
 
Враховано частково    
144. 1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту, досвід професійної діяльності у сфері державного управління або державного контролю (аудиту), економіки, фінансів, права не менш як п'ять років.
 
-192- Крулько І.І.
Положення щодо володіння членом Рахункової палати іноземною мовою доцільно відтермінувати, у зв’язку з чим пропонується доповнити Прикінцеві положення після пункту 3 новим пунктом такого змісту: "4. Вимоги до члена Рахункової палати щодо володіння однією з офіційних мов Ради Європи, передбачені частиною першою статті 19 цього Закону, застосовуються з 1 січня 2017 року".
 
Враховано   1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.
 
    -193- Ленський О.О.
У статті 19 у частині першій після слів "не менш як п’ять років" доповнити словами "та не молодший 35 років".
 
Враховано частково    
    -194- Гуляєв В.О.
Стаття 19-2. Вимоги до члена Рахункової палати
У пункті 1 статті 19-2 слова "права не менш як п'ять років." замінити словами "права не менш як сім років."
 
Відхилено    
145. 2. Не може бути призначена на посаду Голови, іншого члена Рахункової палати особа:
 
-195- Гуляєв В.О.
У пункті 2 статті 19-2 слова "на посаду Голови" вилучити.
 
Враховано   2. Не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа:
 
    -196- Левченко Ю.В.
Доповнити частину 2 статті 19 законопроекту абзацом другим такого змісту "Факт неможливості виконання повноважень Голови або іншого члена Рахункової палати за станом здоров’я встановлюється висновком медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у ході добору кандидатів у члени Рахункової палати".
 
Відхилено /питання регулюється законодавством про державну службу/   
146. 1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;
 
   1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;
 
147. 2) яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 
   2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
148. 3) яка має захворювання, що перешкоджає виконанню посадових обов'язків Голови, іншого члена Рахункової палати;
 
-197- Мельничук І.І.
Пункт третій частини другої статті 19 викласти у такій редакції:
"3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження Голови або іншого члена Рахункової палати; "
 
Враховано в іншій редакції  3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати;
 
    -198- Добродомов Д.Є.
У пункті 3 частини 2 статті 19 законопроекту слова "яка має захворювання, що перешкоджає виконанню посадових обов’язків Голови, іншого члена Рахункової палати" замінити словами "яка за станом здоров’я не може виконувати повноваження Голови або іншого члена Рахункової палати" та доповнити пункт 3 частини 2 статті 19 законопроекту абзацом другим такого змісту "Факт неможливості виконання повноважень Голови або іншого члена Рахункової палати за станом здоров’я встановлюється висновком медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у ході добору кандидатів у члени Рахункової палати".
 
Враховано частково    
    -199- Левченко Ю.В.
Пункт 3 частини 2 статті 19 законопроекту викласти в такій редакції: "яка за станом здоров’я не може виконувати повноваження Голови або іншого члена Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції   
    -200- Кужель О.В.
Пункт третій частини другої статті 19 виключити, відповідно пункти четвертий-восьмий вважати пунктами третім - сьомим.
 
Відхилено    
149. 4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
-201- Мельничук І.І.
Пункт четвертий частини другої статті 19 викласти у такій
редакції:
"4) яка має судимість; "
 
Відхилено   4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
    -202- Добродомов Д.Є.
У пункті 4 частини 2 статті 19 законопроекту слова "яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість" замінити словами "яка має судимість".
 
Відхилено    
150. 5) на яку накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 
-203- Мельничук І.І.
Пункт п'ятий частини другої статті 19 викласти у такій редакції:
"5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення".
 
Враховано   5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) яка має громадянство чи підданство іншої держави;
 
    -204- Гончаренко О.О.
Пункт 5 частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
"5) яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення".
 
Відхилено    
    -205- Добродомов Д.Є.
У пункті 5 частини 2 статті 19 законопроекту слова "на яку накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення".
 
Враховано    
    -206- Левченко Ю.В.
У пункті 5 частини 2 статті 19 законопроекту викласти у наступній редакції:
"5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення".
 
Враховано    
151. 6) не пройшла спеціальну перевірку;
 
-207- Крулько І.І.
Пункти 6 і 7 частини 2 статті 19 замінити пунктом такого змісту:
"_) не пройшла перевірку, передбачену законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції".
 
Враховано   7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції";
 
    -208- Мельник С.І.
У пункті 6 частини другої статті 19 після слів "спеціальну перевірку" доповнити словами "відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
152. 7) стосовно якої застосовано заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади";
 
-209- Мельник С.І.
Пункт 7 частини другої статті 19 виключити.
У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7.
 
Враховано      
    -210- Гончаренко О.О.
У пункті 7 частини другої статті 19 слово "застосовано" змінити на "встановлено".
 
Враховано частково    
153. 8) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
 
-211- Мельничук І.І.
Пункт восьмий частини другої статті 19 викласти у такій редакції:
"8) яка не подала декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року призначення на відповідну посаду".
 
Враховано   8) яка не подала декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.
 
    -212- Мельничук І.І.
Частину другу статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Факт неможливості виконання повноважень Голови або іншого члена Рахункової палати за станом здоров'я встановлюється висновком медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, у ході добору кандидатів у члени Рахункової палати."
 
Відхилено    
    -213- Гуляєв В.О.
Пункт 2 статті 19-2 доповнити наступними частинами:
"віком не молодші 30років;"
"можуть бути обраним на новий строк".
 
Враховано в іншій редакції   
    -214- Добродомов Д.Є.
У пункті 8 частини 2 статті 19 законопроекту слова "не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" замінити словами "яка не подала декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року призначення на відповідну посаду".
 
Враховано    
    -215- Фірсов Є.П.
Пункт 8 частини другої статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -216- Левченко Ю.В.
Пункт 8 частини 2 статті 19 законопроекту викласти в такій редакції:
"8)яка не подала декларацію, передбачену антикорупційним законодавством, за рік, що передує року призначення на відповідну посаду".
 
Враховано в іншій редакції   
154. 3. Перебування на посаді Голови, іншого члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.
 
-217- Крулько І.І.
Абзац 1 частини 3 статті 19 викласти в такій редакції:
"3. Перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку",
а також у цій статті слова "Голови, іншого члена Рахункової палати" у всіх відмінках замінити словами "члена Рахункової палати" у відповідному відмінку.
 
Враховано   3. Перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
    -218- Фірсов Є.П.
Частину третю статті 19 після слів "та з представницьким мандатом" доповнити словами "іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю".
 
Враховано частково    
155. Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь Голови, інших членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.
 
   Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.
 
156. 4. На Голову, іншого члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
-219- Добродомов Д.Є.
У частині 4 статті 19 законопроекту слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції".
 
Враховано   4. На члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
 
    -220- Фірсов Є.П.
Частину четверту статті 19 виключити, у зв'язку з чим частину п'яту вважати частиною четвертою;
 
Відхилено    
    -221- Фірсов Є.П.
Статтю 19 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:
"5. На Голову, іншого члена Рахункової палати поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
Відхилено    
157. 5. Голова, інший член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.
 
   5. Член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.
 
158. 6. Голова, інший член Рахункової палати при здійсненні своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції України і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.
 
   6. Член Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.
 
159. 7. Голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі:
 
-222- Крулько І.І.
Частину 7 статті 19 перенести як окрему частину до статті 18.
 
Враховано      
    -223- Гуляєв В.О.
У пункті 7 статті 19-2 слова "Голова Рахункової палати" вилучити.
Пункт 7 доповнити наступними частинами:
" у зв’язку із виходом на пенсію"
"у зв'язку з призивом на військову службу або направлення його на альтернативну (невійськову) службу"
"втрати статусу державного службовця;".
 
Відхилено    
160. 1) подання заяви про відставку або звільнення з посади за власним бажанням;
 
      
161. 2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
      
162. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
      
163. 4) припинення громадянства України, набуття громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
 
      
164. 5) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
 
-224- Гончаренко О.О.
Пункт 5 частини сьомої статті 19 виключити; пункти 6-8 частини сьомої статті 19 вважати пунктами 5-7 відповідно.
 
Відхилено      
    -225- Добродомов Д.Є.
У пункті 5 частини 7 статті 19 законопроекту слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції".
 
Враховано    
165. 6) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 
-226- Гончаренко О.О.
У пункті 5 (в редакції проекту Закону - пункт 6) частини сьомої статті 19 слова "корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" змінити на "правопорушення, пов'язане з корупцією".
 
Відхилено      
    -227- Добродомов Д.Є.
У пункті 6 частини 7 статті 19 законопроекту слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції".
 
Враховано    
    -228- Матвієнко А.С.
У підпункті 6 пункту 7 статті 19 розділу ІІІ проекту Закону слова "притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане" замінити словами "визнання його винним у адміністративному корупційному правопорушенні, пов'язаному".
 
Відхилено    
166. 7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 
      
167. 8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього.
 
      
168. Повноваження Голови, іншого члена Рахункової палати припиняються достроково у разі його смерті.
 
-229- Гуляєв В.О.
Стаття 19-1. Порядок конкурсного відбору та призначення Голови Рахункової палати
1. Кандидати на посаду Голови Рахункової палати визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Рахункової палати (далі -Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі - конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 18 цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, яких визначає Президент України;
2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені у пункті 1 статті 19 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п'яти членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
Роботу Конкурсної комісії забезпечує Верховна Рада України.
6. Конкурсна комісія:
1) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
2) розглядає документи, подані кандидатами на посаду Голови Рахункової палати; відбирає із загального числа кандидатів трьох осіб, які, згідно з обгрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Голови Рахункової палати; проводить на своєму засіданні співбесіду з трьома відібраними кандидатами;
3) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до Голови Рахункової палати, та згідно з обгрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Голови Рахункової палати;
4) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також рішення Конкурсної комісії про відбір трьох кандидатів для подання їх кандидатур на розгляд Верховної Ради України;
5) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Голови Рахункової палати, або непроходженням ними спеціальної перевірки.
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Рахункової палати або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Голови Рахункової палати в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";
4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
9. Спеціальна перевірка проводиться щодо трьох кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання їх кандидатур на розгляд Верховної Ради України.
10. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Верховної Ради України для визначення одного.
Після надання згоди Верховною Радою України щодо призначення Голови Рахункової палати, він офіційно вступає на посаду.
У разі ненадання Верховною Радою України згоди на призначення кандидата на посаду Голови Рахункової палати, Верховна Рада України вносить на розгляд для надання такої згоди іншу визначену нею кандидатуру з урахуванням відібраних Конкурсною комісією.
У разі якщо Верховна Рада України не надала згоди на призначення жодного з кандидатів, Конкурсна комісія проводить повторний конкурс.
 
Враховано частково /у статті 20 та змінах до Регламенту Верховної Ради України/     
    -230- Мельник С.І.
Частину сьому статті 19 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"Верховна Рада України за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення з посади Голови, іншого члена Рахункової палати до закінчення строку його повноважень."
 
Відхилено    
169. Стаття 20. Повноваження Голови Рахункової палати
 
-231- Крулько І.І.
Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20 Повноваження Голови Рахункової палати
1. Голова Рахункової палати:
1) очолює Рахункову палату, здійснює загальне керівництво її діяльністю та забезпечує загальну організацію роботи Рахункової палати;
2) представляє Рахункову палату у відносинах з Верховною Радою України, її органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, органами державного фінансового контролю іноземних держав та іншими міжнародними організаціями;
3) головує на засіданнях Рахункової палати;
4) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису, структури і штатного розпису Рахункової палати;
5) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади Секретаря Рахункової палати і відповідно до рішення Рахункової палати призначає на посаду та звільняє з посади Секретаря Рахункової палати;
6) інформує Верховну Раду України про результати здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
7) підписує рішення Рахункової палати та протоколи засідань Рахункової палати;
8) здійснює зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації;
9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.
2. Голова Рахункової палати у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження.
3. У разі відсутності Голови Рахункової палати або неможливості здійснення ним своїх повноважень заступник Голови Рахункової палати тимчасово виконує повноваження Голови Рахункової палати.".
 
Враховано   Стаття 21. Повноваження Голови Рахункової палати
 
    -232- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 20 розділу ІІІ законопроекту викласти її у такій редакції:
"Стаття 20 Голова Рахункової палати та Заступник Голови Рахункової палати
1. Верховна Рада України призначає на посаду Голову Рахункової палати за поданням Голови Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України вносить подання про призначення на посаду Голови Рахункової палати на підставі рішення Рахункової палати про обрання Голови Рахункової палати.
2. Голова Рахункової палати обирається зі складу членів Рахункової палати на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування. Голова Рахункової палати вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримало не менше ніж дві третини від кількості членів Рахункової палати. Строк повноважень Голови Рахункової палати становить два роки без права бути переобраним на новий строк.
3. Голова Рахункової палати:
1) представляє Рахункову палату у відносинах з Верховною Радою України, її органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, органами державного фінансового контролю іноземних держав та іншими міжнародними організаціями;
2) головує на засіданнях Рахункової палати;
3) інформує Верховну Раду України про результати здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
4) підписує рішення Рахункової палати та протоколи засідань Рахункової палати;
5) здійснює інші повноваження, встановлені цим Законом, іншими законами України.
4. Голова Рахункової палати здійснює свої повноваження відповідно до цього Закону та в порядку, встановленому Регламентом Рахункової палати.
5. В разі якщо протягом місяця від дня закінчення строку повноважень Голови Рахункової палати Рахункова палата не надає Голові Верховної Ради України рішення про обрання Голови Рахункової палати, Голова Верховної Ради України самостійно обирає серед членів Рахункової палати кандидатуру на посаду Голови Рахункової палати та вносить відповідне подання до Верховної Ради України.
6. Заступник Голови Рахункової палати обирається зі складу членів Рахункової палати на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування. Заступник Голови Рахункової палати вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримало не менше ніж дві третини від кількості членів Рахункової палати. Строк повноважень Заступника Голови Рахункової палати становить два роки без права бути переобраним на новий строк.
7. Заступник Голови Рахункової палати головує на засіданнях Рахункової палати та тимчасово виконує повноваження Голови Рахункової палати в разі відсутності Голови Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції /у статті 20 та цій статті законопроекту/   
170. 1. Голова Рахункової палати:
 
-233- Фірсов Є.П.
Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"1. Голова Рахункової палати:
1) очолює Рахункову палату, здійснює загальне керівництво її діяльністю;
2) здійснює представництво Рахункової палати у відносинах з Верховною Радою України, її органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, органами державного фінансового контролю іноземних держав та іншими міжнародними організаціями;
3) забезпечує загальну організацію роботи Рахункової палати, підготовку її засідань і питань, що виносяться на її розгляд;
4) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису, структури і штатного розпису Рахункової палати;
5) вносить на розгляд Верховної Ради України в установленому цим Законом порядку подання щодо призначення членів Рахункової палати, призначає на посади та звільняє з посад інших посадових осіб Рахункової палати, накладає дисциплінарні стягнення і заохочує посадових осіб Рахункової палати, які ним призначаються;
6) інформує Верховну Раду України про результати здійснення зовнішнього контролю (аудиту);
7) здійснює інші повноваження, передбачені законами України і Регламентом Рахункової палати."
 
Враховано частково   1. Голова Рахункової палати:
 
171. 1) очолює Рахункову палату, здійснює загальне керівництво її діяльністю;
 
   1) очолює Рахункову палату, здійснює загальне керівництво її діяльністю та забезпечує загальну організацію роботи Рахункової палати;
 
172. 2) здійснює представництво Рахункової палати у відносинах з Верховною Радою України, її органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, органами державного фінансового контролю іноземних держав та іншими міжнародними організаціями;
 
-234- Матвієнко А.С.
У підпункті 2 пункту 1 статті 20 розділу ІІІ проекту Закону слова ", її органами" виключити як зайві.
 
Відхилено   2) представляє Рахункову палату у відносинах з Верховною Радою України, її органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами державного фінансового контролю іноземних держав та іншими міжнародними організаціями;
 
173. 3) забезпечує загальну організацію роботи Рахункової палати, підготовку її засідань і питань, що виносяться на її розгляд;
 
      
174. 4) веде засідання Рахункової палати;
 
   3) головує на засіданнях Рахункової палати;
 
175. 5) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису, структури і штатного розпису Рахункової палати;
 
   4) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису Рахункової палати, структури і штатного розпису апарату Рахункової палати;
 
176. 6) вносить на розгляд Верховної Ради України в установленому цим Законом порядку подання щодо призначення членів Рахункової палати, призначає на посади та звільняє з посад інших посадових осіб Рахункової палати, накладає дисциплінарні стягнення і заохочує посадових осіб Рахункової палати, які ним призначаються;
 
   5) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади Секретаря Рахункової палати і відповідно до рішення Рахункової палати призначає на посаду та звільняє з посади Секретаря Рахункової палати;
 
177. 7) інформує Верховну Раду України про результати здійснення зовнішнього контролю (аудиту);
 
   6) інформує Верховну Раду України про результати здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
178. 8) підписує рішення Рахункової палати та протоколи засідань Рахункової палати;
 
   7) підписує рішення Рахункової палати та протоколи засідань Рахункової палати;
 
179. 9) забезпечує розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, веде особистий прийом громадян;
 
      
180. 10) здійснює зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації.
 
-235- Матвієнко А.С.
Пункт 1 статті 20 розділу ІІІ проекту Закону доповнити цю частину пунктом 11 такого змісту:
"11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України".
 
Враховано в іншій редакції  8) здійснює зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації;
9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.
 
181. 2. Голова Рахункової палати у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження.
 
   2. Голова Рахункової палати у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження.
 
182. 3. Голова Рахункової палати здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.
 
-236- Матвієнко А.С.
У пункті 3 статті 20 розділу ІІІ проекту Закону слово "інші" замінити словом "свої".
 
Враховано в іншій редакції  3. У разі відсутності Голови Рахункової палати або неможливості здійснення ним своїх повноважень заступник Голови Рахункової палати тимчасово виконує повноваження Голови Рахункової палати.
 
    -237- Фірсов Є.П.
Частину третю статті 20 виключити.
 
Враховано    
183. Стаття 21. Повноваження Першого заступника, заступника Голови Рахункової палати та Секретаря Рахункової палати
 
-238- Крулько І.І.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Повноваження Секретаря Рахункової палати
1. Секретар Рахункової палати за посадою є керівником апарату Рахункової палати.
2. Секретар Рахункової палати:
1) організовує забезпечення діяльності Рахункової палати;
2) здійснює керівництво її апаратом з питань організаційного, інформаційного, довідкового, матеріально-технічного забезпечення Рахункової палати;
3) забезпечує підготовку і проведення засідань Рахункової палати, включаючи ведення їх протоколів;
4) підписує протоколи засідань Рахункової палати;
5) подає Голові Рахункової палати попередні пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису, структури і штатного розпису Рахункової палати;
6) призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб апарату Рахункової палати відповідно до цього Закону, накладає дисциплінарні стягнення і заохочує таких посадових осіб;
7) забезпечує взаємодію апарату Рахункової палати з апаратами інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
8) забезпечує розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати;
9) здійснює інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Рахункової палати".
 
Враховано   Стаття 22. Повноваження Секретаря Рахункової палати
1. Секретар Рахункової палати за посадою є керівником апарату Рахункової палати.
 
    -239- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 21 розділу ІІІ законопроекту викласти її у такій редакції:
"Стаття 21. Секретар Рахункової палати - керівник апарату Рахункової палати.
1. Керівник Апарату Рахункової палати є Секретарем Рахункової палати за посадою.
2. Рахункова палата призначає на посаду Секретаря Рахункової палати за результатами конкурсної процедури відповідно до Закону України "Про державну службу".
Секретар Рахункової палати організовує забезпечення діяльності Рахункової палати, здійснює керівництво її апаратом з питань організаційного, інформаційного, довідкового, матеріально-технічного забезпечення Рахункової палати та здійснює інші повноваження керівника державної служби в органі відповідно до Закону України "Про державну службу". Секретар Рахункової палати забезпечує взаємодію апарату Рахункової палати з апаратами інших державних органів, органів місцевого самоврядування, здійснює інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
    -240- Пинзеник В.М.
Статтю 21 виключити.
 
Відхилено    
184. 1. Перший заступник, заступник Голови Рахункової палати:
 
-241- Фірсов Є.П.
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
"1. Перший заступник, заступник Голови Рахункової палати:
1) координують роботу закріплених за ними згідно з розподілом обов'язків структурних підрозділів відповідно до структури Рахункової палати;
2) забезпечують здійснення закріпленими за ними структурними підрозділами контрольних, експертних, аналітичних та інших видів діяльності;
3) забезпечують взаємодію структурних підрозділів Рахункової палати між собою та з комітетами, іншими органами Верховної Ради України, а також з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законами України і Регламентом Рахункової палати."
 
Відхилено      
185. 1) координують роботу закріплених за ними згідно з розподілом обов'язків структурних підрозділів відповідно до структури Рахункової палати;
 
-242- Матвієнко А.С.
У підпункті 1 пункту 1 статті 21 розділу ІІІ проекту Закону слова "відповідно до структури" виключити як зайві.
 
Враховано      
186. 2) забезпечують здійснення закріпленими за ними структурними підрозділами контрольних, експертних, аналітичних та інших видів діяльності;
 
      
187. 3) забезпечують виконання планів роботи Рахункової палати на закріплених за ними ділянках роботи;
 
      
188. 4) забезпечують взаємодію структурних підрозділів Рахункової палати між собою та з комітетами, іншими органами Верховної Ради України, а також з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;
 
      
189. 5) здійснюють інші повноваження, що випливають із завдань і функцій Рахункової палати.
 
-243- Матвієнко А.С.
У підпункті 5 пункту 1 статті 21 розділу ІІІ проекту Закону слова "що випливають із завдань і функцій Рахункової палати" замінити словами ", передбачені цим та іншими законами".
 
Відхилено      
190. 2. Секретар Рахункової палати організовує забезпечення діяльності Рахункової палати, здійснює керівництво її апаратом з питань організаційного, інформаційного, довідкового, матеріально-технічного забезпечення Рахункової палати. Секретар Рахункової палати забезпечує взаємодію апарату Рахункової палати з апаратами інших державних органів, органів місцевого самоврядування, здійснює інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Рахункової палати.
 
   2. Секретар Рахункової палати:
1) організовує забезпечення діяльності Рахункової палати;
2) здійснює керівництво апаратом Рахункової палати з питань її організаційного, інформаційного, довідкового, матеріально-технічного забезпечення;
3) забезпечує підготовку і проведення засідань Рахункової палати, включаючи ведення їх протоколів;
4) підписує протоколи засідань Рахункової палати;
5) подає Голові Рахункової палати попередні пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису Рахункової палати, структури і штатного розпису апарату Рахункової палати;
6) призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб апарату Рахункової палати відповідно до цього Закону, накладає дисциплінарні стягнення, застосовує заохочення до таких посадових осіб;
7) забезпечує взаємодію апарату Рахункової палати з апаратами інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
8) забезпечує розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати;
9) здійснює інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Рахункової палати.
 
191. 3. Перший заступник, заступник Голови Рахункової палати та Секретар Рахункової палати здійснюють свої повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
-244- Фірсов Є.П.
Частину третю статті 21 виключити.
 
Враховано      
192. 4. У разі відсутності Голови Рахункової палати або неможливості здійснення ним своїх повноважень Перший заступник Голови Рахункової палати тимчасово виконує повноваження Голови, а у разі відсутності або неможливості виконання своїх повноважень Головою та його Першим заступником ці повноваження тимчасово виконує заступник Голови Рахункової палати.
 
      
193. Стаття 22. Повноваження Державного аудитора Рахункової палати
 
-245- Крулько І.І.
Статтю 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Повноваження члена Рахункової палати
1. Член Рахункової палати забезпечує здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до рішення Рахункової палати. Для виконання своїх повноважень член Рахункової палати надає доручення відповідному департаменту (департаментам) та/або територіальному підрозділу (підрозділам).
Член Рахункової палати несе персональну відповідальність за результати своєї роботи.
2. Член Рахункової палати:
1) готує пропозиції щодо планування заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за закріпленими напрямами;
2) скоординовує з іншими членами Рахункової палати роботу щодо здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
3) створює для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) контрольні групи, призначає керівників таких груп або може очолювати такі групи, залучаючи у разі необхідності працівників різних департаментів;
4) координує роботу контрольних груп щодо здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
5) підписує звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і представляє звіти на засіданні Рахункової палати;
6) за рішенням Рахункової палати представляє її у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання в Україні та за її межами;
7) подає Секретарю Рахункової палати пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх радників.
8) має право вимагати у межах своїх повноважень невідкладного прийому міністрами, іншими керівниками державних органів, керівниками органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування, виду діяльності та форми власності, їх посадовими та службовими особами;
9) може бути присутнім у встановленому порядку на засіданнях Верховної Ради України, її органів, Кабінету Міністрів України, інших державних органів та брати участь в обговоренні питань, що стосуються компетенції Рахункової палати".
 
Враховано   Стаття 23. Повноваження члена Рахункової палати
 
    -246- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 22 розділу ІІІ законопроекту викласти її у такій редакції:
"Стаття 22. Державний аудитор Рахункової палати
1. Державний аудитор є службовцем Апарату Рахункової палати.
2. Державних аудиторів призначає на посади і звільняє з посади Секретар Рахункової палати за поданням члена Рахункової палати.
3. Державний аудитор здійснює державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) під керівництвом членів Рахункової палати.
Державний аудитор здійснює повноваження, встановлені п. 1-4, 6-7 ч. 2 ст.7 на підставі письмового доручення члена Рахункової палати."
 
Відхилено    
194. 1. За рішенням Рахункової палати за кожним Державним аудитором закріплюються напрями діяльності. Згідно із закріпленими напрямами діяльності Державному аудитору підпорядковується відповідний департамент (департаменти). Державний аудитор самостійно вирішує питання організації діяльності підпорядкованого йому департаменту (департаментів), якщо інше не передбачено цим Законом, та несе персональну відповідальність за результати роботи.
 
-247- Пинзеник В.М.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
"1. За рішенням Рахункової палати за кожним Державним аудитором закріплюються напрями діяльності. Згідно із закріпленими напрямами діяльності Державному аудитору підпорядковується відповідний підрозділ (підрозділи). Державний аудитор самостійно вирішує питання організації діяльності підпорядкованого йому підрозділу (підрозділів) та несе персональну відповідальність за результати роботи".
 
Відхилено   1. Член Рахункової палати забезпечує здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до рішення Рахункової палати. Для виконання своїх повноважень член Рахункової палати надає доручення відповідному департаменту (департаментам) та/або територіальному підрозділу (підрозділам).
Член Рахункової палати несе персональну відповідальність за результати своєї роботи.
 
195. 2. Державний аудитор:
 
   2. Член Рахункової палати:
 
196. 1) готує пропозиції щодо планування заходів зовнішнього контролю (аудиту) за закріпленими напрямами;
 
   1) готує пропозиції щодо планування заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за закріпленими напрямами;
 
197. 2) скоординовує з іншими державними аудиторами роботу щодо здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
 
-248- Мельник С.І.
У пункті 2 частини другої статті 22 слова "зовнішнього контролю" замінити словами "незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   2) координує з іншими членами Рахункової палати роботу щодо здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
198. 3) створює для здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) контрольні групи, призначає керівників таких груп, залучаючи у разі необхідності працівників інших департаментів (за згодою державних аудиторів, що відповідають за напрями роботи цих департаментів);
 
   3) створює для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) контрольні групи, призначає керівників таких груп або очолює такі групи, залучаючи у разі необхідності працівників різних департаментів;
 
199. 4) керує роботою контрольних груп щодо здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
 
-249- Фірсов Є.П.
Пункт 4 частини другої статті 22 після слів "здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту)" доповнити словами "а у разі необхідності бере безпосередню участь у роботі таких груп".
 
Відхилено   4) координує роботу контрольних груп щодо здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
200. 5) підписує звіти за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) і представляє звіти на засіданні Рахункової палати;
 
   5) підписує звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і представляє звіти на засіданні Рахункової палати;
 
201. 6) забезпечує організацію роботи підпорядкованого йому департаменту (департаментів);
 
      
202. 7) за дорученням Рахункової палати представляє її у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання в Україні та за її межами.
 
   6) за рішенням Рахункової палати представляє її у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання в Україні та за кордоном;
 
203. 3. Державний аудитор подає Голові Рахункової палати пропозиції щодо кандидатур на призначення на посади працівників підпорядкованого департаменту (департаментів).
 
   7) подає Секретарю Рахункової палати пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх радників;
 
204. 4. Державний аудитор має право:
 
      
205. 1) вимагати у межах своїх повноважень невідкладного прийому міністрами, іншими керівниками державних органів, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування, виду діяльності та форми власності, їх посадовими та службовими особами;
 
   8) має право вимагати у межах своїх повноважень невідкладного прийому міністрами, іншими керівниками державних органів, керівниками органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування, виду діяльності та форми власності, їх посадовими та службовими особами;
 
206. 2) бути присутнім у встановленому порядку на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, інших органів.
 
-250- Мельник С.І.
У пункті 2 частини четвертої статті 22 після слів "її комітетів, " доповнити словами "Кабінету Міністрів України, ".
 
Враховано   9) може бути присутнім у встановленому порядку на засіданнях Верховної Ради України, її органів, Кабінету Міністрів України, інших державних органів та брати участь в обговоренні питань, що стосуються компетенції Рахункової палати.
 
    -251- Матвієнко А.С.
У підпункті 2 пункту 4 статті 22 розділу ІІІ проекту Закону після слів "у встановленому" доповнити словами "Регламентом Верховної Ради".
 
Відхилено    
    -252- Фірсов Є.П.
Пункт 2 частини четвертої статті 22 викласти у такій редакції:
"2) бути присутнім у встановленому порядку на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, інших державних органів, органів місцевого самоврядування".
 
Враховано частково    
207. Стаття 23. Використання інформації з обмеженим доступом
 
-253- Крулько І.І.
Статтю 23 виключити, передбачивши її частину 1 окремою частиною у статті 33, в якій слова "Посадові особи Рахункової палати" замінити словами "Члени Рахункової палати та посадові особи апарату Рахункової палати". У зв’язку з цим, уточнити нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
208. 1. Посадові особи Рахункової палати притягаються до відповідальності за порушення порядку розкриття інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з їх службовою діяльністю.
 
-254- Матвієнко А.С.
Пункт 1 статті 23 розділу ІІІ проекту Закону доповнити цю статтю частиною про порядок доступу та використання інформації з обмеженим доступом.
 
Відхилено      
209. Стаття 24. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення посадових осіб Рахункової палати
 
-255- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 24 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 24. Умови оплати праці членів Рахункової палати і посадових осіб апарату Рахункової палати та гарантії їх соціального захисту
 
210. 1. Члени Рахункової палати та інші її посадові особи є державними службовцями. Їх права і обов'язки регулюються цим Законом і Законом України "Про державну службу".
 
-256- Крулько І.І.
Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Умови оплати праці членів Рахункової палати і посадових осіб апарату Рахункової палати та гарантії їх соціального захисту
1. Заробітна плата Голови Рахункової палати становить 30 мінімальних заробітних плат, заступника Голови Рахункової палати – 27 мінімальних заробітних плат, іншого члена Рахункової палати – 25 мінімальних заробітних плат.
2. Умови оплати праці посадових осіб апарату Рахункової палати визначаються відповідно до Закону України "Про державну службу".
3. Члени Рахункової палати підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
4. Питання соціального захисту посадових осіб апарату Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу".
 
Враховано   1. Заробітна плата Голови Рахункової палати становить 30 мінімальних заробітних плат, заступника Голови Рахункової палати – 27 мінімальних заробітних плат, іншого члена Рахункової палати – 25 мінімальних заробітних плат.
 
    -257- Фірсов Є.П.
Статтю 24 викласти у такій редакції: "Стаття 24. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення посадових осіб Рахункової палати
1. Умови оплати праці членів Рахункової палати, посадових і службових осіб її апарату визначаються відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
Враховано частково    
    -258- Пинзеник В.М.
У частині першій статті 24 виключити слова "цим Законом".
 
Враховано    
211. 2. Умови оплати праці посадових осіб Рахункової палати визначаються відповідно до законодавства та повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.
 
-259- Пинзеник В.М.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"2. Умови оплати праці посадових осіб Рахункової палати визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   2. Умови оплати праці посадових осіб апарату Рахункової палати визначаються відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
212. 3. Член Рахункової палати, не забезпечений житлом, на час перебування на посаді забезпечується службовим житлом.
 
-260- Ленський О.О.
Частину третю статті 24 виключити.
 
Враховано      
    -261- Пинзеник В.М.
Частину третю статті 24 виключити.
 
Враховано    
    -262- Ковальчук Н.В.
Частину 3 статті 24 Розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -263- Маркевич Я.В.
Виключити пункт 3 зі статті 24.
 
Враховано    
    -264- Матвієнко А.С.
Пункт 3 статті 24 розділу ІІІ проекту Закону після абзацу другого доповнити цю частину новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо стан службового житла вже не відповідає його призначенню, таке житло продається шляхом відкритого аукціону.";
слова "на час перебування на посаді" виключити.
 
Враховано    
    -265- Мельник С.І.
Частину третю статті 24 виключити.
 
Враховано    
    -266- Балога І.І.
Пункт 3 статті 24 вилучити.
 
Враховано    
    -267- Рудик С.Я.
Пункт 3 статті 24 вилучити.
 
Враховано    
    -268- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 3 статті 24 вилучити.
 
Враховано    
    -269- Горбунов О.В.
Виключити частину 3 статті 24.
 
Враховано    
213. Службові житлові приміщення, призначені для заселення членами Рахункової палати, перебувають у державній власності.
 
      
214. Виключення житлових приміщень, що надаються членам Рахункової палати на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 
   3. Члени Рахункової палати підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
4. Питання соціального захисту посадових осіб апарату Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу.
 
215. Стаття 25. Соціальний захист посадових осіб Рахункової палати
 
-270- Мельничук І.І.
Статтю 25 викласти у такій редакції:
"Питання соціального захисту посадових осіб Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу".
 
Враховано в іншій редакції /у статті 24 законопроекту/     
    -271- Крулько І.І.
Статтю 25 виключити, врахувавши окремі її положення у статті 24. У зв’язку з цим, уточнити нумерацію наступних статей.
 
Враховано    
    -272- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 25 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -273- Добродомов Д.Є.
Статтю 25 законопроекту викласти у наступній редакції: "Питання соціального захисту посадових осіб Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу".
 
Враховано в іншій редакції /у статті 24 законопроекту/   
    -274- Фірсов Є.П.
Статтю 25 викласти у такій редакції: "Стаття 25. Соціальний захист посадових осіб Рахункової палати
1. Держава забезпечує соціальний захист посадових осіб Рахункової палати відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
2. Члени Рахункової палати, посадові і службові особи її апарату підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
3. Шкода, завдана майну членів Рахункової палати, посадових та службових осіб її апарату або членів їх сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи Рахункової палати або членів її сім'ї, здійснюється на підставі рішення суду.
4. Інші питання соціального захисту посадових осіб Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу".
 
Враховано частково    
216. 1. Держава забезпечує соціальний захист посадових осіб Рахункової палати відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
-275- Пинзеник В.М.
У частині першій статті 25 виключити слова "цього Закону";
 
Враховано      
217. 2. У разі загибелі (смерті) посадової особи Рахункової палати під час виконанням службових обов'язків сім'ї загиблої (померлої) посадової особи, а в разі відсутності сім'ї - її батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблої (померлої) посадової особи Рахункової палати за останньою посадою, яку вона займала, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
-276- Пинзеник В.М.
Частину 2 статті 25 виключити.
 
Враховано      
    -277- Маркевич Я.В.
Виключити пункт 2 статті 25.
 
Враховано    
    -278- Матвієнко А.С.
Пункт 2 статті 25 розділу ІІІ проекту Закону слово "виконанням" замінити словом "виконання".
 
Враховано    
    -279- Мельник С.І.
Частину другу статті 25 виключити.
 
Враховано    
218. 3. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного посадовій особі Рахункової палати під час виконанням службових обов'язків, а також інвалідності, що настала внаслідок захворювання, нещасного випадку, що мали місце в період роботи в Рахунковій палаті, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності їй виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного розміру оплати праці за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності посадовою особою Рахункової палати у період роботи в Рахунковій палаті у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.
 
-280- Пинзеник В.М.
Частину 3 статті 25 виключити.
 
Враховано      
    -281- Маркевич Я.В.
Виключити пункт 3 статті 25.
 
Враховано    
    -282- Мельник С.І.
Частину третю статті 25 виключити.
 
Враховано    
    -283- Кужель О.В.
Частину третю статті 25 законопроекту викласти у наступній редакції:
"У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного посадовій особі Рахункової палати під час виконанням службових обов'язків, а також інвалідності, що настала внаслідок захворювання, нещасного випадку, що мали місце в період роботи в Рахунковій палаті, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності їй виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного розміру оплати праці за діючою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності посадовою особою Рахункової палати у період роботи в Рахунковій палаті у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.".
 
Відхилено    
219. 4. Якщо посадова особа Рахункової палати або члени її сім'ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановленої іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.
 
-284- Пинзеник В.М.
Частину 4 статті 25 виключити.
 
Враховано      
    -285- Маркевич Я.В.
Виключити пункт 4 статті 25.
 
Враховано    
    -286- Мельник С.І.
Частину четверту статті 25 виключити.
 
Враховано    
220. 5. Шкода, завдана майну посадової особи Рахункової палати або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи Рахункової палати або членів її сім'ї, здійснюється на підставі рішення суду.
 
-287- Пинзеник В.М.
Частину 5 статті 25 виключити.
 
Враховано      
    -288- Ковальчук Н.В.
Частину 5 статті 25 Розділу ІІІ законопроекту виключити.
У зв’язку з цим частину 6 вважати відповідно частиною 5.
 
Враховано    
    -289- Маркевич Я.В.
Виключити пункт 5 статті 25.
 
Враховано    
    -290- Мельник С.І.
Частину п’яту статті 25 виключити.
 
Враховано    
221. 6. Інші питання соціального захисту посадових осіб Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу.
 
-291- Пинзеник В.М.
Частину 6 статті 25 виключити.
 
Враховано в іншій редакції     
    -292- Маркевич Я.В.
Виключити пункт 6 статті 25.
 
Враховано в іншій редакції   
    -293- Мельник С.І.
Частину шосту статті 25 виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
222. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
223. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
   ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
224. Стаття 26. Засідання Рахункової палати
 
-294- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо організації роботи Рахункової палати (стаття 26 законопроекту) в частині обов’язкової участі народних депутатів, або за їх дорученням помічників-консультантів, в засіданнях Рахункової палати.
 
Враховано частково   Стаття 25. Засідання Рахункової палати
 
    -295- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 26 розділу ІV законопроекту викласти її у такій редакції:
"Стаття 26. Засідання Рахункової палати
1. Основною організаційною формою діяльності Рахункової палати є засідання Рахункової палати, які проводяться у формі відкритих слухань. У випадках, коли оприлюднення інформації, яка розглядатиметься на засіданні, може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, та при дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", можуть бути проведені закриті засідання Рахункової палати.
2. Засідання Рахункової палати проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на два тижні.
3. Засідання Рахункової палати скликає Голова Рахункової палати або не менш як одна третина від складу Рахункової палати.
4. Засідання Рахункової палати є повноваженими у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу, визначеного цим Законом.
На засіданнях Рахункової палати ведеться протокол, який підписує головуючий на засіданні та Секретарем Рахункової палати. Протокол має бути доведений до відома всіх членів Рахункової палати."
 
Враховано частково    
225. 1. Основною організаційною формою діяльності Рахункової палати є засідання Рахункової палати, які проводяться у формі відкритих слухань, на які запрошуються народні депутати України, представники державних органів, громадськості. У випадках, коли оприлюднення інформації, яка розглядатиметься на засіданні, може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, та при дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", можуть бути проведені закриті засідання Рахункової палати.
 
-296- Мельник С.І.
У частині першій статті 26 слова "на які запрошуються" замінити словами "на які можуть запрошуватися".
 
Відхилено   1. Основною організаційною формою діяльності Рахункової палати є засідання Рахункової палати, що проводяться у формі відкритих слухань, на яких мають право бути присутніми народні депутати України, представники державних органів, громадськості. Якщо оприлюднення інформації, що розглядатиметься на засіданні, може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, з дотриманням вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", можуть проводитися закриті засідання Рахункової палати.
 
    -297- Гончаренко О.О.
У частині першій статті 26 слова "на які запрошуються" змінити на "на яких мають право бути присутніми".
 
Враховано    
226. 2. Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:
 
-298- Фірсов Є.П.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"2. Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:
1) затвердження звітів, прийняття рішень за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
2) затвердження Регламенту Рахункової палати;
3) визначення напрямів діяльності Рахункової палати, закріплення цих напрямів за членами Рахункової палати;
4) затвердження планів роботи Рахункової палати;
5) затвердження щорічного звіту Рахункової палати;
6) внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової плати;
7) інші передбачені законами України та Регламентом Рахункової палати питання, пов'язані з виконанням її повноважень".
 
Враховано частково   2. Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:
 
    -299- Кужель О.В.
Частину другу статті 26 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:
1) загальної концепції роботи та розвитку Рахункової палати;
2) затвердження методик та методологій здійснення зовнішнього контролю (аудиту) Рахунковою палатою;
3) затвердження Регламенту Рахункової палати;
4) визначення напрямів діяльності Рахункової палати, закріплення цих напрямів за членами Рахункової палати;
5) затвердження планів роботи Рахункової палати;
6) затвердження звітів, прийняття рішень за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
7) затвердження щорічного звіту Рахункової палати;
8) розвитку міжнародних відносин у межах компетенції Рахункової палати;
9) внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової плати;
10) інші питання, пов'язані з виконанням повноважень Рахункової палати.".
 
Враховано частково    
227. 1) загальної концепції роботи та розвитку Рахункової палати;
 
   1) загальної концепції роботи та розвитку Рахункової палати;
 
228. 2) кадрової політики Рахункової палати;
 
-300- Крулько І.І.
Пункт 2 частини 2 статті 26 виключити з уточненням нумерації наступних пунктів.
 
Враховано      
229. 3) затвердження структури апарату Рахункової палати;
 
   2) затвердження структури апарату Рахункової палати;
 
230. 4) затвердження штатного розпису апарату Рахункової палати;
 
   3) затвердження штатного розпису апарату Рахункової палати;
 
231. 5) затвердження кошторису Рахункової палати;
 
   4) затвердження кошторису Рахункової палати;
 
232. 6) затвердження методик та методологій здійснення зовнішнього контролю (аудиту) Рахунковою палатою;
 
   5) затвердження методик та методологій здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахунковою палатою;
 
233. 7) затвердження Регламенту Рахункової палати;
 
   6) затвердження Регламенту Рахункової палати;
 
234. 8) визначення напрямів діяльності Рахункової палати, закріплення цих напрямів за членами Рахункової палати;
 
   7) визначення напрямів діяльності Рахункової палати, закріплення цих напрямів за членами Рахункової палати;
 
235. 9) затвердження планів роботи Рахункової палати;
 
   8) затвердження планів роботи Рахункової палати;
 
236. 10) затвердження звітів, прийняття рішень за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
 
   9) затвердження звітів, прийняття рішень за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
237. 11) затвердження щорічного звіту Рахункової палати;
 
   10) затвердження щорічного звіту Рахункової палати;
 
238. 12) організації зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації;
 
   11) організації зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації;
 
239. 13) розвитку міжнародних відносин у межах компетенції Рахункової палати;
 
   12) розвитку міжнародних відносин у межах компетенції Рахункової палати;
 
240. 14) внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової плати;
 
   13) внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової плати;
 
241. 15) інші питання, пов'язані з виконанням повноважень Рахункової палати.
 
   14) інші питання, пов'язані з виконанням повноважень Рахункової палати.
 
242. 3. Засідання Рахункової палати проводяться згідно із затвердженим планом.
 
-301- Крулько І.І.
Частину 3 статті 26 викласти у такій редакції:
"3. Засідання Рахункової палати проводяться згідно із затвердженим планом, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання Рахункової палати скликаються та їх порядок денний формується Головою Рахункової палати, а в разі його відсутності – заступником Голови Рахункової палати. У разі відсутності Голови Рахункової палати та його заступника члени Рахункової палати для ведення засідання обирають головуючого з числа присутніх на засіданні членів Рахункової палати.
Засідання Рахункової палати з пропозиціями щодо його порядку денного може бути скликане не менш як однією третиною складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону, з обов'язковим повідомленням усіх членів Рахункової палати про таке засідання".
 
Враховано   3. Засідання Рахункової палати проводяться згідно із затвердженим планом, але не рідше ніж один раз на місяць.
 
243. Засідання Рахункової палати скликаються та їх порядок денний формується Головою Рахункової палати, а в разі його відсутності - Першим заступником, а у разі відсутності Голови та його Першого заступника - заступником Голови Рахункової палати.
 
-302- Пинзеник В.М.
У частині третій статті 26 слова "Першим заступником, а у разі відсутності Голови та його Першого заступника - заступником Голови Рахункової палати" замінити словами " особою, яка його заміщує".
 
Відхилено   Засідання Рахункової палати скликаються та їх порядок денний формується Головою Рахункової палати, а в разі його відсутності – заступником Голови Рахункової палати. У разі відсутності Голови Рахункової палати та його заступника члени Рахункової палати для ведення засідання обирають головуючого з числа присутніх на засіданні членів Рахункової палати.
 
244. У разі відсутності Голови, Першого заступника та заступника Голови Рахункової палати чи їх відмови скликати засідання Рахункової палати воно може бути скликане не менш як половиною членів Рахункової палати з обов'язковим повідомленням усіх членів Рахункової палати про час проведення і порядок денний засідання. У разі невиконання Головою або його заступниками з будь-яких причин своїх повноважень щодо ведення засідань Рахункової палати для ведення засідання Рахункової палати обирається головуючий з числа присутніх на засіданні членів Рахункової палати.
 
   Засідання Рахункової палати з пропозиціями щодо його порядку денного може бути скликане не менш як однією третиною складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону, з обов'язковим повідомленням усіх членів Рахункової палати про таке засідання.
 
245. 4. Засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу, визначеного цим Законом.
 
-303- Крулько І.І.
Частину 4 статті 26 викласти у наступній редакції:
"4. Засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу, визначеного частиною першою статті 16 цього Закону".
 
Враховано   4. Засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону.
 
246. 5. На засіданнях Рахункової палати ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та Секретарем Рахункової палати. Протокол доводиться до відома всіх членів Рахункової палати.
 
   5. На засіданнях Рахункової палати ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та Секретарем Рахункової палати. Протокол доводиться до відома всіх членів Рахункової палати.
 
247. Стаття 27. Рішення Рахункової палати
 
   Стаття 26. Рішення Рахункової палати
 
248. 1. Рішення Рахункової палати приймаються на засіданні Рахункової палати.
 
-304- Мельник С.І.
Частину першу статті 27 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Засідання Рахункової палати є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу".
 
Відхилено /не узгоджується із ч.4 ст.25 законопроекту/  1. Рішення Рахункової палати приймаються на засіданні Рахункової палати.
 
249. 2. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості членів Рахункової палати і підписуються Головою Рахункової палати або особою, яка його заміщує, та Секретарем Рахункової палати.
 
-305- Крулько І.І.
У статті 27:
частину 2 викласти в такій редакції: "2. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Рахункової палати і підписуються Головою Рахункової палати або особою, яка головувала на засіданні Рахункової палати";
у частині 3 слова "її комітети та інші органи" замінити словами "та її органи, а також інші державні органи, органи місцевого самоврядування, яких стосується таке рішення".
 
Враховано   2. Рішення Рахункової палати приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Рахункової палати і підписуються Головою Рахункової палати або особою, яка головувала на засіданні Рахункової палати.
 
250. 3. Член Рахункової палати, присутній на засіданні Рахункової палати, який не погоджується з прийнятим рішенням, має право викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до протоколу засідання Рахункової палати, та має право інформувати про це Верховну Раду України, її комітети та інші органи.
 
-306- Фірсов Є.П.
Частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
"3. Член Рахункової палати, присутній на засіданні Рахункової палати, який не погоджується з прийнятим рішенням, має право викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до протоколу засідання Рахункової палати, та має право інформувати про це Верховну Раду України, її комітети, тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісій, а також інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інтересів яких стосується рішення".
 
Враховано в іншій редакції  3. Член Рахункової палати, присутній на засіданні Рахункової палати, який не погоджується з прийнятим рішенням, має право викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до протоколу засідання Рахункової палати, та має право інформувати про це Верховну Раду України та її органи, а також інші державні органи, органи місцевого самоврядування, яких стосується таке рішення.
 
251. Стаття 28. Планування роботи Рахункової палати
 
-307- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо планування роботи Рахункової палати (стаття 28 законопроекту), необхідно передбачити процедуру погодження Верховною Радою України планів роботи Рахункової палати на поточний період.
 
Відхилено /не відповідає принципу незалежності щодо діяльності Рахункової палати/  Стаття 27. Планування роботи Рахункової палати
 
    -308- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 28 розділу ІV законопроекту викласти її у такій редакції:
"Стаття 28. Планування роботи Рахункової палати
1. Рахункова палата здійснює свою діяльність згідно з планами роботи, які мають бути затверджені на засіданні Рахункової палати.
2. Рахункова палата з власної ініціативи може здійснювати позаплановий державний зовнішній фінансовий контроль (аудит).
3. Рішення Верховної Ради України щодо здійснення Рахунковою палатою державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) є обов’язковими для виконання."
 
Враховано в іншій редакції   
252. 1. Рахункова палата здійснює свою діяльність згідно з планами роботи, які затверджуються на засіданні Рахункової палати.
 
   1. Рахункова палата здійснює свою діяльність згідно з планами роботи, які затверджуються на засіданні Рахункової палати.
 
253. 2. Рахункова палата планує свою роботу самостійно. Рішення Верховної Ради України щодо здійснення Рахунковою палатою зовнішнього контролю (аудиту) підлягають обов'язковому врахуванню в плані роботи Рахункової палати.
 
-309- Крулько І.І.
У статті 28:
у частині 2: абзац перший та слова " (вимогами)" виключити;
частину 3 доповнити абзацом такого змісту: "Рахункова палата здійснює позапланові заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до рішення Верховної Ради України, прийнятого у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.";
частину 4 виключити.
 
Враховано      
254. Звернення Верховної Ради України, її комітетів та інших органів, депутатські запити і звернення, звернення Президента України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями (вимогами) про здійснення Рахунковою палатою заходів зовнішнього контролю (аудиту) розглядаються на засіданні Рахункової палати щодо прийняття рішення про їх включення до планів роботи. У разі неврахування таких звернень, запитів у плані роботи Рахункова палата надає аргументовану відповідь у встановленому порядку.
 
-310- Гончаренко О.О.
В абзаці 2 частини другої статті 28 слова "щодо прийняття рішення про їх включення до планів роботи" змінити на "відповідно до вимог чинного законодавства"; друге речення абзацу 2 частини другої статті 28 виключити.
 
Відхилено   2. Звернення Верховної Ради України, її комітетів та інших органів, депутатські запити і звернення, звернення Президента України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями про здійснення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) розглядаються на засіданні Рахункової палати щодо прийняття рішення про їх включення до планів роботи. У разі неврахування таких звернень, запитів у плані роботи Рахункова палата надає аргументовану відповідь у встановленому порядку.
 
    -311- Матвієнко А.С.
Пункт 2 статті 28 розділу ІV проекту Закону наприкінці слова "у встановленому порядку" замінити словами "протягом десяти календарних днів".
 
Відхилено    
255. 3. Рахункова палата з власної ініціативи може здійснювати позапланові заходи зовнішнього контролю (аудиту). Рішення про здійснення таких заходів приймається на засіданні Рахункової палати.
 
-312- Гончаренко О.О.
У частині третій статті 28 після слів "власної ініціативи" доповнити словами "або на підставі звернень суб'єктів, передбачених частиною другою цієї статті".
 
Враховано   3. Рахункова палата з власної ініціативи або на підставі звернень суб’єктів, передбачених частиною другою цієї статті, може здійснювати позапланові заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). Рішення про здійснення таких заходів приймається на засіданні Рахункової палати.
Рахункова палата здійснює позапланові заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до рішення Верховної Ради України, прийнятого у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.
 
256. 4. Рахункова палата регулярно та систематично відслідковує реалізацію власних рекомендацій з метою оцінки їх результативності.
 
-313- Кужель О.В.
Частину четверту статті 28 законопроекту доповнити реченням другим наступного змісту:
"В разі невиконання суб’єктом контролю повністю або частково наданих рекомендацій Рахункової палати, остання вживає заходи примусового виконання у судовому порядку.".
 
Враховано частково /у статті 36 законопроекту/     
257. Стаття 29. Регламент Рахункової палати
 
   Стаття 28. Регламент Рахункової палати
 
258. 1. Процедура організації роботи Рахункової палати, територіальних та інших структурних підрозділів її апарату, питання взаємовідносин між структурними підрозділами, членами Рахункової палати та іншими посадовими особами Рахункової палати, інші питання внутрішньої організації діяльності визначаються Регламентом Рахункової палати.
 
-314- Фірсов Є.П.
Частину першу статті 29 після слів "інші питання внутрішньої організації діяльності визначаються" доповнити словами "цим Законом та прийнятим відповідно до нього".
 
Враховано в іншій редакції  1. Процедура організації роботи Рахункової палати, територіальних та інших структурних підрозділів її апарату, питання взаємовідносин між структурними підрозділами, членами Рахункової палати та посадовими особами апарату Рахункової палати, інші питання внутрішньої організації діяльності визначаються цим Законом та Регламентом Рахункової палати.
 
259. 2. Регламент Рахункової палати затверджується на засіданні Рахункової палати не менш як двома третинами голосів від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 16 цього Закону.
 
-315- Крулько І.І.
У статті 29:
у частині 1: слова "іншими посадовими особами" замінити словами "посадовими особами апарату", після слова "визначаються" доповнити словами "цим Законом та";
частину 2 викласти у такій редакції:
"2. Регламент Рахункової палати та зміни до нього затверджуються на засіданні Рахункової палати не менш як двома третинами голосів від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 16 цього Закону, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати".
 
Враховано   2. Регламент Рахункової палати та зміни до нього затверджуються на засіданні Рахункової палати не менш як двома третинами голосів від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати.
 
    -316- Фірсов Є.П.
У частині другій статті 29 слова "визначеного частиною першою статті 16 цього Закону" виключити.
 
Відхилено    
260. Стаття 30. Допоміжні органи Рахункової палати
 
-317- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 30 розділу ІV законопроекту виключити.
 
Враховано частково   Стаття 29. Допоміжні органи Рахункової палати
 
261. 1. Для забезпечення взаємодії Рахункової палати з іншими державними органами, зокрема органами державного фінансового контролю, щодо підготовки та узгодження проектів нормативних документів з питань контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням при Рахунковій палаті можуть створюватися тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, рішення про утворення чи ліквідацію яких приймає Рахункова палата. Кількісний та персональний склад таких допоміжних органів і положення про них затверджуються Рахунковою палатою.
 
-318- Крулько І.І.
Статтю 30 викласти у наступній редакції:
"1. Рахункова палата для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Завдання, склад та організація роботи таких допоміжних органів визначаються Рахунковою палатою.
2. Фінансове забезпечення допоміжних органів Рахункової палати здійснюється за рахунок та у межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності Рахункової палати".
 
Враховано   1. Рахункова палата для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Завдання, склад та організація роботи таких допоміжних органів визначаються Рахунковою палатою.
 
    -319- Кужель О.В.
Частину першу статті 30 викласти у наступній редакції:
"Для забезпечення взаємодії Рахункової палати з іншими державними органами, зокрема органами державного фінансового контролю, щодо підготовки та узгодження проектів нормативних документів з питань контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням при Рахунковій палаті можуть створюватися тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, рішення про утворення чи ліквідацію яких приймає Голова Рахункової палати. Кількісний та персональний склад таких допоміжних органів і положення про них затверджуються Рахунковою палатою.".
 
Відхилено    
262. 2. Для забезпечення реалізації принципу гласності у діяльності Рахункової палати при Рахунковій палаті утворюється за участю інститутів громадянського суспільства Громадська рада.
 
-320- Мельник С.І.
У частині другій статті 30 слово "утворюється" замінити словами "може утворюватися".
 
Відхилено   2. Фінансове забезпечення допоміжних органів Рахункової палати здійснюється за рахунок та у межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності Рахункової палати.
 
    -321- Матвієнко А.С.
Пункт 2 статті 30 розділу ІV проекту Закону доповнити цю статтю новою частиною такого змісту:
"Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності допоміжних органів Рахункової палати здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на фінансування діяльності Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
263. Стаття 31. Інформація про діяльність Рахункової палати
 
   Стаття 30. Інформація про діяльність Рахункової палати
 
264. 1. Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді України звіту Рахункова палата розміщує його на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет для відкритого доступу.
 
-322- Крулько І.І.
Статтю 31 викласти у наступній редакції:
"Стаття 31. Інформація про діяльність Рахункової палати
1. Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді України звіту Рахункова палата розміщує його на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати має містити інформацію про:
1) проведені Рахунковою палатою контрольні заходи з обов’язковим зазначенням:
виявлених відхилень, порушень і недоліків; переданих матеріалів до правоохоронних органів щодо виявлених ознак кримінальних або адміністративних правопорушень і вжитих правоохоронними органами заходів реагування;
наданих рекомендацій (пропозицій) і наслідків реагування об’єктів контролю на такі рекомендації (пропозиції);
2) кадрове і фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати, включаючи чисельність працівників та їх склад, виконання кошторису;
3) оцінку результативності і ефективності діяльності Рахункової палати із зазначенням стану виконання плану роботи та звіту про виконання паспорту бюджетної програми;
4) співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями;
5) результати зовнішнього аудиту Рахункової палати та зовнішнього оцінювання діяльності Рахункової палати у разі здійснення таких заходів;
6) інші питання, визнані Рахунковою палатою необхідними для пояснення звіту.
Голова Рахункової палати представляє такий звіт на пленарному засіданні Верховної Ради України.
2. Рахункова палата регулярно оприлюднює у засобах масової інформації інформацію про свою діяльність, включаючи звіти про здійснені заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також розміщує таку інформацію, плани роботи та рішення Рахункової палати на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".
 
Враховано   1. Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді України щорічного звіту Рахункова палата розміщує його на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати має містити інформацію про:
1) проведені Рахунковою палатою контрольні заходи з обов’язковим зазначенням:
виявлених відхилень, недоліків і порушень;
переданих до правоохоронних органів матеріалів щодо виявлених ознак кримінальних або адміністративних правопорушень і вжитих правоохоронними органами заходів реагування;
наданих рекомендацій (пропозицій) і наслідків реагування об’єктів контролю на такі рекомендації (пропозиції);
2) кадрове і фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати, включаючи чисельність працівників апарату Рахункової палати та їх склад, виконання кошторису Рахункової палати;
3) оцінку результативності та ефективності діяльності Рахункової палати із зазначенням стану виконання плану роботи та звіту про виконання паспорта бюджетної програми;
4) співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями;
5) результати зовнішнього аудиту Рахункової палати та зовнішнього оцінювання діяльності Рахункової палати у разі здійснення таких заходів;
6) інші питання, визнані Рахунковою палатою необхідними для пояснення звіту.
Голова Рахункової палати представляє такий щорічний звіт на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
    -323- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 31 розділу ІV законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 31. Гласність та відкритість діяльності Рахункової палати
1. Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді України звіту Рахункова палата розміщує його на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет для відкритого доступу.
2. Рахункова палата регулярно оприлюднює у засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про свою діяльність, у тому числі звіти про здійснений державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), а також розміщує на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет плани роботи, рішення про здійснення позапланового державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)."
 
Враховано частково    
    -324- Ленський О.О.
У частині першій статті 31 слово "квітня" замінити на "липня".
 
Враховано частково    
    -325- Матвієнко А.С.
Пункт 1 статті 31 розділу ІV проекту Закону наприкінці слова "на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет для відкритого доступу" замінити словами "у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -326- Балога І.І.
Пункт 1 статті 31 викласти у такій редакції: "Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність (далі за текстом)".
 
Враховано частково    
    -327- Рудик С.Я.
Пункт 1 статті 31 викласти у такій редакції: "Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність (далі за текстом)".
 
Враховано частково    
265. 2. Рахункова палата регулярно оприлюднює у засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про свою діяльність, у тому числі звіти про здійснені заходи зовнішнього контролю (аудиту), а також розміщує на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет плани роботи, рішення про здійснення позапланових заходів зовнішнього контролю (аудиту).
 
-328- Мельник С.І.
У частині другій статті 31 слова "заходи зовнішнього контролю" замінити словами "заходи незалежного зовнішнього державного контролю".
 
Враховано частково   2. Рахункова палата регулярно оприлюднює у засобах масової інформації інформацію про свою діяльність, включаючи звіти про здійснені заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також розміщує таку інформацію, плани роботи та рішення Рахункової палати на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
    -329- Матвієнко А.С.
Пункт 2 статті 31 розділу ІV проекту Закону після слів "засобах масової інформації та" слова "на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет" замінити словами "у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -330- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Пункт 2 статті 31 викласти у такій редакції: "2. Рахункова палата регулярно оприлюднює у засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про свою діяльність, у тому числі звіти про здійснені заходи зовнішнього контролю (аудиту), а також розміщує на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет плани роботи, рішення про здійснення позапланових заходів зовнішнього контролю (аудиту), а також інформацію від правоохоронних органів про вжиті ними заходи щодо виявлених Рахунковою палатою ознак злочину, корупційного та іншого правопорушення за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту)."
 
Відхилено    
266. 3. Рахункова палата може видавати бюлетені про результати своєї діяльності.
 
      
267. Розділ V
 
   Розділ V
 
268. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
   ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
269. Стаття 32. Підстава для здійснення зовнішнього контролю (аудиту)
 
   Стаття 31. Підстава для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
 
270. 1. Підставою для здійснення зовнішнього контролю (аудиту) є план роботи Рахункової палати, рішення Рахункової палати про здійснення позапланового заходу зовнішнього контролю (аудиту) та підписане на їх виконання членом Рахункової палати відповідне доручення. У дорученні зазначаються підстава, мета, предмет, строк здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту), а також склад контрольної групи.
 
-331- Крулько І.І.
Статтю 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Підстава для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
1. Підставою для здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) є план роботи Рахункової палати або рішення Рахункової палати про здійснення позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та підписане на виконання такого заходу членом Рахункової палати відповідне доручення. У дорученні зазначаються підстава, мета, предмет, строк здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також склад контрольної групи.
2. Порядок, правила та процедура здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати".
 
Враховано   1. Підставою для здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) є план роботи Рахункової палати або рішення Рахункової палати про здійснення позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та підписане на виконання такого заходу членом Рахункової палати відповідне доручення. У дорученні зазначаються підстава, мета, предмет, строк здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також склад контрольної групи.
 
    -332- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 32 розділу V законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 32. Підстава і порядок здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
1. Підставою для здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) є план роботи Рахункової палати або рішення Рахункової палати про здійснення позапланового державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
2. Рахункова палата приймає рішення про здійснення позапланового державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на підставі рішення Верховної Ради України або з власної ініціативи.
3. Верховна Рада України може прийняти рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції шляхом відкритого голосування не менш як однією п’ятою голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Таке рішення Верховна Рада України може прийняти стосовно одного об’єкта контролю один раз впродовж сесії Верховної Ради України.
4. В рішенні Рахункової палати про здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) має бути зазначено:
1) об’єкт здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
2) мета здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
3) предмет здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
4) строк здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
5) член або члени Рахункової палати, відповідальні за здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
5. Після завершення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) член або члени Рахункової палати, відповідальні за здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), надають об’єкту контролю проект висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
6. Проект висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) повинен містити:
1) назву об’єкта контролю;
2) підставу здійснення контролю;
3) дату здійснення контролю;
4) прізвище, ім’я, по батькові члена або членів Рахункової палати, відповідальних за здійснення контролю;
5) пояснення щодо кожного критерію державного зовнішнього контролю (аудиту) відповідно до статті 6 цього Закону;
6) загальні висновки та рекомендації;
7) підпис члена або членів Рахункової палати, відповідальних за здійснення контролю.
7. Об’єкт контролю може надати свої зауваження до проекту висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) протягом чотирнадцяти календарних днів з дня отримання такого висновку.
8. В разі якщо в об’єкта контролю немає зауважень до проекту висновку, керівник об’єкта контролю підписує проект висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
9. В разі отримання зауважень до проекту висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) член або члени Рахункової палати, відповідальні за здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), зобов’язані прийняти вмотивоване рішення про врахування або відхилення зауважень об’єкта контролю та надати проект висновку разом з вмотивованим рішенням об’єкту контролю.
10. Зауваження об’єкта контролю та рішення про врахування або відхилення зауважень є невід’ємною частиною висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
11. Керівник об’єкта контролю зобов’язаний підписати проект висновку після отримання рішення про врахування або відхилення зауважень об’єкта контролю впродовж семи календарних днів. Якщо протягом семи днів після отримання рішення про врахування або відхилення зауважень об’єкта контролю керівник об’єкта контролю не підписав проект висновку, такий проект висновку вважається схваленим.
12. Рахункова палата на своєму засіданні схвалює проект висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) або продовжує строк здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) для врахування зауважень об’єкта контролю.
13. Член Рахункової палати, який не погоджується з прийнятим рішенням, може викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до рішення Рахункової палати про схвалення проекту висновку про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) або продовження строку здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
Висновок про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) має бути опублікований на сайті Рахункової палати та на сайті головного розпорядника бюджетних коштів, в тому числі якщо об’єктом контролю є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня."
 
Враховано частково /у статті 27 та цій статті законопроекту/   
    -333- Кужель О.В.
Частину першу статті 32 викласти у наступній редакції:
"Підставою для здійснення зовнішнього контролю (аудиту) є план роботи Рахункової палати, доручення Верховної Ради України про здійснення позапланового заходу зовнішнього контролю (аудиту), рішення Рахункової палати про здійснення позапланового заходу зовнішнього контролю (аудиту) та підписане на їх виконання Головою або членом Рахункової палати відповідне доручення. У дорученні зазначаються підстава, мета, предмет, строк здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту), а також склад контрольної групи.".
 
Враховано в іншій редакції /у статті 27 та цій статті законопроекту/   
271. 2. Порядок, правила та процедура здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
-334- Фірсов Є.П.
У частині другій статті 32 слова "відповідно до цього Закону" виключити.
 
Відхилено   2. Порядок, правила та процедура здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
    -335- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо діяльності Рахункової палати (пункт 2 статті 32 законопроекту) "порядок, правила та процедура здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової Палати", що суперечить колу питань які визначаються Регламентом згідно статті 29 законопроекту, це питання виключно організації роботи Рахункової палати.
 
Відхилено /не містить конкретної пропозиції/   
272. Стаття 33. Права і обов'язки посадових осіб Рахункової палати
 
-336- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 33 розділу V законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 33. Повноваження членів Рахункової палати та державних аудиторів
1. Під час здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) члени Рахункової палати та державні аудитори, відповідальні за здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту):
1) безперешкодно входити до будь-яких приміщень і сховищ об'єкта контролю;
2) запитувати і вивчати під час проведення заходів зовнішнього контролю (аудиту) оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, одержувати копії, витяги з документів (у тому числі електронні);
3) вимагати від посадових осіб об'єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень і надання у визначений строк письмової інформації про це;
4) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб об'єкта контролю;
5) за рішенням суду опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви та інші приміщення об'єкта контролю, вилучати документи із складанням відповідного акта й опису вилучених документів.
2. Члени Рахункової палати та державні аудитори зобов’язані не розголошувати інформацію про об'єкт контролю до розгляду проекту висновку на засіданні Рахункової палати, за винятком випадків, коли слід повідомити про вчинення злочину."
 
Враховано частково   Стаття 32. Права і обов'язки осіб, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати
 
    -337- Крулько І.І.
У статті 33:
у назві слова "посадових осіб Рахункової палати" замінити словами "осіб, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати";
в абзаці 1 частин 1 і 2 слова "посадові особи Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи" замінити словами "особи, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати";
в останньому абзаці частини 2 і у частині 3 слова "Посадові особи Рахункової палати" замінити словами "Члени Рахункової палати та посадові особи апарату Рахункової палати", а також слово "законодавству" замінити словом "закону".
 
Враховано    
273. 1. Під час здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) посадові особи Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи, мають право:
 
-338- Фірсов Є.П.
Абзац перший частини першої статті 33 після слів "посадові особи Рахункової палати" доповнити словами "посадові і службові особи її апарату";
 
Враховано в іншій редакції  1. Під час здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) особи, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати, мають право:
 
274. 1) безперешкодно входити до будь-яких приміщень і сховищ об'єкта контролю;
 
   1) безперешкодно входити до будь-яких приміщень і сховищ об'єкта контролю;
 
275. 2) запитувати і вивчати під час проведення заходів зовнішнього контролю (аудиту) оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, одержувати у визначений керівником контрольної групи термін копії, витяги з документів (у тому числі електронні);
 
-339- Крулько І.І.
У пункті 1 частини 1 статті 33 слова "під час проведення заходів зовнішнього контролю (аудиту)" виключити.
 
Враховано   2) запитувати і вивчати оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, одержувати у визначений керівником контрольної групи термін копії, витяги з документів (у тому числі електронних);
 
276. 3) ознайомлюватися в установленому законом порядку з документами та матеріалами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
   3) ознайомлюватися в установленому законом порядку з документами та матеріалами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
277. 4) вимагати від посадових осіб об'єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень і надання у визначений строк письмової інформації про це;
 
   4) вимагати від посадових осіб об'єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень і надання у визначений строк письмової інформації про це;
 
278. 5) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб об'єкта контролю;
 
   5) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб об'єкта контролю;
 
279. 6) за рішенням суду опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви та інші приміщення об'єкта контролю, вилучати документи із складанням відповідного акта й опису вилучених документів.
 
   6) за рішенням суду опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви та інші приміщення об'єкта контролю, вилучати документи із складанням відповідного акта та опису вилучених документів.
 
280. 2. Посадові особи Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи, під час здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) зобов'язані:
 
-340- Фірсов Є.П.
Абзац перший частини другої статті 33 після слів "посадові особи Рахункової палати" доповнити словами "посадові і службові особи її апарату".
 
Враховано в іншій редакції  2. Особи, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати, під час здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) зобов'язані:
 
281. 1) невідкладно доповідати члену Рахункової палати про виявлені факти завдання шкоди державі, вживати заходів щодо запобігання таким фактам у подальшому;
 
-341- Кужель О.В.
Пункт перший частини другої статті 33 законопроекту викласти у наступній редакції:
"невідкладно доповідати особі, яка згідно частини першої статті 32 цього Закону підписала відповідне доручення на проведення заходу зовнішнього контролю (аудиту), про виявлені факти завдання шкоди державі, вживати заходів щодо запобігання таким фактам у подальшому; ".
 
Враховано в іншій редакції  1) невідкладно доповідати члену Рахункової палати, відповідальному за здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), про виявлені факти заподіяння шкоди державі, вживати заходів із запобігання таким фактам у подальшому;
 
282. 2) дотримуватися принципів незалежності, законності, повноти, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості;
 
   2) дотримуватися принципів незалежності, законності, повноти, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості;
 
283. 3) приймати від посадових осіб об'єкта контролю подані за їх ініціативою усні та письмові заяви, зауваження, пояснення і проводити перевірку порушених у зверненнях питань;
 
   3) приймати від посадових осіб об'єкта контролю подані за їх ініціативою усні та письмові заяви, зауваження, пояснення і проводити перевірку порушених у зверненнях питань;
 
284. 4) не розголошувати інформацію про об'єкт контролю до розгляду матеріалів на засіданні Рахункової палати, за винятком випадків, передбачених пунктом 1 цієї частини.
 
-342- Крулько І.І.
У частині 2 статті 33:
пункт 1 після слів "члену Рахункової палати" доповнити словами "відповідальному за здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)";
доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
"5) невідкладно повідомляти керівнику контрольної групи про всі випадки перешкоджання або неправомірного втручання посадових осіб об’єкта контролю або інших осіб у здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), фіксувати такі випадки і вживати передбачених законом заходів для притягнення до відповідальності винних у вчиненні таких правопорушень;
6) заявляти про самовідвід від участі у здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за наявності обставин, що вказують на потенційний конфлікт інтересів".
 
Враховано   4) не розголошувати інформацію про об'єкт контролю до розгляду матеріалів на засіданні Рахункової палати, крім випадків, передбачених пунктом 1 цієї частини;
5) невідкладно повідомляти керівнику контрольної групи про всі випадки перешкоджання або неправомірного втручання посадових осіб об’єкта контролю або інших осіб у здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), фіксувати такі випадки і вживати передбачених законом заходів для притягнення до відповідальності винних у вчиненні таких правопорушень;
6) заявляти про самовідвід від участі у здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за наявності обставин, що вказують на потенційний конфлікт інтересів.
 
    -343- Фірсов Є.П.
Частину другу статті 33 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) заявляти про самовідвід від участі у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту) за наявності обставин, передбачених абзацом другим частини першої статті 34 цього Закону".
 
Враховано в іншій редакції   
285. Посадові особи Рахункової палати самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов'язані відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству, а також ужити інших заходів, передбачених законом.
 
-344- Фірсов Є.П.
Абзац другий частини другої статті 33 після слів "посадові особи Рахункової палати" доповнити словами "посадові і службові особи її апарату".
 
Враховано в іншій редакції  Члени Рахункової палати та посадові особи апарату Рахункової палати самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов'язані відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, що суперечать закону, а також ужити інших заходів, передбачених законом.
 
    -345- Кужель О.В.
Абзац другий пункту четвертого частини другої статті 33 викласти у наступній редакції:
"Посадові особи Рахункової палати самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов'язані відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству, а також ужити інших заходів, передбачених законодавством.".
 
Відхилено    
286. 3. Посадові особи Рахункової палати за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
 
-346- Фірсов Є.П.
Частину третю статті 33 викласти у такій редакції: "3. Посадові особи Рахункової палати, посадові і службові особи її апарату за свої рішення, протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність".
 
Враховано в іншій редакції  3. Члени Рахункової палати та посадові особи апарату Рахункової палати за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
4. Члени Рахункової палати та посадові особи апарату Рахункової палати притягаються до відповідальності за порушення порядку розкриття інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою у зв'язку з їх службовою діяльністю.
 
287. Стаття 34. Права та обов'язки посадових осіб об'єкта контролю
 
-347- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 34 розділу V законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 34. Права і обов’язки посадових осіб об'єкта контролю
1. Посадові особи об'єкта контролю мають право вимагати від посадових осіб Рахункової палати рішення про здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
2. Бути присутнім під час здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
3. Надавати пояснення з питань, що виникають під час здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
4. Ознайомлюватись з проектами висновків про результати державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) перед його підписанням.
5. Посадові особи об’єкта контролю зобов’язані надавати членам Рахункової палати та державним аудиторам для ознайомлення оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, копії, витяги з документів (у тому числі електронні)."
 
Враховано частково   Стаття 33. Права та обов'язки посадових осіб об'єкта контролю
 
288. 1. Посадові особи об'єкта контролю мають право:
 
-348- Фірсов Є.П.
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції:
"1. Посадові особи об'єкта контролю мають право:
1) вимагати від посадових осіб Рахункової палати, посадових і службових осіб її апарату доручення на здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту);
2) бути присутніми під час здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) та надавати пояснення з питань, що виникають під час його здійснення, ознайомлюватися та отримувати за результатами аудиту ефективності, фінансового аудиту акт перед його підписанням, копію акта після його підписання;
3) порушувати питання щодо відводу посадових осіб Рахункової палати, посадових і службових осіб її апарату від участі у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту) перед Державним аудитором або про відвід Державного аудитора із аргументацією причин відводу - перед Головою Рахункової палати, які зобов'язані розглянути це питання та прийняти рішення у п'ятиденний строк з дня надходження звернення. До вирішення цього питання визначені Державним аудитором посадові або службові особи беруть участь у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту);
4) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб Рахункової палати, посадових і службових осіб її апарату;
5) вимагати від посадових осіб Рахункової палати, посадових і службових осіб її апарату здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) з урахуванням відомостей та фактів, що свідчать про правомірну діяльність об'єкта контролю;
6) вимагати нерозголошення посадовими особами Рахункової палати, посадовими і службовими особами її апарату відомостей про такий об'єкт контролю без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами їх службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Посадова особа Рахункової палати, посадова або службова особи її апарату підлягає відводу (зобов'язана заявити про самовідвід) від участі у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту), якщо така особа:
1) в минулому перебувала у трудових відносинах з об'єктом контролю, була його посадовою особою, виступала представником об'єкта контролю за договором;
2) є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) однієї з посадових осіб об'єкта контролю;
3) прямо чи опосередковано заінтересована в результаті здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту), а також - за наявності інших обставин, які викликають обґрунтований сумнів у її неупередженості".
 
Враховано частково /у статті 32 законопроекту/  1. Посадові особи об'єкта контролю мають право:
 
289. 1) вимагати від посадових осіб Рахункової палати доручення на здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту);
 
-349- Кужель О.В.
Пункт перший частини першої статті 34 викласти у наступній редакції:
"вимагати від посадових осіб Рахункової палати доручення, підписаного відповідно до ч.1 ст.32 цього Закону, на здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту);".
 
Враховано в іншій редакції  1) вимагати від посадових осіб апарату Рахункової палати доручення, підписане відповідним членом Рахункової палати, на здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
290. 2) бути присутніми під час здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) та надавати пояснення з питань, що виникають під час його здійснення, ознайомлюватися та отримувати за результатами аудиту ефективності, фінансового аудиту акт перед його підписанням;
 
   2) бути присутніми під час здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та надавати пояснення з питань, що виникають під час його здійснення, ознайомлюватися та отримувати за результатами аудиту ефективності, фінансового аудиту акт до його підписання;
 
291. 3) порушувати питання щодо відводу посадових осіб Рахункової палати від участі у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту) перед Державним аудитором або про відвід Державного аудитора із аргументацією причин відводу - перед Головою Рахункової палати, які зобов'язані розглянути це питання та прийняти рішення у п'ятиденний строк з дня надходження звернення. До вирішення цього питання визначені Державним аудитором посадові особи беруть участь у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту);
 
-350- Крулько І.І.
У частині 1 статті 34:
у пункті 1 слово "Рахункової палати доручення" замінити словами "апарату Рахункової палати доручення, підписане відповідним членом Рахункової палати";
пункт 3 викласти в такій редакції: "3) порушувати питання про відвід посадових осіб апарату Рахункової палати від участі у здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) перед членом Рахункової палати або про відвід члена Рахункової палати - перед Рахунковою палатою (із аргументацією причин відводу). Питання про відвід вирішується у п’ятиденний строк з дня надходження звернення: щодо члена Рахункової палати - на засіданні Рахункової палати, щодо посадових осіб апарату Рахункової палати - членом Рахункової палати. Таке питання не перешкоджає здійсненню заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)";
у пункті 4 слова "посадових осіб Рахункової палати" замінити словами "членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати";
пункти 5 і 6 частини 1 виключити.
 
Враховано   3) порушувати питання про відвід посадових осіб апарату Рахункової палати від участі у здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) перед членом Рахункової палати або про відвід члена Рахункової палати - перед Рахунковою палатою (із аргументацією причин відводу). Питання про відвід вирішується у п’ятиденний строк з дня надходження звернення: щодо члена Рахункової палати - на засіданні Рахункової палати, щодо посадових осіб апарату Рахункової палати - членом Рахункової палати. Розгляд питання про відвід не перешкоджає здійсненню заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
 
292. 4) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб Рахункової палати;
 
   4) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії або бездіяльність членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати.
 
293. 5) вимагати від посадових осіб Рахункової палати здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) з урахуванням відомостей та фактів, що свідчать про правомірну діяльність об'єкта контролю;
 
      
294. 6) вимагати нерозголошення посадовими особами Рахункової палати відомостей про такий об'єкт контролю без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами їх службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
 
      
295. 2. Посадові особи об'єкта контролю зобов'язані:
 
   2. Посадові особи об'єкта контролю зобов'язані:
 
296. 1) сприяти у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту), в тому числі виділити контрольній групі для проведення такого заходу окреме приміщення, яке опечатується і обладнане засобами зв'язку, комп'ютерною технікою;
 
-351- Матвієнко А.С.
У підпункті 1 пункту 2 статті 34 розділу V проекту Закону наприкінці доповнити цей пункт таким новим реченням:
"Витрати, пов’язані із матеріальним забезпеченням діяльності контрольної групи, зокрема з виділенням їй приміщення, компенсуються об’єкту контролю за рахунок коштів Державного бюджету України.".
 
Відхилено   1) сприяти у здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), у тому числі виділити контрольній групі для проведення такого заходу окреме приміщення, що опечатується, обладнане засобами зв'язку і комп'ютерною технікою;
 
297. 2) не перешкоджати законній діяльності посадових осіб Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи, під час виконання ними заходу зовнішнього контролю (аудиту) та виконувати законні вимоги таких посадових осіб, у тому числі надавати у визначений керівником контрольної групи строк для ознайомлення оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, копії, витяги з документів (у тому числі електронні), підписувати акти за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту;
 
-352- Фірсов Є.П.
Пункт 2 частини другої статті 34 після слів "посадових осіб Рахункової палати" доповнити словами "посадових і службових осіб її апарату".
 
Враховано в іншій редакції  2) не перешкоджати законній діяльності осіб, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати, під час виконання ними заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та виконувати законні вимоги таких посадових осіб, у тому числі надавати у визначений керівником контрольної групи строк для ознайомлення оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, копії, витяги з документів (у тому числі електронних), підписати акт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту;
 
298. 3) вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування в установленому порядку завданої державі шкоди.
 
-353- Крулько І.І.
У частині 2 статті 34:
у пункті 2 слова "посадових осіб Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи" замінити словами "осіб, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надавати відповіді на запити членів Рахункової палати протягом чотирнадцяти днів з дня отримання запиту, якщо у ньому не встановлено інший строк",
а також статтю 34 доповнити частиною 3 у редакції частини 1 статті 35 із заміною слів "посадових осіб Рахункової палати" словами "членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати, виключивши статтю 35.
 
Враховано   3) вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування в установленому порядку заподіяної державі шкоди;
4) надавати відповіді на запити членів Рахункової палати протягом чотирнадцяти днів з дня отримання запиту, якщо у ньому не встановлено інший строк.
3. Невиконання законних вимог членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання визначених ними строків надання інформації тягне за собою встановлену законом відповідальність.
 
299. Стаття 35. Наслідки невиконання законних вимог посадових осіб Рахункової палати
 
-354- Матвієнко А.С.
У статті 35 розділу V проекту Закону наприкінці доповнити назву статті таким словами "та висування незаконних вимог посадовими особами Рахункової палати".
 
Відхилено      
    -355- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 35 розділу V законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 35. Гарантії діяльності Рахункової палати
1. Об’єкти контролю зобов’язані виконувати законні вимоги Рахункової палати та членів Рахункової палати.
2. Посадові особи, уповноважені надавати відповіді на запити, отримані від Рахункової палати та членів Рахункової палати, зобов’язані надавати відповідь на такі запити протягом чотирнадцяти днів від дня отримання запиту, якщо інший строк не встановлено Рахунковою палатою або членом Рахункової палати.
3. В разі якщо керівник об’єкта контролю відмовляється виконувати вимоги члена Рахункової палати або державного аудитора, спрямовані на здійснення наданих цим Законом повноважень, член Рахункової палати може звернутись до посадової особи чи органу, який призначив на посаду керівника об’єкта контролю з вимогою відсторонити від посади керівника об’єкта контролю на період здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
4. На вимогу члена Рахункової палати посадова особа або орган, що призначив керівника об’єкта контролю, зобов’язаний відсторонити від посади керівника об’єкта контролю."
 
Враховано частково /у статтях 32 і 33 законопроекту/   
300. 1. Невиконання законних вимог посадових осіб Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання визначених ними строків надання інформації тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.
 
-356- Матвієнко А.С.
У пункті 1 статті 35 розділу V проекту Закону слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано /у частині 3 статті 33/     
    -357- Матвієнко А.С.
Доповнити статтю 35 розділу V проекту Закону частиною другою такого змісту:
"2. Висування незаконних вимог посадовими особами Рахункової палати, надання ними завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання ними визначених законодавством строків надання інформації тягне за собою встановлену законом відповідальність.".
 
Відхилено    
    -358- Фірсов Є.П.
Частину першу статті 35 після слів "посадових осіб Рахункової палати" доповнити словами "посадових і службових осіб її апарату", після слів "тягне за собою" доповнити словами "передбачену законом".
 
Враховано частково /у частині 3 статті 33/   
301. Стаття 36. Акт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту
 
-359- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 36 розділу V законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 34. Акт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту
 
302. 1. За результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту складається акт, у якому відображаються: фактичний стан справ щодо своєчасності та повноти надходжень до Державного бюджету України, законного, цільового, ефективного використання бюджетних коштів, а в разі виявлення фактів порушень законодавства або недоліків відображаються зазначені факти з наведенням інформації про акти законодавства, що порушені, а також розмір заподіяних збитків, факти неефективного використання фінансових ресурсів Державного бюджету України. В акті наводиться перелік документів, інших матеріалів, які перевірялися, аналізувалися, оцінювалися під час здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту.
 
-360- Крулько І.І.
Частину 1 статті 36 викласти у наступній редакції:
"1. За результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту складається акт, у якому відображаються: фактичний стан справ щодо предмету аудиту, а в разі виявлення фактів порушень законодавства або недоліків відображаються зазначені факти з наведенням інформації про акти законодавства, що порушені, а також розмір заподіяних збитків, факти неефективного використання коштів Державного бюджету України. В акті наводиться перелік документів, інших матеріалів, які перевірялися, аналізувалися, оцінювалися під час здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту".
 
Враховано   1. За результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту складається акт, у якому зазначаються: фактичний стан справ щодо предмета аудиту, а в разі виявлення фактів порушень законодавства або недоліків ці факти зазначаються з наведенням інформації про акти законодавства, що порушені, а також розмір заподіяних збитків, факти неефективного використання коштів державного бюджету. В акті наводиться перелік документів, інших матеріалів, які перевірялися, аналізувалися, оцінювалися під час здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту.
 
303. 2. Керівник контрольної групи несе персональну відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість викладених у акті фактів.
 
   2. Керівник контрольної групи несе персональну відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість викладених у акті фактів.
 
304. 3. Акт підписується керівником контрольної групи та керівником об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадовою особою об'єкта контролю, яка його заміщує).
 
-361- Крулько І.І.
Частину 3 статті 36 викласти у наступній редакції:
"3. Акт підписується керівником контрольної групи, членами контрольної групи та керівником об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадовою особою об'єкта контролю, яка його заміщує).
Примірник підписаного акту надається об’єкту контролю".
 
Враховано   3. Акт підписується керівником контрольної групи, членами контрольної групи та керівником об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадовою особою об'єкта контролю, яка його заміщує).
Примірник підписаного акта надається об’єкту контролю.
 
    -362- Мельник С.І.
У частині третій статті 36 після слів "керівником контрольної групи, " доповнити словами "членами контрольної групи".
 
Враховано    
    -363- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 36 законопроекту викласти у новій редакції:
"3. Акт підписується усіма членами контрольної групи та уповноваженими посадовими особами об’єкта контролю".
 
Враховано частково    
305. 4. За наявності зауважень щодо змісту акта керівник об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадова особа об'єкта контролю, яка його заміщує) підписує такий акт із застереженнями та подає (надсилає) у строк, визначений Регламентом Рахункової палати, але не менш як протягом п'яти робочих днів, Державному аудитору, відповідальному за здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, аргументовані письмові зауваження стосовно положень акта, з якими не погоджується. Ці зауваження розглядаються і перевіряються Державним аудитором протягом п'яти робочих днів з дати отримання. За результатами такої перевірки складається довідка, яка підписується Державним аудитором. Зауваження і довідка про результати їх перевірки додаються до акта і є його невід'ємною частиною.
 
-364- Крулько І.І.
У частині 4 статті 36:
у першому реченні слово "менш" замінити словом "пізніш";
друге і третє речення замінити таким реченням: "Такі зауваження додаються до акта і є його невід'ємною частиною, а також розглядаються членом Рахункової палати під час складання звіту за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).".
 
Враховано   4. За наявності зауважень щодо змісту акта керівник об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадова особа об'єкта контролю, яка його заміщує) підписує такий акт із застереженнями та подає (надсилає) у строк, визначений Регламентом Рахункової палати, але не пізніше п'яти робочих днів, члену Рахункової палати, відповідальному за здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, аргументовані письмові зауваження стосовно положень акта, з якими не погоджується. Такі зауваження додаються до акта і є його невід'ємною частиною, а також розглядаються членом Рахункової палати під час складання звіту за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
 
    -365- Горбунов О.В.
Статтю 36 доповнити пунктом 5 наступного змісту:
"Акт розглядається керівництвом об’єкту аудиту та центрального органу виконавчої влади, до підпорядкування чи відання якого належить об’єкт аудиту, у терміни та з оцінкою у відповідності з чинним законодавством виявлених фактів порушень бюджетного законодавства".
 
Враховано частково /у частині 2 статті 38 законопроекту/   
306. Стаття 37. Звіт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, експертизи, аналізу
 
-366- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 37 розділу V законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 35. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
 
307. 1. За результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, експертизи обгрунтування і розрахунків щодо бюджетних показників проекту Державного бюджету України, проведення аналізу відхилень основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, надходжень бюджету від показників, урахованих при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, аналізу порушень бюджетного процесу складається звіт, складовою частиною якого є висновки та рекомендації (пропозиції).
 
-367- Крулько І.І.
У статті 37:
назву викласти у такій редакції: "Стаття 37. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)";
частину 1 викласти у такій редакції:
"1. За результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) складається звіт, складовими частинами якого є акт (у разі наявності), висновки та рекомендації (пропозиції).
У звіті щодо фінансового аудиту та аудиту ефективності обов’язково наводяться висновки за критеріями, встановленими відповідно частинами другою та третьою статті 4 цього Закону.";
у частині 2 слова "Державний аудитор або інший" виключити.
 
Враховано   1. За результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) складається звіт, складовими частинами якого є акт (у разі наявності), висновки та рекомендації (пропозиції).
У звіті щодо фінансового аудиту та аудиту ефективності обов’язково наводяться висновки за критеріями, встановленими відповідно частинами другою та третьою статті 4 цього Закону.
 
308. 2. Звіт підписує та представляє на засіданні Рахункової палати Державний аудитор або інший член Рахункової палати, відповідальний за здійснення відповідного заходу зовнішнього контролю (аудиту).
 
   2. Звіт підписує та представляє на засіданні Рахункової палати член Рахункової палати, відповідальний за здійснення відповідного заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
 
309. 3. Звіт повинен містити, зокрема, стислий опис фактів і оцінку відповідності їх законодавству, своєчасності і повноти надходжень до Державного бюджету України, ефективності, результативності та економності використання бюджетних коштів, ефективності управлінських рішень щодо виконання Державного бюджету України, оцінку стану внутрішнього контролю та аудиту, бюджетного планування, оцінку дотримання законодавства при виконанні бюджетних зобов'язань, недоліків бюджетного процесу, якщо такі були встановлені, а також факти та оцінку позитивної діяльності розпорядників та одержувачів таких коштів. У звіті зазначаються причини, що призвели до порушень і недоліків, а також фінансові, економічні та соціальні наслідки цих порушень і недоліків; висвітлюються виявлені проблеми, надаються пропозиції щодо їх розв'язання та усунення наявних порушень і недоліків, а також відповідні рекомендації.
 
-368- Ленський О.О.
Виключити частину третю статті 37.
 
Враховано      
310. 4. Перед розглядом на засіданні Рахункової палати проект звіту обговорюється відповідним Державним аудитором та уповноваженою посадовою особою об'єкта контролю. Уповноважена посадова особа об'єкта контролю має право давати пояснення стосовно звіту, які відображаються у ньому з відповідною оцінкою.
 
-369- Крулько І.І.
Частину 4 статті 37 викласти у такій редакції: "Не пізніш як за сім робочих днів до розгляду на засіданні Рахункової палати проект звіту обговорюється відповідним членом Рахункової палати та уповноваженою посадовою особою об'єкта контролю. У п’ятиденний строк об'єкт контролю може надати письмові зауваження щодо змісту проекту звіту відповідному члену Рахункової палати, який їх розглядає та складає довідку про результати розгляду зауважень. Такі зауваження і довідка додаються до звіту і є його невід'ємною частиною.".
 
Враховано   3. Не пізніш як за сім робочих днів до розгляду на засіданні Рахункової палати проект звіту обговорюється відповідним членом Рахункової палати та уповноваженою посадовою особою об'єкта контролю. У п’ятиденний строк об'єкт контролю може надати письмові зауваження щодо змісту проекту звіту відповідному члену Рахункової палати, який їх розглядає та складає довідку про результати розгляду зауважень. Такі зауваження і довідка додаються до звіту і є його невід'ємними частинами.
 
311. 5. Після затвердження на засіданні Рахункової палати звіт надсилається об'єкту контролю.
 
   4. Після затвердження на засіданні Рахункової палати звіт надсилається об'єкту контролю.
 
312. 6. Порядок складання, обговорення та розгляду звіту визначається цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
-370- Крулько І.І.
Частину 6 статті 37 викласти у наступній редакції:
"6. Вимоги щодо змісту звіту, порядок його складання, обговорення та розгляду визначаються цим Законом та Регламентом Рахункової палати".
 
Враховано   5. Вимоги щодо змісту звіту, порядок його складання, обговорення та розгляду визначаються цим Законом та Регламентом Рахункової палати.
 
313. Стаття 38. Реагування на рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення звіту
 
-371- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 38 розділу V законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 36. Реагування на рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення звіту
 
314. 1. За результатами обговорення на засіданні Рахункової палати звіту, складеного за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, експертизи, аналізу, Рахункова палата приймає рішення, яке надсилає разом із відповідним звітом об'єкту контролю.
 
-372- Крулько І.І.
Частини 1-3 статті 38 замінити частинами 1-4 такого змісту:
"1. За результатами обговорення на засіданні Рахункової палати звіту, складеного за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), Рахункова палата приймає рішення, яке надсилає разом із відповідним звітом об'єкту контролю.
Вимоги до складення та оформлення рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами обговорення звітів, визначаються цим Законом та Регламентом Рахункової палати.
2. Рішення, прийняте за результатами обговорення звіту, підлягає розгляду об'єктом контролю.
Об'єкт контролю у місячний строк інформує Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи.
Якщо об’єкт контролю не поінформував Рахункову палату про результати розгляду її рішення або якщо Рахункова палата визнала неналежними заходи, заплановані та вжиті об’єктом контролю у зв’язку з її рішенням, Рахункова палата інформує про це відповідні органи влади, а також громадськість через засоби масової інформації.
3. Рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об'єктом контролю оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати, крім інформації з обмеженим доступом.
4. Рахункова палата регулярно та систематично відслідковує реалізацію своїх рекомендацій (пропозицій) з метою оцінки їх результативності".
 
Враховано   1. За результатами обговорення на засіданні Рахункової палати звіту, складеного за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), Рахункова палата приймає рішення, яке надсилає разом із відповідним звітом об'єкту контролю.
 
    -373- Левченко Ю.В.
Абзац 1 частина 1 статті 38 після слів "приймає рішення" доповнити словами "яким затверджується звіт або інформація про проведення контрольного заходу та визначаються заходи щодо реалізації його результатів".
 
Відхилено    
315. Вимоги до складення та оформлення рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами обговорення звітів, визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
   Вимоги до складання та оформлення рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами обговорення звітів, визначаються цим Законом та Регламентом Рахункової палати.
 
316. 2. Рішення, прийняте за результатами обговорення звіту, підлягає розгляду об'єктом контролю в установлений у такому рішенні строк.
 
   2. Рішення, прийняте за результатами обговорення звіту, підлягає розгляду об'єктом контролю.
 
317. Об'єкт контролю у місячний строк інформує Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи.
 
   Об'єкт контролю у місячний строк інформує Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи.
Якщо об’єкт контролю не поінформував Рахункову палату про результати розгляду її рішення або якщо Рахункова палата визнала неналежними заходи, заплановані та вжиті об’єктом контролю у зв’язку з її рішенням, Рахункова палата інформує про це відповідні органи влади, а також громадськість через засоби масової інформації.
 
318. 3. Рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об'єктом контролю оприлюднюються Рахунковою палатою на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; при цьому не підлягає відображенню інформація, яка становить конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю.
 
-374- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Пункт 3 статті 38 викласти у такій редакції: "3. Рішення Рахункової палати, результати їх розгляду об'єктом контролю та інформація від правоохоронних органів про вжиті ними заходи щодо виявлених Рахунковою палатою ознак злочину, корупційного та іншого правопорушення за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту)оприлюднюються Рахунковою палатою на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; при цьому не підлягає відображенню інформація, яка становить конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю.".
 
Відхилено   3. Рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об'єктом контролю оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати, крім інформації з обмеженим доступом.
 
319. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
320. ВІДНОСИНИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
 
-375- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Розділ VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   ВІДНОСИНИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
 
321. Стаття 39. Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами
 
-376- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо взаємодії Верховної Ради України з Рахунковою палатою (стаття 39 законопроекту) взаємовідносини є поверхневими, не підконтрольними з позиції Регламенту Верховної Ради України.
 
Враховано частково   Стаття 37. Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами
 
322. 1. Рахункова палата взаємодіє з Верховною Радою України та її органами в порядку, визначеному цим Законом, законом про Регламент Верховної Ради України та іншими законами.
 
-377- Крулько І.І.
Статтю 39 викласти у наступній редакції:
"Стаття 39. Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами
1. Рахункова палата взаємодіє з Верховною Радою України та її органами в порядку, визначеному цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та іншими законами, що передбачає, зокрема:
призначення і звільнення Верховною Радою України Голови та інших членів Рахункової палати;
інформування Верховної Ради України та її органів про результати здійснення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
подання і представлення Верховній Раді України щорічного звіту про результати діяльності Рахункової палати;
заслуховування Верховною Радою України та її органами доповідей та інформацій (повідомлень) членів Рахункової палати щодо здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
надання Рахунковою палатою в межах компетенції консультацій Верховній Раді України;
участь народних депутатів України у засіданнях Рахункової палати;
участь членів Рахункової палати у засіданнях Верховної Ради України та її органів".
 
Враховано   1. Рахункова палата взаємодіє з Верховною Радою України та її органами в порядку, визначеному цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та іншими законами, що передбачає, зокрема:
призначення і звільнення Верховною Радою України Голови та інших членів Рахункової палати;
інформування Верховної Ради України та її органів про результати здійснення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
подання і представлення Верховній Раді України щорічного звіту про результати діяльності Рахункової палати;
заслуховування Верховною Радою України та її органами доповідей та інформацій (повідомлень) членів Рахункової палати щодо здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
надання Рахунковою палатою в межах компетенції консультацій Верховній Раді України;
участь народних депутатів України у засіданнях Рахункової палати;
участь членів Рахункової палати у засіданнях Верховної Ради України та її органів.
 
    -378- Фірсов Є.П.
У частині першій статті 39 слова "законом про Регламент" замінити словом "Регламентом".
 
Враховано    
323. 2. Члени Рахункової палати мають право брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України, на яких обговорюються законопроекти, що стосуються питань, віднесених до компетенції Рахункової палати.
 
-379- Фірсов Є.П.
Частину другу статті 39 після слів "засіданнях комітетів Верховної Ради України" доповнити словами "тимчасових спеціальних комісій".
 
Враховано в іншій редакції     
324. Стаття 40. Відносини Рахункової палати з Президентом України
 
   Стаття 38. Відносини Рахункової палати з Президентом України
 
325. 1. Рахункова палата може бути залучена до підготовки проектів актів Президента України з питань, які належать до компетенції Рахункової палати.
 
   1. Рахункова палата може бути залучена до підготовки проектів актів Президента України з питань, що належать до компетенції Рахункової палати.
 
326. 2. Представники Рахункової палати можуть за їх згодою включатися до складу консультативних і дорадчих органів, що утворюються Президентом України, та брати участь у роботі таких органів на громадських засадах.
 
-380- Крулько І.І.
У частині 2 статті 40 слова "Представники" замінити словами "Члени Рахункової палати та посадові особи апарату".
 
Враховано   2. Члени Рахункової палати та посадові особи апарату Рахункової палати можуть за їхньою згодою включатися до складу консультативних і дорадчих органів, що утворюються Президентом України, та брати участь у роботі таких органів на громадських засадах.
 
327. 3. Рахункова палата може звернутися до Президента України з пропозицією щодо зупинення дії акта Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності його Конституції України, скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України.
 
-381- Пинзеник В.М.
Частину третю статті 40 виключити.
 
Відхилено   3. Рахункова палата може звернутися до Президента України з пропозицією щодо зупинення дії акта Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності його Конституції України, скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України.
 
328. Стаття 41. Відносини Рахункової палати з Кабінетом Міністрів України
 
   Стаття 39. Відносини Рахункової палати з Кабінетом Міністрів України
 
329. 1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову та іншу інформацію, необхідну для виконання нею повноважень, установлених Конституцією та законами України.
 
   1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову та іншу інформацію, необхідну для виконання нею повноважень, установлених Конституцією та законами України.
 
330. 2. Рахункова палата може звернутися до Кабінету Міністрів України з обґрунтованою пропозицією призупинити дію або скасувати акт Кабінету Міністрів України з питань фінансів і бюджету з мотивів його невідповідності законам України.
 
-382- Пинзеник В.М.
Частину другу статті 41 виключити.
 
Відхилено   2. Рахункова палата може звернутися до Кабінету Міністрів України з обґрунтованою пропозицією призупинити дію або скасувати акт Кабінету Міністрів України з питань фінансів і бюджету з мотивів його невідповідності законам України.
 
331. 3. Рахункова палата надає Кабінету Міністрів України відомості про результати здійснених Рахунковою палатою стосовно органів виконавчої влади, об'єктів державної власності заходів зовнішнього контролю (аудиту), а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі. Кабінет Міністрів України інформує Рахункову палату про вжиті за результатами розгляду таких відомостей заходи.
 
   3. Рахункова палата надає Кабінету Міністрів України відомості про результати здійснених Рахунковою палатою стосовно органів виконавчої влади, об'єктів державної власності заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі. Кабінет Міністрів України інформує Рахункову палату про вжиті за результатами розгляду таких відомостей заходи.
 
332. Стаття 42. Відносини Рахункової палати з органом державного фінансового контролю
 
   Стаття 40. Відносини Рахункової палати з органом державного фінансового контролю
 
333. 1. Рахункова палата взаємодіє з органом державного фінансового контролю відповідно до законів України, прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів.
 
   1. Рахункова палата взаємодіє з органом державного фінансового контролю відповідно до законів України та прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів.
 
334. 2. Рахункова палата надає методичну, методологічну та дорадчу допомогу органу державного фінансового контролю.
 
-383- Крулько І.І.
У частині 2 статті 42 слово "надає" замінити словами "може надавати".
 
Враховано   2. Рахункова палата може надавати методичну, методологічну та консультативну допомогу органу державного фінансового контролю.
Стаття 41. Відносини Рахункової палати з правоохоронними органами
1. Рахункова палата у разі виявлення при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) ознак кримінального або адміністративного правопорушення повідомляє про них відповідні правоохоронні органи.
2. Відповідні правоохоронні органи за наслідками розгляду матеріалів Рахункової палати інформують її про вжиті заходи реагування.
 
    -384- Крулько І.І.
Після статті 42 додати нову статтю наступного змісту:
"Стаття __. Відносини Рахункової палати з правоохоронними органами
1. Рахункова палата у разі виявлення при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) ознак кримінального або адміністративного правопорушення повідомляє про них відповідні правоохоронні органи.
2. Відповідні правоохоронні органи за наслідками розгляду матеріалів Рахункової палати інформують її про вжиті заходи реагування.".
 
Враховано    
335. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
336. АУДИТ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
   АУДИТ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
337. Стаття 43. Внутрішній аудит
 
-385- Мельник С.І.
Статтю 43 викласти у такій редакції:
"Стаття 43. Внутрішній контроль (аудит)
1. Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього контролю (аудиту).
2. Внутрішній контроль (аудит) Рахункової палати здійснюється контрольною групою, склад якої визначається рішенням Рахункової палати.
3. Регламентом Рахункової палати визначається порядок та періодичність проведення внутрішнього контролю (аудиту) в Рахунковій палаті.
4. Звіт за результатами внутрішнього контролю (аудиту) розглядається на засідання Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції  Стаття 42. Внутрішній аудит Рахункової палати
 
    -386- Балога І.І.
Статтю 43 викласти в такій редакції:
"Стаття 43. "Внутрішній аудит".
1. Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього контролю (аудиту).
2. Внутрішній контроль (аудит) Рахункової палати здійснюється контрольною групою, склад якої визначається рішенням Рахункової палати.
3. Регламентом Рахункової палати визначається порядок та періодичність проведення внутрішнього контролю (аудиту) в Рахунковій палаті.
4. Звіт за результатами внутрішнього контролю (аудиту) розглядається на засіданні Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
    -387- Рудик С.Я.
Статтю 43 викласти в такій редакції:
"Стаття 43. "Внутрішній аудит".
1. Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього контролю (аудиту).
2. Внутрішній контроль (аудит) Рахункової палати здійснюється контрольною групою, склад якої визначається рішенням Рахункової палати.
3. Регламентом Рахункової палати визначається порядок та періодичність проведення внутрішнього контролю (аудиту) в Рахунковій палаті.
4. Звіт за результатами внутрішнього контролю (аудиту) розглядається на засіданні Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
    -388- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Статтю 43 викласти в такій редакції:
"Стаття 43. "Внутрішній аудит".
1. Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього контролю (аудиту).
2. Внутрішній контроль (аудит) Рахункової палати здійснюється контрольною групою, склад якої визначається рішенням Рахункової палати.
3. Регламентом Рахункової палати визначається порядок та періодичність проведення внутрішнього контролю (аудиту) в Рахунковій палаті.
4. Звіт за результатами внутрішнього контролю (аудиту) розглядається на засіданні Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
    -389- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо проведення внутрішнього аудиту (стаття 43 законопроекту) не лише своїх структурних, а і територіальних підрозділів.
 
Відхилено /територіальні підрозділи належать до структурних підрозділів/   
338. 1. Рахункова палата контролює діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту Рахункової палати, безпосередньо підпорядкованим Голові Рахункової палати.
 
-390- Крулько І.І.
Статтю 43 викласти у наступній редакції:
"Стаття 43. Внутрішній аудит Рахункової палати
1. Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту.
2. Регламентом Рахункової палати визначається порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту в Рахунковій палаті.
3. Звіт за результатами внутрішнього аудиту розглядається на засіданні Рахункової палати".
 
Враховано   1. Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту.
 
339. 2. Голова Рахункової палати визначає порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рахункової палати.
 
   2. Регламентом Рахункової палати визначається порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту в Рахунковій палаті.
 
340. 3. Річний план проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів Рахункової палати затверджується рішенням Рахункової палати.
 
-391- Ковальчук Н.В.
Частину 3 статті 43 Розділу VІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Річний план проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів Рахункової палати затверджується рішенням Рахункової палати.
Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Голову та інших членів Рахункової палати про результати проведених аудиторських перевірок.
Інформація про результати проведених аудиторських перевірок підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Рахункової палати в мережі Інтернет.".
 
Відхилено   3. Звіт за результатами внутрішнього аудиту розглядається на засіданні Рахункової палати.
 
341. Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Голову та інших членів Рахункової палати про результати проведених аудиторських перевірок.
 
      
342. Стаття 44. Зовнішній аудит
 
   Стаття 43. Зовнішній аудит Рахункової палати та зовнішнє оцінювання її діяльності
 
343. 1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється не рідше ніж один раз на три роки аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається до 1 серпня звітного року Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України. Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд.
 
-392- Крулько І.І.
Статтю 44 викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Зовнішній аудит Рахункової палати та зовнішнє оцінювання її діяльності
1. За результатами представлення щорічного звіту про діяльність Рахункової палати Верховна Рада України може прийняти рішення про здійснення зовнішнього аудиту Рахункової палати.
Зовнішній аудит Рахункової палати може здійснюватися один раз на три роки аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту. Одна й та сама аудиторська фірма не має права здійснювати такий аудит більше ніж три рази поспіль.
Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, визначає аудиторську фірму, строки та фінансове забезпечення здійснення зовнішнього аудиту Рахункової палати.
2. Зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту може здійснюватися одним із провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ) за зверненням Рахункової палати.
3. Звіти про результати зовнішнього аудиту Рахункової палати та зовнішнього оцінювання діяльності Рахункової палати у разі проведення таких заходів розміщуються на офіційному веб-сайті Рахункової палати".
 
Враховано   1. За результатами представлення щорічного звіту про діяльність Рахункової палати Верховна Рада України може прийняти рішення про здійснення зовнішнього аудиту Рахункової палати.
Зовнішній аудит Рахункової палати може здійснюватися один раз на три роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту. Одна і та сама аудиторська фірма не має права здійснювати такий аудит більш як три рази підряд.
Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, визначає аудиторську фірму, строки та фінансове забезпечення здійснення зовнішнього аудиту Рахункової палати.
2. Зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту може здійснюватися одним із провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ) за зверненням Рахункової палати.
3. Звіти про результати зовнішнього аудиту Рахункової палати та зовнішнього оцінювання діяльності Рахункової палати у разі здійснення таких заходів розміщуються на офіційному веб-сайті Рахункової палати.
 
    -393- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Статтю 44 розділу VІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Зовнішній аудит
1. Зовнішній аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів та ефективності здійснення нею державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) має бути здійснено не рідше ніж один раз на три роки аудиторською компанією, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту.
2. Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету до 1 червня року, впродовж якого буде здійснено аудит, призначає аудиторську компанію, яка здійснює такий аудит. Одна й та сама аудиторська компанія не має права здійснювати такий аудит більше ніж три рази поспіль. Рішення про призначення аудиторської компанії приймається шляхом відкритого голосування не менш як однією п’ятою голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.
3. Звіт за результатами зовнішнього аудиту Рахункової палати оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати."
 
Враховано в іншій редакції   
    -394- Мельник С.І.
Статтю 44 викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Зовнішнє оцінювання
Зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту може здійснюватися одним із провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ)".
 
Враховано в іншій редакції   
    -395- Ковальчук Н.В.
Статтю 44 Розділу VІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Зовнішній аудит
1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється не рідше ніж один раз на три роки аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається до 1 серпня звітного року Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України. Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд.
2. Державний фінансовий аудит Рахункової палати за рішенням Верховної Ради України може здійснюватися органом державного фінансового контролю.
3. Звіт за результатами аудиту щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів підлягає оприлюдненню в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Рахункової палати в мережі Інтернет.".
 
Враховано частково    
    -396- Герасимов А.В.
Необхідно більш повно доопрацювати питання щодо проведення зовнішнього аудиту (стаття 44 законопроекту) необхідно передбачити можливість за Верховною Радою України здійснення контролю за діяльністю Рахункової палати тимчасовими слідчими комісіями, створеними відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.
 
Відхилено    
    -397- Пинзеник В.М.
У статті 44:
частину першу доповнити абзацом такого змісту: "Результати проведеного аудиту щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів оприлюднюються на офіційному сайті Рахункової палати";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Рішення про час проведення аудиту приймає голова Рахункової палати чи особа, яка його заміщує.
Верховна Рада України може приймати рішення (постанову) про позачергове проведення зовнішнього аудиту і строки такого проведення".
 
Враховано частково    
    -398- Добродомов Д.Є.
У частині першій статті 44 законопроекту пропонується формулювання "здійснюється не рідше ніж один раз на три роки" замінити формуванням "здійснюється не рідше ніж один раз на два роки".
 
Відхилено    
    -399- Балога І.І.
Пункт 1 статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту за рішенням Верховної Ради України.
Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд. "
 
Враховано частково    
    -400- Рудик С.Я.
Пункт 1 статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту за рішенням Верховної Ради України.
Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд. "
 
Враховано частково    
    -401- Фірсов Є.П.
Частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється не рідше ніж один раз на три роки аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається до 1 серпня звітного року Головою Верховної Ради України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету. Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд".
 
Враховано частково    
    -402- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 1 статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту за рішенням Верховної Ради України.
Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд. "
 
Враховано частково    
344. 2. Державний фінансовий аудит Рахункової палати за рішенням Верховної Ради України може здійснюватися органом державного фінансового контролю.
 
-403- Маркевич Я.В.
Пункт 2 статті 44 виключити.
 
Враховано      
    -404- Кужель О.В.
Частину другу статті 44 - виключити.
 
Враховано    
    -405- Балога І.І.
Пункт 2 статті 44 вилучити
 
Враховано    
    -406- Рудик С.Я.
Пункт 2 статті 44 вилучити
 
Враховано    
    -407- Фірсов Є.П.
У частині другій статті 44 слова "за рішенням Верховної Ради України" виключити.
 
Відхилено    
    -408- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 2 статті 44 вилучити.
 
Враховано    
345. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
346. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
347. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
348. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
349. Закон України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212, із наступними змінами);
 
   Закон України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212 із наступними змінами);
 
350. Постанову Верховної Ради України від 11 липня 1996 року № 316/96-ВР "Про порядок введення в дію Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 213);
 
-409- Крулько І.І.
Пункт 2 розділу VІІІ після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Постанову Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р, №24, ст. 136);".
 
Враховано   Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 213);
Постанову Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 24, ст. 136);
 
351. Постанову Верховної Ради України від 15 червня 2004 року № 1784-ІV "Про створення територіальних представництв Рахункової палати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 481).
 
   Постанову Верховної Ради України "Про створення територіальних представництв Рахункової палати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 481).
 
352. 3. Голова та інші члени Рахункової палати, призначені на посади до набрання чинності цим Законом, перебувають на посадах до вирішення Верховною Радою України питання про їх звільнення з посад.
 
-410- Крулько І.І.
Пункт 3 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"3. Голова та інші члени Рахункової палати, призначені на посади до набрання чинності цим Законом, перебувають на посадах та виконують свої повноваження до призначення Верховною Радою України нового складу Рахункової палати.
У двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом Верховна Рада України призначає новий склад Рахункової палати у порядку, встановленому цим Законом.".
 
Враховано   3. Голова та інші члени Рахункової палати, призначені на посади до набрання чинності цим Законом, перебувають на посадах та виконують свої повноваження до призначення Верховною Радою України нового складу Рахункової палати.
У двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом Верховна Рада України призначає новий склад Рахункової палати у порядку, встановленому цим Законом.
4. Вимоги до члена Рахункової палати щодо володіння однією з офіційних мов Ради Європи, передбачені частиною першою статті 19 цього Закону, застосовуються з 1 січня 2017 року.
5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131):
в абзаці першому частини першої статей 112 та 346 слова "Голови Рахункової палати" замінити словами "Голови або іншого члена Рахункової палати";
в абзаці першому частини першої статті 344 слова "члена Рахункової палати" замінити словами "іншого члена Рахункової палати";
доповнити статтею 351-1 такого змісту:
"Стаття 351-1. Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати
1. Невиконання службовою особою законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років";
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) статтю 188-19 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) у частині першій статті 255:
в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19)" цифри "188-19" замінити словами та цифрами "частини п’ята і шоста статті 188-19";
в абзаці "відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19)" слово та цифри " (стаття 188-19)" замінити словами та цифрами " (частини перша – четверта статті 188-19)";
3) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-10, ст. 88):
а) пункт 5 частини першої статті 480 викласти в такій редакції:
"5) Голови, іншого члена Рахункової палати";
б) у пункті 2 частини першої статті 481 слова "Голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати" замінити словами "Голові або іншому члену Рахункової палати";
4) частину шосту статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27-28, ст. 252) після слів "Голові Служби безпеки України" доповнити словами "Голові та іншим членам Рахункової палати";
6) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118):
а) у підпункті "а" пункту 1 частини першої статті 3 слова "Голова Рахункової палати" замінити словами "Голова та інші члени Рахункової палати";
б) у частині першій статті 19:
в абзаці четвертому слова "Рахунковій палаті - шляхом затвердження Колегією палати, а" виключити;
в абзаці п’ятому слова "Центральній виборчій комісії" замінити словами "Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії".
5) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
а) частину першу статті 49 після слів та цифр "частина друга статті 157" доповнити словами та цифрами "частина сьома статті 161";
б) статтю 161 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи).
Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи)";
в) у статті 208:
у назві слова "Голови Рахункової палати" виключити;
у частині першій цифри "16" та слова "Голову Рахункової палати" виключити;
у частині другій слова "Про Рахункову палату" виключити;
у частині третій слова "Голови Рахункової палати" виключити;
г) доповнити статтею 208-2 такого змісту:
"Стаття 208-2. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати
1. Відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посади і звільняє з посад Голову та інших членів Рахункової палати у порядку, передбаченому цією статтею, та з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Рахункову палату".
2. Не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати.
Оголошення про умови та строки проведення такого конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та публікується в газеті "Голос України" за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.
Для участі у конкурсі на зайняття посади члена Рахункової палати кандидат на таку посаду подає до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, документи за переліком, визначеним Законом України "Про Рахункову палату".
Інформація про кандидатів, які подали документи, розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів.
3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Рахункової палати, і попередньо обговорює кандидатів щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про Рахункову палату", та подає на розгляд Верховної Ради рішення з висновками щодо кожного кандидата і рекомендаціями щодо призначення членами Рахункової палати кандидатів відповідно до кількості вакантних посад.
Рішення комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та відомості про кандидатів на посади членів Рахункової палати (частина друга статті 205 цього Регламенту) надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Обговорення кандидатів на посади членів Рахункової палати проводиться в порядку, передбаченому цього Регламенту.
5. Призначення на посади членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням по кожному кандидату окремо. Призначеним на посаду члена Рахункової палати вважається той кандидат на посаду, який підтриманий більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
Якщо кандидати на посади членів Рахункової палати не отримали необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.
6. Звільнення з посад членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.
7. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням Голови Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради подання про призначення на посаду Голови Рахункової палати одного з членів Рахункової палати.
Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови, іншого члена Рахункової палати оформляється відповідною постановою Верховної Ради";
ґ) у статті 210:
у назві слова "членів Рахункової палати" виключити;
у частині першій цифри "16" та слова "членів Рахункової палати" і "Про Рахункову палату" виключити;
у частині другій слова " (крім членів Рахункової палати)" виключити;
 
    -411- Мельничук І.І.
Частину 3 Розділу VІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в такій редакції:
"Повноваження Голови та інших членів Рахункової палати, призначених на посади до набрання чинності цим Законом, припиняються через три місяці після набрання ним чинності. Протягом цього часу Верховна Рада України зобов'язана призначити Голову та інших членів Рахункової палати відповідно до вимог цього Закону. Новопризначені члени Рахункової палати набувають своїх повноважень з дня припинення повноважень попереднього складу Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції   
    -412- Добродомов Д.Є.
Пункт 3 Розділу VІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" законопроекту викласти в такій редакції: "Повноваження Голови та інших членів Рахункової палати, призначених на посади до набрання чинності цим Законом, припиняються через три місяці після набрання ним чинності. Протягом цього часу Верховна Рада України зобов’язана призначити Голову та інших членів Рахункової палати відповідно до вимог цього Закону. Новопризначені члени Рахункової палати набувають своїх повноважень з дня припинення повноважень попереднього складу Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції   
    -413- Левченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу VІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в такій редакції:
"3. Повноваження Голови та інших членів Рахункової палати, призначених на посади до набрання чинності цим Законом, припиняються через три місяці після набрання ним чинності. Протягом цього часу Верховна Рада України зобов’язана призначити Голову та інших членів Рахункової палати відповідно до вимог цього Закону. Новопризначені члени Рахункової палати набувають своїх повноважень з дня припинення повноважень попереднього складу Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції   
    -414- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Пункт 3 розділу VІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"3. З дня набрання чинності цим Законом повноваження Голови та інших членів Рахункової палати, призначених на посади до набрання чинності цим Законом, припиняються."
 
Відхилено    
    -415- Крулько І.І.
Розділ VІІІ після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"__. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131):
в абзаці першому частини першої статей 112 та 346 слова "Голови Рахункової палати" замінити словами "Голови або іншого члена Рахункової палати";
в абзаці першому частини першої статті 344 слова "члена Рахункової палати" замінити словами "іншого члена Рахункової палати";
доповнити статтею 351-1 такого змісту:
"Стаття 351-1. Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати
1. Невиконання службовою особою законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років";
2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122):
а) статтю 188-19 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громад.
Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) у частині першій статті 255:
в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19)" цифри "188-19" замінити словами і цифрами "частини п’ята і шоста статті 188-19";
в абзаці "відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19)" слово та цифри " (стаття 188-19)" замінити словами та цифрами " (частини перша – четверта статті 188-19)";
3) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №9-10, ст. 88):
пункт 5 частини першої статті 480 викласти в такій редакції:
"5) Голови, іншого члена Рахункової палати";
у пункті 2 частини першої статті 481 слова "Голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати" замінити словами "Голові або іншому члену Рахункової палати";
4) частину шосту статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27-28, ст. 252) після слів "Голові Служби безпеки України" доповнити словами "Голові та іншим членам Рахункової палати";
5) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118)
у підпункті "а" пункту 1 частини першої статті 3 слова "Голова Рахункової палати" замінити словами "Голова та інші члени Рахункової палати";
у частині першій статті 19:
в абзаці четвертому слова "Рахунковій палаті - шляхом затвердження Колегією палати, а" виключити;
в абзаці п’ятому слова "Центральній виборчій комісії" замінити словами "Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії".
 
Враховано    
    -416- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити розділ VІІІ законопроекту пунктом 6 такого змісту:
"Внести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, №25-26, ст. 131, з наступними змінами):
1) в частині 1 статті 112 слова "Голови Рахункової палати" замінити словами "Голови або іншого члена Рахункової палати";
2) в частині 1 статті 346 слова "Голови Рахункової палати" замінити словами "Голови або іншого члена Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції   
    -417- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити розділ VІІІ законопроекту пунктом 5 такого змісту:
"Внести такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до №51, ст. 1122, з наступними змінами):
статтю 188-19 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата, Рахункової палати, члена Рахункової палати
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, надання неправдивої та (або) неповної інформації у відповідь на таке звернення -
має наслідком накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, визначеного частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
має наслідком накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, надання неправдивої та (або) неповної інформації у відповідь на такий запит -
має наслідком накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, визначеного частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
має наслідком накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громад.
Невиконання або неналежне виконання законних вимог Рахункової палати, її члена, державного аудитора апарату Рахункової палати, створення перешкод у роботі Рахункової палати або зазначеним особам під час здійснення ними повноважень, надання неправдивої та (або) неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом -
Має наслідком накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, встановленого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
має наслідком накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Враховано в іншій редакції   
    -418- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити розділ VІІІ законопроекту пунктом 8 такого змісту:
"Внести такі зміни до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93):
Абзац шостий статті 27 після слів "народним депутатам України" перед словами "доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою" доповнити словами "та членам Рахункової палати".
 
Враховано в іншій редакції   
    -419- Крулько І.І.
Розділ VІІІ після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"__) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№14-17, ст. 133 із наступними змінами):
а) частину першу статті 49 після слів та цифр "частина друга статті 157" доповнити словами та цифрами "частина сьома статті 161";
б) статтю 161 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Верховна Рада України може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи).
Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи)";
в) у статті 208:
у назві слова "Голови Рахункової палати" виключити;
у частині першій цифри "16" та слова "Голову Рахункової палати" виключити;
у частині другій слова ""Про Рахункову палату"" виключити;
у частині третій слова "Голови Рахункової палати" виключити;
в) доповнити статтею 208-2 такого змісту:
"Стаття 208-2. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати
1. Відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посади і звільняє з посад Голову та інших членів Рахункової палати у порядку, передбаченому цією статтею, та з урахуванням особливостей, зазначених у Законі України "Про Рахункову палату".
2. Не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати.
Оголошення про умови та строки проведення такого конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та публікується в газеті "Голос України" за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.
Для участі у конкурсі на зайняття посади члена Рахункової палати кандидат на таку посаду подає до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, документи за переліком, визначеним Законом України "Про Рахункову палату".
Інформація про кандидатів, які подали документи, розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів.
3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає документи, подані кандидатами на посаду членів Рахункової палати, і попередньо обговорює кандидатів щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про Рахункову палату", та подає на розгляд Верховної Ради рішення з висновками щодо кожного кандидата і рекомендаціями щодо призначення членами Рахункової палати кандидатів відповідно до кількості вакантних посад.
Рішення комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та відомості про кандидатів на посади членів Рахункової палати (частина друга статті 205 цього Регламенту) надаються народним депутатам не пізніше як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Обговорення кандидатів на посади членів Рахункової палати проводиться в порядку, передбаченому цього Регламенту.
5. Призначення на посади членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням по кожному кандидату окремо. Призначеним на посаду члена Рахункової палати вважається той кандидат на посаду, який підтриманий більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
Якщо кандидати на посади членів Рахункової палати не отримали необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.
6. Звільнення з посад членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.
7. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням Голови Верховної Ради.
Голова Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради подання про призначення на посаду Голови Рахункової палати одного з членів Рахункової палати.
Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови, іншого члена Рахункової палати оформляється відповідною постановою Верховної Ради";
г) у статті 210:
у назві слова "членів Рахункової палати" виключити;
у частині першій цифри "16" та слова "членів Рахункової палати" і ""Про Рахункову палату"" виключити;
у частині другій слова " (крім членів Рахункової палати)" виключити.
 
Враховано    
    -420- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Доповнити розділ VІІІ законопроекту пунктом 7 такого змісту:
"Внести такі зміни до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (відомості Верховної Ради України, 2010, №14-15, №16-17, ст. 133, з наступними змінами):
1) Доповнити статтю 49 частиною третьою такого змісту:
"3. Верховна Рада приймає рішення про здійснення Рахунковою палатою державного зовнішнього фінансового контролю в порядку, встановленому частинами першою і другою цієї статті"
2) у статті 208:
а) в назві слова "Голови Рахункової палати, " виключити;
б) в частині 1 число "16, " та слова "Голову Рахункової палати, " виключити;
в) в частині 2 слова " "Про Рахункову палату" " виключити;
г) в частині 3 слова "Голови Рахункової палати, " після слів "на посади" та "на посаду" виключити;
3) доповнити після статті 208-1 і перед статтею 209 новою статтею 208-2 в такій редакції:
"208-2. Порядок призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати
1. Не пізніше ніж за 6 місяців до дня закінчення строку повноважень члена Рахункової палати комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету, оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати. У разі дострокового припинення повноважень члена Рахункової палати комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету, оголошує конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати негайно, але не пізніше ніж через 45 днів з дня дострокового припинення повноважень члена Рахункової палати.
2. В оголошенні про проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати зазначається час та місце прийняття документів для участі в конкурсі, поштова адреса для надсилання таких документів та строк для подання документів.
3. Заявник подає документи до комітету, до предмету відання якого належать питання бюджету, відповідно до переліку, встановленого в Законі України "Про Рахункову палату".
4. Комітет, до предмету відання якого належать питання бюджету, протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку для подання документів для участі у конкурсі оприлюднює інформацію про кандидатури, які подали документи для участі в конкурсі.
5. До моменту оприлюднення інформації, зазначеної в частині четвертій цієї статті, комітет, до предмету відання якого належать питання бюджету, створює комісію з добору кандидатів у складі чотирьох народних депутатів, які є представниками різних депутатських фракцій, та Міністра фінансів. Для перевірки навичок з володіння іноземними мовами комісія може додатково залучати відповідних фахівців.
6. Не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення списку кандидатур комісія розглядає подані заяви і додані до них документи, проводить закриті співбесіди з кандидатами та рекомендує комітету, до предмету відання якого належать питання бюджету, список кандидатур на посаду членів Рахункової палати.
7. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету, розглядає на своєму засіданні запропонований комісією список кандидатур. За результатами розгляду списку кандидатур комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету, рекомендує Верховній Раді України список кандидатур на посаду члена або членів Рахункової палати, який не повинен бути більшим за кількість вакантних посад членів Рахункової палати.
8. Висновок комітету і копії документів кандидатів, рекомендованих комітетом до призначення на посаду члена Рахункової палати, подані цими кандидатами, мають бути надані народним депутатам для ознайомлення не пізніше ніж за три дні до дня голосування.
9. Верховна Рада України приймає рішення про призначення на посаду члена Рахункової палати відкритим голосуванням за кожного кандидата окремо. Кандидат є призначеним на посаду члена Рахункової палати, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
10. Якщо за результатами конкурсу або за результатами голосування залишилась вакантна посада члена Рахункової палати, комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання бюджету, оголошує повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цим Законом"
4) у статті 210:
а) в назві слова "членів Рахункової палати, " виключити;
б) в частині 1 число "16, " та слова "членів Рахункової палати, " і " "Про Рахункову палату", " виключити;
в) в частині 2 слова " (крім членів Рахункової палати)" виключити.
5) Статтю 240 викласти в такій редакції:
"Стаття 240. Розгляд звітів та інформації членів Рахункової палати, Голови Національного банку України, Голови Служби безпеки України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Генерального прокурора України
1.Члени Рахункової палати, Голова Національного банку України, Голова Служби безпеки України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Генеральний прокурор України інформують про свою діяльність та звітують перед Верховною Радою щорічно.
2. Посадові особи, зазначені у частині першій цієї статті, надають інформацію про свою діяльність або звітують перед Верховною Радою на вимогу не менш як однієї третини від складу Верховної Ради.
3. Верховна Рада заслуховує звіт або інформацію про діяльність осіб, зазначених в частині першій цієї статті, в вівторок або четвер під час ранкового засідання Верховної Ради.
4. Висновки Рахункової палати, інші письмові матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту чи інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті, мають бути надані народним депутатам не пізніш як за три дні до дня розгляду відповідної інформації.
5. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті, включає:
1) доповідь чи виступ - до 20 хвилин;
2) відповіді на запитання народних депутатів - до 40 хвилин;
3) виступи представників депутатських фракцій - до 5 хвилин.
6. За результатами розгляду інформації про діяльність або звіту посадових осіб, зазначених в частині першій цієї статті, Верховна Рада може прийняти відповідну постанову."
 
Враховано частково    
    -421- Матвієнко А.С.
Доповнити законопроект такими Перехідними положеннями:
"Розділ ІХ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 з наступними змінами) доповнити новою статтею 188-46 такого змісту:
"Стаття 188-46. Висування незаконних вимог посадовими особами Рахункової палати
Висування незаконних вимог посадовими особами Рахункової палати, надання ними завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання ними визначених законодавством строків надання інформації -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Відхилено    
353. 4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом.

-422- Крулько І.І.
Пункт 4 розділу VІІІ замінити двома пунктами такого змісту:
"5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
6. Рахунковій палаті у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   6. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
7. Рахунковій палаті у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -423- Сироїд О.І.
Острікова Т.Г.
Войціцька В.М.
Пташник В.Ю.
Кривенко В.М.
Маркевич Я.В.
Пункт 4 розділу VІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"З дня набрання чинності цим Законом створюється Секретаріат Рахункової палати, який є дорадчим органом при Рахунковій палаті. До складу Секретаріату Рахункової палати входять посадові особи Рахункової палати, призначені на посади до набрання чинності цим законом."
 
Відхилено    
    -424- Герасимов А.В.
Необхідно передбачити прийняття стандартів контролю (аудиту) Рахункової палати в яких і має визначатися порядок, правила та процедура здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту). Зазначена пропозиція обумовлена положеннями Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, яка схвалена розпорядженням Уряду від 01.08.2013 № 774-р.
 
Відхилено