Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 - 51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 21:
 
-1- Лаврик О.В.
Галасюк В.В.
Виключити пункт 1 розділу І законопроекту.
 
Враховано при прийнятті законопроекту за основу (постанова ВРУ від 22.05.2015 р. № 483-VІІІ)     
4.

 
-2- Левченко Ю.В.
Пункт 1 Розділу І Законопроекту виключити.
Відповідно пункти 2-4 Законопроекту вважати пунктами 1-3 Законопроекту.
 
Враховано      
5. в абзаці першому слова "Національного банку України" виключити;
 
      
6. у пункті 1 слова "показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України" виключити;
 
      
7. 2. У статті 33:
 
-3- Лаврик О.В.
Галасюк В.В.
Виключити пункт 2 розділу І законопроекту.
 
Враховано при прийнятті законопроекту за основу (постанова ВРУ від 22.05.2015 р. № 483-VІІІ)     
    -4- Левченко Ю.В.
Пункт 2 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
«2. Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає Міністерству фінансів України орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України.»
 
Враховано в іншій редакції /відповідно до рішення ВРУ при прийнятті законопроекту за основу (постанова ВРУ від 22.05.2015 р. № 483-VІІІ)/   
8. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
9. "2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає Міністерству фінансів України орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 
      
10. Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України";
 
      
11. у пункті 1 частини четвертої слова "показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до частини другої цієї статті" виключити;
 
      
12. 3. Статтю 45 доповнити частиною такого змісту:
 
   1. Статтю 45 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
13. "9. Частина прибутку до розподілу Національного банку України визначається та перераховується до Державного бюджету України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України".
 
-5- Крулько І.І.
Кривенко В.М.
В абзаці другому пункту 3 розділу І законопроекту слова «після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів» виключити.
 
Відхилено   "9. Частина прибутку до розподілу Національного банку України визначається та перераховується до Державного бюджету України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України".
 
14. 4. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
-6- Іщейкін К.Є.
Внести до законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, у т.ч. для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій до нього та з чинними нормами, зокрема:
уточнити нумерацію пунктів у розділі І /у зв’язку з виключенням пунктів 1 і 2/;
у пункті 4 розділу І цифри «28» замінити цифрами «32» /у зв’язку з наявністю у розділі VІ Бюджетного кодексу пунктів 28, 29, 30 і 31/;
у розділі ІІ слова «і перехідні» виключити.
 
Враховано   2. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 32 такого змісту:
 
15. "28. Норма частини дев'ятої статті 45 цього Кодексу застосовується, починаючи із складання проекту Державного бюджету України на 2016 рік".
 
   "32. Норма частини дев'ятої статті 45 цього Кодексу застосовується, починаючи із складання проекту Державного бюджету України на 2016 рік".
 
16. ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
19. привести свої нормативно-правові акті у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акті у відповідність із цим Законом;
 
20. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.