Кількість абзаців - 294 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
 
   Проект
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-1- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Пункт 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
4. "Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони вчиняти певні дії."
 
-2- Довбенко М.В.
В статті 1 після слів «встановлення для Національного банку заборони» доповнити словами «або обов’язку».
 
Враховано   "Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії."
 
5. У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.
 
   У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.
 
6. 2. Статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 - 42, ст. 492 із наступними змінами) доповнити частиною такого змісту:
 
-3- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Пункт 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   2. Статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 - 42, ст. 492 із наступними змінами) доповнити частиною такого змісту:
 
7. "7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони вчиняти певні дії".
 
-4- Довбенко М.В.
В статті 2 після слів «встановлення для Національного банку заборони» доповнити словами «або обов’язку».
 
Враховано   "7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії".
 
8. 3. Пункт 4 частини п'ятої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-5- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Пункт 3 законопроекту виключити
 
Відхилено   3. Пункт 4 частини п'ятої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
9. "4) зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони вчиняти певні дії".
 
-6- Довбенко М.В.
В статті 3 після слів «встановлення для Національного банку заборони» доповнити словами «або обов’язку».
 
Враховано   "4) зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії".
 
10. 4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
11. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
12. а) доповнити визначенням термінів такого змісту (в алфавітному порядку):
 
   а) доповнити визначенням термінів такого змісту (в алфавітному порядку):
 
13. "міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту - прийняті Інститутом внутрішніх аудиторів документи, що визначають вимоги до внутрішнього аудиту та оцінки діяльності внутрішнього аудиту";
 
-7- Поляков М.А.
Абзац третій підпункту 1 пункту 4 законопроекту виключити
 
Враховано частково   "міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту - прийняті Радою з Міжнародних Стандартів Внутрішнього Аудиту, схвалених Наглядовою Радою Професійної Практики";
 
14. "фінансова стабільність - стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку";
 
   "фінансова стабільність - стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку";
 
15. б) у визначенні терміну "ставки рефінансування Національного банку України" слово "комерційним" виключити;
 
-8- Романюк В.М.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«в) визначення терміну «офіційне видання Національного банку України» викласти у такій редакції:
«офіційне видання Національного банку України – спеціальне електронне видання, що публікується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку та/або друковане видання, зареєстроване у встановленому порядку».
 
Враховано   б) у визначенні терміну "ставки рефінансування Національного банку України" слово "комерційним" виключити;
в) визначення терміну «офіційне видання Національного банку України» викласти у такій редакції:
«офіційне видання Національного банку України – спеціальне електронне видання, що публікується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку та/або друковане видання, зареєстроване у встановленому порядку;»
г) останній абзац викласти у такій редакції: «Терміни «асоційована особа», «ділова репутація», «істотна участь» розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".»
 
16. 2) у частині третій статті 3 слова "доходи його кошторису" замінити словами "частина його прибутку до розподілу";
 
-9- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 1) пункту 4 законопроекту доповнити абзацом в) наступного змісту:
в) Терміни «асоційована особа», «ділова репутація», «істотна участь» розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
Враховано   2) у частині третій статті 3 слова "доходи його кошторису" замінити словами "частина його прибутку до розподілу";
 
17. 3) у статті 4:
 
   3) у статті 4:
 
18. а) у частині першій слово "кошторису" замінити словами " кошторису витрат";
 
-10- Довбенко М.В.
Підпункт «а» підпункту 3 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«а) частину першу після слова "кошторису" доповнити словами "адміністративних витрат";
 
Враховано   а) частину першу після слова "кошторису" доповнити словами "адміністративних витрат";
 
19. б) у частині другій слова "перебуває у його повному господарському віданні" замінити словами "закріплено за ним на праві господарського відання";
 
-11- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 3 пункту 4 законопроекту виключити
 
Відхилено   б) у частині другій слова "перебуває у його повному господарському віданні" замінити словами "закріплено за ним на праві господарського відання";
 
20. 4) у статті 5:
 
-12- Поляков М.А.
Підпункт 4 пункту 4 законопроекту виключити
 
Відхилено   4) у статті 5:
 
21. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
-13- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац а) підпункту 4) пункту 4. законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 5. Кошторис доходів та витрат»;
 
Відхилено   а) назву статті викласти в такій редакції:
 
22. "Стаття 5. Кошторис витрат";
 
-14- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту «а» підпункту 4 пункту 4 після слова «кошторис» доповнити словом «адміністративних»
 
Враховано   "Стаття 5. Кошторис адміністративних витрат";
 
23. б) у частині першій слова "доходів та" виключити;
 
-15- Довбенко М.В.
Підпункт «б» викласти в такій редакції:«б) у частині першій слова "кошторис доходів та витрат" замінити словами "кошторис адміністративних витрат".
 
Враховано   б) у частині першій слова "кошторис доходів та витрат" замінити словами "кошторис адміністративних витрат"
 
    -16- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац б) та г) підпункту 4) пункту 4. законопроекту виключити.
 
Відхилено    
24. в) частину другу виключити;
 
-17- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац в) підпункту 4) пункту 4. законопроекту викласти в наступній редакції:
«Національний банк України включає до кошторису доходів та витрат прогнозовані доходи, а також прогнозовані витрати, в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів, інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку України, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат».
 
Враховано частково з урахуванням попередньої пропозиції  в) частину другу викласти в такій редакції:
«Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат прогнозовані витрати, в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів, інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку України, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат.»
 
25. г) частину четверту доповнити словами "які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку";
 
   г) частину четверту доповнити словами "які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку";
 
26. 5) у статті 5-1:
 
   5) у статті 5-1:
 
27. а) частину п'яту замінити двома частинами такого змісту:
 
   а) частину п'яту замінити двома частинами такого змісту:
 
28. "Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку.
 
   "Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку.
 
29. Рада Національного банку має право прийняти рішення про додаткове спрямування прибутку до розподілу на формування інших резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку та на збільшення статутного капіталу Національного банку".
 
-18- Поляков М.А.
Абзац 4 підпункту 5 викласти в такій редакції:"Рада Національного банку має право прийняти рішення про додаткове спрямування прибутку до розподілу на формування інших резервів, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку та на збільшення статутного капіталу Національного банку".
 
Відхилено   Рада Національного банку має право прийняти рішення про додаткове спрямування прибутку до розподілу на формування інших резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку та на збільшення статутного капіталу Національного банку".
 
30. У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
   У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
31. б) у частині сьомій слова "формування загальних резервів у розмірі, передбаченому частиною п'ятою" замінити словами "спрямування прибутку до розподілу на цілі, визначені частинами п'ятою та шостою";
 
   б) у частині сьомій слова "формування загальних резервів у розмірі, передбаченому частиною п'ятою" замінити словами "спрямування прибутку до розподілу на цілі, визначені частинами п'ятою та шостою";
 
32. в) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   в) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
33. "Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку";
 
   "Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку";
 
34. 6) частину третю статті 6 після слова "сприяє" доповнити словами "фінансовій стабільності, в тому числі";
 
   6) частину третю статті 6 після слова "сприяє" доповнити словами "фінансовій стабільності, в тому числі";
 
35. 7) у частині першій статті 7:
 
   7) у частині першій статті 7:
 
36. а) пункт 12 виключити;
 
   а) пункт 12 виключити;
 
37. б) пункт 16 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 16 викласти в такій редакції:
 
38. "16) аналізує та прогнозує динаміку макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників, у тому числі складає платіжний баланс";
 
   "16) аналізує та прогнозує динаміку макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників, у тому числі складає платіжний баланс";
 
39. в) доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
   в) доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
40. "31) здійснює аналіз стану фінансової системи щодо фінансової стабільності";
 
   "31) здійснює аналіз стану фінансової системи щодо фінансової стабільності";
 
41. 8) статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-19- Поляков М.А.
Підпункт 8 пункту 4 законопроекту виключити
 
Відхилено   8) статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
 
42. "Рада Національного банку здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку";
 
-20- Войцеховська С.М.
Виключити з тексту законопроекту частину 2 статті 8.
 
Відхилено   "Рада Національного банку здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку";
 
43. 9) статті 9 та 10 викласти в такій редакції:
 
-21- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 9) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«9) статті 9 та 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку
Рада Національного банку:
1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;
2) здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики;
3) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї;
4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;
5) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік;
6) затверджує Регламент Ради Національного банку України, положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку;
7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку;
8) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту;
9) затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";
10) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік, оприлюднює затверджену Радою Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на порталі Офіційного інтернет-представництва Національного банку;
11) затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях;
12) оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та вносить Правлінню Національного банку рекомендації стосовно:
методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;
політики курсоутворення та валютного регулювання;
розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
вдосконалення платіжної системи;
інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку;
13) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
14) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;
15) створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників;
16) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту за поданням Голови Національного банку;
17) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку;
18) здійснює нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту;
19) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку. Розмір щомісячної винагороди члена Ради Національного банку України не може бути більшим ніж трьохкратний максимальний розмір заробітної плати члена Правління Національного банку України.
У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов'язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Голови Національного банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.
 
Враховано частково в частині підпунктів 4, 5 та 19 статті 9, та частково статті 10  9) статті 9 та 10 викласти в такій редакції:
 
    -22- Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.
Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника) державного господарського об'єднання, підприємства, установи та організації, або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, або вона чи її асоційовані особи є співробітниками чи входять до складу керівного органу, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку.
Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, установленим частинами другою та третьою цієї статті.
Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Національного банку більше ніж на два строки поспіль.
Призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Ради Національного банку відповідно до вимог частини четвертої статті 11 цього Закону.
Член Ради Національного банку звільняється з посади у зв'язку із закінченням строку його повноважень або в разі:
а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
б) визнання його судом недієздатним;
в) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації;
г) відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку поспіль;
д) невиконання обов'язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров'я) більше чотирьох місяців поспіль;
е) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку;
є) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом Ради Національного банку (відповідно до частин другої і третьої цієї статті).
У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.
Президент України звільняє призначених ним членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу, в якому мають бути зазначені підстави для звільнення.
Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення.
Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв'язку з його відставкою або в разі звільнення його з посади з інших підстав, визначених цим Законом.
Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду в порядку передбаченому Законом України "Про державну службу".
Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Ради Національного банку та її робочих органів здійснює Національний банк відповідно до кошторису витрат».
 
Немає висновку    
44. "Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку
 
   "Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку
 
45. Рада Національного банку:
 
   Рада Національного банку:
 
46. 1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;
 
-23- Довбенко М.В.
В абзаці 4 пункту 9 статті 4 слова «1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій,» замінити словами «1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики з урахуванням пропозицій,».
 
Відхилено   1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;
 
47. 2) здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики;
 
   2) здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики;
 
48. 3) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;
 
   3) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;
 
49. 4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис витрат Національного банку на наступний рік;
 
-24- Довбенко М.В.
Абзац сьомий підпункту 9 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«4) затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис адміністративних витрат Національного банку на наступний рік».
 
Враховано   4) затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис адміністративних витрат Національного банку на наступний рік і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року;
5) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року;
 
    -25- Іщейкін К.Є.
Крулько І.І.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Унгурян П.Я.
Амельченко В.В.
Абзац сьомий (щодо пункту 4 статті 9) доповнити словами: «і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України»;
після абзацу сьомого (після пункту 4 статті 9) доповнити новим пунктом такого змісту: «__) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
 
Враховано по суті   
    -26- Поляков М.А.
Абзац сьомий підпункту 9 пункту 4 законопроекту викласти у такій редакції: «4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;»
 
Враховано по суті   
    -27- Крулько І.І.
Підпункт 4 статті 9 викласти у наступній редакції:
«4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік;».
 
Враховано по суті   
50. 5) приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку та формування резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку;
 
-28- Поляков М.А.
Абзац восьмий викласти у такій редакції: «5) приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку та формування резервів, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку;»;
 
Відхилено   6) приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку та формування резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку;
 
    -29- Поляков М.А.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«5-1) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік;»
 
Враховано по суті   
51. 6) затверджує Регламент Ради Національного банку України, положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку;
 
-30- Поляков М.А.
У пункті 6 слова «положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку» виключити.
 
Відхилено   7) затверджує Регламент Ради Національного банку України, положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку;
 
52. 7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку;
 
-31- Крулько І.І.
Підпункт 6 статті 9 викласти у наступній редакції:
«6) затверджує Регламент Ради Національного банку України;», виключивши слова «положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку»;
 
Відхилено   8) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку;
 
53. 8) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту;
 
-32- Левченко Ю.В.
Абзац 12 п.п. 9 п. 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«9) визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку».
 
Враховано по суті у статті 70  9) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту;
 
54. 9) затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
-33- Войцеховська С.М.
У пункті 9 статті 9 слово «затверджує» замінити словом «визначає»
 
Відхилено   10) затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
55. 10) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, звіт про виконання кошторису витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік, оприлюднює затверджену Радою Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на порталі Офіційного інтернет-представництва Національного банку;
 
-34- Романюк В.М.
У абзаці тринадцятому підпункту 9 пункту 4 розділу І законопроекту слова «на порталі Офіційного інтернет-представництва» замінити словами «на сторінках офіційного Інтернет – представництва»;
 
Враховано   11) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік, оприлюднює затверджену Радою Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на сторінках офіційного Інтернет – представництва Національного банку;
 
56. 11) затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях;
 
-35- Поляков М.А.
У абзаці тринадцятому підпункту 9 пункту 4 законопроекту слова «кошторису витрат» замінити словами «кошторису доходів та витрат».
 
Відхилено   12) затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях;
 
57. 12) оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та вносить Правлінню Національного банку рекомендації стосовно:
 
-36- Довбенко М.В.
Абзац 16 пункту 9 статті 4 викласти в наступній редакції:
«12) оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики і інших питань, рішення з яких є обов'язковими для Правління Національного банку та вносить Правлінню Національного банку рекомендації стосовно:»
 
Враховано   13) оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики і інших питань, рішення з яких є обов'язковими для Правління Національного банку та вносить Правлінню Національного банку рекомендації стосовно:
 
58. методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
 
   методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
 
59. окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;
 
   окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;
 
60. політики курсоутворення та валютного регулювання;
 
   політики курсоутворення та валютного регулювання;
 
61. розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
 
   розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
 
62. вдосконалення платіжної системи;
 
   вдосконалення платіжної системи;
 
63. інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку;
 
   інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку;
 
64. 13) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
 
   14) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
 
65. 14) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;
 
-37- Поляков М.А.
У абзаці двадцять третьому підпункту 9 пункту 4 слова «методику визначення заробітної плати» замінити словами «положення про оплату праці».
 
Відхилено   15) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;
 
66. 15) створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників;
 
-38- Поляков М.А.
Абзац двадцять третій підпункту 9 пункту 4 виключити
 
Відхилено   16) створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників;
 
    -39- Крулько І.І.
Підпункт 15 статті 9 наступного змісту:
«15) створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників;» вилучити;
 
Відхилено    
67. 16) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту за поданням Голови Національного банку;
 
-40- Поляков М.А.
У абзаці двадцять п’ятому підпункту 9 пункту 4 слова «за поданням Голови Національного банку» виключити.
 
Враховано   17) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
 
    -41- Крулько І.І.
Підпункт 16 статті 9 наступного змісту:
«16) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту за поданням Голови Національного банку;» вилучити;
 
Враховано частково в попередній пропозиції   
68. 17) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку;
 
-42- Поляков М.А.
Абзац двадцять шостий підпункту 9 пункту 4 викласти в такій редакції:
«17) надає пропозиції Верховній раді України щодо призначення на посади та звільнення з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку»
 
Відхилено   18) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку;
 
69. 18) здійснює нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту;
 
-43- Поляков М.А.
Абзац двадцять сьомий підпункту 9 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   19) здійснює нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту;
 
70. 19) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку.
 
-44- Крулько І.І.
Підпункт 19 статті 9 після слів «членам Ради Національного банку» доповнити словами «, крім Голови Національного банку»;
 
Враховано   20) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку, крім Голови Національного банку. Розмір щорічної винагороди члена Ради Національного банку України не може бути більшим ніж чотирьохкратний максимальний розмір заробітної плати члена Правління Національного банку України.
 
71. У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов'язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Голови Національного банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.
 
-45- Поляков М.А.
Абзац двадцять восьмий підпункту 9 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов'язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Голови Національного банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.
 
72. Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
 
-46- Довбенко М.В.
Абзац 28 пункту 9 пункту 4 виключити
 
Відхилено   Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
 
73. До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
 
-47- Войцеховська С.М.
Частину 1 статті 10 викласти у наступній редакції:
«До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.»
 
Враховано   До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України;
 
    -48- Рибалка С.В.
У підпункті 9 пункту 4 Розділу І законопроекту частину першу статті 10 Закону України «Про Національний банк України» доповнити абзацом такого змісту:
«Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України».
 
Враховано    
    -49- Левченко Ю.В.
Доповнити п.п. 9 п. 4 розділу І законопроекту новим абзацом 32 такого змісту:
«кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.»
Відповідно абзаци 32-50 вважати абзацами 33-51.
 
Враховано    
    -50- Довбенко М.В.
Пункт 9 статті 4 доповнити новим абзацом 32 наступного змісту:
«Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.».
 
Враховано    
    -51- Різаненко П.О.
Частину сьому та дванадцяту статті 10 Закону України «Про Національний банк України» залишити у чинній редакції:
«…
Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.

Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення.»
 
Враховано у пропозиції № 54   
74. Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
 
   Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
 
75. Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника) державного господарського об'єднання, підприємства, установи та організації, або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є співробітником або входить до складу керівного органу, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку.
 
-52- Ленський О.О.
У частині третій статті 10 слова «державного господарського об’єднання» виключити
 
Враховано   Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника), підприємства, установи та організації, або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є посадовою особою, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку.
 
76. Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, установленим частинами другою та третьою цієї статті.
 
-53- Крулько І.І.
В частині 3 статі 10 слова «державного господарського об'єднання» вилучити, а слова «є співробітником або входить до складу керівного органу, або є власником істотної участі» замінити словами: «є посадовою особою, або є власником істотної участі».
 
Враховано   Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, установленим частинами третьою та четвертою цієї статті.
 
77. Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Національного банку більше ніж на два строки поспіль.
 
   Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Національного банку більше ніж на два строки поспіль.
 
78. Призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Ради Національного банку відповідно до вимог частини четвертої статті 11 цього Закону.
 
   Призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Ради Національного банку відповідно до вимог частини четвертої статті 11 цього Закону.
 
79. Член Ради Національного банку звільняється з посади у зв'язку із закінченням строку його повноважень або в разі:
 
   Член Ради Національного банку звільняється з посади у зв'язку із закінченням строку його повноважень або в разі:
 
80. а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
 
-54- Поляков М.А.
У абзаці тридцять восьмому підпункту 9 пункту 4 слова «із зазначенням аргументів такого рішення» виключити
 
Відхилено   а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
 
81. б) визнання його судом недієздатним;
 
   б) визнання його судом недієздатним;
 
82. в) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації;
 
   в) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації;
 
83. г) відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку поспіль;
 
   г) відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку поспіль;
 
84. д) невиконання обов'язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров'я) більше чотирьох місяців поспіль;
 
   д) невиконання обов'язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров'я) більше чотирьох місяців поспіль;
 
85. е) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку;
 
   е) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку;
 
86. є) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом Ради Національного банку (відповідно до частин другої і третьої цієї статті).
 
   є) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом Ради Національного банку (відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті).
 
87. У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.
 
-55- Рибалка С.В.
У підпункті 9 пункту 4 Розділу І законопроекту після частини восьмої статті 10 Закону України «Про Національний банк України» доповнити двома абзацами в такій редакції:
«Президент України звільняє призначених ним членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу, в якому мають бути зазначені підстави для звільнення.
Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення».
 
Враховано   У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.
Президент України звільняє призначених ним членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу, в якому мають бути зазначені підстави для звільнення.
Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення
 
88. Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв'язку з його відставкою або в разі звільнення його з посади з інших підстав, визначених цим Законом.
 
   Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв'язку з його відставкою або в разі звільнення його з посади з інших підстав, визначених цим Законом.
 
89. Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Розмір винагороди визначається відповідно до методики, затвердженої Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку.
 
-56- Поляков М.А.
Абзац сорок сьомий підпункту 9 пункту 4 викласти у такій редакції: «Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах».
 
Відхилено   Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Розмір винагороди визначається відповідно до методики, затвердженої Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку.
 
    -57- Довбенко М.В.
Абзац 47 пункту 9 пункту 4 виключити
 
Відхилено    
    -58- Різаненко П.О.
Частину чотирнадцяту статті 10Закону України «Про Національний банк України» викласти у наступній редакції:
«Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Розмір винагороди затверджується Постановою Верховної Ради України».
 
Відхилено    
90. Інформація про розмір винагороди, отриманої кожним членом Ради Національного банку, підлягає опублікуванню у складі річної фінансової звітності Національного банку.
 
-59- Поляков М.А.
Абзац сорок восьмий підпункту 9 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   Інформація про розмір винагороди, отриманої кожним членом Ради Національного банку, підлягає опублікуванню у складі річної фінансової звітності Національного банку.
 
91. Членам Ради Національного банку оплачуються витрати, понесені у зв'язку із виконанням ними повноважень відповідно до Регламенту Ради Національного банку України.
 
-60- Довбенко М.В.
Абзац 48 пункту 9 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   Членам Ради Національного банку оплачуються витрати, понесені у зв'язку із виконанням ними повноважень відповідно до Регламенту Ради Національного банку України.
 
92. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Ради Національного банку та її робочих органів здійснює Національний банк відповідно до кошторису витрат";
 
-61- Довбенко М.В.
Останню частину запропонованої законопроектом статті 10 після слова «кошторису» доповнити словом «адміністративних».
 
Враховано   Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Ради Національного банку та її робочих органів здійснює Національний банк відповідно до кошторису адміністративних витрат";
 
93. 10) у статті 11:
 
-62- Поляков М.А.
Абзац п’ятдесятий підпункту 9 пункту 4 викласти у такій редакції:
«Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Ради Національного банку здійснює Національний банк відповідно до кошторису».
 
Відхилено   10) у статті 11:
 
94. а) доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
   а) доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
95. "Рада Національного банку діє відповідно до Регламенту Ради Національного банку, затвердженого на її засіданні".
 
   "Рада Національного банку діє відповідно до Регламенту Ради Національного банку, затвердженого на її засіданні".
 
96. У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно частинами другою - восьмою;
 
   У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно частинами другою - восьмою;
 
97. б) у частині другій слова "одного разу на квартал" замінити словами "десяти разів на рік";
 
   б) у частині другій слова "одного разу на квартал" замінити словами "десяти разів на рік";
 
98. в) у частині четвертій слово "десяти" замінити словом "шести";
 
   в) у частині четвертій слово "десяти" замінити словом "шести";
 
99. 11) частину третю статті 12 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   11) частину третю статті 12 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
100. "інформує у порядку, визначеному Регламентом Ради Національного банку України, Президента України або Верховну Раду України про виникнення підстав для звільнення з посади призначених ними членів Ради Національного банку".
 
   "інформує у порядку, визначеному Регламентом Ради Національного банку України, Президента України або Верховну Раду України про виникнення підстав для звільнення з посади призначених ними членів Ради Національного банку".
 
101. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
 
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
 
102. 12) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
-63- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 12) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«12) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
«Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 3 – 5, 7 – 9, 11, 14, 16, 17 статті 9 цього Закону є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку».
 
Відхилено   12) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
103. "Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 3 - 5, 7 - 9, 11, 14, 16, 17, 19 статті 9 цього Закону є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку";
 
-64- Поляков М.А.
У абзаці другому підпункту 12 пункту 4 цифру «19» виключити
 
Відхилено   "Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 3, 4, 6, 8-10, 12, 15, 17, 18, 20 статті 9 цього Закону є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку";
 
104. 13) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
-65- Поляков М.А.
Підпункт 13 пункту 4 виключити
 
Відхилено   13) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
105. "Стаття 13-1 Аудиторський комітет
 
-66- Крулько І.І.
Пункт 13 частини 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   "Стаття 13-1 Аудиторський комітет
 
106. Рада Національного банку створює Аудиторський комітет з метою оцінки надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності річної фінансової звітності Національного банку.
 
   Рада Національного банку створює Аудиторський комітет з метою оцінки надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності річної фінансової звітності Національного банку.
 
107. Аудиторський комітет є консультативним робочим органом Ради Національного банку та діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.
 
   Аудиторський комітет є консультативним робочим органом Ради Національного банку та діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.
 
108. До складу Аудиторського комітету, крім членів Ради Національного банку, можуть входити незалежні експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
 
   До складу Аудиторського комітету, крім членів Ради Національного банку, можуть входити незалежні експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
 
109. На незалежних експертів поширюються обмеження, встановлені частиною третьою статті 10 та частиною першою статті 65 цього Закону.
 
   На незалежних експертів поширюються обмеження, встановлені частиною четвертою статті 10 та частиною першою статті 65 цього Закону.
 
110. Кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п'ять осіб.
 
   Кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п'ять осіб.
 
111. Засідання Аудиторського комітету проводяться не рідше десяти разів на рік";
 
   Засідання Аудиторського комітету проводяться не рідше десяти разів на рік";
 
112. 14) у частині першій статті 15:
 
   14) у частині першій статті 15:
 
113. а) у пункті 1:
 
   а) у пункті 1:
 
114. абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
115. "про застосування заходів впливу (санкцій) до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України";
 
   "про застосування заходів впливу (санкцій) до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України";
 
116. абзац двадцять четвертий виключити;
 
   абзац двадцять четвертий виключити;
 
117. доповнити двома абзацами такого змісту:
 
   доповнити двома абзацами такого змісту:
 
118. "про створення комітетів Правління Національного банку;
 
   "про створення комітетів Правління Національного банку;
 
119. про делегування частини своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку, передбаченим частинами четвертою та п'ятою статті 17 цього Закону";
 
   про делегування частини своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку, передбаченим частинами четвертою та п'ятою статті 17 цього Закону";
 
120. б) у пункті 2 слова "річний звіт" замінити словами "річну фінансову звітність", а слова "доходів та" виключити;
 
-67- Довбенко М.В.
У підпункті «б» підпункту 14 пункту 4 розділу Ізаконопроекту слова «а слова доходів та виключити» замінити словами «а слова кошторису доходів та витрат» замінити словами «кошторису адміністративних витрат».
 
Враховано   б) у пункті 2 слова "річний звіт" замінити словами "річну фінансову звітність", а слова «кошторису доходів та витрат» замінити словами «кошторису адміністративних витрат»;
 
121. в) пункт 3 після слів "структурні підрозділи" доповнити словами у дужках " (крім положення про підрозділ внутрішнього аудиту)", а після слів "керівників підрозділів" доповнити словами у дужках " (крім керівника підрозділу внутрішнього аудиту)";
 
-68- Поляков М.А.
У абзаці дев’ятому підпункту 14 пункту 4 виключити слова «а слова "доходів та" виключити».
 
Відхилено   в) пункт 3 після слів "структурні підрозділи" доповнити словами у дужках " (крім положення про підрозділ внутрішнього аудиту)", а після слів "керівників підрозділів" доповнити словами у дужках " (крім керівника підрозділу внутрішнього аудиту)";
 
122. г) доповнити пунктами 3-1 та 3-2 такого змісту:
 
   г) доповнити пунктами 3-1 та 3-2 такого змісту:
 
123. "3-1)- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;
 
   "3-1)- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;
 
124. 3-2) визначає перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку";
 
   3-2) визначає перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку";
 
125. д) пункт 9 замінити двома пунктами такого змісту:
 
-69- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац д) підпункту 14 пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
д) пункт 9 замінити пунктом такого змісту:
«9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та не віднесені до повноважень Голови Національного банку та Ради Національного банку»;
 
Відхилено   д) пункт 9 замінити двома пунктами такого змісту:
 
126. "9) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку;
 
-70- Крулько І.І.
У підпункті д) пункту 14 частини 4 розділу І законопроекту після слів «винагороди членам Ради Національного банку» доповнити словами «,крім Голови Національного банку».
 
Враховано   "9) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку, крім Голови Національного банку;
 
127. 10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та не віднесені до повноважень Голови Національного банку та Ради Національного банку";
 
-71- Поляков М.А.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 14 пункту 4 виключити
 
Відхилено   10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та не віднесені до повноважень Голови Національного банку та Ради Національного банку";
є) доповнити абзацом такого змісту:
«Правління Національного банку несе колегіальну відповідальність за діяльність Національного банку в межах компетенції членів Правління. Голова Національного банку несе відповідальність за діяльність Національного банку перед Президентом України та Верховною Радою України.
 
    -72- Довбенко М.В.
Пункт 14 статті 4 доповнити пунктом є) наступного змісту:
«є) доповнити абзацом наступного змісту:
Правління Національного банку несе колегіальну відповідальність за діяльність Національного банку в межах компетенції членів Правління. Голова Національного банку додатково несе відповідальність за діяльність Національного банку в цілому перед Президентом України та Верховною Радою України.».
 
Враховано частково    
128. 15) статті 16 та 17 викласти в такій редакції:
 
   15) статті 16 та 17 викласти в такій редакції:
 
129. "Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку
 
   "Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку
 
130. Правління Національного банку є колегіальним органом та складається з шести осіб: Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку.
 
   Правління Національного банку є колегіальним органом та складається з шести осіб: Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку.
 
131. Правління Національного банку очолює Голова Національного банку.
 
   Правління Національного банку очолює Голова Національного банку.
 
132. Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку та його комітетів
 
   Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку та його комітетів
 
133. Порядок організації та проведення засідань Правління Національного банку визначається його Регламентом.
 
   Порядок організації та проведення засідань Правління Національного банку визначається його Регламентом.
 
134. Рішення Правління Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів. Кожний член Правління Національного банку має один голос. Голова Національного банку має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Правління Національного банку під час прийняття рішень.
 
-73- Різаненко П.О.
Частину другу статті 17 Закону України «Про Національний банк України» викласти у наступній редакції:
«Рішення Правління Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів. Кожний член Правління Національного банку має один голос.»
 
Відхилено   Рішення Правління Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів. Кожний член Правління Національного банку має один голос. Голова Національного банку має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Правління Національного банку під час прийняття рішень.
 
135. Засідання Правління Національного банку є правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів Правління Національного банку.
 
   Засідання Правління Національного банку є правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів Правління Національного банку.
 
136. Правління Національного банку має право створити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем та делегувати йому повноваження щодо здійснення банківського регулювання та нагляду, в тому числі застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, заходів впливу (санкцій), передбачених законами України, крім заходів, передбачених пунктами 11-1 - 13 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
   Правління Національного банку має право створити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем та делегувати йому повноваження щодо здійснення банківського регулювання та нагляду, в тому числі застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, заходів впливу (санкцій), передбачених законами України, крім заходів, передбачених пунктами 11-1 - 13 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
137. Правління Національного банку має право створити Комітет з управління активами та пасивами Національного банку та делегувати йому повноваження щодо прийняття рішень з питань управління активами і пасивами, у тому числі золотовалютним резервом України, забезпечення моніторингу ризиків і фінансових результатів за операціями з активами і пасивами Національного банку";
 
-74- Поляков М.А.
Підпункт 15 пункту 4 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Рішення Комітетів Національного банку підлягають погодженню Головою Національного банку».
 
Відхилено   Правління Національного банку має право створити Комітет з управління активами та пасивами Національного банку та делегувати йому повноваження щодо прийняття рішень з питань управління активами і пасивами, у тому числі золотовалютним резервом України, забезпечення моніторингу ризиків і фінансових результатів за операціями з активами і пасивами Національного банку";
 
138. 16) у статті 18:
 
   16) у статті 18:
 
139. а) у частині другій слово "підряд" замінити словом "поспіль";
 
   а) у частині другій слово "підряд" замінити словом "поспіль";
 
140. б) у частині восьмій:
 
   б) у частині восьмій:
 
141. пункт 2 після слів "про відставку" доповнити словами "із зазначенням аргументів такого рішення";
 
-75- Поляков М.А.
Абзац четвертий підпункту 16 пункту 4 виключити
 
Відхилено   пункт 2 після слів "про відставку" доповнити словами "із зазначенням аргументів такого рішення";
 
142. у пункті 9 слово "підряд" замінити словом "поспіль";
 
   у пункті 9 слово "підряд" замінити словом "поспіль";
 
143. в) після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   в) після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
144. "Голова Національного банку на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, доповідає про результати діяльності на посаді Голови Національного банку".
 
   "Голова Національного банку на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, доповідає про результати діяльності на посаді Голови Національного банку".
 
145. У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;
 
   У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;
 
146. 17) у частині першій статті 19:
 
   17) у частині першій статті 19:
 
147. а) пункт 1 викласти у такій редакції:
 
   а) пункт 1 викласти у такій редакції:
 
148. "1) керує діяльністю Національного банку у межах компетенції, визначеної цим Законом";
 
-76- Войцеховська С.М.
Пункт 1 статті 19 викласти у наступній редакції: «1) керує діяльністю Національного банку та одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за діяльність Національного банку;»
 
Враховано по суті у попередній правці Н.д.Довбенка М.В. №71 - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!  "1) керує діяльністю Національного банку у межах компетенції, визначеної цим Законом";
 
149. б) у пункті 4 слово "Правління" замінити словами "прийняті Правлінням";
 
-77- Поляков М.А.
Абзац четвертий підпункту 17 пункту 4 викласти у такій редакції:
«б) пункт 4 викласти у такій редакції: «4) підписує протоколи, постанови, прийняті Правлінням Національного банку, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком, погоджує рішення Комітетів Національного банку;»
 
Відхилено   б) у пункті 4 слово "Правління" замінити словами "прийняті Правлінням";
 
150. в) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
-78- Поляков М.А.
Абзац п’ятий підпункту 17 пункту 4 виключити
 
Відхилено   в) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
151. "5) вносить Раді Національного банку подання про призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку та керівника підрозділу внутрішнього аудиту, розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного банку";
 
-79- Поляков М.А.
Абзац шостий підпункту 17 пункту 4 виключити
 
Враховано частково в частині виключення слів «та керівника підрозділу внутрішнього аудиту»  "5) вносить Раді Національного банку подання про призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку, розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного банку";
 
152. г) у пункті 6 слова "розпорядчі акти" замінити словами "акти організаційно-розпорядчого характеру";
 
   г) у пункті 6 слова "розпорядчі акти" замінити словами "акти організаційно-розпорядчого характеру";
 
153. д) пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   д) пункт 7 викласти у такій редакції:
 
154. "7) ініціює проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку";
 
-80- Поляков М.А.
Абзац дев’ятий підпункту 17 пункту 4 після слова «ініціює» доповнити словами «перед Радою Національного банку»
 
Враховано   "7) ініціює перед Радою Національного банку проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку";
 
155. е) пункт 8 виключити;
 
-81- Рибалка С.В.
Підпункт «е» підпункту 17 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті у попередній правці Н.д.Довбенка М.В. №71 - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!  е) пункт 8 виключити;
 
    -82- Поляков М.А.
Абзац десятий підпункту 17 пункту 4 законопроекту виключити
 
Враховано по суті у попередній правці Н.д.Довбенка М.В. №71 - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!   
    -83- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац е) підпункту 17) пункту 4 законопроекту виключити;
 
Враховано по суті у попередній правці Н.д.Довбенка М.В. №71 - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!   
    -84- Крулько І.І.
Пункт 17 частини 4 розділу І законопроекту доповнити підпунктом є) наступного змісту:
«є) пункт 8 викласти у наступній редакції:
призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту.».
 
Відхилено    
156. 18) у статті 20:
 
   18) у статті 20:
 
157. а) частини першу та другу замінити трьома частинами такого змісту:
 
-85- Крулько І.І.
Підпункт а) викласти у наступній редакції:
«а) частини першу та другу замінити трьома частинами такого змісту:
"Голова Національного банку має п'ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.
Заступник Голови Національного банку призначається на посаду строком на строк, що відповідає терміну повноважень Голови Національного банку. Призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Правління Національного банку відповідно до вимог частини третьої статті 17 цього Закону.
Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку більше ніж два строки поспіль".»;
 
Враховано   а) частини першу та другу замінити трьома частинами такого змісту:
 
158. "Голова Національного банку має п'ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.
 
-86- Поляков М.А.
Абзац третій підпункту 18 пункту 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«Голова Національного банку має п'ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Верховною радою України за поданням Ради Національного банку»
 
Відхилено   «Голова Національного банку має п'ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.
 
159. Заступник Голови Національного банку призначається на посаду строком на сім років. Призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Правління Національного банку відповідно до вимог частини третьої статті 17 цього Закону.
 
   Заступник Голови Національного банку призначається на посаду на строк, що відповідає терміну повноважень Голови Національного банку. Призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Правління Національного банку відповідно до вимог частини третьої статті 17 цього Закону.
 
160. Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку більше ніж два строки поспіль".
 
   Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку більше ніж два строки поспіль".
 
161. У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;
 
   У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;
 
162. б) у частині шостій слова "другою та третьою" замінити словами "четвертою та п'ятою";
 
   б) у частині шостій слова "другою та третьою" замінити словами "четвертою та п'ятою";
 
163. в) у частині сьомій слова "погоджує кандидатуру" замінити словами "призначає особу", а слова "другою та третьою" - словами "четвертою та п'ятою";
 
-87- Поляков М.А.
Абзац восьмий підпункту 18 пункту 4 викласти у такій редакції:
«в) у частині сьомій слова "другою та третьою" замінити словами "четвертою та п'ятою"«;
 
Відхилено   в) у частині сьомій слова "погоджує кандидатуру" замінити словами "призначає особу", а слова "другою та третьою" - словами "четвертою та п'ятою";
 
164. г) частину восьму замінити трьома частинами такого змісту:
 
-88- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац г) підпункту 18) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«г) частину восьму замінити трьома частинами такого змісту:
«Крім загальних підстав, передбачених законодавством про державну службу, заступник Голови Національного банку звільняється з посади у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
5) втрати бездоганної ділової репутації;
6) встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника Голови Національного банку;
7) смерті або на підставі рішення суду про визнання в установленому порядку особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою;
8) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
9) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути заступником Голови Національного банку (відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті).
Рада Національного банку звільняє з посади заступника Голови Національного банку у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, на своєму засіданні після його доповіді про результати діяльності на посаді.
Заступник Голови Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови».
 
Відхилено   г) частину восьму замінити трьома частинами такого змісту:
 
165. "Заступник Голови Національного банку звільняється з посади у таких випадках:
 
-89- Ленський О.О.
Нову редакцію частини 5 статті 20 після слів «звільняється з посади» доповнити словами «крім загальних підстав, передбачених законодавством про державну службу,»
 
Відхилено   "Заступник Голови Національного банку звільняється з посади у таких випадках:
 
166. 1) закінчення строку повноважень;
 
   1) закінчення строку повноважень;
 
167. 2) подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
 
-90- Поляков М.А.
У абзаці дванадцятому підпункту 18 пункту 4 виключити слова «із зазначенням аргументів такого рішення»
 
Відхилено   2) подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
 
168. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
 
   3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
 
169. 4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
 
   4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
 
170. 5) втрати бездоганної ділової репутації;
 
   5) втрати бездоганної ділової репутації;
 
171. 6) встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника Голови Національного банку;
 
   6) встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника Голови Національного банку;
 
172. 7) смерті або на підставі рішення суду про визнання в установленому порядку особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою;
 
   7) смерті або на підставі рішення суду про визнання в установленому порядку особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою;
 
173. 8) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
 
   8) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
 
174. 9) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути заступником Голови Національного банку (відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті).
 
   9) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути заступником Голови Національного банку (відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті).
 
175. Рада Національного банку звільняє з посади заступника Голови Національного банку у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, на своєму засіданні після його доповіді про результати діяльності на посаді.
 
-91- Поляков М.А.
У абзаці двадцятому слово «звільняє» замінити словами «надає пропозиції Верховній раді України щодо звільнення»
 
Відхилено   Рада Національного банку звільняє з посади заступника Голови Національного банку у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, на своєму засіданні після його доповіді про результати діяльності на посаді.
 
176. Заступник Голови Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови";
 
   Заступник Голови Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови";
 
177. 19) статтю 21 виключити;
 
-92- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 19) пункту 4 виключити;
 
Відхилено   19) статтю 21 виключити;
 
178. 20) у статті 22:
 
   20) у статті 22:
 
179. а) частини другу викласти в такій редакції:
 
   а) частини другу викласти в такій редакції:
 
180. "До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені підрозділи та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його діяльності";
 
-93- Довбенко М.В.
Абзац 2 пункту 20 статті 4 викласти в наступній редакції:
«До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені підрозділи та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його діяльності з урахуванням наступних обмежень:
а) метою діяльності таких юридичних осіб не є отримання прибутку;
б) діяльність таких юридичних осіб здійснюється виключно в межах завдань та функцій Національного банку, встановлених законом;
в) витрати та доходи таких юридичних осіб є складовими частинами кошторису Національного банку;
г) у разі формування за результатами діяльності таких юридичних осіб прибутку, він перераховується Національному банку з подальшим його розподілом відповідно до норм цього закону;
д) співробітники таких юридичних осіб повинні мати статус державного службовця з поширенням на них відповідних норм законодавства.».
 
Враховано частково в частині пункту «б»  "До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені підрозділи та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його діяльності, які здійснюють діяльність виключно в межах завдань та функцій Національного банку, встановлених законом";
 
181. б) частину третю виключити;
 
   б) частину третю виключити;
 
182. в) у частині четвертій:
 
   в) у частині четвертій:
 
183. у першому реченні слова "відомчу охорону, озброєну" замінити словами "право створювати підрозділ відомчої охорони, озброєний";
 
   у першому реченні слова "відомчу охорону, озброєну" замінити словами "право створювати підрозділ відомчої охорони, озброєний";
 
184. у другому реченні слова "Відомча охорона" замінити словами "Підрозділ відомчої охорони", а слова "частинами другою і третьою статті 15" замінити словами "частинами третьою і четвертою статті 15";
 
   у другому реченні слова "Відомча охорона" замінити словами "Підрозділ відомчої охорони", а слова "частинами другою і третьою статті 15" замінити словами "частинами третьою і четвертою статті 15";
 
185. 21) статтю 23 виключити;
 
   21) статтю 23 виключити;
 
186. 22) у статті 24:
 
   22) у статті 24:
 
187. а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
188. "Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку".
 
-94- Войцеховська С.М.
Частину 2 статті 24 викласти у наступній редакції «Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, використовуючи макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів України, а також іншу необхідну інформацію.»
 
Відхилено   "Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку".
 
189. У зв'язку з цим, частини другу - третю вважати відповідно частинами третьою - четвертою;
 
-95- Довбенко М.В.
В абзаці 3 пункту 22 статті 4 слова «розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій,» замінити словами «розробляє Основні засади грошово-кредитної політики з урахуванням пропозицій,».
 
Відхилено   У зв'язку з цим, частини другу - третю вважати відповідно частинами третьою - четвертою;
 
190. б) у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Національним банком, а також інша необхідна інформація";
 
-96- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац б) підпункту 22) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
б) у частині третій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, а також інша необхідна інформація»;
 
Враховано   б) у частині третій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, а також інша необхідна інформація»;
 
191. в) у частині четвертій слова "в порядку, передбаченому статтями 9 та 51 цього Закону" замінити словами "в порядку, передбаченому цим Законом";
 
-97- Довбенко М.В.
В абзаці 5 пункту 22 статті 4 після слів «Національним банком, « доповнити словами «Кабінетом Міністрів України,».
 
Враховано по суті  в) у частині четвертій слова "в порядку, передбаченому статтями 9 та 51 цього Закону" замінити словами "в порядку, передбаченому цим Законом";
 
192. 23) у пунктах 1 та 3 частини першої статті 25 слово "комерційних" виключити;
 
-98- Войцеховська С.М.
Частину 3 статті 24 виключити.
 
Відхилено   23) у пунктах 1 та 3 частини першої статті 25 слово "комерційних" виключити;
 
193. 24) у частині першій статті 42:
 
-99- Поляков М.А.
Абзац п’ятий підпункту 22 пункту 4 законопроекту виключити
 
Відхилено   24) у частині першій статті 42:
 
194. у пункті 1 слово "комерційним" виключити;
 
   у пункті 1 слово "комерційним" виключити;
 
195. пункт 8-1 виключити;
 
   пункт 8-1 виключити;
 
196. 25) у пункті 2 частини другої статті 48 слова "доходів та" виключити;
 
-100- Довбенко М.В.
Пункт 25 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«25) у пункті 2 частини другої статті 48 слова "доходів та" замінити словом «адміністративних».
 
Враховано   25) у пункті 2 частини другої статті 48 слова "доходів та" замінити словом «адміністративних»;
 
    -101- Поляков М.А.
Підпункт 25 пункту 4 виключити
 
Відхилено    
    -102- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 25) пункту 4 законопроекту виключити;
 
Відхилено    
197. 26) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
-103- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 26) пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«26) статтю 51 викласти в такій редакції:
«Стаття 51. Підзвітність
Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.
Підзвітність означає:
1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;
2) призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;
3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;
4) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;
5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.
Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:
проведення операцій з рефінансування банків;
проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;
проведення операцій на фондовому ринку.
Національний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України.
Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний рік;
до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;
до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України».
 
Враховано частково   26) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
    -104- Рибалка С.В.
Підпункт 26 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
198. "Стаття 51. Взаємовідносини з Президентом України та Верховною Радою України
 
-105- Різаненко П.О.
Статтю 51 Закону України «Про Національний банк України» викласти у наступній редакції:
«Національний банк взаємодіє з Президентом України та Верховною Радою України в межах їх конституційних повноважень.
Голова Національного банку не рідше одного разу на рік доповідає Верховній Раді України про діяльність Національного банку.
Національний банк надає Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформацію про стан грошово-кредитного ринку в державі.
Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та профільному комітету Верховної Ради України щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:
проведення операцій з рефінансування банків;
проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;
проведення операцій на фондовому ринку.
Національний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України.
Національний банк щорічно до 15 березня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік.»
 
Враховано частково   "Стаття 51. Взаємовідносини з Президентом України та Верховною Радою України
 
199. Національний банк взаємодіє з Президентом України та Верховною Радою України в межах їх конституційних повноважень.
 
   Взаємодія означає:
1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;
2) призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;
3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;
4) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;
5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.
 
200. Голова Національного банку раз на рік доповідає Верховній Раді України про діяльність Національного банку.
 
-106- Довбенко М.В.
Абзац 4 пункту 26 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Голова Національного банку доповідає Верховній Раді України про діяльність Національного банку два рази на рік (за результатами діяльності за попередній рік та за результатами діяльності за перше півріччя поточного року). У разі необхідності Верховна Рада Україна простою більшістю свого конституційного складу може прийняти рішення про позапланову доповідь Голови Національного банку.».
 
Відхилено   Голова Національного банку раз на рік доповідає Верховній Раді України про діяльність Національного банку.
 
201. Національний банк надає Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформацію про стан грошово-кредитного ринку в державі.
 
      
202. Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та комітету Верховної Ради України з питань банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:
 
-107- Поляков М.А.
У абзаці шостому підпункту 26 пункту 4 слова «комітету Верховної Ради України з питань банківської діяльності» замінити словами «комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності».
 
Враховано по суті  Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та профільного комітету Верховної Ради України щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:
 
203. проведення операцій з рефінансування банків;
 
   проведення операцій з рефінансування банків;
 
204. проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;
 
   проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;
 
205. проведення операцій на фондовому ринку.
 
   проведення операцій на фондовому ринку.
 
206. Національний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України";
 
-108- Поляков М.А.
Доповнити підпункт 27 пункту 4 законопроекту новими абзацами такого змісту:
«Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
- до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний рік;
- до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;
- до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню»
 
Враховано частково   Національний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України.
Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний рік;
до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року;
до 1 листопада - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року»;
 
    -109- Іщейкін К.Є.
Крулько І.І.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Унгурян П.Я.
Амельченко В.В.
Підпункт 26 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 51 Закону України «Про Національний банк України» доповнити новою частиною такого змісту:
«Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 15 березня – прогнозні монетарні показники на наступний рік;
до 1 квітня – інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;
до 1 вересня – інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України.».
 
Враховано частково    
    -110- Довбенко М.В.
Пункт 26 статті 4 доповнити абзацом наступного змісту:
«Національний банк щорічно, до 15 березня, подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік.».
 
Враховано по суті   
    -111- Левченко Ю.В.
П.п. 26 п. 4 розділу І законопроекту доповнити абзацом 11 такого змісту:
«Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 15 березня прогнозні монетарні показники на наступний рік.»
 
Враховано по суті   
207. 27) у статті 52:
 
-112- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 27) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«27) у статті 52:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку»;
б) частину другу викласти в такій редакції:
«Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку»;
в) частину п’яту та шосту викласти в такій редакції:
«Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу».
 
Враховано   27) у статті 52:
 
    -113- Рибалка С.В.
Підпункт 27 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
208. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
209. "Національний банк та Кабінет Міністрів України у разі необхідності проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної та економічної політики, а також з інших питань, необхідних для виконання своїх повноважень";
 
-114- Довбенко М.В.
В абзаці 3 пункту 27 статті 4 після слів «у разі необхідності проводять взаємні консультації» доповнити словами «та/або обмін інформацією».
 
Враховано по суті  «Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку»;
 
210. б) частину другу виключити.
 
-115- Довбенко М.В.
Абзац 4 пункту 27 статті 4 виключити.
 
Враховано по суті  б) частину другу викласти в такій редакції:
«Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку»;
 
    -116- Крулько І.І.
Підпункт б) пункту 27 частини 4 розділу І законопроекту наступного змісту: «б) частину другу виключити.» вилучити.
 
Враховано по суті   
211. в) частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:
 
-117- Різаненко П.О.
Відповідні виключені та змінені законопроектом частини другу, п’яту та шосту статті 52 Закону України «Про Національний банк України» викласти у наступній редакції:
«…Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку.
Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
Враховано по суті  в) частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
 
212. "Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників мають право бути присутніми на засіданнях Кабінету Міністрів України.
 
   «Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
213. На засідання Правління Національного банку можуть бути запрошені члени Кабінету Міністрів України. Члени Кабінету Міністрів України, присутні на засіданні Правління Національного банку, не мають права голосу";
 
-118- Довбенко М.В.
Абзац 7 пункту 27 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Члени Кабінету Міністрів мають право бути присутніми на засіданнях Правління Національного банку.»
 
Враховано по суті  У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу».
 
214. 28) частину третю статті 53 викласти в такій редакції:
 
   28) частину третю статті 53 викласти в такій редакції:
 
215. "Законодавче регулювання питань, пов'язаних з виконанням Національним банком своїх функцій, установлюється або змінюється виключно цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону";
 
   "Законодавче регулювання питань, пов'язаних з виконанням Національним банком своїх функцій, установлюється або змінюється виключно цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону";
 
216. 29) статтю 56 викласти у такій редакції:
 
-119- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 29) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«29) статтю 56 викласти у такій редакції:
«Стаття 56. Акти Національного банку
Національний банк видає нормативно-правові акти та розпорядчі акти.
Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.
Національний банк видає розпорядчі акти з питань організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності в порядку, встановленому Національним банком.
Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом'якшують або скасовують відповідальність.
Нормативно-правові акти Національного банку, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Нормативно-правові акти Національного банку набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань – "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
Акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України».
 
Відхилено   29) статтю 56 викласти у такій редакції:
 
217. "Стаття 56. Акти Національного банку
 
   "Стаття 56. Акти Національного банку
 
218. Національний банк видає нормативно-правові акти та розпорядчі акти.
 
   Національний банк видає нормативно-правові акти та розпорядчі акти.
 
219. Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.
 
   Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.
 
220. Національний банк видає розпорядчі акти з питань організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності в порядку, встановленому Національним банком.
 
   Національний банк видає розпорядчі акти з питань організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності в порядку, встановленому Національним банком.
 
221. Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом'якшують або скасовують відповідальність.
 
   Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом'якшують або скасовують відповідальність.
 
222. Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом), які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
   Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом), які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
223. Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом) набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
 
   Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом) набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
 
224. Нормативно-правові акти Національного банку, які містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню та доводяться до відома юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Національним банком.
 
   Нормативно-правові акти Національного банку, які містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню та доводяться до відома юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Національним банком.
 
225. Нормативно-правові акти Національного банку, які містять інформацію з обмеженим доступом набирають чинності у порядку, встановленому цими актами.
 
   Нормативно-правові акти Національного банку, які містять інформацію з обмеженим доступом набирають чинності у порядку, встановленому цими актами.
 
226. Акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України";
 
   Акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України";
 
227. 30) частину другу статті 57 викласти в такій редакції:
 
   30) частину другу статті 57 викласти в такій редакції:
 
228. "Для підготовки грошово-кредитної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації та аналізу фінансової стабільності, а також аналізу та прогнозу динаміки макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників Національний банк має право безоплатно отримувати необхідну інформацію від органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання усіх форм власності";
 
   "Для підготовки грошово-кредитної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації та аналізу фінансової стабільності, а також аналізу та прогнозу динаміки макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників Національний банк має право безоплатно отримувати необхідну інформацію від органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання усіх форм власності";
 
229. 31) у статті 64:
 
-120- Поляков М.А.
Підпункт 31 виключити
 
Відхилено   31) у статті 64:
 
230. а) у частині першій слова "оплати праці" виключити;
 
-121- Довбенко М.В.
Абзац 2 пункту 31 статті 4 виключити.
 
Відхилено   а) у частині першій слова "оплати праці" виключити;
 
    -122- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац а) підпункту 31 пункту 4 законопроекту виключити;
 
Відхилено    
231. б) частину восьму викласти в такій редакції:
 
-123- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Абзац б) підпункту 31 пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
б) частину восьму викласти в такій редакції:
«Розмір оплати праці службовців Національного банку встановлюється Правлінням Національного банку відповідно до положень Закону України "Про державну службу".
 
Відхилено   б) частину восьму викласти в такій редакції:
 
232. "Структура та розмір оплати праці службовців Національного банку визначаються Правлінням Національного банку відповідно до законодавства про оплату праці";
 
-124- Довбенко М.В.
Абзац 4 пункту 31 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Структура та розмір оплати праці службовців Національного банку визначаються Правлінням Національного банку з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу».
 
Відхилено   "Структура та розмір оплати праці службовців Національного банку визначаються Правлінням Національного банку відповідно до законодавства про оплату праці";
 
233. 32) доповнити статтею 64-1 такого змісту:
 
-125- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 32) пункту 4 законопроекту виключити
 
Відхилено   32) доповнити статтею 64-1 такого змісту:
 
234. "Стаття 64-1. Правовий захист
 
   "Стаття 64-1. Правовий захист
 
235. Члени Правління Національного банку та інші працівники Національного банку, члени Ради Національного банку, повинні неухильно дотримуватись Кодексу етики працівника Національного банку та уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
 
   Члени Правління Національного банку та інші працівники Національного банку, члени Ради Національного банку, повинні неухильно дотримуватись Кодексу етики працівника Національного банку та уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
 
236. Члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку, залучені експерти не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національного банку. Національний банк забезпечує правовий захист членів Правління Національного банку, інших службовців, членів Ради Національного банку, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення надання правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов'язані із виконанням ними своїх повноважень.
 
-126- Войцеховська С.М.
Частину 2 статті Стаття 64-1 виключити.
 
Відхилено   Члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку, залучені експерти не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національного банку. Національний банк забезпечує правовий захист членів Правління Національного банку, інших службовців, членів Ради Національного банку, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення надання правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов'язані із виконанням ними своїх повноважень.
 
237. Шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки службовця Національного банку та залученого експерта, відшкодовується згідно із законодавством України, та договорами про страхування фінансової відповідальності.
 
-127- Довбенко М.В.
Абзац 5 пункту 32 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національного банку та/або залучених експертів, відшкодовується Національним банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).».
 
Враховано   Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національного банку та/або залучених експертів, відшкодовується Національним банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).
 
238. Національний банк відповідно до законодавства має право здійснювати страхування життя та здоров'я членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку";
 
-128- Рибалка С.В.
Лаврик О.В.
У підпункті 32 пункту 4 Розділу І законопроекту абзац четвертий статті 64-1 Закону України «Про Національний банк України» викласти в такій редакції:
«Національний банк відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку".
 
Враховано   Національний банк відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку.
Відшкодування Національним банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства.
 
    -129- Довбенко М.В.
Пункт 32 статті 4 доповнити абзацами наступного змісту:
«Національний банк відповідно до законодавства має право здійснювати страхування своєї майнової відповідальності, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників.
Відшкодування Національним банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства.»
 
Враховано частково    
239. 33) статтю 65 викласти в такій редакції:
 
-130- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 33) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«33) статтю 65 викласти в такій редакції:
«Стаття 65. Заборонена діяльність
На членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об’єктивне виконання ними своїх обов’язків.
Службовцям Національного банку забороняється входити до органів управління, крім випадків, передбачених законодавством, та бути акціонерами банків.
Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку».
 
Відхилено   33) статтю 65 викласти в такій редакції:
 
240. "Стаття 65. Заборонена діяльність
 
-131- Крулько І.І.
Пункт 33 частини 4 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 65 Закону України «Про Національний банк України») викласти у наступній редакції, доповнивши статтю частиною третьою:
«Стаття 65. Заборонена діяльність
На членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об'єктивне виконання ними своїх обов'язків.
Службовцям Національного банку забороняється входити до органів управління, крім випадків, передбачених законодавством, та бути акціонерами банків
Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку».
 
Відхилено   "Стаття 65. Заборонена діяльність
 
241. На членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об'єктивне виконання ними своїх обов'язків.
 
   На членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об'єктивне виконання ними своїх обов'язків.
 
242. Службовцям Національного банку забороняється входити до органів управління, крім випадків, передбачених законодавством, та бути акціонерами банків";
 
-132- Довбенко М.В.
Абзац 4 пункту 33 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Службовцям Національного банку та їх родичам першого ступеня споріднення забороняється:
входити до органів управління та/або бути акціонерами банків, споріднених та афілійованих з банками осіб, у тому числі учасників банківської групи, крім випадків, передбачених законодавством;
мати будь-які відносини та/або здійснювати дії з банками, які підпадатимуть під критерії віднесення до пов’язаних з банками осіб, згідно з нормами Закону України «Про банки і банківську діяльність», крім випадків передбачених законодавством.»
 
Враховано частково   Службовцям Національного банку та їх родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами банків, споріднених та афілійованих з банками осіб, у тому числі учасників банківської групи, крім випадків, передбачених законодавством;
 
    -133- Різаненко П.О.
Частину третю статті 65 Закону України «Про Національний банк України» залишити у чинній редакції:
«…Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку.»
 
Відхилено    
243. 34) назву розділу ХІІ викласти в такій редакції:
 
   34) назву розділу ХІІ викласти в такій редакції:
 
244. "Розділ ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ, ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ, БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ";
 
   "Розділ ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ, ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ, БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ";
 
245. 35) у статті 67:
 
-134- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 35) пункту 4 законопроекту викласти у наступній редакції:
«35) у статті 67:
а) у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерезидентів), банківських груп, учасників банківських груп – для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації;
2) усіх суб'єктів господарської діяльності (резидентів і нерезидентів) – для складання статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу та здійснення валютного контролю.
б) частину другу після слова «банками» доповнити словами «небанківськими фінансовими установами»;
 
Відхилено   35) у статті 67:
 
246. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
247. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
248. "1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерезидентів), банківських груп, учасників банківських груп та інших фінансових установ - для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації";
 
   "1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерезидентів), банківських груп, учасників банківських груп та інших фінансових установ - для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації";
 
249. пункт 2 після слів "статистики платіжного балансу" доповнити словами "міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу";
 
   пункт 2 після слів "статистики платіжного балансу" доповнити словами "міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу";
 
250. б) частину другу після слова "банками" доповнити словами "небанківськими фінансовими установами";
 
   б) частину другу після слова "банками" доповнити словами "небанківськими фінансовими установами";
 
251. 36) у статті 68:
 
   36) у статті 68:
 
252. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
253. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
254. "1) публікує в офіційних друкованих виданнях, а також на порталі Офіційного інтернет-представництва Національного банку щорічний та квартальні баланси Національного банку";
 
-135- Романюк В.М.
У абзаці третьому підпункту «а» слова «офіційних друкованих виданнях, а також на порталі Офіційного інтернет-представництва Національного банку» замінити словами «офіційних виданнях, а також на сторінках офіційного Інтернет - представництва Національного банку»;
 
Враховано   "1) публікує в офіційних виданнях, а також на сторінках офіційного Інтернет - представництва Національного банку щорічний та квартальні баланси Національного банку";
 
255. у пункті 2 слова "журнал "Вісник Національного банку України" замінити словами "інші видання в електронному та друкованому форматах";
 
-136- Романюк В.М.
У абзаці четвертому підпункту «а» слово «та» замінити словом «або»;
 
Враховано   у пункті 2 слова "журнал "Вісник Національного банку України" замінити словами "інші видання в електронному або друкованому форматах";
 
256. б) частину другу викласти в такій редакції:
 
   б) частину другу викласти в такій редакції:
 
257. "Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на порталі Офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційних виданнях Національного банку, проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший передбачений законом спосіб";
 
-137- Романюк В.М.
У абзаці другому підпункту «б» слова «на порталі Офіційного інтернет-представництва» замінити словами «на сторінках офіційного Інтернет – представництва»;
 
Враховано   "Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках офіційного Інтернет – представництва Національного банку та в офіційних виданнях Національного банку, проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший передбачений законом спосіб";
 
258. в) у частині п'ятій слова "на своєму офіційному веб-сайті" замінити словами "на порталі Офіційного інтернет-представництва Національного банку";
 
-138- Романюк В.М.
У підпункті «в» слова «на порталі Офіційного інтернет-представництва» замінити словами «на сторінках офіційного Інтернет – представництва»;
 
Враховано   в) у частині п'ятій слова "на своєму офіційному веб-сайті" замінити словами "на сторінках офіційного Інтернет – представництва";
 
259. 37) статтю 69 викласти в такій редакції:
 
   37) статтю 69 викласти в такій редакції:
 
260. "Стаття 69. Внутрішній аудит
 
   "Стаття 69. Внутрішній аудит
 
261. Національний банк створює підрозділ внутрішнього аудиту, який здійснює оцінювання ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та виконання управлінських функцій, що забезпечуються структурними підрозділами Національного банку, у відповідності з міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту.
 
-139- Поляков М.А.
У третьому абзаці підпункту 37 пункту 4 слова « у відповідності з міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту» виключити.
 
Відхилено   Національний банк створює підрозділ внутрішнього аудиту, який здійснює оцінювання ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та виконання управлінських функцій, що забезпечуються структурними підрозділами Національного банку, у відповідності з міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту.
 
262. Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.
 
   Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.
 
263. Внутрішній аудит у структурних підрозділах Національного банку здійснюється згідно з порядком та річним планом, що затверджуються Радою Національного банку за поданням Аудиторського комітету.
 
-140- Поляков М.А.
У п’ятому абзаці підпункту 37 пункту 4 слова «за поданням Аудиторського комітету» виключити.
 
Відхилено   Внутрішній аудит у структурних підрозділах Національного банку здійснюється згідно з порядком та річним планом, що затверджуються Радою Національного банку за поданням Аудиторського комітету.
 
264. Голова Національного банку має право ініціювати проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.
 
   Голова Національного банку має право ініціювати проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.
 
265. Підрозділ внутрішнього аудиту діє незалежно при проведенні внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку. Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Раду Національного банку, Голову Національного банку та Правління Національного банку про результати проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.
 
   Підрозділ внутрішнього аудиту діє незалежно при проведенні внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку. Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Раду Національного банку, Голову Національного банку та Правління Національного банку про результати проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.
 
266. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути призначена керівником підрозділу внутрішнього аудиту більше ніж на два строки поспіль.
 
-141- Поляков М.А.
У восьмому абзаці підпункту 37 пункту 4 слова «за поданням Голови Національного банку» виключити.
 
Враховано   Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається Радою Національного банку строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути призначена керівником підрозділу внутрішнього аудиту більше ніж на два строки поспіль.
 
267. Керівником підрозділу внутрішнього аудиту може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим частиною другою статті 10 цього Закону, а також має досвід роботи у відповідних сферах (аудиту, бухгалтерського обліку, управління ризиками) не менше п’яти років.
 
   Керівником підрозділу внутрішнього аудиту може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 10 цього Закону, а також має досвід роботи у відповідних сферах (аудиту, бухгалтерського обліку, управління ризиками) не менше п’яти років.
 
268. На керівника підрозділу внутрішнього аудиту також поширюються обмеження, встановлені частиною п’ятою статті 20 цього Закону.
 
   На керівника підрозділу внутрішнього аудиту також поширюються обмеження, встановлені частиною п’ятою статті 20 цього Закону.
 
269. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту звільняється з посади Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку за наявності підстав, визначених у частині восьмій статті 20 цього Закону";
 
-142- Поляков М.А.
У одинадцятому абзаці слова «за поданням Голови Національного банку» виключити.
 
Враховано   Керівник підрозділу внутрішнього аудиту звільняється з посади Радою Національного банку за наявності підстав, визначених у частині восьмій статті 20 цього Закону";
 
270. 38) у статті 70:
 
-143- Левченко Ю.В.
П.п. 38 п. 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   38) у статті 70:
 
271. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
272. "Аудит річної фінансової звітності Національного банку, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, проводиться не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту центральних банків. Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться за міжнародними стандартами аудиту";
 
-144- Крулько І.І.
У пункт 38 частини 4 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 70 Закону України «Про Національний банк України») внести наступні зміни:
- підпункт а) викласти у наступній редакції:
«а) частину першу викласти в такій редакції:
"Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту центральних банків за міжнародними стандартами аудиту».
 
Відхилено   "Аудит річної фінансової звітності Національного банку, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, проводиться не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту центральних банків. Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться за міжнародними стандартами аудиту";
 
273. б) у частині другій слово "визначає" замінити словом "затверджує", а слова "поданням Правління Національного банку" замінити словами "результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
-145- Войцеховська С.М.
В абзаці 2 статті 70 слово «затверджує» замінити словом «визначає».
 
Відхилено   б) у частині другій слово "визначає" замінити словом "затверджує", а слова "поданням Правління Національного банку" замінити словами "результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
274. в) у частині третій слово "підряд" замінити словом "поспіль";
 
-146- Крулько І.І.
Підпункт в) викласти у наступній редакції:
«в) у частині третій:
слово "підряд" замінити словом "поспіль"
слово"п’ять" замінити словом "три".».
 
Відхилено   в) у частині третій слово "підряд" замінити словом "поспіль";
 
275. г) у частині четвертій слова "доходів та" виключити;
 
-147- Довбенко М.В.
Підпункт «г» підпункту 38 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«г) у частині четвертій слова "доходів та" замінити словом «адміністративних».
 
Враховано   г) у частині четвертій слова "доходів та" замінити словом «адміністративних»;
 
276. 39) у статті 73:
 
-148- Крулько І.І.
Підпункт г) наступного змісту:
«г) у частині четвертій слова "доходів та" виключити;» виключити.
 
Відхилено   39) у статті 73:
 
277. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
   а) частину другу викласти в такій редакції:
 
278. "Переважне і безумовне право реалізується Національним банком шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з рахунків банку і відчуження майна, що перебуває у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задоволення вимог за рахунок чистого доходу від їх відчуження. Національний банк здійснює відчуження майна, набутого у власність, у рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами для підтримки ліквідності у визначеному ним порядку, без погодження з іншими органами державної влади";
 
   "Переважне і безумовне право реалізується Національним банком шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з рахунків банку і відчуження майна, що перебуває у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задоволення вимог за рахунок чистого доходу від їх відчуження. Національний банк здійснює відчуження майна, набутого у власність, у рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами для підтримки ліквідності у визначеному ним порядку, без погодження з іншими органами державної влади";
 
279. 40) доповнити статтею 74 такого змісту:
 
-149- Лаврик О.В.
Сотник О.С.
Підпункт 40) пункту 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено   40) доповнити статтею 74 такого змісту:
 
280. "Стаття 74. Оскарження рішень Національного банку
 
   "Стаття 74. Оскарження рішень Національного банку
 
281. Рішення Національного банку України, його службовців можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення законності таких рішень.
 
   Рішення Національного банку України, його службовців можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення законності таких рішень.
 
282. Оскарження рішення або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України про застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України відповідно до закону, заходів впливу, санкцій, відкликання (позбавлення) відповідних ліцензій, виданих Національним банком України, не допускається".
 
-150- Романюк В.М.
Абзац четвертий підпункту 40 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Оскарження рішення, акту або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони вчиняти певні дії, не допускається".
 
Враховано   Оскарження рішення, акту або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії, не допускається».
 
283. 5. У статті 79 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами) частини другу - шосту виключити.
 
-151- Романюк В.М.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
1) частину дванадцяту статті 42 виключити;
2) у частині четвертій статті 70 слова «в офіційному виданні Національного банку України – журналі «Вісник Національного банку України» замінити словами «на сторінках офіційного Інтернет – представництва Національного банку»;
3) частини другу – шосту статті 79 виключити.
 
Враховано   5. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
1) частину дванадцяту статті 42 виключити;
2) у частині четвертій статті 70 слова «в офіційному виданні Національного банку України – журналі «Вісник Національного банку України» замінити словами «на сторінках офіційного Інтернет – представництва Національного банку»;
3) частини другу – шосту статті 79 виключити.
 
284. 6. Частину третю статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553 із наступними змінами) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Національного банку України".
 
   6. Частину третю статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553 із наступними змінами) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Національного банку України".
 
285. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
286. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 5 пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 5 пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
287. 2. У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом Верховна Рада України та Президент України формують склад Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України) відповідно до їх конституційних повноважень у спосіб, що забезпечить дотримання вимог частини шостої статті 10 Закону України "Про Національний банк України". Члени Ради Національного банку України призначаються на посади із зазначенням для кожного із них окремого строку повноважень - відповідно чотири, п'ять, шість, сім років. На таких членів Ради Національного банку України положення першого речення частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.
 
-152- Довбенко М.В.
В пункті 2 розділу ІІ після слів «Члени Ради Національного банку України призначаються на посади із зазначенням для кожного із них» доповнити словами « (окремо для призначених Президентом України та окремо для призначених Верховною Радою України) «.
 
Враховано   2. У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом Верховна Рада України та Президент України формують склад Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України) відповідно до їх конституційних повноважень у спосіб, що забезпечить дотримання вимог частини сьомої статті 10 Закону України "Про Національний банк України". Члени Ради Національного банку України призначаються на посади із зазначенням для кожного із них (окремо для призначених Президентом України та окремо для призначених Верховною Радою України) окремого строку повноважень - відповідно чотири, п'ять, шість, сім років. На таких членів Ради Національного банку України положення першого речення частини шостої статті 10 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.
 
288. 3. У разі невиконання Верховною Радою України та Президентом України пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону всі члени Ради Національного банку України, призначені суб'єктом, який допустив невиконання пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, вважаються такими, які припинили повноваження.
 
-153- Довбенко М.В.
Пункт 3 розділу ІІ видалити.
 
Відхилено   3. У разі невиконання Верховною Радою України та Президентом України пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону всі члени Ради Національного банку України, призначені суб'єктом, який допустив невиконання пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, вважаються такими, які припинили повноваження.
 
289. 4. Правління Національного банку України, сформоване до набрання чинності цим Законом, продовжує виконувати свої повноваження до формування нового складу Правління Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" у кількості, що забезпечує можливість проведення засідання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про Національний банк України".
 
-154- Довбенко М.В.
Абзаци 2 та 3 пункту 4 розділу ІІ видалити.
 
Відхилено   4. Правління Національного банку України, сформоване до набрання чинності цим Законом, продовжує виконувати свої повноваження до формування нового складу Правління Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" у кількості, що забезпечує можливість проведення засідання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про Національний банк України".
 
290. Заступники Голови Національного банку України, призначені на посади до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження та входять до нового складу Правління Національного банку України. Голова Національного банку України після набрання чинності цим Законом визначає строк повноважень таких заступників Голови Національного банку України у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного заступника Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень становить сім років з дня набрання чинності цим Законом) визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п'ять, шість, сім років з дня набрання чинності цим Законом. На таких заступників Голови Національного банку України положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.
 
-155- Поляков М.А.
У другому реченні другого абзацу пункту 4 розділу ІІ законопроекту слова «Голова Національного банку України» замінити словами «Верховна рада України»
 
Відхилено   Заступники Голови Національного банку України, призначені на посади до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження та входять до нового складу Правління Національного банку України. Голова Національного банку України після набрання чинності цим Законом визначає строк повноважень таких заступників Голови Національного банку України у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного заступника Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень становить сім років з дня набрання чинності цим Законом) визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п'ять, шість, сім років з дня набрання чинності цим Законом. На таких заступників Голови Національного банку України положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.
 
291. Заступники Голови Національного банку України, що вперше після набрання чинності цим Законом призначаються Радою Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" мають призначатися у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного такого заступника Голови Національного банку України визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п'ять, шість, сім років. На таких заступників Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень визначається сім років) положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.
 
-156- Довбенко М.В.
Доповнити пункт 4 розділу ІІ абзацом наступного змісту:
«Рада Національного банку, сформована вперше після набрання чинності цим Законом в порядку, визначеному пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цього Закону, у двомісячний термін з дати призначення членів Ради Національного банку у кількості, що забезпечує можливість проведення засідання відповідно до вимог, встановлених статтею 11 Закону України «Про Національний банк України», формує новий склад Правління Національного банку України, при цьому перший заступник та заступники Голови Національного банку, призначені на посади до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження та входять до нового складу Правління Національного банку України. Голова Національного банку України визначає строк повноважень таких заступників Голови Національного банку України у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного заступника Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень становить сім років з дня набрання чинності цим Законом) визначається окремий строк повноважень – відповідно чотири, п'ять, шість, сім років з дня набрання чинності цим Законом. На таких заступників Голови Національного банку України положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.»
 
Відхилено   Заступники Голови Національного банку України, що вперше після набрання чинності цим Законом призначаються Радою Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" мають призначатися у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного такого заступника Голови Національного банку України визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п'ять, шість, сім років. На таких заступників Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень визначається сім років) положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.
 
292. 5. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту, призначений до набрання чинності цим Законом, здійснює свої повноваження протягом строку, визначеного частиною шостою статті 69 Закону України "Про Національний банк України", перебіг якого обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.
 
   5. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту, призначений до набрання чинності цим Законом, здійснює свої повноваження протягом строку, визначеного частиною шостою статті 69 Закону України "Про Національний банк України", перебіг якого обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.
 
293. 6. Рекомендувати Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

-157- Довбенко М.В.
В пункті 6 розділу ІІ:
слово «Рекомендувати» видалити;
після слів «Національному банку України» доповнити словами «Кабінету міністрів України».
 
Враховано   6. Національному банку України, Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.